Procedūra : 2010/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0156/2011

Pateikti tekstai :

A7-0156/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0248

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 556kWORD 89k
18.4.2011
PE 458.613v02-00 A7-0156/2011

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių

(COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Jan Zahradil

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių

(COM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0544),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0316/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0156/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas panaikinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1541/98(1) ir iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93(2), Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktas įprastos teisėkūros procedūros tvarka, buvo parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos politiniu įsipareigojimu supaprastinti galiojančius teisės aktus siekiant sudaryti verslui palankesnę ir aiškesnę aplinką, visų pirma, supaprastinant muitų formalumus, kuriuos turi atlikti tam tikri tekstilės produktų importuotojai, kurių gaminiai, išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje ir klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros(3) XI skyriuje, ir yra nurodyti Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priede. Be to, Komisija siekia sustiprinti importui taikomų taisyklių vienodumą, suderinant tekstilės importui taikomas taisykles su kitiems pramonės gaminiams taikomomis taisyklėmis, kas turėtų sustiprinti bendrą šios srities teisės aktų nuoseklumą.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1541/98 apimtis

Naikinama teisinė priemonė yra susijusi su sąlygomis taikomomis pripažįstant kilmės įrodymus tam tikros tekstilės ir tekstilės gaminių, atvežtų iš trečiųjų šalių, kurie yra įtraukti į Kombinuotosios nomenklatūros XI skyrių, t. y. – šilkas, vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, ašutų verpalai ir audiniai; medvilnė, kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai; sintetiniai siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai iš sintetinių tekstilės medžiagų; cheminiai kuokšteliniai pluoštai, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, specialieji audiniai, siūtiniai pūkiniai tekstilės gaminiai, nėriniai, gobelenai, apsiuvai, siuvinėjimai; impregnuoti, dengti, apvilkti arba laminuoti tekstilės gaminiai arba naudojimui pramonėje tinkantys tekstilės gaminiai; megztinės arba nertinės medžiagos, megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai, drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba nertus; kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai, išvardinti Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priede.

Panaikinimo pagrindas

1) Reguliavimo aplinkos pakeitimai

Europos Sąjunga iš pradžių patvirtino Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1541/98 siekdama įvesti konkrečius reikalavimus taikomus pateikiant tam tikros tekstilės ir tekstilės gaminių, atvežtų iš trečiųjų šalių, kuriems nustatyti kiekybiniai apribojimai, kilmės įrodymus. Pagrindinis tikslas buvo parengti priemonę, kurios pagalba būtų įgyvendinamos patvirtintos prekybos politikos priemonės ir išvengta rinkos iškraipymo, kurį galėtų sukelti importo banga iš trečiųjų šalių, pvz. Kinijos Liaudies Respublikos.

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) šalių narių kilmės importo kiekybiniai apribojimai buvo panaikinti 2005 m., nustojus galioti PPO susitarimui dėl tekstilės gaminių ir drabužių. 2008 m. gruodžio 31 d nustojo galioti specialios apsaugos nuostatos Kinijos LR kilmės tekstilės gaminių ir drabužių, kuriems taikomas Susitarimas dėl tekstilės gaminių ir drabužių, importui; taip pat baigė galioti tam tikrų kategorijų Kinijos LR kilmės gaminiams taikomas importo dvigubo patikrinimo priežiūros sistemos režimas.

Pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad atsižvelgiant į minėtuosius faktus, Sąjungos taikomas labai ribotos tekstilės sektoriaus prekybos politikos priemones galima valdyti netaikant nereikalingos naštos, kuri sukuriama reikalaujant visoms importuojamoms prekėms pateikti kilmės įrodymą.

2) Galiojančios tekstilės gaminių importo kontrolės priemonės

Siekiant toliau kontroliuoti importą tų tekstilės gaminių, kuriems taikomi kiekybiniai apribojimai ir kurie įvežami iš tokių šalių kaip Baltarusija ir Šiaurės Korėja, kurios dar nėra PPO narės, ES šiuo metu taiko importų leidimų sistemą. Taip padedama išvengti rinkos iškraipymo, kurį galėtų sukelti tokių tekstilės gaminių didelio masto importas į ES, jeigu nebūtų laikomasi leistinų kvotų.

Be to, kai tai susiję su tų kategorijų gaminiais, kuriems taikomas į Kombinuotos nomenklatūros XI skirsnis ir kuriems netaikomi kiekybiniai importo apribojimai, taigi jie išleidžiami į laisvą apyvartą ES, taikoma ex post statistinės priežiūros sistema, kurią taikant stebimas poveikis ES rinkai. Ši sistema administruojama vadovaujantis Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, kuriuo nustatomas Bendrijos muitinės kodeksas(4).

Be to, pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 visų įvežtų gaminių kilmės šalis privalo būti nurodyta bendro administracinio dokumento, kurį importuotojai privalo užpildyti prieš paleisdami prekes laisvai cirkuliuoti, 34 langelyje. Šią sąlygą patikrina muitinės institucijos kurios, jei reikia, kiekvienu atskiru atveju gali pareikalauti ir papildomų įrodymų.

Geresnis vartotojų informavimas

Pranešėjas taip pat norėtų priminti, kad neatsižvelgiant į minėtuosius tekstilės gaminių importo į ES kontrolės būdus Europos Parlamentas 2010 m. per pirmąjį svarstymą patvirtino EP narės Cristianos Muscardini pranešimą(5). dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą importuojamų prekių privalomos kilmės šalies nuorodos (žymėjimas „pagaminta“), šis reikalavimas apima ir tekstilės gaminius bei drabužius. Nors C. Muscardini pranešime nesiūloma jokia nauja kontrolės priemonė, jame siūloma priimti reglamentą dėl kilmės šalies nuorodos, kurį įgyvendinus Europos vartotojai gautų reikalingą informaciją apie kai kurių gaminių, įskaitant tekstilės gaminius ir drabužius, kilmę.

(1)

1998 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų.

(2)

1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių.

(3)

Kombinuotoji nomenklatūra yra bendra ES nomenklatūra. Ji apima 8 skaitmenų papunkčius, naudojamus eksporto deklaracijose ir vidaus prekybos statistinėse deklaracijose, skirtose skirtingoms prekių kategorijoms nustatyti. Kombinuotoji nomenklatūra atnaujinama kiekvienais metais ir įsigaliojusi nauja redakcija kitų metų pradžioje, vėliausiai iki spalio pabaigos, skelbiama Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

(4)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas.

(5)

Ch. Muscardini pranešimas buvo patvirtintas INTA 2010 m, rugsėjo 29 d. (19 balsavo už ir 2 – prieš); EP per pirmąjį svarstymą, vykusį 2010 m. spalio 21 d. jį patvirtino . (525 balsavo už, 49 – prieš ir 44 susilaikė) Pasiūlymas dėl reglamento dėl žymėjimo „pagaminta“ pateiktas Tarybai tvirtinti.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymo panaikinimas

Nuorodos

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.10.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.10.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Svarstymas komitete

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Priėmimo data

13.4.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Pateikimo data

18.4.2011

Teisinė informacija - Privatumo politika