Процедура : 2010/0338(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0102/2011

Внесени текстове :

A7-0102/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/05/2011 - 5.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0217

ДОКЛАД     *
PDF 162kWORD 62k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Sajjad Karim

(Кодификация – член 86 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0691),

–   като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0034/2011),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0102/2011),

A. като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 19 Януари 2011 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети

COM(2010)0691 от 26.11.2010 г. – 2010/0338(NLE)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 8 декември 2010 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанието(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети, консултативната работна група констатира единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                        L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Зам. генерален директор     Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2011

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност