Postup : 2010/0338(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0102/2011

Předložené texty :

A7-0102/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/05/2011 - 5.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0217

ZPRÁVA     *
PDF 152kWORD 58k
29. 3. 2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Sajjad Karim

(Kodifikace – článek 86 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉPRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADYKOMISE
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0691),

–   s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0034/2011),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7‑0102/2011),

A. vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉPRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADYKOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 19. ledna 2011

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

KOM(2010)0691 ze dne 26. 11. 2010 – 2010/0338(NLE)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 8. prosince 2010 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby                         zástupce generálního ředitele     generální ředitel

(1)

              Poradní skupina měla k dispozici 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2011

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí