Procedure : 2010/0301(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0091/2011

Indgivne tekster :

A7-0091/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/06/2011 - 12.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0294

BETÆNKNING     ***I
PDF 432kWORD 286k
28.3.2011
PE 454.735v03-00 A7-0091/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

(KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Salvatore Tatarella

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

(KOM(2010)0607 – C7–0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0607),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0342/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. februar 2011(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0091/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF9 regulerer udstødningsemissionerne fra motorer monteret i landbrugs- og skovbrugstraktorer. Det nuværende trin af emissionsgrænser gældende for typegodkendelse af de fleste motorer med kompressionstænding betegnes trin III A. I henhold til direktivet skal disse grænser erstattes af de strengere trin III B-grænser, der begynder at træde i kraft den 1. januar 2011 for så vidt angår markedsføring og fra den 1. januar 2010 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer. Trin IV, der omfatter grænseværdier, der er strengere end værdierne i trin III B, vil begynde at træde i kraft den 1. januar 2013 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer og fra den 1. januar 2014 for så vidt angår markedsføring.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF9 regulerer udstødningsemissionerne fra motorer monteret i landbrugs- og skovbrugstraktorer med henblik på yderligere beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det nuværende trin af emissionsgrænser gældende for typegodkendelse af de fleste motorer med kompressionstænding betegnes trin III A. I henhold til direktivet skal disse grænser erstattes af de strengere trin III B-grænser, der begynder at træde i kraft den 1. januar 2011 for så vidt angår markedsføring og fra den 1. januar 2010 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer. Trin IV, der omfatter grænseværdier, der er strengere end værdierne i trin III B, vil begynde at træde i kraft den 1. januar 2013 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer og fra den 1. januar 2014 for så vidt angår markedsføring.

Begrundelse

Et af formålene med direktiv 2000/25/EF er at tilgodese miljøet og folkesundheden i Europa.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Kommissionen forventes at fremlægge en omfattende revision af direktiv 2000/25/EF inden for 12 måneder. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Kommissionen forelægger den omfattende revision hurtigst muligt.

Begrundelse

Kommissionen fremlagde det foreliggende forslag om den delvise revision af direktiv 2000/25/EF på et relativt sent tidspunkt, eftersom de foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at ændre, delvist er trådt i kraft den 1. januar 2011. En fuldstændig revision af direktiv 2000/25/EF vil gøre det muligt at behandle den nuværende lovgivning på en mere omfattende måde.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Overgangen til trin III B indebærer en trinvis ændring af teknologien, som medfører betydelige gennemførelsesomkostninger til tilpasning af motorernes udformning og udvikling af avancerede tekniske løsninger. Denne overgang, der blev fastsat af lovgiveren i 2005, er sammenfaldende med den økonomiske nedgang i den berørte sektor, hvilket gør det svært for industrien at bære de omkostninger, der er nødvendige for at opfylde de nye lovgivningskrav.

(2) Overgangen til trin III B indebærer en trinvis ændring af teknologien, som medfører betydelige gennemførelsesomkostninger til tilpasning af motorernes udformning og udvikling af avancerede tekniske løsninger. Den globale finansielle og økonomiske krise kan ikke begrunde en udvanding af miljøstandarder. Investeringer i miljøvenlige teknologier er vigtige for fremme af den fremtidige vækst, beskæftigelse og sundhedssikkerhed.

Begrundelse

I den nuværende debat har Kommissionen henvist til, at den globale finansielle og økonomiske krise har haft en yderst negativ indvirkning på den berørte branche. På trods af de vanskeligheder, som branchen står over for i øjeblikket, bør det endnu en gang understreges, at krisen ikke kan begrunde en udvanding af miljøstandarder. Investeringer i grønne teknologier er tværtimod en drivkraft for fremtidig vækst og beskæftigelse i Europa og en vigtig faktor for sundhedssikkerhed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder bestemmelser om en fleksibilitetsordning, som i perioden mellem to trin for grænseværdier tillader traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset antal motorer, som ikke er i overensstemmelse med de gældende emissionsgrænseværdier, men som er godkendt til det nærmeste forudgående trin for emissionsgrænseværdier.

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder bestemmelser om en fleksibilitetsordning, som i en given periode tillader traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset antal motorer, som ikke er i overensstemmelse med de gældende emissionsgrænseværdier, men som er godkendt til det nærmeste forudgående trin for emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I overgangsperioden fra trin III A til trin III B bør andelen af motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, øges fra 20 til 50 % af traktorfabrikantens årlige salg af traktorer med motorer i den pågældende kategori. Alternativet med et maksimalt antal motorer, der må markedsføres under fleksibilitetsordningen, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(5) trin III B bør andelen af traktorer, der er blevet taget i brug under fleksibilitetsordningen, være på 35 % af den årlige mængde traktorer, der er taget i brug af traktorfabrikanten med motorer i den pågældende kategori. Alternativet med et fast antal motorer, der må markedsføres under fleksibilitetsordningen, bør justeres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Virksomheder, der arbejder med maskiner, der er omfattet af dette direktiv bør kunne drage fordel af EU's finansielle støtteprogrammer eller tilsvarende støtteprogrammer i medlemsstaterne. Det bør overvejes at stille krav om, at støttemodtagerne under disse programmer anvender de bedste teknologier, der findes i deres branche. Der bør kun gives støtte til virksomheder, der anvender teknologier med de bedste emissionsstandarder.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv afspejler, at industrien har forbigående problemer. Derfor bør foranstaltningerne begrænses til overgangen fra trin III A til trin III B og ophøre med at være gældende den 31. december 2013 -

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv afspejler, at industrien har forbigående problemer. Derfor bør foranstaltningerne begrænses til trin III B,

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Der er enighed om, at de nuværende emissionsgrænseværdier bør strammes, for så vidt angår ultrafine sorte kulpartikler, ved i fremtidige lovgivning om de næste emissionsmål at gennemføre kriteriet om partikelantal.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2000/25/EF

Artikel 1 – nye led

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1) I artikel 1 tilføjes følgende led:

 

– "fleksibilitetsordning": undtagelsesordning, hvorunder en medlemsstat tillader markedsføring af et begrænset antal motorer i overensstemmelse med kravene i artikel 3a

 

– "motorkategori": klassifikation af motorer, som kombinerer effektområde med grænseværditrin for udstødningsemissioner.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 2000/25/EF

Artikel 3 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I artikel 3, litra a), tilføjes følgende afsnit: "Den fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i bilag IV, gælder kun for overgangen fra trin III A til trin III B og udløber den 31. december 2013."

1. Artikel 3a affattes således: "Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, træffer medlemsstaterne bestemmelse om, at et begrænset antal traktorer på anmodning af en traktorfabrikant, og på betingelse af at den godkendende myndighed har givet den pågældende tilladelse, kan tages i brug i overensstemmelse med de i bilag IV fastsatte procedurer. Fleksibilitetsordningen skal træde i kraft, når et defineret trin bliver obligatorisk, og skal have samme varighed som dette trin. Inden for rammerne af en fleksibilitetsordning godkendes motorer i henhold til kravene på det trin, der går umiddelbart forud for det gældende trin. Den fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i bilag IV, gælder kun for trin III B og har en varighed på tre år."

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Punkt 1 i bilag IV erstattes af teksten i bilag I til nærværende direktiv.

2. Bilag IV erstattes af teksten i bilag I til nærværende direktiv.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Punkt 1 i bilag IV affattes således:

Bilag IV affattes således:

1.1. Med undtagelse af overgangsperioden mellem trin III A og trin III B, skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til, at han i perioden mellem to emissionstrin, hos sine motorleverandører kan afgive ordre på eller outsource fremstillingen af det antal motorer, der er anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2, og som ikke opfylder de gældende emissionsgrænseværdier, men som er godkendt i det senest forudgående trin for emissionsgrænseværdier.

1.1. En traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, skal anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at tage traktorerne i brug i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Med undtagelse af trin III B må antallet af traktorer ikke overstige antallet, der er anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt. 1.1.1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres under en fleksibilitetsordning, må for hver motorkategori ikke være over 20 % af traktorfabrikantens årlige salg af traktorer med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste 5 års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i EU.

1.1.1. Det antal motorer og traktorer, som tages i brug under en fleksibilitetsordning, må for hver motorkategori ikke være over 20 % af det antal traktorer, traktorfabrikanten årligt tager i brug med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste 5 års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har taget traktorer i brug i EU i mindre end 5 år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har taget traktorer i brug i EU.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.1.2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 givne mulighed kan traktorfabrikanten anmode om tilladelse til, at hans motorleverandører markedsfører et fast antal motorer under fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer i hver motorkategori må ikke overskride følgende værdier:

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 givne mulighed antallet af traktorer i hvert effektområde ikke overstige følgende:

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.1.2 – tabel – overskrifter

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Motorkategori (kW)

Motoreffektområde (kW)

Antal motorer

Antal traktorer

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2. I overgangsperioden mellem trin III A og trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra en godkendelsesmyndighed til, at han i perioden mellem to emissionstrin hos sine motorleverandører kan afgive ordre på eller outsource fremstillingen af det antal motorer, der er anført i punkt 1.2.1 og 1.2.2, og som ikke opfylder de gældende emissionsgrænseværdier, men som er godkendt i det senest forudgående trin for emissionsgrænseværdier.

1.2. trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at tage traktorerne i brug i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Antallet af traktorer må ikke overstige antallet, der er anført i punkt 1.2.1 og 1.2.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.2.1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres under en fleksibilitetsordning, må for hver motorkategori ikke være over 50 % af traktorfabrikantens årlige salg af traktorer med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste 5 års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i EU.

1.2.1. Det antal motorer og traktorer, som tages i brug under en fleksibilitetsordning, må for hver motorkategori ikke være over 35 % af det antal traktorer, traktorfabrikanten årligt tager i brug med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste 5 års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har taget traktorer i brug i EU i mindre end 5 år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har taget traktorer i brug i EU.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.2.2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1 givne mulighed kan traktorfabrikanten anmode om tilladelse til, at hans motorleverandører markedsfører et fast antal motorer under fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer i hver motorkategori må ikke overskride følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1 givne mulighed antallet af traktorer i hvert effektområde ikke overstige følgende:

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.2.2 – tabel – overskrifter

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Motorkategori (kW)

Motoreffektområde (kW)

Antal motorer

Antal traktorer

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende oplysninger i sin ansøgning til en godkendende myndighed:

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende oplysninger i sin ansøgning til den godkendende myndighed:

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag 1

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de oplysninger, som er relevante for anvendelse af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

1.4. Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de nødvendige oplysninger, som er relevante for anvendelse af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag 1

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5. Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren eller motoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal motorer og traktorer, der er blevet markedsført under anvendelse af fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen."

1.5. Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som vedkommende anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren eller motoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal motorer og traktorer, der er blevet markedsført under anvendelse af fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter uden undtagelser, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen."

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

2. MOTORFABRIKANTENS FORANSTALTNINGER

2.1. En motorfabrikant kan markedsføre motorer under en fleksibilitetsordning, der er godkendt i henhold til punkt 1 og 3 i dette bilag.

2.2. Motorfabrikanten påfører disse motorer en mærkat med følgende tekst: "Motor markedsført under fleksibilitetsordningen" i overensstemmelse med betingelserne i punkt 5 i bilag I.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag I

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

3. DEN GODKENDENDE MYNDIGSHEDS FORANSTALTNINGER

3.1. Den godkendende myndighed vurderer anmodningen om anvendelse af fleksibilitetsordningen og de vedlagte dokumenter. Den meddeler derefter traktorfabrikanten sin afgørelse om, hvorvidt den ønskede fleksibilitetsordning kan anvendes.

(1)

EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Forslagets indhold

Det foreliggende direktiv vedrører emissioner fra landbrugstraktorer og udgør blot en kvantitativ ændring til direktiv 2000/25/EF, men ændrer ikke dets miljøbeskyttelsesmål, metode eller gyldighedsperiode. Det er et presserende direktiv, fordi det har indflydelse på en periode, der allerede begyndte den 1. januar 2011, og det er meget vigtigt på grund af den positive indvirkning, det forventes at have på den pågældende branche.

Direktiv 2000/25/EF om emissioner af forurenende stoffer fra landbrugstraktorer fastsætter grænseværdierne for kulilte (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og partikler (PM), der kan udledes i udstødningsgasser fra dieselmotorer i traktorer.

Direktivet fastsætter den maksimale emission for hver type traktor på grundlag af motoreffekten, og giver mulighed for en gradvis, trinvis reduktion af emissioner. Den 31. december 2010 sluttede trin III A, og den 1. januar 2011 indledtes trin III B, som skal løbe frem til den 31. december 2013. Grænseværdierne for det trin, der lige er påbegyndt, er meget strengere end for det forudgående trin.

For at lette overgangen fra et trin til det næste, indførte direktivet en ”fleksibilitetsordning”, der gav traktorproducenter ret til at markedsføre et begrænset antal traktorer med motorer kalibreret til de emissionsgrænseværdier, der var tilladt på det forudgående trin. På det nuværende trin, som forslaget sigter mod at ændre, giver fleksibilitetsordningen allerede mindre strenge grænseværdier for en procentdel på højst 20 % af det årlige salg, beregnet på grundlag af det gennemsnitlige salg i EU i de seneste fem år, og for mindre virksomheder et maksimalt tilladt antal, der er fastsat i direktivet.

Den foreslåede ændring forøger blot procentsatsen fra 20 % til 50 %. Målet er her at fastholde tilstrækkelig økonomisk udvikling af den pågældende branche, mens miljøbeskyttelsesprogrammet bevares uforandret. Den foreslåede ændring er baseret på følgende betragtninger:

a) Teknologisk udviklingsinterval: De mest drastiske reduktioner i emissionerne, der er fastsat for trin III B, indebærer større ændringer af eksisterende motorer, som vil påvirke deres konfiguration, størrelse og vægt. Der er derfor også behov for betydelige mekaniske ændringer af traktorerne for at skaffe plads til de nye motorer. De teknologiske løsninger, som vil gøre det muligt at overholde de begrænsninger, der er indført på det nuværende trin, er endnu ikke endelige og kræver fortsat en betydelig forskningsindsats.

b) Den økonomiske krise: Den finansielle og økonomiske krise har ramt hele verden og næsten alle produktionssektorer, herunder fremstilling af traktorer. Ifølge organisationen, der repræsenterer industrien (CEMA), faldt omsætningen med 20-25 % mellem 2008 og 2009, mens tal for 1. kvartal 2010 viser et fald på 22 % i forhold til 2009.

Direktivet vil ikke have nogen indvirkning på budgettet, og er med behørig hensyntagen til nærhedsprincippet baseret på artikel 114 i traktaten.

Ordførerens bemærkninger

Direktivet, som Kommissionen foreslår, er bestemt positivt. Det respekterer de miljøbeskyttelsesmål, EU har vedtaget for nogen tid siden. Kommissionen kunne i betragtning af den alvorlige økonomiske krise have fremsat mere radikale forslag, som f.eks. et moratorium for direktivet, en ændring i trinenes varighed eller en endnu højere procentdel af fleksibilitet.

Imidlertid har Kommissionen valgt at indføre en foranstaltning, som er enkel, effektiv og rettidig, og som vil gøre det muligt:

a) for producenter i EU at sælge traktorer, overvinde den nuværende vanskelige økonomiske krise, finde nye ressourcer til forskning og overholde de grænseværdier, der er fastsat ved europæisk lov for at beskytte miljøet

b) for landbrugere at erstatte deres ældste traktorer med nye, hvis motorer vil være mindre forurenende.

Hvis den foreslåede ændring ikke blev vedtaget, ville vi paradoksalt nok ende med et resultat modsat det, som vi alle stræber efter at opnå. Mange landmænd, der står over for valget mellem at beholde gamle traktorer, der er mere forurenende, og købe nye, som er betydeligt dyrere og er baseret på teknologi, som stadig er usikker og risikabel, vil måske foretrække den første løsning, navnlig i betragtning af de aktuelle økonomiske vanskeligheder, og dette ville skade snarere end forbedre miljøet i Europa.

Reelt vil direktivet med de beskedne foreslåede ændringer gøre det muligt for EU at opnå et væsentligt samlet resultat, der omfatter effektiv miljøbeskyttelse, positiv støtte til de økonomiske udsigter for den pågældende industri, en højst efterspurgt stigning i omsætningen til brug inden for forskning og en periode, der med rimelighed kan anses for nødvendig for at give forskere og industrien mulighed for at udvikle nye motorer, som lever op til de oprindelige niveauer, der foreslås for trin III B. Endelig er det også værd at understrege de meget begrænsede miljømæssige konsekvenser, som den foreslåede ændring vil have.

Ifølge en vurdering af FFC for Kommissionen vil den anslåede effekt af fleksibilitetsordningen, som ændret ved dette forslag kun beløbe sig til 0,3 % af de samlede emissioner fra alle mobile ikke-vejgående maskiner, der er i brug i det første år.


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (16.3.2011)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Ordfører for udtalelse: Olga Sehnalová

KORT BEGRUNDELSE

Resumé af Kommissionens forslag

Direktiv 2000/25/EF fastsætter maksimale udstødningsemissioner af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og partikler fra dieselmotorer i landbrugs- og skovbrugstraktorer og er fuldt på linje med direktiv 97/68/EF om emissioner fra mobile ikke-vejgående maskiner.

De gældende grænseværdier (trin III A) erstattes fra den 1. januar 2011 gradvis med de strengere trin III B-grænseværdier.

Fleksibilitetsordning

Direktiv 2005/13/EF indførte den såkaldte fleksibilitetsordning for at lette overgangen mellem de forskellige emissionsgrænsetrin. Fleksibilitetsordningen giver traktorfabrikanterne mulighed for i perioden mellem to på hinanden følgende trin for udstødningsemissionsgrænseværdier at markedsføre et begrænset antal traktorer med motorer, der endnu er i overensstemmelse med udstødningsemissionsgrænseværdierne på det forudgående trin. Traktorfabrikanter kan markedsføre enten 1) et begrænset antal traktorer, der ikke overstiger 20 % af fabrikantens årlige salg i hver motoreffektkategori, eller 2) et fast antal traktorer. Sidstnævnte mulighed er for små virksomheder, der fremstiller et begrænset antal traktorer.

Økonomiske aspekter

I lighed med situationen for producenter af mobile ikke-vejgående maskiner består den teknologiske udfordring for traktorproducenterne i, at næste generation af motorer skal sikre reduktion af udledningerne af partikler og NOx, der svarer til dem, der kræves og anvendes på vejgående maskiner og køretøjer (lastbiler, busser osv.).

Der er ca. 40 fabrikanter i EU, der producerer en bred vifte af traktorer, der skal overholde emissionsgrænserne i direktivet, mens motorerne fremstilles af nogle få store virksomheder (ca. 10 fabrikanter i EU og 20 virksomheder i hele verden). Tilpasningen af køretøjerne kan først foretages af fabrikanterne, efter at motorerne er færdigkonfigurerede, da denne procedure ikke kan foretages parallelt (med undtagelse af traktorfabrikanter, der også selv fremstiller motorerne).

Konkurrenceevne

På verdensplan har kun EU, USA, Canada og i mindre grad Japan lignende ambitioner med hensyn til emissionsbegrænsende lovgivning for sektoren for de mobile ikke-vejgående maskiner og traktorer. I andre store geografiske områder som Kina, Indien, Rusland og Latinamerika findes der ikke tilsvarende krav, eller kravene er langt bagefter. Det vigtigste geografiske marked er det transatlantiske, hvor de største motor- og traktorfabrikanter, men også de største kunder, findes.

Miljømæssige aspekter

Dieselpartikler og kvælstofoxider bidrager mest til sektorens samlede luftforurening. I henhold til Kommissionens konsekvensanalyse er de anslåede PM10-emissioner fra sektoren for mobile ikke-vejgående maskiner i EU27 7 % sammenlignet med 13 % for vejtransport. I 2005 udgjorde traktorernes udledninger 43 % af de samlede udledninger fra mobile ikke-vejgående maskiner eller 57 kt. pr. år i EU15.

Med hensyn til NOx-emissioner tegner sektoren for mobile ikke-vejgående maskiner sig for 16 % af alle NOx-emissioner i EU27, mens vejsektoren bidrager med 42 % af alle NOx-emissioner. I 2005 udgjorde traktorernes udledninger af NOx 36 % af de samlede udledninger fra mobile ikke-vejgående maskiner eller 539 kt. pr. år i EU15.

Ifølge Kommissionen er den anslåede virkning af en udvidet fleksibilitetsordning (50 % mod i øjeblikket 20 %) i det første år 0,3 % af de samlede emissioner (både partikler og NOx) fra alle mobile ikke-vejgående maskiner.

Kommissionen foreslår derfor:

1)  En forøgelse af det antal motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen i hver motorkategori fra 20 % til 50 % af traktorfabrikanternes årlige salg af materiel, eller

2)  som alternativ, en tilpasning af det maksimale antal motorer, der kan markedsføres under fleksibilitetsordningen.

3)  Disse foranstaltninger udløber den 31. december 2013.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at sikre både branchens udvikling og konkurrenceevne og beskyttelse af miljøet, for dermed at sikre traktorbranchens økonomiske udvikling og – samtidig – i størst muligt omfang at begrænse de negative miljømæssige konsekvenser af en senere udskiftning af et antal eksisterende motorer, der ikke opfylder de nye, strengere emissionskrav.

Det er uklart, hvorfor gruppen af traktorproducenter er undtaget fra forslaget om ændring af direktiv 97/68/EF om mobile ikke-vejgående maskiner og i stedet behandles separat, når den løsning, der foreslås for traktorer, ifølge Kommissionen er helt på linje med direktiv 97/68/EF. Ordføreren vil hellere have flere oplysninger baseret på undersøgelser, der er udført separat for traktorfabrikanter, end skulle vurdere på baggrund af data, der er baseret på den samlede sektor for mobile ikke-vejgående maskiner, og ville også sætte pris på mere forskning og flere undersøgelser fra tredjepart for detaljeret at kunne evaluere både de kortsigtede og navnlig de langsigtede konsekvenser af de foreslåede ændringer.

Samtidig vil ordføreren gerne erindre om, at Kommissionen på grund af forsinkelser i det forberedende arbejde har forelagt sit forslag i en periode, hvor de nye, strengere emissionsgrænser indføres gradvis. Dette mindsker i en vis udstrækning forslagets relevans. Derfor mener ordføreren, at der i højere grad bør fokuseres på en mere omfattende ændring af direktiv 97/68/EF, som Kommissionen vil forelægge senere i år.

Samtidig anerkender ordføreren de små og mellemstore fabrikanters behov for sådanne fleksibilitetsbestemmelser, således at de kan mindske omkostningerne ved tilpasningen til de nye standarder. På den anden side er der også fabrikanter, der allerede har foretaget investeringer i forskning og udvikling, og forslaget må ikke forringe disses konkurrenceevne på markedet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Siden 2005 har direktiv 2000/25/EF i artikel 4, stk. 8, indeholdt bestemmelser om evaluering af et eventuelt behov for at yderligere fleksibilitet i relation til grænseværdierne i trin III B og trin IV. For at give et midlertidigt pusterum til industrien i forbindelse med overgangen til næste trin, er det nødvendigt at tilpasse betingelserne for anvendelsen af fleksibilitetsordningen.

(4) Siden 2005 har direktiv 2000/25/EF i artikel 4, stk. 8, indeholdt bestemmelser om evaluering af et eventuelt behov for at yderligere fleksibilitet i relation til grænseværdierne i trin III B og trin IV. For at give et midlertidigt pusterum til de små og mellemstore virksomheder i industri- og landbrugssektoren, som berøres af disse ændringer, i forbindelse med overgangen til næste trin, er det nødvendigt at tilpasse betingelserne for anvendelsen af fleksibilitetsordningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag 1

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – punkt 1.4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de oplysninger, som er relevante for anvendelse af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

1.4. Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de nødvendige oplysninger, som er relevante for anvendelse af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag 1

Direktiv 2000/25/EF

Bilag IV – del 1 – nr. 1.5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5. Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren eller motoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal motorer og traktorer, der er blevet markedsført under anvendelse af fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen."

1.5. Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren eller motoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal motorer og traktorer, der er blevet markedsført under anvendelse af fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter uden undtagelser, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen."

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

Referencer

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Korresponderende udvalg

ENVI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Behandling i udvalg

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Dato for vedtagelse

15.3.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

Referencer

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Dato for høring af EP

27.10.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.11.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Behandling i udvalg

17.2.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.3.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

5

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Francesco Enrico Speroni

Dato for indgivelse

28.3.2011

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik