BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

18.4.2011 - (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Jan Zahradil

Procedure : 2010/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0156/2011
Indgivne tekster :
A7-0156/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

(KOM(2010)0544 – C7 0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0544),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0316/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0156/2011),

1.  fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 1541/98[1] og om at ændre Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93[2] som fremlagt for Europa-Parlamentet og Rådet ved den almindelige lovgivningsprocedure er motiveret af det EU-politiske engagement til fordel for en forenkling af den gældende lovgivning i den hensigt at skabe bedre og klarere forhold på lovgivningsområdet for erhvervslivet, hovedsageligt med hensyn til forenklingen af toldformaliteter, der iværksættes af importører af bestemte tekstilprodukter, som er overgået til fri omsætning i Fællesskabet, og som er omfattet af afsnit XI i den kombinerede nomenklatur[3], der er opstillet i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93. Endvidere er det også Kommissionens mål at forøge ensartetheden i importreglerne ved at rette reglerne om import af tekstilvarer ind efter reglerne for andre industrivarer, hvilket forventes at forbedre den overordnede sammenhæng i al lovgivningen på dette område.

Anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 1541/98

Det juridiske instrument, der skal ophæves, vedrører betingelserne for anerkendelse af dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer fra tredjelande og henhører under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur: silke; uld, fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, bomuld; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn; endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre; korte kemofibre; vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf; gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer; særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier; imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil; trikotagestof; beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage; beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage; andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude, jf. listen i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93.

Begrundelse for ophævelsen

1) Ændringer af de reguleringsmæssige rammer

EU indførte oprindeligt Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 med henblik på at fastsætte specifikke krav til fremlæggelsen af dokumentation for oprindelsen af de ovennævnte tekstilvarer fra tredjelande, for hvilke der gjaldt kvantitative restriktioner. Hovedformålet var at skabe et redskab til gennemførelsen af de handelspolitiske foranstaltninger, der træffes for at undgå markedsforstyrrelser forårsaget af en pludselig stigning i importen fra tredjelande såsom Folkerepublikken Kina.

Efterfølgende blev kvantitative importrestriktioner for varer med oprindelse i WTO-medlemslande elimineret, da WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande udløb i 2005. Med hensyn til særlige beskyttelsesforanstaltninger for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, som har oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som er omfattet af aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande, så udløb de også den 31. december 2008, og ordningen vedrørende tilsyn med dobbeltkontrol af importen af kategorier af varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina er udløbet.

Ordføreren er enig i Kommissionens synspunkt om, at de yderst begrænsede handelspolitiske foranstaltninger, som EU anvender inden for tekstilsektoren, som følge af ovenstående kan forvaltes, uden at det er nødvendigt at pålægge den urimelige byrde at skulle fremlægge oprindelsesdokumentation for al import.

2) De nuværende kontrolinstrumenter for import af tekstilvarer

Med henblik på at opretholde kontrol med importen af tekstilvarer, der fortsat er underlagt de resterende kvantitative restriktioner, og som har oprindelse i Belarus og Nordkorea, der endnu ikke er medlemmer af WTO, er EU gået over til at benytte importbevillinger. Dette bidrager til at forebygge problemer med markedsforstyrrelser, der ville blive affødt af en pludselig stigning i importen af en given tekstilvare til Fællesskabsmarkedet, hvis de tilladte kvoter ikke blev overholdt.

Endvidere anvendes der, hvad angår de varekategorier henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur, som ikke er omfattet af kvantitative importrestriktioner og bringes i fri omsætning i EU, en ordning med efterfølgende statistisk overvågning for at føre tilsyn med deres indvirkning på Fællesskabsmarkedet. Denne ordning forvaltes i henhold til artikel 308, litra d), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om indførelse af en EF-toldkodeks[4].

Sidst, men ikke mindst, skal oprindelseslandet for alle importerede varer angives, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93, i kasse 34 på det administrative enhedsdokument, som importørerne skal udfylde for at måtte bringe varer i fri omsætning. Denne angivelse underkastes verifikationskontrol af toldmyndighederne, der desuden har mulighed for at kræve yderligere dokumentation, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde.

Bedre information til forbrugerne

Ordføreren ønsker også at henlede opmærksomheden på, at ud over de ovenfor nævnte kontrolmekanismer for import af tekstilprodukter til EU vedtog Europa-Parlamentet sidste år under førstebehandling medlem af Europa-Parlamentet[5] Christiana Muscardinis betænkning om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande, som også vedrører tekstilvarer og beklædningsgenstande. Selvom Muscardini-betænkningen ikke indfører en ny kontrolmekanisme, foreslår den en forordning om en angivelse af oprindelsesland, der, når den er indført, vil tilvejebringe nødvendige oplysninger om oprindelsen af flere produkter, herunder tekstiler og beklædning, til europæiske forbrugere.

  • [1]  Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes.
  • [2]  Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande.
  • [3]  Den kombinerede nomenklatur (KN) er den fælles nomenklatur for EU. Den omfatter ottecifrede underoverskrifter, der anvendes i udførselsangivelser og i statistiske erklæringer om intern handel til at identificere de forskellige varekategorier. KN opdateres hvert år, og den nye version, der træder i kraft ved begyndelsen af det følgende år, offentliggøres årligt i Den Europæiske Unions Tidende senest ved udgangen af oktober.
  • [4]  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks.
  • [5]  Muscardini-betænkningen blev vedtaget af INTA den 29. september 2010 (19 stemmer for, 2 imod); Parlamentet vedtog den ved førstebehandlingen den 21. oktober 2010 (525 stemmer for, 49 imod, 44 hverken/eller). Forslaget til forordning om angivelse af oprindelsesland afventer Rådets godkendelse.

PROCEDURE

Titel

Ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer

Referencer

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Dato for høring af EP

6.10.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.10.2010

Ordfører

       Dato for valg

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Behandling i udvalg

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Dato for vedtagelse

13.4.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Dato for indgivelse

18.4.2011