Процедура : 2010/0252(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0151/2011

Внесени текстове :

A7-0151/2011

Разисквания :

PV 09/05/2011 - 18
CRE 09/05/2011 - 18

Гласувания :

PV 11/05/2011 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0220

ДОКЛАД     ***I
PDF 1436kWORD 1071k
15.4.2011
PE 454.746v01-00 A7-0151/2011

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър

(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Gunnar Hökmark

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър

(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0471),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0270/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16 февруари 2011 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по култура и образование (A7-0151/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на вътрешнообщностния пазар. Настоящото решение не засяга действащото законодателство на ЕС, по-специално Директива 1999/5/ЕО и Директиви 2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО. Освен това то не засяга мерките, предприети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на вътрешнообщностния пазар. Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър подкрепя целите и ключовите действия, очертани в стратегията „ЕС 2020“ и в Програмата в областта на цифровите технологии, и се включва сред 50-те приоритетни действия, предвидени в Акта за единния пазар. Настоящото решение не засяга действащото законодателство на ЕС, по-специално директиви 1999/5/ЕО, 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2009/140/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО. Освен това то не засяга мерките, предприети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Радиочестотният спектър е ключов ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

(2) Радиочестотният спектър е ключов обществен ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Ефективното използване на радиочестотния спектър има значение и във връзка с универсалния достъп до електронните комуникации, по-специално за гражданите и предприятията, които се намират в слабо населени или отдалечени райони, например селските райони или островите. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Следва да бъде възприет обновен икономически и социален подход по отношение на управлението, разпределението и използването на радиочестотния спектър, като се обръща особено внимание на създаването на уредба, която гарантира по-голяма ефикасност на радиочестотния спектър, по-добро планиране на честотите и предпазни мерки срещу антиконкурентното поведение и предприемането на антисоциални мерки по отношение на използването на радиочестотния спектър.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации и се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща вътрешнообщностния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт и енергетика.

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации, работни места и същевременно се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. Също така хармонизацията на радиочестотния спектър е особено важна за гарантирането на качеството на услугите, предоставяни от електронните съобщения, както и за създаването на икономии от мащаба, тъй като понижава както разходите за разполагане на безжични мрежи, така и разходите на потребителите за безжични устройства. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща вътрешния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт, култура и енергетика. На всяка цена следва да се избегне забавяне на необходимата реформа от страна на настоящите притежатели на права.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Тази първа програма следва да насърчава конкуренцията, да въведе еднакви общоевропейски правила и да положи основите за истински единен цифров пазар. С цел да се осигури пълният потенциал и ползи за потребителите от тази програма за радиочестотния спектър, както и единният пазар, програмата следва да се допълни от бъдещи и нови предложения, които ще дадат възможност за развитие на онлайн икономиката, като например защита на личните данни и европейска система за лицензиране на онлайн съдържанието;

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Тази първа програма следва по-специално да подкрепи стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и ориентиран към цялото общество растеж, предвид огромния потенциал на безжичните услуги за насърчаване на основаваща се на информацията икономика, за развиване и подпомагане на сектори, разчитащи на информационни и комуникационни технологии, и за преодоляване на „цифровото“ информационно разделение. Тя също е ключов фактор в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, която има за цел да осигури бърз широколентов достъп до интернет в бъдещата, основаваща се на мрежи икономика на знанието, с амбициозна цел за покритие на всички европейци с универсален широколентов достъп със скорости от поне 30 Mbps до 2020 г., като по този начин се постигат устойчивите икономически и социални ползи от цифров единен пазар. Програмата също следва да подкрепя и насърчава други секторни политики на ЕС, като тези за устойчива околна среда и икономическо и социално приобщаване на всички граждани на ЕС. Предвид значението на безжичните приложения за иновациите, тази програма също така е ключова инициатива в подкрепа на политиките на ЕС за иновации.

(4) Тази първа програма следва по-специално да подкрепи стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и ориентиран към цялото общество растеж, предвид огромния потенциал на безжичните услуги за насърчаване на основаваща се на информацията икономика, за развиване и подпомагане на сектори, разчитащи на информационни и комуникационни технологии, и за преодоляване на „цифровото“ информационно разделение. Рязкото увеличение по-специално на аудиовизуалните медийни услуги и онлайн съдържанието води до увеличено търсене на скорост и покритие. Тя също е ключов фактор в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, която има за цел да осигури бърз широколентов достъп до интернет в бъдещата, основаваща се на мрежи икономика на знанието, с амбициозна цел за покритие с универсален широколентов достъп. Предоставянето на широколентов достъп с възможно най-висока скорост и капацитет и гарантирането за всички потребители на не по-малко от 30 Mbps до 2020 г., а за поне половината от европейските домакинства – на широколентов достъп със скорост от поне 100 Mbps, е важно за насърчаването на икономическия растеж и глобалната конкурентоспособност, като по този начин се постигат устойчивите икономически и социални ползи от цифров единен пазар. Програмата също следва да подкрепя и насърчава други секторни политики на ЕС, като тези за устойчива околна среда и икономическо и социално приобщаване на всички граждани на ЕС. Предвид значението на безжичните приложения за иновациите, тази програма също така е ключова инициатива в подкрепа на политиките на ЕС за иновации.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a) Първата програма трябва да постави основите за развитие, в рамките на което Съюзът може да поеме водеща роля по отношение на скоростта, мобилността, покритието и капацитета на широколентовия достъп. Тази водеща роля е от съществено значение за установяването на конкурентен единен пазар на цифровите технологии, който да служи като движеща сила за отварянето на вътрешния пазар за всички граждани на Съюза.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Първата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да продължава да е в голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява действия за следване на политиките на ЕС.

(5) Първата програма следва да установи принципите и целите до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да продължава да е в голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява действия за следване на политиките на ЕС.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Гарантирането на оптималното използване на спектъра може да изисква иновативни подходи за издаване на разрешения, например колективно използване на спектъра, общи разрешения или споделяне на инфраструктура. Прилагането на такива принципи в ЕС може да бъде улеснено с определянето на някои общи или сходни условия за използване на спектъра. Общите разрешения, които представляват най-облекчената система за разрешение, са от особен интерес когато смущенията не представляват риск за разработването на други услуги.

(7) Гарантирането на оптималното и продуктивно използване на спектъра като обществено благо може да изисква от Комисията и държавите-членки да въведат иновативни подходи за издаване на разрешения, например колективно използване на спектъра, общи разрешения или споделяне на инфраструктура, наред с традиционни подходи като търговете. Прилагането на такива принципи в ЕС може да бъде улеснено чрез идентифицирането на най-добри практики и насърчаването на обмена на информация, както и с определянето на някои общи или сходни условия за използване на спектъра. Общите разрешения, които представляват най-подходящата и най-облекчената система за разрешение, са от особен интерес, когато смущенията не представляват риск за разработването на други услуги и най-подходящи в съответствие с член 5 от Директива 2002/20/ЕО.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Въпреки че все още се развиват технологично, така наречените „мислещи технологии“ вече биха могли да бъдат допълнително проучени и дори прилагани чрез геопозиционирана информация за използването на радиочестотния спектър, която теоретично може да се картографира в описа.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Поради това честотните ленти, за които законодателството на ЕС вече е въвело гъвкаво използване, следва незабавно да започнат да се търгуват съгласно Рамковата директива. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, както и общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и на неоправдано неизползване на придобити радиочестоти, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС.

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Поради това честотните ленти, за които законодателството на ЕС вече е въвело гъвкаво използване, следва незабавно да започнат да се търгуват съгласно Рамковата директива. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, както и общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и на неоправдано неизползване на придобити радиочестоти, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС. Освен това, за постигането на целите на Програмата за цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“) би било целесъобразно дял от печалбите от продажбите чрез търгове на правата за използването на радиочестоти („Цифрови дивиденти“) да се използва за ускоряване на изграждането на широколентови комуникации.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите).

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, еднакви общоевропейски правила, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да проведат задълбочен анализ на последиците за конкуренцията преди ново разпределение на радиочестоти, както и да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите). Държавите-членки могат също така да предприемат мерки за постигането на едно по-равномерно разпределяне на радиочестоти между икономическите оператори, като запазват радиочестоти за нови участници в дадена честотна лента или група честотни ленти със сходни характеристики;

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра заедно с ефективна методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz. Това би спомогнало за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса.

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността[6] изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра и неговата ефективност, след обща методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 6 GHz, но също и от 6GHz до70 GHz, тъй като тези честоти ще стават все по-важни след бързите технологични развития. Описът следва да бъде достатъчно подробен за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса. Освен това, като се вземе предвид непрекъснатото нарастване на броя на приложенията, които използват безжични данни, държавите-членки следва да насърчават ефективното използване на спектъра за потребителски приложения.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Хармонизираните стандарти съгласно Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие са от съществено значение за постигане на ефективно използване на радиочестотния спектър и следва да вземат предвид законово определени условия за споделяне. Европейските стандарти за оборудване и мрежи, различни от радиоелектрическото и радиоелектронно оборудване и мрежи следва, също да следва да водят до избягване на оказването на вредно влияние върху използването на спектъра. Кумулативното въздействие на нарастващия обем и плътност на безжичните устройства и приложения, съчетано с многообразието на използваните радиочестоти, представлява предизвикателство пред текущите подходи за управление на смущенията. Те следва да бъдат преразгледани и повторно оценени заедно с характеристиките на приемниците и по-сложни механизми за избягване на смущения.

(11) Хармонизираните стандарти съгласно Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие[7] са от съществено значение за постигане на ефективно използване на радиочестотния спектър и следва да вземат предвид законово определени условия за споделяне. Европейските стандарти за оборудване и мрежи, различни от радиоелектрическото и радиоелектронно оборудване и мрежи следва, също да следва да водят до избягване на оказването на вредно влияние върху използването на спектъра. Кумулативното въздействие на нарастващия обем и плътност на безжичните устройства и приложения, съчетано с многообразието на използваните радиочестоти, представлява предизвикателство пред текущите подходи за управление на смущенията. Те следва да бъдат преразгледани и повторно оценени заедно с характеристиките на приемниците и по-сложни механизми за избягване на смущения, с цел да се избегнат вредни смущения или нарушения при настоящото и бъдещо използване на спектъра. Наред с това, държавите-членки могат, по целесъобразност и в съответствие с националното право, да въведат компенсаторни мерки, свързани с преките разходи за разрешаване на свързани със смущения въпроси, както и с разходите за миграция.

 

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В съответствие с целите на водещата инициатива на Комисията — Програмата за цифровите технологии в Европа (the Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации биха могли да допринесат значително за икономическото възстановяване и растеж, ако се осигурят достатъчно радиочестоти, правата за ползване се предоставят бързо и се разреши търговия с цел приспособяване към развитието на пазара. Програмата за цифровите технологии за Европа призовава за достъп на всички граждани на ЕС до широколентови комуникации със скорост поне 30 Mbps до 2020 г. Поради това радиочестотният спектър, който вече е предназначен (designated) за съответно ползване, следва до 2012 г. да бъде разрешен за наземни комуникации за гарантиране на лесен достъп до безжични широколентови комуникации за всички, по-специално в рамките на честотните ленти, определени в Решения 2008/477/ЕО, 2008/411/ЕО и 2009/766/ЕО на Комисията. Спътников широколентов достъп на приемлива цена би могъл да е бързо и приложимо решение за допълване на наземните широколентови услуги и гарантиране на покритие в най-отдалечените райони на ЕС.

(12) В съответствие с целите на водещата инициатива на Комисията — Програмата за цифровите технологии в Европа, безжичните широколентови услуги допринасят значително за икономическото възстановяване и растеж, ако се осигурят достатъчно радиочестоти, правата за ползване се предоставят бързо и се разреши търговия с цел приспособяване към развитието на пазара. Програмата за цифровите технологии за Европа призовава за достъп на всички граждани на ЕС до широколентови комуникации със скорост поне 30 Mbps до 2020 г. Поради това радиочестотният спектър, който вече е хармонизиран, следва до 2012 г. да бъде разрешен за наземни комуникации за гарантиране на лесен достъп до безжични широколентови комуникации за всички, по-специално в рамките на честотните ленти, определени в Решения 2008/477/ЕО, 2008/411/ЕО и 2009/766/ЕО на Комисията. Спътников широколентов достъп на приемлива цена би могъл да е бързо и приложимо решение за допълване на наземните широколентови услуги и гарантиране на покритие в най-отдалечените райони на ЕС.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Съгласно многобройни целеви изследвания преносът на данни по мобилни мрежи се увеличава с бързи темпове, като понастоящем се удвоява всяка година. С тези темпове, които вероятно ще се запазят през следващите години, преносът на данни по мобилни мрежи ще се увеличи близо 40 пъти от 2009 до 2014 г. За целите на управлението на този експоненциален растеж ще бъдат необходими редица действия от страна на регулаторните органи и участниците на пазара, включително повишаване на ефективността при използването на радиочестотния спектър, възможно допълнително хармонизиране на разпределението на радиочестотите за безжичните широколентови комуникации и разтоварването на част от преноса към други мрежи посредством устройства с множествена употреба.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Гъвкавостта в използването на честотите следва да нарасне, за да се улеснят иновациите и насърчаването на високоскоростни широколентови връзки, които позволяват на предприятията да намалят разходите и да повишат конкурентоспособността си и дават възможност за създаване на нови интерактивни онлайн услуги, например в сферата на образованието и здравеопазването и на услугите от общ интерес.

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12в) Един европейски пазар, на който близо 500 милиона души са свързани към високоскоростни широколентови комуникации, би действал като движеща сила за развитието на вътрешния пазар, като създава уникална в световен мащаб критична маса от ползватели, предоставя нови възможности за всички региони, повишена стойност на всеки един ползвател, а на Европа – способността да се превърне във водеща в света икономика на знанието. Бързото разпространение на широколентовите комуникации е изключително важно за развитието на европейската производителност и за появата на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като например в здравеопазването, производството и сектора на услугите.

Изменение  19

Предложение за решение

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12г) Според оценките на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) през 2020 г. бъдещите потребности по отношение на диапазона на радиочестотите за развитието на системите IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) и IMT-advanced (т.е. мобилни комуникации 3G и 4G) ще обхванат диапазона между 1280 и 1720 MHz за сектора на частните мобилни услуги за всеки регион от ITU, в това число Европа. Ако не бъдат освободени допълнителни радиочестоти, за предпочитане хармонизирани на глобално равнище, новите услуги и икономическият растеж ще бъдат възпрепятствани от ограничения, свързани с капацитета на мобилните мрежи.

Изменение  20

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) 800 MHz-овата честотна лента е оптимална за покритие на големи райони с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2013 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. В дългосрочен план биха могли да се предвидят и допълнителни честоти под 790 MHz, в зависимост от опита и липсата на радиочестоти в други диапазони, подходящи за покритие. Като се вземе предвид капацитета на 800 MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал над големи площи, към правата следва да се добавят задължения за покритие.

(13) В допълнение към своевременното и стимулиращо конкуренцията отваряне на 900 MHz-овата честотна лента съгласно Директивата за GSM услугите 2009/114/ЕО, 800 MHz-овата честотна лента може да се използва оптимално за покритие на големи райони с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2013 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. Необходимо е бързо изпълнение в контекста на тази честотна лента, с цел избягване на технически смущения, особено в граничните райони между държавите-членки.

Като се вземе предвид капацитетът на 800 MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал над големи площи, към правата следва да се добавят задължения за покритие при спазване на принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите. Следва да бъдат освободени допълнителни радиочестоти за безжични широколентови услуги в 1,5 MHz-овата честотна лента (1452–1492 MHz) и 2,3 GHz-овата честотна лента (2300–2400 MHz), за да се удовлетвори повишаването на търсенето на пренос на данни по мобилни мрежи, и да се гарантират условия на равнопоставеност на различните технологични решения, както и да се подкрепи появата на общоевропейски оператори в рамките на Съюза. Следва да се оцени възможността за допълнително разпределяне на радиочестоти за мобилни услуги, като например 700 MHz-овата честотна лента (694–790 MHz), в зависимост от бъдещите потребности от капацитет за безжични широколентови услуги и наземна телевизия.

Изменение  21

Предложение за решение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13a) Увеличаването на възможностите за мобилни широколентови комуникации е изключително важно, за да се предоставят на сектора на културата нови платформи за разпространение и по този начин се проправи пътят за успешното бъдещо развитие на сектора. Изключително важно е доставчиците на наземни телевизионни услуги и другите участници да могат да поддържат съществуващите услуги, когато допълнителна част от спектъра бъде освободена за безжични услуги. Разходите по миграцията, породени от отварянето на допълнителни радиочестоти, могат да бъдат покрити чрез лицензионни такси, като така се даде възможност на разпространителите да разполагат със същите възможности, с които се ползват понастоящем в други диапазони от радиочестотния спектър.

Изменение  22

Предложение за решение

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Системите за безжичен достъп, включително радиомрежите за местен достъп, се разрастват над разпределените понастоящем без изисквания за лиценз радиочестоти от 2,4 GHz и 5 GHz. Следва да се направи оценка на осъществимостта за разширяване на разпределенията на нелицензиран спектър за безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи,установено с Решение 2005/513/ЕО, във връзка с описа на текущите употреби и нововъзникващи нужди от радиочестотен спектър и в зависимост от използването на спектъра за други употреби.

Изменение  23

Предложение за решение

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в) Макар че радиоразпръскването ще остане важна платформа за разпространение на съдържание, тъй като все още е най-икономичната платформа за масово разпространение, широколентовите услуги, фиксирани и мобилни, и други нови услуги предоставят нови възможности за сектора на културата да диверсифицира своя диапазон от платформи за разпространение, да доставя услуги при поискване и да се възползва от икономическия потенциал на значителното увеличение на преноса на данни.

Изменение  24

Предложение за решение

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13г) Подобно на стандарта за GSM, който беше успешно възприет по цял свят благодарение на своевременната и решителна общоевропейска хармонизация, Съюзът следва да има за цел определянето на глобален дневен ред за бъдещото преразпределяне на радиочестотните, по-специално по отношение на най-ефективната част от спектъра. Споразуменията в рамките на Световната радиоконференция през 2016 г. ще бъдат от основно значение за осигуряването на глобалната хармонизация и координация със съседни трети страни.

Изменение  25

Предложение за решение

Съображение 13 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13д) Системите за безжичен достъп, включително радиомрежите за местен достъп, се разрастват над разпределените понастоящем без изисквания за лиценз радиочестоти от 2,4 GHz и 5 GHz. За да се създадат условия за следващото поколение безжични технологии, са необходими по-широки канали, позволяващи скорости над 1 Gbps.

Изменение  26

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Тъй като общият подход и икономиите от широкомащабност са от ключово значение за развитието на широколентовите комуникации на територията на ЕС и за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията и на разпокъсаност на пазара сред държавите-членки, чрез съгласувани действия на държавите-членки и Комисията биха могли да се определят някои условия по отношение на разрешенията и процедурите. Такива условия биха могли да включват задължения за покритие, размер на блока от радиочестоти, график на предоставянето на права, достъп до оператори на виртуални мобилни мрежи (MVNO) и срок на валидност на правата на ползване. На фона на значението на търговията с радиочестоти за подобряване на ефективността при използването на радиочестотния спектър и развитие на вътрешнообщностния пазар за безжично оборудване и услуги, тези условия следва да се прилагат за честотни ленти, които са разпределени за безжични комуникации и чиито права на ползване могат да се прехвърлят или отдават под наем.

(14) Тъй като общият подход и икономиите от широкомащабност са от ключово значение за развитието на широколентовите комуникации на територията на ЕС и за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията и на разпокъсаност на пазара сред държавите-членки, чрез съгласувани действия на държавите-членки и Комисията следва да се определят някои условия по отношение на разрешенията и процедурите. Такива условия следва преди всичко да гарантират на новите участници достъп до по-ниски честотни ленти чрез търгове или други конкурсни процедури. Условията биха могли да включват и задължения за покритие, размер на блока от радиочестоти, график на предоставянето на права, достъп до оператори на виртуални мобилни мрежи (MVNO) и срок на валидност на правата на ползване. На фона на значението на търговията с радиочестоти за подобряване на ефективността при използването на радиочестотния спектър, улесняване на появата на нови общоевропейски услуги и развитие на вътрешния пазар за безжично оборудване и услуги, тези условия следва да се прилагат за честотни ленти, които са разпределени за безжични комуникации и чиито права на ползване могат да се прехвърлят или отдават под наем.

Изменение  27

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Допълнителни радиочестоти могат да са необходими на други сектори като транспорта (за системите за безопасност за управление и информационни системи), научноизследователска и развойна дейност, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия, електронно здравеопазване и електронно приобщаване. Оптимизирането на синергиите между политиката в областта на радиочестотния спектър и научноизследователската и развойна дейност, както и извършването на проучвания на радиосъвместимостта между различни потребители на радиочестоти следва да подпомогнат иновациите. Центърът за съвместни изследвания на Комисията следва да помогне при разработването на техническите аспекти на регулирането на спектъра, по-специално чрез осигуряване на средства за тестване с цел проверка на моделите на смущаване, свързани със законодателството на ЕС. Освен това резултати от изследвания по Седмата рамкова програма изискват преглед на нуждите от радиочестоти на проекти, които могат да имат голям икономически или инвестиционен потенциал, по-специално за малки и средни предприятия, например мислещо радио (cognitive radio) или електронно здравеопазване (e-health). Следва да се гарантира и подходяща защита срещу вредни смущения за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност.

(15) Допълнителни радиочестоти могат да са необходими на други сектори като транспорта (за системите за безопасност за управление и информационни системи), научноизследователска и развойна дейност, култура, електронно здравеопазване, електронно приобщаване и гражданска защита и оказване на помощ при бедствия (PPRD), за последния – с оглед да се увеличи използването на пренос на видео съдържание и данни за бърза и по-ефективна услуга. Оптимизирането на синергиите и преките връзки между политиката в областта на радиочестотния спектър и научноизследователската и развойна дейност, както и извършването на проучвания на радиосъвместимостта между различни потребители на радиочестоти следва да подпомогнат иновациите. Съответните изследователски организации следва да помогнат при разработването на техническите аспекти на регулирането на спектъра, по-специално чрез осигуряване на средства за тестване с цел проверка на моделите на смущаване, свързани със законодателството на ЕС. Освен това резултати от изследвания по Седмата рамкова програма изискват преглед на нуждите от радиочестоти на проекти, които могат да имат голям икономически или инвестиционен потенциал, по-специално за малки и средни предприятия, например мислещо радио (cognitive radio) или електронно здравеопазване (e-health). Следва да се гарантира и подходяща защита срещу вредни смущения за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност.

Изменение  28

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Защитата на общественото здраве от електромагнитни полета е от съществено значение за благосъстоянието на гражданите и за последователен подход към издаването на разрешения за радиочестоти в ЕС; макар и предмет на Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета, важно е да се гарантира постоянно наблюдение на йонизиращите и нейонизиращите ефекти от използването на радиочестоти върху здравето, включително реалните кумулативни последствия от използването на радиочестотен спектър в различни честотни диапазони от нарастващ брой видове оборудване.

(17) Защитата на общественото здраве от електромагнитни полета е от съществено значение за благосъстоянието на гражданите и за последователен подход към издаването на разрешения за радиочестоти в ЕС; макар и предмет на Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета, важно е да се постигне по-добро разбиране на реакциите на живите организми на електромагнитни полета и да се гарантира постоянно наблюдение на йонизиращите и нейонизиращите ефекти от използването на радиочестоти върху здравето, включително реалните кумулативни последствия от използването на радиочестотен спектър в различни честотни диапазони от нарастващ брой видове оборудване. При постигането на подходящо равнище на обществена безопасност, държавите-членки следва да гарантират, че защитните мерки са неутрални по отношение на технологиите и услугите.

Изменение  29

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Важни цели от обществен интерес като безопасността на човешкия живот призовават за координирани технически решения за съвместна работа на службите за безопасност и спасителните служби между държавите-членки. Необходимо е съгласувано предоставяне на достатъчно радиочестоти за разработването и свободното разпространение на услуги и устройства за безопасност и новаторски паневропейски или оперативно съвместими решения за безопасност и спешни случаи. Проучвания вече демонстрираха необходимостта от допълнителни хармонизирани радиочестоти под 1 GHz за мобилни широколентови услуги за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия на територията на ЕС през следващите 5 до 10 години.

(18) Важни цели от обществен интерес като безопасността на човешкия живот призовават за координирани технически решения за съвместна работа на службите за безопасност и спасителните служби между държавите-членки. Необходимо е в съгласуван общоевропейски блок от радиочестоти предоставяне на достатъчно радиочестоти за разработването и свободното разпространение на услуги и устройства за безопасност и новаторски общоевропейски или оперативно съвместими решения за безопасност и спешни случаи. Проучвания вече демонстрираха необходимостта от допълнителни хармонизирани радиочестоти под 1 GHz за мобилни широколентови услуги за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия на територията на ЕС през следващите 5 до 10 години. Всяко допълнително хармонизирано разпределение на радиочестоти под 1 GHz за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия (PPDR) следва да включва и преглед на потенциала за освобождаване и споделяне на други радиочестоти, които са на разположение за PPDR.

Изменение  30

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Регулирането на радиочестотния спектър има сериозни трансгранични и международни измерения поради начина на разпространение, международния характер на пазарите, зависими от радиоуслуги, и необходимостта от избягване на вредни смущения между държавите. Освен това позоваванията на международни споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/20/ЕО, както са изменени[8], означават, че държавите-членки не следва да поемат международни задължения, които биха попречили или ограничили изпълнението на техните задължения в рамките на ЕС. Държавите-членки следва, в съответствие с юридическата практика, да предприемат всички необходими действия за постигането на подходящо представителство на ЕС по въпросите от негова компетентност в международните организации, натоварени с координацията на радиочестотния спектър. Освен това, когато е засегната политика или компетенция на ЕС, следва ЕС да провежда подготовка на преговорите и да играе роля в многостранни преговори, включително в Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), които съответстват на неговото ниво на отговорност по въпросите на радиочестотния спектър съгласно законодателството на ЕС.

(19) Регулирането на радиочестотния спектър има сериозни трансгранични и международни измерения поради начина на разпространение, международния характер на пазарите, зависими от радиоуслуги, и необходимостта от избягване на вредни смущения между държавите. Освен това позоваванията на международни споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/20/ЕО, както са изменени[8], означават, че държавите-членки не следва да поемат международни задължения, които биха попречили или ограничили изпълнението на техните задължения в рамките на ЕС. Държавите-членки следва, в съответствие с юридическата практика, да предприемат всички необходими действия за постигането на подходящо представителство на ЕС по въпросите от негова компетентност в международните организации, натоварени с координацията на радиочестотния спектър. Освен това, когато е засегната политика или компетенция на ЕС, следва ЕС да провежда подготовка на преговорите и да гарантира, че Съюзът изразява единна позиция в многостранни преговори за създаване на международно взаимодействие и икономии от мащаба при използване на радиочестотите, включително в Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), които съответстват на неговото ниво на отговорност по въпросите на радиочестотния спектър съгласно законодателството на ЕС.

Изменение  31

Предложение за решение

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Световната радиоконференция през 2012 г. включва специфични въпроси, засягащи ЕС, като цифровия дивидент, научни и метеорологични услуги, устойчиво развитие и изменение на климата, спътникови комуникации и използването на радиочестоти за ГАЛИЛЕО (формулирано в Регламент (ЕО) № 876/20029 на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Галилео“ и Регламент (ЕО) № 1321/200410 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските спътникови радионавигационни програми), както и европейската програма за глобален мониторинг на околната среда и сигурността11 — за подобрено използване на данни от наблюдение на Земята.

(21) С цел избягване на растящия натиск върху честотните ленти, запазени за сателитна навигация и сателитна комуникация, тяхната широчина трябва да се осигури в новия план за използване на радиочестотния спектър. Световната радиоконференция през 2012 г. включва специфични въпроси, засягащи ЕС, като цифровия дивидент, научни и метеорологични услуги, устойчиво развитие и изменение на климата, спътникови комуникации и използването на радиочестоти за ГАЛИЛЕО (формулирано в Регламент (ЕО) № 876/20029 на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Галилео“ и Регламент (ЕО) № 1321/200410 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските спътникови радионавигационни програми), както и европейската програма за глобален мониторинг на околната среда и сигурността11 — за подобрено използване на данни от наблюдение на Земята.

Изменение  32

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Държавите-членки могат също да се нуждаят от помощ за координиране на честоти при двустранни преговори със съседни държави извън ЕС, включително присъединяващи се или кандидатстващи държави, за изпълняване на своите задължения в рамките на ЕС по въпросите за координирането на честоти. Това следва да спомогне и за избягване на вредни смущения, подобряване на ефективността при ползването на спектъра и сближаване на използването на спектъра дори отвъд границите на ЕС. Особено наложително е да се предприемат действия в честотните ленти от 800MHz и 3,4—3,8 GHz за преминаването към клетъчни широколентови технологии и за хармонизирането на радиочестотния спектър, необходим за осъвременяването на контрола на въздушното движение.

(22) Държавите-членки се насърчават да продължават двустранните преговори със съседни трети държави, включително страни кандидатки и потенциални кандидатки, с цел изпълнение на своите задължения в рамките на ЕС по въпросите за координирането на честоти, както и постигане на споразумения, които могат да създадат положителен прецедент за други държави-членки. Съюзът предоставя политическа и техническа подкрепа на държавите-членки при техните двустранни преговори с трети държави, по-специално със съседни държави, включително страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство. Това следва да спомогне и за избягване на вредни смущения, подобряване на ефективността при ползването на спектъра и сближаване на използването на спектъра дори отвъд границите на ЕС. Особено наложително е да се предприемат действия в честотните ленти от 800MHz и 3,4—3,8 GHz за преминаването към клетъчни широколентови технологии и за хармонизирането на радиочестотния спектър, необходим за осъвременяването на контрола на въздушното движение.

Изменение  33

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

(24) Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

Изменение  34

Предложение за решение

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Настоящото решение не нарушава защитата, която се предоставя на участниците на пазара от Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1.

 

---------------

1 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Цел

Цел и приложно поле

С настоящото решение се установява програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар.

1. С настоящото решение се установява многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар.

 

2. Настоящото решение обхваща вътрешния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като, но не само, електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, развитие и нововъведения, транспорт, енергетика и аудиовизуална политика;

 

3. Настоящото решение е в съответствие с действащото право на ЕС, в частност Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 1999/05/ЕО, както и Решение № 67/2002/ЕО, а също така и с мерките, предприети на национално равнище в съответствие с правото на ЕС и съответните международни споразумения, като се вземат предвид нормативите относно радиосъобщенията на ITU;

 

4. Настоящото решение не засяга мерките, предприети на национално равнище в пълно съответствие с правото на ЕС за постигане на целите от общ интерес и по-специално във връзка с регулиране на съдържанието и аудиовизуалната политика;

Изменение  36

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Прилагане на общи регулаторни принципи

Общи регулаторни принципи

Държавите-членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията по прозрачен начин, с цел гарантиране на последователното прилагане на следните общи регулаторни принципи на територията на ЕС:

1. Държавите-членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията по прозрачен начин, с цел гарантиране на последователното прилагане на следните общи регулаторни принципи на територията на ЕС:

а) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-добро удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти;

а) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-добро удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти, което отразява важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра;

б) прилагане на неутралност по отношение на технологиите и услугите при използването на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги, в съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата директива), и при възможност за други сектори и приложения, по такъв начин, че да се насърчава ефективността на използването на спектъра, по-специално чрез подобряване на гъвкавостта, и да се насърчават иновациите;

б) прилагане на възможно най-благоприятната, недискриминираща и облекчена система за разрешение по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

в) прилагане на възможно най-облекчената система за разрешение по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

в) гарантиране на развитието на вътрешнообщностния пазар и цифровите услуги, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция, общоевропейски условия на равнопоставеност и чрез насърчаване на възникването на бъдещи общоевропейски услуги;

г) гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция.

г) насърчаване на иновациите;

 

д) вземане изцяло предвид на съответното законодателство на ЕС относно влиянието на лъченията на електромагнитни полета върху човешкото здраве при определянето на техническите условия за използването на радиочестотния спектър.

 

е) насърчаване на неутралността на технологиите и услугите при използването на спектъра.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. За електронните съобщения се прилагат следните конкретни принципи, в съответствие с членове 8а, 9 и 9б на Директива 2002/21/ЕО и Решение 676/2002/ЕО:

 

а) прилагане на неутралност на технологиите и услугите при използването на радиочестотен спектър за електронносъобщителни мрежи и услуги и прехвърляне или временно отдаване под наем на индивидуални права за използване на радиочестоти;

 

б) насърчаване на хармонизацията на използването на радиочестоти навсякъде в Съюза по начин, който е в съответствие с необходимостта да се гарантира ефикасно и ефективно използване;

 

в) улесняване на увеличения пренос на данни по мобилни мрежи и на широколентовите услуги, в частност чрез засилване на гъвкавостта, и насърчаване на иновациите, като се отчете необходимостта от избягване на вредни смущения и гарантиране на техническото качество на услугата;

 

г) поддържане и развиване на ефективна конкуренция чрез предотвратяване посредством ex ante и ex post мерки на прекомерно натрупване на радиочестоти, което води до значителни вреди за конкуренцията.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a) навременно осигуряване на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за подпомагане на целите на политиката на ЕС;

а) определяне на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за преноса на данни по мобилни мрежи, който да възлиза на поне 1200 MHz до 2015 г., освен ако програмата за политика в областта на радиочестотния спектър не предвижда друго,

за подпомагане на целите на политиката на ЕС, за най-добър отговор на повишеното търсене на пренос на данни по мобилни мрежи, като по този начин се допусне развитието на частни и публични услуги при отчитане на важни цели от общ интерес, като например културното многообразие и медийния плурализъм;

Изменение   39

Предложение за решение

Член 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(aa) преодоляване на информационното „цифрово“ разделение в обществото и осъществяване на целите на Програмата за цифровите технологии, като се гарантира, че до 2020 г. всички граждани на Съюза имат достъп до широколентови комуникации със скорост от поне 30 Mbps, и се даде възможност Съюзът да разполага с широколентов достъп с възможно най-висока скорост и капацитет;

Изменение  40

Предложение за решение

Член 3 – буква a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(aб) създаване на необходимите условия, за да може Съюзът да поеме водеща роля в областта на безжичните широколентови електронни съобщителни услуги чрез освобождаване на достатъчно допълнителен радиочестотен спектър в най-ефективните от икономическа гледна точка честотни ленти, за да се осигури широк достъп до тези услуги;

Изменение  41

Предложение за решение

Член 3 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(aв) осигуряване на възможности както за търговския сектор, така и за обществените услуги чрез увеличен капацитет за мобилни широколентови комуникации;

Изменението не се нуждае от допълнителни разяснения.

Изменение  42

Предложение за решение

Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(б) постигане на максимална гъвкавост при използването на спектъра за насърчаване на иновации и инвестиции чрез прилагането на принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, отварянето на радиочестотния спектър за нови услуги и възможността за търговия с права за ползване на радиочестоти;

б) постигане на максимална гъвкавост при използването на спектъра за насърчаване на иновации и инвестиции чрез съгласувано прилагане в целия ЕС на принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, за да се гарантират общоевропейски условия на равнопоставеност между технологичните решения, които могат да бъдат приети, и чрез необходимата регулаторна предвидимост, отварянето на хармонизиран радиочестотен спектър за нови напреднали технологии и възможността за търговия с права за ползване на радиочестоти, като по този начин се създадат възможности за развитието на бъдещи общоевропейски услуги;

Изменение  43

Предложение за решение

Член 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(вa) насърчаване на споделеното използване на пасивните инфраструктури, като то следва да бъде пропорционално и недискриминационно, както предвижда член 12 от Директива 2002/21/ЕО;

Изменение  44

Предложение за решение

Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(г) поддържане и развиване на ефективна конкуренция, по-специално при електронните съобщителни услуги, чрез предотвратяване ex ante или отстраняване ex post на прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, което би могло да доведе до значително възпрепятстване на конкуренцията;

г) поддържане и развиване на ефективна конкуренция, по-специално при електронните съобщителни услуги, чрез предотвратяване ex ante или отстраняване ex post на прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, което би могло да доведе до значително възпрепятстване на конкуренцията, чрез оттегляне на права върху радиочестоти или други мерки, или чрез предоставяне на честоти по начин, който коригира нарушаването на пазара;

Изменение  45

Предложение за решение

Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(д) намаляване на разпокъсаността на вътрешнообщностния пазар чрез засилване на координацията и хармонизирането на техническите условия за използването и достъпността на радиочестотния спектър, съобразно нуждите, включително разработването на транснационални услуги, както и чрез насърчаване на икономии от обхвата и мащаба на европейско равнище;

(д) намаляване на разпокъсаността и пълноценно използване на потенциала на вътрешния пазар, за да се установят общоевропейски равни условия с цел насърчаване на икономическия растеж и икономиите от обхвата и мащаба на равнището на Съюза чрез засилване на координацията и хармонизирането на техническите условия за използването и достъпността на радиочестотния спектър, съобразно нуждите;

Изменение  46

Предложение за решение

Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ж) при определяне на техническите условия за разпределянето на радиочестоти изцяло да се вземат под внимание резултатите от изследвания, удостоверени от съответните международни организации, на потенциалните въздействия от лъчения на електромагнитни полета върху човешкото здраве.

(ж) при определяне на техническите условия за разпределянето на радиочестоти изцяло да се вземат под внимание резултатите от изследвания, удостоверени от съответните международни организации, на потенциалните въздействия от лъчения на електромагнитни полета върху човешкото здраве, и те да се прилагат по неутрален начин по отношение на технологиите и услугите.

Изменение  47

Предложение за решение

Член 3 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(жa) гарантиране на достъпност на новите потребителски продукти и технологии, за да се осигури подкрепата на потребителите за прехода към цифрови технологии и ефективното използване на цифровия дивидент;

Изменение  48

Предложение за решение

Член 3 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(жб) намаляване на въглеродния отпечатък в Съюза чрез повишаване на техническата ефективност на мрежите и приложенията за безжични комуникации;

Изменение  49

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да приемат подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията), като например по възможност и въз основа на консултации в съответствие с член 11 на съответни оператори да се предоставя пряк или непряк достъп до съседни блокове радиочестоти от поне 10 MHz.

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да приемат еднотипни подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията), като например по възможност и въз основа на консултации в съответствие с член 11 на съответни оператори да се предоставя пряк или непряк достъп до съседни блокове радиочестоти от поне 10 MHz, с което да се даде възможност за постигане на възможно най-големия капацитет и най-високи скорости на широколентовите мрежи, както и да се позволи ефективна конкуренция.

Изменение  50

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да насърчават колективното използване на радиочестотния спектър, както и споделеното използване.

2. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да насърчават колективното използване на радиочестотния спектър, както и споделеното и нелицензирано използване, и да насърчават съществуващите и новите технологии, като например бази данни за позициониране и „мислещо радио” (cognitive radio), които да бъдат разработвани в „свободната зона“ след извършване на подходяща оценка на въздействието.

 

Изменение  51

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат за разработване и хармонизиране на стандарти за радиооборудване и телекомуникационни терминали, както и за електрическо и електронно оборудване и мрежи, основани, когато е необходимо, на мандатите за стандартизация, предоставени от Комисията на съответните органи по стандартизация.

3. Държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат за разработване и хармонизиране на стандарти за радиооборудване и телекомуникационни терминали, както и за електрическо и електронно оборудване и мрежи, основани, когато е необходимо, на мандатите за стандартизация, предоставени от Комисията на съответните органи по стандартизация. Специално внимание се отделя също така на стандартите за оборудване, което да се използва от лица с увреждания, без обаче те да се лишават от правото да използват нестандартизирано оборудване, ако предпочитат. В това отношение ефективното координиране на хармонизацията и стандартизацията на радиочестотния спектър е от особено значение при предоставянето на възможност на потребителите за неограничено използване на устройства, зависещи от радиочестотния спектър, в рамките на вътрешния пазар.

Изменение  52

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите-членки следва да засилят научноизследователската и развойната дейност в областта на новите технологии от типа на когнитивни технологии, тъй като тяхното развитие би могло да означава добавена стойност в бъдеще от гледна точка на ефективността на използването на радиочестотния спектър.

Изменение  53

Предложение за решение

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър.

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават конкуренцията и създаването на общоевропейски условия на равнопоставеност, инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър като обществено благо, както и едновременното съществуване на нови и стари услуги и устройства. Освен това държавите-членки следва да насърчават текущото ефективно използване на радиочестотния спектър по отношение както на мрежите, така и на потребителските приложения.

Изменение  54

Предложение за решение

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. С цел избягване на евентуална разпокъсаност на вътрешнообщностния пазар поради различни условия и процедури за подбор за хармонизирани честотни ленти, разпределени за електронни съобщителни услуги и подлежащи на търговия във всички държави-членки съгласно член 9б от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да разработи указания за условия и процедури за разрешения за такива честотни ленти, по-специално условия за споделяне на инфраструктура и покритие;

5. С цел избягване на евентуална разпокъсаност на вътрешнообщностния пазар поради различни условия и процедури за подбор за хармонизирани честотни ленти, разпределени за електронни съобщителни услуги и подлежащи на търговия във всички държави-членки съгласно член 9б от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки и в съответствие с принципа на субсидиарност Комисията посочва най-добри практики и насърчава обмена на информация за такива честотни ленти и разработва указания за условия и процедури за разрешения за такива честотни ленти, например условия за споделяне на инфраструктура и покритие, за да се гарантира създаването на общоевропейски условия на равнопоставеност, което се постига чрез прилагане на принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите;

Изменение  55

Предложение за решение

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато е необходимо с цел гарантиране на ефективното използване на правата за радиочестоти и избягване на презапасяването с радиочестоти, държавите-членки следва да предприемат подходящи мерки, включително финансови глоби или оттегляне на права.

6. С цел гарантиране на ефективното използване на правата за радиочестоти и избягване на презапасяването с радиочестоти, държавите-членки по целесъобразност предприемат подходящи мерки, включително финансови глоби, използване на инструменти под формата на парични стимули и оттегляне на права.

Изменение  56

Предложение за решение

Член 4 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Мерките, предвидени в параграф 1, се предприемат в допълнение към отварянето в близко бъдеще на 900 MHz-овата честотна лента в съответствие с Директивата за GSM и по начин, който насърчава конкуренцията. Тези мерки трябва да се прилагат по недискриминационен начин и не трябва да нарушават конкуренцията в полза на вече доминиращи на пазара оператори.

Изменение  57

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки следва да поддържат и насърчават ефективна конкуренция и да избягват деформации на конкуренцията в рамките на вътрешнообщностния пазар или в съществена част от него.

1. Държавите-членки следва да поддържат и насърчават ефективна конкуренция и да избягват деформации на конкуренцията в рамките както на вътрешния пазар, така и на специфичните национални пазари.

Изменение  58

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел пълно изпълнение на задълженията по параграф 1 и по-специално за гарантиране, че конкуренцията не се нарушава от натрупване, прехвърляне или изменение на права за ползване на радиочестоти, държавите-членки могат да предприемат inter alia следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция:

 

2. С цел пълно изпълнение на задълженията по параграф 1и по-специално за гарантиране, че конкуренцията не се нарушава от предоставяне, натрупване, прехвърляне или изменение на права за ползване на радиочестоти, държавите-членки, преди да осъществят планирано предоставяне на радиочестоти, проучват внимателно вероятността предоставянето на радиочестоти да наруши или намали конкуренцията на съответните пазари на мобилни услуги, при отчитане на вече предоставените на съответните пазарни участници права за ползване на радиочестоти. Ако съществува вероятност предоставяните радиочестоти да нарушат или намалят конкуренцията, държавите-членки предприемат най-подходящите мерки за насърчаване на ефективната конкуренция и поне една от следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция:

Изменение  59

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a) Държавите-членки могат да ограничават количеството радиочестоти, за които се предоставят права на ползване на даден икономически оператор, или могат да поставят условия за такива права на ползване, като предоставянето на достъп на едро, в определени честотни ленти или в определени групи честоти със сходни характеристики, например честотните ленти под 1 GHz, разпределени за електронни съобщителни услуги;

(a) Държавите-членки могат да ограничават количеството радиочестоти, за които се предоставят права на ползване на даден оператор, или могат да поставят условия за такива права на ползване, като предоставянето на достъп на едро, национален или регионален роуминг, в определени честотни ленти или в определени групи честоти със сходни характеристики, например честотните ленти под 1 GHz, разпределени за електронни съобщителни услуги;

Изменение  60

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(aa) Държавите-членки могат да запазват определена част от честотна лента или група честотни ленти за нови участници, на които преди това не са били предоставяни никакви радиочестоти или са били предоставяни значително по-малко радиочестоти, с цел да се гарантират еднакви правила за старите и новите участници на пазара на мобилни услуги чрез осигуряване на равен достъп до нискочестотни ленти;

Изменение  61

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(б) Държавите-членки могат да отказват да предоставят нови права на ползване, да позволят нови употреби на радиочестотен спектър в определени честотни ленти или да наложат условия за предоставянето на нови права на ползване или за разрешаването на нови употреби на радиочестотния спектър, когато това би довело до прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, което е вероятно да има за резултат значително възпрепятстване на конкуренцията;

(б) Държавите-членки могат да отказват да предоставят нови права на ползване, да позволят нови употреби на радиочестотен спектър в определени честотни ленти или да наложат условия за предоставянето на нови права на ползване или за разрешаването на нови употреби на радиочестотния спектър, когато това би довело до прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, в случаите, в които подобно натрупване е вероятно да има за резултат значително възпрепятстване на конкуренцията;

Изменение  62

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(г) Държавите-членки могат да изменят съществуващите правила в съответствие с член 14 от Директива 2002/20/ЕО, когато това е необходимо за ex post премахване на прекомерно натрупване на радиочестоти при определени икономически оператори, което значително възпрепятства конкуренцията.

(г) Държавите-членки могат да изменят съществуващите правила в съответствие с член 14 от Директива 2002/20/ЕО, когато това е необходимо за ex post премахване на прекомерно натрупване на радиочестоти при определени икономически оператори, което е вероятно да наруши конкуренцията.

Изменение  63

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В случай че държавите-членки желаят да приемат която и да било от мерките, посочени в параграф 2, те могат да го направят, като наложат условията в съответствие с процедурите за налагане или промяна на условията относно правото на ползване на радиочестотния спектър, посочени в Директива 2002/20/ЕО.

Изменение  64

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор не водят до забавяния и насърчават ефективна конкуренция.

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор не водят до забавяния и дискриминация и насърчават ефективна конкуренция, като предотвратяват всички възможни антиконкурентни последици в интерес на гражданите и потребителите в ЕС.

Изменение  65

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, в сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да предприемат всички необходими стъпки за гарантиране, че в рамките на ЕС се разпределя достатъчно радиочестотен спектър за целите на покритие и капацитет, за да се гарантира, че безжичните приложения допринасят ефективно за постигане на целта всички граждани да имат достъп до широколентови комуникации със скорост поне 30 Mbps до 2020 г.

1. Без да се засягат принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, в сътрудничество с Комисията държавите-членки предприемат всички необходими стъпки за гарантиране на това, че в рамките на ЕС се разпределя достатъчно хармонизиран радиочестотен спектър за целите на покритие и капацитет, което ще позволи на Съюза да разполага с широколентов достъп с най-високата скорост на в света, за да се гарантира, че безжичните приложения и водещата позиция на Европа в новите услуги допринасят ефективно за икономически растеж, постигане на целта всички граждани да имат достъп до широколентови комуникации със скорост, не по-малка от 30 Mbps до 2020 г.

Изменение  66

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки следва да разрешат използването на всички радиочестоти, определени с Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на Комисията, при условия, които предоставят на гражданите лесен достъп до безжични широколентови услуги.

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки следва да направят достъпни честотните ленти, определени с Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на Комисията, с цел насърчаване на разширения достъп до безжични широколентови услуги в интерес на гражданите и потребителите в ЕС, без да се засяга настоящото и бъдещото разпространение на други услуги, които разполагат със същия достъп до този радиочестотен спектър при условията, посочени в споменатите решения на Комисията.

Изменение  67

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите-членки следва да насърчават текущото надграждане от страна на доставчиците на електронни съобщения на техните мрежи до последните, най-ефективни технологии, така че те да създават свои собствени дивиденти.

Изменение  68

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО. В тези държави-членки, в които изключителни национални или местни условия биха попречили на разполагаемостта на тази честотна лента, Комисията може да разреши специфични дерогации до 2015 г. В съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да извършва периодичен преглед на използването на радиочестотния спектър под 1 GHz и да оценява дали би могло да се освободи допълнителен спектър и да се предостави за нови приложения.

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО. Единствено в изключителни случаи, надлежно обосновани поради технически и исторически съображения, Комисията може да разреши специфични дерогации до края на 2015 г. в отговор на надлежно мотивирано заявление от съответната държава-членка. Ако проблемите с трансграничното координиране на честоти с една или повече трети страни биха попречили допълнително на наличността на честотната лента, Комисията може да разреши по изключение ежегодни дерогации до отстраняването на тези пречки. В съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да извършва периодичен преглед на използването на радиочестотния спектър под 1 GHz и да оценява дали би могло да се освободи допълнителен спектър и да се предостави за нови приложения.

Изменение  69

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията се приканва да предприеме действия, в сътрудничество с държавите-членки, на съответните равнища, за да постигне по-нататъшна хармонизация и по-ефикасно използване на честотната лента от 1,5 GHz (1452–1492 MHz) и честотната лента от 2.3 GHz (2300–2400 MHz) за безжични широколентови услуги.

 

Комисията непрекъснато наблюдава изискванията за капацитет по отношение на безжичните широколентови услуги и в сътрудничество с държавите-членки в срок до 1 януари 2015 г. извършва оценка на необходимостта от предприемане на действия за хармонизиране на допълнителни честотни ленти, като например лентата от 700 MHz (694–790 MHz). Тази оценка отчита развитието на технологиите, свързани с радиочестотния спектър, пазарния опит с новите услуги, потенциалните бъдещи потребности от наземно радио и телевизионно разпръскване и липсата на радиочестотен спектър в другите честотни линии, подходящи за безжично широколентово покритие.

 

Държавите-членки могат да гарантират, че по целесъобразност разходите за миграция или преразпределяне на използването на спектъра са обезщетени по подходящ начин в съответствие с националното право.

Изменение  70

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да осигурят насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони, по-специално чрез задължения за покритие; при тази дейност те следва да разглеждат начини и, когато е необходимо, да предприемат подходящи мерки за гарантиране, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

4. В сътрудничество с държавите-членки Комисията осигурява насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони, например чрез задължения за покритие, което се постига в съответствие с принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите;

 

В сътрудничество с Комисията държавите-членки разглеждат начини и, когато е целесъобразно, предприемат подходящи технически и регулаторни мерки за гарантиране, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

Изменение  71

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, извършва оценка на осъществимостта на разширяването на предоставения нелицензиран спектър за системи за безжичен достъп, включително местни радиомрежи, създадени с Решение 2005/513/ЕО, с цялата честотна лента от 5GH.

 

Комисията се приканва да следва приетата програма за хармонизация на съответните международни форуми, особено на Световните конференции по въпросите на радиосъобщенията на ITU.

Изменение  72

Предложение за решение

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията се приканва да приеме приоритетно подходящи мерки съгласно член 9б, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО, за да гарантира, че държавите-членки позволяват търговия на права на ползване на радиочестоти в рамките на ЕС в хармонизираните честотни ленти 790—862 MHz (800 MHz-овата честотна лента), 880—915 MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

5. Комисията се приканва да приеме приоритетно подходящи мерки съгласно член 9б, параграф 3от Директива 2002/21/ЕО, за да гарантира, че държавите-членки позволяват търговия на права на ползване на радиочестоти в рамките на ЕС в хармонизираните честотни ленти 790—862 MHz (800 MHz-овата честотна лента), 880—915 MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz и в други допълнителни части от спектъра, освободени за мобилни услуги, без да се засяга настоящото и бъдещото разпространение на други услуги, които разполагат със същия достъп до този радиочестотен спектър при условията, посочени в решенията на Комисията, приети в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО.

Изменение  73

Предложение за решение

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва да осигури достъпността на допълнителни честотни ленти за предоставянето на хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп, които да осигурят широколентови услуги на цялата територия на ЕС, включително най-отдалечените райони, като по този начин дават възможност за интернет достъп на цена, сравнима с тази на наземния достъп.

6. За да се гарантира достъпът на всички граждани до модерни цифрови услуги, включително широколентови, по-специално в отдалечени и слабо населени райони, държавите-членки и Комисията могат да изследват достъпността на достатъчно честотни ленти за предоставянето на широколентови спътникови услуги, даващи възможност за интернет достъп.

Изменение  74

Предложение за решение

Член 6 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да проучат възможността за разширяване на достъпността и използването на вътрешни базови станции („picocells“ и „femtocells“).

Изменение  75

Предложение за решение

Член - 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -7

Нужди от радиочестотен спектър за други политики в областта на безжичните комуникации

 

С цел да подкрепят по-нататъшното развитие на иновативни аудиовизуални медии и други услуги за европейските граждани, като отчитат икономическите и социалните ползи от един цифров единен пазар, държавите-членки в сътрудничество с Комисията гарантират наличието на достатъчно честотни ленти за спътниково и наземно предоставяне на подобни услуги.

Изменение  76

Предложение за решение

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нужди от радиочестотен спектър за определени политики на ЕС

Нужди от радиочестотен спектър за други специфични политики на ЕС

Изменение  77

Предложение за решение

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В сътрудничество с държавите-членки, Комисията следва да провежда проучвания и да разглежда възможността за проектиране на схеми за разрешения, които биха допринесли за нисковъглеродна политика чрез спестяване на електроенергия при използването на радиочестотния спектър, както и чрез предоставяне на радиочестоти за безжични технологии с потенциал за подобряване на енергоспестяването, включително интелигентни електроразпределителни мрежи и интелигентни измервателни системи.

2. В сътрудничество с държавите-членки, Комисията следва да провежда проучвания и да разглежда възможността за проектиране на схеми за разрешения, които биха допринесли за нисковъглеродна политика чрез спестяване на електроенергия при използването на радиочестотния спектър, както и чрез предоставяне на радиочестоти за безжични технологии с потенциал за подобряване на енергоспестяването и енергийната ефективност на други разпределителни мрежи, като например водоснабдителните мрежи, включително интелигентни електроразпределителни мрежи и интелигентни измервателни системи.

Изменение  78

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост Комисията следва да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за публична безопасност и защита, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия.

3. Комисията следва да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия и в хармонизирани честотни ленти за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия (PPDR) и да предприема действия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия (PPDR). За да бъде гарантирано ефикасното използване на радиочестотния спектър, в този контекст Комисията проучва възможностите за използването на честотите с военно приложение от страна на PPDR.

Изменение  79

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки и Комисията следва да преразглеждат нуждите от радиочестоти на научната общност и да си сътрудничат с нея; да идентифицират известен брой изследователски и развойни инициативи и иновативни приложения, които могат да имат значително социално-икономическо въздействие и/или потенциал за инвестиции, и да подготвят разпределянето на достатъчно радиочестоти за такива приложения съгласно хармонизирани технически условия и най-облекчена административна тежест.

4. Държавите-членки и Комисията следва да преразглеждат нуждите от радиочестоти на научната и академичната общност и да си сътрудничат с нея; да идентифицират известен брой изследователски и развойни инициативи и иновативни приложения, които могат да имат значително социално-икономическо въздействие и/или потенциал за инвестиции, и да подготвят разпределянето на достатъчно радиочестоти за такива приложения съгласно хармонизирани технически условия и най-облекчена административна тежест.

Изменение  80

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, се стремят да определят минимален набор от хармонизирани основни честотни ленти за услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE) в Съюза, в съответствие с целите на Съюза за подобряване на интеграцията на вътрешния пазар и достъпа до култура. Тези хармонизирани честотни ленти са на честота 1 GHz или на по-високи честоти.

Обосновка

Изпълнителите и групите, които имат участия, се сблъскват с проблеми, тъй като безжичните микрофони имат различни честоти не само в различните държави-членки, но и в различните градове и региони. Услугите по подготовка на програми и специални прояви не се нуждаят от големи райони на покритие и поради това честотите над 1 GHz биха били идеални.

Изменение  81

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите-членки и Комисията следва да гарантират достъпността на радиочестотния спектър за радиочестотна идентификация (RFID) и други технологии за безжични комуникации в интернет на нещата (IOT) и да работят в посока към стандартизация на комуникациите в интернет на нещата (IOT) в отделните държави-членки.

Изменение  82

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията, подпомагана от държавите-членки, които следва да предоставят цялата съответна информация за използването на радиочестотния спектър, следва да създаде опис на текущото използване на спектъра и на евентуални бъдещи нужди от радиочестоти в ЕС, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz.

1. Комисията следва да създаде опис на цялото текущо използване на спектъра, като за тази цел държавите-членки следва да предоставят всички необходими фактически данни.

 

Предоставяната от държавите-членки информация следва да е достатъчно подробна, за да позволява чрез описа да се оценява ефективността на използването на радиочестотния спектър, както и да се определят евентуални бъдещи възможности за хармонизация на радиочестотния спектър с цел подпомагане на политиките на Съюза.

 

Като първоначална стъпка описът следва да съдържа честотите в диапазона от 300 MHz до 6 GHz, които ще бъдат последвани от честотите от 6 GHz до 70 GHz.

 

При необходимост държавите-членки следва да предоставят информацията на база лицензи, в т.ч. частни ползватели и ползватели от публичния сектор, без това да засяга задържането на чувствителна или поверителна търговска информация.

Изменение  83

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява, въз основа на ясно определени и прозрачни критерии и методи, оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти въз основа на прозрачни, ясни и съвместно определени критерии и методи за оценка. Освен това следва да се гарантира, че при неоптимално използване ще бъдат взети необходимите мерки, за да се постигне възможно най-ефективно натоварване. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди, включително дългосрочни, за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители, общности, предприятия и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

Изменение   84

Предложение за решение

Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Описът включва също така доклад относно мерките, предприети от държавите-членки с цел прилагане на решенията на равнище ЕС по отношение на хармонизацията и използването на определени честотни ленти.

Изменение  85

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. ЕС следва да участва в международни преговори по въпроси в областта на радиочестотния спектър с цел защита на своите интереси, като действа в съответствие със законодателството на ЕС, включително, наред с други неща, принципите на вътрешните и външните компетенции на ЕС.

1. ЕС следва да участва в международни преговори по въпроси в областта на радиочестотния спектър с цел защита на своите интереси и гарантиране на единна позиция на Съюза, като действа в съответствие със законодателството на ЕС, включително, наред с други неща, принципите на вътрешните и външните компетенции на ЕС.

Изменение  86

Предложение за решение

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят разрешаване в рамките на международните споразумения на цялостното използване на честотните ленти за целите, за които те са предназначени (designated) в европейската нормативна уредба, както и че достатъчен обем от подходящо защитен спектър е разполагаем за нуждите на секторните политики на ЕС.

3. Държавите-членки следва да осигурят разрешаване в рамките на международните споразумения на цялостното използване на честотните ленти за целите, за които те са предназначени (designated) в европейската нормативна уредба, както и че достатъчен обем от подходящо защитен спектър е разполагаем за нуждите на изпълнението на секторните политики на ЕС.

Изменение   87

Предложение за решение

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При поискване ЕС следва да предоставя политическа и техническа подкрепа на държавите-членки при техните двустранни преговори със съседни държави извън ЕС, включително кандидатстващи и присъединяващи се държави, за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър, които възпрепятстват държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно законодателството на ЕС по отношение на политиката в областта на спектъра и управлението на спектъра. ЕС също така следва да подкрепя усилията на трети държави за въвеждане на управление на спектъра, съвместимо с това на ЕС, с цел защита на целите на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър.

4. С цел решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър, които иначе биха възпрепятствали държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно законодателството на ЕС по отношение на политиката в областта на спектъра и управлението на спектъра, ЕС следва да подпомага държавите-членки с политическа и техническа подкрепа при техните двустранни и многостранни преговори с трети държави, по-специално със съседни държави извън ЕС, включително кандидатстващи и присъединяващи се държави. ЕС също така следва да подкрепя усилията на трети държави за въвеждане на управление на спектъра, съвместимо с това на ЕС, с цел защита на целите на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър.

Изменение  88

Предложение за решение

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2015 г. Комисията следва да извърши преглед на прилагането на настоящата програма за политика в областта на радиочестотния спектър и да докладва на Европейския парламент и Съвета за разработените действия и приетите мерки съгласно настоящото решение.

До декември 2015 г. Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата програма за политика в областта на радиочестотния спектър. Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и Съвета за разработените дейности и приетите мерки съгласно настоящото решение.

(1)

ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 53-57.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз е най-голямата световна икономика. Нито САЩ, нито Китай са по-големи, противно на твърденията, които обикновено се заявяват по време на споровете за това, кой е и кой ще бъде на първо място в световната икономика. Разликата е там, че САЩ и Китай имат по-големи пазари, поради което предлагат по-добри предпоставки за конкуренция, конкурентоспособност, нови услуги, продукти и иновации. Необходимостта от единен вътрешен пазар е от решаващо значение за това, Европа да поеме водеща роля в световната икономика, със специално внимание върху сектора на услугите и икономиката на знанието. Парадоксът се състои в това, че колкото повече европейската икономика се превръща в икономика на знанието, толкова по-малко вътрешният пазар предлага възможности за европейските предприятия.

Програмата за цифровите технологии и цифровата икономика могат да служат като движеща сила за създаването на истински вътрешен пазар във всички дялове от нашата икономика. Това изисква способност да се поеме водеща роля по отношение на широколентовите комуникации и използването на интернет. Изключително важно е европейският телекомуникационен сектор да си възвърне водещата роля на глобално равнище, за да бъде сред водещите в развитието на информационните технологии като такива и появата на нови услуги и приложения. Но това е дори още по-важно, от решаващо значение, за да се създаде стимул за по-висока производителност, сближаване, конкурентоспособност и достъп до един единен пазар на европейската промишленост като цяло.

Докладчикът решително застъпва становището, че Европа трябва да има водеща роля в този процес на промяна, като създава най-добрите възможности за една конкурентоспособна европейска икономика на знанието, която се характеризира с жизненост, промяна и иновации. Това изисква достъп до интернет и широколентови приложения с най-добър капацитет и най-висока скорост.

Понастоящем Европа изостава от други глобални актьори, като същевременно САЩ и Китай освобождават големи диапазони от радиочестотния спектър, за да дадат възможност за бързото разработване на нови услуги и за високи скорости за мобилен интернет, предоставящ на техните граждани свързване с висок капацитет.

Нашата цел трябва да бъде да направим Европа най-добра и да направим това, което е най-доброто за Европа: отварянето на нови услуги и увеличаването на преноса по мобилни мрежи, предоставящи основа за нови възможности за култура и съдържание, радио- и телевизионно разпръскване и публични услуги в рамките на широколентовите комуникации, и същевременно осигуряването на равни възможности за излъчване още от днес.

Целите, определени от Програмата за цифровите технологии, гласят: широколентово покритие от 2013 г. за всички граждани на Европа, а до 2020 г. – високоскоростно покритие до 30 Mbps или повече (до 100 Mbps за половината от домакинствата в Европа). Тези цели трябва да се разглеждат като минимум, а стремежите и целите на политиката в областта на радиочестотния спектър трябва да допринасят за това, Европа да разполага с широколентов достъп с най-добър капацитет и най-висока скорост в света. Нашата цел трябва да бъде да превърнем Европа в лидер в развитието в тази област, като по този начин я превърнем в лидер в областта на телекомуникациите, както и в разработването на нови услуги и използването на по-високата производителност на напредничавите широколентови услуги.

За сравнение, според националния план на Южна Корея свързването със скорост от 1 000 Mbps (един гигабайт) трябва да бъде ежедневие до 2012 г. Южна Корея вече е сред водещите при сегашната средна скорост на свързване от 12 Mbps (понастоящем в Европа едва 18 % от връзките са над 10 Mbps). ЕС трябва да бъде в състояние да се конкурира с всички региони в света, за да бъде на първо място.

Безжичните широколентови комуникации са изключително важни, за да се гарантира на всички граждани наличието на нови и иновативни услуги. Европа не може да изостава. Изглежда очевидно, че тази цел не може да се постигне чрез използване на оптични влакна, чието инсталиране изисква значителни инвестиции, а чрез използването на комбинация от наличните безжични технологии с цел разширяване на покритието на широколентовите комуникации (радио наземни, кабелни, влакнести или спътникови системи), което да обхване цялата територия на Общността, включително селските и периферните райони, и да даде на пазара възможността да избира по-ефективната технология от гледна точка на разходите за операторите и гражданите.

