RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

20.4.2011 - (COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Paolo De Castro


Proċedura : 2010/0267(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0158/2011

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

(COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0539),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0294/2010),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Litwan, mill-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu u mid-Diet u s-Senat Pollakki, li jaffermaw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta' Frar 2011[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0158/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha l-poter li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li ma jkunux essenzjali. L-elementi li għalihom il-poter jista' jkun eżerċitat għandhom ikunu definiti, kif ukoll il-kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun soġġetta dik id-delegazzjoni.

(3) Biex ikun żgurat il-funzjonament xieraq tas-sistema stabbilita b'dan ir-Regolament, il-poter li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu jingħata lill-Kummissjoni sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Adattament tat-test legali skont il-Ftehim Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti ddelegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sabiex tiggarantixxi applikazzjoni uniformi tar-Regolament Nru 73/2009 fl-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni għandha jkollha l-poter li tadotta atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-Trattat. Salv meta hu espliċitament ipprovdut mod ieħor, il-Kummissjoni għandha tadotta dawk l-atti ta' implimentazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru X/XXXX tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-...

(4) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-Kummissjoni għandha tingħata poteri ta' implimentazzjoni. Dawn il-poteri, ħlief meta jkun previst espliċitament mod ieħor, għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewrepow u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni*,

 

* ĠU L 55, 28.02.2011, p. 13

Ġustifikazzjoni

Skont il-mudelli għal dispożizzjonijiet dwar l-atti tal-implimentazzjoni soġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri, b'konformità mar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4a) Il-Kummissjoni, permezz ta' atti tal-implimentazzjoni, għandha tapprova l-għoti ta' ċertu appoġġ speċifiku, tiddeċiedi liema Stati Membri jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet rigward il-primjum tal-baqar li jreddgħu u tawtorizza lil Stati Membri ġodda jikkomplementaw, skont ċerti kundizzjonijiet, kwalunkwe pagamenti diretti. Minħabba n-natura speċjali ta' dawk l-atti, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadottahom mingħajr l-għajnuna tal-Kumitat għal Pagamenti Diretti.

Ġustifikazzjoni

Fil-każijiet li fihom il-Kummissjoni taġixxi 'mingħajr l-għajnuna tal-Kumitat stipulat fl-Artikolu 141c', premessa għandha tispjega din il-kompetenza, billi din hija eċċezzjoni għar-regola ġenerali.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 2a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni leġiżlazzjoni ġdida li tista’ ssir neċessarja, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att iddelegat, temenda l-Anness I.

Sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni leġiżlazzjoni ġdida, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, temenda l-Anness I sabiex tinkludi referenzi xierqa għal leġiżlazzjoni ġdida.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat mhuwiex ċar, il-leġiżlazzjoni diġà tkun adottata qabel l-emenda tal-anness, għalhekk il-frażi "tista' ssir neċessarja" hija superfluwa.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1), għandu jitħassar il-punt (a).

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Sabiex tiżgura li jittieħdu miżuri sabiex l-art tinżamm taħt mergħa permanenti fuq il-livell tal-bdiewa, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta dispożizzjonijiet inklużi obbligi individwali fuq il-livell tal-bdiewa li għandhom jiġu rrispettati fejn huwa stabbilit li l-proporzjon ta’ art taħt mergħa permanenti qiegħed jonqos."

3. Sabiex tiżgura li jittieħdu miżuri sabiex l-art tinżamm taħt mergħa permanenti fuq il-livell tal-bdiewa, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta dispożizzjonijiet inklużi obbligi individwali li għandhom jiġu rrispettati fejn huwa stabbilit li l-proporzjon ta’ art taħt mergħa permanenti qiegħed jonqos.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tirrevedi l-limiti stabbiliti fl-Anness IV sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni il-:

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tirrevedi l-limiti stabbiliti fl-Anness IV sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni il-:

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-annessi, kundizzjoni formali għall-modifika ta' element mhux essenzjali tal-att bażiku.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni leġiżlazzjoni ġdida li tista’ ssir neċessarja, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att iddelegat, temenda l-Anness V.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att iddelegat, temenda l-Anness V.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ kliem bħal ‘leġiżlazzjoni ġdida li tista’ ssir neċessarja’ f’dispożizzjonijiet li jittrasferixxu setgħat lill-Kummissjoni mhux f’loku. Il-kontenut u l-kamp ta’ applikazzjoni tad-delegi għandu jkun definit b’mod preċiż.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 11 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 għandu jinbidel b'li ġej:

 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, waqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni ppreżentata mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena kalendarja li fiha japplikaw l-aġġustamenti msemmija fil-paragrafu 1, għandhom jiddeterminaw dawn l-aġġgustamenti mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju tal-istess sena kalendarja.

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tal-Artikolu 11 (dwar id-dixxiplina finanzjarja) kif inhu - filwaqt li l-Kunsill jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni - tikkostitwixxi tkomplija tal-fatt li l-poteri ta' implimentazzjoni jibqgħu biss tal-Kunsill skont l-ex Artikolu 202 KE. Madankollu, fil-kuntest leġiżlattiv il-ġdid, ir-Rapporteur iqis li l-fatt li l-poteri ta' implimentazzjoni jibqgħu biss tal-Kunsill m'għadux ġustifikat.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 12 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Sabiex tiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tas-sistema konsultattiva għall-farms, il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ddelegati, dispożizzjonijiet bil-għan li tali sistema ssir kompletament operattiva. Dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jkunu relatati, fost l-oħrajn, mal-iskop tas-sistema konsultattiva għall-farms u l-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-bdiewa.

imħassar

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 12 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli għall-implimentazzjoni uniformi tas-sistema konsultattiva għall-farms.

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli tekniċi għall-implimentazzjoni uniformi tas-sistema konsultattiva għall-farms.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat huwa ġenerali wisq, u huwa diffiċli li wieħed jiddistingwi bejn tipi oħra ta' miżuri possibbli.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 12

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta Stat Membru jiddeċiedi li juża l-għażla pprovduta fl-ewwel subparagrafu, fis-sena ta’ wara l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex tivverifika li l-bidwi jirrimedja għas-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità kkonċernati. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed azzjoni ta’ rimedju għandhom jiġu nnotifikati lill-bidwi."

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam mhumiex biżżejjed u għadhom jinvolvu l-ħtieġa tat-twettiq ta' kontrolli fuq il-post f’100% tal-każi. Il-kontrolli fuq il-post ta’ segwitu fil-każ ta’ infrazzjonijiet minuri jwasslu għal żieda sinifikanti fin-numru ta' kontrolli fuq il-post obbligatorji. Minħabba f’hekk jinħoloq piż amministrattiv sinifikanti. Għalhekk hu importanti li jkun abolit l-obbligu li jitwettqu kontrolli ta’ segwitu fil-każijiet ta’ infrazzjonijiet minuri. Dan inaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda  13

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 13 – punt b

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) Fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu huwa ssostitwit b’dan li ġej:

"Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni immedjata ta’ rimedju sabiex itemm in-nuqqas ta’ konformità misjub, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa li jistgħu, fejn xieraq, jiġu limitati għal kontroll amministrattiv sabiex tivverifika li l-bidwi jirrimedja għas-sejba tan-nuqqas ta’ konformità kkonċernata. Is-sejba tan-nuqqas ta’ konformità minuri u l-obbligu li tittieħed azzjoni ta’ rimedju għandhom jiġu nnotifikati lill-bidwi."

(b) Fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu għandu jitħassar.

Ġustifikazzjoni

Il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam mhumiex biżżejjed u għadhom jinvolvu l-ħtieġa tat-twettiq ta' kontrolli fuq il-post f’100% tal-każi. Il-kontrolli fuq il-post ta’ segwitu fil-każ ta’ infrazzjonijiet minuri jwasslu għal żieda sinifikanti fin-numru ta' kontrolli fuq il-post obbligatorji. Minħabba f’hekk jinħoloq piż amministrattiv sinifikanti. Għalhekk hu importanti li jkun abolit l-obbligu li jitwettqu kontrolli ta’ segwitu fil-każijiet ta’ infrazzjonijiet minuri. Dan inaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 27 a – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) regoli dwar kwalunkwe miżuri ulterjuri li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri għall-applikazzjoni tajba ta’ dan il-Kapitolu kif ukoll arranġamenti għal kwalunkwe assistenza reċiproka meħtieġa bejn l-Istati Membri.

(e) regoli li jippermettu lill-Istati Membri jieħdu kwalunkwe miżuri ulterjuri għall-applikazzjoni tajba ta’ dan il-Kapitolu kif ukoll arranġamenti għal kwalunkwe assistenza reċiproka meħtieġa bejn l-Istati Membri.

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 17

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 31a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Regoli ta’ implimentazzjoni

Delega tal-poteri lill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, miżuri li huma kemm neċessarji kif ukoll debitament ġustifikati sabiex, f’emerġenza, isolvu problemi prattiċi u speċifiċi; tali miżuri jistgħu jagħtu deroga minn ċerti partijiet ta’ dan ir-Regolament, iżda sal-limitu, u għal tali perijodu, safejn huwa strettament neċessarju.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ddelegati, miżuri li huma kemm neċessarji kif ukoll debitament ġustifikati sabiex, f’emerġenza, isolvu problemi prattiċi u speċifiċi; tali miżuri jistgħu jagħtu deroga minn ċerti partijiet ta’ dan ir-Regolament, iżda sal-limitu, u għal tali perijodu, safejn huwa strettament neċessarju. Meta raġunijiet imperattivi ta' urġenza jirrikjedu dan, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 141ba għandha tapplika għall-atti ddelegati skont dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri, adottati f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza jistgħu jkunu tal-istess natura bħal miżuri normalment adottati skont l-Artikolu 290 TFUE (atti ddelegati). Billi hija prevista proċedura ta' urġenza għall-atti ddelegati, ir-Rapporteur jipproponi li tintuża, biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet.

Emenda  16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 18

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 33 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni leġiżlazzjoni ġdida li tista’ ssir neċessarja, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att iddelegat, temenda l-Anness IX.

5. Sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni leġiżlazzjoni ġdida, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, temenda l-Anness IX.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat mhuwiex ċar, il-leġiżlazzjoni diġà tkun adottata qabel l-emenda tal-anness, għalhekk il-frażi "tista' ssir neċessarja" hija superfluwa.

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 23

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn l-intitolamenti għal pagament huma allokati għall-produtturi tal-inbid, il-Kummissjoni għandha, billi tieħu f’kunsiderazzjoni l-aħħar dejta pprovduta lilha mill-Istati Membri skont l-Artikolu 103o u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 188a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-limiti nazzjonali fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament. Sal-1 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel l-adattament tal-limiti nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-medja reġjonali tal-valur tal-intitolamenti msemmija fil-punt B tal-Anness IX għal dan ir-Regolament.

Fejn l-intitolamenti għal pagament huma allokati għall-produtturi tal-inbid, il-Kummissjoni għandha, billi tieħu f’kunsiderazzjoni l-aħħar dejta pprovduta lilha mill-Istati Membri skont l-Artikolu 103o u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 188a(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta l-limiti nazzjonali fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament. Sal-1 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel l-adattament tal-limiti nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-medja reġjonali tal-valur tal-intitolamenti msemmija fil-punt B tal-Anness IX għal dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-annessi, kundizzjoni formali għall-modifika ta' element mhux essenzjali tal-att bażiku.

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 25

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 42 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri fir-rigward tar-riverżjoni ta’ intitolamenti għal pagament mhux użati lir-riżerva nazzjonali.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri fir-rigward tal-kundizzjonijiet prattiċi applikabbli għar-riverżjoni ta’ intitolamenti għal pagament mhux użati lir-riżerva nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat huwa ġenerali wisq, u huwa diffiċli li wieħed jiddistingwi bejn tipi oħra ta' miżuri simili.

Emenda  19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 28

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 45a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Sabiex tiċċara sitwazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jseħħu fl-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta dan li ġej:

3. Sabiex tiċċara sitwazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jseħħu fl-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli dwar:

(a) regoli dwar id-definizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għal ‘wirt’ u ‘wirt antiċipat’;

(a) l-użu tad-definizzjoni mogħtija fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tat-termini għal ‘wirt’ u ‘wirt antiċipat’ għall-finijiet ta' dan ir-Regolament;

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 39 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 70 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39a) Fl-Artikolu 70(2), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"L-Istati Membri għandhom jadottaw regoli biex jistabbilixxu l-kalkolu tal-produzzjoni annwali medja tal-produttur."

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 57 – punt b

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 105 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri neċessarji rigward l-irtirar u l-allokazzjoni mill-ġdid tad-drittijiet tal-primjum mhux użati stabbiliti taħt din is-Sezzjoni.

(6) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta miżuri neċessarji rigward l-irtirar u l-allokazzjoni mill-ġdid tad-drittijiet tal-primjum mhux użati stabbiliti taħt din is-Sezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Dawn it-tipi ta' miżuri jistgħu joħolqu drittijiet jew, bil-kontra jkollhom konsegwenzi negattivi għall-bdiewa, u għalhekk għandhom jiġu ttrattati bħal atti ddelegati.

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 58 – punt c

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri neċessarji rigward l-ammont tal-primjum li għandu jingħata f’każ li l-applikazzjoni tat-tnaqqis proporzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu turi għadd ta’ annimali eliġibbli li mhux numru sħiħ.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta miżuri neċessarji rigward l-ammont tal-primjum li għandu jingħata f’każ li l-applikazzjoni tat-tnaqqis proporzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu turi għadd ta’ annimali eliġibbli li mhux numru sħiħ.

Ġustifikazzjoni

Dawn it-tipi ta' miżuri jitqiesu bħala atti ddelegati fl-Artikolu 116(7), għalhekk il-konsistenza hija meħtieġa fit-test legali kollu.

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 61 – punt b – parti introduttorja

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 113

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

(b) Għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika, preżentazzjoni ta' emendi.

Emenda  24

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 61 – punt b

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 113 – paragrafu 5 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) it-trasferiment u/jew il-kiri temporanju tad-drittijiet permezz tar-riżerva nazzjonali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika, preżentazzjoni ta' emendi.

Emenda  25

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 61 – punt b

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 113 – paragrafu 5 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5a) Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ddelegati, tadotta regoli dwar it-trasferiment u/jew il-kiri temporanju ta' drittijiet permezz tar-riżerva nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Dawn it-tipi ta' miżuri jistgħu joħolqu drittijiet jew, bil-kontra jkollhom konsegwenzi negattivi għall-bdiewa, u għalhekk għandhom jiġu ttrattati bħal atti ddelegati.

Emenda  26

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 62

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 115 – paragrafu 4 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) it-tqarrib tal-għadd ta’ annimali f’każ li l-kalkolu tal-għadd massimu ta’ għoġġiela bħala perċentwali kif stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(2) jipproduċi riżultat li mhux numru sħiħ;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika, preżentazzjoni ta' emendi.

Emenda  27

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 62

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 115 – paragrafu 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ddelegati, tadotta regoli dwar it-tqarrib tal-għadd ta’ annimali meta l-kalkolu tal-għadd massimu ta’ għoġġiela bħala perċentwali kif stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(2) jipproduċi riżultat li mhux numru sħiħ;

Ġustifikazzjoni

Dawn it-tipi ta' miżuri jitqiesu bħala atti ddelegati fl-Artikolu 116(7), għalhekk il-konsistenza hija meħtieġa fit-test legali kollu.

Emenda  28

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 76

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 141b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Atti ddelegati

L-eżerċitar tad-delega

1. Il-poteri li tadotta l-atti ddelegati msemmija f’dan ir-Regolament għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ żmien indefinit.

1. Il-poter li tadotta l-atti ddelegati jingħata lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

2. Id-delegazzjoni tal-poter imsemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi rrevokata mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

L-istituzzjoni li bdiet proċedura interna sabiex jiġi deċiż jekk tiġix irrevokata d-delegazzjoni tal-poter għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, u tindika l-poteri ddelegati li jistgħu jkunu soġġetti għal revoka u raġunijiet possibbli għal revoka.

 

Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tal-poteri speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata fid-Deċiżjoni stess. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti ddelegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

 

2. Id-delega tal-poter imsemmija fl-Artikolu 2a, l-Artikolu 6(3), l-Artikolu 8(2), l-Artikolu 9(3), l-Artikoli 11a(1) u 11a(2), l-Artikolu 12(5), l-Artikoli 27a(1), 27a(2), 27a(3), 27a(4) u 27a(5), l-Artikolu 31a, l-Artikolu 33(5), l-Artikolu 40(1), l-Artikoli 45a(1), 45a(2), 45a(3), 45a(4) u 45a(5), l-Artikolu 54a, l-Artikoli 62a(1), 62a(3) u 62a(4), l-Artikolu 67a, l-Artikolu 68(7), l-Artikolu 76a, l-Artikolu 77, l-Artikolu 81(3), l-Artikoli 85(4) u 85(5), l-Artikoli 87(4), 87(5), 87(6), 87(7) u 87(8), l-Artikolu 89(3), l-Artikolu 90(5), l-Artikolu 91(3), l-Artikoli 97(5), 97(6), 97(7), 98(7) u 98(8), l-Artikolu 103(3), l-Artikolu 105(6), l-Artikolu 110(4), l-Artikoli 111(7) u 111(8), l-Artikolu 113(6) ġdid, l-Artikoli 115(3) u 115(5) ġdid, l-Artikoli 116(5), 116(6) u 116(7), l-Artikoli 124(9) u 124(10) u l-Artikolu 132(9) għandha tingata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tal-poteri ddelegati mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem ta' dan il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tal-poter għandha tiġġedded taċitament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponi tali tiġdid sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu isibu oġġezzjoni għall-att iddelegat fi żmien xahrejn mid-data ta’ notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew il-Kunsill dan il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahar.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perijodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun sab oġġezzjoni għall-att iddelegat, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

 

L-att iddelegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

 

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill isib oġġezzjoni għal att iddelegat, dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li ssib oġġezzjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-att iddelegat.

 

3. Id-delega tal-poter tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tal-poter speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tibda tgħodd l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att iddelegat diġà fis-seħħ.

 

4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

5. Att iddelegat adottat skont dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun tqajmet l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

 

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament.

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-kliem użat skont il-Ftehim Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti ddelegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  29

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 76

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 141 b a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 141ba

 

Proċedura ta’ urġenza

 

1. Atti ddelegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att iddelegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att iddelegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141b(5). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara li tgħarraf bid-deċiżjoni tal-oġġezzjoni lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-kliem użat skont il-Ftehim Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti ddelegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  30

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 76

Regolament (KE) Nru 73/2009

Artikolu 141c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Atti ta’ implimentazzjoni - Kumitat

Proċedura tal-kumitat

Din il-parti għandha timtela wara li jiġi adottat ir-Regolament li jistipula r-regoli u l-prinċipji ġenerali fir-rigward tal-mekkaniżmi għall-kontroll previsti fl-Artikolu 291(2) tat-TFUE, li bħalissa qiegħed jiġi diskuss quddiem il-PE u l-Kunsill.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għal Pagamenti Diretti. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewrepow u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni*.

 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

____________________

* ĠU L 55, 28.02.2011, p. 13

Ġustifikazzjoni

Skont il-mudelli għal dispożizzjonijiet dwar l-atti tal-implimentazzjoni soġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri, b'konformità mar-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU C 107, 6.4.2011, p. 30.

NOTA SPJEGATTIVA

It-Trattat ta' Lisbona jabolixxi s-sistema l-antika tal-komitoloġija, li kienet ibbażata fuq il-proċeduri klassiċi tal-komitoloġija (konsultattivi, regolatorji, ta' ġestjoni) u fuq il-proċedura regolatorja bi skrutinju. Din is-sistema issa nbidlet bi struttura fuq żewġ livelli, li tikkonsisti minn atti ddelegati u atti tal-implimentazzjoni (tal-ewwel jinkludu d-dritt għall-veto tal-Parlament), li jippermettu lill-Kummissjoni teżerċita l-poteri kemm fl-implimentazzjoni kif ukoll fl-eżekuzzjoni. Għalhekk, il-korp eżistenti ta' leġiżlazzjoni jrid ikun allinjat ma' din ir-realtà legali ġdida.

Waħda mill-ewwel proposti hija l-konformità tal-proposta preżenti għal regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa.

Il-proposta fiha modifiki fir-rigward tal-konformità, iżda tipprevedi wkoll għas-simplifikazzjoni tar-Regolament 73/2009.

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar il-poteri ta' implimentazzjoni

Wara t-Trattat ta' Lisbona, il-poteri mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jridu jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddistingwu bejn żewġ tipi differenti ta' atti tal-Kummissjoni:

– l-Artikolu 290 jippermetti lil-leġiżlatur jiddelega lill-Kummissjoni l-poter li tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex temenda jew iżżid ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv. Atti legali adottati mill-Kummissjoni b'dan il-mod, fit-terminoloġija użata mit-Trattat, jissejħu "atti delegati" (l-Artikolu 290(3));

– l-Artikolu 291 tat-TFUE jippermetti lill-Istati Membri jadottaw il-miżuri kollha ta' liġi nazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' atti tal-Unjoni legalment vinkolanti. Dawk l-atti jistgħu jagħtu poteri ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fejn kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tagħhom huma meħtieġa. Atti legali adottati mill-Kummissjoni b'dan il-mod, fit-terminoloġija użata mit-Trattat, jissejħu "atti tal-implimentazzjoni" (l-Artikolu 291(4)).

Proposti tar-Rapporteur dwar l-allinjament

Meta jitqies kollox, ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni, li tippreżenta test bilanċjat u teknikament sod. Abbażi tal-kriterji definiti għal kull tip ta' att, ir-Rapporteur skrutinizza bir-reqqa l-proposta tal-Kummissjoni u identifika oqsma fejn il-kundizzjonijiet għal atti ddelegati kienu ssodisfati. Konsegwentement, ir-Rapporteur jipproponi l-użu ta' atti ddelegati fil-każijiet li ġejjin:

- f'każijiet fejn l-att bażiku jiġi emendat, partikolarment fir-rigward ta' tibdil fl-annessi tat-test legali;

- f'każijiet fejn il-bdiewa jingħataw drittijiet jew, bil-kontra, fejn jistgħu jġarrbu konsegwenzi negattivi;

- f'każijiet fejn sabiex tinżamm il-konsistenza tat-test legali, ċertu tip ta' miżura titqies li tittieħed dejjem permezz ta' att iddelegat biss jew ta' att tal-implimentazzjoni biss.

Barra minn hekk, wara l-konklużjoni reċenti ta' Ftehim Komuni dwar l-arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti iddelegati (Artikolu 290 TFUE), kif ukoll il-konklużjoni tal-proċedura dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur jipproponi verżjoni aġġornata tat-test legali, inkluż il-kliem li ftiehmu dwaru l-Parlament u l-Kunsill, kif ukoll fir-rigward ta' kundizzjonijiet oħra tad-delega (perijodu tad-delega, perijodu ta' żmien biex titqajjem oġġezzjoni għal att iddelegat, tiġdid ta' dak il-perijodu, proċedura tal-kumitat, eċċ.).

Fir-rigward tal-proċedura definita fl-Artikolu 11 tar-Regolament 73/2009 (dwar il-mekkaniżmu ta' dixxiplina finanzjarja), ir-Rapporteur iqis li ma tistax tibqa' tiġi applikata mingħajr l-involviment tal-Parlament Ewropew, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-Politika Agrikola Komuni u l-proċedura baġitarja. Iż-żamma tal-Artikolu 11 kif inhu - filwaqt li l-Kunsill jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni - tikkostitwixxi tkomplija tal-fatt li l-poteri ta' implimentazzjoni jibqgħu biss tal-Kunsill skont l-ex Artikolu 202 KE. Madankollu, fil-kuntest leġiżlattiv il-ġdid, ir-Rapporteur iqis li l-fatt li l-poteri ta' implimentazzjoni jibqgħu biss tal-Kunsill m'għadux ġustifikat.

Simplifikazzjoni

Il-proposta tinkludi wkoll għadd ta' dispożizzjonijiet bl-għan li jissimplifikaw l-ambjent leġiżlattiv attwali u li jħaffef il-piżi amministrattiv għall-Istati Membri.

Dawn l-emendi jikkonċernaw il-kundizzjonalità, kif ukoll il-possibbiltà għall-Istati Membri li jeżentaw lill-bdiewa li ma japplikawx għal pagamenti relatati mal-erja u jiddikjaraw biss żoni żgħar (ta' inqas minn ettaru) mir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni tal-erja sejra tikkonċerna b'mod prinċipali l-produtturi tal-bhejjem mingħajr ebda art eliġibbli sabiex japplikaw għal pagamenti relatati mal-erja.

Jitqies li huwa diffiċili li wieħed jipprevedi l-għadd ta' bdiewa li jistgħu jiġu affettwati, iżda wieħed jista' jassumi li sejjer ikun limitat, meta jitqies id-diżakkoppjament kontinwu ta' pagamenti tal-bhejjem u t-trasferiment għal pagamenti relatati mal-erja. L-emenda madankollu tirrappreżenta tnaqqis tal-piż amministrattiv fuq ċerti Stati Membri.

Ir-Rapporteur jappoġġja l-modifiki proposti, kif ukoll l-għoti ta' definizzjonijiet, sabiex jinkisbu ċarezza u ċertezza legali aħjar.

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għall-bdiewa

Referenzi

(COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

30.9.2010

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

19.10.2010

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

19.10.2010

REGI

19.10.2010

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ENVI

28.10.2010

REGI

14.2.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Data tal-adozzjoni

12.4.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

37

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Data tat-tressiq

20.4.2011