Procedūra : 2010/0338(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0102/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0102/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 11/05/2011 - 5.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0217

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 154kWORD 60k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta versija)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Juridiskā komiteja

Referents: Sajjad Karim

(Kodifikācija – Reglamenta 86. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta versija)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0691),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 128. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0034/2011),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7‑0102/2011),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2011. gada 19. janvārī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem

COM(2010)0691, 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu Nolīgumu par paātrināto darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un it īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2010. gada 8. oktobrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot šo priekšlikumu(1) Padomes Regulai, ar kuru kodificē Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot būtību.

C. Pennera                                      J. Schutte                              L. Romero Requena

juriskonsults                                      ģenerāldirektora vietnieks          ģenerāldirektors

(1)

              Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma teksta versijas 22 valodās, un tā strādāja, pamatojoties uz teksta versiju angļu valodā, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.3.2011

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika