Postup : 2010/0338(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0102/2011

Predkladané texty :

A7-0102/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/05/2011 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0217

SPRÁVA     *
PDF 155kWORD 62k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

o návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Sajjad Karim

(Kodifikácia – článok 86 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Konzultácia – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0691),

–   so zreteľom na článok 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0034/2011),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na článok 86 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0102/2011),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 19. januára 2011

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu

KOM(2010)0691 z 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 8. decembra 2010 okrem iného preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na účely kodifikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

právny poradca                                            zástupca generálneho riaditeľa   generálny riaditeľ

(1)

              Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii všetkých 22 jazykových verzií návrhu a vychádzala z anglického textu, ktorý bol originálnou jazykovou verziou dokumentu, o ktorom sa diskutovalo.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2011

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia