Procedură : 2011/2022(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0115/2011

Texte depuse :

A7-0115/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0128

RAPORT     
PDF 172kWORD 120k
1.4.2011
PE 456.884v01-00 A7-0115/2011

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia

(07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, adoptat definitiv la 15 decembrie 2010(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, prezentat de Comisie la 14 ianuarie 2011 (COM(2011)0009),

–   având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 adoptată de Consiliu la 15 martie 2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),

–   având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0115/2011),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 la bugetul general 2011 vizează mobilizarea din Fondul de solidaritate al UE a sumei de 182,4 milioane EUR în credite de angajament și de plată în vederea diminuării efectelor inundațiilor cauzate de ploi torențiale în Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația și România;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1/2011 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2011;

C. întrucât declarația comună privind creditele de plată anexată la bugetul pentru exercițiul financiar 2011 prevedea introducerea unui buget rectificativ „dacă creditele înscrise în bugetul 2011 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”;

D.  întrucât Consiliul a decis să stabilească o „rezervă negativă”, așa cum se prevede la articolul 44 din Regulamentul financiar;

E.  întrucât această decizie a Consiliului are un caracter pur pragmatic, nu propune o soluție durabilă și rațională din punct de vedere financiar pentru posibile nevoi neprevăzute ce pot apărea în viitor și, prin urmare, nu poate fi mai mult decât o soluție de moment;

F.  întrucât Consiliul a invitat Comisia să prezinte cât mai curând posibil o propunere de constituire a rezervei negative;

G. întrucât viitorul proiect de buget rectificativ referitor la înscrierea în buget a excedentului aferent exercițiului financiar 2010 va oferi o ocazie adecvată și oportună de constituire a rezervei negative,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011;

2.  consideră că Fondul de solidaritate al UE ar trebui mobilizat cât mai rapid cu putință după o catastrofă naturală și că cererile de asistență financiară, evaluarea și redactarea propunerilor, precum și adoptarea actelor legislative și bugetare relevante ar trebui tratate într-un mod eficace și rapid;

3.  solicită Comisiei, fără a aduce atingere dreptului de inițiativă al acesteia, să recurgă la proiectul de buget rectificativ referitor la înscrierea în buget a excedentului aferent exercițiului financiar 2010, așa cum se prevede la articolul 15 din Regulamentul financiar, pentru a constitui o rezervă negativă;

4.  aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2011 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0475.

(3)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia poate prezenta proiecte de bugete rectificative „în cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute”.

În ceea ce privește diversele puncte ale proiectului de buget rectificativ nr. 1/2011, raportoarea are următoarele comentarii:

1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

Propunerea Comisiei de mobilizare a Fondului de solidaritate al UE se întemeiază pe punctul 26 din AII din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară care permite o astfel de mobilizare în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

Condițiile de eligibilitate pentru mobilizarea fondului sunt descrise în detaliu în Regulamentul nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și trebuie reamintit faptul că fondul vizează repararea infrastructurii, constituie un instrument de refinanțare și nu compensează daunele private. Această propunere de mobilizare a FSUE este prima prezentată de Comisie pentru exercițiul 2011.

Daunele directe au fost estimate de autoritățile din Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația și România la un total de 5 512 719 662 EUR. În cazul Poloniei, al Slovaciei, al Ungariei și al României, daunele directe depășesc pragul normal de 0,6% din VNB pentru mobilizarea FSUE și se pot califica drept „catastrofe naturale majore”. În cazul Republicii Cehe și al Croației, unde daunele directe nu depășesc pragul normal, s-a considerat că este îndeplinită condiția specifică prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului menționat anterior prin care o țară care este afectată de aceeași catastrofă naturală ca o țară vecină poate beneficia în mod excepțional de FSUE. Datorită statutului său de țară în curs de aderare la UE, Croația este eligibilă pentru FSUE, dar asistența financiară din partea UE va fi alocată de la rubrica 4 (articolul 13 06 02), în timp ce asistența pentru celelalte state membre implicate va fi alocată de la subrubrica 3b (articolul 13 06 01).

Cuantumul total pentru ajutor, propus în proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 este de 182 388 893 EUR.

(în EUR)

 

Daune directe

Prag

Suma bazată pe 2,5%

Suma bazată pe 6%

Cuantumul total al ajutorului propus

Polonia - inundații 2010„catastrofă majoră”

 

2 998 989 248

2 124 920 000

53 123 000

52 444 155

105 567 155

Slovacia - inundații 2010„catastrofă majoră”

 

561 133 594

378 205 000

9 455 125

10 975 716

20 430 841

Ungaria - inundații 2010„catastrofă majoră”

 

719 343 706

590 710 000

14 767 750

7 718 022

22 485 772

Republica Cehă - inundații 2010 „țară învecinată”

204 456 041

824 029 000

5 111 401

0

5 111 401

Croația - inundații 2010„țară învecinată”

 

153 039 303

275 804 000

3 825 983

0

3 825 983

România - inundații 2010„catastrofă majoră”

 

875 757 770

787 935 000

19 698 375

5 269 366

24 967 741

Total

5 512 719 662

 

182 388 893

2. Finanțarea

În conformitate cu declarația comună privind creditele de plată redactată în timpul concilierii bugetare și adoptată de Parlament, Consiliu și Comisie, se propune proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011, deoarece creditele înscrise în bugetul 2011 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile identificate.

Este prezentată o suplimentare cu 182 388 893 EUR în credite de angajament și de plată; în conformitate cu AII din 17 mai 2006, această sumă este înscrisă peste sumele de la subrubrica 3b și de la rubrica 4.

CFM

Cadrul financiar 2011

Buget 2011

PBR 1/2011

Buget 2011

(incl. PBR 1/2011)

 

 

CA

 

 

PA

 

 

CA

 

 

PA

 

 

CA

 

 

PA

 

 

CA

 

 

PA

 

1a.

12 987 000 000

 

13 520 566 270

11 627 802 798

 

 

13 520 566 270

11 627 802 798

Marjă(1)

 

 

 

-33 566 270

 

 

 

-27 160 054

 

1b.

50 987 000 000

 

50 980 593 784

41 652 094 626

 

 

50 980 593 784

41 652 094 626

Marjă

 

 

6 406 216

 

 

 

-27 160 054

 

2.

60 338 000 000

 

58 659 248 389

56 378 918 184

 

 

58 659 248 389

56 378 918 184

Marjă

 

 

1 678 751 611

 

 

 

1 678 751 611

 

3a.

1 206 000 000

 

1 138 954 740

813 277 345

 

 

1 138 954 740

813 277 345

Marjă

 

 

67 045260

 

 

 

67 148 260

 

3b.

683 000 000

 

682 897 000

645 969 000

+178 562 910

+178 562 910

861 459 910

824 531 910

Marjă(2)

 

 

 

103 000

 

 

 

67 148 260

 

4.

8 430 000 000

 

8 754 299 377

7 237 527 520

+3 825 983

+3 825 983

8 758 125 360

7 241 353 503

Marjă(3)

 

 

 

-70 439 377

 

 

 

-70 439 377

 

5.

8 334 000 000

 

8 172 839 289

8 171 544 289

 

 

8 172 839 289

8 171 544 289

Marjă(4)

 

 

 

243 160 711

 

 

 

243 160 711

 

TOTAL

142 965 000 000

134 280 000 000

141 909 398 849

126 527 133 762

+182 388 893

+182 388 893

142 091 787 742

126 709 522 655

Consiliul a decis să stabilească o „rezervă negativă” sub formă de credite de plată, așa cum se prevede la articolul 44 din Regulamentul financiar. Această soluție pragmatică și necorespunzătoare din punct de vedere financiar nu poate fi mai mult decât o soluție de moment. Între timp, întrucât asistența financiară alocată acestor țări trebuie pusă la dispoziție fără întârziere, raportoarea propune aprobarea, fără modificări, a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011.

(1)

      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) nu este inclus în calculul marjei de la rubrica 1a (500 de milioane EUR). Suma de 34 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.

(2)

      Valoarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este înscrisă prin adăugare la rubricile relevante, astfel cum este prevăzut în AII din 17 mai 2006 (JO C 139, 14.6.2006).

(3)

      Marja pentru 2011 prevăzută la rubrica 4 nu ia în considerare creditele aferente Rezervei pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR). Suma de 71 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.

(4)

      Pentru calcularea marjei sub plafonul prevăzut pentru rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru suma de 82 de milioane EUR privind contribuțiile personalului la sistemul de pensii.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Olbrycht, Peter Šťastný

Aviz juridic - Politica de confidențialitate