Postopek : 2010/0301(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0091/2011

Predložena besedila :

A7-0091/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2011 - 12.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0294

POROČILO     ***I
PDF 739kWORD 341k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Salvatore Tatarella

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0607),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0342/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. februarja 2011(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0091/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/25/ES z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev in spremembi Direktive Sveta 74/150/EGS1 ureja emisije izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v kmetijske in gozdarske traktorje. Trenutno veljavna stopnja mejnih vrednosti emisij, ki velja za homologacijo večine motorjev na kompresijski vžig je stopnja III A. Navedene mejne vrednosti bodo postopoma nadomeščene s strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B, in sicer od 1. januarja 2011 za dajanje na trg in od 1 januarja 2010 za homologacijo navedenih motorjev. Mejne vrednosti stopnje IV, ki so strožje od stopnje III B, bodo začele veljati postopoma od 1. januarja 2013 za homologacijo navedenih motorjev in od 1. januarja 2014 za dajanje na trg.

(1) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/25/ES z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, in spremembi Direktive Sveta 74/150/EGS9 ureja emisije izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v kmetijske in gozdarske traktorje za dodatno zaščito zdravja ljudi in varstvo okolja. Trenutno veljavna stopnja mejnih vrednosti emisij, ki velja za homologacijo večine motorjev na kompresijski vžig je stopnja III A. Navedene mejne vrednosti bodo postopoma nadomeščene s strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B, in sicer od 1. januarja 2011 za dajanje na trg in od 1 januarja 2010 za homologacijo navedenih motorjev. Mejne vrednosti stopnje IV, ki so strožje od stopnje III B, bodo začele veljati postopoma od 1. januarja 2013 za homologacijo navedenih motorjev in od 1. januarja 2014 za dajanje na trg.

Obrazložitev

Eden od ciljev direktive 2000/25/ES je čim bolj povečati koristi za evropsko okolje in javno zdravje.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Komisija naj bi v 12 mesecih predstavila obsežno revizijo Direktive 2000/25/ES. Najbolje je, da Komisija to obsežno revizijo predstavi čim prej.

Obrazložitev

Komisija je sedanji predlog za delno revizijo direktive 2000/25/ES predstavila razmeroma pozno, saj ukrepi, ki jih Komisija namerava spremeniti, delno veljajo od 1. januarja 2011. Popolna revizija te direktive bi omogočila celovitejšo obravnavo sedanje ureditve.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva bistvene izvedbene stroške za preoblikovanje motorjev in razvoj naprednih tehničnih rešitev. Ta prehod, ki ga je zakonodajalec določil leta 2005, sovpada z gospodarsko recesijo v zadevnem sektorju, zaradi česar industrija s težavo krije stroške izvajanja, potrebne za prilagoditev novim pravnim zahtevam.

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva bistvene izvedbene stroške za preoblikovanje motorjev in razvoj naprednih tehničnih rešitev. Finančna in gospodarska kriza ne more biti razlog za omilitev okoljskih standardov. Naložbe in okolju prijazne tehnologije so pomembne za spodbujanje prihodnje rasti, delovnih mest in zdravstveno varnost.

Obrazložitev

Med sedanjo razpravo je Komisija menila , da je svetovna finančna in gospodarska kriza globoko prizadela zadevno industrijo. Kljub težavam, s katerimi se trenutno sooča ta industrija, je treba ponovno poudariti, da se krize ne sme uporabiti kot razlog za omilitev okoljskih standardov. Nasprotno, naložbe v zelene tehnologije so gonilo prihodnje rasti in delovnih mest v Evropi ter pomemben dejavnik za zdravstveno varnost.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Direktiva 2000/25/ES določa sistem prožnosti, ki proizvajalcem traktorjev dovoljuje, da v obdobju med dvema stopnjama emisij kupijo omejeno število motorjev, ki niso skladni s trenutno veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij, vendar so homologirani glede na najbližjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij.

