Eljárás : 2010/0301(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0091/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0091/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 23/06/2011 - 12.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0294

JELENTÉS     ***I
PDF 531kWORD 337k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Salvatore Tatarella

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0607),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0342/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0091/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv9 módosításáról szóló, 2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban használt dízelmotorok megengedett legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását szabályozza. A kompressziós gyújtású motorok többségének típusjóváhagyásakor alkalmazandó kibocsátási határértékek jelenlegi szakasza a III. A. szakasz. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy ezeket a határértékeket az említett motorok forgalomba hozatala tekintetében 2011. január 1-jétől, típusjóváhagyásuk tekintetében pedig 2010. január 1-jétől fokozatosan a szigorúbb III. B. szakasz határértékei váltják fel. A III. B. szakasz határértékeinél szigorúbb határértékeket előíró IV. szakasz fokozatosan, az említett motorok típusjóváhagyása tekintetében 2013. január 1-jétől, forgalomba hozataluk tekintetében pedig 2014. január 1-jétől lép hatályba.

(1) A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az emberi egészség és a környezet fokozottabb védelme tekintetében szabályozza a mezőgazdasági és erdészeti traktorokba épített motorok megengedett legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását. A kompressziós gyújtású motorok többségének típusjóváhagyásakor alkalmazandó kibocsátási határértékek jelenlegi szakasza a III. A. szakasz. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy ezeket a határértékeket az említett motorok forgalomba hozatala tekintetében 2011. január 1-jétől, típusjóváhagyásuk tekintetében pedig 2010. január 1-jétől fokozatosan a szigorúbb III. B. szakasz határértékei váltják fel. A III. B. szakasz határértékeinél szigorúbb határértékeket előíró IV. szakasz fokozatosan, az említett motorok típusjóváhagyása tekintetében 2013. január 1-jétől, forgalomba hozataluk tekintetében pedig 2014. január 1-jétől lép hatályba.

Indokolás

A 2000/25/EK irányelv egyik célkitűzése, hogy Európában a környezet- és egészségvédelmi szempontból legelőnyösebb megoldásokat mozdítsa elő.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottságnak 12 hónapon belül elő kell terjesztenie a 2000/25/EK irányelv átfogó felülvizsgtálatára vonatkozó javaslatát. Kívánatos volna, hogy erre lehető legkorábbi időpontban kerüljön sor.

Indokolás

A Bizottság meglehetősen későn terjesztette elő a 2000/25/EK irányelv részleges felülvizsgálatára irányuló javaslatát, mivel az ebben módosítani kívánt egyes intézkedések 2011. január 1-jén részben életbe léptek. A 2000/25/EK irányelv teljes körű felülvizsgtálata lehetőséget adna a jelenlegi szabályozás átfogóbb vizsgálatára.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A III. B. szakaszba történő átmenet technológiai lépésváltást jelent, ami a motorok áttervezése és a fejlett technikai megoldások kidolgozása miatt jelentős megvalósítási költségekkel jár. Ez a jogalkotó által 2005-ben előírt átmenet egybeesik az érintett ágazatot sújtó gazdasági recesszióval, aminek következtében az új jogi előírásokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges végrehajtási költségek viselése nehézséget jelent a gazdasági ágazat számára.

(2) A III. B. szakaszba történő átmenet technológiai lépésváltást jelent, ami a motorok áttervezése és a fejlett technikai megoldások kidolgozása miatt jelentős megvalósítási költségekkel jár. A pénzügyi és gazdasági világválság nem szolgálhat ürügyül a környezetvédelmi előírások lazításához. A környezetkímélő technológiákba történő befektetések fontosak a jövőbeli növekedés, a munkahelyteremtés és az egészségvédelem előmozdítása szempontjából.

Indokolás

A jelenlegi vitában a Bizottság úgy érvel, hogy a pénzügyi és gazdasági világválság súlyos károkat okoz a szóban forgó ágazatban. Azonban az ágazatban jelenleg tapasztalt nehézségek ellenére hangsúlyozni kell, hogy a válság nem indokolhatja a környezetvédelmi előírások szigorának enyhítését. Ezzel szemben a zöld technológiákba való befektetés előmozdítja a jövőbeli növekedést és munkahelyteremtést, és az egészségvédelem szempontjából is lényeges.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2000/25/EK irányelv rugalmas végrehajtási eljárásról rendelkezik, amely lehetővé teszi a traktorgyártók számára, hogy két kibocsátási szakasz között korlátozott számban olyan motorokat szerezzenek be, amelyek nem felelnek meg az éppen alkalmazandó kibocsátási határértékeknek, hanem csak a kibocsátási határértékek előző szakaszára vannak jóváhagyva.

(3) A 2000/25/EK irányelv rugalmas végrehajtási eljárásról rendelkezik, amely lehetővé teszi a traktorgyártók számára, hogy egy bizonyos időszakban korlátozott számban olyan motorokat szerezzenek be, amelyek nem felelnek meg az éppen alkalmazandó kibocsátási határértékeknek, hanem csak a kibocsátási határértékek előző szakaszára vannak jóváhagyva.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A III. A. szakaszból a III. B-be való átmenet során a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorok arányát a traktorgyártó által az adott kategóriába tartozó motorral ellátott traktorokból teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-ára kell növelni. Az ennek alternatívájaként választható megoldásként meghatározott, a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozható motorok maximális számát ennek megfelelően ki kell igazítani.

(5) A III. B. szakasz során a rugalmas végrehajtási eljárás keretében üzembe helyezett traktorok száma megegyezik a traktorgyártó által az adott kategóriába tartozó motorral üzembe helyezett traktorok éves mennyiségének 35%-ával. Ennek megfelelően ki kell igazítani azt az alternatívát, mely szerint a rugalmas végrehajtási eljárás keretében csak meghatározott számú motor hozható forgalomba.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A jelen irányelv hatálya alá eső gépeket üzemeltető vállalatoknak támogatásban kellene részesülniük európai pénzügyi programok, illetve a tagállamok által indított hasonló programok keretében. Fontolóra kell venni azt a lehetőséget, hogy az ilyen programok kedvezményezettjei számára támogatási feltételként írják elő az adott ágazatban rendelkezésre álló legkorszerűbb technológiák alkalmazását. Csak a legszigorúbb kibocsátási normákat teljesítéső technológiákat alkalmazó vállalatokat kellene támogatásban részesíteni.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések a gazdasági ágazat időszakos nehézségeit tükrözik; ezért a III. A. szakaszból a III. B. szakaszba való átmenetre kell korlátozódniuk, és 2013. december 31-én hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések a gazdasági ágazat időszakos nehézségeit tükrözik; ezért a III. B. szakaszra kell korlátozódniuk.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Köztudott, hogy következő kibocsátási célokra vonatkozó jövőbeli jogszabályokban bevezetésre kerülő, az ultrafinom koromrészecskék mennyiségével kapcsolatos kritérium végrehajtásával a koromrészecskékre vonatkozó jelenlegi kibocsátási határértékek csökkenni fognak.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – -1 pont (új)

2000/25/EK irányelv

1 cikk (új) – új francia bekezdések

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

 

– rugalmas végrehajtási eljárás: mentesítési eljárás, amelynek során egy tagállam korlátozott számban engedélyezi motorok forgalomba hozatalát a 3a. cikkben meghatározott követelmények szerint;

 

– motorkategória: a motorok osztályozása, amely a teljesítménysáv és a kipufogógáz-kibocsátási határérték szerinti szakasz összekapcsolásán alapul.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 1 pont

2000/25/EK irányelv

3 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 3.a cikk a következő albekezdéssel egészül ki: „A IV. melléklet 1.2., 1.2.1. és 1.2.2. pontjában foglalt rugalmas végrehajtási eljárás csak a III. A. szakaszból a III. B. szakaszba való átmenetre vonatkozik, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

(1) A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép: „A 3. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően a tagállamok rendelkeznek arról, hogy a traktor gyártójának kérésére – és azzal a feltétellel, hogy a jóváhagyó hatóság megadta a megfelelő engedélyt – a motorgyártó a IV. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően korlátozott számban forgalomba hozhat motorokat. A rugalmas végrehajtási eljárás egy adott szakasz kötelezővé válásának időpontjától az adott szakasz lejártáig alkalmazható. A rugalmas végrehajtási eljárás keretében a motorokat az érvényben lévő szakaszt közvetlenül megelőző szakasz követelményei szerint hagyják jóvá. A IV. melléklet 1.2., 1.2.1. és 1.2.2. pontjában foglalt rugalmas végrehajtási eljárás csak a III. B. szakaszra vonatkozik, és 3 évig tart.”

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A IV. melléklet 1. pontjának helyébe ezen irányelv I. mellékletének szövege lép.

2. A IV. melléklet helyébe ezen irányelv I. mellékletének szövege lép.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I. MELLÉKLET A IV. melléklet 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

1.1. A III. A. és a III. B. szakasz közötti átmeneti időszak kivételével az a traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kér a jóváhagyó hatóságtól, hogy a két kibocsátási szakasz közötti időszakban motorbeszállítójától megrendelhesse vagy beszerezhesse azt az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett motormennyiséget, amely az éppen alkalmazandó kibocsátási határértékek helyett csak a kibocsátási határértékek előző szakaszának felel meg.

1.1. Az a traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kér a jóváhagyó hatóságtól, hogy az e mellékletben foglalt rendelkezésekkel összhangban traktorokat helyezhessen üzembe. A III. B. szakasz kivételével a traktorok mennyisége nem haladhatja meg az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett mennyiséget. A motorok megfelelnek a 3a. cikkben foglalt követelményeknek.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.1.1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártónak az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorokból teljesített (az Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves értékesítésének 20 %-át. Ha a traktorgyártó kevesebb mint öt éve értékesít traktorokat az Unióban, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat forgalmaz.

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással üzembe helyezett motorok és traktorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által üzembe helyezett és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves mennyiségének 20%-át. Ha a traktorgyártó kevesebb, mint öt éve helyez üzembe traktorokat, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat helyez üzembe.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.1.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható alternatívájaként a traktorgyártó engedélyt kérhet motorbeszállítói számára, hogy meghatározott számú motort rugalmassági végrehajtási eljárással hozhassanak forgalomba. Az egyes motorkategóriákban a motorok száma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

1.1.2. Az 1.1.1. pont alternatívájaként az egyes teljesítménysávokban a traktorok száma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.1.2 pont – táblázat – címek

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Motorkategória (kW)

Motorteljesítmény-sáv (kW)

Motorok száma

Traktorok száma

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2. A III. A. és a III. B. szakasz közötti átmeneti időszak alatt az a traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kér a jóváhagyó hatóságtól, hogy a két kibocsátási szakasz közötti időszakban motorbeszállítójától megrendelhesse vagy beszerezhesse azt az 1.2.1. és 1.2.2. pontban említett motormennyiséget, amely az éppen alkalmazandó kibocsátási határértékek helyett csak a kibocsátási határértékek előző szakaszának felel meg.

1.2. A III. B. szakasz folyamán az a traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kér a jóváhagyó hatóságtól, hogy az e mellékletben foglalt rendelkezésekkel összhangban traktorokat helyezhessen üzembe. A traktorok mennyisége nem haladhatja meg az 1.2.1. és 1.2.2. pontban említett mennyiséget. A motorok megfelelnek a 3a. cikkben foglalt követelményeknek.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.2.1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártónak az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorokból teljesített (az Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves értékesítésének 50 %-át. Ha a traktorgyártó kevesebb mint öt éve értékesít traktorokat az Unióban, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással üzembe helyezett motorok és traktorok száma egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által üzembe helyezett és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt) éves mennyiségének 35%-át. Ha a traktorgyártó kevesebb, mint öt éve helyez üzembe traktorokat, akkor az átlagot azon tényleges időtartam alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Unióban traktorokat helyez üzembe.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.2.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható alternatívájaként a traktorgyártó engedélyt kérhet motorbeszállítói számára, hogy meghatározott számú motort rugalmassági végrehajtási eljárással hozhassanak forgalomba. Az egyes motorkategóriákban a motorok száma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

1.2.2. Az 1.2.1. pont alternatívájaként az egyes teljesítménysávokban a traktorok száma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.1.2 pont – táblázat – címek

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Motorkategória (kW)

Motorteljesítmény-sáv (kW)

Motorok száma

Traktorok száma

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.3 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.3. A traktorgyártónak a jóváhagyó hatósághoz benyújtott kérelmében a következő információkat kell feltüntetnie:

1.3. A traktorgyártónak a jóváhagyó hatósághoz benyújtott kérelmében a következő információkat kell feltüntetnie:

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4. A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan minden olyan információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a határozathoz szükségesnek ítél.

1.4. A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan minden olyan szükséges információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a határozathoz szükségesnek ítél.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 pont – 1.5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5. A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó hatóságához, ahol traktort vagy motort hoz forgalomba. A jelentésnek halmozott adatokat kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok és traktorok számát, azok sorszámát és azt a tagállamot illetően, ahol a traktort forgalomba helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt fenn kell tartani.

1.5. A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó hatóságához, ahol traktort vagy motort hoz forgalomba. A jelentésnek halmozott adatokat kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok és traktorok számát, azok sorszámát és azt a tagállamot illetően, ahol a traktort forgalomba helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt kivétel nélkül fenn kell tartani.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

2. A MOTORGYÁRTÓ INTÉZKEDÉSEI

2.1. Egy motorgyártó forgalomba hozhat motorokat a jelen melléklet 1. és 3. pontjának megfelelően engedélyezett rugalmas végrehajtási eljárás keretében.

2.2. A motorgyártó az alábbi szöveggel látja el ezeket a motorokat: „A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motor” az I. melléklet 5. pontjába foglalt követelményeknek megfelelően.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 3 szakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

3. A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG INTÉZKEDÉSEI

3.1. A jóváhagyó hatóság értékeli a rugalmas végrehajtási eljárás iránti kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok tartalmát. Ezt követően tájékoztatja a traktorgyártót arról, hogy engedélyezi-e a rugalmas végrehajtási eljárás kérelemben megjelölt módon történő alkalmazását.

(1)

HL C ... A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.


INDOKOLÁS

A javaslat tartalma

A vizsgálat tárgyát képező irányelv a mezőgazdasági traktorok kibocsátására vonatkozik és a 2000/25/EK irányelv főleg mennyiségi módosítását javasolja anélkül, hogy megváltoztatná az abban megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzéseket, valamint a végrehajtást és az érvényességi időt. Az irányelv nagyon sürgős, mert már egy 2011. január 1-jén elkezdődött időszakot ölel fel, és nagyon fontos is az érintett ipari ágazatban várt pozitív hatások miatt.

A mezőgazdasági traktorok kibocsátásáról szóló 2000/25/EK irányelv a traktorokban használt dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátását szabályozza a következőkre vonatkozóan: szén-monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogén-oxidok (NO) és részecskék (PM).

A különféle traktorok tekintetében az irányelv meghatározza, hogy a beépített motor teljesítményének függvényében mekkora lehet a legnagyobb kipufogógáz-kibocsátás, és rendelkezik a kibocsátás fokozatos, egymást követő szakaszonkénti csökkentéséről. 2010. december 31-én befejeződött a III. A. szakasz, 2011. január 1-jén pedig elkezdődött a III. szakasz, amely 2013. december 31-ig tart. A most kezdődő szakaszban a határértékek sokkal szigorúbbak az előző szakaszénál.

Az egymást követő szakaszok közötti átmenet megkönnyítése érdekében az irányelv bevezette a rugalmas végrehajtási eljárást, amely lehetővé teszi a traktorgyártók számára, hogy korlátozott számban olyan traktorokat hozzanak forgalomba, amelyek motorjának a kibocsátási határértékei az előző szakaszra vannak jóváhagyva. A jelenlegi szakaszban, amelynek módosítására az irányelv irányul, a rugalmas végrehajtási eljárás az Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlaga alapján az éves értékesítés nem több mint 20%-át írja elő, ,a kisebb vállalkozások esetében pedig egy, az irányelv által maximális meghatározott számot.

A javasolt módosítás csak a százalékos érték 20 %-ról 50 %-ra történő növelésére irányul. A javaslat általános célkitűzése a traktoripar gazdasági fejlődésének a megóvása, ugyanakkor a magas környezetvédelmi szint változatlan módon történő fenntartása. A módosításjavaslat az alábbi megállapításokon alapul:

a) Technológiai lemaradás. A III.B. szakaszra előírt kibocsátások drasztikus csökkentése a motorok mélyreható és jelentős megváltoztatását vonja magával, azok konfigurációjának, méretének és tömegének a vonatkozásában. Ebből következően, hogy be lehessen szerelni az új motorokat, a traktorokon is jelentős átalakításokat kellene végezni. A jelenlegi szakaszra előírt korlátozások betartását lehetővé tevő technológiai megoldások még nem véglegesek és további jelentős erőfeszítésekre van szükség a kutatás terén.

b) Gazdasági válság. A pénzügyi és gazdasági válság az egész világra és szinte az összes termelő ágazatra kihatással volt. A traktorgyártás sem maradt érintetlenül. Az ágazati szövetség (CEMA) szerint 2009-ben a forgalom 20–25 %-kal csökkent 2008-hoz képest, míg 2010 első negyedévének adatai 22%-os visszaesést mutatnak 2009-hez képest.

Az irányelvnek nincsenek költségvetési vonzatai és a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a javaslat jogalapja a Szerződés 114. cikke.

Az előadó észrevételei

A Bizottság által javasolt irányelv mindenképpen üdvözlendő. Tiszteletben tartja az EU által már jóideje elfogadott környezetvédelmi célkitűzéseket. A súlyos gazdasági válság láttán radikálisabb javaslatokat is lehetett volna tenni, mint például az irányelvre vonatkozó moratóriumot, a szakaszok ideiglenes módosítását vagy magasabb fokú rugalmasságot.

A Bizottság azonban egy egyszerű, hatékony és jól időzített intézkedés bevezetése mellett döntött, amely lehetővé teszi:

a) az uniós gyártók számára, hogy értékesítsék termékeiket, felülkerekedjenek a gazdasági válság nehéz időszakán, új kutatási forrásokat találjanak, tiszteletben tartsák a környezetvédelemre irányuló uniós jog kereteit;

b) a mezőgazdasági dolgozók számára, hogy régi traktorjaikat újabb és kevésbé szennyező motorral felszerelt traktorokra cseréljék.

Ha a módosításjavaslatot nem fogadnák el, paradox módon a mindannyiunk által javasoltakkal pont ellentétes eredményt érnénk el. Valójában nagyon sok mezőgazdasági dolgozó az előtt az alternatíva előtt állva, hogy megtartsa régi és környezetszennyezőbb traktorját vagy sokkal költségesebb, még bizonytalan és kidolgozatlan technológiájú újat vásároljon, a nehéz gazdasági helyzetet figyelembe véve az első opciót választaná és ez ahelyett hogy javítaná, rontaná az európai környezetet.

Összefoglalva tehát, e szerény javaslatokkal az irányelv lehetővé teszi az EU számára, hogy átfogó és jelentős eredményt érjen el, amely magában foglalja a környezet megfelelő védelmét, az érintett termelő ágazatok gazdaságának jótékony támogatását, a kutatásra fordítható nagyobb bevételek megszerzése, és egy ésszerű időszakot, amely ahhoz szükséges, hogy a kutatás és az ipar olyan új motorokat tudjon gyártani, amelyek megfelelnek a III. B. szakaszra előírt nem módosított szinteknek. Hangsúlyozni kell végül, hogy a javasolt módosítás minimális hatással van a környezetre.

A Közös Kutatóközpont által a Bizottság számára készített értékelés szerint az így módosított rugalmas végrehajtási rendszer becsült hatása az első évben az összes üzemben lévő nem közúti mozgó gép és berendezés összes kibocsátásának 0,3 %-ára rúgna.


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (16.3.2011)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

A vélemény előadója: Olga Sehnalová

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai bizottsági javaslat összefoglalása

A 2000/25/EK irányelv a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban használt dízelmotorok megengedett legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását szabályozza a szén-monoxidra (CO), a szénhidrogénekre (HC), a nitrogén-oxidokra (NOx) és részecskékre (PM) vonatkozóan, és teljes mértékben összhangban van a nem közúti mozgó gépekre vonatkozó 97/68/EK irányelvvel.

A jelenleg érvényes (III A. szakasz szerinti) határértékeket 2011. január 1-jétől fokozatosan a III B. szakasz szerinti szigorúbb határértékek váltják fel.

Rugalmas végrehajtási eljárás

A 2005/13/EK irányelv bevezette az ún. rugalmas végrehajtási eljárást, hogy megkönnyítse a különböző kibocsátási szakaszok közötti átmenetet. A rugalmas végrehajtási eljárás lehetővé teszi a traktorgyártók számára, hogy a kipufogógáz-kibocsátási határértékek két egymást követő szakasza közötti időszakban korlátozott számban olyan traktorokat hozzanak forgalomba, amelyekben a kipufogógáz-kibocsátási határértékek előző szakaszának megfelelő motor van. Ez lehetővé teszi a traktorgyártóknak, hogy vagy 1) minden motorteljesítmény-kategóriában korlátozott – legfeljebb a gyártók éves gépértékesítése 20%-ának megfelelő – számú traktort, vagy 2) az irányelvben meghatározott számú traktort hozzanak forgalomba. Ez a második lehetőség inkább a kevesebb traktort gyártó, kisebb vállalkozásoknak szól.

Gazdasági szempontok

A nem közúti mozgó gépek és berendezések gyártóinak helyzetéhez hasonlóan a traktorgyártók számára is az jelenti a technológiai kihívást, hogy a motorok következő generációjának a közúti motorok és járművek (tehergépjárművek, buszok stb.) tekintetében előírt és megvalósított részecske-, illetve NOx-kibocsátáscsökkenéshez hasonló eredményeket kell elérniük.

Az EU-ban hozzávetőleg 40 traktorgyártó állítja elő a traktorok széles választékát, amelyeknek meg kell felelniük az irányelvben megállapított kibocsátási határértékeknek, míg motorokat csak néhány nagyvállalat gyárt (körülbelül 10 gyártó az EU-ban és 20 vállalat világszerte). A traktorgyártók csak az után tudják módosítani a járműveket, miután véglegesítették a motor konfigurációját, mivel ezeket az áttervezési tevékenységeket nem lehet egymással párhuzamosan végezni (csak a saját motort előállító traktorgyártók képesek rá).

Versenyképesség

Világszerte csupán az EU, az Egyesült Államok, Kanada és kisebb mértékben Japán törekszik arra, hogy a nem közúti mozgó gépek ágazatára és a traktorágazatra vonatkozóan jogszabályt alkosson a motorok kibocsátási határértékeiről. Más fontos földrajzi területeken, így például Kínában, Indiában, Oroszországban és Latin-Amerikában ilyen előírások nem léteznek, vagy e téren jócskán le vannak maradva. A földrajzilag a legfontosabb piac a transzatlanti piac, ahol nemcsak a legjelentősebb motor- és traktorgyártók, hanem a fő vásárlók is találhatók.

Környezeti vonatkozások

Az ágazat által kibocsátott, általános levegőszennyezést okozó szennyező anyagok főként a részecskék és a nitrogén-oxidok. A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 27 tagú EU-nak a nem közúti mozgó gépek ágazatából származó becsült PM10-kibocsátási aránya 7%, míg a közúti szállításból származó 13%. 2005-ben a nem közúti mozgó gépek ágazatán belül a teljes PM-kibocsátásban a traktorok aránya évi 43% vagy 57 kt volt a 15 tagú EU-ban.

Ami a NOx-kibocsátásokat illeti, a nem közúti mozgó gépek ágazata a 27 tagú EU teljes NOx-kibocsátásának 16%-áért felel, míg a közúti közlekedési ágazat a teljes NOx-kibocsátáshoz 42%-kal járul hozzá. 2005-ben a nem közúti mozgó gépek ágazatán belül a teljes NOx-kibocsátásban a traktorok aránya évi 36% vagy 539 kt volt a 15 tagú EU-ban.

A Bizottság szerint a rugalmas végrehajtási rendszer (a jelenlegi 20%-ról 50%-ra történő) kiterjesztésének becsült hatása az első évben az összes üzemben lévő nem közúti mozgó gép és berendezés összes kibocsátásának 0,3%-ára rúgna (a részecske- és a NOx-kibocsátást is beleértve).

A Bizottság ezért a következőket javasolja:

1)  A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok arányának 20%-ról 50%-ra növelése minden egyes motorkategóriában, a traktorgyártók éves berendezésértékesítésén belül, vagy

2)  választható alternatívaként a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozható motorok maximális számának kiigazítása.

3)  Az intézkedések 2013. december 31-én lejárnak.

Az előadó véleménye

Az előadó úgy véli, hogy biztosítani kell mind az ipar fejlődését és versenyképességét, mind a környezet védelmét, aminek célja a traktorágazat gazdasági fejlődésének megóvása, és egyszersmind az új és szigorúbb kibocsátási határértéknek még meg nem felelő, korlátozott számú meglévő motor későbbi cseréjéből eredő kedvezőtlen környezeti hatások kordában tartása.

Megkérdőjelezhető, miért kezelik külön és vették ki a traktorgyártók csoportját a nem közúti mozgó gépekre vonatkozó 97/68/EK irányelvet módosító javaslatból, amikor a traktorokra javasolt megoldás a Bizottság szerint teljes mértékben összhangban van a 97/68/EK irányelvvel. Az előadó szeretne több, inkább külön a traktorgyártókra vonatkozó tanulmányokon alapuló tájékoztatást kapni, mint kizárólag a nem közúti mozgó gépek egész ágazatára vonatkozó értékelésen alapuló adatokra támaszkodni, és méltányolna több, harmadik felek által végzett kutatást és munkatanulmányt annak érdekében, hogy részletesen értékelhetőek legyenek a javasolt változtatások rövid és különösen a hosszú távú hatásai.

Az előadó ugyanakkor emlékeztetne arra, hogy az előkészítő munkálatok késedelmei miatt a Bizottság akkor nyújtotta be javaslatát, amikor az új, szigorúbb kibocsátási határértékek már fokozatosan bevezetésre kerülnek. Ez bizonyos fokig csökkentette a javaslat jelentőségét. Ezért az előadó úgy véli, hogy a 97/68/EK irányelv sokkal átfogóbb felülvizsgálata szükséges, amelyet a Bizottságnak kellene benyújtania később az év folyamán.

Ugyanakkor az előadó kifejezetten elismeri, hogy szükség van ilyen rugalmassági rendelkezésekre a kis- és középvállalkozói gyártók számára annak érdekében, hogy csökkenjenek az új normáknak való megfelelésből eredő költségek. Másrészt néhány gyártó már kutatási és fejlesztési beruházásokba kezdett, és a javaslat nem csökkenheti versenyképességüket a piacon.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) 2005 óta a 2000/25/EK irányelv 4. cikkének (8) bekezdése rendelkezik az esetleges további rugalmassági eljárások szükségességének értékeléséről a III. B. és a IV. szakasz határértékeit illetően. Ahhoz, hogy a következő szakaszba való átmenet alkalmával az ágazat átmeneti mentességet kaphasson, a rugalmas végrehajtási eljárás alkalmazásának feltételeit módosítani kell.

(4) 2005 óta a 2000/25/EK irányelv 4. cikkének (8) bekezdése rendelkezik az esetleges további rugalmassági eljárások szükségességének értékeléséről a III. B. és a IV. szakasz határértékeit illetően. Ahhoz, hogy a következő szakaszba való átmenet alkalmával az ipari és a mezőgazdasági ágazat e változások által érintett kis- és középvállalkozásai átmeneti mentességet kaphassanak, a rugalmas végrehajtási eljárás alkalmazásának feltételeit módosítani kell.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 rész – 1.4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4. A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan minden olyan információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a határozathoz szükségesnek ítél.

1.4. A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan minden olyan szükséges információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a határozathoz szükségesnek ítél.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 melléklet

2000/25/EK irányelv

IV melléklet – 1 rész – 1.5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5. A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó hatóságához, ahol traktort vagy motort hoz forgalomba. A jelentésnek halmozott adatokat kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok és traktorok számát, azok sorszámát és azt a tagállamot illetően, ahol a traktort forgalomba helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt fenn kell tartani.

1.5. A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó hatóságához, ahol traktort vagy motort hoz forgalomba. A jelentésnek halmozott adatokat kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok és traktorok számát, azok sorszámát és azt a tagállamot illetően, ahol a traktort forgalomba helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt kivétel nélkül fenn kell tartani.

ELJÁRÁS

Cím

A 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.12.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

15.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ELJÁRÁS

Cím

A 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.10.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

10.11.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

5

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Francesco Enrico Speroni

Benyújtás dátuma

28.3.2011

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat