RAKKOMANDAZZJONI dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar Miżuri Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat.

13.4.2011 - (05571/2011 – C7‑0068/2011 – 2010/0389(NLE)) - ***

Kumitat għas-Sajd
Rapporteur: Carmen Fraga Estévez

Proċedura : 2010/0389(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0142/2011
Testi mressqa :
A7-0142/2011
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar Miżuri Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat.

(05571/2011 – C7‑0068/2011 – 2010/0389(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05571/2011),

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat (05571/2011),

–   wara li kkunsidra t-talba min-naħa tal-Kunsill għal approvazzjoni b'konformità mal-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7‑0068/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0142/2011),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-ftehim;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tippromwovi b'mod attiv l-iffirmar, ir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat fil-kuntest ta' ftehimiet kummerċjali, ta' Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs), ta' Ftehimiet ta' Sħubija tas-Sajd u tal-politika tal-Unjoni għall-iżvilupp;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lid-Direttur-Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO).

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Fl-2001, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) żviluppat fi ħdan il-qafas tal-Kodiċi ta' Kondotta FAO tal-1995 dwar Sajd Responsabbli, Pjan ta' Azzjoni Internazzjonali li Jimpedixxi, Jiskoraġġixxi u Jelimina s-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat (IPOA-IUU). L-IPOA-IUU adotta approċċ olistiku, u elabora azzjonijiet li għandhom jittieħdu minn stati tal-bandiera, tal-port u tal-kosta. Din kienet ir-raba' darba li miżuri tal-istat tal-port ġew miftiehma fi strument internazzjonali bħala mezz biex bih jiġu sorveljati u kkontrollati attivitajiet tas-sajd. It-tliet strumenti preċedenti kienu l-Ftehim ta' Konformità FAO tal-1993, il-Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet ta' Ħut tal-1995 u l-Kodiċi ta' Kondotta FAO tal-1995 dwar Sajd Responsabbli

Il-kuxjenza globali tal-effikaċja potenzjali ta' miżuri tal-istat tal-port imsaħħa u armonizzati nfirxet rapidament, flimkien ma' apprezzament għal kosteffikaċja tagħhom u għar-rwol prinċipali li għandhom fit-tisħiħ ta' għodda oħra użati fil-ġlieda kontra sajd IUU, bħal dawk relatati mal-kummerċ internazzjonali u mar-responsabbiltà ta' stati tal-bandiera. Dan irriżulta b'mod partikolari fl-adozzjoni, min-naħa tal-FAO fl-2005, tal-Mudell ta' Skema dwar Miżuri tal-Istat tal-Port għall-ġlieda kontra s-Sajd IUU. Dan il-Mudell ta' Skema huwa strument volontarju u mhux vinkolanti u jipprevedi standards minimi li għandhom jirfdu l-adozzjoni ta' miżuri, min-naħa tal-Istati, għas-sorveljanza, il-kontroll u l-ispezzjoni ta' bastimenti tas-sajd b'bandiera barranija, li jixtiequ jużaw il-portijiet tagħhom.

Barra minn hekk, xi Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) stabbilixxew mekkaniżmi vinkolanti tal-Istat tal-Port li għandhom jiġu applikati mill-partijiet għal dawn l-Organizzazzjonijiet, biex jissorveljaw il-legaliltà tal-iżbarki, tat-trażbord u ta' operazzjonijiet oħra fi ħdan il-portijiet tagħhom. Regoli speċifiċi daħlu fis-seħħ ukoll f'xi RFMOs biex dawk il-basitmenti elenkati mill-organizzazzjoni bħala bastimenti li wettqu jew sostnew attivitajiet ta' sajd IUU, jiċċaħħdilhom l-aċċess għall-portijiet.

Fil-laqgħa tal-2007 tal-Kumitat għas-Sajd tal-FAO, sar ftehim li għandu jiġi elaborat strument internazzjonali vinkolanti legalment dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat . F'Settembru tal-2007, f'Washington, kien hemm konsultazzjoni ma' xi esperti dwar il-kwestjoni

Sussegwentement il-FAO organizzat erba' konsultazzjonijiet tekniċi (f'Ġunju 2008 u f'Jannar, f'Mejju u f'Awwissu 2009), miftuħa għall-Partijiet kollha tal-FAO, bl-għan li jitlesta l-abbozz tal-istrument internazzjonali dwar miżuri tal-Istat tal-Port.

L-Unjoni Ewropea (UE) ipparteċipat f'dan il-proċess mill-bidu nett u kellha rwol attiv u kostruttiv fl-abozzar tal-Ftehim.

Wara sena ta' negozjati intensivi, is-sitta u tletin sessjoni tal-Konferenza FAO, li saret f'Ruma bejn it-18 u t-23 ta' Novembru 2009, approvat il-Ftehim dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim"), b'konformità mal-Artikolu XIV tal-Kostituzzjoni FAO, għal sottomissjoni lill-Membri tal-FAO.

Il-Ftehim ġie ffirmat fit-22 ta' Novembru 2009 f'isem il-Komunità Ewropea, soġġett għall-konklużjoni tiegħu f'data aktar tard.

Din il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill tressqet bil-ħsieb li tapprova l-Ftehim f'isem l-UE, wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, b'konformità mal-Artikolu 43 flimkien mal-Artikolu 218(6) (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Il-kontenut tal-Ftehim

L-objettiv tal-Ftehim huwa li jimpedixxi, jiskoraġġixxi u jelimina s-sajd IUU permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri effettivi tal-Istat tal-Port, biex b'hekk tiġi żgurata l-konservazzjoni fit-tul u l-użu sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar u tal-ekosistemi tal-baħar.

Il-Ftehim se jiġi applikat mill-partijiet, fil-kapaċitajiet tagħhom bħala stati tal-port, għall-bastimenti mhux intitolati li jtajru l-bandiera tagħhom, meta dawn ikunu qegħdin ifittxu dħul fil-portijiet jew meta jkunu fil-port. Il-Ftehim ma jkoprix biss bastimenti tas-sajd iżda bastimenti li jintużaw għal "attivitajiet relatati mas-sajd" ukoll, bħal bastimenti tat-trasport li jistgħu jintużaw biex iġorru prodotti tas-sajd. Il-Ftehim japprova wkoll definizzjoni wiesgħa ta' sajd IUU, li tinkludi firxa wiesgħa ta' operazzjonijiet tas-sajd mhux regolati[1]

Il-partijiet għandhom jinnominaw il-portijiet li fihom bastimenti jistgħu jitolbu aċċess. Il-Ftehim jispeċifika proċeduri li l-bastimenti għandhom isegwu kull meta jagħmlu talba biex jidħlu f'xi port u għall-kuntrarju ta' dan, proċeduri għal stati tal-port marbutin mal-ispezzjoni tal-bastimenti u ma' responsabbiltajiet oħra bħat-trasmissjoni tar-riżultati tal-ispezzjoni.

Il-partijiet għandhom jiċħdu d-dħul fil-portijiet tagħhom jekk għandhom biżżejjed evidenza li turi li l-bastiment li qiegħed ifittex aċċess wettaq sajd IUU jew attivitajiet relatati mas-sajd, u b'mod partikolari jekk il-bastiment ikkonċernat huwa elenkat fil-lista ta' bastimenti IUU, li ġiet adottata mill-RFMO rilevanti. Meta bastiment ikun daħal f'wieħed mill-portijiet tagħha, l-użu tal-port għandu jiġi miċħud ukoll inter alia jekk il-Parti ssib li l-bastiment ma għandux awtorizzazzjoni applikabbli valida biex jistad jew biex iwettaq attivitajiet relatati mas-sajd, kif ukoll jekk tirċievi evidenza ċara li l-ħut abbord inqabad b'tali mod li jmur kontra r-rekwiżiti applikabbli jew jekk il-Parti għandha raġunijiet biżżejjed biex temmen li l-bastiment kien xi darba involut f'sajd IUU jew f'attivitajiet relatati miegħu.

It-Taqsima 4 tal-Ftehim hija relatata "mal-ispezzjonijiet u l-azzjonijiet ta' segwitu". Il-partijiet għandhom jispezzjonaw l-għadd ta' bastimenti fil-portijiet tagħhom meħtieġ biex jilħqu l-livell ta' ispezzjonijiet annwali suffiċjenti għall-ksib tal-objettiv tal-Ftehim.

L-annessi, bħala parti integrali tal-Ftehim, jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha titressaq minn qabel mill-bastimenti li qegħdin ifittxu li jidħlu fil-portijiet tal-partijiet kif ukoll linjigwida dwar proċeduri ta' ispezzjoni , dwar it-trattament tar-riżultati tal-ispezzjonijiet, u dwar sistemi għall-informazzjoni u rekwiżiti ta' taħriġ.

L-iskambju fil-ħin reali ta' informazzjoni huwa aspett fundamentali tal-Ftehim. Il-Partijiet għandhom jkunu preparati u kapaċi li jagħmlu skambju ta' informazzjoni (ma' Stati rilevanti, mal-FAO, ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u ma' RFMOs) relatata ma' bastimenti suspettati li huma involuti, jew li nstab li xi darba wettqu, sajd IUU.

Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jistabbilixxu mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni, preferibbilment ikkoordinat mill-FAO, flimkien ma' inizjattivi multilaterali u intergovernattivi rilevanti oħra , u biex jiġi faċilitat l-iskambju ta' informazzjoni ma' databases eżistenti rilevanti għall-Ftehim.

L-Artikolu 20 jikkonċerna r-rwol ta' Stati tal-bandiera, li għandhom jikkooperaw mal-Istati tal-port f'ispezzjonijiet u azzjonijiet oħra li jitwettqu skont il-Ftehim, inklużi azzjonijiet ta' infurzar.

Il-Ftehim jinkludi numru ta' mekkaniżmi ta' salvagwardja li huma konsistenti mal-liġi internazzjonali (pereżempju, każi ta' "force majeure jew periklu" u proċedura ta' appell).

L-Artikolu 21 jiffoka fuq rekwiżiti speċjali għal Stati li qegħdin jiżviluppaw u jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-partijiet kollha, irrispettivament mil-lokalità ġeografika tagħhom u mil-livell ta' żvilupp li laħqu, għandhom il-mezzi umani u materjali meħtieġa biex jimplimentaw il-Ftehim. Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jistabbilixxu mekkaniżmi ta' finanzjament xierqa biex jgħinu lil dawk l-Istati li qegħdin jiżviluppaw f'din l-implimentazzjoni. Huma għandhom jistabbilixxu grupp ta' ħidma ad hoc biex jirrapporta perjodikament u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' tali mekkaniżmi, inkluża skema għal kontribuzzjonijiet, l-identifikazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta' fondi, u l-iżvilupp tal-kriterji u l-proċeduri li se jiggwidaw l-implimentazzjoni.

Il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ tletin jum wara d-data tad-depożitu mad-Depożitarju tal-ħamsa u għoxrin strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni b'konformità

Sal-31 ta' Jannar 2011, 23 Membru tal-FAO kienu ffirmaw il-Ftehim u ġew depożitati żewġ strumenti ta' adeżjoni .

Konklużjonijiet

Is-sajd IUU jibqa' wieħed fost l-aktar theddidiet globali serji għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi akwatiċi ħajjin. Il-ġlieda kontra s-sajd IUU tikkostitwixxi komponent essenzjali tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-UE għandha tkun tista' trawwem kooperazzjoni internazzjonali dwar din il-kwestjoni billi tipparteċipa b'mod attiv u kostruttiv fl-adozzjoni ta' strument internazzjonali dwar miżuri tal-Istat tal-Port.

L-UE hija membru tal-FAO kif ukoll ta' 13-il RFMO. Mekkaniżmi tal-Istat tal-Port adottati fi ħdan l-RFMOs ġew implimentati fil-liġi tal-UE, li tipprovdi wkoll għal regoli komprensivi[2] li japplikaw għall-aċċess għas-servizzi tal-portijiet, għall-iżbark u għat-trażbord ta' prodotti tas-sajd minn bastimenti ta' pajjiż terzi fil-portijiet tal-Unjoni u għal mekkaniżmi ta' assistenza u kooperazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi.

Ir-rapporteur tilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex l-RFMOs jadottaw riżoluzzjonijiet bbażati fuq il-Ftehim FAO dwar Miżuri tal-Istat tal-Port. Matul il-plenarja tal-IOTC (il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan) li saret f'Marzu 2010, f'Busan, il-Korea t'Isfel, ġiet adottata riżoluzzjoni ppreżentata mill-UE, dwar il-miżuri tal-Istat tal-Port (riżoluzzjoni 2010/11). Proposti simili ġew preżentati wkoll mill-UE f'RFMOs oħra, sabiex il-miżuri tagħhom tal-istat tal-port, attwalment fis-seħħ, jissaħħew u jsiru konformi mar-rekwiżiti tal-Ftehim. Sfortunatament, f'diversi każi, ma setgħux jiġu adottati minħabba l-oppożizzjoni min-naħa ta' għadd ta' pajjiżi, bħal xi pajjiżi tal-Amerika Latina u xi pajjiżi żgħar tal-Gżejjer tal-Paċifiku. Ir-rapporteur issostni bis-sħiħ u tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tibqa' tistinka għall-adozzjoni ta' dawn il-proposti, peress li l-miżuri previsti fil-Ftehim se jkunu tassew effettivi fil-ġlieda kontra is-sajd IUU biss jekk u meta jiġu infurzati globalment b'mod komprensiv, uniformi u trasparenti. sabiex jiġu evitati lakuni li jistgħu jiġu sfruttati faċilment.mill-operaturi tas-sajd IUU.

Id-disgħa u għoxrin sessjoni tal-Kumitat FAO dwar is-Sajd li saret dan l-aħħar f'Ruma mill-31 ta' Jannar sal-4 ta' Frar 2011, qablet li miżuri tal-istat tal-port huma għodda b'saħħitha u kosteffikaċi fil-ġlieda kontra s-sajd IUU u talbet lill-FAO tifforma grupp ta' ħidma mingħajr skadenza stabbilita jew mekkaniżmu simili biex jabbozza t-termini ta' referenza għall-grupp ad hoc previst fl-Artikolu 21 tal-Ftehim, sabiex jassisti lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-implimentazzjoni ta' dan l-istrument. Il-ġlieda kontra s-sajd IUU teħtieġ l-applikazzjoni magħquda ta' għodda differenti u l-UE hija wkoll involuta sew f'inizjattivi oħra riċenti li ttieħdu mill-FAO dwar din il-kwestjoni, bħall-iżvilupp ta' linjigwida internazzjonali dwar kriterji għall-valutazzjoni tal-Prestazzjoni ta' Stati tal-Bandiera u l-iżvilupp ta' Rekord Globali Komprensiv tal-Bastimenti tas-Sajd, Bastimenti għat-Trasport Refriġerat u Bastimenti għall-Forniment.

L-Unjoni Ewropea hija parteċipant prinċipali fis-sajd internazzjonali u tirrappreżenta wieħed mis-swieq globali prinċipali tal-prodotti tas-sajd u hu fl-interess tagħha li tapprova l-Ftehim u li tiżvolġi rwol effettiv fl-implimentazzjoni tiegħu.

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, ir-rapporteur tipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-tlestija tal-Ftehim, li jirrappreżenta kontribut priċipali għall-ġlieda globali dejjem għaddejja kontra s-sajd IUU.

  • [1]  "Bastimenti" huma definiti bħala kwalunkwe bastiment, vapur ta' tip ieħor jew dgħajsa użat, mgħammar b'tali mod għal, jew maħsub biex jintuża għas-sajd jew għal attivitajiet relatati mas-sajd, li jinkludu "kwalunkwe operazzjoni li ssostni jew li ssir bħala preparazzjoni għas-sajd, li tinkludi l-ħatt fuq l-art, l-imballaġġ, l-ipproċessar, it-trażbord jew it-trasportazzjoni ta' ħut li preċedentament ma ġiex skarikat fuq l-art ġewwa port, kif ukoll il-fornitura ta' persunal, fjuwil, irkaptu u provvisti fuq il-baħar.
  • [2]  Ara b'mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd IUU, u r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1010/2009 tat-22 ta' Ottubru 2009 li jistipula regoli u miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tiegħu.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

12.4.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

14

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Jean-Paul Besset, Antolín Sánchez Presedo

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Agnès Le Brun