(3) Direktiva 2000/25/ES določa sistem prožnosti, ki proizvajalcem traktorjev dovoljuje, da na dani stopnji kupijo omejeno število motorjev, ki niso skladni s trenutno veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij, vendar so homologirani glede na najbližjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na stopnjo III B je treba odstotek števila motorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % na 50 % letne prodaje proizvajalca traktorjev z motorji iz navedene kategorije. Alternativna možnost je, da se ustrezno prilagodi največje število motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru sistema prožnosti.

(5) V času stopnje III B mora biti odstotek števila traktorjev, danih v uporabo v okviru sistema prožnosti, enak 35 % letne količine traktorjev z motorji iz navedene kategorije, ki jih proizvajalec traktorjev da v promet. Alternativna možnost je, da se ustrezno prilagodi stalno število motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru sistema prožnosti.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Podjetjem, ki uporabljajo motorje, ki spadajo v področje uporabe te direktive, bi morali koristiti evropski programi finančne podpore ali ustrezni podporni programi držav članic. Upoštevati bi bilo treba možnost, da se od upravičencev do teh programov zahteva uporabo najboljših tehnologij, ki so na voljo v njihovi panogi. Podpore naj bodo deležna samo podjetja, ki uporabljajo tehnologije za najboljšimi standardi emisij.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno težavo, s katero se srečuje industrija, zato se omejijo na prehod s stopnje III A na stopnjo III B in prenehajo veljati 31. decembra 2013 –

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno težavo, s katero se srečuje industrija, zato se omejijo na stopnjo III B,

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Razume se, da bi bilo treba sedanje omejitve emisij izredno majhnih sajastih delcev zaostriti z izvajanjem merila o številu delcev v prihodnji zakonodaji, ki bo obravnavala prihodnje emisijske cilje.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2000/25/ES

Člen 1 – nove alinee

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 1 se dodajo naslednje alineje:

 

– „sistem prožnosti“ pomeni postopek oprostitve, s katerim država članica dovoli dajanje omejenega števila motorjev na trg v skladu z zahtevami iz člena 3a;

 

– „kategorija motorjev“ pomeni razvrstitev motorjev, ki združuje razpon moči in stopnjo omejitve emisij izpušnih plinov.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2000/25/ES

Člen 3a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V členu 3a se doda naslednji odstavek: „Sistem prožnosti iz oddelkov 1.2., 1.2.1. in 1.2.2. Priloge IV, se uporablja samo za prehod s stopnje III A na stopnjo III B ter preneha veljati 31. decembra 2013.

1. Člen 3a se nadomesti z naslednjim: „Z odstopanjem od člena 3(1) in (2) države članice zagotovijo, da na zahtevo proizvajalca traktorjev in pod pogojem, da je homologacijski organ izdal ustrezno dovoljenje, proizvajalec traktorjev lahko da na trg omejeno število traktorjev po postopku iz Priloge IV. Sistem prožnosti se začne, ko določena stopnja postane obvezna in traja toliko časa, kot stopnja sama. Po sistemu prožnosti se motorji homologirajo v skladu z zahtevami stopnje, ki je neposredno pred obravnavano stopnjo. Sistem prožnosti iz oddelkov 1.2., 1.2.1. in 1.2.2. Priloge IV se uporablja samo za stopnjo III B ter traja tri leta.“

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Oddelek 1 Priloge IV se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej direktivi.

2. Priloga IV se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej direktivi.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1. 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek 1 Priloge IV se nadomesti z naslednjim:

Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

1.1. Razen v prehodnem obdobju med stopnjo III A in stopnjo III B, proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, svoj homologacijski organ zaprosi za dovoljenje, da lahko da na voljo ali od svojih dobaviteljev motorjev kupi količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar so homologirani glede na najbližjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij.

1.1. proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, homologacijski organ zaprosi za dovoljenje za uporabo traktorja v skladu z ustreznimi določbami iz te priloge. Z izjemo stopnje III B število traktorjev ne presega količine iz oddelkov 1.1.1. in 1.1.2. Motorji izpolnjujejo zahteve iz člena 3a.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.1.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji ne sme preseči 20 % letne prodaje proizvajalca traktorjev z motorji iz navedene kategorije motorjev (izračunano kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu Unije). Kadar proizvajalec traktorjev svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev trži traktorje v Uniji.

1.1.1. Število motorjev in traktorjev, danih v uporabo v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji motorjev ne preseže 20 % letnih količin, ki jih da v uporabo proizvajalec traktorjev z motorji v vsaki od kategorij motorjev (izračunano kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu Unije). Kadar da proizvajalec traktorjev svoje traktorje v uporabo v Uniji za manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev daje v uporabo v Uniji.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.2.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 1.1.1. je, da proizvajalec traktorjev zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi dobavitelji motorjev dajo na trg določeno število motorjev v okviru sistema prožnosti. Število motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne sme preseči naslednjih vrednosti:

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 1.1.1. je, da število traktorjev v vsakem razponu moči ne preseže naslednjih količin:

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.2. – preglednica – naslovi

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorija motorja (kW)

Razpon moči motorja (kW)

Število motorjev

Število traktorjev

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.2. Proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, v prehodnem obdobju med stopnjo III A in stopnjo III B svoj homologacijski organ zaprosi za dovoljenje, da lahko v obdobju med dvema stopnjama emisij da na voljo ali od svojih dobaviteljev motorjev kupi količine motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar so homologirani glede na najbližjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij.

1.2. Proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, med stopnjo III B homologacijski organ zaprosi za dovoljenje za dajanje traktorja v uporabo v skladu z ustreznimi določbami iz te priloge. Število traktorjev ne presega količine iz oddelkov 1.2.1 in 1.2.2. Motorji izpolnjujejo zahteve iz člena 3a.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.1.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji ne sme preseči 50 % letne prodaje proizvajalca traktorjev z motorji iz navedene kategorije motorjev (izračunano kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu Unije). Kadar proizvajalec traktorjev svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev trži traktorje v Uniji.

1.2.1. Število motorjev in traktorjev, danih v uporabo v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji motorjev ne preseže 35 % letnih količin, ki jih da v uporabo proizvajalec traktorjev z motorji v vsaki od kategorij motorjev (izračunano kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu Unije). Kadar da proizvajalec traktorjev svoje traktorje v uporabo v Uniji za manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev daje traktorje v uporabo v Uniji.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.2.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 1.2.1. je, da proizvajalec traktorjev zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi dobavitelji motorjev dajo na trg določeno število motorjev v okviru sistema prožnosti. Število motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne sme preseči naslednjih vrednosti:

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 1.2.1. je, da število traktorjev v vsakem razponu moči ne preseže naslednjih vrednosti:

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.2. – preglednica – naslovi

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorija motorja (kW)

Razpon moči motorja (kW)

Število motorjev

Število traktorjev

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.3. – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.3. Proizvajalec traktorjev v vlogo, naslovljeno na homologacijski organ, vključi naslednje informacije:

1.3. (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga 1

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.4.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.4. Proizvajalec traktorjev homologacijskemu organu predloži vse informacije o izvajanju sistema prožnosti, ki jih homologacijski organ lahko zahteva kot potrebne za sprejetje odločitve.

1.4. Proizvajalec traktorjev homologacijskemu organu predloži vse potrebne informacije o izvajanju sistema prožnosti, ki jih homologacijski organ lahko zahteva kot potrebne za sprejetje odločitve.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga 1

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.5.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest mesecev homologacijskim organom vsake države članice, v kateri je traktor ali motor dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V poročilo vključijo skupne podatke o številu motorjev in traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, serijske številke motorjev in traktorjev ter države članice, v katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta postopek se uporablja, dokler se izvaja sistem prožnosti.

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest mesecev homologacijskim organom vsake države članice, v kateri je traktor ali motor dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V poročilo vključijo skupne podatke o številu motorjev in traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, serijske številke motorjev in traktorjev ter države članice, v katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta postopek se uporablja brez izjem, dokler se izvaja sistem prožnosti.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

2. UKREPI PROIZVAJALCA MOTORJEV

2.1. Proizvajalec motorjev lahko da na trg motorje v skladu s prožnim sistemom, odobrenim v skladu z odstavkoma 1 in 3 te priloge.

2.2. Proizvajalec motorja zadevne motorje označi z naslednjim besedilom: „Motor, dan na trg v skladu s prožnim sistemom“ v skladu z zahtevami iz oddelka 5 Priloge I.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

3. UKREPI HOMOLOGACIJSKEGA ORGANA

3.1. Homologacijski organ oceni vsebino zahteve po uporabi prožnega sistema in priložene dokumente. Proizvajalca traktorjev obvesti o svoji odločitvi, ali se sme uporabiti zahtevani prožni sistem.

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v UL.


OBRAZLOŽITEV

Vsebina predloga

Obravnavana direktiva zadeva emisije kmetijskih traktorjev in predlaga le količinske spremembe Direktive 2000/25/ES, ne da bi spreminjala njene cilje varstva okolja, metodologijo in veljavnost. To je nujna direktiva, saj zadeva obdobje, ki se je začelo 1. januarja 2011, in je zelo pomembna zaradi pričakovanega pozitivnega vpliva na zadevni sektor.

Direktiva 2000/25/ES o emisijah kmetijskih traktorjev ureja emisije izpušnih plinov ogljikovega monoksida (CO), ogljikovodikov (HC), dušikovih oksidov (NO) in trdnih delcev (PM) iz dizelskih motorjev, vgrajenih v traktorje.

Za vsako različno vrsto traktorjev direktiva določa najvišje emisije glede na moč uporabljenega motorja, in določa njihovo postopno zmanjšanje v zaporednih časovnih stopnjah. Stopnja III A se je končala 31. decembra 2010; 1. januarja 2011 pa se je začela stopnja III B, ki bo trajala do 31. decembra 2013. Omejitve, določene za pravkar začeto stopnjo, so mnogo strožje od tistih za predhodno stopnjo.

Da bi olajšali prehod od ene stopnje na naslednjo, je bil z direktivo uveden „sistem prožnosti“, ki proizvajalcem traktorjev omogoča dajanje na trg omejene količine traktorjev z motorji, ki so umerjeni na količine emisij, dovoljenih na predhodni stopnji. Na sedanji stopnji, ki jo predlog direktiva skuša spremeniti, sistem prožnosti že omogoča manj stroge omejitve za ne več kot 20 % letne prodaje, izračunane na podlagi povprečne prodaje v EU v zadnjih petih letih, za manjša podjetja pa največje dovoljeno število, določeno v direktivi.

Predlagana sprememba zgolj povečuje delež z 20 na 50 %. Njen namen je ohraniti primeren gospodarski razvoj zadevne proizvodne panoge, hkrati pa ohraniti varstvo okolja nespremenjeno. Predlagana sprememba temelji na naslednjih premislekih:

(a) zaostanek pri tehnološkem razvoju: za najkorenitejše zmanjšanje emisij, ki je predvideno za stopnjo III B, so potrebne velike in pomembne spremembe obstoječih motorjev, ki bodo vplivale na njihovo obliko, velikost in težo. Posledično bodo potrebne nujne in bistvene mehanske spremembe traktorjev, da bo vanje mogoče vgraditi nove motorje. Tehnološke rešitve, ki omogočajo spoštovanje omejitev na tej stopnji še niso dokončne, zanje pa bodo potrebna nadaljnja in pomembna prizadevanja na področju raziskav;

(b) gospodarska kriza: finančna in gospodarska kriza sta prizadeli ves svet in skoraj vse proizvodne panoge. Posledice je bilo čutiti tudi pri proizvodnji traktorjev. Po informacijah panožnega združenja (Evropski odbor združenj proizvajalcev kmetijskih strojev – CEMA) se je promet v letu 2009 znižal za 20–25 % v primerjavi z letom 2008, medtem ko podatki za prvo trimesečje leta 2010 kažejo 22-odstotni upad glede na leto 2009.

Direktiva ne bo vplivala na proračun, pravna podlaga zanjo pa je, ob upoštevanju načela subsidiarnosti, člen 114 Pogodbe.

Pripombe poročevalca

Predlog direktive Komisije je brez dvoma treba sprejeti. Je v skladu s cilji okoljskega varstva, ki si jih je že pred časom zastavila EU. Glede na hudo gospodarsko krizo bi lahko predlagala korenitejše spremembe, na primer moratorij na direktivo, začasno spremembo stopenj ali višji odstotek prožnosti.

Vendar se je Komisija odločila uvesti preprost, učinkovit in pravočasen ukrep, ki bo omogočil:

(a) proizvajalcem v EU, da prodajajo traktorje, prebrodijo sedanje čase gospodarske krize, poiščejo nove vire za raziskave in upoštevajo omejitve evropske zakonodaje za varstvo okolja;

(b) kmetom, da bodo zamenjali starejše traktorje z novimi, ki bodo opremljeni z manj onesnažujočimi motorji.

Če predlagana sprememba ne bo sprejeta, bomo, protislovno, dosegli nasproten rezultat od zastavljenega. Dejansko bi mnogi kmetje, soočeni z možnostma, ali ohraniti starejše, bolj onesnažujoče traktorje ali pa kupiti nove, mnogo dražje, ki delujejo po tehnologiji, ki je še negotova ali pomanjkljiva, utegnili izbrati prvo možnost, še posebej če upoštevamo še sedanje gospodarske težave, in tako poslabšati evropsko okolje, namesto da bi ga izboljšali.

Skratka, s predlaganimi skromnimi spremembami bo ta direktiva omogočila EU, da doseže dober splošni rezultat, ki ga obsegal dobro varstvo okolja, zdravo podporo gospodarstva zadevne panoge, zaželeno povečanje dohodka, ki bo namenjen raziskavam, ter čas, ki je razumno potreben, da se omogoči raziskavam in industriji, da proizvedejo nove motorje v skladu z nespremenjenimi ravnmi, predlaganimi za stopnjo III B. Za konec je treba poudariti, da ima predlagana sprememba tudi izjemno omejen okoljski učinek.

Po oceni Skupnega raziskovalnega centra za Komisijo bi ocenjeni učinek tako spremenjenega sistema prožnosti znesel le 0,3 % skupnih emisij vse necestne mobilne mehanizacije.


MNENJE Odbora za promet in turizem (16.3.2011)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Pripravljavka mnenja: Olga Sehnalová

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Povzetek predloga Komisije

Direktiva 2000/25/ES ureja najvišje dovoljene emisije izpušnih plinov ogljikovega oksida (CO), ogljikovodikov (HC), dušikovih oksidov (NOx) in trdnih delcev (PM) iz dizelskih motorjev, vgrajenih v kmetijske in gozdarske traktorje, in je v celoti skladna z Direktivo 97/68/ES o emisijah v necestni mobilni mehanizaciji.

Te veljavne mejne vrednosti (stopnje III A) se od 1. januarja 2011 postopoma nadomeščajo s strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B.

Sistem prožnosti

Direktiva 2005/13/ES je uvedla tako imenovani sistem prožnosti za olajševanje prehoda med različnimi stopnjami emisij. Sistem prožnosti proizvajalcem traktorjev dovoljuje, da v obdobju med dvema zaporednima stopnjama mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov dajo na trg omejeno število traktorjev, v katere so vgrajeni motorji, ki so skladni le z mejnimi vrednostmi emisij prejšnje stopnje. Proizvajalci traktorjev imajo pravico, da dajo na trg (1) za vsako kategorijo moči motorja omejeno število traktorjev, ki ne presega 20 % letne prodaje mehanizacije proizvajalca ali (2) vnaprej določeno število traktorjev. Druga možnost je namenjena manjšim podjetjem, ki proizvajajo manjše količine motorjev.

Ekonomski vidiki

Podobno kot proizvajalci necestne mobilne mehanizacije se tudi proizvajalci traktorjev spopadajo z izzivom, da mora naslednja generacija motorjev doseči zmanjšanje emisij PM in NOx , ki bo primerljivo z zahtevanim in uveljavljenim zmanjšanjem pri cestnih motorjih in vozilih (tovornjaki, avtobusi itd.).

V EU deluje približno 40 proizvajalcev traktorjev, ki proizvajajo številne tipe teh vozil, ki morajo biti v skladu z omejitvami emisij, določenimi v tej direktivi, medtem ko motorje proizvaja samo nekaj velikih družb (približno 10 proizvajalcev v EU in 20 družb po vsem svetu). Vozila lahko prilagodijo samo proizvajalci traktorjev po zaključku konfiguracije motorja, saj tega postopka preoblikovanja ni mogoče opraviti vzporedno (razen če proizvajalci traktorjev sami proizvajajo motorje).

Konkurenčnost

Na svetovni ravni imajo le Evropska unija, Združene države Amerike, Kanada in v manjšem obsegu Japonska podobne cilje v zvezi z zakonodajo o emisijah motorjev v sektorju necestne mobilne mehanizacije in traktorjev. Na drugih pomembnih območjih, kot so Kitajska, Indija, Rusija ali Latinska Amerika, teh ciljev bodisi ni bodisi zaostajajo za več stopenj. Glavni geografski trg je čezatlantski trg, kjer delujejo glavni proizvajalci motorjev in traktorjev in kjer so tudi glavni kupci.

Okoljski vidiki

Glavni onesnaževalci zraka iz tega sektorja so trdni delci in dušikovi oksidi. Glede na oceno učinka Komisije znašajo emisije PM10 v sektorju necestne mobilne mehanizacije za EU27 predvidoma 7 % v primerjavi s 13 % v cestnem prometu. Leta 2005 je prispevek traktorjev k celotnim emisijam PM necestne mobilne mehanizacije znašal 43 % ali 57 kt na leto za EU-15.

Emisije NOx v sektorju necestne mobilne mehanizacije ustvarjajo 16 % vseh emisij NOx v EU27, cestni sektor pa 42 % vseh emisij NOx. Leta 2005 je prispevek traktorjev v celotnih emisijah NOx necestne mobilne mehanizacije znašal 36 % ali 539 kt na leto za EU-15.

Po mnenju Komisije znaša ocenjeni vpliv razširjene sheme prilagodljivosti (50 % v primerjavi s trenutno stopnjo 20 %) 0,3 % vseh emisij (PM in NOx) vse delujoče necestne mobilne mehanizacije prvem letu.

Komisija zato predlaga:

1)  povečanje odstotka števila motorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti v vsaki kategoriji motorjev, z 20 % na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca traktorjev, ali

2)  kot alternativno možnost, prilagoditev največjega števila motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru sistema prožnosti;

3)  ti ukrepi naj prenehajo veljati 31. decembra 2013.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja meni, da je treba skrbeti tako za razvoj in konkurenčnost industrije na eni strani kot tudi za varstvo okolja na drugi strani, s ciljem zavarovati gospodarski razvoj industrije in traktorjev, ter obenem čim bolj omejiti negativne vplive na okolje, ki so posledica poznejše nadomestitve določenega števila motorjev, ki še niso v skladu z novimi strožjimi omejitvami emisij.

Nenavadno je, da je bila skupina proizvajalcev traktorjev izvzeta iz predloga spremembe Direktive 97/68/ES o emisijah necestne mobilne mehanizacije in se obravnava posebej, saj je po mnenju Komisije predlagana rešitev za traktorje popolnoma v skladu z Direktivo 97/68/ES. Pripravljavka mnenja bi rada prosila za več informacij, ki bodo temeljile na študijah, opravljenih posebej za proizvajalce traktorjev, namesto da se zanaša zgolj na podatke, ki temeljijo na oceni, opravljeni za celotni sektor necestne mobilne mehanizacije, in bi bila zelo hvaležna, če bi imela na voljo več raziskav in delovnih študij neodvisnih strokovnjakov, da bi lahko podrobno ocenila kratkoročne in predvsem dolgoročne vplive predlogov sprememb.

Hkrati pa bi želela opomniti, da je Komisija zaradi zamud pri pripravljalnih delih svoj predlog predstavila v času, ko se postopoma uvajajo nove in strožje omejitve emisij. S tem se nekako zmanjšuje pomen predloga. Zato meni, da bi se morali posvetiti celovitejšemu pregledu Direktive 97/68/ES, ki bi ga morala v tem letu predložiti Komisija.

Pripravljavka mnenja izrecno priznava, da so te določbe o prožnosti potrebne za male in srednje proizvajalce, da bi zmanjšali stroške njihovega usklajevanja z novimi standardi. Obstajajo pa tudi proizvajalci, ki so že vložili v raziskave in razvoj, tako da ta predlog ne bi smel zmanjšati njihove konkurenčnosti na trgu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Člen 4(8) Direktive 2000/25/ES od leta 2005 predvideva oceno možne potrebe po dodatni prožnosti v zvezi z mejnimi vrednostmi stopenj III B in IV. Za začasno razbremenitev industrije pri prehodu na naslednjo stopnjo je treba prilagoditi pogoje za uporabo sistema prožnosti.

(4) Člen 4(8) Direktive 2000/25/ES od leta 2005 predvideva oceno možne potrebe po dodatni prožnosti v zvezi z mejnimi vrednostmi stopenj III B in IV. Za začasno razbremenitev malih in srednjih podjetij v industriji in kmetijstvu, na katere te spremembe vplivajo, je treba pri prehodu na naslednjo stopnjo prilagoditi pogoje za uporabo sistema prožnosti

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga 1

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – odstavek 1.4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.4. Proizvajalec traktorjev homologacijskemu organu predloži vse informacije o izvajanju sistema prožnosti, ki jih homologacijski organ lahko zahteva kot potrebne za sprejetje odločitve.

1.4. Proizvajalec traktorjev homologacijskemu organu predloži vse potrebne informacije o izvajanju sistema prožnosti, ki jih homologacijski organ lahko zahteva kot potrebne za sprejetje odločitve.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga 1

Direktiva 2000/25/ES

Priloga IV – oddelek 1 – odstavek 1.5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest mesecev homologacijskim organom vsake države članice, v kateri je traktor ali motor dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V poročilo vključijo skupne podatke o številu motorjev in traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, serijske številke motorjev in traktorjev ter države članice, v katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta postopek se uporablja, dokler se izvaja sistem prožnosti.

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest mesecev homologacijskim organom vsake države članice, v kateri je traktor ali motor dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V poročilo vključijo skupne podatke o številu motorjev in traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, serijske številke motorjev in traktorjev ter države članice, v katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta postopek se uporablja brez izjem, dokler se izvaja sistem prožnosti.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Datum sprejetja

15.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

4

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Datum predložitve EP

27.10.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.11.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2011

 

 

 

Datum sprejetja

16.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

5

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francesco Enrico Speroni

Datum predložitve

28.3.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov