SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

20.4.2011 - (KOM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Paolo De Castro


Postup : 2010/0267(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0158/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

(KOM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0539),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 42 a 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0294/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality parlamentmi Litvy a Luxemburska a dvoma komorami poľského parlamentu, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 16. februára 2011[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0158/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Komisia by mala mať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 zmluvy delegované akty, aby mohla doplniť alebo zmeniť a doplniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 73/2009. Mali by sa vymedziť prvky, pri ktorých možno uplatniť uvedenú právomoc, ako aj podmienky, za akých ju možno preniesť.

(3) S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie režimu zavedeného týmto nariadením by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia určitých nepodstatných prvkov nariadenia (ES) č. 73/2009. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Úprava právneho textu podľa spoločnej dohody o praktických opatreniach pre uplatňovanie delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 73/2009 vo všetkých členských štátoch, Komisii by sa mala splnomocniť na prijímanie vykonávacích aktov v súlade s článkom 291 zmluvy. Pokiaľ sa neustanovuje inak, Komisia by mala prijať uvedené vykonávacie akty v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XXXX o...

(4) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak, by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 z 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

 

*Ú. v. ES L 55, 28. 02. 2011, s. 13.

Odôvodnenie

Podľa vzorov pre ustanovenia o vykonávacích aktoch podliehajúcich kontrole členských štátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov, na základe ktorých členské štáty kontrolujú Komisiu pri uplatňovaní vykonávacích právomocí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov schvaľovať udelenie určitej konkrétnej podpory, rozhodovať o tom, ktoré členské štáty spĺňajú určité podmienky týkajúce sa prémie na dojčiace kravy, a povoľovať novým členským štátom, aby za určitých podmienok doplnili akékoľvek priame platby. Komisia by vzhľadom na osobitný charakter týchto aktov mala byť splnomocnená prijímať tieto akty bez pomoci Výboru pre priame platby.

Odôvodnenie

V prípadoch, v ktorých Komisia koná „bez pomoci výboru uvedeného v článku 141c“, by odôvodnenie malo vysvetľovať túto právomoc, keďže ide o výnimku zo všeobecného pravidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zohľadniť nové právne predpisy, ktoré sa môžu stať nevyhnutnými, Komisia prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplnení prílohu I.“

S cieľom zohľadniť nové právne predpisy Komisia prostredníctvom delegovaných aktov zmení a doplní prílohu I, aby obsahovala náležité odkazy na nové právne predpisy.

Odôvodnenie

Znenie je nejasné; právny predpis by bol prijatý už pred zmenou a doplnením prílohy, takže slová „ktoré sa môžu stať nevyhnutnými“ sú nadbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. druhý pododsek článku 6 ods. 1) písm. a) sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť prijatie opatrení na zachovanie spôsobu využívania pôdy ako trvalých pasienkov na úrovni poľnohospodárov príjme Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanovenia zahŕňajúce povinnosti, ktoré majú jednotliví poľnohospodári plniť v prípade, že sa zistí znižujúci sa podiel pôdy využívanej ako trvalé pasienky.

3. S cieľom zabezpečiť prijatie opatrení na zachovanie spôsobu využívania pôdy ako trvalých pasienkov na úrovni poľnohospodárov príjme Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanovenia zahŕňajúce individuálne povinnosti, ktoré sa majú plniť v prípade, že sa zistí znižujúci sa podiel pôdy využívanej ako trvalé pasienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zreviduje stropy uvedené v prílohe IV s cieľom zohľadniť:

2. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov zreviduje stropy uvedené v prílohe IV s cieľom zohľadniť:

Odôvodnenie

Úprava príloh, formálna podmienka úpravy nepodstatného prvku základného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zohľadniť nové právne predpisy, ktoré sa môžu stať nevyhnutnými, Komisia prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplnení prílohu V.“

Komisia prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplní prílohu V.

Odôvodnenie

Použitie formulácie ako „nové právne predpisy, ktoré sa môžu stať nevyhnutnými" je v ustanoveniach, ktorými sa udeľujú právomoci Komisii, nevhodné. Obsah a rozsah udelených právomocí by sa mali presne vymedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

2. Európsky parlament a Rada konajúc na návrh Komisie predložený najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorého sa úpravy uvedené v odseku 1 týkajú, určia tieto úpravy najneskôr do 30. júna toho istého kalendárneho roka.

Odôvodnenie

Zachovanie článku 11 (o finančnej disciplíne) v nezmenenom znení – s Radou konajúcou na návrh Komisie – by znamenalo naďalej uplatňovať výhradu vykonávacích právomocí Rady v zmysle bývalého článku 202 Zmluvy o ES. Spravodajca sa však domnieva, že v novom legislatívnom rámci už táto výhrada vykonávacích právomocí pre Radu nie je opodstatnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Aby sa zaručilo riadne fungovanie poľnohospodárskeho poradenského systému, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať ustanovenia určené na to, aby bol takýto systém plne prevádzkyschopný. Tieto ustanovenia sa môžu vzťahovať okrem iného na rozsah pôsobnosti poľnohospodárskeho poradenského systému a na kritériá dostupnosti pre poľnohospodárov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 12 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá jednotnej realizácie poľnohospodárskeho poradenského systému.“

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať technické pravidlá jednotného používania poľnohospodárskeho poradenského systému.“

Odôvodnenie

Príliš všeobecné znenie, je ťažké nájsť odlišnosť od iných druhov možných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť ustanovenú v prvom pododseku, nasledujúci rok príslušný orgán prijme opatrenia potrebné na overenie toho, či poľnohospodár vykonal nápravu zisteného príslušného nesúladu. Zistenie a povinnosť prijať nápravné opatrenie sa poľnohospodárovi oznámi.“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrhy Komisie v tejto oblasti sú nedostatočné a stále si vyžadujú vykonávanie následných kontrol na mieste v 100 % prípadov. Následné kontroly na mieste v prípadoch menších priestupkov vedú k výraznému zvýšeniu počtu povinných kontrol na mieste. Vytvára to tak veľké administratívne zaťaženie. Z tohto dôvodu je dôležité zrušiť povinnosť vykonávať následné kontroly v prípadoch menších priestupkov, čím sa zníži administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 24 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) V odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak poľnohospodár neprijme okamžité nápravné opatrenie na odstránenie zisteného nesúladu, príslušný orgán prijme potrebné opatrenia, ktoré sa prípadne môžu obmedziť na administratívnu kontrolu s cieľom overiť, či poľnohospodár vykonal nápravy zisteného príslušného nesúladu. Zistenie menej významného nesúladu a povinnosť prijať nápravné opatrenie sa poľnohospodárovi oznámi.“

b) V odseku 2 sa vypúšťa tretí pododsek.

Odôvodnenie

Návrhy Komisie v tejto oblasti sú nedostatočné a stále si vyžadujú vykonávanie následných kontrol na mieste v 100 % prípadov. Následné kontroly na mieste v prípadoch menších priestupkov vedú k výraznému zvýšeniu počtu povinných kontrol na mieste. Vytvára to tak veľké administratívne zaťaženie. Z tohto dôvodu je dôležité zrušiť povinnosť vykonávať následné kontroly v prípadoch menších priestupkov, čím sa zníži administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 27a – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pravidlá akýchkoľvek ďalších opatrení, ktoré majú členské štáty prijať v záujme riadneho uplatňovania tejto kapitoly, ako aj opatrenia pre akúkoľvek vzájomnú pomoc potrebnú medzi členskými štátmi.

e) pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú prijať akékoľvek ďalšie opatrenia v záujme riadneho uplatňovania tejto kapitoly, ako aj opatrenia pre akúkoľvek vzájomnú pomoc potrebnú medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 31a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie pravidlá

Delegovanie právomocí Komisii

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia, ktoré sú v núdzovej situácii nevyhnutné a riadne odôvodnené, na vyriešenie praktických a osobitných problémov; takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od určitých častí tohto nariadenia, ale len do takej miery a na také obdobie, ako je striktne nevyhnutné.“

Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať opatrenia, ktoré sú v núdzovej situácii nevyhnutné a riadne odôvodnené, na vyriešenie praktických a konkrétnych problémov; takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od určitých častí tohto nariadenia, ale len do takej miery a na také obdobie, ako je nevyhnutné. Ak je to z naliehavých dôvodov nevyhnutné, postup stanovený v článku 141ba sa uplatňuje na delegované akty prijaté podľa tohto článku.

Odôvodnenie

Tieto opatrenia prijaté v naliehavých situáciách by mohli mať rovnaký charakter ako opatrenia zvyčajne prijímané podľa článku 290 ZFEÚ (delegované akty). Keďže v prípade delegovaných aktov je stanovený postup pre naliehavé prípady, spravodajca navrhuje jeho uplatnenie s cieľom zabezpečiť efektívnosť rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 33 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zohľadniť nové právne predpisy, ktoré sa môžu stať nevyhnutnými, Komisia prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplnení prílohu IX.

5. S cieľom zohľadniť nové právne predpisy Komisia prostredníctvom delegovaných aktov zmení a doplní prílohu IX.

Odôvodnenie

Znenie je nejasné; právny predpis by bol prijatý už pred zmenou a doplnením prílohy, takže slová „ktoré sa môžu stať nevyhnutnými“ sú nadbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Keď sa platobné nároky pridelia pestovateľom viniča, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraví po zohľadnení najnovších údajov, ktoré jej poskytnú členské štáty v súlade s článkom 103o a článkom 188a ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1234/2007, vnútroštátne stropy stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. Do 1. decembra roku predchádzajúceho roku, v ktorom dôjde k úprave vnútroštátnych stropov, oznámia členské štáty Komisii regionálny priemer hodnoty nárokov uvedených v prílohe IX bode B tohto nariadenia.“

Keď sa platobné nároky pridelia pestovateľom viniča, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov upraví po zohľadnení najnovších údajov, ktoré jej poskytnú členské štáty v súlade s článkom 103o a článkom 188a ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1234/2007, vnútroštátne stropy stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. Do 1. decembra roku predchádzajúceho roku, v ktorom dôjde k úprave vnútroštátnych stropov, oznámia členské štáty Komisii regionálny priemer hodnoty nárokov uvedených v prílohe IX bode B tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Úprava príloh, formálna podmienka úpravy nepodstatného prvku základného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 42 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov príjme opatrenia týkajúce sa vrátenia nevyužitých platobných nárokov do národnej rezervy.“

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia týkajúce sa praktických podmienok vzťahujúcich sa na vrátenie nevyužitých platobných nárokov do národnej rezervy.

Odôvodnenie

Príliš všeobecné znenie, je ťažké nájsť odlišnosť od iných druhov podobných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 28

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 45a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Aby sa objasnili osobitné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri uplatňovaní režimu jednotnej platby, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov príjme:

3. S cieľom objasniť konkrétne situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri uplatňovaní režimu jednotnej platby, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov príjme pravidlá:

a) pravidlá vymedzenia pojmov „dedičstvo“ a „predpokladané dedičstvo“ vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

a) vymedzenia pojmov „dedičstvo“ a „predpokladané dedičstvo“ vo vnútroštátnych právnych predpisoch na účely tohto nariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 39a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 70 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Do článku 70 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Členské štáty prijmú pravidlá pre výpočet priemernej ročnej produkcie výrobcu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 57 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 105 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať nevyhnutné opatrenia týkajúce sa stiahnutia a prerozdelenia nepoužitých nárokov na prémie stanovených podľa tohto oddielu.“

(6) Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať nevyhnutné opatrenia týkajúce sa stiahnutia a prerozdelenia nepoužitých nárokov na prémie stanovených podľa tohto oddielu.

Odôvodnenie

Tieto druhy opatrení môžu znamenať vytvorenie práv alebo naopak negatívne dôsledky pre poľnohospodárov, a teda malo by sa k nim pristupovať ako k delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 58 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 110 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov príjme nevyhnutné opatrenia týkajúce sa výšky prémie, ktorá sa má poskytnúť v prípade, že výsledkom uplatnenia pomerného zníženia uvedeného v prvom pododseku je počet oprávnených zvierat, ktorý nie je celým číslom.“

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme nevyhnutné opatrenia týkajúce sa výšky prémie, ktorá sa má poskytnúť v prípade, že výsledkom uplatnenia pomerného zníženia uvedeného v prvom pododseku je počet oprávnených zvierat, ktorý nie je celým číslom.

Odôvodnenie

Tieto druhy opatrení sa v článku 116 ods. 7 považujú za delegované akty, a preto je v celom právnom texte potrebná konzistentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 61 – písmeno b – úvodná časť

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 113

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Dopĺňa sa tento odsek:

b) Dopĺňajú sa tieto odseky: „5.

Odôvodnenie

Technická zmena, predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 61 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 113 – odsek 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) prevodu a/alebo dočasného prenájmu nárokov prostredníctvom národnej rezervy.“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Technická zmena, predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 61 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 113 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme pravidlá prevodu a/alebo dočasného prenájmu práv prostredníctvom národnej rezervy.

Odôvodnenie

Tieto druhy opatrení môžu znamenať vytvorenie práv alebo naopak negatívne dôsledky pre poľnohospodárov, a teda malo by sa k nim pristupovať ako k delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 62

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 115 – odsek 4 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) zaokrúhľovania počtu zvierat v prípade, že výsledkom výpočtu maximálneho počtu jalovíc vyjadreného ako procentuálny podiel, ako sa ustanovuje v druhom pododseku odseku 2 článku 111, nie je celé číslo;“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Technická zmena, predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 62

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 115 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme pravidlá týkajúce sa zaokrúhľovania počtu zvierat v prípade, že výsledkom výpočtu maximálneho počtu jalovíc vyjadreného ako percentuálny podiel, ako je stanovené v článku 111 odseku 2, nie je celé číslo;

Odôvodnenie

Tieto druhy opatrení sa v článku 116 ods. 7 považujú za delegované akty, a preto v celom právnom texte je potrebná konzistentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 76

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 141b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegované akty

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa udeľuje Komisii na neurčitý čas.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

2. Delegovanie právomocí uvedené v odseku 1 môžu Európsky parlament alebo Rada zrušiť.

Inštitúcia, ktorá začala interný postup na účely rozhodnutia o zrušení delegovania právomocí, sa o tom usiluje informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by sa mohli zrušiť, ako aj možné dôvody ich zrušenia.

 

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí. Neovplyvní sa tým platnosť už účinných delegovaných aktov. Uvedené rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 2a, 6 ods. 3, 8 ods. 2, 9 ods. 3, 11a ods. 1 a 11a ods. 2, 12 ods. 5, 27a ods. 1, 27a ods. 2, 27a ods. 3, 27a ods. 4, 27a ods. 5, 31a, 33 ods. 5, 40 ods. 1, 45a ods. 1, 45a ods. 2, 45a ods. 3, 45a ods. 4, 45a ods. 5, 54a, 62a ods. 1, 62a ods. 3, 62a ods. 4, 67a, 68 ods. 7, 76a, 77, 81 ods. 3, 85 ods. 4, 85 ods. 5, 87 ods. 4, 87 ods. 5, 87 ods. 6, 87 ods. 7, 87 ods. 8, 89 ods. 3, 90 ods. 5, 91 ods. 3, 97 ods. 5, 97 ods. 6, 97 ods. 7, 98 ods. 7, 98 ods. 8, 103 ods. 3, 105 ods. 6, 110 ods. 4, 111 ods. 7, 111 ods. 8, 113 ods. 6 (nový), 115 ods. 3, 115 ods. 5 (nový), 116 ods. 5, 116 ods. 6, 116 ods. 7, 124 ods. 9 a 124 ods. 10 a 132 ods. 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... *. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Ak do uplynutia uvedenej lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobúda dňom v ňom uvedeným.

 

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedeného obdobia, ak Európsky parlament spolu s Radou informovali Komisiu o svojom zámere nepodať námietky.

 

Ak Európsky parlament alebo Rada podá námietky proti delegovanému aktu, delegovaný akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

3. Delegovanie právomoci môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

* Ú. v.: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Úprava znenia podľa spoločnej dohody o praktických opatreniach pre uplatňovanie delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 76

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 141ba (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 141ba

 

Postup pre naliehavé prípady

 

1. Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu adresovanom Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

 

2. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 141b ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

Odôvodnenie

Úprava znenia podľa spoločnej dohody o praktických opatreniach pre uplatňovanie delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 76

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 141c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty – výbor

Postup výboru

[Doplní sa po prijatí nariadenia ustanovujúceho pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov kontroly v súlade s článkom 291 ods. 2 ZFEÚ, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade.]

1. Komisii pomáha Výbor pre priame platby. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

____________________

*Ú. v. EÚ L 55, 28. 02. 2011, s. 13.

Odôvodnenie

Podľa vzorov pre ustanovenia o vykonávacích aktoch podliehajúcich kontrole členských štátov v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov, na základe ktorých členské štáty kontrolujú Komisiu pri uplatňovaní vykonávacích právomocí.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 107, 6. 4. 2011, s. 30.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lisabonskou zmluvou sa ruší starý komitologický systém, ktorý bol založený na klasických komitologických postupoch (konzultačný, riadiaci a regulačný postup) a regulačnom postupe s kontrolou. Tento systém sa v súčasnosti nahrádza dvojstupňovou štruktúrou, ktorá pozostáva z delegovaných a vykonávacích aktov (prvá z nich zahŕňa aj právo veta Parlamentu), ktoré umožňujú Komisii uplatňovať právomoci v oblasti zavádzania a vykonávania. Existujúci súbor právnych predpisov preto treba zosúladiť s touto novou právnou realitou.

Jedným z prvých návrhov je zosúladenie súčasného návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov.

Návrh obsahuje úpravy, pokiaľ ide o zosúladenie, ale takisto prináša zjednodušenie nariadenia 73/2009.

Súlad s ustanoveniami ZFEÚ o vykonávacích právomociach

Na základe Lisabonskej zmluvy je potrebné uviesť právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 do súladu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) rozlišujú dva rôzne druhy aktov Komisie:

– článok 290 umožňuje zákonodarcovi, aby delegoval Komisii právomoc prijímať všeobecne uplatniteľné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia niektoré nepodstatné prvky legislatívneho aktu; právne akty, ktoré Komisia takto prijíma, sú podľa terminológie zmluvy „delegovanými aktmi“ (článok 290 ods. 3);

– článok 291 ZFEÚ umožňuje členským štátom, aby prijali všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonávanie právne záväzných aktov Únie. Uvedenými aktmi možno Komisii poskytnúť vykonávacie právomoci, ak si ich vykonávanie vyžaduje jednotné podmienky. Právne akty, ktoré Komisia takto prijíma, sú podľa terminológie zmluvy „vykonávacími aktmi“ (článok 291 ods. 4).

Návrhy spravodajcu týkajúce sa zosúladenia

Spravodajca po dôkladnej úvahe podporuje návrh Komisie, ktorý je vyváženým a technicky solídnym textom. Na základe kritérií vymedzených pre každý druh aktu spravodajca pozorne preskúmal návrh Komisie a stanovil oblasti, v ktorých boli splnené podmienky pre delegované akty. V dôsledku toho spravodajca navrhuje uplatnenie delegovaných aktov v týchto prípadoch:

- v prípadoch zmeny a doplnenia základného aktu, najmä s ohľadom na meniace sa prílohy právneho textu;

- v prípadoch udelenia práv poľnohospodárom alebo naopak možného výskytu negatívnych dôsledkov;

- v prípadoch, keď sa v záujme zachovania konzistentnosti právneho textu uvažuje o prijatí určitého druhu opatrenia vždy prostredníctvom iba jedného delegovaného alebo vykonávacieho aktu.

Navyše na základe nedávneho uzatvorenia spoločnej dohody o praktických opatreniach pre uplatňovanie delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ), ako aj ukončenia postupu týkajúceho sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmov, na základe ktorých členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie, spravodajca navrhuje aktualizované znenie právneho textu vrátane znenia schváleného Parlamentom a Radou, ako aj s ohľadom na ďalšie podmienky delegovania (obdobie delegovania, časový rámec na vznesenie námietky proti delegovanému aktu, predĺženie tohto obdobia, komitologický postup atď.).

Pokiaľ ide o postup vymedzený v článku 11 nariadenia 73/2009 (o mechanizme finančnej disciplíny), spravodajca sa domnieva, že ho už ďalej nemožno uplatňovať bez účasti Európskeho parlamentu, so zreteľom na ustanovenia Lisabonskej zmluvy o spoločnej poľnohospodárskej politike a rozpočtovom postupe. Zachovanie článku 11 v nezmenenom znení – s Radou konajúcou na návrh Komisie – by znamenalo naďalej uplatňovať výhradu vykonávacích právomocí Rady v zmysle bývalého článku 202 Zmluvy o ES. Spravodajca sa však domnieva, že v novom legislatívnom rámci už táto výhrada vykonávacích právomocí pre Radu nie je opodstatnená.

Zjednodušenie

Tento návrh takisto obsahuje viaceré ustanovenia zamerané na zjednodušenie súčasného legislatívneho prostredia a zmiernenie administratívnej záťaže pre členské štáty.

Tieto zmeny a doplnenia sa týkajú krížového plnenia a možnosť, aby členské štáty oslobodili poľnohospodárov, ktorí nežiadajú o platby na plochu a deklarujú len malé plochy (menšie ako 1 hektár), od požiadavky deklarovať plochu, sa bude týkať hlavne chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nemajú žiadnu oprávnenú pôdu, v prípade ktorej by mohli žiadať o platby na plochu.

Ťažko predvídať počet poľnohospodárov, ktorých by sa to mohlo dotknúť, ale možno predpokladať, že bude vzhľadom na pokračujúce oddeľovanie platieb na hospodárske zvieratá a prechod na platby na plochu obmedzený. Zmena a doplnenie však predstavuje podstatné zníženie administratívnej záťaže pre určité členské štáty.

Spravodajca v záujme dosiahnutia lepšej právnej zrozumiteľnosti a istoty podporuje navrhované úpravy, ako aj stanovenie definícií.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov

Referenčné čísla

KOM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD)

Dátum predloženia v EP

30.9.2010

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

19.10.2010

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

19.10.2010

REGI

19.10.2010

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

ENVI

28.10.2010

REGI

14.2.2011

 

 

Spravodajca

 dátum menovania

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Dátum prijatia

12.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Dátum predloženia

20.4.2011