Procedūra : 2011/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0115/2011

Pateikti tekstai :

A7-0115/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/04/2011 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0128

PRANEŠIMAS     
PDF 169kWORD 121k
1.4.2011
PE 456.884v02-00 A7-0115/2011

dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto, III skirsnis – Komisija

(07704/2011 – C7‑0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto, III skirsnis – Komisija

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2010 m. gruodžio 15 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektą, kurį Komisija pateikė 2011 m. sausio 14 d. (COM(2011)0009),

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto, kurią Taryba patvirtino 2011 m. kovo 15 d. (07704/2011 – C7-0072/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0115/2011),

A. kadangi 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto tikslas – panaudoti 182,4 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų iš ES solidarumo fondo siekiant sušvelninti potvynių, kilusių dėl stiprių liūčių Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje, pasekmes,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2011 m. biudžetą,

C. kadangi prie 2011 finansinių metų biudžeto pridėtame bendrame pareiškime dėl mokėjimų asignavimų numatytas taisomojo biudžeto pateikimas, jeigu į 2011 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakaktų išlaidoms padengti,

D.  kadangi Taryba nusprendė sudaryti neigiamą rezervą, kaip numatyta Finansinio reglamento 44 straipsnyje,

E.  kadangi šis Tarybos sprendimas yra labiau pragmatinis ir pagal jį nerasta tvaraus ir finansiškai patikimo sprendimo, susijusio su galimais būsimais nenumatytais poreikiais, taigi reikėtų manyti, kad jis yra vienkartinis,

F.  kadangi Taryba paragino Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl neigiamo rezervo sukūrimo,

G. kadangi būsimas Taisomojo biudžeto projektas dėl 2010 finansinių metų pertekliaus įtraukimo į biudžetą bus tinkama ir laiku sudaryta galimybė sukurti neigiamą rezervą,

1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektą;

2.  mano, kad ES solidarumo fondo lėšos po stichinės nelaimės turėtų būti kuo greičiau panaudotos ir kad veiksmingai ir greitai turėtų būti nagrinėjamos paraiškos dėl finansinės paramos, vertinami ir rengiami pasiūlymai, imtasi atitinkamų biudžeto priemonių ir priimami teisės aktai;

3.  nepažeisdamas jos iniciatyvos teisės, ragina Komisiją pasitelkti Taisomojo biudžeto projektą dėl 2010 finansinių metų pertekliaus įtraukimo į biudžetą neigiamam rezervui sukurti, kaip nustatyta Finansinio reglamento 15 straipsnyje;

4.  pritaria Tarybos pozicijai dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2011 galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0475.

(3)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Finansinio reglamento 37 straipsnio 1 dalį Komisija gali pateikti taisomųjų biudžetų projektus (TBP), jei esama neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių.

Pranešėja pateikė pastabų dėl įvairių taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto aspektų:

1. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas

Komisijos pasiūlymas dėl ESSF lėšų mobilizavimo paremtas 2006 m. gegužės mėn. TIS dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktu, pagal kurį numatyta galimybė panaudoti lėšas neviršijant metinės viršutinės 1 mlrd. EUR ribos.

Fondo lėšų teikimo sąlygos išsamiai išdėstytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, pagal kurį sukuriamas ESSF, taip pat reikėtų priminti, kad fondo panaudojimo tikslas yra atstatyti infrastruktūrą ir tai yra refinansavimo priemonė, todėl jo lėšomis neturėtų būti padengiami privatūs ieškiniai dėl žalos atlyginimo. Šis pasiūlymas dėl ESSF panaudojimo yra pirmas pasiūlymas, kurį Komisija pateikė 2011 m.

Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Kroatijos ir Rumunijos valdžios institucijos tiesioginę žalą įvertino 5 512 719 662 EUR. Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos ir Rumunijos atvejais tiesioginė žala viršijo įprastą 0,6 proc. BNP ESSF panaudojimo ribą ir šis atvejis gali būti priskirtas didžiosioms stichinėms nelaimėms. Čekijos ir Kroatijos atvejais, kai tiesioginė žala neviršijo įprastos ribos, nuspręsta, kad įvykdyta speciali minėto Tarybos reglamento 2 straipsnio 2 dalies sąlyga, pagal kurią šalis, kuriai padaryta žala dėl tos pačios didelės nelaimės, paveikusios kaimyninę šalį, gali išimties tvarka pasinaudoti ESSF lėšomis. Dėl savo narystės ES siekiančios šalies statuso Kroatija gali pasinaudoti ESSF, bet ES finansinė parama bus mokama pagal 4 išlaidų kategoriją (13 06 02 straipsnis), o parama kitoms susijusioms valstybėms narėms bus mokama pagal 3b pakategorę (13 06 01 straipsnis).

Bendra Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekte pasiūlytos paramos suma yra 182 388 893 EUR:

(EUR)

 

Tiesioginė žala

Riba

Suma, pagrįsta 2,5 % koeficientu

Suma, pagrįsta 6 % koeficientu

Bendra siūlomos pagalbos suma

Lenkija – 2010 m. potvynis –didelė nelaimė

2 998 989 248

2 124 920 000

53 123 000

52 444 155

105 567 155

Slovakija – 2010 m. potvynis – didelė nelaimė

561 133 594

378 205 000

9 455 125

10 975 716

20 430 841

Vengrija – 2010 m. potvynis –didelė nelaimė

719 343 706

590 710 000

14 767 750

7 718 022

22 485 772

Čekija – 2010 m. potvynis –kaimyninė šalis

204 456 041

824 029 000

5 111 401

0

5 111 401

Kroatija – 2010 m. potvynis –kaimyninė šalis

153 039 303

275 804 000

3 825 983

0

3 825 983

Rumunija – 2010 m. potvynis –didelė nelaimė

875 757 770

787 935 000

19 698 375

5 269 366

24 967 741

Iš viso

5 512 719 662

 

182 388 893

2. Finansavimas

Pagal biudžeto derinimo procedūros metu parengtą bendrą deklaraciją dėl mokėjimų asignavimų, kurią priėmė Parlamentas, Taryba ir Komisija, Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektas siūlomas, nes į 2011 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakanka išlaidoms padengti.

Siūlomas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų padidinimas 182 388 893 EUR; vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. TIS, ši suma įrašyta viršijant 3b pakategorės ir 4 išlaidų kategorijos ribas.

DFP

2011 m. finansinė programa

2011 m. biudžetas

TBP 1/2011

2011 m. biudžetas

(įskaitant TBP 1/2011)

 

 

ĮA

 

 

MA

 

 

ĮA

 

 

MA

 

 

ĮA

 

 

MA

 

 

ĮA

 

 

MA

 

1a.

12 987 000 000

 

13 520 566 270

11 627 802 798

 

 

13 520 566 270

11 627 802 798

Marža(1)

 

 

 

-33 566 270

 

 

 

-27 160 054

 

1b.

50 987 000 000

 

50 980 593 784

41 652 094 626

 

 

50 980 593 784

41 652 094 626

Marža

 

 

6 406 216

 

 

 

-27 160 054

 

2.

60 338 000 000

 

58 659 248 389

56 378 918 184

 

 

58 659 248 389

56 378 918 184

Marža

 

 

1 678 751 611

 

 

 

1 678 751 611

 

3a.

1 206 000 000

 

1 138 954 740

813 277 345

 

 

1 138 954 740

813 277 345

Marža

 

 

67 045260

 

 

 

67 148 260

 

3b.

683 000 000

 

682 897 000

645 969 000

+178 562 910

+178 562 910

861 459 910

824 531 910

Marža(2)

 

 

 

103 000

 

 

 

67 148 260

 

4.

8 430 000 000

 

8 754 299 377

7 237 527 520

+3 825 983

+3 825 983

8 758 125 360

7 241 353 503

Marža(3)

 

 

 

-70 439 377

 

 

 

-70 439 377

 

5.

8 334 000 000

 

8 172 839 289

8 171 544 289

 

 

8 172 839 289

8 171 544 289

Marža(4)

 

 

 

243 160 711

 

 

 

243 160 711

 

IŠ VISO

142 965 000 000

134 280 000 000

141 909 398 849

126 527 133 762

+182 388 893

+182 388 893

142 091 787 742

126 709 522 655

Taryba nusprendė sudaryti neigiamą mokėjimo asignavimų rezervą, kaip numatyta Finansinio reglamento 44 straipsnyje. Šis pragmatinis ir finansiškai netinkamas sprendimas gali būti tik vienkartinė išeitis. Šiuo metu pranešėja siūlo aptvirtinti Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto be pakeitimų, nes šioms šalims turi būti suteikta finansinė pagalba ir sprendimo dėl jos suteikimo negalima toliau vilkinti.

(1)

      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas nėra įtrauktas į maržos pagal 1a išlaidų kategoriją apskaičiavimą (500 mln. EUR). 34 mln. EUR suma viršijant ribą finansuojama panaudojant lankstumo priemonę.

(2)

      Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) sumos yra įrašytos viršijant atitinkamų išlaidų kategorijų ribas, kaip numatyta 2006 m. gegužės 17 d. TIS (2006 6 14, OL C 139).

(3)

      Skaičiuojant 2011 m. 4 išlaidų kategorijos maržą, neatsižvelgta į asignavimus, susijusius su Neatidėliotinos pagalbos rezervu (253,9 mln. EUR). 71 mln. EUR suma viršijant ribą finansuojama panaudojant lankstumo priemonę.

(4)

      Skaičiuojant maržą pagal 5 išlaidų kategorijos ribą atsižvelgiama į 2007–2013 m. finansinės programos 1 išnašą dėl 82 mln. EUR sumos darbuotojų įmokoms pensijų sistemai finansuoti.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.3.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Olbrycht, Peter Šťastný

Teisinė informacija - Privatumo politika