Menetlus : 2010/0266(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0161/2011

Esitatud tekstid :

A7-0161/2011

Arutelud :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hääletused :

PV 04/07/2012 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0279

RAPORT     ***I
PDF 533kWORD 265k
20.4.2011
PE 456.747v03-00 A7-0161/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

(KOM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Paolo De Castro

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

(KOM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0537);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0295/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse Leedu parlamendi, Luksemburgi Saadikutekoja ja Poola Seimi ning Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. veebruari 2011. aasta arvamust(1);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni arvamust (A7-0161/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et täiendada või muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 1698/2005 mitteolemuslikke elemente. Tuleks määratleda delegeerimise tingimused ning elemendid, mille suhtes neid volitusi võib kasutada.

(3) Käesoleva määrusega kehtestatud süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks tuleks anda komisjonile volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et täiendada või muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 1698/2005 mitteolemuslikke elemente. On eriti tähtis, et komisjon konsulteeriks ettevalmistusetapis piisavalt, kaasa arvatud ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile.

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab ühist arusaamist delegeeritud õigusaktide kasutamisest (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku andma.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1698/2005 ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu rakendusakte kooskõlas aluslepingu artikliga 291. Juhul kui ei ole selgelt sätestatud teisiti, peaks komisjon kõnealused rakendusaktid vastu võtma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr XX/XXXX [...].

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1698/2005 ühetaolised kohaldamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kui ei ole selgelt sätestatud teisiti, tuleks neid volitusi rakendada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes*.

 

________________________

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust ehk 1. märtsil 2011 jõustuvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Põllumajandustootjate nõuandeteenus hõlmab vähemalt ühte või enamat määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklites 4 ja 5 ning II ja III lisas sätestatud kohustuslikku majandamisnõuet ja head põllumajandus- ja keskkonnatingimust ning vajaduse korral ühte või enamat liidu õigusaktidel põhinevat tööohutusnõuet.”

„Põllumajandustootjate nõuandeteenus (sh tehniline nõustamine) hõlmab igal juhul rohkem kui ühte määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklites 4 ja 5 ning II ja III lisas sätestatud kohustuslikku majandamisnõuet ja head põllumajandus- ja keskkonnatingimust ning vajaduse korral ühte või enamat liidu õigusaktidel põhinevat tööohutusnõuet.”

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohaldamisel on põllumajandustootja isik, kes kulutab olulise osa tööajast põllumajandustegevusele ning saab sellest märkimisväärse osa sissetulekust vastavalt liikmesriigi määratletud kriteeriumidele.”

Käesolevas artiklis viidatud abi antakse ainult põllumajandustootjatele või põllumajandustootjate ühendustele, kes kulutavad olulise osa tööajast põllumajandustegevusele ning saavad sellest märkimisväärse osa sissetulekust vastavalt liikmesriigi määratletud kriteeriumidele.”

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 66 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Komisjon võtab rakenduseeskirjadega vastu riiklike maaeluvõrgustike rajamist ja tegevust käsitlevad eeskirjad.”

„Komisjon võtab rakendusaktidega vastu riiklike maaeluvõrgustike rajamist ja tegevust käsitlevad eeskirjad.”

Selgitus

Tehniline muudatus.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 69 – lõige 5 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a) Artiklile 69 lisatakse järgmine lõige:

 

5 d. Olenemata määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 29 lõikest 1, võib piirkondlikud programmid valinud liikmesriikide finantsvahendite automaatse tühistamise arvutamine toimuda liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikli 71 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) Lõike 3 teise lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

 

"(a) käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui selle tegelikult ja lõplikult tasub abisaaja[…].”

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 29 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 71 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b) Lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige:

 

„3a. Töö, mis on tehtud aja- ja materjalipõhiselt osana maaelu arengu meetmetest tegelikult tulusaavate omanike poolt, kes kasutavad oma tööjõudu, materjali ja seadmeid, on EAFRD toetuse jaoks abikõlblikud; sellisel juhul arvestatakse EAFRD toetuse jaoks abikõlblike kulutuste summa erinevate tehtud tööde hinnakirja alusel.”

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 37

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 91b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu käesolevas määruses osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud volitused igal ajal tagasi võtta.

 

2. Komisjonile delegeeritakse artikli 5 lõigetes 2 ja 6, artikli 19 lõike 2 teises lõigus, artiklis 20 a, artikli 32 lõike 1 punktis b, artiklis 36 a, artikli 38 lõikes 2, artikli 51 lõikes 4, artiklites 52 a ja 63 a, artikli 66 lõikes 2, artikli 70 lõikes 1, artikli 71 lõikes 5, artikli 74 lõike 4 esimeses lauses, artikli 86 lõikes 9 ja artikli 92 lõikes 1 osutatud volitused viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab delegeeritud volituse kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitavad vähemalt kolm kuud enne iga ajavahemikku lõppu pikendamise suhtes vastuväite.

Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud volitused igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast esitada delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe] kuu võrra.

 

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt jõustub selles nimetatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusaktile esitatud vastuväiteid.

5. Käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab ühist arusaamist delegeeritud õigusaktide kasutamisest (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku andma.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 37

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 91c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[Artikkel lisatakse pärast seda, kui on vastu võetud määrus, milles kehtestatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikega 2 ette nähtud eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme. Määruse üle arutatakse praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus.]

1. Komisjoni abistab maaelu arengu komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) tähenduses.

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5*.

 

_____________

*ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust ehk 1. märtsil 2011 jõustuvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(1)

ELT C 107, 6.4.11, lk 30.


SELETUSKIRI

Uue direktiivi reguleerimisala

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt tuleb praegune määrus (EÜ) nr 1698/2005 (mis oli üks esimestest ettepanekutest) viia rakendusliku iseloomuga meetmeid ja delegeeritavaid meetmeid eristava liigituspõhimõtte alusel vastavusse komisjoni praeguste rakendusvolitustega, mis võeti vastu määrustega (EÜ) nr 1974/2006 ja nr 1975/2006.

Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega vastavusse viimine

Eespool nimetatud lepingu artikli 290 (delegeeritud õigusaktid) kohaselt võib seadusandja komisjonile delegeerida õiguse võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja vajaduse korral täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Komisjonile delegeeritud õigusaktiga võidakse seega kindlaks määrata täiendavaid elemente, mis on vajalikud seadusandja poolt kehtestatud süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks.

Praeguse määruse puhul võtab komisjon vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada erandeid reeglist, et maaelu arengu toetust ei saa anda toetuskavadele, mis on abikõlblikud ühise turukorralduse alusel (artikli 5 lõige 6). Samamoodi delegeerib seadusandja komisjonile volitused kehtestada meetmete ja tehnilise abi üksikasjalikke tingimusi, et tagada nende ühtlane kohaldamine kooskõlas ELi poliitikanõuete, prioriteetide ja õigusaktidega (artiklid 20, 32, 36, 38, 52, 63 ja 66). Lisaks sellele võtab komisjon vastu delegeeritud õigusakte seoses vähendamise ja väljaarvamise üksikasjalike eeskirjadega (artikli 51 lõige 4). Komisjon määratleb ka iga telje paindlikkuse piirmäära (artikli 70 lõige 1) ning üksikasjalikud eeskirjad muudele toetuse vormidele kui tagastamatu otsetoetus (artikli 71 lõige 5). Komisjon määrab kindlaks üksikasjalikud kontrollieeskirjad (artikli 74 lõige 4). Samuti võtab komisjon vastu ülemineku erimeetmed (artikli 92 lõige 1).

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 (rakendusaktid) puhul annab seadusandja komisjonile volitused võtta Euroopa Liidu õiguslikult siduvate aktide jaoks vastu ühetaolised tingimused.

Praeguse määruse puhul annab seadusandja komisjonile vastavalt aluslepingu artikli 291 lõikele 2 rakendusvolitused järgmiste küsimuste suhtes: maaelu arengu programmide esitamise ühtsed tingimused (artikli 18 lõige 3), programmi heakskiitmine (artikli 18 lõige 4), programmide läbivaatamise heakskiitmine (artikli 19 lõige 2), komisjoni otsusega heakskiitmist vajavate muudatuste kindlaksmääramine (artikli 19 lõige 2), kohustuste jaoks pikema ajavahemiku määramine (artikli 39 lõige 3, artikli 40 lõige 2 ja artikli 47 lõige 1), piirkondade määramise erisätted (artikli 50 lõige 4), riiklike maaeluvõrgustike rajamine ja tegevus (artikli 66 lõige 3), iga-aastaste eriaruannete esitamine (artikli 82 lõige 4), kontrollimise üldine raamistik ning liikmesriikide rakendatav ühine seire- ja hindamisraamistik (artikli 74 lõige 4 ja artikkel 80).

Raportööri seisukoht vastavusse viimise kohta

Raportööri arvamusel on komisjon käesolevas ettepanekus liigitanud korrektselt üldsätted ja toonud sisse täiendavad elemendid (artikli 290 sätted) ning tehnilisemad elemendid, mis seostuvad suurel määral liikmesriikide diskretsiooniõigusega käesoleva meetme rakendamisel (artikli 291 sätted). Seetõttu ei ole esitatud muudatusettepanekuid maaelu arengut puudutava ettepaneku (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) delegeeritud ja rakendusaktide liigituse kohta.

Üldiselt soovitatakse komisjoni ettepanekus abisaajate kohtlemise puhul vahendite tõhusat ja sihipärast kasutamist, mida ettepanekus hõlmatakse suures osas delegeeritud õigusaktidega. Muud sätted programmide, meetmete ja eeskirjade konkreetsete üksikasjade kohta on ettepanekus hõlmatud rakendusaktidega, mille liikmesriigid peavad vastu võtma.

Lihtsustamine

Lisaks viiakse praegusesse määrusesse sisse mõned lihtsustamise elemendid, Natura 2000 toetust laiendatakse elupaikade direktiivi (92/43/EMÜ) artiklis 10 osutatud aladele (tegemist on ettepaneku õiguslike elementidega), maaelu arengu valdkonnas vähendatakse iga-aastaste eduaruannete ning kokkuvõtlike aruannete arvu, nõuetele vastavuse kontrolle lihtsustatakse ja nõuandeteenuste kasutamise eeskirju muudetakse (need elemendid peaksid aitama vähendada liikmesriikide halduskoormust). Stimuleerivat elementi tuleks lisaks (õigusliku) lihtsustamise elemendiks olemisele kohaldada ka meetmete suhtes, mis kiidetakse heaks aluslepingu artikli 43 kohaselt (kaasfinantseeritud maaelu arengu meetmed). See tähendab, et abi, mis antakse abisaaja juba teostatud tegevuse jaoks tagasiulatuvalt ja milles puudub stimuleeriv element, keelatakse ja sätestatakse abikõlblikkuse alguskuupäev.

Raportööri seisukoht lihtsustamise kohta

Komisjon kavatseb laiendada kõikidele liikmesriikidele rahastamisvõimalusi, millega toetatakse tootjarühmade loomist ja haldustegevust, kuid raportöör peab toetuse mitteandmist tootjarühmade loomiseks puu- ja köögiviljasektoris diskrimineerimiseks.

Määruse nr 1698/2005 erineva tõlgendamise vältimiseks tundub otstarbekas lubada piirkondlikud programmid valinud liikmesriikide finantsvahendite automaatse tühistamise arvutamise läbiviimist liikmesriikide tasandil (muudatusettepanek 5).

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ühtlustamiseks teeb raportöör ettepaneku, et mittemaksukohustuslasest juriidiliste isikute (avaliku võimu organid) käibemaks tehakse EAFRD toetuse jaoks abikõlblikuks.


REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (22.3.2011)

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

(KOM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

Arvamuse koostaja: Iosif Matula

LÜHISELGITUS

Aluslepingus eristatakse komisjonile delegeeritud õigust võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi, ning õigust võtta vastu ühetaolisi tingimusi, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks.

Seadusandja teeb komisjonile ülesandeks lisada täiendavaid elemente, mis on vajalikud seadusandja poolt kavandatud süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks. Seadusandja on andnud komisjonile rakendamisvolitused, et tagada liikmesriikides asjaomase korra ühetaoline kohaldamine.

Käesolev tekst, millega muudetakse määrust 1659/2005, on raportööri arvates eesmärgi täitmiseks piisav. Siiski esitab ta kolm muudatusettepanekut, milles rõhutatakse vajadust täiustada selles valdkonnas valitsemistava seeläbi, et nõutakse kõigi otsuste puhul kohalike ja piirkondlike esindajate ja sidusrühmade täielikku osalemist.

Eriti täpne peab raportööri arvates olema majanduslike ja keskkonnanõuete vahelise tasakaalu lõplik reguleerimine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Nõuandeteenuste kasutamine peaks aitama põllumajandustootjatel hinnata oma põllumajandusettevõtte tulemuslikkust ning kindlaks määrata vajalikud muudatused seoses kohustuslike majandamisnõuetega ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, mis on sätestatud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ning seoses tööohutust käsitlevate ühenduse nõuetega. Arvestades, et nõuandeteenuste kasutamise toetus on juba mitu aastat olemas olnud, tuleks lihtsustada täpsemalt vajadusi järgivat nõuandeteenuste kasutamist, et abisaaja individuaalseid vajadusi paremini arvesse võtta.

(13) Nõuandeteenuste kasutamine peaks aitama põllumajandustootjatel hinnata oma põllumajandusettevõtte tulemuslikkust ning kindlaks määrata vajalikud muudatused seoses kohustuslike majandamisnõuetega ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, mis on sätestatud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ning seoses tööohutust käsitlevate ühenduse nõuetega. Arvestades, et nõuandeteenuste kasutamise toetus on juba mitu aastat olemas olnud, tuleks lihtsustada täpsemalt vajadusi järgivat nõuandeteenuste kasutamist, et abisaaja individuaalseid vajadusi paremini arvesse võtta. Liikmesriike peaks ergutama looma interneti lairibatehnoloogia abil põllumajandustootjate e-nõustamise platvorme. Tuleks ka soodustada kõiki selliseid kohalike ja piirkondlike asutuste nõustamisteenuseid, mis edendavad põllumajandustootjate seas infotehnoloogia kasutamist.

Selgitus

E-nõustamine annab liikmesriikidele unikaalse võimaluse suhelda kaugete piirkondade põllumajandustootjatega. Üks majandusarengu eeltingimusi on see, et internetiteenused, näiteks interneti lairibaühendus, oleks põllumeestele paremini kättesaadav.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi nr 92/43/EÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) artikli 10 kohaselt tuleb liikmesriikidel seoses Natura 2000 võrgustiku ökoloogilise sidususe parandamisega püüda soodustada selliste maastikuvormide kaitsekorraldust, mis nende pikisuunalise ja katkematu struktuuri tõttu või puhkepaikadena on looduslike liikide rändele, levikule ja geenivahetusele väga olulised. Sellised alad peaksid saama Natura 2000 toetusi. Kuid selleks, et tagada toetuste jätkuv esmane kasutamine määratud Natura 2000 alade jaoks, on asjakohane piirata nende osakaalu võrreldes määratud Natura 2000 aladega.

(17) Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi nr 92/43/EÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) artikli 10 kohaselt tuleb liikmesriikidel seoses Natura 2000 võrgustiku ökoloogilise sidususe parandamisega püüda soodustada selliste maastikuvormide kaitsekorraldust, mis nende pikisuunalise ja katkematu struktuuri tõttu või puhkepaikadena on looduslike liikide rändele, levikule ja geenivahetusele väga olulised. Sellised alad peaksid saama Natura 2000 toetusi. Kuid selleks, et tagada toetuste jätkuv esmane kasutamine määratud Natura 2000 alade jaoks, on asjakohane piirata nende osakaalu võrreldes määratud Natura 2000 aladega. Seda tehes peaksid piirkondlikud ja kohalikud asutused saavutama tasakaalu keskkonnakaitse ja kohaliku arengu vajaduste vahel.

Selgitus

Et keskkonnanormid ei läheks kohaliku arenguga vastuollu, tuleb leida kompromiss, mis võimaldab arvestada nii majandusinvesteeringute kui ka keskkonnakaitse vajadusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Igal liikmesriigil tuleb luua riiklik maaeluvõrgustik. Selleks et riiklikud maaeluvõrgustikud oleks loodud ühtselt ja samamoodi, tuleks komisjonil rakendusaktidega määrata selliste võrgustike loomise ja tegevuse üksikasjad.

(19) Igal liikmesriigil tuleb luua riiklik maaeluvõrgustik, mis hõlmaks riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajaid. Selleks et riiklikud maaeluvõrgustikud oleks loodud ühtselt ja ühetaoliselt, tuleks komisjonil rakendusaktidega määrata selliste võrgustike loomise ja tegevuse üksikasjad.

Selgitus

Tähtis on, et lisaks sidemete loomisele iga liikmesriigi ja selle riikliku maaeluvõrgustiku vahel koosneksid kõik riiklikud maaeluvõrgustikud riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajatest, et tagada tihe side kodanike vajadustega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1698/2005

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et EAFRD ja liikmesriikide poolt antav abi on kooskõlas liidu tegevuse, poliitika ja prioriteetidega. EAFRD abi on kooskõlas Majandusliku ja Sotsiaalse Ühtekuuluvuse Fondi ja eelkõige liidu kalanduse toetusvahendiga. Selleks et EAFRD abi oleks kooskõlas ka liidu muude toetusvahenditega, võib komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu võtta liidu eri meetmeid, millega see kooskõla tagatakse.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et EAFRD ja liikmesriikide poolt antav abi on kooskõlas liidu tegevuse, poliitika ja prioriteetidega. EAFRD abi on kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega ja eelkõige liidu kalanduse toetusvahendiga. Selleks et EAFRD abi oleks kooskõlas ka liidu muude toetusvahenditega, võib komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu võtta liidu eri meetmeid, millega see kooskõla tagatakse.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Vastutav komisjon

AGRI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

19.10.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Iosif Matula

28.10.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.2.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček


MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.9.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

19.10.2010

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

19.10.2010

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.4.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Esitamise kuupäev

20.4.2011

Õigusteave - Privaatsuspoliitika