Förfarande : 2010/0301(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0091/2011

Ingivna texter :

A7-0091/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0294

BETÄNKANDE     ***I
PDF 426kWORD 296k
28.3.2011
PE 454.735v04-00 A7-0091/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Salvatore Tatarella

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0607),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0342/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 februari 2011(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7‑0091/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG behandlas avgasutsläpp från motorer installerade i jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Det nuvarande steget med utsläppsgränser som gäller för typgodkännande av flertalet motorer med kompressionständning betecknas steg III A. Enligt direktivet ska de gränserna ersättas av de strängare gränserna i steg III B som träder i kraft successivt från och med den 1 januari 2011 för utsläppande på marknaden och från och med den 1 januari 2010 för typgodkännande av sådana motorer. Steg IV, med strängare gränser än steg III B, kommer att träda i kraft successivt från och med den 1 januari 2013 för typgodkännande av sådana motorer och från och med den 1 januari 2014 för utsläppande på marknaden.

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG behandlas avgasutsläpp från motorer installerade i jordbruks- och skogsbrukstraktorer, och syftet är att ytterligare skydda människors hälsa och miljön. Det nuvarande steget med utsläppsgränser som gäller för typgodkännande av flertalet motorer med kompressionständning betecknas steg III A. Enligt direktivet ska de gränserna ersättas av de strängare gränserna i steg III B som träder i kraft successivt från och med den 1 januari 2011 för utsläppande på marknaden och från och med den 1 januari 2010 för typgodkännande av sådana motorer. Steg IV, med strängare gränser än steg III B, kommer att träda i kraft successivt från och med den 1 januari 2013 för typgodkännande av sådana motorer och från och med den 1 januari 2014 för utsläppande på marknaden.

Motivering

Ett av målen med direktiv 2000/25/EG är att maximera fördelarna för miljön och folkhälsan i Europa.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Kommissionen väntas lägga fram en omfattande översyn av direktiv 2000/25/EG inom tolv månader. Det är önskvärt att kommissionen lägger fram sin omfattande översyn så snart som möjligt.

Motivering

Kommissionen lade fram detta förslag om en partiell översyn av direktiv 2000/25/EG i ett relativt sent skede, med tanke på att de åtgärder den har för avsikt att ändra delvis trädde i kraft den 1 januari 2011. En fullständig översyn av direktiv 2000/25/EG skulle göra det möjligt att ta ett mer samlat grepp på lagstiftningen.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en drastisk teknikändring som innebär avsevärda kostnader för omkonstruktion av motorerna och framtagning av avancerade tekniska lösningar. Denna övergång, som lagstiftaren fastställde 2005, sammanfaller med den ekonomiska tillbakagången i den aktuella branschen, vilket gör det svårt för företagen att bära de övergångskostnader som anpassningen till de nya rättsliga kraven förutsätter.

(2) Övergången till steg III B kräver en drastisk teknikändring som innebär avsevärda kostnader för omkonstruktion av motorerna och framtagning av avancerade tekniska lösningar. Den globala finansiella och ekonomiska krisen får inte tjäna som ursäkt för en urvattning av miljökraven. Investeringar i miljövänlig teknik är viktiga för att främja framtidens tillväxt, sysselsättning och hälsoskydd.

Motivering

I den aktuella debatten har kommissionen låtit förstå att den globala finansiella och ekonomiska krisen har haft mycket negativa konsekvenser för denna industri. Trots de svårigheter industrin upplever i dag måste det än en gång poängteras att krisen inte får tjäna som ursäkt för en urvattning av miljökraven. Tvärtom är investeringar i grön teknik en motor för framtida tillväxt och arbetstillfällen i Europa och en viktig faktor för hälsoskyddet.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I direktiv 2000/25/EG föreskrivs ett flexibilitetssystem så att traktortillverkarna under tiden mellan två utsläppssteg kan köpa in ett begränsat antal motorer som inte uppfyller de rådande utsläppsgränserna men är godkända enligt det närmast föregående steget av utsläppsgränser.

(3) I direktiv 2000/25/EG föreskrivs ett flexibilitetssystem så att traktortillverkare inom ett visst steg kan köpa in ett begränsat antal motorer som inte uppfyller de rådande utsläppsgränserna men är godkända enligt det närmast föregående steget av utsläppsgränser.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till steg III B bör andelen motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet öka från 20 % till 50 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den kategorin. Alternativet att ett största antal motorer får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet med detta.

(5) I steg III B bör andelen traktorer som tas i bruk enligt flexibilitetssystemet vara 35 % av traktortillverkarens årliga ibruktagande av traktorer med motorer i den kategorin. Alternativet att ett bestämt antal motorer får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Företag som arbetar med maskiner som omfattas av detta direktiv bör kunna utnyttja europeiska ekonomiska stödprogram eller motsvarande stödprogram i medlemsstaterna. Ett krav på stödmottagare inom sådana program att de ska använda bästa tillgängliga teknik inom branschen bör övervägas. Endast företag som använder teknik med de bästa utsläppsstandarderna bör få stöd.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter som industrin drabbats av. Därför bör dessa åtgärder vara begränsade till övergången från steg III A till steg III B och upphöra att gälla den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter som industrin drabbats av. Därför bör dessa åtgärder vara begränsade till steg III B.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Det förutsätts att de nuvarande utsläppsgränserna för ultrafina svarta kolpartiklar kommer att skärpas genom att framtida lagstiftning om nya utsläppsmål innehåller kriteriet om partikelantal.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2000/25/EG

Artikel 1 – nya strecksatser

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 1 ska följande strecksatser läggas till:

 

flexibilitetssystem: ett undantagsförfarande enligt vilket en medlemsstat tillåter att ett begränsat antal motorer släpps ut på marknaden enligt de krav som fastställs i artikel 3a,

 

– motorkategori: klassificering av motorer baserad på en kombination av effektklass och utsläppssteg,

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2000/25/EG

Artikel 3a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för övergången från steg III A till steg III B och upphöra att gälla den 31 december 2013.”

1. Artikel 3a ska ersättas med följande: ”Genom undantag från artikel 3.1 och 3.2 ska medlemsstaterna föreskriva att, på traktortillverkarens begäran och under förutsättning att godkännandemyndigheten har beviljat tillstånd, ett begränsat antal traktorer får tas i bruk i enlighet med förfarandena i bilaga IV. Detta flexibilitetssystem ska börja tillämpas när ett visst steg blir obligatoriskt och ska gälla lika länge som detta steg, dock högst i tre år. Inom ramen för flexibilitetssystemet ska motorer godkännas enligt kraven i det steg som omedelbart föregår det aktuella steget. Flexibilitetssystemet i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart steg III B och ska gälla i tre år.”

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till detta direktiv.

2. Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till detta direktiv.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga 1 – inledningen

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med följande:

Bilaga IV ska ersättas med följande:

1.1. Med undantag för övergångsperioden mellan steg III A och steg III B ska en traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet begära tillstånd från sin godkännandemyndighet att från sina motorleverantörer under perioden mellan två utsläppssteg köpa de antal motorer som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 och som inte uppfyller nuvarande utsläppsgränsvärden men är godkända enligt närmast föregående steg av utsläppsgränsvärden.

1.1. En traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet ska begära tillstånd från godkännandemyndigheten att ta traktorer i bruk i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga. Med undantag för steg III B får antalet traktorer inte överskrida de värden som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2. Motorerna ska uppfylla de krav som avses i artikel 3a.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 20 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har marknadsfört traktorer i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har marknadsfört traktorer i unionen.

1.1.1. Antalet motorer och traktorer som tas i bruk enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 20 % av traktortillverkarens årliga ibruktagande av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har tagit traktorer i bruk i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har tagit traktorer i bruk i unionen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.1.2. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.1.1 kan traktortillverkaren ansöka om tillstånd för sina motorleverantörer att släppa ut på marknaden ett bestämt antal motorer enligt flexibilitetssystemet. Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande värden:

1.1.2. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.1.1 får antalet traktorer i varje effektklass inte överstiga följande:

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.2 – tabell – rubriker

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Motorkategori (kW)

Motoreffektklass (kW)

Antal motorer

Antal traktorer

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2. Under övergångsperioden mellan steg III A och steg III B ska en traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet begära tillstånd från sin godkännandemyndighet att från sina motorleverantörer under perioden mellan två utsläppssteg köpa de antal motorer som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2 och som inte uppfyller nuvarande utsläppsgränsvärden men är godkända enligt närmast föregående steg av utsläppsgränsvärden.

1.2. I steg III B ska en traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet begära tillstånd från godkännandemyndigheten att ta traktorer i bruk i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga. Antalet traktorer får inte överskrida de värden som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2. Motorerna ska uppfylla de krav som avses i artikel 3a.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1.2.1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 50 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har marknadsfört traktorer i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har marknadsfört traktorer i unionen.

1.2.1. Antalet motorer och traktorer som tas i bruk enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 35 % av traktortillverkarens årliga ibruktagande av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har tagit traktorer i bruk i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har tagit traktorer i bruk i unionen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2.2. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.2.1 kan traktortillverkaren ansöka om tillstånd för sina motorleverantörer att släppa ut på marknaden ett bestämt antal motorer enligt flexibilitetssystemet. Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande värden:

1.2.2. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.2.1 får antalet traktorer i varje effektklass inte överskrida följande värden:

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.2 – tabell – rubriker

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Motorkategori (kW)

Motoreffektklass (kW)

Antal motorer

Antal traktorer

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.3. Traktortillverkaren ska i sin ansökan till godkännandemyndigheten lämna följande upplysningar:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga 1

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – punkt 1.4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4. Traktortillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna alla upplysningar som är förbundna med flexibilitetssystemet och som godkännandemyndigheten kan komma att begära för att kunna fatta beslut.

1.4. Traktortillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna alla nödvändiga upplysningar som är förbundna med flexibilitetssystemet och som godkännandemyndigheten kan komma att begära för att kunna fatta beslut.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga 1

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – punkt 1.5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5. Traktortillverkaren ska var sjätte månad till godkännandemyndigheterna i varje medlemsstat där traktorn eller motorn har släppts ut på marknaden lämna in en rapport om genomförandet av det flexibilitetssystem som används. Rapporten ska innehålla alla uppgifter om antalet traktorer eller motorer som har släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, serienummer för motorerna eller traktorerna samt i vilka medlemsstater traktorerna har tagits i bruk. Detta förfarande ska fortsätta så länge som flexibilitetssystemet fortfarande används.”

1.5. Traktortillverkaren ska var sjätte månad till godkännandemyndigheterna i varje medlemsstat där traktorn eller motorn har släppts ut på marknaden lämna in en rapport om genomförandet av det flexibilitetssystem som används. Rapporten ska innehålla alla uppgifter om antalet traktorer eller motorer som har släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, serienummer för motorerna eller traktorerna samt i vilka medlemsstater traktorerna har tagits i bruk. Detta förfarande ska undantagslöst fortsätta så länge som flexibilitetssystemet fortfarande används.”

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. MOTORTILLVERKAREN SKA VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRDER

 

2.1. En motortillverkare får släppa ut motorer på marknaden enligt ett flexibilitetssystem som godkänts i enlighet med avsnitten 1 och 3 i denna bilaga.

 

2.2. Motortillverkaren måste märka dessa motorer […] med texten ”Motor som släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet”, i enlighet med kraven i avsnitt 5 i bilaga I.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. GODKÄNNANDEMYNDIGHETEN SKA VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRDER

 

3.1. Godkännandemyndigheten ska bedöma innehållet i begäran om användning av flexibilitetssystemet och de bifogade dokumenten. Godkännandemyndigheten ska därefter underrätta traktortillverkaren om sitt beslut om huruvida det begärda flexibilitetssystemet ska tillåtas eller inte.

(1)

EUT C .../Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Förslagets innehåll

Föreliggande direktiv handlar om utsläpp från jordbrukstraktorer och innehåller endast förslag om en kvantitativ ändring av direktiv 2000/25/EG och påverkar varken dess miljömål eller dess olika tidsfrister. Det är ett angeläget direktiv, eftersom det påverkar en tidsperiod som inleddes redan den 1 januari 2011, och dessutom väldigt viktigt med tanke på de positiva effekter det förväntas få för den aktuella industrisektorn.

I direktiv 2000/25/EG om utsläpp från jordbrukstraktorer anges största tillåtna avgasutsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar från dieselmotorer installerade i traktorer.

Direktivet fastställer högsta tillåtna utsläppsvärden för varje traktortyp på grundval av motorns effekt och innehåller olika steg för en successiv minskning av utsläppen.

Den 31 december 2010 avslutades steg III A, och den 1 januari 2011 inleddes steg III B, som i sin tur avslutas den 31 december 2013. Gränsvärdena i det nyss inledda steget är mycket strängare än de i det föregående.

För att underlätta övergången mellan två steg införs i detta direktiv ett ”flexibilitetssystem” som gör det möjligt för traktortillverkare att på marknaden släppa ut ett begränsat antal traktorer med motorer anpassade till de tillåtna utsläppen i närmast föregående steg. I det nuvarande steget, som ska ändras, innebär flexibilitetssystemet en högsta andel på 20 % av den årliga försäljningen, beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning inom unionen. För småföretag föreslås i stället ett största tillåtet antal, som också det fastställs i direktivet.

Den föreslagna ändringen innebär endast en procentuell ökning, från 20 % till 50 %. Syftet är att upprätthålla en stabil ekonomisk utveckling i den aktuella industrisektorn och samtidigt behålla miljöskyddet intakt. Det ändrade förslaget stöder sig på följande överväganden:

a) Teknisk eftersläpning: De mest drastiska utsläppsminskningarna enligt steg III B kräver avsevärda modifieringar av dagens motorer med avseende på utformning, storlek och vikt. Det innebär att även traktorerna måste genomgå avsevärda maskinella modifieringar för att anpassa sig till de nya motorerna. De tekniska lösningar som gör det möjligt att efterleva gränsvärdena i det aktuella steget är ännu inte färdiga, och det krävs avsevärt mer forskning.

b) Den ekonomiska krisen: Den finansiella och ekonomiska krisen har påverkat hela världen och nära nog alla produktionsgrenar. Även traktorproduktionen har känt av effekterna. Enligt industriorganisationen Cema minskade omsättningen under 2009 med 20–25 % jämfört med 2008, och siffrorna för det första kvartalet 2010 visade på en minskning med 22 % jämfört med 2009.

Direktivet har ingen inverkan på budgeten och finner sin rättsliga grund i artikel 114 i fördraget, med respekt för subsidiaritetsprincipen.

Föredragandens synpunkter

Kommissionens förslag är utan tvekan positivt och respekterar de miljömål som EU sedan en längre tid verkar för. Mot bakgrund av den allvarliga ekonomiska krisen hade kommissionen kunna lägga fram radikalare förslag, som ett moratorium för direktivet, en tillfällig modifiering av stegen eller en högre grad av flexibilitet.

I stället har kommissionen valt en enkel, effektiv och tidsmässigt lämplig åtgärd som innebär att

a) EU:s tillverkare kan sälja sina traktorer, övervinna svårigheterna orsakade av den ekonomiska krisen, uppbringa nya forskningsresurser och efterleva gränsvärdena i den europeiska miljölagstiftningen,

b) lantbrukare kan byta ut sina äldsta traktorer mot nyare, med renare motorer.

Om ändringen inte antas kommer vi paradoxalt nog att få ett resultat som går stick i stäv med vad alla strävar efter. Ställda inför valet att antingen behålla sina gamla, förorenande traktorer eller köpa nya, dyrare med en än så länge ganska oviss teknik skulle kanske många lantbrukare välja det förstnämnda alternativet, särskilt med tanke på den svåra ekonomiska situationen, och på så vis bidra till att försämra snarare än förbättra den europeiska miljön.

På det stora hela kommer detta direktiv, med de föreslagna ändringarna, att hjälpa EU att uppnå ett respektabelt helhetsresultat med ett gott miljöskydd, ett välgörande stöd åt ekonomin inom den berörda produktionssektorn, en värdefull ökning av intäkterna till forskning och tillräckligt med tid för att forskning och industri ska kunna utveckla nya motorer som är förenliga med de icke modifierade nivåerna enligt steg III B. Till sist bör även framhållas att de föreslagna ändringarna medför minimal miljöpåverkan.

Enligt en uppskattning som Gemensamma forskningscentret gjort för kommissionens räkning kommer det ändrade flexibilitetssystemets inverkan under det första året på de totala utsläppen från alla mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg endast att uppgå till 0,3 %.


