VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009

5.4.2011 - (C7‑0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Georgios Stavrakakis

Procedure : 2010/2190(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0126/2011
Ingediende teksten :
A7-0126/2011
Aangenomen teksten :

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009

(C7‑0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming[1],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[2], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen[3], en met name artikel 11, lid 4,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[4], en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0126/2011),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009

(C7‑0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming[5],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[6], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen[7], en met name artikel 11, lid 4,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[8], en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0126/2011),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009

(C7‑0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming[9],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[10], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen[11], en met name artikel 11, lid 4,

–   gezien de financiële regeling van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS, die is vastgesteld bij besluit van haar raad van bestuur van 18 december 2008,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[12], en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0126/2011),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS in december 2007 is opgericht om een onderzoeksagenda vast te stellen en ten uitvoer te leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen voor verschillende toepassingsgebieden, teneinde het Europese concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie te versterken en het ontstaan van nieuwe markten en maatschappelijke toepassingen te bevorderen,

C.  overwegende dat de gemeenschappelijke onderneming zich in de aanloopfase bevindt en dat haar interne controles en financiële informatiesysteem eind 2009 nog niet volledig waren opgezet,

Uitvoering van de begroting

1.  stelt vast dat de definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 46 000 000 EUR aan vastleggingskredieten en 8 000 000 EUR aan betalingskredieten omvatte; erkent voorts dat de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten 81%, respectievelijk 20% bedroeg;

2.  erkent dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt, en heeft bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten;

Bijdragen van de leden

3.  verzoekt de gemeenschappelijke onderneming de presentatie van de bijdragen van de leden in de rekeningen te harmoniseren onder auspiciën van de Commissie;

4.  verzoekt de gemeenschappelijke onderneming de bepalingen betreffende lidmaatschap en cofinanciering verder te ontwikkelen, in het bijzonder wat betreft:

- de regelingen voor de toetreding van nieuwe leden,

- de bijdragen in natura van de leden,

- de voorwaarden waaronder de gemeenschappelijke onderneming de bijdragen van de leden mag controleren,

- de voorwaarden waaronder de raad van bestuur cofinanciering mag goedkeuren;

Internecontrolesystemen

5.  dringt er bij de gemeenschappelijke onderneming op aan de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële-informatiesysteem te voltooien; verzoekt de gemeenschappelijke onderneming met name:

- de documentatie van IT-processen en -activiteiten en het in kaart brengen van IT-risico's te verbeteren;

- een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen;

- een gegevensbeschermingsbeleid te ontwikkelen;

6.  verzoekt de gemeenschappelijke onderneming in haar financieel reglement een specifieke verwijzing op te nemen naar de bevoegdheden van de dienst Interne audit van de Commissie als haar interne controleur op basis van de in de financiële kaderregeling voor communautaire organen opgenomen regeling;

7.  is met name van oordeel dat het de rol van de Commissie als interne controleur is om de gemeenschappelijke onderneming over risicobeheersing te adviseren door onafhankelijke adviezen uit te brengen over de kwaliteit van de beheer- en controlesystemen en aanbevelingen te formuleren ter verbetering van de uitvoeringsvoorwaarden van de verrichtingen en ter bevordering van een goed financieel beheer; acht het tevens van essentieel belang dat de gemeenschappelijke onderneming de kwijtingsautoriteit een door haar directeur opgesteld verslag voorlegt met een samenvatting van het aantal en het type door de interne controleur verrichte interne controles, de gedane aanbevelingen en de ingevolge deze aanbevelingen genomen maatregelen;

8.  is van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken moet overwegen een controlecommissie in te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur;

Ontbrekende gastlandovereenkomst

9.  dringt erop aan dat de gemeenschappelijke onderneming spoedig overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 74/2008 een gastlandovereenkomst met België sluit betreffende kantoorruimte, voorrechten en immuniteiten en andere ondersteunende maatregelen die door België aan de gemeenschappelijke onderneming worden verstrekt.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.3.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jorgo Chatzimarkakis, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu

 • [1]  PB C 342 van 16.12.2010, blz. 1.
 • [2]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [3]  PB L 30 van 4.2.2008, blz. 52.
 • [4]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
 • [5]  PB C 342 van 16.12.2010, blz. 1.
 • [6]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [7]  PB L 30 van 4.2.2008, blz. 52.
 • [8]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
 • [9]  PB C 342 van 16.12.2010, blz. 1.
 • [10]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [11]  PB L 30 van 4.2.2008, blz. 52.
 • [12]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.