Eljárás : 2010/0267(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0158/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0158/2011

Viták :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Szavazatok :

PV 04/07/2012 - 7.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0278

JELENTÉS     ***I
PDF 538kWORD 373k
20.4.2011
PE 458.769v02-00 A7-0158/2011

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Paolo De Castro

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0539)

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0299/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a Litván Parlament, a Luxemburgi Képviselőház, valamint a lengyel Szejm és Szenátus által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2011. február 16-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0158/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságnak indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a 73/2009/EK rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek a kiegészítése vagy módosítása céljából a Szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Célszerű meghatározni, hogy mely rendelkezésekre vonatkozóan gyakorolható az említett hatáskör, valamint melyek a felhatalmazás gyakorlásának feltételei.

(3) Az e rendelet által létrehozott rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti elfogadására vonatkozó hatáskört át kell ruházni a Bizottságra az 73/2009/EK rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelően, többek között szakértői szinten is konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során az érdemleges dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítania kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

A jogi szöveg kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek (az EUMSZ 290. cikke) megfelelően.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 73/2009/EK rendeletnek az összes tagállamban történő egységes végrehajtása érdekében a Bizottságnak indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerződés 291. cikkével összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Kifejezetten eltérő rendelkezések hiányában helyénvaló, hogy a Bizottság az említett végrehajtási aktusokat a …szóló, […]-i XX/XXXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban fogadja el.

(4) A 73/2009/EK rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. E hatásköröket – kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkeznek – a Bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően gyakorolja.

 

HL L 55., 2011.02.28., 13. o.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján hagyja jóvá egyes különleges támogatások nyújtását, eldönti, hogy mely tagállamok tesznek eleget az anyatehénre vonatkozó támogatással kapcsolatos egyes feltételeknek, és engedélyezi az új tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek mellett bármely közvetlen kifizetést kiegészítsenek. Ezen aktusok különleges természeténél fogva a Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a közvetlen kifizetések bizottsága által nyújtott segítség nélkül is elfogadhassa azokat.

Indokolás

Azokban az esetekben, amikor a Bizottság a 141c. cikkben említett bizottság segítsége nélkül jár el, külön preambulumbekezdésben kell kifejteni ezt a hatáskörét, mivel az kivételt képez az általános szabály alól.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

73/2009/EK rendelet

2 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az esetlegesen szükségessé váló új jogszabályok figyelembevétele céljából a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján módosítja az I. mellékletet.

Az új jogszabályok figyelembevétele céljából a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítja az I. mellékletet az új jogszabályokra utaló megfelelő hivatkozások beépítése érdekében.

Indokolás

A megfogalmazás nem világos, hiszen az új jogszabályok elfogadása már a melléklet módosítása előtt megtörténik, ezért az „esetlegesen szükségessé váló” kifejezés felesleges.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 a pont (új)

73/2009/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. A 6. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontját törölni kell.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

73/2009/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők szintjén végrehajtásra kerüljenek azok az intézkedések, amelyek célja, hogy az állandó legelőként hasznosított földterületek továbbra is állandó legelők maradjanak, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el, ezen belül a mezőgazdasági termelők szintjén betartandó egyedi kötelezettségeket ír elő azokra az esetekre, amikor megállapítást nyer, hogy az állandó legelőként használt földterület aránya csökken.

(3) Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági termelők szintjén végrehajtásra kerüljenek azok az intézkedések, amelyek célja, hogy az állandó legelőként hasznosított földterületek továbbra is állandó legelők maradjanak, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el, ezen belül betartandó egyedi kötelezettségeket ír elő azokra az esetekre, amikor megállapítást nyer, hogy az állandó legelőként használt földterület aránya csökken.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

73/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján felülvizsgálja a IV. mellékletben meghatározott felső határokat a következők figyelembevétele érdekében:

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján felülvizsgálja a IV. mellékletben meghatározott felső határokat a következők figyelembevétele érdekében:

Indokolás

A mellékletek módosítása, az alap-jogiaktus nem lényegi elemének módosítására vonatkozó feltétel.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont – b pont

73/2009/EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az esetlegesen szükségessé váló új jogszabályok figyelembevétele céljából a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján módosítja az V. mellékletet.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján módosítja az V. mellékletet.

Indokolás

Az „esetlegesen szükségessé váló új jogszabályok” megfogalmazás használata nem helyénvaló a Bizottságra hatásköröket ruházó rendelkezésekben. A felhatalmazás tartalmát és hatókörét pontosan kell definiálni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 a pont (új)

73/2009/EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6a) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság legkésőbb azon naptári év március 31-ig előterjesztett javaslatára, amelyre az (1) bekezdésben említett kiigazításokat alkalmazni kell, meghatározza ezeket a kiigazításokat, legkésőbb ugyanazon naptári év június 30-ig.

Indokolás

A pénzügyi fegyelemre vonatkozó 11. cikk változatlan formában történő fenntartása – a Bizottság javaslatára a Tanács lép fel – azt jelentené, hogy továbbra is érvényben marad a régi EK-Szerződés 202. cikke értelmében a Tanács számára fenntartott végrehajtási hatáskör. Az előadó véleménye szerint azonban az új jogalkotási környezetben a Tanács ezen végrehajtó hatásköreinek fenntartása többé nem indokolt.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

73/2009/EK rendelet

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer megfelelő működtetésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján rendelkezéseket fogadhat el, amelyek célja, hogy a rendszer teljes mértékben működőképessé váljon. E rendelkezések vonatkozhatnak többek között a mezőgazdasági tanácsadó rendszer hatályára és a mezőgazdasági termelők rendszerhez való hozzáférésének kritériumaira.

törölve

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

73/2009/EK rendelet

12 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a mezőgazdasági tanácsadó rendszer egységes végrehajtása céljából.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján technikai szabályokat fogadhat el a mezőgazdasági tanácsadó rendszer egységes végrehajtása céljából.

Indokolás

A megfogalmazás túl általános, nehezen megkülönböztethető más lehetséges intézkedéstípusoktól.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

73/2009/EK rendelet

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, hogy igénybe veszi az első albekezdésben foglalt lehetőséget, akkor a következő évben az illetékes hatóság megteszi az annak ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, hogy a mezőgazdasági termelő orvosolta-e az előírásokkal kapcsolatban megállapított jogsértést. A ténymegállapításról és az előírások megsértésének orvosolására vonatkozó kötelezettségről értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslatai e területen elégtelenek, és továbbra is 100%-os helyszíni nyomonkövetési ellenőrzések elvégzését teszik szükségessé. A kisebb jogsértések esetén végzett helyszíni nyomonkövetési ellenőrzések jelentősen megnövelik a kötelező helyszíni ellenőrzések számát, és ezzel adminisztratív terheket idéznek elő. Ezért fontos a nyomonkövetési ellenőrzésekre vonatkozó, kisebb jogsértések esetén fennálló kötelezettség megszüntetése; ez csökkenti az adminisztratív terheket.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont – b pont

73/2009/EK rendelet

24 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem tette meg azonnal az előírások megállapított megsértését orvosló intézkedést, az illetékes hatóság meghozza az annak ellenőrzéséhez szükséges intézkedést – amely adott esetben igazgatási ellenőrzésre korlátozódhat –, hogy a termelő orvosolta-e az előírások megsértését. Az előírások kisebb jelentőségű megsértésével kapcsolatos ténymegállapításokról és az előírások megsértésének orvosolására vonatkozó kötelezettségről értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.”

b) A (2) bekezdés harmadik albekezdését el kell hagyni.

