Процедура : 2011/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0115/2011

Внесени текстове :

A7-0115/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0128

ДОКЛАД     
PDF 185kWORD 124k
1.4.2011
PE 456.884v02-00 A7-0115/2011

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и по-специално член 106а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, окончателно приет от Комисията на 15 декември 2010 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 1/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 14 януари 2011 г. (COM(2011)0009),

–   като взе предвид позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 1/2011, утвърдена на 15 март 2011 г. (07704/2011 – C7-0072/2011),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0115/2011),

А. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 1/2011 на общия бюджет за 2011 г. е насочен към мобилизирането на фонд „Солидарност“ за сума в размер на 182,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания с цел смекчаване на последиците от наводненията вследствие на обилните валежи в Полша, Словакия, Чешката република, Унгария, Хърватия и Румъния,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 1/2011 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2011 г.,

В.  като има предвид, че в съвместното изявление за бюджетните кредити за плащания, приложено към бюджета за финансовата 2011 година, е предвидено внасянето на коригиращ бюджет „в случай че вписаните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите“,

Г.  като има предвид, че Съветът взе решение за създаването на „отрицателен резерв“ съгласно член 44 от Финансовия регламент,

Д. като има предвид, че решението на Съвета е с чисто прагматичен характер и не представлява устойчив и надежден от финансова гледна точка отговор на потенциалните бъдещи непредвидени потребности, поради което следва да се разглежда като еднократно решение,

Е.  като има предвид, че Съветът призова Комисията да представи „във възможно най-кратки срокове“ предложение за създаването на отрицателния резерв,

Ж. като има предвид, че предстоящият проект на коригиращ бюджет за бюджетирането на излишъците от финансовата 2010 година ще осигури подходяща и своевременна възможност за създаването на отрицателния резерв,

1.  приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 1/2011;

2.  счита, че фонд „Солидарност“ на ЕС следва да бъде мобилизиран във възможно най-кратки срокове след природно бедствие и че по заявленията за финансова помощ, оценката и изготвянето на предложения, както и приемането на съответните бюджетни и законодателни актове следва да се работи ефективно и бързо;

3.  призовава Комисията, без да се засяга нейното право на инициатива, да се възползва от проекта на коригиращ бюджет за бюджетирането на излишъците от финансовата 2010 година, съгласно член 15 от Финансовия регламент, за създаването на отрицателния резерв,

4.  одобрява без изменения позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 1/2011 и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 1/2011 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2010)0475.

(3)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да представя проекти на коригиращи бюджети в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“.

Докладчикът има следните забележки относно различните аспекти на проекта на коригиращ бюджет № 1/2011.

1. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС

Предложението на Комисията за мобилизиране на фонд „Солидарност“ се основава на точка 26 от МИС от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, която допуска такова мобилизиране в рамките на годишен таван в размер на 1 милиард евро.

Условията за допустимост за получаване на средства от фонда са посочени в Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“, като беше припомнено, че целта на фонда е да се ремонтира инфраструктура и че той е инструмент за рефинансиране, а не за компенсиране на щети, причинени на частни лица. Настоящото предложение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ е първото, представено от Комисията за 2011 г.

Полските, чешките, словашките, унгарските, хърватските и румънските органи изчисляват преките щети на общо 5 512 719 662 евро. В случая на Полша, Словакия, Унгария и Румъния преките щети надвишават обичайния праг от 0,6 % от БНД за мобилизиране на фонд „Солидарност“ и могат да бъдат определени като „голямо природно бедствие“. В случая на Чешката република и Хърватия, където преките щети не надвишават обичайния праг, е изпълнено специфичното условие съгласно член 2, параграф 2 от посочения по-горе регламент на Съвета, а именно че по изключение съседна страна на държава-членка, която е засегната от същото природно бедствие, може също да се възползва от помощта от фонда. Благодарение на статута си на страна кандидатка за присъединяване към ЕС Хърватия също отговаря на условията за допустимост за получаване на средства от фонд „Солидарност“, но финансовата помощ от ЕС ще бъде изплатена по функция 4 (статия 13 06 02), докато помощта за другите засегнати държави-членки ще бъде изплатена по подфункция 3 б (статия 13 06 01).

Общият размер на предложената помощ съгласно проект на коригиращ бюджет № 1/2011 е 182 388 893 евро:

(EUR)

 

Преки щети

Праг

Сума на база 2,5 %

Сума на база 6 %

Общ размер на предложената помощ

Полша – наводнение през 2010 г.„голямо бедствие“

 

2 998 989 248

2 124 920 000

53 123 000

52 444 155

105 567 155

Полша – наводнение през 2010 г.„голямо бедствие“

 

561 133 594

378 205 000

9 455 125

10 975 716

20 430 841

Унгария – наводнение през 2010 г.„голямо бедствие“

 

719 343 706

590 710 000

14 767 750

7 718 022

22 485 772

Чешка република – наводнение през 2010 г.„съседна страна“

 

204 456 041

824 029 000

5 111 401

0

5 111 401

Хърватия – наводнение през 2010 г.„съседна страна“

 

153 039 303

275 804 000

3 825 983

0

3 825 983

Румъния – наводнение през 2010 г.„голямо бедствие“

 

875 757 770

787 935 000

19 698 375

5 269 366

24 967 741

Общо

5 512 719 662

 

182 388 893

2. Финансиране

В съответствие със съвместната декларация за бюджетните кредити за плащания, изготвена по време на бюджетната помирителна процедура и приета от Парламента, Съвета и Комисията, се внася проект на коригиращ бюджет № 1/2011, тъй като бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2011 г., са недостатъчни за покриване на установените потребности.

Представено е увеличение в размер на 182 388 893 евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания; в съответствие с МИС от 17 май 2006 г. сумата е записана над таваните по подфункция 3 б и функция 4.

МФР

Финансова рамка за 2011 г.

Бюджет за 2011 г.

ПКБ № 1/2011

Бюджет за 2011 г.

(вкл. ПКБ № 1/2011)

 

 

БКПЗ

 

 

БКП

 

 

БКПЗ

 

 

БКП

 

 

БКПЗ

 

 

БКП

 

 

БКПЗ

 

 

БКП

 

1а.

12 987 000 000

 

13 520 566 270

11 627 802 798

 

 

13 520 566 270

11 627 802 798

Марж(1)

 

 

 

-33 566 270

 

 

 

-27 160 054

 

1б.

50 987 000 000

 

50 980 593 784

41 652 094 626

 

 

50 980 593 784

41 652 094 626

Марж

 

 

6 406 216

 

 

 

-27 160 054

 

2.

60 338 000 000

 

58 659 248 389

56 378 918 184

 

 

58 659 248 389

56 378 918 184

Марж

 

 

1 678 751 611

 

 

 

1 678 751 611

 

3а.

1 206 000 000

 

1 138 954 740

813 277 345

 

 

1 138 954 740

813 277 345

Марж

 

 

67 045260

 

 

 

67 148 260

 

3б.

683 000 000

 

682 897 000

645 969 000

+178 562 910

+178 562 910

861 459 910

824 531 910

Марж(2)

 

 

 

103 000

 

 

 

67 148 260

 

4.

8 430 000 000

 

8 754 299 377

7 237 527 520

+3 825 983

+3 825 983

8 758 125 360

7 241 353 503

Марж(3)

 

 

 

-70 439 377

 

 

 

-70 439 377

 

5.

8 334 000 000

 

8 172 839 289

8 171 544 289

 

 

8 172 839 289

8 171 544 289

Марж(4)

 

 

 

243 160 711

 

 

 

243 160 711

 

ОБЩО

142 965 000 000

134 280 000 000

141 909 398 849

126 527 133 762

+182 388 893

+182 388 893

142 091 787 742

126 709 522 655

Съветът взе решение за създаването на отрицателен резерв съгласно член 44 от Финансовия регламент. Това прагматично и в крайна сметка неподходящо решение може да се разглежда като еднократно решение. Междувременно, тъй като финансовата помощ за тези държави трябва да бъде предоставена и не може да продължава да бъде отлагана, докладчикът предлага проект на коригиращ бюджет № 1/2011 да бъде приет без изменения.

(1)

      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчислението на маржа по функция 1а (500 милиона евро). 34 милиона евро над тавана се финансират чрез мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост.

(2)

      Сумата за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е записана над таваните за съответните функции, както е предвидено в МИС от 17 май 2006 г. (ОВ C 139, 14.6.2006 г.).

(3)

      В маржа за 2011 г. по функция 4 не се вземат предвид бюджетните кредити за резерва за спешна помощ (253,9 милиона евро). 71 милиона евро над тавана се финансират чрез мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост.

(4)

      При изчисляването на маржа под тавана на функция 5 е взета предвид бележка под линия 1) от финансовата рамка за периода 2007–2013 г. за сума в размер на 82 милиона евро за вноски на персонала към пенсионната схема.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Olbrycht, Peter Šťastný

Правна информация - Политика за поверителност