Procedūra : 2010/0338(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0102/2011

Pateikti tekstai :

A7-0102/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/05/2011 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0217

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 152kWORD 64k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Sajjad Karim

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Konsultavimasis: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0691),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 128 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0034/2011),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0102/2011),

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

Briuselis, 2011 m. sausio 19 d.

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

2010 m. lapkričio 26 d. COM(2010)06912010/0338(NLE)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2010 m. gruodžio 8 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama(1) pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, pagal kurį būtų kodifikuotas 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA            J. SCHUTTE                                               L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas             Generalinio direktoriaus pavaduotojas   Generalinis direktorius

(1)

              Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.3.2011

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika