Förfarande : 2010/0338(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0102/2011

Ingivna texter :

A7-0102/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/05/2011 - 5.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0217

BETÄNKANDE     *
PDF 142kWORD 60k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifierad version)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Sajjad Karim

(Kodifiering – artikel 86 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifierad version)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0691),

–   med beaktande av artikel 128.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0034/2011),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0102/2011), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 19 januari 2011

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifierad version)

KOM(2010)0691 av den 26 november 2010 – 2010/0338(NLE)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 8 december 2010 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till rådets förordning som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp, och gruppen var enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                       J. Schutte                               L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                               Biträdande generaldirektör        Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

22.3.2011

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy