Postopek : 2010/0272(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0156/2011

Predložena besedila :

A7-0156/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0248

POROČILO     ***I
PDF 545kWORD 86k
18.4.2011
PE 458.613v02-00 A7-0156/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1514/98 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke, iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Jan Zahradil

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1514/98 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke, iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

(KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0544),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0316/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0156/2011),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o razveljaviti Uredbe Sveta (ES) št. 1541/98(1) in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93(2), kot je bil predložen Evropskemu parlamentu in Svetu v rednem zakonodajnem postopku, temelji na obvezi politike Evropske unije, ki si prizadeva poenostavitvi veljavno zakonodajo in tako ustvariti boljše in preglednejše razmere na področju zakonodaje za podjetja, zlasti z poenostavitvijo carinskih formalnosti, ki jih opravljajo uvozniki nekaterih tekstilnih izdelkov, ki so v prostem prometu v Skupnosti in ki sodijo v Oddelek XI kombinirane nomenklature(3) in so našteti v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93. Poleg tega namerava Komisija povečati enotnost pravil o uvozu z uskladitvijo pravil o uvozu tekstila s pravili, ki veljajo za preostale industrijske izdelke. S tem bi se morala izboljšati splošna doslednost zakonodajnega okvira na tem področju.

Področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1541/98

Pravni instrument, ki naj bi se razveljavil, zadeva pogoje za sprejetje dokazila o poreklu nekaterega tekstila in tekstilnih izdelkov s poreklom iz tretjih držav, ki spadajo v Oddelek XI kombinirane nomenklature: svila, volna, fina ali groba živalska dlaka, preja in tkanine iz konjske žime, bombaž, druga rastlinska tekstilna vlakna, papirna preja, sintetični ali umetni filamenti, trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov, umetna in sintetična rezana vlakna, vata, polst in netkane tkanine, specialne preje, vrvi, motvozi, konopci in prameni ter proizvodi iz njih, preproge in druga tekstilna talna prekrivala, specialne tkanine, taftani tekstilni materiali, čipke, tapiserije, pozamentarija, vezenine, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani tekstilni materiali in podobni materiali, primerni za uporabo v industriji, pleteni ali kvačkani tekstilni materiali, oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani, oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani, drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti, rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki in krpe, kot so našteti v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93.

Utemeljitev razveljavitve

1) Spremembe zakonodajnega okvira

Evropska unija je Uredbo Sveta (ES) št. 1541/98 prvotno sprejela zato, da bi uvedla posebne zahteve pri predložitvi dokazila o poreklu za zgoraj omenjene tekstilne izdelke s poreklom iz tretjih držav, za katere so veljale količinske omejitve. Glavni cilj tega je bil zagotoviti orodje za izvedbo ukrepov trgovinske politike, katerih namen je bil izogniti se motnjam v delovanju trga zaradi poskoka uvoza iz tretjih držav, kot je Ljudska republika Kitajska.

Posledično so bile količinske omejitve uvoza iz držav, ki so članice Svetovne trgovinske organizacije (STO), odpravljene z iztekom sporazuma STO o tekstilu in oblačilih leta 2005. Kar zadeva posebne zaščitne določbe za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, vključenih v sporazum o tekstilu in oblačilih, so tudi te prenehale veljati 31. decembra 2008, nadzorni sistem z dvojnim preverjanjem kategorij uvoza s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pa se je prenehal uporabljati.

Poročevalec se strinja z mnenjem Komisije, da je glede na zgoraj omenjena dejstva zelo omejene ukrepe trgovinske politike v tekstilni panogi, ki jih uporablja Unija, možno upravljati ne da bi naložili prevelikega bremena pri dokazovanju porekla za uvoz vseh izdelkov.

2) Sedanji nadzorni instrumenti za uvoz tekstilnih izdelkov

Za nadaljnji nadzor uvoza tekstilnih izdelkov, za katere še vedno veljajo količinske omejitve in ki izhajajo iz Belorusije in Severne Koreje, ki še nista članici STO, EU zdaj uporablja uvozna dovoljenja. S tem se dodatno preprečujejo motnje v delovanju trga, ki bi nastale zaradi poskoka uvoza določenih tekstilnih izdelkov na trg EU, če se ne bi upoštevale dovoljene količine.

Poleg tega se za kategorije izdelkov, ki spadajo v Oddelek XI kombinirane nomenklature in za katere ne veljajo količinske omejitve uvoza in so zato v prostem prometu v EU, uporablja sistem naknadnega statističnega nadzora za spremljanje njihovega vpliva na trg EU. Ta sistem deluje skladno s členom 308 (d) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o carinskem zakoniku Skupnosti(4).

Nenazadnje je treba skladno z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 za vse uvožene izdelke v polju 34 enotne upravne listine, ki jo morajo izpolniti uvozniki za sprostitev blaga v prosti promet, navesti državo porekla. To navedbo preverijo carinski organi, ki lahko po potrebi za vsak primer posebej zahtevajo dodatno dokazilo.

Boljša informiranost potrošnikov

Poročevalec bi prav tako rad opomnil, da je poleg omenjenih nadzornih mehanizmov pri uvozu tekstilnih izdelkov v EU Evropski parlament leta 2010 v prvi obravnavi sprejel poročilo poslanke Cristiane Muscardini(5) o navedbi države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav (Izdelano v), ki se ravno tako nanaša na tekstil in oblačila. Čeprav poročilo Muscardini ne uvaja novega nadzornega mehanizma, pa predlaga uredbo o navedbi države porekla, ki bo, ko bo stopila v veljavo, evropskim potrošnikom zagotavljala potrebne informacije o poreklu več izdelkov, med njimi tekstila in oblačil.

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1541/98 z dne 13. julija 1998 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke, iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila.

(2)

Uredba Sveta št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav.

(3)

Kombinirana nomenklatura je skupna nomenklatura EU. Vsebuje podnaslove, sestavljene iz osemmestne številčne oznake, ki se za označevanje različnih vrst blaga uporabljajo na izvoznih deklaracijah in statističnih deklaracijah o notranji trgovini. Kombinirana nomenklatura se posodablja vsako leto, nova verzija, ki bo začela veljati na začetku naslednjega leta, pa se najkasneje do konca oktobra letno objavlja v Uradnem listu Evropske unije.

(4)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 opredeljuje določbe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti.

(5)

Poročilo Muscardini je bilo sprejeto v odboru INTA 29. septembra 2010 (19 glasov za in 2 proti). EP ga je sprejel v prvi obravnavi 21. oktobra 2010 (525 glasov za, 49 proti, 44 vzdržanih). Predlog Uredbe o „Izdelano v” čaka na odobritev Sveta.


POSTOPEK

Naslov

Razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1514/98 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

Datum predložitve EP

6.10.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.10.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jan Zahradil

26.10.2010

 

 

Obravnava v odboru

26.1.2011

15.3.2011

 

 

Datum sprejetja

13.4.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

Datum predložitve

18.4.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov