RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta

18.4.2011 - (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Jan Zahradil

Menetlus : 2010/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0156/2011
Esitatud tekstid :
A7-0156/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta

(KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0544);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0316/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0156/2011),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98[1] ning muuta nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93[2], mis esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku tavamenetluse käigus, tulenes Euroopa Liidu poliitilisest kohustusest lihtsustada kehtivaid õigusakte eesmärgiga luua nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele parem ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas tolliformaalsuste lihtsustamist, mida täidavad teatavate ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete importijad, kes kuuluvad koondnomenklatuuri XI jao alla [3]ning on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 lisas I. Lisaks on komisjoni eesmärk ka suurendada impordieeskirjade ühtsust, ühtlustades tekstiiltoodete importi käsitlevaid eeskirju teiste tööstuskaupade importi hõlmavate eeskirjadega, mis peaks suurendama selle valdkonna õiguskeskkonna üldist terviklikkust.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1541/98 kohaldamisala

Õigusakt, mis kehtetuks tunnistatakse, käsitleb teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi aktsepteerimistingimusi ning kolmandatest riikidest pärinevaid tekstiiltooteid, mis kuuluvad koondnomenklatuuri XI jao alla: siid; lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad, hobusejõhvist lõng ja riie; puuvill; teised taimsed toortekstiilkiud, paberlõng; keemilised filamentkiud, keemiliste tekstiilmaterjalide ribad vms; keemilised staapelkiud; vatt, vilt ja lausriie, erilõngad, nöörid, paelad, köied ja trossid ning nendest valmistatud tooted; vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted; eririie, taftingriie, pits, seinavaibad, posamendid, tikandid; impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilmaterjalid ning tööstuslikuks kasutamiseks sobivad valmistekstiiltooted; silmkoeline või heegeldatud riie; silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused; rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud; muud riidest valmistekstiiltooted, komplektid, kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted, kaltsud, mis on loetletud nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 I lisas.

Kehtetuks tunnistamise põhjendus

1) Muutused õiguskeskkonnas

Euroopa Liit võttis nõukogu määruse (EÜ) nr 1541/98 algselt vastu selleks, et esitada kindlad nõuded päritolutõendi esitamiseks eespool nimetatud tekstiiltoodete kohta, mis pärinevad kolmandatest riikidest ning millele kehtisid koguselised piirangud. Peamine eesmärk oli võimaldada vahend kaubanduspoliitika meetmete rakendamiseks, mis võeti selleks, et vältida turuhäireid, mida põhjustab suurenev import kolmandatest riikidest, näiteks Hiina Rahvavabariigist.

Järgnevalt kaotati koguselised piirangud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidest pärinevatele imporditavatele toodetele seoses tekstiil- ja rõivatooteid käsitleva Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingu kehtivuse lõppemisega 2005. aastal. Mis puudutab Hiina Rahvavabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete importi käsitlevaid erikaitsesätteid, mis olid kindlaks määratud tekstiil- ja rõivatoodete lepingus, siis kaotasid ka need kehtivuse 31. detsembril 2008. aastal ning Hiina Rahvavabariigist pärit impordikategooriate kahekordset kontrollisüsteemi enam ei kohaldatud.

Raportöör jagab seega komisjon arvamust, et eespool nimetatu tulemusel saab EL ülimalt piiratud kaubanduspoliitika meetmeid tekstiilisektoris kohaldada ilma ülemäärase koormuseta, mida avaldab päritolutõendite esitamine kõigi imporditavate toodete kohta.

2) Praegused kontrollivahendid tekstiiltoodete impordile

Selleks et jätkuvalt kontrollida endiselt koguseliselt piiratavate tekstiiltoodete importi Valgevenest ja Põhja-Koreast, mis ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed, toetub EL nüüd impordilubadele. See aitab kaasa turuhäirete vältimisele, mille põhjustaks nimetatud tekstiiltoodete suurenenud import ELi turule, kui lubatud kvootidest kinni ei peeta.

Lisaks sellele kohaldatakse statistilise järelkontrolli süsteemi, et jälgida nende toodete mõju ELi turule, mis kuuluvad koondnomenklatuuri XI jaos esitatud tooteliikide hulka ning mille suhtes ei kohaldata koguselisi impordipiiranguid, olles ELis vabasse ringlusse lubatud. Nimetatud süsteemi hallatakse kooskõlas komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)[4] artikli 308 punktiga d.

Mitte viimases järjekorras tuleb kooskõlas komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 näidata ühtse haldusdokumendi, mille kõik importijad peavad täitma kaupade vabaks ringlemiseks, lahtris 34 kõigi imporditud toodete päritoluriik. Selle märke suhtes kohaldatakse tolli kontrollimenetlusi, mille puhul on ka võimalus, et toll nõuab üksikjuhtumite puhul vajaduse korral lisatõendeid.

Tarbijate parem teavitamine

Raportöör soovib samuti meelde tuletada, et lisaks eespool nimetatud kontrollimehhanismidele, mida kohaldatakse ELi imporditavate tekstiiltoodete suhtes, võttis Euroopa Parlament 2010. aastal esimesel lugemisel vastu parlamendiliikme Cristiana Muscardini koostatud raporti[5] teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimise kohta („made in” märgistus), mis samuti hõlmab tekstiil- ja rõivatooteid. Kuigi Muscardini raportis ei tutvustata uusi kontrollimehhanisme, tehakse selles ettepanek võtta vastu määrus päritoluriigi näitamise kohta, mis jõustununa annab Euroopa tarbijale vajaliku teabe mitmete toodete, sealhulgas tekstiil- ja rõivatoodete kohta.

  • [1]  Nõukogu 13. juuli 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta.
  • [2]  Nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta.
  • [3]  Koondnomenklatuur on ELi ühine nomenklatuur. See sisaldab kaheksakohalisi alamrubriike, mida kasutatakse rahvusvahelise kaubanduse ekspordideklaratsioonides ja statistilistes deklaratsioonides, et eristada erinevaid kaubaliike. Koondnomenklatuuri uuendatakse igal aastal ning uus versioon, mis jõustub järgmise aasta alguses, avaldatakse igal aastal Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt oktoobri lõpus.
  • [4]  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93 kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
  • [5]  Muscardini raport võeti vastu rahvusvahelise kaubanduse komisjonis 29. septembril 2010. aastal (19 poolt- ja 2 vastuhäälega); Euroopa Parlament võttis selle vastu esimesel lugemisel 21. oktoobril 2010. aastal (525 poolt- ja 49 vastuhäälega, 44 jäid erapooletuks). Ettepanek võtta vastu määrus „made in” märgistuse kohta ootab nõukogu heakskiitu.

MENETLUS  

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1541/98 (teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi kohta) kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.10.2010

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

19.10.2010

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.4.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Esitamise kuupäev

18.4.2011