Betänkande - A7-0156/2011Betänkande
A7-0156/2011

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 av den 13 juli 1998 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis, och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

  18.4.2011 - (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD)) - ***I

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Jan Zahradil

  Förfarande : 2010/0272(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0156/2011
  Ingivna texter :
  A7-0156/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 av den 13 juli 1998 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis, och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

  (KOM(2010)0544 – C7‑0316/2010 – 2010/0272(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0544),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0316/2010),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7‑0156/2011).

  1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  MOTIVERING

  Kommissionens förslag om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98[1] och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93[2], som lades fram för Europaparlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, är ett resultat av EU:s politiska åtagande att förenkla den gällande lagstiftningen för att skapa en bättre och tydligare lagstiftningsram för näringslivet, främst med avseende på en förenkling av tullformaliteterna för importörer av vissa textilprodukter som ska omsättas fritt i gemenskapen och som omfattas av avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen[3] enligt förteckningen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93. Dessutom är det kommissionens mål att åstadkomma enhetligare importbestämmelser genom att anpassa reglerna för textilimport till reglerna för andra industrivaror, något som bör förbättra den allmänna konsekvensen i lagstiftningen på området.

  Tillämpningsområde för rådets förordning (EG) nr 1541/98

  Den rättsakt som ska upphävas avser villkoren för godtagande av ursprungsbevis för följande textilier och textilartiklar från tredjeländer, som omfattas av avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen: silke; ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagelgarn och vävnader av tagel; bomull; andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn; konstfilament, remsor eller dylikt av konsttextilier; konststapelfibrer; vadd, filt och bondad duk, specialgarner, surrningsgarn och tågvirke och liknande; mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial; speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial, spetsar, tapisserier, snörmakeriarbeten; impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader, och textilvaror som lämpar sig för tekniskt bruk; dukvaror av trikå; kläder och tillbehör till kläder, av trikå; kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; andra konfektionerade textilvaror, handarbetssatser, begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; i enlighet med förteckningen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93.

  Motivering för upphävande

  1.        Ändringar av regleringsramen

  EU antog ursprungligen rådets förordning (EG) nr 1541/98 för att införa särskilda krav för framläggande av ursprungsbevis för ovanstående textilprodukter från tredjeländer som omfattas av kvantitativa begränsningar. Målet var främst att tillhandahålla ett instrument för genomförandet av handelspolitiska åtgärder som antagits för att undvika en snedvridning av marknaden orsakad av kraftigt ökad import från tredjeländer, exempelvis Kina.

  De kvantitativa importbegränsningarna för varor från länder som är WTO-medlemmar avskaffades senare när WTO-avtalet om textil och konfektion löpte ut 2005. De särskilda skyddsbestämmelserna för import av sådana textil- och konfektionsprodukter med ursprung i Kina som omfattades av avtalet om textil och konfektion upphörde även de att gälla den 31 december 2008, och övervakningssystemet med dubbelkontroll av importkategorier med ursprung i Kina var inte längre tillämpligt.

  Föredraganden delar kommissionens åsikt att de mycket begränsade handelspolitiska åtgärder i textilsektorn som tillämpas av EU mot bakgrund av ovanstående kan hanteras utan att man behöver tillgripa det överdrivna och betungande kravet på ursprungsbevis för all import.

  2.        Nuvarande kontrollinstrument för import av textilprodukter

  För att fortsätta att kontrollera importen av textilprodukter som fortfarande omfattas av kvarvarande kvantitativa begränsningar och som kommer från Vitryssland och Nordkorea, som ännu inte är medlemmar i WTO, måste EU nu använda sig av importtillstånd. Detta bidrar till att förebygga det problem med snedvridning av marknaden som skulle bli följden av en kraftig ökning av importen av de aktuella textilprodukterna till EU-marknaden om de tillåtna kvoterna inte respekterades.

  När det gäller varukategorier som omfattas av avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen och som inte är föremål för kvantitativa importbegränsningar, och som ska omsättas fritt i EU, tillämpas ett system med statistisk efterhandsgranskning för att bevaka deras påverkan på EU‑marknaden. Detta system förvaltas i enlighet med artikel 308 d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen[4].

  I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 måste slutligen ursprungslandet för alla importerade varor anges i ruta 34 i den gemensamma blankett som importörerna måste fylla i för att varorna ska få omsättas fritt. Denna uppgift kontrolleras av tullmyndigheterna, som också har möjlighet att i enskilda fall och vid behov begära in ytterligare bevis.

  Bättre information till konsumenterna

  Föredraganden vill också påminna om att Europaparlamentet, förutom de ovannämnda kontrollmekanismerna för import av textilprodukter till EU, under 2010 vid första behandlingen antog Cristiana Muscardinis betänkande[5] om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (ursprungsmärkning), vilket även avser textilier och kläder. Även om Muscardinis betänkande inte innehåller någon ny kontrollmekanism föreslås en förordning om angivande av ursprungsland, som när den väl träder i kraft kommer att ge den information som behövs i fråga om ursprung för många varor, däribland textilier och kläder till konsumenterna i EU.

  • [1]  Rådets förordning (EG) nr 1541/98 av den 13 juli 1998 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis.
  • [2]  Rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land.
  • [3]  Kombinerade nomenklaturen (KN) är EU:s gemensamma tulltaxenomenklatur. Den innehåller åttasiffriga undernummer som används i exportdeklarationer och statistiska deklarationer avseende handeln inom unionen för att fastställa olika varukategorier. Den kombinerade nomenklaturen uppdateras årligen och den nya version som börjar gälla påföljande år publiceras i EUT, senast i oktober varje år.
  • [4]  I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 anges tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
  • [5]  Muscardinis betänkande antogs av INTA-utskottet den 29 september 2010 (med 19 röster för och 2 emot). Parlamentet antog betänkandet vid första behandlingen den 21 oktober 2010 (med 525 röster för, 49 emot och 44 nedlagda röster). Förslaget om en förordning om ursprungsmärkning har ännu inte godkänts av rådet.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter

  Referensnummer

  KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)

  Framläggande för parlamentet

  6.10.2010

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  19.10.2010

  Föredragande

         Utnämning

  Jan Zahradil

  26.10.2010

   

   

  Behandling i utskott

  26.1.2011

  15.3.2011

   

   

  Antagande

  13.4.2011

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Georgios Papastamkos, Carl Schlyter

  Ingivande

  18.4.2011