Διαδικασία : 2011/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0115/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0115/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0128

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 172kWORD 118k
1.4.2011
PE 456.884v02-00 A7-0115/2011

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ–Επιτροπή

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ–Επιτροπή

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 2010(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 2011 (COM(2011)0009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011, την οποία έλαβε το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75 β και 75 ε του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0115/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2011 στον γενικό προϋπολογισμό του 2011 αποσκοπεί στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό 182,4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την άμβλυνση της επιπτώσεων από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 είναι να εγγράψει επίσημα την παρούσα δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, που επισυνάπτεται στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2011, προέβλεπε την υποβολή διορθωτικού προϋπολογισμού «εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2011 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών»,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει «αρνητικό αποθεματικό» όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του δημοσιονομικού κανονισμού,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου είναι απλώς πραγματιστική, δεν παρέχει βιώσιμη και δημοσιονομικά χρηστή λύση για τις δυνητικές μελλοντικές απρόβλεπτες ανάγκες, και πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί περιστασιακή επιλογή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει «το συντομότερο δυνατόν» πρόταση για την κατάρτιση του αρνητικού αποθεματικού,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επικείμενο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού σχετικά με την εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2010 θα παράσχει κατάλληλη και έγκαιρη ευκαιρία για την κατάρτιση του αρνητικού αποθεματικού,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011·

2.  θεωρεί ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιείται το ταχύτερο δυνατόν μετά από φυσικές καταστροφές, και ότι χρειάζεται ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, την αξιολόγηση και την εκπόνηση των προτάσεων, και τη θέσπιση των σχετικών δημοσιονομικών και νομοθετικών πράξεων·

3.  καλεί την Επιτροπή, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας της, να προσφύγει στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2010, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού, για την κατάρτιση του αρνητικού αποθεματικού·

4.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0475.

(3)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών «σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων».

Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του ΣΔΠ 1/2011, ο εισηγητής σας έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις:

1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πρόταση της Επιτροπής για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ βασίζεται στην παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου έως ένα ετήσιο ανώτατο όριο 1 δισ. ευρώ.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από το Ταμείο καθορίζονται λεπτομερώς στον κανονισμό του Συμβουλίου 2012/2002 για τη σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, και πρέπει να επισημανθεί ότι το Ταμείο προορίζεται για την αποκατάσταση της υποδομής και αποτελεί μέσο αναχρηματοδότησης, απαγορεύεται δε να χρησιμοποιείται ως αποζημίωση για ζημίες ιδιωτών· Η παρούσα πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ είναι η πρώτη που υποβάλλει η Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2011·

Οι συνολικές άμεσες ζημίες εκτιμώνται από τις αρχές της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας σε 5.512.719.662. Στις περιπτώσεις της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, οι άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κανονικό κατώφλι του 0,6% του ΑΕΠ για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ και μπορούν να χαρακτηριστούν «μείζονες φυσικές καταστροφές». Στις περιπτώσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Κροατίας, όπου οι άμεσες ζημίες δεν υπερβαίνουν το κανονικό κατώφλι, κρίθηκε ότι έχει εφαρμογή ο ειδικός όρος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του προαναφερθέντος κανονισμού του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη που υφίστανται την ίδια μείζονα φυσική καταστροφή με γειτονικό τους κράτος μπορούν κατ’ εξαίρεση να κάνουν χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ· Λόγω του καθεστώτος της ως υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, η Κροατία δικαιούται βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αλλά η σχετική οικονομική ενίσχυση θα διατεθεί από τον τομέα 4 (άρθρο 13 06 02), ενώ η βοήθεια προς τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα διατεθεί από τον υποτομέα 3β (άρθρο 13 06 01).

Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2011 ανέρχεται σε 182.388.893 ευρώ:

(ευρώ)

 

Άμεση ζημία

Κατώφλι

Ποσό βάσει του 2,5 %

Ποσό βάσει του 6 %

Σύνολο προτεινόμενης βοήθειας

Πολωνία – πλημμύρες 2010«μείζων καταστροφή»

 

2 998 989 248

2 124 920 000

53 123 000

52 444 155

105 567 155

Σλοβακία – πλημμύρες 2010«μείζων καταστροφή»

 

561 133 594

378 205 000

9 455 125

10 975 716

20 430 841

Ουγγαρία – πλημμύρες 2010«μείζων καταστροφή»

 

719 343 706

590 710 000

14 767 750

7 718 022

22 485 772

Τσεχική Δημοκρατία - πλημμύρες 2010«γειτονικό κράτος»

 

204 456 041

824 029 000

5 111 401

0

5 111 401

Κροατία - πλημμύρες 2010«γειτονικό κράτος»

 

153 039 303

275 804 000

3 825 983

0

3 825 983

Ρουμανία – πλημμύρες 2010«μείζων καταστροφή»

 

875 757 770

787 935 000

19 698 375

5 269 366

24 967 741

Σύνολο

5 512 719 662

 

182 388 893

2. Χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών, που συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό και εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2011 προτείνεται διότι οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2011 δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που διαπιστώθηκαν.

Προτείνεται αύξηση των πιστώσεων κατά 182.388.839 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών· σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, το ποσό αυτό εγγράφεται επιπλέον των πιστώσεων του υποτομέα 3β και του τομέα 4.

ΠΔΠ

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2011

Προϋπολογισμός 2011

ΣΔΠ 1/2011

Προϋπολογισμός 2011

(συμπ. ΣΔΠ 1/2011)

 

 

ΠΑΥ

 

 

ΠΠ

 

 

ΠΑΥ

 

 

ΠΠ

 

 

ΠΑΥ

 

 

ΠΠ

 

 

ΠΑΥ

 

 

ΠΠ

 

1α.

12 987 000 000

 

13 520 566 270

11 627 802 798

 

 

13 520 566 270

11 627 802 798

Περιθώριο(1)

 

 

-33 566 270

 

 

 

-27 160 054

 

1β.

50 987 000 000

 

50 980 593 784

41 652 094 626

 

 

50 980 593 784

41 652 094 626

Περιθώριο

 

 

6 406 216

 

 

 

-27 160 054

 

2.

60 338 000 000

 

58 659 248 389

56 378 918 184

 

 

58 659 248 389

56 378 918 184

Περιθώριο

 

 

1 678 751 611

 

 

 

1 678 751 611

 

3α.

1 206 000 000

 

1 138 954 740

813 277 345

 

 

1 138 954 740

813 277 345

Περιθώριο

 

 

67 045260

 

 

 

67 148 260

 

3β.

683 000 000

 

682 897 000

645 969 000

+178 562 910

+178 562 910

861 459 910

824 531 910

Περιθώριο(2)

 

 

103 000

 

 

 

67 148 260

 

4.

8 430 000 000

 

8 754 299 377

7 237 527 520

+3 825 983

+3 825 983

8 758 125 360

7 241 353 503

Περιθώριο(3)

 

 

 

-70 439 377

 

 

 

-70 439 377

 

5.

8 334 000 000

 

8 172 839 289

8 171 544 289

 

 

8 172 839 289

8 171 544 289

Περιθώριο(4)

 

 

 

243 160 711

 

 

 

243 160 711

 

ΣΥΝΟΛΟ

142 965 000 000

134 280 000 000

141 909 398 849

126 527 133 762

+182 388 893

+182 388 893

142 091 787 742

126 709 522 655

Το Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει αρνητικό αποθεματικό σε πιστώσεις πληρωμών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτή η πραγματιστική και δημοσιονομικά μη ενδεικνυόμενη λύση μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακή επιλογή. Στο μεταξύ επειδή η δημοσιονομική βοήθεια προς τις χώρες αυτές πρέπει να παρασχεθεί και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο, η εισηγήτρια προτείνει να γίνει δεκτή χωρίς τροποποιήσεις η θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011.

(1)

      Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. EUR).

(2)

      Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006).

(3)

      Στο περιθώριο του 2011 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (253,9 εκατ. ευρώ). Τα 71 εκατ. ευρώ που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας.

(4)

      Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για ποσό 82 εκατ. EUR για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Olbrycht, Peter Šťastný

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου