Ziņojums - A7-0095/2011Ziņojums
A7-0095/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (kodificēta versija)

28.3.2011 - (COM(2010)0506 – C7‑0285/2010 – 2010/0259(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Sajjad Karim
(Kodifikācija – Reglamenta 86. pants)

Procedūra : 2010/0259(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0095/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0095/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (kodificēta versija)

(COM(2010)0506 – C7‑0285/2010 – 2010/0259(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0506),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0285/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7‑0095/2011),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2010. gada 15. novembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (kodificēta versija)

COM(2010)0506, 24.9.2010 – 2010/0259(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu Nolīgumu par paātrināto darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kurā ir pārstāvēti Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, 2010. gada 19. oktobrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē[1] tika izskatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko kodificē Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīvu 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju, un konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikums ir spēkā esošo tekstu tieša kodifikācija, negrozot to būtību.

C. Pennera                                      J. Schutte                              L. Romero Requena

juriskonsults                                      juriskonsults                           ģenerāldirektors

  • [1]               Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma teksta versijas 22 valodās, un tā strādāja, pamatojoties uz teksta versiju angļu valodā, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Norādes vai zīmes, pēc kurām identificē pārtikas produkta partiju

Atsauces

COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.9.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

7.10.2010

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sajjad Karim

1.12.2010

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2011

 

 

 

Iesniegšanas datums

28.3.2011