Menettely : 2010/0301(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0091/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0091/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0294

MIETINTÖ     ***I
PDF 417kWORD 294k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Salvatore Tatarella

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0607),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0342/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. helmikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0091/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/25/EY9 säännellään maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen moottorien pakokaasupäästöjä. Nykyisiä päästörajoja, joita sovelletaan useimpien puristussytytteisten moottorien tyyppihyväksyntään, nimitetään vaiheeksi III A. Direktiivissä säädetään, että kyseiset raja-arvot korvataan tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla, jotka tulevat vaiheittain voimaan markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2011 ja asianomaisten moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Vaihetta III B tiukemmat raja-arvot asettava vaihe IV tulee vaiheittain voimaan moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2013 ja markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

(1) Maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/25/EY9 säännellään maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen moottorien pakokaasupäästöjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi entistä paremmin. Nykyisiä päästörajoja, joita sovelletaan useimpien puristussytytteisten moottorien tyyppihyväksyntään, nimitetään vaiheeksi III A. Direktiivissä säädetään, että kyseiset raja-arvot korvataan tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla, jotka tulevat vaiheittain voimaan markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2011 ja asianomaisten moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Vaihetta III B tiukemmat raja-arvot asettava vaihe IV tulee vaiheittain voimaan moottorien tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä tammikuuta 2013 ja markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Perustelu

Direktiivin 2000/25/EY yhtenä tavoitteena on maksimoida ympäristölle ja kansanterveydelle EU:ssa koituvat hyödyt.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Komissiolta odotetaan 12 kuukauden kuluessa ehdotusta direktiivin 2005/25/EY kattavasta tarkistamisesta. Olisi suotavaa, että komissio esittelee kattavan tarkistuksen mahdollisimman pian.

Perustelu

Komissio esitteli käsiteltävänä olevan ehdotuksen direktiivin 2000/25/EY osittaisesta tarkistamisesta suhteellisen myöhään, sillä toimenpiteet, joita komissio haluaa tarkistaa, tulevat osittain voimaan 1. tammikuuta 2011. Jos direktiiviä 2000/25/EY tarkistettaisiin perusteellisesti, nykyiseen lainsäädäntöön voitaisiin puuttua kokonaisvaltaisemmalla tavalla.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä aiheutuu huomattavat kustannukset, kun moottorit on suunniteltava uudelleen ja joudutaan kehittämään edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja. Tämä lainsäätäjän vuonna 2005 säätämä siirtyminen osuu samaan aikaan, kun asianomainen sektori kärsii talouden taantumasta, minkä vuoksi teollisuuden on vaikea kantaa ne kustannukset, joita mukautuminen uusiin lakisääteisiin vaatimuksiin edellyttää.

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä aiheutuu huomattavat kustannukset, kun moottorit on suunniteltava uudelleen ja joudutaan kehittämään edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja. Maailmanlaajuista talous- ja rahoituskriisiä ei voida käyttää syynä ympäristönormien vesittämiseen. Investoinnit ympäristöä säästävään teknologiaan ovat tärkeitä tulevan kasvun, työpaikkojen luomisen ja terveyden turvaamisen edistämisen kannalta.

Perustelu

Nykyisissä keskusteluissa komissio on esittänyt maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin vaikuttaneen hyvin kielteisesti tähän teollisuudenalaan. Vaikka ala kohtaakin nyt vaikeuksia, on korostettava uudelleen, ettei kriisiä voida käyttää syynä ympäristönormien vesittämiseen. Päinvastoin investoinnit vihreään teknologiaan vauhdittavat tulevaa kasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa ja ovat terveyden turvaamisen kannalta tärkeä tekijä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään joustojärjestelmästä, jonka mukaan traktorinvalmistajat voivat ostaa kahden päästövaiheen välisenä aikana rajoitetun määrän moottoreita, jotka eivät täytä päästöjen raja-arvoihin sovellettavia uusia vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen vaiheen päästörajojen mukaisesti.

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään joustojärjestelmästä, jonka mukaan traktorinvalmistajat voivat ostaa tietyn vaiheen aikana rajoitetun määrän moottoreita, jotka eivät täytä päästöjen raja-arvoihin sovellettavia uusia vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen vaiheen päästörajojen mukaisesti.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän puitteissa saatettavien moottoreiden osuus asianomaisen traktorinvalmistajan kyseisen luokan moottoreilla varustettujen traktorien vuosimyynnistä olisi kasvatettava vaiheesta III A vaiheeseen III B siirtymisen ajaksi 20 prosentista 50 prosenttiin. Myös toista vaihtoehtoa, jonka mukaan markkinoille voi saattaa joustojärjestelmän mukaisen enimmäismäärän moottoreita, olisi muutettava.

(5) Vaiheen III B aikana joustojärjestelmän puitteissa käyttöön otettujen traktorien osuuden on oltava 35 prosenttia asianomaisen traktorinvalmistajan käyttöön ottamien, kyseisen luokan moottoreilla varustettujen traktorien vuotuisesta määrästä. Myös toista vaihtoehtoa, jonka mukaan markkinoille voi saattaa joustojärjestelmän mukaisen kiinteän määrän moottoreita, olisi muutettava.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien koneiden parissa toimivien yritysten olisi saatava tukea EU:n rahoitusohjelmista tai jäsenvaltioiden tukiohjelmista. Olisi harkittava, että näistä ohjelmista tukea saavia yrityksiä vaaditaan käyttämään parasta alallaan käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tukea olisi myönnettävä vain yrityksille, jotka käyttävät tiukimmat päästövaatimukset täyttävää teknologiaa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden yhteydessä on otettu huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan siirtymiseen vaiheesta III A vaiheeseen III B ja niiden soveltamisen olisi päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2013,

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden yhteydessä on otettu huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan vaiheeseen III B.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Nykyisiä päästörajoja olisi kiristettävä ultrapienten nokihiukkasten osalta ottamalla seuraavia päästötavoitteita koskevassa tulevassa lainsäädännössä käyttöön hiukkasten määrää koskeva kriteeri,

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2000/25/EY

1 artikla (uusi) – uudet luetelmakohdat

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Lisätään 1 artiklaan seuraavat luetelmakohdat:

 

"joustojärjestelmällä" poikkeusmenettelyä, jota soveltamalla jäsenvaltio sallii, että markkinoille saatetaan rajoitettu määrä moottoreita 3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti,

 

"moottoriluokalla" moottorien luokitusta, jossa yhdistyvät teholuokka ja pakokaasupäästörajoitusten vaihe.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2000/25/EY

3 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava alakohta: ”Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää sovelletaan ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.”

1. Korvataan 3 a artikla seuraavasti: "Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, että traktorinvalmistajan pyynnöstä ja sillä edellytyksellä, että hyväksyntäviranomainen on myöntänyt asiaankuuluvan luvan, käyttöön voidaan ottaa rajoitettu määrä traktoreita liitteessä IV vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Joustojärjestelmän soveltaminen aloitetaan, kun tietystä vaiheesta tulee pakollinen, ja sitä jatketaan kyseisen vaiheen ajan. Joustojärjestelmässä moottorit on hyväksyttävä kulloistakin vaihetta välittömästi edeltävän vaiheen vaatimusten mukaisesti. Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää sovelletaan ainoastaan vaiheeseen III B ja sitä jatketaan kolmen vuoden ajan."

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso tämän direktiivin liitteellä I.

2. Korvataan liite IV tämän direktiivin liitteellä I.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso seuraavasti:

Korvataan liite IV seuraavasti:

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä siirtymäaikaa lukuun ottamatta on traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa saada kahden päästövaiheen välisenä aikana saattaa markkinoille tai hankkia moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 1.1.2 kohdassa kuvatut määrät moottoreita, jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen raja-arvoja mutta jotka on hyväksytty lähimpään aikaisempaan päästörajojen vaiheeseen.

1.1. Traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa ottaa traktorit käyttöön tämän liitteen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Vaihetta III B lukuun ottamatta traktorien määrät eivät saa ylittää 1.1.1 ja 1.1.2 kohdassa kuvattuja määriä. Moottorien on oltava 3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.1.1. alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien määrä ei saa missään moottoriluokassa ylittää 20:tä prosenttia traktorinvalmistajan kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä myyntivuodesta unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa.

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa käyttöön otettujen moottorien ja traktorien määrä ei saa missään moottoriluokassa ylittää 20:tä prosenttia traktorinvalmistajan käyttöön ottamien, kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla varustettujen traktorien vuotuisista määristä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä myyntivuodesta unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on ottanut traktoreita käyttöön unionissa vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on ottanut traktoreita käyttöön unionissa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.1.2. alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää moottorivalmistajalleen lupaa saattaa markkinoille joustavan järjestelmän puitteissa kiinteän määrän moottoreita. Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle kuhunkin teholuokkaan kuuluvien traktorien määrä ei saa ylittää seuraavia määriä:

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.1.2. alakohta – taulukko – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Moottoriluokka (kW)

Moottorin teholuokka (kW)

Moottorien määrä

Traktorien määrä

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.2. kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.2. Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä siirtymäaikana on traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa saada kahden päästövaiheen välisenä aikana saattaa markkinoille tai hankkia moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa kuvatut määrät moottoreita, jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen raja-arvoja mutta jotka on hyväksytty lähimpään aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen.

1.2. Vaiheen III B aikana traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä hyväksyntäviranomaiselta lupa ottaa traktorit käyttöön tämän liitteen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Traktorien määrät eivät saa ylittää 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa kuvattuja määriä. Moottorien on oltava 3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.2.1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien määrä ei saa missään moottoriluokassa ylittää 50:tä prosenttia traktorinvalmistajan kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä myyntivuodesta unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on markkinoinut traktoreita unionissa.

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa käyttöön otettujen moottorien ja traktorien määrä ei saa missään moottoriluokassa ylittää 35:tä prosenttia traktorinvalmistajan käyttöön ottamien, kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla varustettujen traktorien vuotuisista määristä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä myyntivuodesta unionin markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on ottanut traktoreita käyttöön unionissa vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on ottanut traktoreita käyttöön unionissa.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.2.2. alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää moottorivalmistajalleen lupaa saattaa markkinoille joustavan järjestelmän puitteissa kiinteän määrän moottoreita. Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle kuhunkin teholuokkaan kuuluvien traktorien määrä ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.2.2. alakohta – taulukko – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Moottoriluokka (kW)

Moottorin teholuokka (kW)

Moottorien määrä

Traktorien määrä

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.3. kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.3. Traktorinvalmistajan on liitettävä hyväksyntäviranomaiselle osoittamaansa hakemukseen seuraavat tiedot:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite 1

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.4. kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.4. Traktorinvalmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki joustojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tiedot, joita hyväksyntäviranomainen päätöksen tekemiseksi pyytää.

1.4. Traktorinvalmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki joustojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tarpeelliset tiedot, joita hyväksyntäviranomainen päätöksen tekemiseksi pyytää.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite 1

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.5. kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.5. Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden välein toimitettava raportti käyttämänsä joustojärjestelmän täytäntöönpanosta kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaiselle, joiden markkinoille traktori tai moottori saatetaan. Raportin on sisällettävä kumulatiiviset tiedot joustavan järjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien ja traktorien määristä, moottorien ja traktorien sarjanumerot sekä tiedot jäsenvaltioista, joissa traktorit on otettu käyttöön. Tätä menettelyä on jatkettava niin kauan kuin joustojärjestelmää käytetään.

1.5. Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden välein toimitettava raportti käyttämänsä joustojärjestelmän täytäntöönpanosta kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaiselle, joiden markkinoille traktori tai moottori saatetaan. Raportin on sisällettävä kumulatiiviset tiedot joustavan järjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien ja traktorien määristä, moottorien ja traktorien sarjanumerot sekä tiedot jäsenvaltioista, joissa traktorit on otettu käyttöön. Tätä menettelyä on jatkettava poikkeuksetta niin kauan kuin joustojärjestelmää käytetään."

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 2 jakso

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2. MOOTTORINVALMISTAJAN TOIMET

 

2.1. Moottorinvalmistaja voi saattaa markkinoille moottoreita tämän liitteen 1 ja 3 jakson mukaisesti hyväksytyn joustojärjestelmän puitteissa.

 

2.2. Moottorinvalmistajan on merkittävä näihin moottoreihin seuraava teksti: "Joustojärjestelmän puitteissa markkinoille saatettu moottori" liitteessä I olevassa 5 jaksossa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 3 jakso

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3. HYVÄKSYNTÄVIRANOMAISEN TOIMET

 

3.1. Hyväksyntäviranomaisen on arvioitava joustojärjestelmää koskevien pyyntöjen ja niihin liitettyjen asiakirjojen sisältö. Tämän jälkeen sen on ilmoitettava traktorinvalmistajalle päätöksestään, hyväksyykö se joustojärjestelmän käytön pyynnön mukaisesti.

(1)

EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Ehdotuksen sisältö

Käsiteltävänä oleva direktiivi koskee maataloustraktorien päästöjä, ja siinä esitetään pelkästään direktiivin 2000/25/EY määrällistä muuttamista ilman että muutetaan ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita, metodologiaa ja määräaikoja. Tämä direktiivi on erittäin kiireellinen, sillä se kattaa ajanjakson, joka alkoi jo tämän vuoden tammikuun 1. päivänä, ja se on hyvin tärkeä kyseiselle teollisuuden alalla odotettavissa olevien myönteisten vaikutustensa vuoksi.

Maataloustraktorien päästöistä annetulla direktiivillä 2000/25/EY säännellään traktoreihin asennettujen dieselmoottorien pakokaasupäästöjen sisältämien hiilimonoksidin, hiilivetyjen, typen oksidien ja hiukkasten enimmäismääriä.

Direktiivissä määritetään kullekin traktorityypille päästöjen enimmäismäärä käytetyn moottorin perusteella ja siinä järjestetään päästöjen asteittainen vähentäminen toisiaan seuraaviin vaiheisiin. Vaihe III A päättyi 31. joulukuuta 2010, ja vaihe III B alkoi 1. tammikuuta 2011 ja päättyy 31. joulukuuta 2013. Vastikään alkaneen vaiheen päästörajat ovat paljon tiukemmat kuin edeltävän vaiheen.

Vaiheesta toiseen siirtymisen helpottamiseksi direktiivissä on otettu käyttöön joustojärjestelmä, jonka avulla traktorinvalmistajat voivat saattaa markkinoille rajoitetun määrän traktoreita, joiden moottorit ovat edellisen vaiheen päästörajojen mukaisia. Nykyisessä vaiheessa, jota halutaan muuttaa, joustojärjestelmässä säädetään enintään 20 prosentin osuudesta vuosimyynnistä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä myyntivuodesta unionin markkinoilla) ja pienyrityksille sallitusta enimmäismäärästä, joka asetetaan direktiivissä.

Ehdotetussa tarkistuksessa ainoastaan nostetaan prosenttiosuutta 20:stä 50 prosenttiin. Tällä pyritään säilyttämään kyseisen alan riittävä taloudellinen kehitys ja samalla pitämään muuttumattomana ympäristönsuojeluohjelma. Ehdotettua tarkistusta perustellaan seuraavasti:

a) Teknisen kehityksen jälkeenjääminen: Vaiheen III B mukaiset suuremmat päästövähennykset edellyttävät erittäin huomattavia muutoksia nykyisiin moottoreihin. Nämä muutokset koskevat moottoreiden kokoonpanoa, kokoa ja painoa. Niinpä myös traktoreihin on tehtävä välttämättömiä ja huomattavia muutoksia, jotta uudet moottorit soveltuvat niihin. Tekniset ratkaisut, joiden avulla voidaan noudattaa nykyisen vaiheen mukaisia päästörajoja, eivät ole vielä lopullisia, ja tutkimusta on vielä jatkettava huomattavasti.

b) Talouden taantuma: Taloudellinen ja rahoituskriisi on vaikuttanut jokaiseen ja lähes kaikkiin tuotannon aloihin. Taantumalla on ollut seurauksia myös traktoreiden tuotantoon. Toimialajärjestön (CEMA) mukaan vuoden 2009 liikevaihto pieneni 20–25 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja vuoden 2010 ensimmäistä neljännestä kuvaavat luvut osoittavat 22 prosentin vähennystä vuoteen 2009 verrattuna.

Direktiivillä ei vaikutusta talousarvioon ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sen oikeusperusta on perussopimuksen 114 artikla.

Esittelijän huomautuksia

Komission ehdotus direktiiviksi on ilman muuta tervetullut. Ehdotuksessa noudatetaan EU:n joku aika sitten asettamia ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita. Vakavan taloudellisen taantuman johdosta komissio olisi voinut esittää radikaalimpia ehdotuksia, esimerkiksi direktiivin soveltamisen keskeyttämistä, vaiheiden väliaikaista muuttamista ja korkeampaa prosenttiosuutta joustojärjestelmälle.

Komissio on kuitenkin päättänyt esittää yksinkertaisen, tehokkaan ja oikea-aikaisen toimenpiteen, jonka johdosta

a) unionin valmistajat voivat myydä traktoreita, päästä yli nykyisestä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, löytää uusia resursseja tutkimukseen ja noudattaa unionin ympäristösuojelua koskevaa lainsäädäntöä;

b) maanviljelijät voivat vaihtaa vanhoja traktoreita uusiin, joiden moottorit saastuttavat vähemmän.

Jos ehdotettua muutosta ei hyväksytä, tulos on päinvastainen kuin mitä me haluamme. Jos maanviljelijät joutuvat valitsemaan sen välillä, pitävätkö he vanhat enemmän saastuttavat traktorinsa vai ostavatko uusia kalliimpia traktoreita, joiden tekniikka on vielä epävarmaa ja kokeiluasteella, he saattavat vaikea taloudellinen tilanne huomioon ottaen pitää parempana ensimmäistä vaihtoehtoa, jolloin ympäristön tila Euroopassa heikkenee sen sijaan että se paranisi.

Lyhyesti sanottuna näiden vaatimattomien tarkistusten myötä tämä direktiivi mahdollistaa sen, että Euroopan unioni saavuttaa hyvän kokonaistuloksen, johon sisältyy toimiva ympäristönsuojelu, tervehdyttävä tuki kyseiselle tuotannon alalle, tervetullut lisäys tutkimukseen käytettäviin varoihin sekä ajanjakso, joka järkevästi ajateltuna on tarpeen, jotta tutkimus ja teollisuus pystyvät kehittämään ja tuottamaan uusia moottoreita, jotka ovat vaiheen III B muuttamattomien rajojen mukaisia. Kannattaa korostaa myös, että ehdotetuilla muutoksilla on hyvin vähän ympäristövaikutuksia.

Yhteisen tutkimuskeskuksen komissiolle tekemän arvion mukaan näin muutetun joustojärjestelmän vaikutus olisi vain noin 0,3 prosenttia liikkuvien maastokoneiden kokonaispäästöistä ensimmäisenä vuonna.


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.3.2011)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Valmistelija: Olga Sehnalová

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen pääkohdat

Direktiivillä 2000/25/EY säädetään maatalous- ja metsäkoneisiin dieselmoottoreiden, vakionopeusmoottoreiden ja erityyppisissä koneissa käytettävien bensiinimoottoreiden pakokaasupäästöihin sisältyvien hiilimonoksidin (CO), hiilivetyjen (HC), typen oksidien (NOx) ja hiukkasten enimmäismääristä. Se on täysin linjassa liikkuvien työkoneiden päästöjä koskevan direktiivin 97/68/EY kanssa.

Tällä hetkellä voimassa olevat raja-arvot (vaihe III A) korvataan tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla asteittain 1. tammikuuta 2011 alkaen.

Joustojärjestelmä

Direktiivillä 2005/13/EY otettiin käyttöön niin kutsuttu joustojärjestelmä helpottamaan siirtymistä päästövaiheesta toiseen. Joustojärjestelmän ansiosta traktorinvalmistajat voivat pakokaasupäästöjen raja-arvojen kahden peräkkäisen vaiheen välisenä aikana saattaa markkinoille rajatun määrän sellaisia koneita, joihin asennetut moottorit ovat vielä edellisessä vaiheessa pakokaasupäästöjen raja-arvoille asetettujen vaatimusten mukaisia. Sen ansiosta traktorinvalmistajat voivat saattaa markkinoille traktoreita joko kussakin moottorin teholuokassa rajoitetun määrän eli enintään 20 prosenttia asianomaisen laitevalmistajan traktoreiden vuosimyynnistä tai kiinteän määrän. Tarkoituksena on, että toista vaihtoehtoa käyttävät pienemmät yritykset, jotka tuottavat vähemmän traktoreita.

Taloudelliset näkökohdat

Samoin kuin liikkuvien työkoneiden valmistajilla myös traktorinvalmistajilla on edessään teknologisena haasteena se, että uuden sukupolven moottoreiden hiukkas- ja typen oksidien päästöjä on vähennettävä vastaavalla tavalla kuin mitä vaaditaan tieliikenteessä käytettäviltä moottoreilta ja ajoneuvoilta (kuorma- ja linja-autoilta jne.).

EU:ssa on noin 40 traktorinvalmistajaa (joista useimmat kuuluvat kuuteen suureen konserniin), jotka valmistavat monenlaisia traktoreita, joiden on noudatettava direktiivissä vahvistettuja päästörajoja. Moottoreita puolestaan valmistaa vain harva suuri yritys (noin 10 valmistajaa EU:ssa ja 20 koko maailmassa). Traktorinvalmistaja voi tehdä ajoneuvoihin mukautuksia vasta sitten, kun moottorin konfiguraatio on viimeistelty, koska uudelleensuunnitteluja ei voida tehdä rinnakkain (poikkeuksena ovat moottorinsa itse valmistavat traktorinvalmistajat).

Kilpailukyky

Maailmassa ainoastaan EU:lla, Yhdysvalloilla, Kanadalla ja jossain määrin Japanilla on vastaavia liikkuvien työkoneiden moottorien ja traktorien päästöjä koskevia sääntelytavoitteita. Tällaisia vaatimuksia ei ole asetettu muilla maantieteellisesti merkittävillä alueilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Venäjällä tai Latinalaisessa Amerikassa. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat transatlanttiset markkinat, joilla ovat koneiden ja traktoreiden päävalmistajat ja -asiakkaat.

Ympäristönäkökohdat

Alan aiheuttamista päästöistä hiukkaspäästöt ja typen oksidipäästöt aiheuttavat eniten ilman pilaantumista. Komission vaikutustenarvioinnin mukaan liikkuvien työkoneiden arvioitujen PM10-hiukkaspäästöjen osuus on 27 EU-maassa seitsemän prosenttia verrattuna tieliikenteen 13 prosenttiin. Vuonna 2005 traktoreiden osuus liikkuvien työkoneiden hiukkaspäästöistä oli 43 prosenttia eli 57 kilotonnia 15 jäsenvaltion EU:ssa.

Liikkuvat työkoneet tuottavat 16 prosenttia kaikista 27 EU-maan typen oksidipäästöistä, kun taas tieliikenteen osuus näistä päästöistä on 42 prosenttia. Vuonna 2005 traktoreiden osuus liikkuvien työkoneiden typen oksidien päästöistä oli 36 prosenttia eli 539 kilotonnia 15 jäsenvaltion EU:ssa.

Komission mukaan laajennetun joustojärjestelmän (50 prosenttia nykyiseen 20 prosenttiin verrattuna) arvioitu vaikutus on 0,3 prosenttia kokonaispäästöistä (hiukkaset ja typen oksidit) kaikista käytössä olevista liikkuvista työkoneista ensimmäisenä vuotena.

Komissio ehdottaa näin ollen seuraavaa:

1)  kasvatetaan joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettavien moottoreiden prosenttiosuutta kussakin moottoriluokassa 20 prosentista 50 prosenttiin traktorinvalmistajan vuotuisesta laitemyynnistä tai

2)  mukautetaan vaihtoehtoista joustotapaa eli markkinoille joustojärjestelmän puitteissa siirtymisen aikana saatettavien moottoreiden enimmäismäärää ja

3)  kyseisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2013.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että alan kehitys ja kilpailukyky on säilytettävä ja samalla suojeltava ympäristöä. Traktoriteollisuuden taloudellinen kehitys on turvattava ja vältettävä mahdollisimman pitkälle ympäristöhaittoja, joita aiheutuu, kun korvataan rajallinen määrä sellaisia tällä hetkellä käytössä olevia koneita, jotka eivät vielä täytä uusia tiukempia päästörajoja.

On kyseenalaistettava, miksi liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin 97/68/EY muutosehdotuksesta poistettiin traktorinvalmistajat ja se, että niitä käsitellään erillään, kun komission mukaan traktoreita koskeva ratkaisu on täysin linjassa direktiivin 97/68/EY kanssa. Esittelijä haluaisi saada lisätietoa, joka perustuu traktorienvalmistajien yksittäin tekemiin tutkimuksiin eikä pelkästään tietoihin, joita liikkuvien työkoneiden tuotantoala on itse koonnut. Esittelijä arvostaisi myös kolmannen osapuolen tekemiä lisätutkimuksia, jotta voitaisiin arvioida yksityiskohtaisesti muutosten lyhyen ja etenkin pitkän aikavälin vaikutuksia.

Esittelijä haluaisi samalla muistuttaa, että valmistelutöiden viipeen vuoksi komissio esitti ehdotuksensa silloin, kun uusia ja tiukempia päästörajoituksia otettiin asteittain käyttöön. Jollakin tavoin tämä heikentää ehdotuksen relevanssia. Esittelijä katsoo siksi, että olisi keskityttävä direktiivin 97/68/EY kattavampaan tarkistamiseen, joka komission olisi esitettävä myöhemmin tänä vuonna.

Esittelijä myöntää samanaikaisesti, että pieniä ja keskikokoisia tuottajia koskevat joustavuussäännökset ovat tarpeen, jotta voidaan vähentää uusista standardeista aiheutuvat mukauttamiskustannukset. Toisaalta jotkin tuottajat ovat jo investoineet tutkimukseen ja kehitykseen eikä ehdotuksen pitäisi heikentää heidän kilpailukykyään markkinoilla.

tarkistukset

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vuodesta 2005 lähtien on direktiivin 2000/25/EY 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti arvioitava, tarvittaisiinko vaiheiden III B ja IV raja-arvojen osalta lisää joustonvaraa. Jotta teollisuus saisi tilapäistä helpotusta siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, on tarpeen mukauttaa joustojärjestelmän soveltamiseen liittyviä edellytyksiä.

(4) Vuodesta 2005 lähtien on direktiivin 2000/25/EY 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti arvioitava, tarvittaisiinko vaiheiden III B ja IV raja-arvojen osalta lisää joustonvaraa. Jotta näiden muutosten kohteena olevat teollisuus- ja maatalousalojen pienet ja keskisuuret yritykset saisivat tilapäistä helpotusta siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, on tarpeen mukauttaa joustojärjestelmän soveltamiseen liittyviä edellytyksiä.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite 1

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.4. kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.4. Traktorinvalmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki joustojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tiedot, joita hyväksyntäviranomainen päätöksen tekemiseksi pyytää.

1.4. Traktorinvalmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki joustojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tarpeelliset tiedot, joita hyväksyntäviranomainen päätöksen tekemiseksi pyytää.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite 1

Direktiivi 2000/25/EY

Liite IV – 1 jakso – 1.5. kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.5. Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden välein toimitettava raportti käyttämänsä joustojärjestelmän täytäntöönpanosta kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaiselle, joiden markkinoille traktori tai moottori saatetaan. Raportin on sisällettävä kumulatiiviset tiedot joustavan järjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien ja traktorien määristä, moottorien ja traktorien sarjanumerot sekä tiedot jäsenvaltioista, joissa traktorit on otettu käyttöön. Tätä menettelyä on jatkettava niin kauan kuin joustojärjestelmää käytetään.

1.5. Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden välein toimitettava raportti käyttämänsä joustojärjestelmän täytäntöönpanosta kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaiselle, joiden markkinoille traktori tai moottori saatetaan. Raportin on sisällettävä kumulatiiviset tiedot joustavan järjestelmän puitteissa markkinoille saatettujen moottorien ja traktorien määristä, moottorien ja traktorien sarjanumerot sekä tiedot jäsenvaltioista, joissa traktorit on otettu käyttöön. Tätä menettelyä on jatkettava poikkeuksetta niin kauan kuin joustojärjestelmää käytetään.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.10.2010

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

10.11.2010

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

17.2.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

5

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Francesco Enrico Speroni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö