SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

18.4.2011 - (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Jan Zahradil

Postup : 2010/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0156/2011
Predkladané texty :
A7-0156/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0544),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0316/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0156/2011),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1541/98[1] a zmenu a doplnenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93[2], ktorý bol predložený Európskemu parlamentu a Rade v rámci riadneho legislatívneho postupu, je motivovaný politickým záväzkom Európskej únie zjednodušiť platné právne predpisy s cieľom vytvoriť lepšie a jasnejšie legislatívne prostredie pre podniky, predovšetkým vzhľadom na zjednodušenie colných postupov, ktoré vykonávajú dovozcovia určitých textilných výrobkov prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstva, ktoré patria do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry[3] a sú uvedené v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93. Okrem toho sa Komisia zameriava aj na posilnenie jednotnosti pravidiel dovozu tým, že zosúlaďuje pravidlá dovozu textilu s pravidlami dovozu iných priemyselných výrobkov, čím by sa v tejto oblasti mala zlepšiť celková súdržnosť legislatívneho prostredia.

Rozsah pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1541/98

Právny nástroj, ktorý sa má zrušiť, sa týka podmienok prijímania dôkazov o pôvode niektorých textílií a textilných výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách a patria do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry: hodvábu, vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat, priadze z vlásia a tkanín z vlásia, bavlny, iných rastlinných textilných vláken, papierovej priadze, chemických vláken, pásikov a podobných tvarov z chemických textilných materiálov, chemických strižných vlákien, vaty, plste a netkaných textílií; špeciálnej priadze, motúzov, šnúr, povrazov a lán a výrobkov z nich, kobercov a iných textilných podlahových krytín, špeciálnych tkanín, všívaných textílií, čipiek, tapisérií, pramikárskych výrobkov, výšiviek, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých alebo laminovaných textílií a textilných výrobkov vhodných na priemyselné použitie, pletených alebo háčkovaných textílií, odevov a odevných doplnkov pletených alebo háčkovaných,

odevov a odevných doplnkov nepletených alebo neháčkovaných,

iných dohotovených textilných výrobkov, súprav, použitých odevov a použitých textilných výrobkov, handier, uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93.

Odôvodnenie zrušenia

1) Zmeny regulačného prostredia

Európska únia pôvodne prijala nariadenie Rady (ES) č. 1541/98, aby zaviedla osobitné požiadavky na predkladanie dôkazu o pôvode uvedených textilných výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách a na ktoré sa uplatňujú kvantitatívne obmedzenia. Cieľom bolo najmä poskytnúť nástroj na vykonávanie opatrení obchodnej politiky, ktoré boli prijaté s cieľom predísť narúšaniu trhu, spôsobenému prudkým nárastom dovozu z tretích krajín, ako je Čínska ľudová republika.

Kvantitatívne obmedzenia týkajúce sa dovozu výrobkov s pôvodom v krajinách, ktoré sú členmi WTO, sa následne zrušili uplynutím platnosti Dohody WTO o textilných a odevných výrobkoch v roku 2005. Platnosť osobitných ochranných ustanovení pre dovoz textilných a odevných výrobkov, ktoré pochádzajú z Čínskej ľudovej republiky a na ktoré sa vzťahuje Dohoda o textilných a odevných výrobkoch, takisto uplynula 31. decembra 2008 a skončilo sa aj uplatňovanie režimu dohľadu založeného na dvojitej kontrole dovozu kategórií výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že v dôsledku uvedených skutočností možno veľmi obmedzené opatrenia obchodnej politiky, ktoré Únia uplatňuje v textilnom odvetví, vykonávať bez nadmerného zaťaženia, akým je predkladanie dôkazu o pôvode každého dovezeného tovaru.

2) Súčasné kontrolné nástroje na dovoz textilných výrobkov

Kontrola dovozu textilných výrobkov bude pokračovať pri výrobkoch z Bieloruska a Severnej Kórey, ktoré zatiaľ nie sú členmi WTO; na ne sa naďalej vzťahujú kvantitatívne obmedzenia a EÚ teraz počíta s dovoznými povoleniami. Pomôže to predchádzať narúšaniu trhu, ktoré by pri nedodržaní povolených kvót spôsobil prudký nárast dovozu daných textilných výrobkov na trh EÚ.

Okrem toho sa v prípade kategórií výrobkov, ktoré patria do oddielu XI KN, nepodliehajú kvantitatívnym obmedzeniam dovozu a sú prepustené do režimu voľného obehu v EÚ, uplatňuje systém štatistického dohľadu ex post na monitorovanie ich vplyvu na trh EÚ. Tento systém sa spravuje v súlade s článkom 308 písm. d) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva[4].

Navyše sa v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 musí v bode 34 jednotného administratívneho dokladu, ktorý sú dovozcovia povinní vyplniť, aby mohol byť tovar prepustený do režimu voľného obehu, uvádzať krajina pôvodu všetkých dovážaných výrobkov. Takýto údaj overujú colné orgány, ktoré majú v prípade potreby tiež možnosť vyžiadať si v jednotlivých prípadoch predloženie ďalšieho dôkazu.

Lepšie informovanie spotrebiteľov

Spravodajca by chcel tiež pripomenúť, že Európsky parlament popri uvedených mechanizmoch kontroly dovozu textilných výrobkov do EÚ prijal v roku 2010 v prvom čítaní správu poslankyne EP Cristiany Muscardiniovej[5] o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín („made in“), ktorá sa týka aj textilu a odevov. Aj keď Muscardiniovej správa nezavádza nové kontrolné mechanizmy, navrhuje nariadenie o označovaní krajiny pôvodu, ktoré po nadobudnutí účinnosti zabezpečí európskym spotrebiteľom potrebné informácie o pôvode určitých výrobkov vrátane textilu a odevov.

  • [1]  Nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 z 13. júla 1998 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania.
  • [2]  Nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín.
  • [3]  Kombinovaná nomenklatúra (KN) je spoločnou nomenklatúrou EÚ. Tvoria ju osemciferné podpoložky, ktoré sa používajú v colných vyhláseniach a štatistických výkazoch o medzinárodnom obchode a slúžia na určenie rôznych kategórií tovaru. KN sa aktualizuje každý rok a jej nové znenie, ktoré nadobúda účinnosť na začiatku nasledujúceho roka, sa každoročne uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, a to najneskôr koncom októbra.
  • [4]  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.
  • [5]  Správa Muscardiniovej bola prijatá vo výbore INTA 29. septembra 2010 (19 poslancov hlasovalo za, 2 proti). EP ju prijal v prvom čítaní 21. októbra 2010 (525 poslancov hlasovalo za, 49 proti, 44 sa zdržalo hlasovania). Návrh nariadenia o označovaní krajiny pôvodu („made in“) čaká na schválenie v Rade.

POSTUP

Názov

Zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov

Referenčné čísla

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Dátum predloženia v EP

6.10.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.10.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Dátum prijatia

13.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Dátum predloženia

18.4.2011