Без безжични широколентови платформи е невъзможно постигането на 100 % покритие. Ние следва да се адаптираме към развитието на технологиите и променящите се зрителски модели и да гарантираме, че телевизията е достъпна на всички платформи, в това число мобилни.

Търсенето на честотен диапазон от страна на потребителите се увеличава много бързо. Полагането на оптични влакна (фиксирани линии) е скъпо и няма да може да отговори изцяло на търсенето на честотен диапазон.

Различни източници твърдят, че до 2013 г. преносът на данни ще се удвоява всяка година или че ще се увеличи шест пъти между 2008 и 2013 г. През 2009 г. броят на 3G абонатите в 27-те държави-членки на ЕС е нараснал до 166 милиона, което надхвърля броя на фиксирани широколентови линии в рамките на ЕС. Базираният в Обединеното кралство оператор „O2“ съобщи, че през 2009 г. преносът на данни по мобилни мрежи в Европа се е удвоявал на всеки три месеца; „Telecom Italia“ обяви, че неговият мобилен пренос е нараснал с 216 % от средата на 2008 г. до средата на 2009 г.. „AT&T“съобщи, че неговият мобилен пренос се е увеличил с 5 000% за последните 3 години. Главният изпълнителен директор на „Ericsson“ прогнозира, че 50 милиарда устройства да бъдат свързани до 2020 г. Според проучването „Visual Networking Index“ на Сиско, в световен мащаб преносът на данни по мобилни мрежи ще се удвоява всяка година до 2014 г., увеличавайки се 39 пъти между 2009 и 2014 г.

От това следва и причината, поради която Европа трябва да освободи повече радиочестотен спектър за безжични широколентови комуникации. Това трябва и може да бъде направено при отчитане на излъчването в момента, като се осигурят същите възможности за разпространителите, каквито съществуват и днес, и се обезщетяват евентуални разходи за миграция, когато е необходимо. Възможностите за мобилни широколентови комуникации трябва да са такива, че разпространението и културата да бъдат естествена част от развитието на безжичните услуги.

1. Общи коментари

Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги в съображение 28 определя компетентността на държавите-членки относно функциите за управление на радиочестотния спектър, но стратегическото планиране, координацията и, при необходимост, хармонизирането на общностно равнище могат да спомогнат да се гарантира, че се извлича максимална полза от вътрешния пазар.

За тази цел следва да бъдат създадени многогодишни законодателни програми за политика в областта на радиочестотния спектър, така че те да определят насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в Общността.

Петгодишната програма за политика в областта на радиочестотния спектър, представена на 20 септември 2010 г. от Европейската комисия, има за цел да гарантира, че част от цифровите дивиденти от прехода от аналогови към цифрови технологии е на разположение за безжични широколентови услуги в целия ЕС за постигането на хармонизирано използване на честотната лента от 800 MHz (790-862 MHz). Предложението припомня някои позиции, които вече бяха изразени от Европейския парламент преди няколко месеца с приемането на доклада относно „Нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu“ (доклад „Del Castillo“ A7-0066/2010)."

Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър насочва към по-тясно взаимодействие между императивите на вътрешния пазар и избора на стратегически приоритети на ЕС в областта на радиочестотния спектър, планирането и мерките за хармонизация, като в същото време предлага на частните субекти, операторите, производителите, потребителите и органите на публичната администрация сигурността да разполагат с дългосрочна политика и програми, основани на набор от устойчиви законодателни мерки.

Предложението за решение относно програмата за политика в областта на радиочестотния спектър се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка със създаването на вътрешния пазар и отчита принципите на субсидиарност и пропорционалност. Като признават, че радиочестотният спектър е национален ресурс, стратегическите цели, определени от член 3 от предложението (за осигуряване на достатъчен радиочестотен спектър за постигане на стратегическите цели на ЕС, подобряване на използването на радиочестотния спектър чрез гъвкаво използване с цел гарантиране на ефективна конкуренция при използването на спектъра) изискват координиран подход на европейско равнище.

Член 5 от ДФЕС определя принципа на субсидиарност като един от основните за Съюза, за да изрази правомощията на държавите-членки с компетентността на ЕС. Директивата за по-добро регулиране признава компетентността на държавите-членки по отношение на управлението на радиочестотния спектър при условието за хармонизация на равнище ЕС по целесъобразност, когато това е най-добрият начин за постигане на ползите от вътрешния пазар.

Съществува ясно разграничение между техническа хармонизация от страна на Европейската комисия посредством техническите мерки за прилагане и законодателна хармонизация, която изисква конкретна оценка на условията за субсидиарност.

2. Специфични бележки

Цели на политиката (член 3),

Важно е да се гарантира, че се предоставят достатъчно честотни ленти за целите на капацитета и покритието по такъв начин, че да може да се отговори на повишеното търсене на пренос на данни по мобилни мрежи и всички граждани на ЕС да имат достъп до високоскоростни широколентови комуникации, както е посочено в програмата за цифрови технологии. Европа трябва да бъде амбициозна и да се стреми към предоставянето поне на 1200 MHz за безжични услуги.

Радиочестотен спектър за безжични широколентови комуникации (член 6)

Докладчикът счита, че е от решаващо значение да се запазят непроменени датите, определени от Комисията (например честотната лента от 800 MHz да бъде достъпна за електронни съобщителни услуги до 1 януари 2013 г.). Всяко изключение или дерогация трябва да бъде предоставяно единствено по чисто технически причини, като трябва да се отчитат специфичните нужди за целите на сигурността и отбраната. Честотните ленти, които вече са определени от Комисията, следва да бъдат освободени до 1 януари 2012 г. съгласно предложението на Комисията.

Съюзът трябва да полага усилия за предоставянето на повече радиочестоти за мобилни услуги, с цел за поне 1200 MHz. Необходимо е да се установят правилните принципи, които могат да позволят освобождаването на допълнителни честотни ленти в бъдеще.

Има няколко проблема, на които може да се обърне внимание, като най-очевидният от тях са разходите за освобождаване на честотната лента. Задължение на държавите-членки е да обезщетяват съответните участници за допълнителни разходи, когато това е необходимо.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (23.3.2011)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър

(COM(2010)0471 – C7‑0269/2010 – 2010/0252(COD))

Докладчик по становище: Eija-Riitta Korhola

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP) е съществена стъпка за гарантиране на ефективното и оптимално използване на този ограничен ресурс. Политиката в областта на радиочестотния спектър е в основата на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа – водеща инициатива на Комисията, и е от ключово значение за постигането на целите на политиката, посочени в стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като програмата е включена сред 50-те приоритетни действия, предвидени в Акта за единния пазар.

2. RSPP има за цел създаването на конкурентен и жизнен европейски сектор за предоставяне на безжични широколентови услуги и оборудване. Програмата се стреми към създаването на среда, в която могат да процъфтяват паневропейски услуги.

3. Разпределението на радиочестотния спектър, като обществено благо, следва да защитава интересите на европейските граждани. Ефикасното и ефективно разпределение на радиочестотния спектър ще осигури повече социални, културни и икономически ползи, ще увеличи възможностите за избор на потребителите, ще насърчи дългосрочната конкурентоспособност на европейските промишлени сектори и ще допринесе за изграждането на цифров вътрешен пазар.

4. Използването на радиочестотния спектър за мобилни широколентови комуникации води до прираст на благосъстоянието на гражданите, а през последните години преносът на данни по мобилни мрежи отбелязва рязко увеличение. Тази тенденция се запазва, като броят интелигентни телефони (смартфони), преносими компютри тип таблети и електронни ключове (донгъли) продължава да нараства със също толкова бързи темпове. Освен това мобилните широколентови комуникации играят все по-важна роля при предоставянето и обновяването на услугите в други области като здравеопазване, образование, култура и публична администрация.

5. Хармонизирането на честотите ще намали разходите за разполагане на мобилни мрежи, както и разходите на потребителите за мобилни устройства, и ще увеличи конкуренцията и възможностите за избор на потребителите. Освен това то ще намали вредните трансгранични интерференции и смущения.

6. Ефективното използване на радиочестотния спектър може значително да подпомогне предоставянето на универсален достъп до електронните комуникации, по-специално за гражданите и предприятията, които се намират в по-необлагодетелствани или отдалечени райони, като например селските райони или островите.

7. Хармонизирането на радиочестотния спектър и предоставянето на възможност за развитие на безжичните широколентови услуги осигурява нови инструменти и възможности за доставяне на културно съдържание. В същото време е важно да се обезпечат съществуващите възможности за наземно радиоразпръскване. Когато е необходимо, допълнителните разходи за освобождаване на радиочестотната лента се заплащат от държавите-членки.

8. RSPP трябва да представи реалистични, но амбициозни цели, които да предоставят по-солидна основа, даваща възможност на европейските дружества да бъдат конкурентни на световния пазар. Без наличието на такива амбициозни цели съществува риск от Европейският съюз да изостане. Освен това освобождаването на радиочестотен спектър от 790MHz – 862MHz (800Mhz) е от жизнено важно значение в светлината на постигането на целите, посочени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, както по отношение на бърз достъп до интернет, така и по отношение на намаляването на „цифровото“ разделение. Процесът на освобождаване на този спектър следва да се проведе във възможно най-кратки срокове и не по-късно от 2013 г. Електронното управление, включително провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по електронен път, следва да допринесе за разпространението на широколентовите комуникации в ЕС.

9. Ще бъде необходим дългосрочен стратегически ангажимент, дори и след 2015 г. Важно е да се предостави регулаторна сигурност, когато става въпрос за такива съществени инвестиции.

По отношение на предложението за RSPP, докладчикът подчертава необходимостта от:

а) създаване на хармонизирани честотни ленти с цел насърчаване на паневропейски услуги, облекчаване на административните процедури и укрепване на вътрешния пазар;

б) акцентиране върху освобождаването на радиочестотите от 790 – 862MHz за мобилните широколентови комуникации до 2013 г.;

в) разглеждане на въпроса за допълнително освобождаване на радиочестоти във „втора подлента” под 790MHz с цел отговор на постоянно растящия пренос на данни;

г) насърчаване на честотите, използвани за осигуряване на по-голям капацитет, като честотата от 2,3 GHz;

д) отчитане на факта, че приемането във възможно най-кратки срокове на RSPP е от основно значение; жизненоважно е наличието на насочен към консенсус подход по отношение на основните въпроси и главно по отношение на необходимостта от получаване на повече честоти за мобилните услуги.

От гледна точка на вътрешния пазар представените по-горе цели представляват път към насърчаване на устойчивия растеж и заетост в Европа. Секторът на мобилните комуникации е в исторически план катализатор на икономическото развитие за цялата Общност. Поради тази причина ние трябва да създадем среда, която насърчава инвестициите, създава възможности за растеж и поставя Европа на лидерска позиции на световния пазар.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на общностния пазар. Настоящото решение не засяга действащото законодателство на ЕС, по-специално Директива 1999/5/ЕО и Директиви 2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО. Освен това то не засяга мерките, предприети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на общностния пазар. Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър подкрепя целите и ключовите действия, очертани в стратегията „ЕС 2020“ и в Програмата в областта на цифровите технологии, и се включва сред 50-те приоритетни действия, предвидени в Акта за единния пазар. Настоящото решение не засяга действащото законодателство на ЕС, по-специално директиви 1999/5/ЕО, 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2009/140/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО. Освен това то не засяга мерките, предприети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Радиочестотният спектър е обществено благо, което не може да бъде частна собственост, а трябва да се регулира от държавите, с цел да се улесни неговото използване посредством лицензирани права за излъчване или права за ползване без лиценз.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Радиочестотният спектър е ключов ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

(2) Радиочестотният спектър е ключов обществен ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Ефективното използване на радиочестотния спектър има значение и във връзка с универсалния достъп до електронните комуникации, по-специално за гражданите и предприятията, които се намират в слабо населени или отдалечени райони, например селските райони или островите. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Следва да бъде възприет обновен икономически и социален подход по отношение на управлението, разпределението и използването на радиочестотния спектър, като се обръща особено внимание на създаването на уредба, която гарантира по-голяма ефикасност на радиочестотния спектър, по-добро планиране на честотите и предпазни мерки срещу антиконкурентното поведение и предприемането на антисоциални мерки по отношение на използването на радиочестотния спектър.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации и се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща общностния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт и енергетика.

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации и се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. Хармонизацията на радиочестотния спектър е също така особено важна за осигуряването на качеството на услугите, предоставяни от електронните комуникации, и за създаването на икономии от мащаба, тъй като понижава както разходите за разполагане на мобилни мрежи, така и разходите на потребителите за мобилни устройства. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща общностния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт и енергетика. Евентуалните претенции на лицата, които понастоящем притежават права върху радиочестотния спектър, по никакъв начин не следва да забавят необходимата реформа.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Тази първа програма следва по-специално да подкрепи стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и ориентиран към цялото общество растеж, предвид огромния потенциал на безжичните услуги за насърчаване на основаваща се на информацията икономика, за развиване и подпомагане на сектори, разчитащи на информационни и комуникационни технологии, и за преодоляване на „цифровото“ информационно разделение. Тя също е ключов фактор в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа4, която има за цел да осигури бърз широколентов достъп до интернет в бъдещата, основаваща се на мрежи икономика на знанието, с амбициозна цел за покритие на всички европейци с универсален широколентов достъп със скорости от поне 30 Mbps до 2020 г., като по този начин се постигат устойчивите икономически и социални ползи от цифров единен пазар. Програмата също следва да подкрепя и насърчава други секторни политики на ЕС, като тези за устойчива околна среда и икономическо и социално приобщаване на всички граждани на ЕС. Предвид значението на безжичните приложения за иновациите, тази програма също така е ключова инициатива в подкрепа на политиките на ЕС за иновации.

(4) Тази първа програма следва по-специално да подкрепи стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и ориентиран към цялото общество растеж, предвид огромния потенциал на безжичните услуги за насърчаване на основаваща се на информацията икономика, за насърчаване, развиване и подпомагане на сектори, разчитащи на информационни и комуникационни технологии, например електронната търговия, и за преодоляване на „цифровото“ информационно разделение. Тя също е ключов фактор в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа4, която има за цел да осигури бърз широколентов достъп до интернет в бъдещата, основаваща се на мрежи икономика на знанието, с амбициозна цел за покритие на всички европейци с универсален широколентов достъп със скорости от поне 30 Mbps до 2020 г., като по този начин се постигат устойчивите икономически и социални ползи от цифров единен пазар. Тя насърчава по-специално развитието на нови пазари и нови услуги за МСП, както и създаването на нови работни места. Програмата насърчава също така конкуренцията и позволява на потребителите да се възползват от по-големи възможности за избор и по-добри цени на стоките и услугите. Електронното управление, включително провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по електронен път, следва да допринесе за разпространението на широколентовите комуникации. Програмата също следва да подкрепя и насърчава други секторни политики на ЕС, като тези за устойчива околна среда и икономическо и социално приобщаване на всички граждани на ЕС, по-специално на лицата с увреждания и гражданите, живеещи в отдалечени райони. Предвид значението на безжичните приложения за иновациите, тази програма също така е ключова инициатива в подкрепа на политиките на ЕС за иновации.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Първата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да продължава да е в голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява действия за следване на политиките на ЕС.

(5) Първата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да е в голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява действия за следване на политиките на ЕС. Трябва да се избягват специалните национални режими за използване на радиочестотния спектър, за да не се създават пречки на европейските пазари, макар и решенията за предоставяне на права за ползване следва да продължат да се вземат на национално равнище и съгласно съществуващите национални бизнес модели.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Поради това честотните ленти, за които законодателството на ЕС вече е въвело гъвкаво използване, следва незабавно да започнат да се търгуват съгласно Рамковата директива. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, както и общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и на неоправдано неизползване на придобити радиочестоти, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС.

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Поради това честотните ленти, за които законодателството на ЕС вече е въвело гъвкаво използване, следва незабавно да започнат да се търгуват съгласно Рамковата директива. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и неоправдано неизползване на придобитите радиочестоти и на общите стандарти за премахване на тези лицензирани права, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите).

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа, безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Условията за предоставяне следва да бъдат определени така, че да позволяват равнопоставени условия на конкуренция по отношение на покритието на територията и да не възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара. Освен това следва също така да не се поставят в неизгодно положение новите технологии единствено защото са предоставени по-късно на пазара. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите).

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра заедно с ефективна методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz. Това би спомогнало за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса.

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра заедно с ефективна методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 6 GHz. Това би спомогнало за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса. За да се допълни този подход, описът следва също така да включва доклад относно мерките, предприети от държавите-членки с цел изпълнение на взети на равнище ЕС решения относно хармонизирането и използването на специфични честотни ленти.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) 800 MHz-овата честотна лента е оптимална за покритие на големи райони с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2013 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. В дългосрочен план биха могли да се предвидят и допълнителни честоти под 790 MHz, в зависимост от опита и липсата на радиочестоти в други диапазони, подходящи за покритие. Като се вземе предвид капацитета на 800 MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал над големи площи, към правата следва да се добавят задължения за покритие.

(13) 800 MHz-овата честотна лента е оптимална за покритие на големи райони с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2013 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. В случай на изключителни местни условия Комисията може да разреши специфични дерогации до 2015 г. в отговор на надлежно обосновани искания от страна на държавите-членки. В дългосрочен план следва да се предвидят и допълнителни честоти в свръхвисокия честотен обхват (UHF) въз основа на описа на съществуващи ползвания и евентуални бъдещи нужди от радиочестоти в Съюза, в зависимост от действителното търсене на пазара, целите от социално и културно естество, опита и липсата на радиочестоти в други диапазони, подходящи за покритие. В допълнение към това бързото прилагане на Директивата за GSM в съответствие справилата на конкуренцията е от първостепенно значение.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Тъй като общият подход и икономиите от широкомащабност са от ключово значение за развитието на широколентовите комуникации на територията на ЕС и за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията и на разпокъсаност на пазара сред държавите-членки, чрез съгласувани действия на държавите-членки и Комисията биха могли да се определят някои условия по отношение на разрешенията и процедурите. Такива условия биха могли да включват задължения за покритие, размер на блока от радиочестоти, график на предоставянето на права, достъп до оператори на виртуални мобилни мрежи (MVNO) и срок на валидност на правата на ползване. На фона на значението на търговията с радиочестоти за подобряване на ефективността при използването на радиочестотния спектър и развитие на общностния пазар за безжично оборудване и услуги, тези условия следва да се прилагат за честотни ленти, които са разпределени за безжични комуникации и чиито права на ползване могат да се прехвърлят или отдават под наем.

(14) Тъй като общият подход и икономиите от широкомащабност са от ключово значение за развитието на широколентовите комуникации на територията на ЕС и за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията и на разпокъсаност на пазара сред държавите-членки, чрез съгласувани действия на държавите-членки и Комисията биха могли да се определят някои условия по отношение на разрешенията и процедурите. Такива условия биха могли да включват график на предоставянето на права, срок на валидност на правата на ползване и условията, при които правата могат да бъдат оттеглени или прехвърлени. На фона на значението на търговията с радиочестоти за подобряване на ефективността при използването на радиочестотния спектър и развитие на общностния пазар за безжично оборудване и услуги, тези условия следва да се прилагат за честотни ленти, които са разпределени за безжични комуникации и чиито права на ползване могат да се прехвърлят или отдават под наем.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

(24) Комисията следва да докладва периодично на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Нищо в настоящото решение няма за цел отклонение от защитата на икономическите оператори съгласно Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1.

 

_______

1OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел

Цел и приложно поле

Изменение  16

Предложение за решение

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящото решение се установява програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар.

1. С настоящото решение се установява програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Настоящото решение не засяга разпоредбите на Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1.

 

______________

1ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 1 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Настоящото решение не засяга съществуващото право на ЕС и мерките, предприети на национално равнище в съответствие с правото на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-добро удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти.

a) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-ефективно и широкообхватно удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти, повишаване на качеството на услугите и осигуряване на универсален достъп до електронни комуникации, чрез който да се преодолеят съществуващите географски различия, като в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. При постигането на тази цел се гарантират равнопоставени и недискриминационни условия на конкуренция, а също така се защитават националните особености във връзка с бизнес моделите;

Изменение  20

Предложение за решение

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) прилагане на възможно най-облекчената система за разрешение по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

в) прилагане на най-подходящата недискриминационна система за разрешение, която е възможно най-облекчена, за да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

Изменение  21

Предложение за решение

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция.

г) гарантиране на функционирането на вътрешния пазар, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция и ефикасно координиране на хармонизацията и стандартизацията на честотите.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) навременно осигуряване на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за подпомагане на целите на политиката на ЕС;

a) навременно осигуряване на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за подпомагане на целите на политиката на ЕС, по-конкретно определяне на приоритети в областта на осигуряването на широколентов достъп, по-специално чрез ефективното прилагане на Директивата за GSM, както и насърчаване на развитието на икономически дейности, разчитащи на електронни комуникации, като например електронната търговия, в области, които понастоящем не се обслужват от широколентови връзки. Това трябва да се постигне, като същевременно се гарантира конкуренцията и се отчитат важни цели от общ интерес като културното многообразие и медийния плурализъм, както и интересите на различните потребители на радиочестотния спектър;

Изменение  23

Предложение за решение

Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) поддържане и развиване на ефективна конкуренция, по-специално при електронните съобщителни услуги, чрез предотвратяване ex ante или отстраняване ex post на прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, което би могло да доведе до значително възпрепятстване на конкуренцията;

г) поддържане и развиване на ефективна конкуренция, по-специално при електронните съобщителни услуги, чрез предотвратяване ex ante или отстраняване ex post на прекомерно натрупване на радиочестоти от определени икономически оператори, което би могло да доведе до значително възпрепятстване на конкуренцията, чрез оттегляне на правата за ползване на радиочестоти или други мерки;

Изменение  24

Предложение за решение

Член 3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) при определяне на областите от радиочестотния спектър, които следва да бъдат отворени за ползване без лицензионни права и/или запазени за научни изследвания;

Изменение  25

Предложение за решение

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да приемат подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията), като например по възможност и въз основа на консултации в съответствие с член 11 на съответни оператори да се предоставя пряк или непряк достъп до съседни блокове радиочестоти от поне 10 MHz.

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да приемат подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията).

Изменение  26

Предложение за решение

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат за разработване и хармонизиране на стандарти за радиооборудване и телекомуникационни терминали, както и за електрическо и електронно оборудване и мрежи, основани, когато е необходимо, на мандатите за стандартизация, предоставени от Комисията на съответните органи по стандартизация.

3. Държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат за разработване и хармонизиране на стандарти за радиооборудване и телекомуникационни терминали, както и за електрическо и електронно оборудване и мрежи, основани, когато е необходимо, на мандатите за стандартизация, предоставени от Комисията на съответните органи по стандартизация. Специално внимание се отделя също така на стандартите за оборудване, което да се използва от лица с увреждания, без обаче те да се лишават от правото да използват нестандартизирано оборудване, ако предпочитат. В това отношение ефективното координиране на хармонизацията и стандартизацията на радиочестотния спектър е от особено значение при предоставянето на възможност на потребителите за неограничено използване на устройства, зависещи от радиочестотния спектър, в рамките на вътрешния пазар.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър.

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър като обществено благо.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 4 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Мерките, предвидени в параграф 1, се предприемат в допълнение към отварянето в близко бъдеще на 900 MHz-овата честотна лента в съответствие с изменената Директива за GSM и по начин, който насърчава конкуренцията. Тези мерки трябва да се прилагат по недискриминационен начин и не трябва да нарушават конкуренцията в полза на вече доминиращи на пазара оператори.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел пълно изпълнение на задълженията по параграф 1 и по-специално за гарантиране, че конкуренцията не се нарушава от натрупване, прехвърляне или изменение на права за ползване на радиочестоти, държавите-членки могат да предприемат inter alia следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция:

2. С цел пълно изпълнение на задълженията по параграф 1 и по-специално за гарантиране, че конкуренцията не се нарушава от натрупване, прехвърляне или изменение на права за ползване на радиочестоти, държавите-членки, когато планират предоставянето на радиочестоти, внимателно разглеждат вероятността планираното предоставяне на радиочестоти да намали или наруши конкуренцията на съответните пазари на мобилни услуги, като вземат под внимание радиочестотите, които вече са предоставени на конкурентните мобилни оператори на тяхна територия. Когато, предвид вече предоставените радиочестоти, съществува вероятност планираното предоставяне на радиочестоти да доведе до намаляване или нарушаване на конкуренцията, държавите-членки предприемат действия по отношение на това намаляване или нарушаване, като приемат поне една от следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция.

Изменение  30

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) държавите-членки могат да предприемат стъпки за постигане на по-равномерно разпределение на радиочестотния спектър между икономическите оператори чрез запазване на част от спектъра за нови участници в честотна лента или група честотни ленти със сходни характеристики или чрез запазване на част от спектъра за ползване без лиценз в тези честотни ленти;

Изменение  31

Предложение за решение

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор не водят до забавяния и насърчават ефективна конкуренция.

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор не водят до забавяния и дискриминация и насърчават ефективна конкуренция.

Изменение  32

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В случай че държавите-членки желаят да приемат която и да било от мерките, посочени в параграф 2, те могат да го направят, като наложат условията съгласно член 6 от Директивата за разрешение в съответствие с процедурите за налагане или промяна на условията относно правата за ползване на радиочестоти, посочени в Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1.

 

__________

1OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Обосновка

Целта на изменението е текстът да се приведе в съответствие с регулаторната рамка за далекосъобщенията. По-конкретно не е ясно дали настоящото решение (член 5, параграф 2) предлага нови правомощия за националните регулаторни органи или дали правните средства и предпазните мерки са тези, които произтичат от съществуващото законодателство. По-конкретно, националните регулаторни органи не трябва да бъдат в състояние да заобикалят процеса на преглед на пазара (включително член 7 от Рамковата директива) и да налагат задължения за достъп, които преди това не са можели да налагат.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО. В тези държави-членки, в които изключителни национални или местни условия биха попречили на разполагаемостта на тази честотна лента, Комисията може да разреши специфични дерогации до 2015 г. В съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да извършва периодичен преглед на използването на радиочестотния спектър под 1 GHz и да оценява дали би могло да се освободи допълнителен спектър и да се предостави за нови приложения.

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 276/2010/ЕО. В тези държави-членки, в които изключителни национални или местни условия биха попречили на разполагаемостта на тази честотна лента, Комисията може да разреши специфични дерогации до 2015 г. В съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да извършва периодичен преглед на използването на честотната лента UHF, а именно радиочестотния спектър в диапазона от 300 MHz до 3GHz, и да оценява дали би могло да се освободи допълнителен спектър и да се предостави за нови приложения. По-конкретно в по-дългосрочен план се разглежда възможността за втори „цифров дивидент“.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да осигурят насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони, по-специално чрез задължения за покритие; при тази дейност те следва да разглеждат начини и, когато е необходимо, да предприемат подходящи мерки за гарантиране, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

4. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да осигурят насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони; при тази дейност те следва да разглеждат начини и, когато е необходимо, да предприемат подходящи мерки за гарантиране, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

Изменение  35

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, вземат необходимите технически и регулаторни мерки, за да се избегнат вредни смущения между мобилните съобщителни услуги и потребителите на услугите по радиоразпръскване и услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE). Държавите-членки своевременно предоставят достатъчно средства, за да се покрият разходите по миграцията във връзка с освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента и със защитните мерки срещу смущения.

Изменение  36

Предложение за решение

Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва да осигури достъпността на допълнителни честотни ленти за предоставянето на хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп, които да осигурят широколентови услуги на цялата територия на ЕС, включително най-отдалечените райони, като по този начин дават възможност за интернет достъп на цена, сравнима с тази на наземния достъп.

6. Ако е необходимо, Комисията следва да осигури достъпността на допълнителни честотни ленти за предоставянето на хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп, които да осигурят широколентови услуги на цялата територия на ЕС, включително най-отдалечените райони, като по този начин дават възможност за интернет достъп.

Обосновка

Считаме, че това, Комисията да осигури достъпността на хармонизирани спътникови услуги, които „по този начин дават възможност за интернет достъп на цена, сравнима с тази на наземния достъп“, е извън приложното поле на настоящото решение и че радиочестотният спектър в S-лентата, лицензирана през 2009 г. на европейско равнище, удовлетворява изискванията за хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 7 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. За да се гарантира по-нататъшното развитие на иновативни аудиовизуални медии и други услуги за европейските граждани, държавите-членки, като вземат предвид икономическите и социални ползи от единния цифров пазар и в сътрудничество с Комисията, гарантират достатъчна наличност на радиочестотен спектър за спътниково и наземно предоставяне на подобни услуги.

Обосновка

Не само наземното радиоразпръскване се нуждае от достатъчен радиочестотен спектър, за да изпълнява целите от общ интерес, но и спътниците се нуждаят от достатъчен спектър, за да продължат да играят ролята на пионери и да прилагат новаторски технологии, които насърчават напредничави цифрови услуги, включително нови висококачествени аудиовизуални услуги като HDTV или 3DTV. Важно е да се възприеме всеобхватен подход към използването на радиочестотния спектър, който да насърчава генерирането на икономически и социални ползи от тези технологии за гражданите и предприятията, като по този начин се допринася за един напълно функциониращ единен цифров пазар.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост Комисията следва да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за публична безопасност и защита, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия.

3. Комисията следва да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за публична безопасност и защита, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, се стремят да определят минимален набор от хармонизирани основни честотни ленти за услугите по подготовка на програми и специални прояви в Съюза, в съответствие с целите на Съюза за подобряване на интеграцията на вътрешния пазар и достъпа до култура. Тези хармонизирани честотни ленти са на честота 1 GHz или на по-високи честоти.

Обосновка

Изпълнителите и групите, които имат участия, се сблъскват с проблеми, тъй като безжичните микрофони имат различни честоти не само в различните държави-членки, но и в различните градове и региони. Услугите по подготовка на програми и специални прояви не се нуждаят от големи райони на покритие и поради това честотите над 1 GHz биха били идеални.

Изменение  40

Предложение за решение

Член 7 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите-членки и Комисията гарантират достъпността на радиочестотния спектър за радиочестотна идентификация (RFID) и други технологии за безжични комуникации в интернет на нещата (IOT) и следва да работят за стандартизацията на разпределението на радиочестотния спектър за комуникации в интернет на нещата (IOT) в държавите-членки.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията, подпомагана от държавите-членки, които следва да предоставят цялата съответна информация за използването на радиочестотния спектър, следва да създаде опис на текущото използване на спектъра и на евентуални бъдещи нужди от радиочестоти в ЕС, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz.

1. Комисията, подпомагана от държавите-членки, които следва да предоставят цялата съответна информация за използването на радиочестотния спектър, следва да създаде опис на текущото използване на спектъра и на евентуални бъдещи нужди от хармонизирани радиочестоти в ЕС. Като първоначална стъпка въпросният опис следва да включва честоти в диапазона от 300 MHz до 6 GHz. Описът включва също така доклад относно мерките, предприети от държавите-членки с цел прилагане на решенията, приети на равнище ЕС във връзка с хармонизацията и използването на определени честотни ленти.

Изменение  42

Предложение за решение

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява, въз основа на ясно определени и прозрачни критерии и методи, оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители, предприятия и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Където е възможно, Комисията включва в описа, предвиден в параграф 1, и информация относно използването на радиочестотния спектър от трети съседни на държава-членка страни, които биха могли да имат пряко или непряко въздействие върху използването на спектъра в рамките на ЕС.

Изменение  44

Предложение за решение

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При поискване ЕС следва да предоставя политическа и техническа подкрепа на държавите-членки при техните двустранни преговори със съседни държави извън ЕС, включително кандидатстващи и присъединяващи се държави, за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър, които възпрепятстват държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно законодателството на ЕС по отношение на политиката в областта на спектъра и управлението на спектъра. ЕС също така следва да подкрепя усилията на трети държави за въвеждане на управление на спектъра, съвместимо с това на ЕС, с цел защита на целите на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър.

4. ЕС подпомага държавите-членки, като им предоставя политическа и техническа подкрепа при техните двустранни и многостранни преговори със съседни държави извън ЕС, включително кандидатстващи и присъединяващи се държави, за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър, които възпрепятстват държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно законодателството на ЕС по отношение на политиката в областта на спектъра и управлението на спектъра. ЕС също така следва да подкрепя усилията на трети държави за въвеждане на управление на спектъра, съвместимо с това на ЕС, с цел защита на целите на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Политика в областта на радиочестотния спектър

Позовавания

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

23.9.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Eija-Riitta Korhola

13.10.2010 г.

 

 

Дата на приемане

22.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Илиaна Ивaнова, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Damien Abad, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Антония Първанова, Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Gahler


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (15.3.2011)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър

(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

Докладчик по становище: Petra Kammerevert

КРАТКА ОБОСНОВКА

1.  Посредством предложението за решение Европейската комисия представя първата европейска програма за политиката в областта на радиочестотния спектър с цел стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в рамките на ЕС.

2.  При това на преден план е разширяването на радиочестотния спектър за безжични широколентови комуникации, за да се осъществи посочената в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цел, всички граждани на Съюза да получат до 2020 г. достъп до широколентови услуги със скорост поне 30 Mbps до 2020 г.

3.  Радиочестотният спектър е обществено благо и изключително оскъден ресурс. Той е от съществено значение за извършване на разнородни обществени, културни, социални и икономически задачи. С преразглеждането на Пакета за телекомуникационна реформа през 2009 г. Комисията пое задължението, при управлението на радиочестотния спектър да се съобразява в еднаква степен и по подходящ начин с всички тези аспекти. С това условията на пакета на Телеком представляват задължителната база на програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър. Ето защо трябва да се осигури действието на програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър изключително само в рамките на тази правна рамка и в съответствие със съдържащите се в нея принципи.

4.  Тук трябва преди всичко да се гарантира, че

а)  програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър дава благоприятни възможности за развитие на цифровото наземно радиоразпръскване и на хибридната телевизия. Разпространяването на безплатното приемане на програми чрез стандартите dvb-t или dvb-t2 се разви в Европа като изключително важен стълб на медийния плурализъм. Наземното разпространение е освен това единствената несобствена система на радиоразпръскване, която е на разположение на всички потребители в еднаква степен и достъпът до която е равноправен. Необходимо е да се гарантира съвместното съществуване на мобилните комуникации и радиоразпръскването в съответните честотни ленти, без да се причиняват смущения, преди всичко на места, където приемници с различни стандарти се намират в непосредствена близост. Понастоящем от икономическа гледна точка наземното радиоразпръскване е единственият смислен метод на предаване по отношение на цифрово радио и цифрова телевизия, които са преносими, мобилни и съответно годни за бъдещето.

б)  съществуващият радиочестотен спектър се използва ефикасно. За тази цел е необходимо извършването на редовна оценка на използването на радиочестотния спектър. Съгласно пакета на Телеком това спада към задълженията на държавите-членки. На европейско равнище следва само да се извършва координация.

в)  доколкото е възможно се предотвратяват смущения и интерференции в резултат на преразпределянето на радиочестотния спектър.

г)  се предвиждат задължителни компенсаторни мерки за инвестиции в използваните преди това честотни диапазони (напр. за dvb-t) или инвестиции, необходими поради преразпределението на честотния спектър (например PMSE).

5.  Радиочестотният спектър служи за задоволяване на най-различни обществени интереси в държавите-членки. Тук съществуват редица национални и регионални особености, които следва да се вземат под внимание. Под въпрос е, дали ЕС може да балансира тези интереси еднакво добре и ефикасно както неговите държави-членки. По тази причина (и с оглед на разпределението на правомощията, определени в член 9, параграф 1 на Рамковата директива) се отхвърля съгласуваното всеобхватно планиране и управление на радиочестотния спектър на европейско равнище. Също така докладчикът изключително скептично се отнася към въпроса относно компетентността на Комисията за водене на международни преговори. Приветства се за сметка на това идеята за координираща и допълваща роля на ЕС в подкрепа на държавите-членки на ЕС.

6.  И занапред следва да се избягват прибързани решения по отношение на разпределянето на радиочестотен спектър и чрез подходящи мерки следва да се гарантира, че при радиочестотен спектър, който предстои да се разпределя, се използват стандарти за разпръскване, които се основават на сигурни научни данни и които осигуряват максимално качество на услугите при минимални разходи за разпределяне. Вече е доказано например, че стандартът LTE не е по-ефикасен от стандарта dvb-t2.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар. Настоящото решение не засяга действащото законодателство на ЕС, по-специално Директива 1999/5/ЕО и Директиви 2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО. Освен това то не засяга мерките, предприети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) във вида, в който е изменена от Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година, се предвижда, че Комисията може да представи законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър, в които да бъдат формулирани насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в съответствие с директивите, приложими за електронни съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефективното използване на спектъра, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар. Освен това, след като е осъзнато, че съществува реален риск от намеса в общото приемане на аудиовизуално разпространение - аналогово или не - такива политики и пазарът, за който се отнасят, трябва да гарантират силна защита на правата на потребителите и подходяща публична информация относно предстоящите промени.

 

1 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение   2

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Радиочестотният спектър е ключов ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

(2) Радиочестотният спектър е публично благо с голяма обществена, културна, социална и икономическа стойност. Той е ключов ресурс за важни сектори и услуги, включително мобилни, безжични широколентови и спътникови комуникации, телевизионно и радио разпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, безжични микрофони и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за сигурност и безопасност, включително гражданска защита, улесняването на отношенията между гражданите и държавата чрез електронно управление и научни дейности като метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания. Поради това регулаторните мерки спрямо радиочестотния спектър имат отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации и се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща общностния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт и енергетика.

(3) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър на европейско равнище следва да подобрят единния пазар за безжични електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на ЕС, изискващи използване на спектър, като по този начин се създават нови възможности за иновации и се допринася за икономическото възстановяване и социалното приобщаване в рамките на ЕС, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа стойност на спектъра. За тази цел ЕС се нуждае от програма за политика, която обхваща вътрешния пазар във всички области на политика на ЕС, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни съобщения, научноизследователска и развойна дейност, транспорт, култура и енергетика.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Първата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да продължава да е в голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява действия за следване на политиките на ЕС.

(5) Първата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за държавите-членки и институциите на ЕС и да установи конкретни инициативи за прилагане. Управлението на радиочестотния спектър е въпрос от национална компетентност и трябва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство на ЕС и да позволява да се приемат мерки за следване на една политика на ЕС за радиочестотния спектър. Държавите-членки са задължени съгласно член 8а, параграф 1 от Рамковата директива да сътрудничат помежду си и с Комисията при стратегическото планиране, координиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър.

Изменение   5

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Програмата също следва да вземе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) и експертните технически познания на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), така че политиките на ЕС, които зависят от радиочестотния спектър и са били одобрени от Парламента и Съвета, да могат да се прилагат посредством технически мерки за прилагане, като следва да се отбележи, че такива мерки могат да се предприемат винаги, когато е необходимо, за прилагане на вече съществуващи политики на ЕС.

(6) Програмата също следва да вземе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) и експертните технически познания на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT). Политиките на ЕС, които зависят от радиочестотния спектър и са били одобрени от Парламента и Съвета, могат да се прилагат посредством технически мерки за прилагане. В основата им трябва да стоят политическите ориентири и цели на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър, установени в член 8а от Рамковата директива.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Поради това честотните ленти, за които законодателството на ЕС вече е въвело гъвкаво използване, следва незабавно да започнат да се търгуват съгласно Рамковата директива. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, както и общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и на неоправдано неизползване на придобити радиочестоти, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС.

(8) Търговията с права за ползване на радиочестоти, съчетана с гъвкави условия за ползване, следва значително да допринесе за икономическия растеж. Освен това въвеждането на общи принципи за формата и съдържанието на такива подлежащи на търгуване права, както и общи мерки за предотвратяване на натрупването на права, което може да породи господстващо положение, както и на неоправдано неизползване на придобити радиочестоти, би улеснило координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и би спомогнало за придобиването на такива права навсякъде в ЕС.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите).

(9) Както е подчертано в Програмата за цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), безжичните широколентови комуникации са важно средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в селските и други райони, където инсталирането на кабелна широколентова връзка е трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и мощта на участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-специално когато определени радиочестоти започнат да се изчерпват, може да създаде пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да затрудни иновациите и конкуренцията. Поради това придобиването на нови права за ползване на радиочестоти, включително чрез търгуване на спектъра или други транзакции между потребители, и въвеждането на нови гъвкави критерии за използването на радиочестоти могат да имат въздействие върху съществуващата конкурентна среда. Следователно, държавите-членки следва да предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на права, за налагане на условия относно презапасяването с радиочестоти и ефективно използване като посочените в член 9, параграф 7 от Рамковата директива, за ограничаване на количеството радиочестоти за всеки оператор или за избягване на прекомерно натрупване на права), с оглед да се избягват изкривявания на конкурентната среда, в съответствие с принципите, залегнали в член 5, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО (Директивата за разрешенията) във вида, в който е изменена от Директива 2009/140/ЕО от 25 ноември 2009 година, и член 1, параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО (Директивата за GSM услугите) във вида, в който е изменена от Директива 2009/114/ЕО от 16 септември 2009 г.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра заедно с ефективна методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz. Това би спомогнало за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса.

(10) Оптималното и ефективно използване на радиочестотния спектър изисква постоянно следене на развитията и актуална и прозрачна информация за използването на радиочестоти на територията на ЕС. При все, че Решение 2007/344/ЕО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността изисква от държавите-членки да публикуват информация за правата на ползване, в ЕС има нужда от подробен опис на текущото използване на спектъра заедно с ефективна методика за преглед и оценка с цел подобряване на ефективността при използването на радиочестоти и радиооборудване, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz. Това би спомогнало за идентифициране на неефективни технологии и употреби в частния и публичния сектор, както и неизползвани предоставени радиочестоти и възможности за споделяне и за оценка на бъдещи нужди на потребителите и бизнеса.

Обосновка

Необходимо е пояснение. Радиочестотният спектър се използва и от частния нетърговски сектор.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Хармонизираните стандарти съгласно Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие са от съществено значение за постигане на ефективно използване на радиочестотния спектър и следва да вземат предвид законово определени условия за споделяне. Европейските стандарти за оборудване и мрежи, различни от радиоелектрическото и радиоелектронно оборудване и мрежи следва, също да следва да водят до избягване на оказването на вредно влияние върху използването на спектъра. Кумулативното въздействие на нарастващия обем и плътност на безжичните устройства и приложения, съчетано с многообразието на използваните радиочестоти, представлява предизвикателство пред текущите подходи за управление на смущенията. Те следва да бъдат преразгледани и повторно оценени заедно с характеристиките на приемниците и по-сложни механизми за избягване на смущения.

(11) Хармонизираните стандарти съгласно Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване, взаимното признаване на тяхното съответствие и бъдещото хармонизиране по отношение на електронните мрежи и безжичните уреди са от съществено значение за постигане на ефективно използване на радиочестотния спектър и следва да гарантират съчетаването на съществуващите и новите приложения. Европейските стандарти за оборудване и мрежи, различни от радиоелектрическото и радиоелектронно оборудване и мрежи следва, също да следва да водят до избягване на оказването на вредно влияние върху използването на спектъра. Кумулативното въздействие на нарастващия обем и плътност на безжичните устройства и приложения, съчетано с многообразието на използваните радиочестоти, представлява предизвикателство пред текущите подходи за управление на смущенията. Те следва да бъдат преразгледани и повторно оценени заедно с характеристиките на приемниците – като например нарастващата сигурност на приемниците и подходящите нива на мощност на предавателите – и по-сложни механизми за избягване на смущения.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) В различни държави-членки се пускат в действие нови мрежи за широколентова мобилна връзка по технологията Long-Term Evolution (LTE). Тези мрежи използват 790-862 MHz-овата честотна лента. Някои радиомикрофони понастоящем работят в тази лента, като вероятно предизвикват смущения. Това би могло също така да се отнася за уреди, използвани в училищата, театрите и конферентните зали или от други търговски, публични или частни потребители. Необходимото техническо преоборудване на системите ще може да бъде осъществено единствено чрез влагането на значителни финансови средства и това безусловно налага изясняване на отговорността.

Изменение   11

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) 800 MHz-овата честотна лента е оптимална за покритие на големи райони с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2013 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. В дългосрочен план биха могли да се предвидят и допълнителни честоти под 790 MHz, в зависимост от опита и липсата на радиочестоти в други диапазони, подходящи за покритие. Като се вземе предвид капацитета на 800 MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал над големи площи, към правата следва да се добавят задължения за покритие.

(13) 800 MHz-овата честотна лента може да се използва за покритие на големи райони, например с безжични широколентови услуги. Като се надгражда върху хармонизирането на техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и върху Препоръка на Комисията от 28 октомври 2009 г. за преустановяване на аналоговото разпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързите развития в националното регулиране, до 2015 г. тази честотна лента следва по принцип да се предостави за електронни съобщения в ЕС. Като се вземе предвид капацитетът на 800 MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал на големи разстояния, към правата ще се добавят задължения за покритие.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Допълнителни радиочестоти могат да са необходими на други сектори като транспорта (за системите за безопасност за управление и информационни системи), научноизследователска и развойна дейност, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия, електронно здравеопазване и електронно приобщаване. Оптимизирането на синергиите между политиката в областта на радиочестотния спектър и научноизследователската и развойна дейност, както и извършването на проучвания на радиосъвместимостта между различни потребители на радиочестоти следва да подпомогнат иновациите. Центърът за съвместни изследвания на Комисията следва да помогне при разработването на техническите аспекти на регулирането на спектъра, по-специално чрез осигуряване на средства за тестване с цел проверка на моделите на смущаване, свързани със законодателството на ЕС. Освен това резултати от изследвания по Седмата рамкова програма изискват преглед на нуждите от радиочестоти на проекти, които могат да имат голям икономически или инвестиционен потенциал, по-специално за малки и средни предприятия, например мислещо радио (cognitive radio) или електронно здравеопазване (e-health). Следва да се гарантира и подходяща защита срещу вредни смущения за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност.

(15) Допълнителни радиочестоти могат да са необходими на други сектори като транспорта (за системите за безопасност за управление и информационни системи), научноизследователска и развойна дейност, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия, електронно здравеопазване, електронно приобщаване и култура. Оптимизирането на синергиите между политиката в областта на радиочестотния спектър и научноизследователската и развойна дейност, както и извършването на проучвания на радиосъвместимостта между различни потребители на радиочестоти следва да подпомогнат иновациите. Центърът за съвместни изследвания на Комисията следва да помогне при разработването на техническите аспекти на регулирането на спектъра, по-специално чрез осигуряване на средства за тестване с цел проверка на моделите на смущаване, свързани със законодателството на ЕС. Освен това резултати от изследвания по Седмата рамкова програма изискват преглед на нуждите от радиочестоти на проекти, които могат да имат голям икономически или инвестиционен потенциал, по-специално за малки и средни предприятия, например мислещо радио (cognitive radio) или електронно здравеопазване (e-health). Следва да се гарантира и подходяща защита срещу вредни смущения за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Нещо повече, разширяването на радиочестотния спектър от посочените по-горе сектори следва да бъде придружено от публична информация относно допълнителното използване на спектъра, както и от програми за обучение, които да позволят на гражданите да разширят съответните официални инициативи и да създадат реална способност за мобилизиране на обществото.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Регулирането на радиочестотния спектър има сериозни трансгранични и международни измерения поради начина на разпространение, международния характер на пазарите, зависими от радиоуслуги, и необходимостта от избягване на вредни смущения между държавите. Освен това позоваванията на международни споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/20/ЕО, както са изменени, означават, че държавите-членки не следва да поемат международни задължения, които биха попречили или ограничили изпълнението на техните задължения в рамките на ЕС. Държавите-членки следва, в съответствие с юридическата практика, да предприемат всички необходими действия за постигането на подходящо представителство на ЕС по въпросите от негова компетентност в международните организации, натоварени с координацията на радиочестотния спектър. Освен това, когато е засегната политика или компетенция на ЕС, следва ЕС да провежда подготовка на преговорите и да играе роля в многостранни преговори, включително в Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), които съответстват на неговото ниво на отговорност по въпросите на радиочестотния спектър съгласно законодателството на ЕС.

(19) Регулирането на радиочестотния спектър има сериозни трансгранични и международни измерения поради начина на разпространение, международния характер на пазарите, зависими от радиоуслуги, и необходимостта от избягване на вредни смущения между държавите. Освен това позоваванията на международни споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/20/ЕО, както са изменени, означават, че държавите-членки не следва да поемат международни задължения, които биха попречили или ограничили изпълнението на техните задължения в рамките на ЕС. Държавите-членки следва, в съответствие с юридическата практика и в сътрудничество с Комисията, да проверят по какъв начин може да се осигури подходящо представителство на общите интереси на Съюза в международните организации, натоварени с координацията на радиочестотния спектър, и в кратък срок да приложат резултата от проверката.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Като изхожда от текущата практика и надгражда върху принципите, определени в заключенията на Съвета от 3 февруари 1992 г. относно процедурите, които да се следват на Световната административна радиоконференция (WARC) от 1992 г., и ако световните радиоконференции (WRC) и други многостранни преговори засягат принципи и политически въпроси с важно за ЕС измерение, ЕС следва да е в състояние да установи нови процедури за защита на своите интереси при многостранни преговори, в допълнение към дългосрочната цел за членство в Международния съюз по далекосъобщенията паралелно с държавите-членки; За тази цел, като взема предвид становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), Комисията може също така да предлага общи цели на политиката пред Европейския парламент и Съвета, както е установено в Директива 2002/21/ЕО.

(20) След консултации с Европейския парламент и Съвета, Комисията следва да представи предложение как на световните радиоконференции (WRC) и на други многостранни преговори, които засягат принципи и политически въпроси с важно за ЕС измерение, общностните интереси на Съюза могат да бъдат представяни адекватно от неговите органи; в допълнение след консултации със Съвета следва да бъде разгледана възможността за членство на Съюза в Международния съюз по далекосъобщенията паралелно с държавите-членки и при целесъобразност членството следва да бъде осъществено.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

(24) Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните бъдещи действия.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Настоящото решение не нарушава защитата, която се предоставя на участниците на пазара от Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1.

 

---------------

1 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел

Цел и обхват

Изменение  19

Предложение за решение

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящото решение се установява програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар.

С настоящото решение в съответствие с Рамковата директива и Директиви 2002/21/EО, 2002/20/EО и 2002/19/EО, изменени с Директива 2009/140/EО, Директива 2002/22/EО, изменена с Директива 2009/136/EО, и Решение № 67/2002/EО се установява програма за политика в областта на радиочестотния спектър относно стратегическото планиране и хармонизирането на неговото използване, с цел гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 1 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това решение не засяга действащото законодателство на ЕС и мерките, взети на национално равнище в съответствие със законодателството на ЕС за постигане на цели от общ интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Изменение  21

Предложение за решение

Член 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-добро удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти;

а) насърчаване на ефективното използване на радиочестотния спектър с цел възможно най-добро удовлетворяване на нарастващата потребност от използване на честоти, като същевременно се отчитат обществената, културната и икономическата стойност на радиочестотния спектър като цяло;

Изменение  22

Предложение за решение

Член 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) прилагане на неутралност по отношение на технологиите и услугите при използването на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги, в съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата директива), и при възможност за други сектори и приложения, по такъв начин, че да се насърчава ефективността на използването на спектъра, по-специално чрез подобряване на гъвкавостта, и да се насърчават иновациите;

б) прилагане на неутралност по отношение на технологиите и услугите при използването на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги в съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), изменена с Директива 2009/140/EО, и при възможност за други сектори и приложения, по такъв начин, че да се насърчава ефективността на използването на спектъра, по-специално чрез подобряване на гъвкавостта, и да се насърчават иновациите;

Изменение  23

Предложение за решение

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) прилагане на възможно най-облекчената система за разрешение по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

в) прилагане на най-подходящата система за разрешение по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и ефективност при използването на спектъра;

Изменение   24

Предложение за решение

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) гарантиране на функционирането на вътрешнообщностния пазар, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция.

г) гарантиране на функционирането на вътрешния пазар, по-специално чрез осигуряване на ефективна конкуренция, с цел насърчаване на културното многообразие и медийния плурализъм в съответствие с Рамковата директива във вида, в който е изменена от Директива 2009/140/ЕО, както и социалното и териториално сближаване.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) навременно осигуряване на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за подпомагане на целите на политиката на ЕС;

а) навременно осигуряване на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за подпомагане на целите на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър, като същевременно се отчитат възможностите за развитие на радиоизлъчването;

Изменение  26

Предложение за решение

Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) постигане на максимална гъвкавост при използването на спектъра за насърчаване на иновации и инвестиции чрез прилагането на принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, отварянето на радиочестотния спектър за нови услуги и възможността за търговия с права за ползване на радиочестоти;

б) постигане на максимална гъвкавост при използването на спектъра за насърчаване на иновации и инвестиции чрез прилагането на принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите, отварянето на радиочестотния спектър за нови услуги и възможността за търговия с права за ползване на радиочестоти. При това мерките на държавите-членки могат да се отклоняват от този принцип, когато те служат за изпълнение на целите, посочени в член 9, параграф 4, букви а) до г) от Рамковата директива;

Изменение  27

Предложение за решение

Член 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) използването на спектъра да стане по-ефикасно чрез отдаването на предпочитание на технологиите, които използват малък спектър; използване, като допълнение, на технологични характеристики като горещи точки и Wi-Fi например, които не изискват спектър;

Изменение  28

Предложение за решение

Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) подобряване на ефективността при използването на спектъра чрез извличане на ползи от генералните разрешения и увеличаване на употребата на такива видове разрешения;

в) подобряване на ефективността при използването на спектъра чрез извличане на ползи от генералните разрешения и увеличаване на употребата на такива видове разрешения и подобряване на позицията на потребителите по отношение на едновременното съществуване на стари и нови приложения;

Изменение  29

Предложение за решение

Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) избягване на вредни смущения от други радио или различни от радио устройства чрез улесняване на разработването на стандарти, позволяващи гъвкаво и ефективно използване на радиочестотния спектър, и увеличаване на устойчивостта на приемниците спрямо смущения, като се отделя особено внимание на кумулативното въздействие от нарастващите количества и плътност на радио устройствата и приложенията;

е) избягване на вредни смущения между устройства чрез улесняване на разработването на стандарти, позволяващи гъвкаво и ефективно използване на радиочестотния спектър, и увеличаване на устойчивостта на приемниците спрямо смущения или подходящ контрол на мощността на излъчване, като се отделя особено внимание на кумулативното въздействие от нарастващите количества и плътност на радио устройствата и приложенията;

Изменение  30

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки приемат подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията), като например по възможност и въз основа на консултации в съответствие с член 11 на съответни оператори да се предоставя пряк или непряк достъп до съседни блокове радиочестоти от поне 10 MHz.

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки приемат подходящи мерки за разрешаване и разпределяне, благоприятстващи развитието на широколентови услуги в съответствие с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешенията), във вида, в който е изменена с Директива 2009/140/ЕО, като например по възможност и въз основа на консултации в съответствие с член 11 на съответни оператори да се предоставя пряк или непряк достъп до съседни блокове радиочестоти от поне 10 MHz.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър.

4. Държавите-членки следва да гарантират, че условията и процедурите за подбор насърчават инвестициите и ефективното използване на радиочестотния спектър и едновременното съществуване на нови и стари услуги и устройства в полза на крайните ползватели и потребители.

Изменение  32

Предложение за решение

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Конкуренция

Принципи за регулиране на конкуренцията в областта на електронните комуникации

Изменение  33

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки следва да поддържат и насърчават ефективна конкуренция и да избягват деформации на конкуренцията в рамките на вътрешнообщностния пазар или в съществена част от него.

заличава се

Изменение  34

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел пълно изпълнение на задълженията по параграф 1 и по-специално за гарантиране, че конкуренцията не се нарушава от натрупване, прехвърляне или изменение на права за ползване на радиочестоти, държавите-членки могат да предприемат inter alia следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция:

2. С цел запазване и насърчаване на ефективната конкуренция на вътрешния пазар и в съответствие с член 9, параграф 7 от Рамковата директива и член 5, параграф 6 от Директивата за разрешенията, държавите-членки могат да предприемат inter alia следните мерки, без те да противоречат на прилагането на правилата за конкуренция:

Изменение  35

Предложение за решение

Член 5 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Държавите-членки могат да изменят съществуващите правила в съответствие с член 14 от Директива 2002/20/ЕО, когато това е необходимо за ex post премахване на прекомерно натрупване на радиочестоти при определени икономически оператори, което значително възпрепятства конкуренцията.

г) г) Държавите-членки могат да изменят съществуващите правила в съответствие с член 14 от Директивата за разрешенията, когато това е необходимо за ex post премахване на прекомерно натрупване на радиочестоти при определени икономически оператори, което значително възпрепятства конкуренцията.

Изменение  36

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор не водят до забавяния и насърчават ефективна конкуренция.

3. Държавите-членки следва да осигурят, че процедурите за разрешение и подбор насърчават ефективна конкуренция, не водят до неоправдани забавяния и отчитат позицията на потребителите по отношение на едновременно съществуващите приложения.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО. В тези държави-членки, в които изключителни национални или местни условия биха попречили на разполагаемостта на тази честотна лента, Комисията може да разреши специфични дерогации до 2015 г. В съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да извършва периодичен преглед на използването на радиочестотния спектър под 1 GHz и да оценява дали би могло да се освободи допълнителен спектър и да се предостави за нови приложения.

3. До 17 юни 2015 г. държавите-членки следва да предоставят 800 MHz-овата честотна лента за електронни съобщителни услуги в съответствие с хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО. В тези държави-членки, в които процесът на преминаване към цифрово радиоразпръскване е вече доста напреднал или приключен и в които миграцията на съществуващите услуги може да се осъществи навреме, Комисията препоръчва честотната лента да бъде на разположение в срок до 1 януари 2013 г.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да осигурят насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони, по-специално чрез задължения за покритие; при тази дейност те следва да разглеждат начини и, когато е необходимо, да предприемат подходящи мерки за гарантиране, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

4. В сътрудничество с Комисията държавите-членки следва да осигурят насърчаване на предоставянето на достъп до широколентово съдържание и услуги посредством честотния диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в слабо населени райони, по-специално чрез задължения за покритие; при тази дейност те гарантират, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE), както и съществуващите и бъдещите радиоизлъчвания, и осигуряват подходящи мерки за компенсиране на досегашните потребители за минали или настоящи разходи по миграцията; Във връзка с преразпределянето на 800 MHz-овата честотна лента, държавите-членки гарантират използването без смущения на приемници от крайните потребители.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, гарантират, че необходимите технически и регулаторни мерки се прилагат с цел избягване на взаимодействието между електронните съобщителни услуги в 800 MHz-овата честотна лента и потребителите на услугите по подготовка на програми и специални прояви (PMSE) в честотен диапазон под 790 MHz

Изменение  40

Предложение за решение

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията се приканва да приеме приоритетно подходящи мерки съгласно член 9б, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО, за да гарантира, че държавите-членки позволяват търговия на права на ползване на радиочестоти в рамките на ЕС в хармонизираните честотни ленти 790—862 MHz (800 MHz-овата честотна лента), 880—915 MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

5. Комисията се приканва да приеме приоритетно подходящи мерки съгласно член 9б, параграф 3 от Рамковата директива, за да гарантира, че държавите-членки позволяват търговия на права на ползване на радиочестоти в рамките на ЕС в хармонизираните честотни ленти 790—862 MHz (800 MHz-овата честотна лента), 880—915 MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва да осигури достъпността на допълнителни честотни ленти за предоставянето на хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп, които да осигурят широколентови услуги на цялата територия на ЕС, включително най-отдалечените райони, като по този начин дават възможност за интернет достъп на цена, сравнима с тази на наземния достъп.

6. Ако е необходимо, Комисията следва да осигури трайната достъпност на честотен спектър за предоставянето на хармонизирани спътникови услуги за широколентов достъп, които да осигурят широколентови услуги на цялата територия на ЕС, включително най-отдалечените райони, като по този начин дават възможност за интернет достъп.

Изменение  42

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. С цел оказване на подкрепа за бъдещото развитие на иновативните аудиовизуални медийни услуги и в частност тези, които произтичат от преминаването към цифрова телевизия, държавите-членки, в сътрудничество с Комисията и с оглед на икономическите и социалните ползи на вътрешния цифров пазар, гарантират наличността на радиочестотен спектър за предоставянето на аудиовизуални медийни услуги и осигуряват защита за радиочестотите, необходими за тези услуги.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост Комисията следва да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за публична безопасност и защита, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия.

3. В сътрудничество с Комисията държавите-членки гарантират предоставянето на достатъчно радиочестоти съгласно хармонизирани условия за подпомагане на разработването на услуги за безопасност, свободното разпространение на съответни устройства, както и разработването на иновативни, оперативно съвместими решения за публична безопасност и защита, гражданска защита и оказване на помощ при бедствия. Това не засяга използвания за радиоизлъчване спектър.

Изменение  44

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки и Комисията следва да преразглеждат нуждите от радиочестоти на научната общност и да си сътрудничат с нея; да идентифицират известен брой изследователски и развойни инициативи и иновативни приложения, които могат да имат значително социално-икономическо въздействие и/или потенциал за инвестиции, и да подготвят разпределянето на достатъчно радиочестоти за такива приложения съгласно хармонизирани технически условия и най-облекчена административна тежест.

4. Държавите-членки и Комисията следва да преразглеждат нуждите от радиочестоти на научната и академичната общност и да си сътрудничат с нея; да идентифицират известен брой изследователски и развойни инициативи и иновативни приложения, които могат да имат значително социално-икономическо въздействие и/или потенциал за инвестиции, и да подготвят разпределянето на достатъчно радиочестоти за такива приложения съгласно хармонизирани технически условия и най-облекчена административна тежест.

Изменение  45

Предложение за решение

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Опис и мониторинг на съществуващите ползвания и нововъзникващите нужди от радиочестотен спектър

Опис на съществуващите ползвания и нововъзникващите нужди от радиочестотен спектър

Изменение  46

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията, подпомагана от държавите-членки, които следва да предоставят цялата съответна информация за използването на радиочестотния спектър, следва да създаде опис на текущото използване на спектъра и на евентуални бъдещи нужди от радиочестоти в ЕС, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz.

1. В рамките на националните разпоредби, уреждащи компетенциите, държавите-членки изработват опис на текущото използване на спектъра и на евентуални бъдещи нужди от радиочестоти на своята територия, по-специално в диапазона от 300 MHz до 3 GHz, и го предават на Комисията. Същевременно държавите-членки правят оценка на техническата ефективност на радиочестотите, използвани за нови услуги.

Изменение  47

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

2. Описът, предвиден в параграф 1, следва да позволява оценяване на техническата ефективност на съществуващите ползвания на радиочестотния спектър и идентифициране на неефективните технологии и приложения, неизползвани или неефективно използвани радиочестоти и възможности за споделяне на радиочестоти. Следва също да се гарантира, че в случаите, в които използването не е оптимално, се вземат необходимите мерки с цел постигане на максимално равнище на ефикасно използване. В описа следва да са взети предвид бъдещите нужди за радиочестоти въз основа на потребностите на потребители и оператори и възможността за посрещане на такива нужди.

Изменение  48

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. ЕС следва да участва в международни преговори по въпроси в областта на радиочестотния спектър с цел защита на своите интереси, като действа в съответствие със законодателството на ЕС, включително, наред с други неща, принципите на вътрешните и външните компетенции на ЕС.

заличава се

Изменение  49

Предложение за решение

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят разрешаване в рамките на международните споразумения на цялостното използване на честотните ленти за целите, за които те са предназначени (designated) в европейската нормативна уредба, както и че достатъчен обем от подходящо защитен спектър е разполагаем за нуждите на секторните политики на ЕС.

3. Държавите-членки осигуряват разрешаване в рамките на международните споразумения на цялостното използване на честотните ленти за целите, за които те са предназначени в националното право и нормативната уредба на Съюза, както и че достатъчен обем от подходящо защитен спектър е на разположение за нуждите на секторните политики на ЕС.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Политика в областта на радиочестотния спектър

Позовавания

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

23.9.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Petra Kammerevert

19.10.2010

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2010

25.1.2011

 

 

Дата на приемане

3.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marietje Schaake, Timo Soini, Емил Стоянов, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Belet, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska


ПРОЦЕДУРА ()

Заглавие

Политика в областта на радиочестотния спектър

Позовавания

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.9.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

23.9.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

23.9.2010

ENVI

23.9.2010

IMCO

23.9.2010

REGI

23.9.2010

 

CULT

23.9.2010

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

19.10.2010

ENVI

5.10.2010

REGI

27.9.2010

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gunnar Hökmark

20.10.2010

 

 

Разглеждане в комисия

9.12.2010

28.2.2011

31.3.2011

 

Дата на приемане

12.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Владко Тодоров Панайотов, Catherine Trautmann

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

Дата на внасяне

15.4.2011

Правна информация - Политика за поверителност