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (16.3.2011)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

(KOM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))

Föredragande: Olga Sehnalová

KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanfattning av kommissionens förslag

I direktiv 2000/25/EG regleras största tillåtna avgasutsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från dieselmotorer installerade i jordbruks- och skogsbrukstraktorer, och direktivet ligger helt i linje med direktiv 97/68/EG om utsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

Befintliga gränsvärden (steg III A) håller från och med den 1 januari 2011 successivt på att ersättas med de strängare gränserna i steg III B.

Flexibilitetssystemet

Genom direktiv 2005/13/EG infördes det s.k. flexibilitetssystemet för att underlätta övergången mellan de olika utsläppsstegen. Tack vare flexibilitetssystemet får traktortillverkare under tiden mellan två på varandra följande utsläppssteg släppa ut ett begränsat antal traktorer på marknaden, utrustade med motorer som fortfarande uppfyller utsläppsgränserna i föregående steg. Enligt systemet får traktortillverkarna släppa ut på marknaden antingen 1) för varje motoreffektkategori ett begränsat antal traktorer som inte överstiger 20 % av tillverkarens årliga försäljning eller 2) ett fast antal traktorer. Det andra alternativet är avsett för små företag som tillverkar små volymer av traktorer.

Ekonomiska aspekter

I likhet med situationen för tillverkare av mobila maskiner som inte är avsedda för väg är den tekniska utmaningen för traktortillverkare att nästa generations motorer måste uppfylla utsläppsminskningar av partiklar och kväveoxider som är jämförbara med dem som krävs och tillämpas för motorer och fordon som är avsedda för väg (lastbilar, bussar osv.).

Det finns omkring 40 traktortillverkare i EU som tillverkar en rad olika slags traktorer som måste uppfylla de utsläppsgränser som fastställs i direktivet, medan motorerna tillverkas av endast några få stora företag (runt 10 tillverkare i EU och 20 företag i hela världen). Anpassningen av fordonen kan endast göras av traktortillverkarna efter det att motorerna är färdigkonfigurerade, eftersom denna omkonstruktion inte kan göras parallellt (med undantag av traktortillverkare som tillverkar sina egna motorer).

Konkurrenskraft

På världsmarknaden är det bara EU, Förenta staterna, Kanada och i mindre grad Japan som har liknande ambitioner när det gäller lagstiftning om utsläpp från motorer för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg och traktorer. I andra viktiga geografiska områden, såsom Kina, Indien, Ryssland och Latinamerika, finns inte dessa krav eller så ligger de flera steg efter. Den främsta geografiska marknaden är den transatlantiska marknaden där de största motor- och traktortillverkarna, men även de största kunderna, finns.

Miljöaspekter

Sektorns största bidrag till luftföroreningar är utsläpp av partiklar och kväveoxider. Enligt kommissionens konsekvensbedömning uppgår de uppskattade PM10-utsläppen från mobila maskiner som inte är avsedda för väg i EU-27 till 7 % jämfört med 13 % för vägtransporter. År 2005 var traktorernas bidrag till alla partikelutsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda för väg 43 % eller 57 kt per år för EU-15.

När det gäller kväveoxidutsläpp står sektorn för 16 % av EU-27:s totala utsläpp av kväveoxider, medan vägtransportsektorn står för 42 %. År 2005 var traktorernas bidrag till alla partikelutsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda för väg 36 % eller 539 kt per år för EU-15.

Enligt kommissionen är den uppskattade effekten av ett utvidgat flexibilitetssystem (50 % jämfört med nuvarande 20 %) 0,3 % av de totala utsläppen (både partiklar och kväveoxider) från alla mobila maskiner som inte är avsedda för väg som är i bruk, under det första året.

Kommissionen föreslår därför följande:

1)  Att andelen motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet i varje motorkategori ökar från 20 % till 50 % av traktortillverkarens årsförsäljning av utrustning eller,

2)  som ett alternativ, att det största antalet motorer som får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet anpassas.

3)  Att åtgärderna upphör att gälla den 31 december 2013.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att man måste säkra såväl branschens utveckling och konkurrenskraft som miljöskyddet, i syfte att säkra den ekonomiska utvecklingen i traktorbranschen och samtidigt i så stor utsträckning som möjligt begränsa de eventuella negativa miljöeffekterna på grund av en senare ersättning av ett visst antal befintliga motorer som ännu inte uppfyller den nya strängare utsläppsgränsen.

Man kan fråga sig varför gruppen av traktortillverkare lyftes ut ur förslaget om ändring av direktiv 97/68/EG om utsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda för väg och behandlas separat när den föreslagna lösningen för traktorer enligt kommissionen ligger helt i linje med direktiv 97/68/EG. Föredraganden skulle vilja ha mer information baserad på separata undersökningar för traktortillverkare, i stället för att enbart behöva förlita sig på uppgifter baserade på en utvärdering av hela sektorn för mobila maskiner som inte är avsedda för väg, och skulle uppskatta mer forskning och fler arbetsstudier från tredje part för att noggrant kunna bedöma både de kortsiktiga och särskilt de långsiktiga effekterna av de föreslagna ändringarna.

Föredraganden skulle dessutom vilja påminna om att kommissionen på grund av förseningar i det förberedande arbetet lade fram sitt förslag i en period när de nya, strängare utsläppsgränserna successivt håller på att införas. Detta förringar på sätt och vis förslagets relevans. Föredraganden anser därför att fokus bör läggas på en mer omfattande översyn av direktiv 97/68/EG som skulle läggas fram av kommissionen senare i år.

Samtidigt inser föredraganden i synnerhet behovet av flexibilitetsbestämmelser för små och medelstora tillverkare för att kostnaderna för uppfyllandet av de nya kraven ska kunna minskas. Å andra sidan finns det också de tillverkare som redan har investerat i forskning och utveckling, och förslaget bör inte leda till minskad konkurrenskraft för dem på marknaden.

******

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Sedan 2005 anges i artikel 4.8 i direktiv 2000/25/EG att det ska bedömas om det eventuellt behövs ytterligare flexibilitet med avseende på gränsvärdena enligt stegen III B och IV. För att företagen ska få en tillfällig lättnad i övergången till nästa steg måste villkoren för flexibilitetssystemets tillämpning anpassas.

(4) Sedan 2005 anges i artikel 4.8 i direktiv 2000/25/EG att det ska bedömas om det eventuellt behövs ytterligare flexibilitet med avseende på gränsvärdena enligt stegen III B och IV. För att framför allt de berörda små och medelstora företagen inom industri och jordbruk ska få en tillfällig lättnad i övergången till nästa steg måste villkoren för flexibilitetssystemets tillämpning anpassas.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga 1

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – punkt 1.4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4. Traktortillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna alla upplysningar som är förbundna med flexibilitetssystemet och som godkännandemyndigheten kan komma att begära för att kunna fatta beslut.

1.4. Traktortillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna alla nödvändiga upplysningar som är förbundna med flexibilitetssystemet och som godkännandemyndigheten kan komma att begära för att kunna fatta beslut.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga 1

Direktiv 2000/25/EG

Bilaga IV – avsnitt 1 – punkt 1.5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5. Traktortillverkaren ska var sjätte månad till godkännandemyndigheterna i varje medlemsstat där traktorn eller motorn har släppts ut på marknaden lämna in en rapport om genomförandet av det flexibilitetssystem som används. Rapporten ska innehålla alla uppgifter om antalet traktorer eller motorer som har släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, serienummer för motorerna eller traktorerna samt i vilka medlemsstater traktorerna har tagits i bruk. Detta förfarande ska fortsätta så länge som flexibilitetssystemet fortfarande används.”

1.5. Traktortillverkaren ska var sjätte månad till godkännandemyndigheterna i varje medlemsstat där traktorn eller motorn har släppts ut på marknaden lämna in en rapport om genomförandet av det flexibilitetssystem som används. Rapporten ska innehålla alla uppgifter om antalet traktorer eller motorer som har släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, serienummer för motorerna eller traktorerna samt i vilka medlemsstater traktorerna har tagits i bruk. Detta förfarande ska undantagslöst fortsätta så länge som flexibilitetssystemet fortfarande används.”

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

Referensnummer

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Olga Sehnalová

30.11.2010

 

 

Behandling i utskott

14.2.2011

14.3.2011

 

 

Antagande

15.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

Referensnummer

KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)

Framläggande för parlamentet

27.10.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

10.11.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

16.12.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Salvatore Tatarella

18.11.2010

 

 

Behandling i utskott

17.2.2011

 

 

 

Antagande

16.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

5

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Francesco Enrico Speroni

Ingivande

28.3.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy