Διαδικασία : 2010/0301(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0091/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0091/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0294

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 704kWORD 350k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Salvatore Tatarella

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0607),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0342/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0091/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) (1) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου ρυθμίζει τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Το τρέχον στάδιο ορίων εκπομπών που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου για την πλειονότητα των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση αναφέρεται ως στάδιο ΙΙΙΑ. Η οδηγία προβλέπει ότι τα εν λόγω όρια θα αντικατασταθούν από το αυστηρότερο στάδιο ορίων, το ΙΙΙΒ, που αρχίζει να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και από την 1η Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες. Το στάδιο IV, που προβλέπει αυστηρότερα όρια τιμών από αυτά του σταδίου ΙΙΙΒ, θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2013 όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες και από την 1η Ιανουαρίου 2014 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.

(1) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου ρυθμίζει τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες με στόχο την περαιτέρω προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το τρέχον στάδιο ορίων εκπομπών που εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου για την πλειονότητα των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση αναφέρεται ως στάδιο ΙΙΙΑ. Η οδηγία προβλέπει ότι τα εν λόγω όρια θα αντικατασταθούν από το αυστηρότερο στάδιο ορίων, το ΙΙΙΒ, που αρχίζει να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και από την 1η Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες. Το στάδιο IV, που προβλέπει αυστηρότερα όρια τιμών από αυτά του σταδίου ΙΙΙΒ, θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2013 όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες και από την 1η Ιανουαρίου 2014 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει ολοκληρωμένη αναθεώρηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ εντός 12 μηνών. Είναι προτιμότερο για την Επιτροπή να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη αναθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υπέβαλε την παρούσα πρόταση για τη μερική αναθεώρηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ σχετικά καθυστερημένα, καθώς τα μέτρα που η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει βρίσκονται εν μέρει σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011. Μια πλήρης αναθεώρηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ θα επέτρεπε την εξέταση της παρούσας ρύθμισης με πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η μετάβαση στο στάδιο III B συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές δαπάνες εφαρμογής για τον επανασχεδιασμό των κινητήρων και για την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών λύσεων. Η μετάβαση αυτή που θεσπίστηκε το 2005 συμπίπτει με την οικονομική ύφεση στον εν λόγω τομέα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τον βιομηχανικό κλάδο να ανταποκριθεί στα έξοδα εφαρμογής που απαιτούνται για την προσαρμογή στις νέες νομικές απαιτήσεις.

(2) Η μετάβαση στο στάδιο III B συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές δαπάνες εφαρμογής για τον επανασχεδιασμό των κινητήρων και για την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών λύσεων. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Οι επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες είναι σημαντικές για την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης, απασχόλησης και ασφάλειας της υγείας.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα συζήτηση, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε έναν βαθιά αρνητικό αντίκτυπο στη σχετική βιομηχανία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία, θα πρέπει να τονιστεί εκ νέου ότι η κρίση δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως λόγος για την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Αντιθέτως, οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες αποτελούν κινητήριο δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, καθώς και σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της υγείας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές ελκυστήρων να προμηθεύονται, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ δύο σταδίων εκπομπών, περιορισμένη ποσότητα κινητήρων που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

(3) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές ελκυστήρων να προμηθεύονται, στη διάρκεια ενός δεδομένου σταδίου, περιορισμένη ποσότητα κινητήρων που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το στάδιο III Α στο στάδιο IIIB, ο μέγιστος αριθμός κινητήρων οι οποίοι μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% των ετήσιων πωλήσεων του κατασκευαστή ελκυστήρων που αφορούν ελκυστήρες με κινητήρες αυτής της κατηγορίας. Η προαιρετική εναλλακτική δυνατότητα ως προς τη διάθεση του μέγιστου αριθμού κινητήρων στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

(5) Κατά τη διάρκεια του σταδίου IIIB, το ποσοστό του αριθμού ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, πρέπει να ισούται με το 35% της ετήσιας ποσότητας ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία από τον κατασκευαστή ελκυστήρων με κινητήρες αυτής της κατηγορίας. Η προαιρετική εναλλακτική δυνατότητα ως προς τη διάθεση καθορισμένου αριθμού κινητήρων στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με μηχανές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επωφελούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης ή από αντίστοιχα προγράμματα στήριξης των κρατών μελών. Θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο επιβολής στους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών της υποχρέωσης να εφαρμόζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες των κλάδων τους. Μόνον οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των τεχνολογιών με τα καλύτερα πρότυπα εκπομπών θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος· υπό αυτήν την έννοια, τα μέτρα περιορίζονται στη μετάβαση από το στάδιο ΙΙΙΑ στο στάδιο ΙΙΙΒ και λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013,

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος· υπό αυτήν την έννοια, τα μέτρα περιορίζονται στο στάδιο ΙΙΙΒ.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Εννοείται ότι τα υφιστάμενα όρια εκπομπών θα πρέπει να καταστούν αυστηρότερα σε ό,τι αφορά τα υπέρλεπτα σωματίδια αιθάλης, με την εφαρμογή του κριτηρίου του αριθμού των σωματιδίων στη μελλοντική νομοθεσία που θα αφορά τους επόμενους στόχους εκπομπών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Άρθρο 1 – νέα περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Στο άρθρο 1, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

- «ευέλικτο σύστημα» : η διαδικασία εξαίρεσης μέσω της οποίας ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά περιορισμένης ποσότητας κινητήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3α·

 

- «κατηγορία κινητήρα» : η ταξινόμηση των κινητήρων που συνδυάζει τη ζώνη ισχύος και τη ζώνη περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Άρθρο 3α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στο άρθρο 3α, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σημείων 1.2, 1.2.1 και 1.2.2. του παραρτήματος IV, ισχύει μόνο για τη μετάβαση από το στάδιο III A στο στάδιο III B και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013

1. Το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : "Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή ελκυστήρων και υπό τον όρο ότι η εγκρίνουσα αρχή έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια, ένας περιορισμένος αριθμός ελκυστήρων μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις διαδικασίες του Παραρτήματος IV. Το ευέλικτο σύστημα αρχίζει όταν ένα δεδομένο στάδιο καθίσταται υποχρεωτικό και έχει την ίδια διάρκεια με το ίδιο το στάδιο. Σύμφωνα με το ευέλικτο σύστημα, οι κινητήρες εγκρίνονται με βάση τις απαιτήσεις του σταδίου που προηγείται αμέσως του ισχύοντος σταδίου." Το ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σημείων 1.2, 1.2.1. και 1.2.2. του παραρτήματος IV, ισχύει μόνο το στάδιο III B και έχει τριετή διάρκεια

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το τμήμα 1 του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας.

2. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το τμήμα 1 του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.1. Με εξαίρεση τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου III A και σταδίου III B, ο κατασκευαστής ελκυστήρα που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή στην οποία υπάγεται την άδεια να διαθέσει ή να προμηθευτεί από τους δικούς του προμηθευτές κινητήρων, κατά την περίοδο ανάμεσα στα δύο στάδια εκπομπών, τις ποσότητες κινητήρων που περιγράφονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών.

1.1. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή να θέσει τους ελκυστήρες σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν παράρτημα. Με εξαίρεση το στάδιο III B, οι ποσότητες ελκυστήρων δεν υπερβαίνουν αυτές που περιγράφονται στα σημεία 1.1.1. και 1.1.2. Οι κινητήρες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3α.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.1.1.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.1.1. Ο αριθµός των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20 % των ετήσιων πωλήσεων ελκυστήρων με κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενες ως ο µέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 ετών στην αγορά της Ένωσης). Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε εµπορία στην Ένωση ελκυστήρες για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων έθεσε σε εµπορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης.

1.1.1. Ο αριθμός των κινητήρων και ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20 % των ετήσιων ποσοτήτων ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία από τον κατασκευαστή ελκυστήρων με κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενες ως ο μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 ετών στην αγορά της Ένωσης). Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε κυκλοφορία στην Ένωση ελκυστήρες για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων έθεσε σε κυκλοφορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.1.2.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε την παράγραφο 1.1.1, ο κατασκευαστής ελκυστήρων µπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια για λογαριασµό των προµηθευτών του κινητήρων, ώστε οι τελευταίοι να διαθέσουν στην αγορά ορισµένο αριθµό κινητήρων για αποκλειστική του χρήση. Ο αριθμός των κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

1.1.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε την παράγραφο 1.1.1, ο αριθμός των ελκυστήρων για κάθε ζώνη ισχύος δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες ποσότητες:

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.1.2. - πίνακας - τίτλοι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορία κινητήρα (kW)

Ζώνη ισχύος κινητήρα (kW)

Αριθµός κινητήρων

Αριθμός ελκυστήρων

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2. Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ σταδίου III A και σταδίου III B, ο κατασκευαστής ελκυστήρων που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή στην οποία υπάγεται την άδεια να διαθέσει ή να προμηθευτεί από τους δικούς του προμηθευτές κινητήρων τις ποσότητες κινητήρων που περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2. που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για το αμέσως προηγούμενο στάδιο ορίων εκπομπών

1.2. Κατά το στάδιο III B, ο κατασκευαστής ελκυστήρων που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από την εγκρίνουσα αρχή να θέσει τους ελκυστήρες σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα. Οι ποσότητες ελκυστήρων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που περιγράφονται στα σημεία 1.2.1. και 1.2.2. Οι κινητήρες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3α.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.2.1.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.1. Ο αριθµός των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου συστήµατος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 50 % των ετήσιων πωλήσεων ελκυστήρων με κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενες ως ο µέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 ετών στην αγορά της Ένωσης). Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε εµπορία στην Ένωση ελκυστήρες για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων έθεσε σε εµπορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης.

1.2.1. Ο αριθμός των κινητήρων και ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 35 % των ετήσιων ποσοτήτων ελκυστήρων που τίθενται σε κυκλοφορία από τον κατασκευαστή ελκυστήρων με κινητήρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενες ως ο μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων 5 ετών στην αγορά της Ένωσης). Εάν ο κατασκευαστής ελκυστήρων έχει θέσει σε κυκλοφορία στην Ένωση ελκυστήρες για χρονικό διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, ο µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο κατασκευαστής ελκυστήρων έθεσε σε κυκλοφορία ελκυστήρες στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.2.2.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε την παράγραφο 1.2.1, ο κατασκευαστής ελκυστήρων µπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια για λογαριασµό των προµηθευτών του κινητήρων, ώστε οι τελευταίοι να διαθέσουν στην αγορά ορισµένο αριθµό κινητήρων για αποκλειστική του χρήση. Ο αριθμός των κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

1.2.2. Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση µε την παράγραφο 1.2.1, ο αριθμός των ελκυστήρων για κάθε ζώνη ισχύος δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.2.2. - πίνακας - τίτλοι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορία κινητήρα (kW)

Ζώνη ισχύος κινητήρα (kW)

Αριθµός κινητήρων

Αριθμός ελκυστήρων

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.3. - εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.3. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων περιλαµβάνει στην αίτησή του προς την εγκρίνουσα αρχή, τα εξής στοιχεία:

1.3. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα 1

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.4.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει ως αναγκαίες για να λάβει απόφαση.

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που συνδέονται με την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει ως αναγκαίες για να λάβει απόφαση.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα 1

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1.5.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην εγκρίνουσα αρχή κάθε κράτους μέλους, στο οποίο ο ελκυστήρας ή ο κινητήρας διατίθεται στην αγορά, σχετικά με την εφαρμογή των ευέλικτων συστημάτων που χρησιμοποιεί. Η έκθεσή του περιλαμβάνει σωρευτικά δεδομένα για τον αριθμό κινητήρων και ελκυστήρων που έχει διαθέσει στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, τους αριθμούς σειράς κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων ο ελκυστήρας έχει διατεθεί. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για όσο διάστημα εξελίσσεται ένα ευέλικτο σύστημα.

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην εγκρίνουσα αρχή κάθε κράτους μέλους, στο οποίο ο ελκυστήρας ή ο κινητήρας διατίθεται στην αγορά, σχετικά με την εφαρμογή των ευέλικτων συστημάτων που χρησιμοποιεί. Η έκθεσή του περιλαμβάνει σωρευτικά δεδομένα για τον αριθμό κινητήρων και ελκυστήρων που έχει διαθέσει στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, τους αριθμούς σειράς κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων ο ελκυστήρας έχει διατεθεί. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς καμία εξαίρεση για όσο διάστημα εξελίσσεται ένα ευέλικτο σύστημα.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

2.1. Ο κατασκευαστής κινητήρων μπορεί να διαθέτει στην αγορά κινητήρες [...] στο πλαίσιο ενός ευέλικτου συστήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα τμήματα 1 και 3 του παρόντος παραρτήματος.

2.2. Ο κατασκευαστής κινητήρων επισημαίνει τους κινητήρες αυτούς με το ακόλουθο κείμενο: “Κινητήρας που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο ευέλικτου συστήματος” σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παραρτήματος I.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I

Οδηγία 2000/25/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

3.1. Η αρμόδια εγκρίνουσα αρχή αξιολογεί το περιεχόμενο της αίτησης προσφυγής στον ευέλικτο μηχανισμό καθώς και τα συνημμένα έγγραφα. Εν συνεχεία ενημερώνει τον κατασκευαστή ελκυστήρων σχετικά με την απόφασή της να εγκρίνει ή όχι τον αιτούμενο ευέλικτο μηχανισμό.

(1)

ΕΕ C ... /Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιεχόμενο της πρότασης

Η εξεταζόμενη οδηγία αφορά τις εκπομπές καυσαερίων των γεωργικών ελκυστήρων και προτείνει μόνο την ποσοτική τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ, χωρίς να μεταβάλλει τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος και τους όρους λειτουργίας και διάρκειας. Είναι μια οδηγία επείγουσα, διότι επηρεάζει μια περίοδο που άρχισε ήδη την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, και πολύ σημαντική, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που αναμένονται από τον ενδιαφερόμενο βιομηχανικό τομέα.

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ για τις εκπομπές καυσαερίων ελκυστήρων ρυθμίζει τις ανώτατες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), υδρογονανθράκων (HC), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σωματιδίων (PM) από κινητήρες ντίζελ που είναι εγκατεστημένοι σε ελκυστήρες.

Για κάθε διαφορετικό τύπο ελκυστήρα, η οδηγία καθορίζει το ανώτατο επίπεδο εκπομπών ανάλογα με την ισχύ του χρησιμοποιούμενου κινητήρα και οργανώνει σε διαδοχικά χρονικά στάδια την πορεία της βαθμιαίας μείωσης των εκπομπών.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έληξε το στάδιο III A και την 1.1.2011 άρχισε το στάδιο III B, που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Τα όρια που τίθενται στο στάδιο που μόλις άρχισε είναι πολύ πιο αυστηρά από αυτά που ίσχυαν κατά το προηγούμενο στάδιο.

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο η οδηγία εισήγαγε ένα «ευέλικτο σύστημα» που επιτρέπει στους κατασκευαστές ελκυστήρων να διαθέτουν στην αγορά περιορισμένες ποσότητες ελκυστήρων ρυθμισμένων με βάση τα όρια εκπομπών που επιτρέπονταν κατά το προηγούμενο στάδιο. Στο παρόν στάδιο, που επιδιώκεται η τροποποίησή του, το ευέλικτο σύστημα προβλέπει ετήσιο ποσοστό πωλήσεων έως 20%, υπολογιζόμενο ως ο μέσος όρος πωλήσεων εντός της Ένωσης κατά τα τελευταία 5 έτη, και, για τις μικρές επιχειρήσεις, ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό που καθορίζεται από την οδηγία.

Η προτεινόμενη τροποποίηση απλώς προβλέπει αύξηση του ποσοστού από το 20% στο 50%. Στόχος της είναι να διαφυλαχθεί ένα κατάλληλο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης του ενδιαφερόμενου παραγωγικού τομέα και, ταυτόχρονα, να διατηρηθεί αναλλοίωτη η προβλεπόμενη προστασία του περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη τροποποίηση βασίζεται στις ακόλουθες σκέψεις:

α) Τεχνολογική υστέρηση. Οι δραστικότερες μειώσεις των εκπομπών που προβλέπονται από το στάδιο III B επιβάλλουν εκτεταμένες και σημαντικές τροποποιήσεις στους σημερινούς κινητήρες, που θα επηρεάσουν τη διάταξη, τις διαστάσεις και το βάρος τους. Κατά συνέπειαν, και οι ελκυστήρες θα πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες και σημαντικές μηχανικές τροποποιήσεις, για την τοποθέτηση των νέων κινητήρων. Οι τεχνολογικές λύσεις που θα επέτρεπαν την τήρηση των ορίων που επιβάλλει το τρέχον στάδιο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και απαιτούν σημαντικές περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες.

β) Οικονομική κρίση. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο και σχεδόν όλους τους παραγωγικούς τομείς. Έχει κάνει αισθητά τα αποτελέσματά της και στην παραγωγή ελκυστήρων. Σύμφωνα με την ενδιαφερόμενη βιομηχανική ένωση (CEMA), ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2009 κατά 20-25% σε σύγκριση με το 2008, ενώ τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2010 δείχνουν μια μείωση 22% σε σχέση με το 2009.

Η οδηγία δεν έχει καμιά επίπτωση στον προϋπολογισμό και, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, έχει ως νομική βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή οδηγία ασφαλώς πρέπει να γίνει δεκτή. Σέβεται τους περιβαλλοντικούς στόχους που η ΕΕ έχει θέσει εδώ και πολύ καιρό. Μπροστά στη σοβαρή οικονομική κρίση θα μπορούσαν να γίνουν πιο ριζοσπαστικές προτάσεις, όπως αναστολή της οδηγίας, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των σταδίων ή υψηλότερο ποσοστό ευελιξίας.

Η Επιτροπή, αντίθετα, επέλεξε την εφαρμογή ενός μέτρου απλού, αποτελεσματικού και επίκαιρου, που επιτρέπει:

α) στους παραγωγούς της ΕΕ να πωλούν ελκυστήρες, να ξεπεράσουν τη σημερινή δύσκολη φάση της οικονομικής κρίσης, να βρουν νέους πόρους για την έρευνα, να τηρήσουν τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος·

β) στους γεωργούς να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους ελκυστήρες με άλλους, νέους, εφοδιασμένους με λιγότερο ρυπογόνους κινητήρες.

Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γινόταν αποδεκτή, παραδόξως, θα είχαμε ένα αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό που όλοι θέλουμε. Πολλοί αγρότες, πράγματι, που αντιμετωπίζουν το δίλημμα της διατήρησης των παλαιών ρυπογόνων ελκυστήρων ή της αγοράς νέων, πολύ ακριβότερων και με τεχνολογία ακόμα αβέβαιη και επισφαλή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην πρώτη επιλογή, συμβάλλοντας έτσι στην επιδείνωση, αντί της βελτίωσης, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά, με τις προτεινόμενες μικρές τροποποιήσεις, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στην ΕΕ να επιτύχει ένα σημαντικό συνολικό αποτέλεσμα, που συνίσταται στην ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος, σε μια σωτήρια στήριξη του ενδιαφερόμενου παραγωγικού τομέα, σε μια ανέλπιστη απόκτηση περισσότερων πόρων για την έρευνα, και ενός χρονικού διαστήματος που απαιτείται εύλογα για να μπορέσουν έρευνα και βιομηχανία να παράγουν νέους κινητήρες σύμφωνους με τα μη τροποποιούμενα επίπεδα του σταδίου III B.

Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ο πολύ περιορισμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος της προτεινόμενης τροποποίησης.

Σύμφωνα με μια αξιολόγηση του ΚΚΕερ για την Επιτροπή, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του ευέλικτου συστήματος, όπως τροποποιείται, θα ισούται μόνο με το 0,3% των συνολικών εκπομπών όλων των ΜΟΚΜ σε λειτουργία κατά το πρώτο έτος.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (16.3.2011)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

Συντάκτρια: Olga Sehnalová

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περίληψη της πρότασης της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ καθορίζει τις ανώτατες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), υδρογονανθράκων (HC), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σωματιδίων (PM) από κινητήρες ντίζελ που είναι εγκατεστημένοι σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την οδηγία 97/68/ΕΚ για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Τα ισχύοντα σήμερα όρια (Στάδιο III A) αντικαθίστανται από τα πιο αυστηρά όρια του Σταδίου III B, σταδιακά από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Σύστημα ευελιξίας

Η οδηγία 2005/13/EΚ εισήγαγε το αποκαλούμενο σύστημα ευελιξίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τα διάφορα στάδια εκπομπών. Το σύστημα ευελιξίας παρέχει στους κατασκευαστές ελκυστήρων τη δυνατότητα να διαθέτουν στην αγορά, κατά την περίοδο μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων οριακών τιμών εκπομπών καυσαερίων, περιορισμένο αριθμό ελκυστήρων που είναι εξοπλισμένοι με κινητήρες οι οποίοι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών καυσαερίων του προηγούμενου σταδίου. Ένας κατασκευαστής ελκυστήρων δικαιούται να διαθέσει στην αγορά είτε (1) για κάθε κατηγορία ισχύος κινητήρα περιορισμένο αριθμό ελκυστήρων που δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων πωλήσεων του κατασκευαστή, είτε (2) καθορισμένο αριθμό ελκυστήρων. Η δεύτερη επιλογή αποσκοπεί στο να αξιοποιηθεί από μικρότερες επιχειρήσεις που παράγουν μικρότερο αριθμό ελκυστήρων.

Οικονομικές πτυχές

Κατ’ αναλογία με την κατάσταση των κατασκευαστών μη οδικών κινητών μηχανημάτων, η τεχνολογική πρόκληση για τους κατασκευαστές ελκυστήρων έγκειται στο ότι η επόμενη γενιά κινητήρων πρέπει να επιτύχει μειώσεις εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου αντίστοιχων με αυτές που απαιτούνται και προωθούνται για τους οδικούς κινητήρες και τα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.).

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 40 κατασκευαστές ελκυστήρων οι οποίοι παράγουν μεγάλη ποικιλία ελκυστήρων που πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών που ορίζει η οδηγία, ενώ οι κινητήρες παράγονται μόνο από ελάχιστες μεγάλες εταιρείες (περίπου 10 κατασκευαστές στην ΕΕ και 20 εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο). Η προσαρμογή των οχημάτων μπορεί να επιτευχθεί από τους κατασκευαστές ελκυστήρων μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κινητήρα, καθόσον η διαδικασία επανασχεδιασμού δεν μπορεί να γίνει εκ παραλλήλου (εκτός από την περίπτωση των κατασκευαστών ελκυστήρων που παράγουν τους δικούς τους κινητήρες).

Ανταγωνιστικότητα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο η ΕΕ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και σε μικρότερο βαθμό η Ιαπωνία, έχουν παρεμφερείς φιλοδοξίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί εκπομπών κινητήρων για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα και τους ελκυστήρες. Σε άλλες σημαντικές γεωγραφικές περιοχές όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία η Λατινική Αμερική, οι απαιτήσεις αυτές δεν υφίστανται ή υπολείπονται πολλά στάδια. Η βασική γεωγραφική αγορά είναι η υπερατλαντική η οποία φιλοξενεί τους κυριότερους κατασκευαστές κινητήρων και ελκυστήρων, αλλά και τους κυριότερους πελάτες.

Περιβαλλοντικές πτυχές

Οι κυριότεροι ρύποι που προέρχονται από τον τομέα αυτό και αφορούν τη συνολική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι οι εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή εκτιμάται ότι οι εκπομπές ΡΜ10 από τον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων (NRMM) για την EΕ27 ανέρχεται στο 7% σε σύγκριση με το 13% των οδικών μεταφορών. Το 2005, η συμβολή των ελκυστήρων στις συνολικές εκπομπές PM στον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων ανήλθε στο 43%, ή 57 kt ετησίως για την EΕ15.

Όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ο τομέας των μη οδικών κινητών μηχανημάτων ευθύνεται για το 16% του συνόλου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου στην ΕΕ27, ο εν λόγω ο τομέας των οδικών μεταφορών συμβάλλει κατά 42% στις συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Το 2005, η συμβολή των ελκυστήρων στις συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου στον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων ανήλθε στο 36%, ή 539 kt ετησίως για την EΕ15.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η εκτιμώμενη επίπτωση ενός διευρυμένου σχεδίου ευελιξίας (50% σε σύγκριση με το υφιστάμενο 20%) ανέρχεται σε 0,3% των συνολικών εκπομπών (τόσο των σωματιδίων όσο και των οξειδίων του αζώτου) για το σύνολο των χρησιμοποιούμενων μη οδικών κινητών μηχανημάτων, κατά το πρώτο έτος.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει:

1)  αύξηση του ποσοστού του αριθμού των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του σχεδίου ευελιξίας για κάθε κατηγορία κινητήρα από 20% ως 50% των ετήσιων πωλήσεων εξοπλισμού των κατασκευαστών ελκυστήρων, ή

2)  ως εναλλακτική επιλογή, προσαρμογή του μέγιστου αριθμού των κινητήρων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του σχεδίου ευελιξίας.

3)  Τα μέτρα αυτά λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η άποψη της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί τόσο η ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας όσο και η περιβαλλοντική προστασία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας των ελκυστήρων και, ταυτόχρονα, να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την μεταγενέστερη αντικατάσταση καθορισμένου αριθμού υφιστάμενων κινητήρων που δεν συμμορφώνονται ακόμη στα νέα αυστηρότερα όρια περί εκπομπών.

Δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι η ομάδα των κατασκευαστών ελκυστήρων αφαιρέθηκε από πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 97/68/EΚ για τις εκπομπές των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και αντιμετωπίστηκε χωριστά με τη λύση που προτείνεται για τους ελκυστήρες η οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την οδηγία 97/68/EΚ. Η εισηγήτρια επιθυμεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες με βάση μελέτες που έχουν διενεργηθεί χωριστά για τους κατασκευαστές ελκυστήρων, αντί να βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία που απορρέουν από την αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί για τον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων συνολικά, και θα επιθυμούσε να υπάρξουν περισσότερες ανεξάρτητες έρευνες και μελέτες εργασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδελεχής αξιολόγηση, τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και, κυρίως, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών.

Ταυτόχρονα, η εισηγήτρια επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στο προπαρασκευαστικό έργο, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σε μια εποχή όπου σταδιακά εισάγονται νέα, αυστηρότερα όρια εκπομπών. Αυτό περιορίζει ως ένα βαθμό την αξία της πρότασης. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να εστιάσουμε σε μια πιο συνολική αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/EΚ που πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή αργότερα φέτος.

Επίσης, η εισηγήτρια παραδέχεται ειδικώς την ανάγκη των εν λόγω διατάξεων περί ευελιξίας για τους μικρομεσαίους κατασκευαστές, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος συμμόρφωσης στις νέες προδιαγραφές. Αφετέρου, υπάρχουν και κατασκευαστές που έχουν ήδη επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη και η πρόταση δεν πρέπει να περιορίσει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Από το 2005, η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει στο άρθρο 4 παράγραφος 8 την αξιολόγηση των ενδεχόμενων αναγκών για πρόσθετη ευελιξία σε σχέση με τις οριακές τιμές των σταδίων ΙΙΙΒ και IV. Για να υπάρξει μια προσωρινή ανακούφιση του βιομηχανικού κλάδου κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο, είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι όροι για την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος.

(4) Από το 2005, η οδηγία 2000/25/ΕΚ προβλέπει στο άρθρο 4 παράγραφος 8 την αξιολόγηση των ενδεχόμενων αναγκών για πρόσθετη ευελιξία σε σχέση με τις οριακές τιμές των σταδίων ΙΙΙΒ και IV. Για να υπάρξει μια προσωρινή ανακούφιση ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του βιομηχανικού και αγροτικού κλάδου, τους οποίους αγγίζουν αυτές οι τροποποιήσεις, κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο, είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι όροι για την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα 1

Οδηγία 2000/25/EΚ

Παράρτημα ΙV – τμήμα 1 – σημείο 1.4.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει ως αναγκαίες για να λάβει απόφαση.

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που συνδέονται με την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει ως αναγκαίες για να λάβει απόφαση.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα 1

Οδηγία 2000/25/EΚ

Παράρτημα ΙV – τμήμα 1 – σημείο 1.5.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην εγκρίνουσα αρχή κάθε κράτους μέλους, στο οποίο ο ελκυστήρας ή ο κινητήρας διατίθεται στην αγορά, σχετικά με την εφαρμογή των ευέλικτων συστημάτων που χρησιμοποιεί. Η έκθεσή του περιλαμβάνει σωρευτικά δεδομένα για τον αριθμό κινητήρων και ελκυστήρων που έχει διαθέσει στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, τους αριθμούς σειράς κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων ο ελκυστήρας έχει διατεθεί. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για όσο διάστημα εξελίσσεται ένα ευέλικτο σύστημα.

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην εγκρίνουσα αρχή κάθε κράτους μέλους, στο οποίο ο ελκυστήρας ή ο κινητήρας διατίθεται στην αγορά, σχετικά με την εφαρμογή των ευέλικτων συστημάτων που χρησιμοποιεί. Η έκθεσή του περιλαμβάνει σωρευτικά δεδομένα για τον αριθμό κινητήρων και ελκυστήρων που έχει διαθέσει στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, τους αριθμούς σειράς κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων ο ελκυστήρας έχει διατεθεί. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς καμία εξαίρεση για όσο διάστημα εξελίσσεται ένα ευέλικτο σύστημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Εισηγητής

Ημερομηνία ορισμού

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Σπύρος Δανέλλης, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.10.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.11.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

5

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesco Enrico Speroni

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2011

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου