ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

18.4.2011 - (COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής : Jan Zahradil

Διαδικασία : 2010/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0156/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0156/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

(COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0544),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0316/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0156/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98[1] και τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93[2], όπως υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας καθοδηγείται από τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, που υπάγονται στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας[3], που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93. Επιπλέον, στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο τομέα.

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου

Το νομικό μέσο που θα πρέπει να καταργηθεί αφορά τους όρους αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία υπάγονται στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας: μετάξι· μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς τρίχες, νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες· βαμβάκι· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, χάρτινα νήματα· ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες· συνθετικές μη συνεχείς ίνες· βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, ειδικά νήματα, σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά και καλώδια και σχετικά τεχνουργήματα· τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες· ειδικά υφάσματα, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα· εμποτισμένα υφάσματα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με επανωτές στρώσεις, είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες· πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ· ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ· ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ· άλλα έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας, συνδυασμοί, μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση της κατάργησης

1) Τροποποιήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε αρχικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου για να εισαχθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση των δικαιολογητικών καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών στα οποία εφαρμόζονται ποσοτικοί περιορισμοί. Στόχος αυτού ήταν πρωτίστως να χορηγήσει ένα εργαλείο εφαρμογής των μέτρων εμπορικής πολιτικής τα οποία υιοθετήθηκαν για να αποφευχθεί η διατάραξη της αγοράς εξαιτίας των ολοένα αυξανόμενων εισαγωγών από τρίτες χώρες, όπως από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Στη συνέχεια, οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από κράτη μέλη του ΠΟΕ καταργήθηκαν με τη λήξη ισχύος, το 2005, της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης. Σε ότι αφορά τις ειδικές ρήτρες διασφάλισης για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Κίνας τα οποία καλύπτονται από τη συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (ATC), αυτές έπαυσαν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008, όπως έπαυσε να ισχύει και το σύστημα επιτήρησης με διπλό έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων καταγωγής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η διαχείριση των πολύ περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.

2) Ισχύοντα μέσα ελέγχου στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Για να συνεχιστεί ο έλεγχος των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στους εναπομένοντες ποσοτικούς περιορισμούς και προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Λευκορωσία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες δεν είναι ακόμη μέλη του ΠΟΕ, η ΕΕ βασίζεται τώρα σε άδειες εισαγωγής. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη του προβλήματος στρεβλώσεων στην αγορά το οποίο θα οφείλονταν στις αυξημένες εισαγωγές συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εάν δεν είχαν τηρηθεί οι επιτρεπόμενες ποσοστώσεις.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας, δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς ως προς τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ένα σύστημα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης για την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στην ενιαία αγορά. Η διαχείριση του συστήματος αυτού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 308, στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα[4].

Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, η χώρα καταγωγής όλων των εισαγόμενων προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 34 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου το οποίο οφείλουν να συμπληρώνουν οι εισαγωγείς για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η ένδειξη αυτή υπόκειται σε διαδικασία εξακρίβωσης από τις τελωνειακές αρχές οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν, εάν χρειαστεί, πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε περίπτωση χωριστά.

Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

Ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει ότι επιπλέον των προαναφερθέντων ελεγκτικών μηχανισμών για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2010 σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση της κ. Cristiana Muscardini, ΒΕΚ[5] σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες (Made In), η οποία αφορά επίσης τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης. Παρότι η έκθεση Muscardini δεν εισάγει νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προτείνει ένα κανονισμό σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης ο οποίος όταν εφαρμοστεί θα παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με την προέλευση ορισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών και των ειδών ένδυσης, στους ευρωπαίους καταναλωτές.

  • [1]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά.
  • [2]  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 της 12ης Οκτωβρίου 1993 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών.
  • [3]  Η συνδυασμένη ονοματολογία είναι η κοινή ονοματολογία της ΕΕ. Περιλαμβάνει διακρίσεις 8 ψηφίων οι οποίες χρησιμοποιούνται στις δηλώσεις εξαγωγής και σε στατιστικές δηλώσεις που αφορούν το εσωτερικό εμπόριο για τον εντοπισμό των διαφορετικών κατηγοριών αγαθών. Η συνδυασμένη ονοματολογία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και η νέα έκδοση, η οποία αρχίζει να ισχύει από την αρχή του επόμενου έτους, δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αργότερο στα τέλη του Οκτωβρίου.
  • [4]  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
  • [5]  Η έκθεση Muscardini εγκρίθηκε στην επιτροπή INTA στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 (19 ψήφοι υπέρ και 2 κατά)· Το ΕΚ την ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2010 (525 ψήφοι υπέρ, 49 κατά και 44 αποχές). Η πρόταση για την εκπόνηση κανονισμού σχετικά με το "Made In" εκκρεμεί εν αναμονή εγκρίσεως από το Συμβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.10.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.10.2010

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

13.4.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Γεώργιος Παπαστάμκος, Carl Schlyter

Ημερομηνία κατάθεσης

18.4.2011