Procedūra : 2010/0301(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0091/2011

Pateikti tekstai :

A7-0091/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0294

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 678kWORD 351k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Salvatore Tatarella

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
  Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0607),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0342/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0091/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 74/150/EEB9, reglamentuojamas žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų variklių išmetalų kiekis. Dabartinio etapo išmetalų kiekio ribinės vertės, taikomos tvirtinant daugumos slėginio uždegimo variklių tipą, yra nurodomos kaip III A etapo ribinės vertės. Direktyvoje numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. šios ribinės vertės bus palaipsniui pakeistos griežtesnėmis III B etapo ribinėmis vertėmis tiekiant variklius rinkai ir nuo 2010 m. sausio 1 d. – tvirtinant šių variklių tipą. Atsižvelgiant į tai, kad IV etapo ribinės vertės griežtesnės nei III B etapo vertės, IV etapas bus įgyvendinamas palaipsniui – nuo 2013 m. sausio 1 d. tvirtinant tokių variklių tipą, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – tiekiant juos rinkai.

(1) 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 74/150/EEB9, reglamentuojamas žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų variklių išmetalų kiekis, siekiant dar labiau saugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Dabartinio etapo išmetalų kiekio ribinės vertės, taikomos tvirtinant daugumos slėginio uždegimo variklių tipą, yra nurodomos kaip III A etapo ribinės vertės. Direktyvoje numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. šios ribinės vertės bus palaipsniui pakeistos griežtesnėmis III B etapo ribinėmis vertėmis tiekiant variklius rinkai ir nuo 2010 m. sausio 1 d. – tvirtinant šių variklių tipą. Atsižvelgiant į tai, kad IV etapo ribinės vertės griežtesnės nei III B etapo vertės, IV etapas bus įgyvendinamas palaipsniui – nuo 2013 m. sausio 1 d. tvirtinant tokių variklių tipą, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – tiekiant juos rinkai.

Pagrindimas

Vienas iš Direktyvos 2000/25/EB tikslų – užtikrinti kuo didesnę naudą Europos aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Tikimasi, kad per 12 mėnesių Komisija pateiks pasiūlymą dėl išsamaus Direktyvos 2000/25/EB persvarstymo. Pageidautina, kad Komisija kuo anksčiau pateiktų pasiūlymą dėl išsamaus persvarstymo.

Pagrindimas

Dabartinį pasiūlymą dėl dalinio Direktyvos 2000/25/EB persvarstymo Komisija pateikė gana vėlai, nes priemonės, kurias Komisija ketina iš dalies keisti įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. Išsamiai persvarsčius Direktyvą 2000/25/EB būtų galima nuodugniau išnagrinėti šiuo metu galiojantį reglamentą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti reikia didelių sąnaudų variklių konstrukcijai pakeisti ir pažangiems techniniams sprendimams sukurti. Šis teisės aktų leidėjo 2005 m. numatytas perėjimas sutapo su ekonomikos nuosmukiu nagrinėjamame sektoriuje, todėl pramonei sunku padengti įgyvendinimo sąnaudas, kurios patiriamos prisitaikant prie naujų teisinių reikalavimų.

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti reikia didelių sąnaudų variklių konstrukcijai pakeisti ir pažangiems techniniams sprendimams sukurti. Pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė negali būti priežastis švelninti aplinkos apsaugos standartus. Investicijos į aplinką tausojančias technologijas svarbios ateities augimui, darbo vietų kūrimui ir sveikatos apsaugai skatinti.

Pagrindimas

Vykstant dabartinėms diskusijoms Komisija pažymėjo, kad pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė padarė didžiulį neigiamą poveikį susijusioms pramonės šakoms. Tačiau nepaisant pramonę šiuo metu apėmusių sunkumų būtina dar kartą pabrėžti, kad krizė negali būti priežastis švelninti aplinkos apsaugos standartus. Priešingai, investicijos į aplinką tausojančias technologijas yra varomoji ateities augimo ir užimtumo Europoje jėga ir svarbus sveikatos apsaugos veiksnys.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta lankstumo schema, kad traktorių gamintojai galėtų laikotarpiu tarp dviejų išmetalų kiekio ribojimo etapų parduoti ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta lankstumo schema, kad traktorių gamintojai galėtų konkrečiu etapu parduoti ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo laikotarpiu variklių, tiekiamų rinkai pagal lankstumo schemą, procentinė dalis turėtų būti padidinta nuo 20 iki 50 % traktorių gamintojų metinės traktorių, parduodamų su tos kategorijos varikliais, apyvartos. Optimaliu atveju didžiausias variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(5) III B etapu traktorių, kurie pradėti eksploatuoti pagal lankstumo schemą, procentinė dalis sudaro 35 % traktorių su tos kategorijos varikliais, kuriuos pradėjo eksploatuoti traktorių gamintojai, metinio kiekio. Optimaliu atveju fiksuotas variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Įmonės, naudojančios įrangą, kuri patenka į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų pasinaudoti Europos finansinės paramos programomis arba atitinkamomis valstybių narių įgyvendinamomis paramos programomis. Turėtų būti svarstoma galimybė reikalauti, kad pagal šias programas teikiamos paramos gavėjai savo filialuose taikytų geriausias turimas technologijas. Parama turėtų būti skiriama tik toms įmonėms, kurios naudoja pažangiausias, geriausius išmetalų standartus atitinkančias, technologijas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis priemonėmis atsižvelgiama į laikinus pramonės patiriamus sunkumus; jos turėtų būti skirtos tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti galioti 2013 m. gruodžio 31 d.,

(7) Šioje direktyvoje numatytomis priemonėmis atsižvelgiama į laikinus pramonės patiriamus sunkumus; jos turėtų būti skirtos tik perėjimui prie III B etapo,

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Laikoma, kad dabartinės išmetamų itin smulkių suodžių dalelių kiekio ribos turėtų būti siaurinamos, t. y. į būsimuosius teisės aktus, kuriais remiantis siekiama spręsti klausimą dėl tolesnių su išmetalais susijusių tikslų, turi būti įtrauktas dalelių kiekio kriterijus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2000/25/EB

1 straipsnio naujos įtraukos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 1 straipsnis papildomas šiomis įtraukomis:

 

- „lankstumo schema“ – tai išimčių taikymo procedūra, pagal kurią valstybė narė leidžia tiekti rinkai ribotą kiekį variklių, kaip nustatyta vadovaujantis 3a straipsnyje išdėstytais reikalavimais,

 

- „variklio kategorija“ – tai variklių klasifikavimas derinant galios intervalą ir išmetalų kiekio ribojimo etapą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2000/25/EB

3 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 3a straipsnis papildomas šia pastraipa:IV priedo 1.2., 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose išdėstyta lankstumo schema taikoma tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.

1. 3a straipsnis pakeičiamas taip: „Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, valstybės narės užtikrina, kad traktorių gamintojo prašymu ir laikantis sąlygos, kad patvirtinimą suteikianti institucija jau yra išdavusi šiuo atveju aktualų leidimą, gali būti pradėtas eksploatuoti ribotas kiekis traktorių, kaip nustatyta pagal IV priede nurodytas procedūras. Lankstumo schema pradedama taikyti, kai konkretus etapas tampa privalomas, o jos trukmė tokia pat, kaip ir paties etapo. Remiantis lankstumo schema varikliai tvirtinami pagal etapo, kuris buvo prieš pat šiuo metu vykdomąjį, reikalavimus. IV priedo 1.2., 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose išdėstyta lankstumo schema taikoma tik perėjimui nuo III A prie III B etapo, o jo trukmė – 3 metai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas šios direktyvos I priedo tekstu.

2. IV priedas pakeičiamas šios direktyvos I priedo tekstu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.1. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip:

IV priedas pakeičiamas taip:

1.1. Išskyrus perėjimo nuo III A prie III B etapo laikotarpį, traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti savo patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo laikotarpiu nuo vieno iki kito išmetalų kiekio ribojimo etapo tiekti rinkai arba įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 1.1.2 skirsniuose nurodytų variklių, kurie neatitinka galiojančių reikalavimų dėl išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.

1.1. Traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo pradėti eksploatuoti traktorius vadovaujantis atitinkamomis šiame priede išdėstytomis nuostatomis. Išskyrus III B etapą, traktorių kiekiai negali viršyti kiekių, kurie nurodyti 1.1.1. ir 1.1.2. skirsniuose. Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.1.1. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius kiekvienai variklių kategorijai turi neviršyti 20 % traktorių gamintojų metinės traktorių, kuriuose įmontuotas tos kategorijos variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje mažiau kaip penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kurį traktorių gamintojas prekiavo traktoriais Sąjungoje.

1.1.1. Variklių ir traktorių, kurie pradedami eksploatuoti pagal lankstumo schemą, skaičius kiekvienai variklių kategorijai turi neviršyti 20 % traktorių gamintojo pradėtų eksploatuoti traktorių, kuriuose įmontuotas tos kategorijos variklis, metinio kiekio (apskaičiuotos pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių gamintojas ketina Sąjungos rinkoje eksploatuoti traktorius mažiau kaip penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kuriuo traktorių gamintojas ketina eksploatuoti traktorius Sąjungoje.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai nustatytą skaičių variklių pagal lankstumo schemą. Kiekvienos kategorijos variklių skaičius negali viršyti šių verčių:

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. skirsniui kiekvienos galios intervalo traktorių skaičius negali viršyti šių kiekių:

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas – lentelė – antraštės

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Variklio kategorija (kW)

Variklio galios intervalas (kW)

Variklių skaičius

Traktorių skaičius

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.2. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo laikotarpiu traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti savo patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo laikotarpiu nuo vieno iki kito išmetalų kiekio ribojimo etapo tiekti rinkai arba įsigyti iš variklių tiekėjų 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose nurodytų variklių, kurie neatitinka reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.

1.2. III B etapo laikotarpiu traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo tiekti rinkai traktorius vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis, nurodytomis IV priede. Traktorių skaičius neviršija 1.2.1 ir 1.2.2. skirsniuose nurodytų kiekių. Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius turi neviršyti 50 % traktorių gamintojų metinės traktorių, kuriuose įmontuotas tos kategorijos variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje mažiau kaip penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kurį traktorių gamintojas prekiavo traktoriais Sąjungoje.

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos variklių ir traktorių, kuriuos ketinama eksploatuoti pagal lankstumo schemą, skaičius turi neviršyti 35 % traktorių gamintojo pradėtų eksploatuoti traktorių su tos kategorijos varikliais, metinio kiekio (apskaičiuoto pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių gamintojas eksploatuoja traktorius Sąjungos rinkoje mažiau kaip penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kuriuo traktorių gamintojas eksploatavo traktorius Sąjungoje.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai nustatytą skaičių variklių pagal lankstumo schemą. Kiekvienos kategorijos variklių skaičius negali viršyti šių verčių:

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. skirsniui kiekvieno galios intervalo traktorių skaičius negali viršyti šių verčių:

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas - lentelė - antraštės

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Variklio kategorija (kW)

Variklio galios intervalas (kW)

Variklių skaičius

Traktorių skaičius

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.3. punktas įžanginë dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.3. Į paraišką patvirtinimą išduodančiai institucijai traktorių gamintojas įtraukia šią informaciją:

1.3. Į paraišką patvirtinimą išduodančiai institucijai traktorių gamintojas įtraukia šią informaciją:

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4. Traktorių gamintojas pateikia patvirtinimą išduodančiai institucijai informaciją apie lankstumo schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą išduodanti institucija gali paprašyti kaip būtinos sprendimui priimti.

1.4. Traktorių gamintojas pateikia patvirtinimą išduodančiai institucijai būtiną informaciją apie lankstumo schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą išduodanti institucija gali paprašyti kaip būtinos sprendimui priimti.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.5. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis mėnesius pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje prekiauja traktoriais arba varikliais, patvirtinimą išduodančiai institucijai ataskaitą apie jo taikomų lankstumo schemų įgyvendinimą. Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai duomenys apie variklių ir traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičių, variklio ir traktoriaus serijos numeriai ir valstybės narės, kuriose traktoriai pradėti eksploatuoti. Ši tvarka galioja tol, kol vykdoma lankstumo schema.

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis mėnesius pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje prekiauja traktoriais arba varikliais, patvirtinimą išduodančiai institucijai ataskaitą apie jo taikomų lankstumo schemų įgyvendinimą. Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai duomenys apie variklių ir traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičių, variklio ir traktoriaus serijos numeriai ir valstybės narės, kuriose traktoriai pradėti eksploatuoti. Ši tvarka be jokių išimčių galioja tol, kol vykdoma lankstumo schema.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 2 skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

2. VARIKLIŲ GAMINTOJO VEIKSMAI

2.1. Variklio gamintojas gali pateikti į rinką variklius vadovaudamasis lankstumo schema, patvirtinta pagal šio priedo 1 ir 3 skirsnius.

2.2. Gamintojas turi paženklinti minėtuosius variklius pateikdamas šį tekstą: „Variklis, pateiktas į rinką pagal lankstumo schemą“ vadovaujantis I priedo 5 skirsnyje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 3 skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

3. LEIDIMĄ SUTEIKIANČIOS INSTITUCIJOS VEIKSMAI

3.1. Patvirtinimą suteikianti institucija įvertina prašymo leisti pasinaudoti lankstumo schema turinį ir pridedamus dokumentus. Tuomet ji praneša traktorių gamintojui apie tai, ar nuspręsta leisti pasinaudoti lankstumo schema, kaip ir buvo prašoma, ar ne.

(1)

OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo esmė

Svarstoma direktyva susijusi su žemės ūkio traktorių išmetamais teršalais ir remiantis ja atliekami tik kiekybiniai Direktyvos 2000/25/EB pakeitimai nekeičiant šios direktyvos tikslų, susijusių su aplinkos apsauga, pagal ją numatytos metodologijos ar galiojimo laikotarpio. Tai skubi direktyva, nes ji susijusi su 2011 m. sausio 1 d. jau prasidėjusiu laikotarpiu, o tai labai svarbu, kadangi tikimasi, kad ji darys teigiamą poveikį susijusiai pramonei.

Direktyvoje 2000/25/EB dėl žemės ūkio traktorių išmetamų teršalų nustatomi maksimalūs anglies monoksido (CO), angliavandenilių (HC), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių (PM), kurios gali būti išmetamos kartu su traktorių dyzelinių variklių išskiriamomis dujomis, kiekiai.

Atsižvelgiant į variklio galią direktyvoje nustatomas maksimalus vis kitokio tipo traktoriaus išmetamų teršalų kiekis ir pagal ją siekiama užtikrinti laipsnišką teršalų kiekio mažinimą etapais. 2010 m. gruodžio 31 d. baigėsi III A etapas, o 2011 m. sausio 1 d. prasidėjo III B etapas, kuris truks iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tik neseniai prasidėjusiam etapui nustatyti gerokai griežtesni apribojimai negu tie, kurie buvo taikomi ankstesniuoju etapu.

Siekiant palengvinti perėjimą nuo vieno etapo prie kito, į direktyvą įtraukta vadinamoji lankstumo schema. Pagal ją traktorių gamintojai gali tiekti rinkai ribotą kiekį traktorių su varikliais, atitinkančiais išmetamų teršalų kiekio ribas, kurias buvo leidžiama taikyti ankstesniuoju etapu. Dabartiniu etapu, kurį siekiama koreguoti remiantis šiuo pasiūlymu, taikant lankstumo schemą jau ir taip leidžiama ne taip griežtai riboti ne didesnę kaip 20 proc. metinės apyvartos procentinę dalį, kuri apskaičiuojama remiantis apyvartos ES vidurkiu per praėjusius penkerius metus, o mažesnių įmonių atveju – remiantis direktyvoje nustatytu didžiausiu leidžiamu skaičiumi.

Remiantis siūlomu pakeitimu tik norima padidinti procentinę dalį nuo 20 proc. iki 50 proc. Taip siekiama palaikyti adekvačią susijusios pramonės ekonominę plėtrą ir kartu išsaugoti nepakeistą aplinkos apsaugos programą. Siūlomas pakeitimas grindžiamas šiais argumentais:

a) Nevienoda technologijų plėtra: norint drastiškai sumažinti išmetamų teršalų kiekį, kaip numatyta pagal III B etapą, turi būti iš esmės pakoreguoti esami varikliai – tai turės įtakos jų formai, dydžiui ir svoriui. Taigi, norint pritaikyti naujus variklius, turės būti atlikti ir dideli mechaniniai traktorių pakeitimai. Technologiniai sprendimai, dėl kurių bus galima atitikti nustatytas vertes, nustatytas einamuoju etapu, dar nėra galutiniai ir norint juos užbaigti turi būti atliktas nemažas papildomas darbas mokslinių tyrimų srityje.

b) Ekonomikos krizė: finansų ir ekonomikos krizė padarė poveikį visam pasauliui ir iš esmės visiems gamybos sektoriams, įskaitant traktorių pramonę. Pasak šiai pramonei atstovaujančios organizacijos (CEMA), 2008–2009 m. apyvarta sumažėjo 20–25 proc., o 2010 m. pirmojo ketvirčio duomenys rodo, kad palyginti su 2009 m. ji sumažėjo 22 proc.

Direktyva neturės jokio poveikio biudžetui. Laikantis subsidiarumo principo, ji grindžiama Sutarties 114 straipsnio nuostatomis.

Pranešėjo pastabos

Komisijos siūloma direktyva išties vertintina palankiai. Remiantis ja paisoma ES prieš kurį laiką nustatytų aplinkos apsaugos tikslų. Komisija, atsižvelgiant į rimtą ekonomikos krizę, galėjo pateikti radikalesnių pasiūlymų, pvz., direktyvos moratoriumą, etapų trukmės pokyčius ar netgi didesnę lankstumo procentinę dalį.

Vis dėlto Komisija nusprendė pasirinkti paprastą, veiksmingą ir laiku parengtą priemonę, kurią taikant bus sudarytos šios galimybės:

a) ES gamintojai galės parduoti traktorius, įveikti esamą sudėtingą ekonomikos krizę, rasti naujų išteklių moksliniams tyrimams ir laikytis Europos aplinkos apsaugos teisės aktuose nustatytų ribų;

b) ūkininkai galės pakeisti seniausius traktorius naujais, kurių varikliai terš mažiau.

Jei siūlomas pakeitimas nebūtų priimtas, paradoksalu, tačiau rezultatai būtų priešingi negu tie, kurių siekiame. Daugybė ūkininkų, galėdami rinktis, ar toliau naudotis senais, labiau teršiančiais, traktoriais, ar įsigyti naujus, kurie gerokai brangesni ir pagaminti naudojant vis dar nepatikimas ir abejotinas technologijas, gali pasirinkti pirmąją galimybę, ypač turėdami omenyje esamus ekonominius sunkumus. Tai kenks Europos aplinkai, o ne gerins jos būklę.

Iš esmės, atlikus siūlomus nedidelius pakeitimus, pagal šią direktyvą bus sudarytos sąlygos pasiekti svarių bendrų rezultatų, kurie apimtų veiksmingą aplinkos apsaugą, ekonominiu požiūriu naudingą paramą susijusiai pramonei, labai pageidautiną išteklių moksliniams tyrimams padidėjimą ir laikotarpį, kurį galima pagrįstai laikyti reikalingu siekiant sudaryti mokslininkams ir pramonei sąlygas kurti naujus variklius, kurie atitiktų nepakeistas vertes, kuriomis siūloma vadovautis III B etapu. Pagaliau verta pabrėžti, kad remiantis siūlomu pakeitimu būtų padarytas labai mažas poveikis aplinkai.

Remiantis Jungtinio tyrimų centro vertinimu, kuris buvo atliktas Komisijos užsakymu, prognozuojamas lankstumo schemos poveikis atlikus šiame pasiūlyme nurodytus pakeitimus sudarytų tik 0,3 proc. bendro teršalų kiekio, išmetamo visų per pirmuosius metus naudojamų ne kelių mobiliųjų mašinų.


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (16.3.2011)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Nuomonės referentė: Olga Sehnalová

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo santrauka

Direktyvoje 200/25/EB reglamentuojamas didžiausias išmetalų (anglies monoksidas (CO), angliavandeniliai (HC), azoto oksidai (NOx) ir kietosios dalelės (KD)) iš dyzelinių variklių, montuojamų statybų, žemės ir miškų ūkio mašinose, visiškai atitinkančiose Direktyvą 97/68/EC dėl ne kelių mobiliųjų mašinų išmetalų.

Šiuo metu galiojančios ribinės vertės (III A etapas) nuo 2011 m. sausio 1 d. palaipsniui yra keičiamos griežtesnėmis III B etapo vertėmis.

Lankstumo schema

Direktyvoje 2005/13/EB nustatyta vadinamoji lankstumo schema, skirta perėjimui nuo vieno išmetalų kiekio ribojimo etapo prie kito palengvinti. Lankstumo schema leidžia traktorių gamintojams pereinant nuo vieno prie kito etapo rinkai tiekti nedidelį kiekį traktorių, kuriuose sumontuoti varikliai, atitinkantys ankstesnio etapo ribines vertes. Traktorių gamintojams leidžiama: 1) tiekti rinkai ribotą skaičių traktorių pagal kiekvieną variklių galios kategoriją, neviršijant 20 proc. metinių gamintojų pardavimų arba 2) nustatytą skaičių traktorių. Antroji galimybė skirta mažesnėms įmonėms, kurių traktorių gamybos mastai mažesni.

Ekonominiai aspektai

Analogiškai kaip ir ne kelių mobiliųjų mašinų gamintojų atveju, technologinis iššūkis traktorių gamintojams yra tai, kad naujos kartos varikliai turi pasiekti beveik tokius pat išmetamų PM ir NOx teršalų kiekių sumažinimus kaip reikalaujama ir taikoma kelių transporto priemonių varikliams ir transporto priemonėms (sunkvežimiams, autobusams ir kt.)

ES yra maždaug 40 traktorių gamintojų, gaminančių daug įvairių traktorių, kurie turi atitikti išmetalų ribas, nustatytas direktyvoje, o variklius gamina tik kelios didelės įmonės (apie 10 ES gamintojų ir 20 įmonių visame pasaulyje). Transporto priemonių pritaikymas gali būti atliekamas tik pagal traktorių gamintojus, pabaigus visą variklio konfigūraciją, nes ši pertvarkymo procedūra negali būti atliekama lygiagrečiai (išskyrus traktorių gamintojus, kurie patys gamina variklius).

Konkurencingumas

Visame pasaulyje tik ES, JAV, Kanada ir kiek mažiau Japonija turi panašių užmojų, susijusių su ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriui ir traktoriams taikomais teisės aktais dėl variklių išmetalų. Kitose svarbiose geografinėse teritorijose, pvz., Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ar Lotynų Amerikoje, tokių reikalavimų nėra arba jie gerokai mažesni. Pagrindinė geografinė rinka yra transatlantinė rinka, apimanti pagrindinius variklių ir traktorių gamintojus, bet taip pat ir pagrindinius klientus.

Aplinkos aspektai

Pagrindiniai šio sektoriaus išmetami teršalai yra kietosios dalelės ir azoto oksidai. Komisijos poveikio vertinimo duomenimis, PM10 išmetalų ES-27 ne kelių mobiliųjų mašinų (NKMM) sektoriuje kiekis sudaro 7 proc., o kelių transporto sektoriuje – 13 proc.. 2005 m. traktorių įnašas į visą NKMM PM išmetalų kiekį buvo 43 proc. arba 57 kt per metus 15 ES valstybių narių.

Kalbant apie išmetamų azoto oksidų kiekį, ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriaus išmetamų azoto oksidų kiekis sudaro 16 proc. viso ES-27 išmetamo azoto oksidų kiekio, o kelių sektorius sudaro 42 proc. viso išmetamo azoto oksidų kiekio. 2005 m. traktorių įnašas į visą NKMM NOx išmetalų kiekį buvo 36 proc. arba 539 kt per metus 15 ES valstybių narių.

Pagal Komisijos numatomą poveikį išplėstinei lankstumo schemai (50 proc., palyginti su dabartiniais 20 proc.) yra 0,3 proc. visų išmetalų (tiek PM, tiek NOx) visų naudojamų NKMM per pirmuosius metus.

Todėl Komisija siūlo:

1)  kiekvienos variklių kategorijos variklių, tiekiamų rinkai pagal lankstumo schemą, procentinę dalį didinti nuo 20 iki 50 proc. traktorių gamintojų metinės įrangos apyvartos arba

2)  siūlo kitą galimą alternatyvą – didžiausio variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą, skaičiaus pakeitimas.

3)  nustatyti, kad šių priemonių taikymo laikotarpis baigiasi 2013 m. gruodžio 31 d.

Nuomonės referentės nuomonė

Nuomonės referentė mano, kad yra būtina užtikrinti, viena vertus, tiek pramonės plėtrą, tiek konkurencingumą ir, kita vertus, aplinkos apsaugą, siekiant išsaugoti traktorių pramonės ekonomikos augimą ir drauge kaip įmanoma labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl to, kad nustatytas skaičius variklių, kurie dar neatitinka naujų griežtesnių išmetalų kiekio ribinių verčių, bus pakeistas vėliau.

Galima kvestionuoti, kodėl traktorių gamintojų grupė buvo išbraukta iš pasiūlymo iš dalies keičiančio Direktyvą 97/68/EB dėl ne kelių mobilių mašinų ir yra nagrinėjama atskirai, kai traktoriams pasiūlytas sprendimas, anot Komisijos, visiškai atitinka Direktyvą 97/68/EB. Nuomonės referentė norėtų paprašyti daugiau informacijos, paremtos tyrimais, atliktais atskirai nuo traktorių gamintojų, o ne pasikliauti vien tik duomenis, paremtais ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriaus kaip visumos įvertinimais, ir būtų dėkinga už daugiau trečiųjų šalių tyrimų ir darbo studijų, kad būtų galima išsamiai įvertinti trumpalaikį ir ypač ilgalaikį siūlomų pokyčių poveikį.

Tuo pačiu metu nuomonės referentė norėtų priminti, kad dėl parengiamųjų darbų vėlavimo, Komisija pateikė savo pasiūlymą tuo metu, kai naujos, griežtesnės išmetamųjų teršalų ribos, jau yra palaipsniui įvedamos. Tai šiek tiek sumažina pasiūlymo aktualumą. Todėl nuomonės referentė mano, kad dėmesį turėtume sutelkti į išsamesnį Direktyvos 97/68/EB, kuri Komisiją turėtų pateikti vėliau šiais metais, persvarstymą.

Tuo pačiu metu nuomonės referentė konkrečiai pripažįsta tokio lankstumo nuostatų poreikį mažo ir vidutinio dydžio gamintojams, siekiant sumažinti reikalavimo atitikti naujus standartus laikymosi išlaidas. Kita vertus, yra gamintojų, kurie jau investavo į mokslinius tyrimus bei plėtrą ir šis pasiūlymas neturėtų sumažinti jų konkurencingumo rinkoje.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Nuo 2005 m. pagal Direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 8 dalį numatyta, kad atsižvelgiama į didesnio lankstumo, susijusio su III B ir IV etapų ribinėmis vertėmis, poreikį. Siekiant suteikti pramonei sudaryti sąlygas lengviau pereiti į kitą etapą būtina pritaikyti lankstumo schemos taikymo sąlygas.

(4) Nuo 2005 m. pagal Direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 8 dalį numatyta, kad atsižvelgiama į didesnio lankstumo, susijusio su III B ir IV etapų ribinėmis vertėmis, poreikį. Siekiant pramonės ir žemės ūkio sektorių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms šie pokyčiai daro poveikį, sudaryti sąlygas lengviau pereiti į kitą etapą būtina pritaikyti lankstumo schemos taikymo sąlygas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4. Traktorių gamintojas pateikia patvirtinimą išduodančiai institucijai informaciją apie lankstumo schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą išduodanti institucija gali paprašyti kaip būtinos sprendimui priimti.

1.4. Traktorių gamintojas pateikia patvirtinimą išduodančiai institucijai reikiamą informaciją apie lankstumo schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą išduodanti institucija gali paprašyti kaip būtinos sprendimui priimti.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedas

Direktyva 2000/25/EB

IV priedo 1 skirsnio 1.5. punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis mėnesius pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje prekiauja traktoriais arba varikliais, patvirtinimą išduodančiai institucijai ataskaitą apie jo taikomų lankstumo schemų įgyvendinimą. Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai duomenys apie variklių ir traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičių, variklio ir traktoriaus serijos numeriai ir valstybės narės, kuriose traktoriai pradėti eksploatuoti. Ši tvarka galioja tol, kol vykdoma lankstumo schema.

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis mėnesius pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje prekiauja traktoriais arba varikliais, patvirtinimą išduodančiai institucijai ataskaitą apie jo taikomų lankstumo schemų įgyvendinimą. Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai duomenys apie variklių ir traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičių, variklio ir traktoriaus serijos numeriai ir valstybės narės, kuriose traktoriai pradėti eksploatuoti. Ši tvarka be jokių išimčių galioja tol, kol vykdoma lankstumo schema.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2000/25/EB nuostatų dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Svarstymas komitete

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Priėmimo data

15.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

4

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2000/25/EB nuostatų dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.10.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

10.11.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2011

 

 

 

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

5

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Francesco Enrico Speroni

Pateikimo data

28.3.2011

Teisinė informacija - Privatumo politika