Indokolás

A Bizottság javaslatai e területen elégtelenek, és továbbra is 100%-os helyszíni nyomonkövetési ellenőrzések elvégzését teszik szükségessé. A kisebb jogsértések esetén végzett helyszíni nyomonkövetési ellenőrzések jelentősen megnövelik a kötelező helyszíni ellenőrzések számát, és ezzel adminisztratív terheket idéznek elő. Ezért fontos a nyomonkövetési ellenőrzésekre vonatkozó, kisebb jogsértések esetén fennálló kötelezettség megszüntetése; ez csökkenti az adminisztratív terheket.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

73/2009/EK rendelet

27 a cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az e fejezet megfelelő alkalmazása érdekében a tagállamok által megvalósítandó egyéb intézkedésekre vonatkozó szabályok, valamint a tagállamok közötti esetleges kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó intézkedések.

e) az e fejezet megfelelő alkalmazása érdekében a tagállamok számára egyéb intézkedések meghozatalát lehetővé tévő szabályok, valamint a tagállamok közötti esetleges kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó intézkedések.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 17 pont

73/2009/EK rendelet

31 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtási szabályok

A Bizottságra ruházott hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek szükséghelyzet esetén egyrészt szükségesek, másrészt kellően indokoltak egyes gyakorlati és egyedi problémák megoldásához; ezen intézkedések eltérhetnek e rendelet egyes részeitől, de csak olyan mértékben és annyi ideig, amely elengedhetetlenül szükséges.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek szükséghelyzet esetén egyrészt szükségesek, másrészt kellően indokoltak egyes gyakorlati és egyedi problémák megoldásához; ezen intézkedések eltérhetnek e rendelet egyes részeitől, de csak olyan mértékben és annyi ideig, amely elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben rendkívüli sürgősségi okok azt szükségessé teszik, a 141ba. cikkben említett eljárás alkalmazandó az e cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Indokolás

A sürgősségi helyzetekben elfogadott intézkedések ugyanolyan természetűek lehetnek, mint a rendes körülmények között az EUMSZ 290. cikkének (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) megfelelően elfogadott intézkedések. Mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra sürgősségi eljárást írtak elő, az előadó a döntéshozatali eljárás hatékonyságának biztosítása érdekében itt is javasolja annak alkalmazását.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 18 pont

73/2009/EK rendelet

33 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az esetlegesen szükségessé váló új jogszabályok figyelembevétele céljából a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján módosítja a IX. mellékletet.

(5) Az új jogszabályok figyelembevétele céljából a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítja az IX. mellékletet.

Indokolás

A megfogalmazás nem világos, hiszen az új jogszabályok elfogadása már a melléklet módosítása előtt megtörténik, ezért az „esetlegesen szükségessé váló” kifejezés felesleges.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 23 pont

73/2009/EK rendelet

40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bortermelők számára kiosztott támogatási jogosultságok esetében a Bizottság – figyelembe véve a tagállamok által az 1234/2007/EK rendelet 103o. cikkével és 188a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a rendelkezésére bocsátott legfrissebb adatokat –, végrehajtási jogi aktusok útján kiigazítja az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott nemzeti felső határokat. A nemzeti felső határok kiigazítását megelőző év december 1-jéig a tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet IX. mellékletének B. pontjában említett jogosultságok értékének regionális átlagát.

A bortermelők számára kiosztott támogatási jogosultságok esetében a Bizottság – figyelembe véve a tagállamok által az 1234/2007/EK rendelet 103o. cikkével és 188a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a rendelkezésére bocsátott legfrissebb adatokat –, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kiigazítja az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott nemzeti felső határokat. A nemzeti felső határok kiigazítását megelőző év december 1-jéig a tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet IX. mellékletének B. pontjában említett jogosultságok értékének regionális átlagát.

Indokolás

A mellékletek módosítása, az alap-jogiaktus nem lényegi elemének módosítására vonatkozó feltétel.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 25 pont

73/2009/EK rendelet

42 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el a fel nem használt támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való visszautalásáról.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el a fel nem használt támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való visszautalásával kapcsolatban alkalmazandó gyakorlati feltételekről.

Indokolás

A megfogalmazás túl általános, nehezen megkülönböztethető a hasonló intézkedéstípusoktól.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 28 pont

73/2009/EK rendelet

45 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egységes támogatási rendszer alkalmazása során esetlegesen felmerülő sajátos helyzetek egyértelművé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján elfogadja a következőket:

(3) Az egységes támogatási rendszer alkalmazása során esetlegesen felmerülő sajátos helyzetek egyértelművé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az alábbiakra vonatkozó szabályokat fogad el:

a) az „öröklés” és a „várható öröklés” nemzeti jogszabályokban szereplő meghatározására vonatkozó szabályok;

a) az „öröklés” és a „várható öröklés” fogalma tekintetében a nemzeti jogszabályokban adott meghatározás alkalmazása az ezen rendelet céljaira;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk –39 a pont (új)

73/2009/EK rendelet

70 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39a) A 70. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A tagállamok szabályokat fogadnak el a mezőgazdasági termelő átlagos éves termése kiszámításának meghatározására."

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 57 pont – b pont

73/2009/EK rendelet

105 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e szakasz alapján megállapított, fel nem használt támogatási jogok visszavonására és újraelosztására vonatkozó szükséges intézkedéseket.

(6) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján elfogadja az e szakasz alapján megállapított, fel nem használt támogatási jogok visszavonására és újraelosztására vonatkozó szükséges intézkedéseket.

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések jogokat teremthetnek vagy ellenkezőleg, negatív következménnyel járhatnak a termelők számára, így azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell kezelni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 58 pont – c pont

73/2009/EK rendelet

110 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a szükséges intézkedéseket az abban az esetben folyósítandó támogatási összegre vonatkozóan, amikor az első albekezdésben említett arányos csökkentés elvének alkalmazása a támogatásra jogosult állatok esetében egész számnál kisebb számot eredményez.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján elfogadja a szükséges intézkedéseket az abban az esetben folyósítandó támogatási összegre vonatkozóan, amikor az első albekezdésben említett arányos csökkentés elvének alkalmazása a támogatásra jogosult állatok esetében egész számnál kisebb számot eredményez.

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedéseket a 116. cikk (7) bekezdésében felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tekintik, így a jogi szöveg egészében következetességre van szükség.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 61 bekezdés – b pont – bevezető rész

73/2009/EK rendelet

113 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

b) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

Indokolás

Technikai változtatás, a módosítások megfogalmazása.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 61 pont – b pont

73/2009/EK rendelet

113 cikk – 5 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) egyes jogoknak a nemzeti tartalékon keresztül történő átruházása és/vagy átmeneti bérbeadása.

törölve

Indokolás

Technikai változtatás, a módosítások megfogalmazása.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 61 pont – b pont

73/2009/EK rendelet

113 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján szabályokat fogad el egyes jogoknak a nemzeti tartalékon keresztül történő átruházása és/vagy átmeneti bérbeadása vonatkozásában.

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések jogokat teremthetnek vagy ellenkezőleg, negatív következménnyel járhatnak a termelők számára, így azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell kezelni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 62 pont

73/2009/EK rendelet

115 cikk – 4 pont – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az állatok számának kerekítése azon esetekben, amikor az üszők maximális számának a 111. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerinti százalékos értéke egész számnál kisebb számot eredményez;

törölve

Indokolás

Technikai változtatás, a módosítások megfogalmazása.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 62 pont

73/2009/EK rendelet

115 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján szabályokat fogad el az állatok számának kerekítése vonatkozásában, amennyiben az üszők maximális számának a 111. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerinti százalékos értéke olyan mennyiséget eredményez, amely nem egész számban fejeződik ki;

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedéseket a 116. cikk (7) bekezdésében felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tekintik, így a jogi szöveg egészében következetességre van szükség.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 76 pont

73/2009/EK rendelet

141 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az e rendeletben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett felhatalmazást visszavonhatja.

A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztatja a másik jogalkotót és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.

 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A visszavonás nem érinti a felhatalmazáson alapuló, már hatályban lévő jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

(2) A 2a. cikkben, a 6. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11a. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 12. cikk (5) bekezdésében, a 27a. cikk (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, a 31a. cikkben, a 33. cikk (5) bekezdésében, a 40. cikk (1) bekezdésében, a 45a. cikk (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, az 54a. cikkben, a 62a. cikk (1), (3) vagy (4) bekezdésében, a 67a. cikkben, a 68. cikk (7) bekezdésében, a 76a. cikkben, a 77. cikkben, a 81. cikk (3) bekezdésében, a 85. cikk (4) vagy (5) bekezdésében, a 87. cikk (4), (5), (6), (7) és (8) bekezdésében, a 89. cikk (3) bekezdésében, a 90. cikk (5) bekezdésében, a 91. cikk (3) bekezdésében, a 97. cikk (5), (6), (7) bekezdésében, a 98. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 103. cikk (3) bekezdésében, a 105. cikk (6) bekezdésében, a 110. cikk (4) bekezdésében, a 111. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 113. cikk (6) új bekezdésében, a 115. cikk (3) (5)új bekezdésében, a 116. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében, a 124. cikk (9) és (10) és a 132. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazást ...*-ától számított öt évre a Bizottságra ruházzák. A Bizottság legkésőbb az ezen ötéves időszak vége előtt kilenc hónappal jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan azonos időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az egyes időtartamok vége előtt legkésőbb három hónappal sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást e meghosszabbítás ellen.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés időpontjától számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal meghosszabbodik.

Ha

az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az aktus a rendelkezéseiben megállapított napon hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

 

Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba, A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

5. Az e rendeletnek megfelelően elfogadott valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a Parlament vagy a Tanács az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha az időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. A határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

 

* HL: Kérjük illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek (az EUMSZ 290. cikke) megfelelően.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 76 pont

73/2009/EK rendelet

141 b a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

141ba. cikk

 

Sürgősségi eljárás

 

1. Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben közölni kell a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

 

2. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 141b. cikk (5) bekezdésében említett eljárás szerint kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Ilyen esetben a kifogásról szóló döntésről az Európai Parlament vagy a Tanács által küldött értesítést követően a Bizottság haladéktalanul visszavonja a jogi aktust.

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek (az EUMSZ 290. cikke) megfelelően.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 76 pont

73/2009/EK rendelet

141 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtási jogi aktusok - bizottság

A bizottság eljárása

Kiegészítendő az EUMSz. 291. cikkének (2) bekezdése céljából a tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, jelenleg az EP és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadása után.

(1) A Bizottság munkáját a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság segíti. E bizottság felállítását a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* írja elő.

 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

____________________

HL L 55., 2011.02.28., 13. o.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak megfelelően.

(1)

HL C 107., 2011.4.6.11., 30. o.


INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés eltörölte a klasszikus komitológiai (tanácsadási, irányítási és szabályozási bizottsági) eljárásokra épülő régi komitológiai rendszert és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást. A régi rendszert most egy kétszintű szerkezet váltotta fel, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusokból és (a korábban a Parlamentnek vétójogot is biztosító) végrehajtási jogi aktusokból áll, ami végrehajtási és alkalmazási hatáskörök gyakorlását teszi lehetővé a Bizottság számára. Ebből fakadóan a meglévő jogszabályok együttesét az új jogi valósághoz kell igazítani.

Az első javaslatok egyike e javaslat hozzáigazítása a közös agrárpolitika keretébe tartozó, a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendeletet módosító rendeletre irányuló javaslathoz.

A javaslat módosításokat tartalmaz a hozzáigazítás tekintetében, de egyúttal egyszerűsíteni is kívánja a 73/2009 rendeletet.

Összhang teremtése az EUMSZ végrehajtási hatáskörre vonatkozó rendelkezéseivel

A Lisszaboni Szerződés következtében a 73/2009/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével. Az EUMSZ 290. és 291. cikke két bizottsági jogi aktust különböztet meg:

– a 290. cikk lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusok – az EUMSZ által bevezetett terminológia szerint – a „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” (a 290. cikk (3) bekezdése).

– az EUMSZ 291. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az ilyen jogi aktusok végrehajtási hatásköröket ruházhatnak a Bizottságra abban az esetben, ha végrehajtásuknak egységes végrehajtási feltételek szerint kell történnie. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusok – az EUMSZ által bevezetett terminológia szerint – a „végrehajtási aktusok” (a 291. cikk (4) bekezdése).

Az előadó javaslatai az összehangolás tekintetében

Mindent összevetve, az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely kiegyensúlyozott és technikai szempontból szilárd szöveget képvisel. Az előadó az aktusok minden egyes típusára külön meghatározott kritériumok alapján alaposan átvizsgálta a Bizottság javaslatát, és azonosította azokat a területeket, ahol a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó feltételek fennállnak. Ennek következtében az előadó a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását javasolja a következő esetekben:

– azokban az esetekben, ahol az alap-jogiaktus módosul, különösen a jogi szöveghez csatolt mellékletek változása tekintetében;

– azokban az esetekben, ahol jogokat ruháznak a termelőkre vagy ellenkezőleg, ahol az intézkedések negatív következményekkel járhatnak;

– azokban az esetekben, ahol a jogi szöveg egységességének fenntartása érdekében egy adott típusú intézkedést mindig kizárólag vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, vagy végrehajtási aktus útján kívánnak meghozni.

Emellett az előadó javasolja a jogi aktus naprakésszé tételét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezés (EUMSZ. 290. cikk) létrejöttét, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló eljárás lezárását követően, amely tartalmazza a Parlament és a Tanács megegyezése szerinti szövegezést, valamint a felhatalmazás egyéb feltételeit (a felhatalmazás időtartama, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásra vonatkozó határidők, ezen időszak meghosszabbítása, bizottsági eljárás stb.).

Ami a 73/2009 rendelet 11. cikkében meghatározott (a pénzügyi fegyelemre vonatkozó mechanizmussal kapcsolatos) eljárást illeti, az előadó úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés közös agrárpolitikára és a költségvetési eljárásra vonatkozó rendelkezései fényében az Európai Parlament bevonása nélkül már nem alkalmazható. A 11. cikk változatlan formában való fenntartása – azaz a Tanács a Bizottság javaslatára lép fel – a Tanácsnak az EK-Szerződés régi 202. cikke szerinti végrehajtó hatásköreinek további fenntartását jelentené. Az előadó véleménye szerint azonban az új jogalkotási környezetben a Tanács ezen végrehajtó hatásköreinek fenntartása többé nem indokolt.

Egyszerűsítés

A javaslat számos olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyek a jelenlegi jogszabályi környezet egyszerűsítését és a tagállamok adminisztrációs terheinek könnyítését célozzák.

Ezek a javaslatok a kölcsönös megfeleltetést, valamint a tagállamok részére kínált azon lehetőséget érintik, hogy a területalapú támogatást nem kérelmező, és csak kis területet (kevesebb, mint 1 hektárt) bejelentő mezőgazdasági termelőket felmentsék a területbejelentési kötelezettség alól, ami feltehetően elsősorban a területalapú támogatásra jogosult földterülettel nem rendelkező állattartókat fogja érinteni.

Megítélésünk szerint nehéz előre meghatározni, hogy ez hány mezőgazdasági termelőt fog érinteni, de számuk feltehetően korlátozott szinten marad, ha figyelembe vesszük az állatállomány-alapú támogatás termeléstől való folyamatos függetlenítését és a területalapú támogatásra való átállást. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a módosítás egyes tagállamok esetében az adminisztratív terhek csökkenésével jár.

Az előadó a jogi egyértelműség és a jogbiztonság javítása érdekében támogatja a javasolt módosításokat és fogalommeghatározásokat.


ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.9.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

19.10.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.10.2010

REGI

19.10.2010

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

28.10.2010

REGI

14.2.2011

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Benyújtás dátuma

20.4.2011

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat