Menettely : 2010/0338(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0102/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0102/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/05/2011 - 5.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0217

MIETINTÖ     ***I
PDF 137kWORD 64k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Sajjad Karim

(Kodifiointi – työjärjestyksen 86 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio)

(KOM(2010)0691 – C7‑034/2011 – 2010/0338(COD))

(kuuleminen – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0691),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 128 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑034/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0102/2011),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 19.1.2011

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio)

KOM(2010)0691, 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 8. joulukuuta 2010 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Kokouksessaan(1) neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 30. toukokuuta 1998 annettu asetus (EY) N:o 975/98, ja totesi yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies                           Varapääjohtaja            Pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.3.2011

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö