Procedure : 2010/0338(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0102/2011

Ingediende teksten :

A7-0102/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/05/2011 - 5.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0217

VERSLAG     *
PDF 142kWORD 61k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

over het voorstel voor een verordening van de Raad de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (gecodificeerde tekst)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Sajjad Karim

(Codificatie – artikel 86 van het Reglement)

PR_CNS_Codification

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (gecodificeerde tekst)

(COM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0691),

–   gelet op artikel 1218, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0034/2011),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7‑0102/2011),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 19 januari 2011

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (gecodificeerde versie)

COM(2010)0691 van 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name paragraaf 4 daarvan, is de adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie op 8 december 2010 bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is het voorstel voor een verordening van de Raad tot codificering van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken behandeld en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten behelst, zonder enige inhoudelijke wijziging.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                               Adjunct-directeur-generaal       Directeur-generaal

(1)

              De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal was gesteld.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.3.2011

 

 

 

Juridische mededeling - Privacybeleid