ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

  29. 3. 2011 - (KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE)) - *

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Sajjad Karim
  (Kodifikace – článek 86 jednacího řádu)

  Postup : 2010/0338(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0102/2011

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

  (KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

  (Konzultace – kodifikace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0691),

  –   s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0034/2011),

  –   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

  –   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7‑0102/2011),

  A. vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

  1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

  PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉPRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADYKOMISE

   

   

   

  PORADNÍ SKUPINA

  PRÁVNÍCH SLUŽEB

  V Bruselu dne 19. ledna 2011

  STANOVISKO

                                                      PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                                RADU

                                                                KOMISI

  Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

  KOM(2010)0691 ze dne 26. 11. 2010 – 2010/0338(NLE)

  S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 8. prosince 2010 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

  Na této schůzi[1] dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

  C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

  vedoucí právní služby                         zástupce generálního ředitele     generální ředitel

  • [1]               Poradní skupina měla k dispozici 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  22.3.2011