Procedura : 2010/0301(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0091/2011

Teksty złożone :

A7-0091/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0294

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 689kWORD 347k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Salvatore Tatarella

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0607),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0342/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011(1),

–   zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0091/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG9 zawiera przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń z silników montowanych w ciągnikach rolniczych lub leśnych. Obecny etap wartości granicznych emisji mający zastosowanie do homologacji typu większości silników o zapłonie samoczynnym jest określany jako etap III A. W wymienionej dyrektywie przewidziano, że te wartości graniczne zostaną zastąpione bardziej surowymi wartościami etapu III B, które będą stopniowo wchodzić w życie od 1 stycznia 2011 r. w zakresie wprowadzania do obrotu i od 1 stycznia 2010 r. w zakresie homologacji typu tych silników. Etap IV, obejmujący wartości graniczne surowsze niż wartości etapu III B, stopniowo wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r. w zakresie homologacji typu wskazanych silników i od 1 stycznia 2014 r. w zakresie wprowadzania do obrotu.

(1) Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG9 zawiera przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń z silników montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych, tak aby lepiej chronić zdrowie ludzkie i środowisko. Obecny etap wartości granicznych emisji mający zastosowanie do homologacji typu większości silników o zapłonie samoczynnym jest określany jako etap III A. W wymienionej dyrektywie przewidziano, że te wartości graniczne zostaną zastąpione bardziej surowymi wartościami etapu III B, które będą stopniowo wchodzić w życie od 1 stycznia 2011 r. w zakresie wprowadzania do obrotu i od 1 stycznia 2010 r. w zakresie homologacji typu tych silników. Etap IV, obejmujący wartości graniczne surowsze niż wartości etapu III B, stopniowo wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r. w zakresie homologacji typu wskazanych silników i od 1 stycznia 2014 r. w zakresie wprowadzania do obrotu.

Uzasadnienie

Jednym z celów dyrektywy 2000/25/WE jest maksymalizacja korzyści dla środowiska europejskiego i zdrowia ludzkiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Oczekuje się, że Komisja przedstawi kompleksowy przegląd dyrektywy 2000/25/WE w ciągu 12 miesięcy. Pożądanym byłoby, aby Komisja przedstawiła kompleksowy przegląd w jak najkrótszym terminie.

Uzasadnienie

Komisja przedstawiła obecny wniosek dotyczący częściowego przeglądu dyrektywy 2000/25/WE dość późno, gdyż środki, które Komisja zamierza zmienić, obowiązują po części od 1 stycznia 2011 r. Pełen przegląd dyrektywy 2000/25/WE pozwoliłby na przeprowadzenie obecnej regulacji w sposób bardziej kompleksowy.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze zmianami technologicznymi, których wprowadzenie w życie wymaga poniesienia znacznych kosztów dotyczących przeprojektowania silników i opracowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wymienione przejście, określone przez prawodawcę w 2005 r., zbiega się z recesją gospodarczą w przedmiotowym sektorze, która utrudnia przemysłowi poniesienie niezbędnych kosztów wdrożenia, aby dostosować się do nowych wymogów prawnych.

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze zmianami technologicznymi, których wprowadzenie w życie wymaga poniesienia znacznych kosztów dotyczących przeprojektowania silników i opracowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Światowy kryzys finansowy i gospodarczy nie może być powodem obniżania standardów w zakresie ochrony środowiska. Inwestycje w przyjazne dla środowiska technologie mają znaczenie dla promowania przyszłego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ochrony zdrowia.

