Postup : 2010/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0156/2011

Předložené texty :

A7-0156/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0248

ZPRÁVA     ***I
PDF 494kWORD 94k
18. 4. 2011
PE 458.613v02-00 A7-0156/2011

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Jan Zahradil

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0544),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0316/2010),

–   s ohledem na čl. 294, odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0156/2011),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise na zrušení nařízení Rady (ES) č. 1541/98(1) a pozměnění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93(2), který byl předložen Evropskému parlamentu a Radě v rámci řádného legislativního postupu, vychází z politického závazku Evropské unie zjednodušit platné právní předpisy a vytvořit tak lepší a přehlednější legislativní prostředí pro podniky, zejména s ohledem na zjednodušení formalit prováděných dovozci některých textilních výrobků třídy XI kombinované nomenklatury(3) uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství. Cílem Komise je rovněž zajistit větší jednotnost pravidel pro dovoz, a to harmonizací pravidel, která upravují dovoz textilních výrobků, s pravidly upravujícími jiné průmyslové zboží, což by mělo zlepšit celkovou provázanost legislativního prostředí v této oblasti.

Oblast působnosti nařízení Rady (ES) č. 1541/98

Legislativní nástroj, který má být zrušen, upravuje podmínky pro přijímání důkazu původu pro některé textilie a textilní výrobky pocházející ze třetích zemí, jež spadají do třídy XI kombinované nomenklatury: hedvábí; vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, žíněné nitě a tkaniny; bavlna; jiná rostlinná textilní vlákna, papírové nitě; chemická nekonečná vlákna, pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů; chemická střižová vlákna; vata, plsť a netkané textilie, speciální nitě, motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; koberce a jiné textilní podlahové krytiny; speciální tkaniny, všívané textilie, krajky, tapiserie, prýmkařské výrobky, výšivky; textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití; pletené nebo háčkované textilie; oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; jiné zcela zhotovené textilní výrobky, soupravy, obnošené oděvy a použité textilní výrobky, hadry, uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93.

Důvody zrušení

1) Změny regulačního prostředí

Evropská unie nejprve přijala nařízení Rady (ES) č. 1541/98, kterým zavedla zvláštní požadavky pro předkládání důkazu původu pro výše uvedené textilní výrobky pocházející ze třetích zemí, na něž se vztahovala množstevní omezení. Toto nařízení mělo sloužit zejména jako nástroj pro uplatňování opatření obchodní politiky, která byla přijata s cílem zabránit narušení trhu v důsledku prudce rostoucího dovozu ze třetích zemí jako ČLR.

Množstevní omezení u dovozu ze zemí, které jsou členy WTO, byla následně zrušena – poté, co v roce 2005 skončila platnost Dohody WTO o textilu a ošacení. Platnost zvláštních ochranných ustanovení pro dovoz textilních a oděvních výrobků pocházejících z ČLR, na něž se Dohoda WTO o textilu a ošacení (dohoda ATC) vztahovala, skončila dne 31. prosince 2008 a rovněž byl ukončen režim dohledu prováděný prostřednictvím dvojité kontroly dovozu kategorií pocházejících z ČLR.

Zpravodaj sdílí názor Komise, že s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem je možné spravovat opatření obchodní politiky uplatňovaná Unií v textilním odvětví, jež jsou velmi omezená, aniž by byla zátěž, kterou představuje předkládání důkazu původu, zbytečně kladena na všechny dovážené výrobky.

2) Stávající nástroje kontroly dovozu textilních výrobků

S cílem zachovat kontrolu nad dováženými textilními výrobky, jež i nadále podléhají přetrvávajícím množstevním omezením, pocházejícími z Běloruska a Severní Korey, které dosud nejsou členy WTO, spoléhá se nyní EU na dovozní povolení. To přispívá k předcházení problému narušení trhu, které by způsobil prudký nárůst dovozu daných textilních výrobků na trh EU, pokud by nebyly dodržovány povolené kvóty.

Mimoto je u kategorií výrobků spadajících do kategorie XI kombinované nomenklatury, na jejichž dovoz se nevztahují množstevní omezení, a které jsou propuštěny do volného oběhu v EU, uplatňován systém statistického sledování ex post s cílem zjistit, jaký dopad mají tyto výrobky na trh EU. Tento systém je spravován v souladu s čl. 308 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se vydává celní kodex Společenství(4).

V neposlední řadě musí být v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 uvedena v položce 34 jednotného správního dokladu, který jsou dovozci povinni vyplnit, aby mohlo být zboží propuštěno do volného oběhu, země původu všech dovezených výrobků. Tento údaj ověřují celní orgány, jež mají rovněž možnost vyžádat si v jednotlivých případech dodatečný důkaz, je-li to třeba.

Lepší informování spotřebitelů

Zpravodaj by rovněž rád připomenul, že vedle výše uvedených kontrolních mechanizmů pro dovoz textilních výrobků Evropský parlament v roce 2010 přijal v prvním čtení zprávu poslankyně EP Christiany Muscardiniové(5) o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (Made In), jež se rovněž zabývá textilními a oděvními výrobky, Ačkoliv zpráva poslankyně Muscardiniové nezavádí nové kontrolní mechanizmy, navrhuje se v ní nařízení týkající se uvádění země původu, které po svém vstupu v platnost poskytne evropským spotřebitelům nezbytné informace týkající se původu několika druhů výrobků, včetně textilních a oděvních výrobků.

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí.

(3)

Kombinovaná nomenklatura (KN) je společnou nomenklaturou EU. Obsahuje osmimístné číselné kódy, které se uvádějí ve vývozních prohlášeních a statistických hlášeních o vnitřním obchodu jako identifikace jednotlivých kategorií zboží. Kombinovaná nomenklatura se každoročně aktualizuje a její nové znění, které vstupuje v platnost na začátku následujícího roku, je jednou ročně, nejpozději do konce října, zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

(5)

Zprávu poslankyně Muscardiniové přijal výbor INTA dne 29. září 2010 (19 hlasy pro a 2 proti); EP tuto zprávu přijal v prvním čtení dne 21. října 2010 (přičemž 525 poslanců bylo pro, 49 proti a 44 se hlasování zdrželo). Návrh nařízení o uvádění země původu dosud nebyl schválen Radou.


POSTUP

Název

Zrušení nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky

Referenční údaje

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Datum předložení EP

6.10.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.10.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Projednání ve výboru

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Datum přijetí

13.4.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Datum předložení

18.4.2011

Právní upozornění - Ochrana soukromí