MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoamisesta sekä tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta

18.4.2011 - (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Jan Zahradil

Menettely : 2010/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0156/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0156/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoamisesta sekä tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0544),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0316/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7‑0156/2011),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti esittämä ehdotus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98[1] kumoamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93[2] muuttamisesta perustuu Euroopan unionin sitoumukseen yksinkertaistaa voimassa olevaa lainsäädäntöään yritysten sääntely-ympäristön parantamiseksi ja selkeyttämiseksi. Pääasiallisena tarkoituksena on yksinkertaistaa sellaisten yritysten tullimuodollisuuksia, jotka maahantuovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I lueteltuja, vapaaseen liikkeeseen luovutettavia tekstiilituotteita, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön[3] XI jaksoon. Komission tavoitteena on myös parantaa tuontisäännösten yhtenäisyyttä yhdenmukaistamalla tekstiilien tuontisäännöt muiden teollisuustuotteiden tuontisääntöjen kanssa. Tämän pitäisi parantaa alan sääntelyn johdonmukaisuutta.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 soveltamisala

Kumottavassa asetuksessa säädetään sellaisten asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I lueteltujen tekstiilien ja tekstiilitavaroiden alkuperäselvitysten hyväksymisedellytyksistä, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon: silkki, villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva, jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat, puuvilla, muut kasvitekstiilikuidut, paperilanka ja kudotut paperilankakankaat, tekokuitufilamentit, kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta, katkotut tekokuidut, vanu, huopa ja kuitukangas, erikoislangat, side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat, matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut erikoiskankaat, tuftatut tekstiilikankaat, pitsit, kuvakudokset, koristepunokset, koruompelukset, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat teknisiin tarkoituksiin, neulokset, vaatteet ja vaatetustarvikkeet neulosta, vaatteet ja vaatetustarvikkeet muuta kuin neulosta, muut sovitetut tekstiilitavarat, sarjat, käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet sekä lumput.

Kumoamisen perusteet

1) Sääntely-ympäristön muutokset

Neuvoston asetus (EY) N:o 1541/98 hyväksyttiin aikanaan EU:ssa alkuperäselvityksen esittämistä koskevien erityisvaatimusten käyttöön ottamiseksi edellä mainituille kolmansista maista tuotaville tekstiilituotteille, joihin sovellettiin määrällisiä rajoituksia. Tavoitteena oli pääasiassa antaa väline sellaisten kauppapoliittisten toimien täytäntöönpanolle, joita tarvittiin välttämään Kiinan kansantasavallan kaltaisista kolmansista maista tulevan tuonnin kasvusta aiheutuva markkinoiden vääristyminen.

Sittemmin WTO:n jäsenmaiden alkuperätuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset poistuivat, kun tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevan WTO-sopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2005. Tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontiin sovellettavat erityiset suojatoimenpiteet poistuivat käytöstä 31. joulukuuta 2008, ja myös tiettyyn Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavan kaksinkertaisen valvonnan järjestelmän voimassaolo on päättynyt.

Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että edellä mainituista syistä unionin tekstiilialalla soveltamat vähäiset kauppapoliittiset toimet eivät edellytä työläiden alkuperäselvitysten vaatimista kaikilta tuontitavaroilta.

2) Tekstiilituotteiden tuonnin nykyiset valvontavälineet

WTO:n ulkopuolisista maista Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontia, johon sovelletaan edelleen määrällisiä rajoituksia, valvotaan EU:ssa nyt tuontitodistusten avulla. Tämä auttaa estämään markkinoiden vääristymistä, jota näiden tekstiilituotteiden tuonnin runsas kasvu aiheuttaisi EU:n markkinoilla, jos tuontikiintiöitä ei noudatettaisi.

Niihin yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluviin tuotteisiin, joihin ei sovelleta määrällisiä rajoituksia ja jotka voidaan laskea vapaaseen liikkeeseen EU:n markkinoilla, käytetään jälkikäteen tapahtuvaa tilastovalvontaa, jolla seurataan tuotteiden vaikutusta EU:n markkinoihin. Tätä järjestelmää hallinnoidaan yhteisön tullikoodekseista annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2594/93[4] 308 artiklan d kohdan mukaisesti.

Lisäksi maahantuojan on komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaan merkittävä tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi täytettävän hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 34 kohtaan kaikkien tuontituotteiden alkuperämaa. Tulliviranomaiset tarkistavat merkinnän ja voivat myös vaatia tarvittaessa lisätodisteita tapauskohtaisesti.

Lisää tietoa kuluttajille

Esittelijä haluaa muistuttaa, että edellä mainittujen EU:hun tuotavia tekstiilituotteita koskevien valvontamekanismien lisäksi Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2010 ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin jäsen Cristiana Muscardinin tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä laatiman mietinnön[5], joka kattaa myös tekstiilit ja vaatteet. Muscardinin mietinnössä ei esitetä uutta valvontamekanismia, mutta siinä tuetaan alkuperämaan merkitsemistä koskevaa asetusta, joka antaa voimaan tullessaan eurooppalaisille kuluttajille tarpeelliset tiedot useiden tuotteiden, myös tekstiilien ja vaatteiden, alkuperästä.

  • [1]  Neuvoston asetus (EY) N:o 1541/98, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1998, yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä.
  • [2]  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3030/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä.
  • [3]  Yhdistetty nimikkeistö on EU:n yhteinen nimikkeistö. Se sisältää kahdeksannumeroiset alanimikkeet, joita käytetään vienti-ilmoituksissa ja tilastollisissa ilmoituksissa ilmaisemaan erilaisia tavaraluokkia. Yhdistetty nimikkeistö uusitaan vuosittain, ja seuraavan vuoden alussa voimaan tuleva versio julkaistaan joka vuosi Euroopan unionin virallisessa lehdessä lokakuun loppuun mennessä.
  • [4]  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä.
  • [5]  Muscardinin mietintö hyväksyttiin INTA-valiokunnassa 29. syyskuuta 2010 (19 puolesta, 2 vastaan). Euroopan parlamentti hyväksyi sen ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010 (525 puolesta, 49 vastaan, 44 tyhjää). Ehdotus alkuperämerkintää koskevaksi asetukseksi odottaa neuvoston hyväksyntää.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.10.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.10.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.4.2011