Ziņojums - A7-0096/2011Ziņojums
A7-0096/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija)

28.3.2011 - (COM(2010)0746 – C7‑0428/2010 – 2010/0358(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Sajjad Karim
(Kodifikācija – Reglamenta 86. pants)

Procedūra : 2010/0358(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0096/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0096/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija)

(COM(2010)0746 – C7‑0428/2010 – 2010/0358(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0746),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0428/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7‑0096/2011),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2011. gada 19. janvārī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija)

COM(2010)0746, 15.12.2010 – 2010/0358(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un it īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2010. gada 16. decembrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot šo priekšlikumu[1] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 1980. gada 24. jūnija Direktīvu 80/720/EEK par darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

C. Pennera                                      J. Schutte                              L. Romero Requena

juriskonsults                                      juriskonsults                            ģenerāldirektors

  • [1]               Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma 22 valodu versijas, un tā strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kura ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Darbības telpa un piekļuve vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.12.2010

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sajjad Karim

16.12.2010

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2011

 

 

 

Iesniegšanas datums

28.3.2011