Uzasadnienie

W ramach bieżącej debaty Komisja sugerowała, że światowy kryzys finansowy i gospodarczy wpłynął bardzo negatywnie na powiązane gałęzie przemysłu. Pomimo trudności, z jakimi obecnie boryka się przemysł, należy ponownie stwierdzić, że kryzys nie może być powodem obniżania standardów w zakresie ochrony środowiska. Wręcz przeciwnie, inwestycje w „zielone” technologie stanowią napęd dla przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie oraz ważny czynnik w zakresie ochrony zdrowia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Dyrektywa 2000/25/WE wprowadza program elastyczności umożliwiający producentom ciągników zakup w okresie między dwoma etapami wyznaczania wartości granicznych ograniczonej liczby silników, które nie spełniają wymogów aktualnych wartości granicznych emisji, ale zostały homologowane według poprzedniego etapu wartości granicznych emisji.

(3) Dyrektywa 2000/25/WE wprowadza program elastyczności umożliwiający producentom ciągników zakup w czasie trwania danego etapu ograniczonej liczby silników, które nie spełniają wymogów aktualnych wartości granicznych emisji, ale zostały homologowane według poprzedniego etapu wartości granicznych emisji.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy etapami III A i III B należy zwiększyć odsetek silników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności z 20 % do 50 % rocznej sprzedaży ciągników z silnikami tej kategorii dokonywanej przez danego producenta ciągników. Należy odpowiednio dostosować alternatywne rozwiązanie, które umożliwia wprowadzenie do obrotu maksymalnej liczby silników w ramach programu elastyczności.

(5) W czasie trwania etapu III B odsetek ciągników dopuszczonych do eksploatacji w ramach programu elastyczności wynosi 35 % rocznej liczby ciągników z silnikami tej kategorii dopuszczonych do eksploatacji przez danego producenta ciągników. Należy odpowiednio dostosować alternatywne rozwiązanie, które umożliwia wprowadzenie do obrotu stałej liczby silników w ramach programu elastyczności.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Przedsiębiorstwa wykorzystujące maszyny, które wchodzą w zakres tej dyrektywy, powinny być objęte europejskimi programami pomocy finansowej lub odpowiednimi programami pomocy zapewnianymi przez państwa członkowskie. Należy rozważyć nałożenie na beneficjentów tych programów wymogu korzystania z najlepszych dostępnych w danej branży technologii. Wsparcie powinny otrzymywać jedynie te przedsiębiorstwa, które wykorzystują technologie o najlepszych standardach emisji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie odzwierciedlają przejściowe trudności, przed którymi stoi przemysł; Środki te są ograniczone do przejścia z etapu III A do etapu III B i wygasną w dniu 31 grudnia 2013 r.,

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie odzwierciedlają przejściowe trudności, przed którymi stoi przemysł; środki te są ograniczone do etapu III B,

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Zakłada się, że obecne dopuszczalne poziomy emisji powinny zostać zaostrzone w odniesieniu do najdrobniejszych cząstek czarnego węgla przez zastosowanie kryterium liczby cząstek w przyszłym ustawodawstwie dotyczącym kolejnych dopuszczalnych poziomów emisji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2000/25/WE

Artykuł 1 – nowe tirety

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) W art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

 

- „program elastyczności” oznacza procedurę przyznawania zwolnień, na mocy której państwo członkowskie zezwala na wprowadzanie do obrotu ograniczonej ilości silników, zgodnie z wymogami określonymi w art.3a;

 

- „kategoria silnika” oznacza klasyfikację silników opartą na zestawieniu zakresu mocy oraz etapu granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2000/25/WE

Artykuł 3 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W art. 3a dodaje się akapit w brzmieniu: „Program elastyczności, o którym mowa w sekcji 1.2, 1.2.1 i 1.2.2 załącznika IV stosowany jest wyłącznie w okresie przejściowymi między etapami III A i III B i wygasa w dniu 31 grudnia 2013 r.”

1. Artykuł 3a otrzymuje brzmienie: „W drodze odstępstwa od art. 3 pkt 1 i 2, państwa członkowskie zapewniają, aby na wniosek producenta ciągników i pod warunkiem otrzymania odpowiedniego pozwolenia ze strony organu udzielającego homologacji, producent miał prawo wprowadzić do obrotu ograniczoną liczbę ciągników zgodnie z procedurami określonymi w załączniku IV. Program elastyczności rozpocznie się w momencie, kiedy dany etap stanie się obowiązkowy, a czas jego trwania będzie taki sam jak czas trwania tego etapu. W ramach programu elastyczności homologacja silników odbywa się zgodnie z wymogami etapu bezpośrednio poprzedzającego obecnie obowiązujący etap. Program elastyczności, o którym mowa w sekcji 1.2, 1.2.1 i 1.2.2 załącznika IV stosowany jest wyłącznie podczas trwania etapu III B a czas jego trwania wynosi 3 lata”.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Sekcję 1 załącznika IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

2. Załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sekcja 1 załącznika IV otrzymuje brzmienie: „1.

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego między etapami III A i III B producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek lub zakup od dostawcy silników, w okresie między dwoma etapami wyznaczania wartości granicznych, liczby silników określonej w sekcjach 1.1.1. i 1.1.2., które nie spełniają obowiązujących wartości granicznych emisji, lecz zostały homologowane według poprzedniego etapu limitów emisji.

1.1. Producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na dopuszczenie ciągników do eksploatacji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami określonymi w niniejszym załączniku. Z wyjątkiem etapu III B, ilość ciągników nie przekracza ilości opisanych w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. and 1.1.2. Silniki spełniają wymogi, o których mowa w art. 3a.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.1.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności w każdej kategorii silnika nie przekracza 20 % rocznej wartości sprzedaży ciągników wyposażonych w silnik danej kategorii dokonywanej przez przedmiotowego producenta ciągników (obliczonej jako średnia sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat na rynku unijnym). Jeżeli producent ciągników wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku unijnym przez okres krótszy niż pięć lat, wymieniona średnia wartość jest obliczana dla okresu, w którym producent ciągników wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku unijnym.

1.1.1. Liczba silników i ciągników dopuszczonych do eksploatacji w ramach programu elastyczności w każdej kategorii silnika nie przekracza 20 % rocznej liczby ciągników wyposażonych w silnik danej kategorii dopuszczonych do eksploatacji przez producenta ciągników (obliczonej jako średnia sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat na rynku unijnym). Jeżeli producent ciągników oddawał do eksploatacji ciągniki przez okres krótszy niż pięć lat, wymieniona średnia wartość jest obliczana dla okresu, w którym producent ciągników oddawał do eksploatacji ciągniki na rynku unijnym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.2.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1.2. Alternatywą dla rozwiązania wskazanego w sekcji 1.1.1. jest złożenie przez producenta ciągników wniosku w imieniu dostawców silników o pozwolenie na wprowadzenie na rynek określonej liczby silników w ramach programu elastyczności. Liczba silników w każdej kategorii silnika nie może przekroczyć następujących wartości:

1.1.2. Jako alternatywa dla rozwiązania wskazanego w sekcji 1.1.1., liczba ciągników w każdej kategorii mocy nie może przekroczyć następujących ilości:

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.2. – tabela – tytuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kategoria silnika (kW)

Zakres mocy silnika (kW)

Liczba silników

Liczba ciągników

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2. Podczas okresu przejściowego między etapami III A i III B producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek lub zakup od dostawcy silników, w okresie pomiędzy dwoma etapami wyznaczania wartości granicznych, liczby silników określonej w sekcjach 1.2.1. i 1.2.2., które nie spełniają obowiązujących wartości granicznych emisji, lecz zostały homologowane według poprzedniego etapu limitów emisji.

1.2. Podczas trwania etapu III B producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu elastyczności, składa we właściwym organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na dopuszczenie ciągników do eksploatacji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami określonymi w niniejszym załączniku. Ilość ciągników nie przekracza ilości opisanych w sekcji 1.2.1. i 1.2.2. Silniki spełniają wymogi, o których mowa w art. 3a.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.1.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności w każdej kategorii silnika nie przekracza 50 % rocznej wartości sprzedaży ciągników wyposażonych w silnik danej kategorii dokonywanej przez przedmiotowego producenta ciągników (obliczonej jako średnia sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat na rynku unijnym). Jeżeli producent ciągników wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku unijnym przez okres krótszy niż pięć lat, wymieniona średnia wartość jest obliczana dla okresu, w którym producent ciągników wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku unijnym.

1.2.1. Liczba silników i ciągników dopuszczonych do eksploatacji w ramach programu elastyczności w każdej kategorii silnika nie przekracza 35 % rocznej liczby ciągników wyposażonych w silnik danej kategorii dopuszczonych do eksploatacji przez producenta ciągników (obliczonej jako średnia sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat na rynku unijnym). Jeżeli producent ciągników oddawał do eksploatacji ciągniki przez okres krótszy niż pięć lat, wymieniona średnia wartość jest obliczana dla okresu, w którym producent ciągników oddawał do eksploatacji ciągniki na rynku unijnym.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.2.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.2. Alternatywą dla rozwiązania wskazanego w sekcji 1.2.1. jest złożenie przez producenta ciągników wniosku w imieniu dostawców silników o pozwolenie na wprowadzenie na rynek określonej liczby silników w ramach programu elastyczności. Liczba silników w każdej kategorii silnika nie może przekroczyć następujących wartości:

1.2.2. Jako alternatywa dla rozwiązania wskazanego w sekcji 1.2.1., liczba ciągników w każdej kategorii mocy nie może przekroczyć następujących wartości:

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.2. – tabela – tytuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kategoria silnika (kW)

Zakres mocy silnika (kW)

Liczba silników

Liczba ciągników

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.3. – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3. Producent ciągników umieszcza następujące informacje we wniosku składanym w organie udzielającym homologacji:

1.3. Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik 1

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.4.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4. Producent ciągników przekazuje organowi udzielającemu homologacji wszelkie informacje związane z realizacją programu elastyczności, których organ może zażądać w celu podjęcia decyzji.

1.4. Producent ciągników przekazuje organowi udzielającemu homologacji wszelkie niezbędne informacje związane z realizacją programu elastyczności, których organ może zażądać w celu podjęcia decyzji.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik 1

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.5.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5. Producent ciągników składa co sześć miesięcy sprawozdanie organowi udzielającemu homologacji w każdym państwie członkowskim, w którym ciągnik lub silnik jest wprowadzany na rynek, na temat realizacji stosowanego przez danego producenta programu elastyczności. Sprawozdanie obejmuje łączne dane dotyczące liczby silników i ciągników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności, numerów seryjnych silników i ciągników oraz państw członkowskich, w których rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. Procedura ta obowiązuje przez cały czas stosowania programu elastyczności.

1.5. Producent ciągników składa co sześć miesięcy sprawozdanie organowi udzielającemu homologacji w każdym państwie członkowskim, w którym ciągnik lub silnik jest wprowadzany na rynek, na temat realizacji stosowanego przez danego producenta programu elastyczności. Sprawozdanie obejmuje łączne dane dotyczące liczby silników i ciągników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności, numerów seryjnych silników i ciągników oraz państw członkowskich, w których rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. Procedura ta obowiązuje przez cały czas stosowania programu elastyczności bez żadnych wyjątków.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

2. DZIAŁANIA WYTWÓRCY SILNIKA

2.1. Producent silników może wprowadzać na rynek w ramach programu elastyczności silniki autoryzowane zgodnie z sekcją 1 i 3 niniejszego załącznika.

2.2. Producent silników zamieszcza na takich silnikach następujący tekst: „Silnik wprowadzony na rynek w ramach programu elastyczności”, zgodnie z wymogami określonymi w sekcji 5 załącznika I.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

3. DZIAŁANIA ORGANU UDZIELAJĄCEGO HOMOLOGACJI

3.1. Organ udzielający homologacji ocenia treść wniosku w sprawie stosowania programu elastyczności wraz z załączonymi do niego dokumentami. Następnie informuje on producenta ciągników o swojej pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie złożonego przez niego wniosku dotyczącego stosowania programu elastyczności.

(1)

Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Treść wniosku

Niniejsza dyrektywa dotyczy emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych i proponuje wprowadzenie jedynie ilościowych zmian do dyrektywy 2000/25/WE, nie zmieniając zawartych w niej celów dotyczących ochrony środowiska, zakresu jej działania ani czasu jej trwania. Dyrektywa ta ma pilny charakter, ponieważ oddziałuje na okres, który rozpoczął się już 1 stycznia 2011 r. i ma duże znaczenie ze względu na oczekiwane pozytywne skutki w rozpatrywanej branży przemysłowej.

Dyrektywa 2000/25/WE w sprawie zanieczyszczeń pochodzących z ciągników rolniczych ustala najwyższe dopuszczalne poziomy emisji tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NO) i cząstek stałych (PM) z silników wysokoprężnych montowanych w ciągnikach.

W dyrektywie zostały określone najwyższe dozwolone poziomy emisji zanieczyszczeń z silników dla każdego rodzaju ciągnika w zależności od mocy zamontowanego silnika oraz kolejne, zdefiniowane czasowo etapy stopniowego zmniejszania emisji. Dnia 31 grudnia 2010 r. skończył się etap III A a dnia 1 stycznia 2011 r. rozpoczął się etap III B, który będzie trwał do dnia 31 grudnia 2013 r. Wartości graniczne emisji w nowo rozpoczętym etapie są dużo surowsze niż wartości dozwolone w etapie poprzednim.

Celem ułatwienia przejścia z poprzedniego etapu do kolejnego, dyrektywa wprowadza „program elastyczności” umożliwiający producentom ciągników wprowadzanie do obrotu ograniczonej liczby ciągników posiadających silniki kalibrowane z uwzględnieniem wartości granicznych emisji zanieczyszczeń dozwolonych w poprzednim etapie. W obecnym etapie, którego ma dotyczyć zmiana, program elastyczności przewiduje odsetek nieprzekraczający 20% wysokości rocznej sprzedaży, obliczony na podstawie średniej sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat w UE, zaś dla małych firm maksymalną dozwoloną liczbę określoną w dyrektywie.

Proponowana zmiana dotyczy jedynie podniesienia tego odsetka, z 20% na 50%. Ma ona na celu zabezpieczenie odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczego rozpatrywanej branży wytwórczej przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu planowanej ochrony środowiska. Proponowana zmiana wynika z następujących względów:

a) Opóźnienie technologiczne. Najbardziej drastyczne zmniejszenie emisji przewidziane w etapie III B wymaga wprowadzenia poważnych zmian w obecnych silnikach, wpływających na ich konfigurację, wielkość i wagę. W związku z tym również ciągniki będą wymagały niezbędnych, zasadniczych zmian mechanicznych, celem dostosowania ich do nowych silników. Rozwiązania technologiczne pozwalające na przestrzeganie wymaganych w obecnym etapie wartości granicznych nie są jeszcze ostateczne i wymagają dodatkowych, znacznych wysiłków badawczych.

b) Kryzys gospodarczy. Kryzys finansowy i gospodarczy dotknął cały świat oraz praktycznie wszystkie branże produkcyjne, w tym branżę produkcji ciągników. Według stowarzyszenia przemysłowego(CEMA) obrót w 2009 r. zmniejszył się o 20-25% w porównaniu z 2008 r. a z danych z pierwszego trymestru 2010 r. wynika, że nastąpił 22% spadek w porównaniu z 2009 r.

Dyrektywa nie ma żadnego wpływu na budżet oraz, zgodnie z zasadą pomocniczości, ma swoją podstawę prawną w art. 114 Traktatu.

Uwagi sprawozdawcy

Dyrektywa proponowana przez Komisje powinna niewątpliwie zostać przyjęta. Uwzględnia ona wyznaczone pewien czas temu przez Unię Europejską cele ochrony środowiska. W obliczu poważnego kryzysu gospodarczego propozycje Komisji mogłyby mieć bardziej radykalny charakter, proponując np. moratorium dyrektywy, zmianę czasu trwania etapów lub jeszcze wyższy poziom elastyczności.

Komisja zdecydowała się natomiast na wprowadzenie w odpowiednim czasie prostego i skutecznego środka, pozwalającego:

a) producentom UE na sprzedaż ciągników, na przezwyciężenie obecnego trudnego momentu kryzysu gospodarczego, na znalezienie nowych środków na badania oraz na poszanowanie wartości granicznych zawartych w przepisach europejskich w zakresie ochrony środowiska;

b) rolnikom na zastąpienie starszych ciągników nowymi, wyposażonymi w mniej zanieczyszczające silniki.

Jeżeli proponowana poprawka nie zostałaby przyjęta, paradoksalnie otrzymany wynik byłby przeciwny niż ten, do którego wszyscy dążymy. Wielu rolników mając do wyboru utrzymanie starych, bardziej zanieczyszczających ciągników lub kupno nowych, dużo droższych i opierających się na niepewnych i tymczasowych rozwiązaniach technologicznych, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej, mogłoby się skłonić ku pierwszej opcji, przyczyniając się w ten sposób zamiast poprawy do pogorszenia europejskiego środowiska.

Zasadniczo, za pomocą tych proponowanych niewielkich zmian, dyrektywa ta pozwoli UE na osiągnięcie znaczącego wyniku ogólnego, składającego się ze skutecznej ochrony środowiska, korzystnego wsparcia dla gospodarki rozpatrywanej branży produkcyjnej, zbawiennego uzyskania większych środków na badania oraz pozostawienia rozsądnej ilości czasu niezbędnego sektorowi badań naukowych i przemysłowi do produkcji nowych silników, zgodnych z niezmienionymi poziomami przewidzianymi w etapie III B. Warto wreszcie podkreślić, że wpływ proponowanych zmian na środowisko jest znikomy.

Według oceny sporządzonej przez WCB dla Komisji, szacowany wpływ programu elastyczności z uwzględnieniem proponowanych zmian w pierwszym roku wyniesie jedynie 0,3% całkowitej emisji wszystkich używanych maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach.


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (16.3.2011)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Olga Sehnalová

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opis wniosku Komisji Europejskiej

Dyrektywa 2000/25/WE zawiera przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów emisji tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych zawieszonych w gazie (PM) przez silniki wysokoprężne montowane w ciągnikach rolniczych i leśnych i jest w pełni zgodna z dyrektywą 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń z silników maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązujące obecnie limity (etap III A) są stopniowo zastępowane surowszymi limitami etapu III B.

Program elastyczności

Dyrektywa 2005/13/WE wprowadziła tak zwany program elastyczności, którego celem jest ułatwienie przechodzenia między poszczególnymi etapami emisji. Program elastyczności umożliwia producentom ciągników wprowadzenie do obrotu, w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi etapami wartości granicznych emisji, ograniczonej liczby ciągników samojezdnych nieporuszających się po drogach z silnikami spełniającymi limity emisji poprzedniego etapu. Producent ciągników jest uprawniony do wprowadzania do obrotu albo 1) ograniczonej liczby ciągników, nie większej niż 20% rocznej sprzedaży producenta dla każdej kategorii mocy silnika, albo 2) określonej liczby ciągników. Druga opcja adresowana jest do mniejszych przedsiębiorstw produkujących mniejszą liczbę ciągników.

Aspekty gospodarcze

Analogicznie do sytuacji producentów maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, wyzwaniem technologicznym dla producentów ciągników jest fakt, że nowa generacja silników musi spełniać wymóg dotyczący redukcji emisji PM i NOx na poziomie porównywalnym do poziomu wymaganego i stosowanego w przypadku silników i pojazdów poruszających się po drogach (ciągników, autobusów itp.).

W UE istnieje około 40 producentów ciągników produkujących różnego rodzaju ciągniki, które muszą spełniać wymogi w zakresie limitów emisji zanieczyszczeń określone w dyrektywie, podczas gdy silniki wytwarza tylko kilka dużych przedsiębiorstw (około 10 wytwórców w UE i 20 przedsiębiorstw na całym świecie). Jedynie producenci ciągników mogą dostosować pojazdy do norm po zakończeniu konfiguracji silnika, ponieważ przeprojektowania nie można przeprowadzić równocześnie (z wyjątkiem producentów ciągników wytwarzających własne silniki).

Konkurencyjność

Na całym świecie tylko UE, Stany Zjednoczone, Kanada i w mniejszym stopniu Japonia mają podobne ambicje odnośnie do przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń z silników w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach i ciągników. W innych ważnych pod względem geograficznym regionach, takich jak Chiny, Indie, Rosja lub Ameryka Łacińska, wymogi te nie istnieją bądź poważnie kuleją. Głównym rynkiem geograficznym jest rynek transatlantycki skupiający nie tylko najważniejszych producentów silników i ciągników, ale również głównych klientów.

Aspekty dotyczące środowiska

Główne czynniki w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, które przyczyniają się do ogólnego zanieczyszczenia powietrza, to pył zawieszony i emisje tlenków azotu. Zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną skutków szacunkowe emisje PM10 z tego sektora dla UE27 wynoszą 7% w porównaniu z 13% w przypadku transportu drogowego. W 2005 r. udział ciągników we wszystkich emisjach cząstek stałych zawieszonych w gazie z tego sektora wyniósł 43% lub 57 kt rocznie dla UE15.

Odnośnie do emisji NOx sektor ten odpowiada za 16% wszystkich emisji NOx w UE27, podczas gdy transport drogowy – za 42% wszystkich emisji NOx. W 2005 r. udział ciągników we wszystkich emisjach cząstek NOx z tego sektora wyniósł 36% lub 539 kt rocznie dla UE15.

Według Komisji szacowany wpływ rozszerzonego programu elastyczności w pierwszym roku (50% w porównaniu z obecnymi 20%) to 0,3% wszystkich emisji (zarówno PM, jak i NOx) ze wszystkich eksploatowanych maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

W związku z tym Komisja proponuje:

1)  zwiększenie odsetka silników stosowanych w maszynach wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności z 20% do 50% rocznej sprzedaży urządzeń przez producenta ciągników dla każdej kategorii silnika;

2)  lub dostosowanie maksymalnej liczby silników, które mogą być wprowadzane do obrotu według programu elastyczności jako nieobowiązująca alternatywa.

3)  Środki te przestaną obowiązywać w dniu 31 grudnia 2013 r.

Punkt widzenia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni uważa, że z jednej strony konieczne jest zagwarantowanie rozwoju i konkurencyjności przemysłu, a z drugiej – ochrony środowiska, mając na celu zagwarantowanie rozwoju gospodarczego przemysłu ciągnikowego przy jednoczesnym jak największym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z późniejszego zastąpienia określonej liczby dotychczasowych silników, które nie są jeszcze zgodne z nowymi surowszymi limitami emisji.

Kwestią sporną jest to, dlaczego grupa producentów ciągników została usunięta z wniosku zmieniającego dyrektywę 97/68/WE w sprawie emisji z maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach i jest rozpatrywana oddzielnie, jeżeli rozwiązanie zaproponowane w odniesieniu do ciągników jest według Komisji w pełni zgodne z dyrektywą 97/68/WE. Sprawozdawczyni chciałaby otrzymać więcej informacji opartych na badaniach przeprowadzonych oddzielnie dla producentów ciągników, a nie jedynie polegać na danych wynikających z oceny przeprowadzonej dla sektora maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach jako całości, i chciałaby mieć dostęp do większej ilości prowadzonych przez osoby trzecie badań naukowych i analiz roboczych, aby móc dokonać szczegółowej oceny krótkoterminowych i przede wszystkim długoterminowych skutków proponowanych zmian.

Jednocześnie sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że z uwagi na opóźnienia w pracach przygotowawczych Komisja przedstawiła swój wniosek w okresie stopniowego wprowadzania nowych surowszych limitów emisji, co w pewien sposób osłabia znaczenie tego wniosku. W związku z tym sprawozdawczyni uważa, że należy zwrócić uwagę na bardziej kompleksowy przegląd dyrektywy 97/68/WE, który Komisja powinna zaproponować w ciągu tego roku.

Sprawozdawczyni zarazem wyraźnie uznaje konieczność wprowadzenia przepisów przewidujących taki program elastyczności w odniesieniu do małych i średnich wytwórców celem obniżenia kosztów związanych z dostosowaniem do nowych norm. Z drugiej strony, są również wytwórcy, którzy poczynili już inwestycje w badania i rozwój, dlatego wniosek nie powinien osłabiać ich konkurencyjności na rynku.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Od 2005 r. w art. 4 ust. 8 dyrektywy 2000/25/WE przewidziano ocenę ewentualnej potrzeby wprowadzenia dodatkowej elastyczności w odniesieniu do wartości granicznych etapu III B i IV. Aby zapewnić tymczasową pomoc dla przemysłu podczas przechodzenia do kolejnego etapu, konieczne jest dostosowanie warunków stosowania programu elastyczności.

(4) Od 2005 r. w art. 4 ust. 8 dyrektywy 2000/25/WE przewidziano ocenę ewentualnej potrzeby wprowadzenia dodatkowej elastyczności w odniesieniu do wartości granicznych etapu III B i IV. Aby zapewnić zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu i rolnictwa dotkniętych wprowadzanymi zmianami tymczasową pomoc podczas przechodzenia do kolejnego etapu, konieczne jest dostosowanie warunków stosowania programu elastyczności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik 1

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.4.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4. Producent ciągników przekazuje organowi udzielającemu homologacji wszelkie informacje związane z realizacją programu elastyczności, których organ może zażądać w celu podjęcia decyzji.

1.4. Producent ciągników przekazuje organowi udzielającemu homologacji wszelkie niezbędne informacje związane z realizacją programu elastyczności, których organ może zażądać w celu podjęcia decyzji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik 1

Dyrektywa 2000/25/WE

Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.5.

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5. Producent ciągników składa co sześć miesięcy sprawozdanie organowi udzielającemu homologacji w każdym państwie członkowskim, w którym ciągnik lub silnik jest wprowadzany na rynek, na temat realizacji stosowanego przez danego producenta programu elastyczności. Sprawozdanie obejmuje łączne dane dotyczące liczby silników i ciągników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności, numerów seryjnych silników i ciągników oraz państw członkowskich, w których rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. Procedura ta obowiązuje przez cały czas stosowania programu elastyczności.

1.5. Producent ciągników składa co sześć miesięcy sprawozdanie organowi udzielającemu homologacji w każdym państwie członkowskim, w którym ciągnik lub silnik jest wprowadzany na rynek, na temat realizacji stosowanego przez danego producenta programu elastyczności. Sprawozdanie obejmuje łączne dane dotyczące liczby silników i ciągników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności, numerów seryjnych silników i ciągników oraz państw członkowskich, w których rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. Procedura ta obowiązuje przez cały czas stosowania programu elastyczności bez żadnych wyjątków.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

Odsyłacze

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Sprawozdawca

Data powołania

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Data przyjęcia

15.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

4

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

Odsyłacze

COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Data przedstawienia w PE

27.10.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.11.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2011

 

 

 

Data przyjęcia

16.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

5

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francesco Enrico Speroni

Data złożenia

28.3.2011

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności