RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

20.4.2011 - (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)) - ***I

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Paolo De Castro


Proċedura : 2010/0266(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0161/2011

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(COM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2010)0537),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0295/2010),

–   wara li kkunsdira l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Litwan, il-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu u mid-Diet Pollakk u s-Senat Pollakk, li jaffermaw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta' Frar 2011[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0161/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat biex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. L-elementi li għalihom tista’ tiġi eżerċitata din is-setgħa għandhom jiġu ddefiniti, flimkien mal-kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun suġġetta dik id-delega.

(3) Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament kif suppost tar-reġim stabbilit minn dan ir-Regolament, is-setgħa biex tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa tul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert tagħha. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u tfassal atti delegati, għandha tiżgura li ssir trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-"Ftehim Komuni" dwar arranġamenti prattiċi għall-użu ta' atti delegati (Artikolu 290 TFUE) sabiex isir qbil formali dwarhom mill-Kunsill u l-Parlament.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sabiex tiġi garantita applikazzjoni uniformi tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 fl-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni għandu jkollha l-poter tadotta atti implimentattivi skont l-Artikolu 291 tat-Trattat. Ħlief fejn jingħad espliċitament xort’oħra, il-Kummissjoni għandha tadotta dawk l-atti implimentattivi skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru XX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar…

(4) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, is-setgħat implimentattivi għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat, ħlief fejn jingħad espliċitament xort'oħra, għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni.

 

________________________

ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkunsidra r-"Regolament dwar is-setgħat ta' implimentazzjoni" (Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi tal-kontroll mill-Istati Membri għall-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni) li jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2011.

Emenda 3

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 9

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Bħala minimu, is-servizz ta’ konsulenza lill-bdiewa għandu jkopri rekwiżit wieħed jew aktar tal-ġestjoni statutorja u kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba pprovduti fl-Artikoli 5 u 6 u fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, fejn rilevanti, standard wieħed jew aktar ta’ sikurezza fuq il-post tax-xogħol abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Is-servizz ta’ konsulenza lill-bdiewa (inkluża l-konsulenza teknika) għandu fil-każijiet kollha jkopri aktar minn rekwiżit wieħed tal-ġestjoni statutorja u kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba pprovduti fl-Artikoli 5 u 6 u fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, fejn rilevanti, standard wieħed jew aktar ta’ sikurezza fuq il-post tax-xogħol abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 18

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, ‘bdiewa’ tfisser persuni li jiddedikaw parti essenzjali mill-ħin tax-xogħol tagħhom għal attivitajiet agrikoli u li minnhom jaqilgħu parti sinifikanti tad-dħul tagħhom skont kriterji li għandhom jiġu ddefiniti mill-Istat Membru.

L-uniċi riċevituri eliġibbli għall-għajnuna li għaliha jirreferi dan l-Artikolu huma l-bdiewa jew l-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa li jiddedikaw parti essenzjali mill-ħin tax-xogħol tagħhom għal attivitajiet agrikoli u minnhom jaqilgħu parti sinifikanti tad-dħul tagħhom skont kriterji li għandhom jiġu ddefiniti mill-Istat Membru.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Artikolu 1 - punt 26 - punt b

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 66 - paragrafu 3 - subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ regoli ta' implimentazzjoni, tadotta regoli dwar l-istabbiliment u t-tħaddim tan-netwerk rurali nazzjonali."

"Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni, tadotta regoli dwar l-istabbiliment u t-tħaddim tan-netwerk rurali nazzjonali."

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 27 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 69 - paragrafu 5 d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a) Fl-Artikolu 69 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

5d. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005, f'każ ta' Stati Membri li għażlu programmi reġjonali, il-kalkolu tal-kanċellazzjoni awtomatika tar-riżorsi finanzjarji jista' jsir fil-livell tal-Istat Membru.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 29 – punt b a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 71 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) Fil-paragrafu 3, punt (a) tat-tieni subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

 

"(a) VAT, minbarra VAT mhux irkuprabbli meta tinżamm ġenwinament u definittivament minn benefiċarji [...]."

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 29 – punt b b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 71 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) Il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-paragrafu 3:

 

‘3a. Ix-xogħol li jsir abbażi tal-ħin u l-materjal mill-benefiċċjarji aħħarija, bħala parti mill-miżuri tal-iżvilupp rurali, bl-użu tal-ħaddiema, tal-materjali u tat-tagħmir tal-impriża, għandu jkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR; f’każijiet bħal dawn, l-ammont tan-nefqa għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ lista ta’ prezzijiet għad-diversi xogħlijiet imwettqa.’

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 37

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 91b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati msemmija f’dan ir-Regolament għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat.

1. Is-setgħa biex jiġu adottatati l-atti ddelegati qed tiġi konferita fuq il-Kummissjoni, filwaqt li tkun suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha simultanjament tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dan.

 

2. Id-delegazzjoni tas-setgħat tista' tiġi rrevokata f'kull waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

 

2. Id-delega ta' setgħa li saret referenza għaliha fl-Artikolu 5(2) u (6), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(2), Artikolu 20a, Artikolu 32(1)b, Artikolu 36a, Artikolu 38(2), Artikolu 51(4), Artikoli 52a u 63a, Artikolu 66(2), Artikolu 70(1), Artikolu 71(5), l-ewwel sentenza tal-Artikolu 74(4), Artikolu 86(9) u Artikolu 92(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delegazzjoni tas-setgħat mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delegazzjoni tas-setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix din l-estensjoni, mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex jiġi deċiż jekk tiġix revokata d-delega tas-setgħat, għandha tagħmel ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni, f'perjodu ta' żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, billi tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu s-suġġett tar-revoka, kif ukoll ir-raġunijiet possibbli tar-revoka.

 

Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data aktar tard li tkun speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa tista' tiġi revokata f'kull waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandu jkollha effett l-għada tal-pubblikazzjoni ta’ din id-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe atti delegati li diġa’ huma fis-seħħ.

3. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att iddelegat fi żmien perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’[xahrejn].

 

Jekk mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-att delegat, huwa għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data indikata hemmhekk.

 

L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li ma kienx beħsiebhom joġġezzjonaw għalih.

4. Malli jiġi adottat att delegat, il-Kummissjoni għandha simultanjament tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dan.

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal att delegat, l-att ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona l-att delegat għandha tagħti r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet tagħha.

5. L-att delegat li jiġi adottat skont dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, sew il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

 

* Id-data ta' meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-"Ftehim Komuni" dwar arranġamenti prattiċi għall-użu ta' atti delegati (Artikolu 290 TFUE) sabiex isir qbil formali dwarhom mill-Kunsill u l-Parlament.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 37

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 91c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[Din il-parti għandha timtela wara li jiġi adottat ir-Regolament li jistipula r-regoli u l-prinċipji ġenerali fir-rigward tal-mekkaniżmi għall-kontroll previsti fl-Artikolu 291(2) tat-TFUE, li bħalissa qiegħed jiġi diskuss quddiem il-PE u l-Kunsill.]

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011, li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni*.

 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011*.

 

_____________

* ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkunsidra r-"Regolament dwar is-setgħat ta' implimentazzjoni" (Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi tal-kontroll għall-Istati Membri dwar l-eżerċitar tal-poteri ta' implimentazzjoni mill-Kummissjoni) li jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2011.

  • [1]  ĠU C 107, 6.4.2011, p. 30.

NOTA SPJEGATTIVA

Il-qasam ta' applikazzjoni tad-direttiva l-ġdida

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) ir-Regolament attwali (KE) 1698/2005 (bħala wieħed mill-ewwel proposti) għandu jkun konformi fuq bażi tal-prinċipju tal-għażla bejn miżuri ta' natura implimentattiva u miżuri ta' natura delegattiva - tal-poteri ta' implimentazzjoni attwali tal-Kummissjoni li ġew adottati abbażi tar-Regolamenti (KE) Nru 1974/2006 u Nru 1975/2006.

Konformità ma' dispożizzjonijiet TFUE

Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat (atti delegati), il-Leġiżlatur jista' jiddelega l-poter lill-Kummissjoni sabiex tadotta atti ta' applikazzjoni ġenerali li mhumiex leġiżlattivi sabiex dawn jissupplimentaw jew jemendaw kif ukoll jikkompletaw jew jimmodifikaw ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv fejn hu meħtieġ. B'hekk l-att delegat tal-Kummissjoni jista' jiddetermina l-elementi addizzjonali meħtieġa għall-funzjonament kif suppost tal-iskema stabbilita mil-Leġiżlatur.

Fir-rigward tar-Regolament attwali, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati biex tadotta eċċezzjonijiet għar-regola li m'għandu jingħata l-ebda appoġġ għal żvilupp rurali lil skemi eliġibbli għal appoġġ li jingħata minn organizzazzjonijiet tas-suq komuni (l-Artikolu 5(6)). Bl-istess mod, il-Leġiżlatur jiddelega lill-Kummissjoni l-poter biex tadotta kundizzjonijiet dettaljati dwar il-miżuri u l-għajnuna teknika kollha biex tiġi żgurata l-applikazzjoni koerenti tagħhom skont ir-rekwiżiti tal-politika, il-prijoritajiet u l-liġi tal-UE (l-Artikoli 20, 32, 36, 38, 52, 63 u 66). Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati dwar regoli dettaljati għat-tnaqqis u l-esklużjonijiet (l-Artikolu 51(4)). Barra min hekk, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi valur limitu għall-flessibbiltà għal kull ass (l-Artikolu 70(1)), u għandha tiddefinixxi regoli dettaljati għal għamliet oħra ta’ għajnuna minn dawk ta' għajnuna diretta li ma titħallasx lura (l-Artikolu 71(5)). Il-Kummissjoni għandha tiffissa regoli dettaljati ta’ kontroll (l-Artikolu 74(4)). Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri tranżizzjonali speċifiċi (l-Artikolu 92(1)).

Fil-każ tal-Artikolu 291 tat-Trattat (atti tal-implimentazzjoni), il-Leġiżlatur jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta kundizzjonijiet uniformi għal atti vinkolanti tal-Unjoni Ewropea.

Rigward ir-Regolament attwali, il-Leġiżlatur jagħti poteri tal-infurzar lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 291, il-paragrafu 2 tat-Trattat, li jirrigwardaw kundizzjonijiet uniformi għall-preżentazzjoni ta’ programmi ta’ żvilupp rurali (l-Artikolu 18(3)), l-approvazzjoni ta’ programmi (l-Artikolu 18(4)), l-approvazzjoni ta’ reviżjoni ta’ programmi (l-Artikolu 19(2)), id-determinazzjoni ta’ bidliet li jkunu jeħtieġu approvazzjoni b’deċiżjoni tal-Kummissjoni (l-Artikolu 19(2)), perjodi itwal ta’ impenji (l-Artikoli 39(3), 40(2) u 47(1)), dispożizzjonijiet speċifiċi dwar denominazzjoni ta’ żoni (l-Artikolu 50(4)), l-istabbiliment u l-operat tan-netwerk rurali nazzjonali (l-Artikolu 66(3)), il-preżentazzjoni ta’ rapporti annwali speċifiċi (l-Artikolu 82(4)), il-qafas ġenerali għall-kontrolli u l-qafas komuni għall-monitoraġġ u evalwazzjoni li għandu jiġi implimentat mill-Istati Membri (l-Artikoli 74(4) u 80).

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur dwar il-konformità

Fil-fehma tar-Rapporteur, f'din il-proposta, il-Kummissjoni għamlet ripartizzjoni akkurata bejn dispożizzjonijiet iktar ġenerali, li jistabbilixxu elementi addizzjonali (dispożizzjonijiet 290), u dawk l-elementi iktar tekniċi li huma konnessi ħafna mad-diskrezzjoni li jgawdu Stati Membri fl-implimentazzjoni ta' din il-miżura (dispożizzjonijiet 291). B'hekk mhux qed jiġu proposti emendi rigward il-proposta għall-Iżvilupp Rurali (li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005, dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) dwar il-klassifikazzjoni ta' atti delegati u tal-implimentazzjoni.

Ġeneralment, il-proposta tal-Kummissjoni tissuġġerixxi użu effiċjenti u mmirat ta' fondi dwar it-trattament ta' benefiċarji li jiġi fil-parti l-kbira tiegħu kopert fil-proposta bl-atti delegati. Dispożizzjonijiet oħra rigward dettalji konkreti ta' programmi, miżuri u regoli huma koperti fil-proposta permezz tal-atti tal-implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri.

Simplifikazzjoni

Minbarra dan, xi elementi ta' simplifikazzjoni qed jiġu introdotti fir-Regolament attwali, l-appoġġ Natura 2000 hu estiż għal żoni li saret referenza għalihom fl-Artikolu 10 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE) (dawn huma elementi legali tal-proposta), kif ukoll jitnaqqas in-numru ta' rapporti annwali u sommarji li jaqgħu taħt l-Iżvilupp Rurali, jiġu faċilitati kontrolli ta' kundizzjonalità u jinbidlu r-regoli dwar l-użu ta' servizzi konsultattivi (dawn l-elementi għandhom jikkontribwixxu sabiex iħaffu l-piż amministrattiv tal-Istati Membri). Minbarra dan, bħala element (legali) ta' simplifikazzjoni għandu jiddaħħal element ta' inċentiv għal miżuri approvati skont l-Artikolu 43 tat-Trattat (miżuri kofinanzjati tal-IR). Dan ifisser b'hekk, li l-għajnuna li tingħata b'mod retroattiv għal attivitajiet li diġà saru mill-benefiċjarju u jonqoshom l-element ta' inċentiv, tiġi ipprojbita u għandha tiġi provvduta data tal-bidu tal-eliġibbiltà.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur dwar is-simplifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li jiġu estiżi l-possibilitajiet attwali ta' fondi lill-Istati Membri kollha sabiex jappoġġaw l-istabbiliment u t-tħaddim amministrattiv ta' gruppi ta' produtturi iżda r-Rapporteur iqis li jkun diskriminatorju li jiġi eskluż l-appoġġ lil gruppi ta' produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix.

Sabiex jiġu evitati interpretazzjonijiet differenti tar-Regolament 1698/2005, jidher utli li jiġi permess - għal Stati Membri li għażlu programmi reġjonali - il-kalkolu tal-kanċellazzjoni awtomatika ta' riżorsi finanzjarji fil-livell tal-Istat Membru (emenda 5).

Sabiex jiġu armonizzati l-FAEŻR u l-FEŻR (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali), ir-Rapporteur jipproponi li l-VAT għal persuni li mhumiex taxxabbli (istituzzjonijiet pubbliċi), issir eliġibbli li tirċievi kontribuzzjoni mill-FAEŻR.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (22.3.2011)

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
(COM(2010)0537 – C7‑0295/2010 – 2010/0266(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Iosif Matula

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-Trattat jagħmel distinzjoni bejn is-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali biex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv u s-setgħat ikkonferiti lill-Kummissjoni biex tadotta kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti vinkolanti legalment tal-Unjoni.

Il-leġiżlatur jagħti l-kompitu lill-Kummissjoni biex iżżid l-elementi addizzjonali meħtieġa għall-funzjonament kif suppost tal-iskema proposta mil-leġiżlatur. Sabiex jiżgura applikazzjoni uniformi tal-iskema fl-Istati Membri, il-leġiżlatur ikkonferixxa setgħat implimentattivi lill-Kummissjoni.

Ir-rapporteur jikkunsidra li t-test attwali, li jemenda r-Regolament 1659/2005, jaqdi l-iskop tiegħu b'mod xieraq. Madankollu, ressaq tliet emendi li jenfasizzaw il-ħtieġa li tissaħħaħ il-governanza f'dan il-qasam billi ssir insistenza fuq il-parteċipazzjoni sħiħa tar-rappreżentanti u l-partijiet interessati lokali u reġjonali f'kull deċiżjoni li tkun trid tittieħed.

B'mod partikulari, ir-rapporteur jikkunsidra li hemm bżonn li jiġi rfinat il-bilanċ sottili bejn il-ħtiġijiet ambjentali u l-ħtiġijiet ekonomiċi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament – att emendatorju

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) L-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza għandhom jgħinu lill-bdiewa biex jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjendi agrikoli tagħhom u jidentifikaw it-titjib meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ġestjoni statutorja u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba, kif ipprovdut fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa u l-istandards Komunitarji b’rabta mas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Meta jitqies li l-appoġġ għall-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza diġà ilu jeżisti għal diversi snin, għandu jiġi ffaċilitat użu aktar personalizzat tas-servizzi ta’ konsulenza, biex ikunu riflessi aħjar il-ħtiġijiet individwali tal-benefiċjarju.

(13) L-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza għandhom jgħinu lill-bdiewa biex jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjendi agrikoli tagħhom u jidentifikaw it-titjib meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ġestjoni statutorja u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba, kif ipprovdut fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa u l-istandards Komunitarji b’rabta mas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Meta jitqies li l-appoġġ għall-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza diġà ilu jeżisti għal diversi snin, għandu jiġi ffaċilitat użu aktar personalizzat tas-servizzi ta’ konsulenza, biex ikunu riflessi aħjar il-ħtiġijiet individwali tal-benefiċjarju. L-Istati Membri għandhom jitħeġġu joħolqu pjattaformi għall-konsulenza diġitali għall-bdiewa bl-użu tal-broadband. Għandu jitħeġġeġ ukoll l-użu tas-servizzi ta' konsulenza kollha pprovduti mill-awtoritajiet reġjonali u lokali għall-iskop tal-promozzjoni tal-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni mill-bdiewa.

Ġustifikazzjoni

L-istrument ta' konsulenza diġitali jipprovdi opportunità unika għall-Istati Membri biex jikkomunikaw mal-bdiewa fl-inħawi remoti. Aċċess aħjar min-naħa tal-bdiewa għas-servizzi tal-internet, bħall-internet bil-broadband, hu prerekwiżit għall-iżvilupp ekonomiku.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att emendatorju

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) L-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora slavaġ, jesiġi li l-Istati Membri, bil-għan li titjieb il-koerenza ekoloġika tan-netwerk ta’ Natura 2000, għandhom jippruvaw jinkoraġġixxu l-ġestjoni ta’ karatteristiċi, li, minħabba l-istruttura lineari u kontinwa tagħhom jew il-funzjoni tagħhom bħala mezzi ta' passaġġ, huma essenzjali għall-migrazzjoni, it-tixrid u l-iskambju ġenetiku ta’ speċijiet slavaġ. Żoni bħal dawn għandhom ikunu eliġibbli għal pagamenti ta’ Natura 2000. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-pagamenti jibqgħu primarjament jintużaw għas-siti ta' Natura 2000 iddeżinjati, huwa xieraq li l-proporzjon tagħhom jiġi llimitat meta mqabbel maż-żoni tan-Natura 2000.

(17) L-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora slavaġ, jesiġi li l-Istati Membri, bil-għan li titjieb il-koerenza ekoloġika tan-netwerk ta’ Natura 2000, għandhom jippruvaw jinkoraġġixxu l-ġestjoni ta’ karatteristiki, li, minħabba l-istruttura lineari u kontinwa tagħhom jew il-funzjoni tagħhom bħala mezzi ta' passaġġ, huma essenzjali għall-migrazzjoni, it-tixrid u l-iskambju ġenetiku ta’ speċijiet slavaġ. Żoni bħal dawn għandhom ikunu eliġibbli għal pagamenti ta’ Natura 2000. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-pagamenti jibqgħu primarjament jintużaw għas-siti ta' Natura 2000 iddeżinjati, huwa xieraq li l-proporzjon tagħhom jiġi llimitat meta mqabbel maż-żoni tan-Natura 2000. Meta jkunu qed jagħmlu dan, l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom isibu bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-protezzjoni ambjentali u dawk tal-iżvilupp lokali.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat nuqqas ta' armonija bejn id-dispożizzjonijiet ambjentali u l-iżvilupp lokali, irid jinstab kompromess sabiex jiġi indirizzat it-tħassib kemm għall-investiment ekonomiku, kif ukoll għall-protezzjoni ambjentali.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att emendatorju

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Kull Stat Membru huwa meħtieġ jistabbilixxi netwerk rurali nazzjonali. Sabiex ikun żgurat li d-diversi netwerks rurali nazzjonali jiġu stabbiliti b’mod koerenti u uniformi, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni, tiffissa dettalji dwar l-istabbiliment u l-operat ta’ dawk in-netwerks.

(19) Kull Stat Membru huwa meħtieġ jistabbilixxi netwerk rurali nazzjonali li għandu jinkludi rappreżentanti nazzjonali, reġjonali u lokali. Sabiex ikun żgurat li d-diversi netwerks rurali nazzjonali jiġu stabbiliti b’mod koerenti u uniformi, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni, tiffissa dettalji dwar l-istabbiliment u l-operat ta’ dawk in-netwerks.

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li mhux biss tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn kull Stat Membru u n-netwerk rurali nazzjonali, imma li kull netwerk rurali nazzjonali jkun jikkonsisti minn rappreżentanti nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jiġu żgurati rabtiet stretti mal-ħtiġijiet taċ-ċittadin.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att emendatorju

Artikolu 1 – punt 1 – punt a

Regolament (KE) Nru 1698/2005

Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mill-FAEŻR u mill-Istati Membri tkun konsistenti mal-attivitajiet, il-politiki u l-prijoritajiet tal-Unjoni. L-għajnuna mill-FAEŻR għandha tkun konsistenti mal-għanijiet tal-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali u b'mod partikolari ma’ dawk tal-istrument ta’ appoġġ tal-Unjoni għas-sajd. Sabiex jiġi żgurat li l-FAEŻR ikun konsistenti wkoll ma’ strumenti oħra ta’ appoġġ tal-Unjoni, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' delega, tistipula l-miżuri speċifiċi tal-Unjoni li magħhom għandha tiġi żgurata t-tali konsistenza.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mill-FAEŻR u mill-Istati Membri tkun konsistenti mal-attivitajiet, il-politiki u l-prijoritajiet tal-Unjoni. L-għajnuna mill-FAEŻR għandha tkun konsistenti mal-għanijiet tal-Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali, u b'mod partikolari ma’ dawk tal-istrument ta’ appoġġ tal-Unjoni għas-sajd. Sabiex jiġi żgurat li l-FAEŻR ikun konsistenti wkoll ma’ strumenti oħra ta’ appoġġ tal-Unjoni, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ddelegati, tistipula l-miżuri speċifiċi tal-Unjoni li magħhom għandha tiġi żgurata t-tali konsistenza.

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Referenzi

COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Kumitat responsabbli

AGRI

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

19.10.2010

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Iosif Matula

28.10.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

28.2.2011

 

 

 

Data tal-adozzjoni

22.3.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

3

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Referenzi

COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

30.9.2010

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

19.10.2010

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

19.10.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Data tal-adozzjoni

12.4.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Data tat-tressiq

20.4.2011