ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

18.4.2011 - (COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Jan Zahradil

Процедура : 2010/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0156/2011
Внесени текстове :
A7-0156/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

(COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0544),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0316/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0156/2011),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98[1] и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93[2], както е представено на Европейския парламент и на Съвета, съгласно обикновената законодателна процедура, се определя от политическия ангажимент на Европейския съюз за опростяване на действащото законодателство с оглед на създаването на подобрена и по-ясна законова среда за бизнеса, най-вече по отношение на опростяване на митническите формалности, извършвани от вносителите на определени текстилни продукти, допуснати за свободно обращение в Общността, които попадат в обхвата на раздел XI на Комбинираната номенклатура[3], изброени в приложение I на Регламент (ЕИО) № 3030/93. Освен това, Комисията също така има за цел подобряване на еднообразието на правилата за внос посредством уеднаквяване на правилата за внос на текстилни продукти с тези за други промишлени стоки, които следва да подобрят цялостната последователност на законодателната среда в тази област.

Обхват на Регламент (ЕО) № 1541/98

Правният инструмент, който трябва да бъде отменен, се отнася до условията за приемане на доказателства за произход за някои текстилни материали и изделия от текстил с произход от трети страни и попадащи в раздел ХI от Комбинираната номенклатура: коприна, вълна, фини или груби животински косми, прежди и тъкани от конски косми; памук; други растителни текстилни влакна, хартиени прежди; синтетични или изкуствени нишки, ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали; изкуствени щапелни влакна; вата, филц и нетъкани, специални прежди, канапи, въжета и дебели въжета и изделия от тях; килими и други текстилни подови настилки; специални тъкани, тъфтинг изделия, дантели, гоблени, пасмантерия, бродерия; импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани и текстилни изделия от вид, подходящ за промишлени цели; трикотажни или плетени изделия; изделия за облекло и допълнения за облекло, трикотажни или плетени; изделия за облекло и допълнения за облекло, нетрикотажни нито плетени; други конфекционирани текстилни изделия, комплекти, употребявани дрехи и текстилни артикули, парцали, изброени в приложение I на Регламент (ЕИО) № 3030/93.

Основания за отменянето

1) Промени в регулаторната среда

Европейският съюз първоначално прие Регламент (ЕО) № 1541/98, с цел да се въведат специфични изисквания за представяне на доказателство за произход на посочените по-горе текстилни продукти с произход от трети страни, за които се прилагат количествени ограничения. Главната цел беше да се осигури инструмент за прилагане на мерките на търговската политика, приети с цел да се избегне срив на пазара, причинен от нарастване на вноса от трети страни, като например от Китайската народна република.

Впоследствие количествените ограничения върху вноса от страни-членки на СТО бяха отстранени с изтичането на Споразумението на СТО за текстила и облеклото през 2005 г. По отношение на специалните разпоредби относно предпазните мерки за внос на текстил и облекло с произход от Китайската народна република, които бяха обхванати от Споразумението за текстила и облеклото (АТС), те също изтекоха на 31 декември 2008 г., а и режимът на системата за двойно наблюдение на вноса с произход от Китай изтече.

Докладчикът споделя становището на Комисията, че в резултат на горепосоченото, твърде ограничените мерки на търговската политика в текстилния сектор, прилагани от Съюза, могат да се управляват, без да се налага прекомерна тежест за представяне на доказателство за произход за целия внос.

2) Действащи инструменти за контрол на вноса на текстилни продукти

За да продължи контрола на вноса на текстилни продукти, които все още са предмет на съществуващите количествени ограничения и с произход от Беларус и Северна Корея, които все още не са членки на СТО, в момента ЕС разчита на разрешения за внос. Това допринася за предотвратяване на проблема с нарушаването на пазара, който би бил причинен от едно внезапно увеличение на вноса на дадени текстилни продукти към пазара на ЕС, ако разрешените квоти не се спазваха.

Освен това по отношение на категориите продукти, включени в раздел XI на Комбинираната номенклатура, които не подлежат на количествени ограничения за внос и са допуснати за свободно обращение в ЕС, се прилага система за последващ статистически надзор с цел наблюдение на тяхното въздействие върху пазара на ЕС. Тази система се прилага в съответствие с член 308, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за създаване на Митнически кодекс на Общността[4].

И не на последно място, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, държавата на произход за всички вносни продукти, трябва да бъде посочена в клетка 34 от единния административен документ, който вносителите трябва да попълнят за пускане на стоки в свободно обращение. Това указание е предмет на проверки от митническите органи, които също имат възможността, когато е необходимо, да изискват допълнителни доказателства за всеки отделен случай.

По-добро информиране на потребителите

Докладчикът би искал също така да напомни, че в допълнение към гореспоменатите механизми за контрол за внос на текстилни продукти в ЕС, Европейският парламент прие през 2010 г. на първо четене доклада на г-жа Cristiana Muscardini, член на ЕП[5], относно посочването на страната на произход на някои продукти, внасяни от трети страни („произведено в“), който също се отнася до текстил и облекло. Въпреки че в доклада Muscardini не се въвежда нов механизъм за контрол, той предлага регламент относно посочването на страната на произход, който – когато влезе в сила, ще предостави на европейските потребители необходимата информация за произхода на някои продукти, включително на текстила и облеклото.

  • [1]  Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета от 13 юли 1998 година относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства.
  • [2]  Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 година относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни.
  • [3]  Комбинираната номенклатура (КН) е общата номенклатура на ЕС. Тя включва 8-цифрени подзаглавия, които се използват в декларациите за износ и в статистическите декларации за вътрешна търговия за идентифициране на различните категории стоки. КН се осъвременява всяка година и новата версия, което влиза в сила в началото на следващата година, се публикува ежегодно в Официален вестник на Европейския съюз, най-късно до края на октомври.
  • [4]  Регламент (ЕИО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. на Комисията формулира разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността.
  • [5]  Докладът Muscardini беше одобрен от комисията по международна търговия на 29 септември 2010 г. с 19 гласа „за“ и 2 „против“; ЕП го прие на първо четене на 21 октомври 2010 г. с 525 гласа „за“, 49 „против“ 44 въздържали се. Предложението за регламент относно „произведено в“ очаква одобрението на Съвета.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти

Позовавания

COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.10.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.10.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jan Zahradil

26.10.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

26.1.2011 г.

15.3.2011 г.

 

 

Дата на приемане

13.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Дата на внасяне

18.4.2011 г.