Процедура : 2010/0257(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2011

Внесени текстове :

A7-0163/2011

Разисквания :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0508

ДОКЛАД     ***I
PDF 1281kWORD 1032k
30.5.2011
PE 458.768v03-00 A7-0163/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Georgios Koumoutsakos

Докладчик по становище (*):

Maria do Céu Patrão Neves, Комисия по рибно стопанство

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика.

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0494),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2, членове 74 и 77, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3 , член175, член188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0292/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16 февруари 2011(1),

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становищата на комисията по рибно стопанство, комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A7-0163/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

Обосновка

Няма предвидени дейности по тези членове, а опциите за неприлагане, с които разполагат някои държави-членки биха могли да усложнят прилагането на програмата.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съобщение на Комисията за Интегрирана морска политика за Европейския съюз — COM(2007) 575 от 10 октомври 2007 г. се декларира, че главната цел на Интегрираната морска политика е да развива и прилага интегрирано, съгласувано и съвместно взимане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори.

(1) В съобщение на Комисията за Интегрирана морска политика за Европейския съюз — COM(2007) 575 от 10 октомври 2007 г. се декларира, че главната цел на Интегрираната морска политика е да развива и прилага интегрирано, координирано, съгласувано, прозрачно и съобразено с околната среда взимане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните, островните и най-отдалечените региони и в морските сектори.

Обосновка

Предложеният текст е в съответствие с целите, посочени в членове 2 и 3. Нито предложеният текст, нито този на Комисията са буквални цитати.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) В резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика (ИМП) Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства (2010/2040 (INI)) Европейският парламент изрично подкрепя „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението”.

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386.

Обосновка

Следва да бъде спомената ангажираността на Парламента спрямо финансирането на ИМП, а не само тази на Съвета.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходима е постоянна скромна финансова помощ от страна на Съюза, за да се даде възможност на ЕС да прилага и впоследствие да развива Интегрираната морска политика съгласно Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 година за Интегрираната морска политика и да преследва общите цели, както е предвидено в Синята книга на Комисията от октомври 2007 г., потвърдено в Доклада за напредъка от октомври 2009 година и одобрено в заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 ноември 2009 година.

(5) Необходимо е постоянно финансиране от страна на Съюза, за да се даде възможност на ЕС да прилага и впоследствие да развива Интегрираната морска политика съгласно Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 година за Интегрираната морска политика и да преследва общите цели, както е предвидено в Синята книга на Комисията от октомври 2007 г., потвърдено в Доклада за напредъка от октомври 2009 година и одобрено в заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 ноември 2009 година.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) От 2014 г. нататък ще са необходими на разположение достатъчно ресурси, които да гарантират развитието и постигането на целите на Интегрираната морска политика без да се засягат определените за други политики средства, като в същото време се стимулира устойчивото развитие на крайморските региони на Европейския съюз, включително на островите и най-отдалечените региони. За тази цел се счита за необходимо включването на политиката в новата финансова перспектива за периода 2014–2021 г.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б) Напредъкът по морските въпроси посредством финансова подкрепа за действия, свързани с интегрираната морска политика, би имал значително въздействие по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Обосновка

Задълбочаването на ИМП посредством създаване на програма за подкрепа би допринесло за хармоничното развитие на целия Европейски съюз, както и за постигане на целите на икономическото, социалното и териториалното сближаване, посочени в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия, изграждаща екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, която отдава дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в крайбрежните, островните и най-отдалечениет региони, и насърчаването на международните измерения на интегрираната морска политика.

 

(6a) Стратегическите цели на интегрираната морска политика включват интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики с цел подобряване на положителните взаимодействия и съгласуване между съществуващите политики и инструменти посредством обмен на данни и познания в морската област, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности и защитата на морската и крайбрежната околна среда и биологичното многообразие в рамките на директивата за морска рамкова стратегия и на рамковата директива за водите, които изграждат екологичния стълб на интегрираната морска политика.

Обосновка

Това изменение е следствие от предложените промени в член 2.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Важно е програмата да бъде добре съгласувана с останалите политики на Съюза, които биха могли да имат морско измерение, по-специално със структурните фондове, трансевропейските транспортни мрежи, общата политика в областта на рибарството, туризма, действията, свързани с околната среда и изменението на климата, рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност и енергийната политика.

Обосновка

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа към синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско измерение.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Прилагането на програмата в трети държави следва да допринесе за целите за развитие на държавата бенефициер и да е съвместимо с други инструменти за сътрудничество на ЕС, включително цели и приоритети на съответните политики на ЕС.

(8) Прилагането на програмата в трети държави следва да допринесе за целите за развитие на държавата бенефициер и да е съвместимо с други инструменти за сътрудничество на ЕС, включително цели и приоритети на съответните политики на ЕС, съответните достижения на правото на ЕС и съответните международни конвенции.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете.

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от Съюза и държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете, като допринася за укрепването на по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и крайбрежните, островните и най-отдалечените региони и взема предвид определянето на приоритети и напредъка на нациналните и местните проекти.

Обосновка

Целта за насърчаване и подобряване на сътрудничеството и диалога между държавите-членки и техните крайбрежни региони е от решаващо значение за ИМП, независимо от въпроса за нейното финансиране.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) При прилагането на програмата следва да се полагат усилия да се гарантира, че структурите не се дублират ненужно, а вместо това се включват съществуващи секторни инициативи.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Освен това следва да бъде изготвено предложение за нейното удължаване след 2013 г., заедно с предложение за подходящ финансов пакет.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Годишните работни програми, установени за прилагането на програмата, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(13) С цел да отчита непредвидени събития и да осигури подробна, но гъвкава рамка за прилагане, Комисията следва да разполага с правомощията за приемане на делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. По-специално делегирани актове може да бъдат необходими за актуализиране на оперативните цели и за приспособяване на работните програми, установени съгласно настоящия регламент. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище.

Обосновка

Виж обосновките на измененията към член 3, параграф 4в (нов) и член 7.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява програма за подпомагане на мерките, целящи по-нататъшно насърчаване на развитието и прилагането на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“).

Настоящият регламент установява програма за подпомагане на мерките, целящи по-нататъшно насърчаване на развитието и прилагането на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“), чиято основна цел е максималното увеличаване на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на ЕС чрез съгласувани и координирани морски политики и съответното международно сътрудничество. Програмата подпомага устойчивото използване на моретата и океаните и разширяването на научните знания.

Обосновка

Основната цел следва да бъде ясно посочена и следва да бъде в съответствие със стратегията 2020.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Принципи за прилагане

 

1. Комисията прилага програмата в съответствие с Финансовия регламент. Финансова помощ по програмата ще бъде предоставяне единствено дотолкова, доколкото няма налично друго финансиране на Съюза.

 

2. Подкрепяните от програмата действия следва да съответстват на целите и политиките на Съюза за 2020 г. и 2050 г. Всички държави-членки, морски отрасли и крайбрежни, островни и най-отдалечени региони следва да могат да се възползват от програмата и следва да бъде създадена действителна европейска добавена стойност. По отношение на финансирането на действията в различните морски басейни следва да се търси съответно регионално равновесие. Програмата следва да има за цел създаването на взаимодействия между различните политики чрез тяхното по-добро съгласуване.

 

3. Комисията следва да се стреми към активното и ефективно участие на регионалните и местните органи, икономическите и социалните партньори, както и на НПО и организациите на гражданското общество, когато това е възможно и уместно.

 

4. Доброто управление и прозрачността на процесите на вземане на решения следва да се прилагат при осъществяването на програмата, а целта на настоящата програма следва да е да допринася за прозрачността и доброто управление във всички съответни отраслови политики на съюзно, национално и регионално равнище.

Обосновка

Това изречение е преместено от член 7.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи цели

Общи цели

Програмата ще има следните общи цели:

Програмата ще има следните общи цели:

a) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, и интегрирани стратегии за морските басейни;

a) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони;

 

aa) да подкрепя развитието и прилагането на стратегии за морските басейни;

б) да допринася за развиването на инструменти, които имат трансморски характер, или секторни политики, свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за развиването на междусекторни инструменти, като например морско пространствено планиране, интегрирането на морското наблюдение и морските знания,с цел разработване на взаимодействия и подкрепа на политиките, отнасящи се до моретата или крайбрежните региони, по-специално в областта на икономическото развитие, заетостта, защитата на околната среда, научните изследвания, морската безопасност и енергийните политики, както и разработването на екологосъобразни технологии в областта на морското дело;

в) да подпомага съвместното разработване на политики и да насърчава устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните региони в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

в) да насърчава защитата на морската околна среда, по-специално на нейното билологично многообразие, и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда, по-конкретно в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия и Рамковата директива за водите;

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда, в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия;

 

 

га) да подкрепя устойчивия „син“ икономически растеж, заетостта, иновациите и новите технологии в морските сектори и в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на ЕС;

д) да подобри и да насърчи външното сътрудничество и координация във връзка с целите на Интегрираната морска политика.

д) да подобри и да насърчи външното сътрудничество и координация във връзка с целите на Интегрираната морска политика въз основа на развитието на дебата в тази област в рамките на международните форуми. В този контекст ратифицирането и прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) и на други съответни международни инструменти е от основно значение.

 

 

 

дб) да повишава степента на видимост на морска Европа.

Обосновка

Структурата на общите цели следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Следва да добавена подкрепа на политиката на Съюза в областта на морското право, а също и видимост за ИМП.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специфични цели

Оперативни цели

Обосновка

Предложеното заглавие е по-подходящо, предвид съдържанието на целите.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на целите, определени в член 2, букви а), б), в), г), програмата цели:

1. В рамките на целта, определена в член 2, буква а) (интегрирано морско управление), програмата:

a) да насърчи държавите-членки или регионите да развиват или да въведат интегрирано морско управление;

a) насърчава държавите-членки и регионите на ЕС да развиват, въвеждат или прилагат интегрирано морско управление;

б) да стимулира и засили диалога и сътрудничеството със и между заинтересованите страни по широкообхватни въпроси, свързани с Интегрираната морска политика;

б) стимулира и засилва диалога и сътрудничеството и координацията със и между държавите-членки, регионите на ЕС, заинтересованите страни, гражданите, организациите на гражданското общество и социалните партньори при едновременно гарантиране на пълна прозрачност;

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението Й и секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни райони, или

в) улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на методи, норми и най-добри практики

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително интерес от страна на промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, региони, публични органи и неправителствени организации;

г) насърчава платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включващи представители на публичните органи, на регионалните и местните органи, на промишления сектор, на заинтересованите страни в сферата на изследователската дейност, на гражданите, на организациите на гражданското общество и на социалните партньори.

д) да улеснява развитието на общи методи и подходи;

 

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. В рамките на целта, определена в член 2, буква аа) (стратегии за морските басейни), програмата:

 

a) подкрепя разработването и прилагането на интегрирани стратегии за морските басейни във всички европейски морски басейни, като се отчитат спецификите на морските басейни и морските подбасейни, както и съществуващите макрорегионални стратегии, и особено онези, в които вече е установен обмен на информация и опит между различните държави и съществуват работещи мултинационални структури;

 

б) стимулира и засилва диалога и сътрудничеството със и между държавите-членки, регионите и заинтересованите страни, гражданите, организациите на гражданското общество и социалните партньори;

 

в) улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на методи, норми и най-добри практики.

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на целите, определени в член 2, буква б) програмата цели да насърчи развитието на:

2. В рамките на целите, определени в член 2, буква б) (инструменти) програмата :

a) обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и засилва безопасния и сигурен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките и допринася по подобаващ начин за необходимото им развитие;

a) допринася за развитието на обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и засилва безопасния, сигурен и екологосъобразен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките;

б) морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони;

б) улеснява сътрудничество на държавите-членки в сферата на морското пространствено планиране, интегрираното управление на крайбрежните зони и развитието на връзките между сушата и морето, например що се отнася до разработването на експериментални и други мерки, комбиниращи генерирането на вятърна енергия и рибовъдството;

в) пълна и обществено достъпна база данни за информация и знания с високо качество, която улеснява обмена, повторното използване и разпространение на тези данни сред различни групи ползватели и гарантира визуализирането на морска информация чрез Интернет-базирани средства за информация;

в) допринася за развитието на пълна и обществено достъпна база данни за информация и знания с високо качество, която улеснява обмена, повторното използване и разпространение на тези данни сред различни групи ползватели и гарантира визуализирането на морска информация чрез Интернет-базирани средства за информация, когато е възможно, като ползва програми, създадени вече за тази цел;

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В рамките на целта, определена в член 2, буква г) (опазване на околната среда и устойчиво използване), програмата:

 

a) допринася за дефиниране и определяне на границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската среда;

 

б) улеснява разработването на методи и норми;

 

в) улеснява координацията между държавите-членки и другите участници при прилагането на екосистемния подход и на принципа на предохранителните мерки;

 

г) насърчава дейности, имащи за цел смекчаването на последствията от изменението на климата върху морската, крайбрежната и островната околна среда, като се отделя специално внимание на най-уязвимите в това отношение райони;

 

д) улеснява създаването на по-добри условия за морската и крайбрежната околна среда и предотвратява и намалява замърсяването, включително отпадъците в морето;

 

е) допринася за съхраняването на екосистемите и на биологичното разнообразие;

 

ж) насърчава научноизследователската дейност за целите на оценката на сегашното състояние на застрашените екосистеми, като по този начин се осигурява основа за планиране на регионално и национално равнище, както и за целите на идентифицирането на слабостите в законодателството по отношение на незаконния, нерегламентиран и недеклариран риболов.

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. В рамките на целта, определена в член 2, буква га) (растеж, заетост и иновации), програмата:

 

a) насърчава инициативи за растеж и заетост в морския сектор и в крайбрежните и островните региони;

 

б) подкрепя обучението, образованието и възможностите за кариера в морските професии, като например професионалното обучение на лицата, отговарящи за плавателните съдове и морското корабоплаване;

 

в) подкрепя действия, имащи за цел постигането на по-голяма привлекателност на морските професии, и насърчава мобилността на младите хора в морските сектори;

 

г) благоприятства научно-изследователската и развойната дейност в областта на зелените технологии, морските възобновяеми енергийни източници, екологичното корабоплаване и морския транспорт на къси разстояния и насърчава тяхното разпространение;

 

д) подкрепя мерки за развитието и насърчаването на стратегия за крайбрежния, морския и островния туризъм;

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на целите, определени в член 2, буква д) и допълвайки секторните политики, програмата цели да подобри и насърчи сътрудничеството с цел интегрирани трансгранични действия с:

3. В рамките на целта, определена в член 2, буква д) (международно измерение), програмата:

 

a) благоприятства международното морско управление и сътрудничеството с трети страни, основаващо се на принципа на правовата държава, посредством насърчаване на всеобщо членство в UNCLOS;

 

aa) насърчава подписването, ратифицирането и прилагането на международните споразумения;

 

б) допълва секторните политики, като подобрява сътрудничеството посредством обмен на най-добри практики и подобрява диалога на международно равнище на съответните срещи, когато това е необходимо и уместно;

 

в) подобрява сътрудничеството за интегрирани трансгранични действия с:

a) трети държави, включително граничещи с европейски морски басейн,

–трети държави, по-специално граничещите с европейски морски басейн,

б) участници от трети държави,

– когато е необходимо и подходящо, други участници от трети държави като регионални органи, изследователски организации, неправителствени организации и предприятия,

в) международни партньори и организации, по-специално във връзка с международни ангажименти за възстановяване на околната среда и с други съответни споразумения,

международни партньори, организации и инструменти, по-специално във връзка с международни ангажименти за възстановяване на околната среда и с други съответни споразумения,

4. Конкретните цели, определени в параграф 3, се преследват в съответствие с конкретните цели, определени в параграфи 1 и 2, и съгласувано с инструментите за сътрудничество на ЕС, като се вземат предвид целите на стратегиите за национално и регионално развитие.

Тези оперативни цели се преследват съгласувано с инструментите на ЕС за външни отношения и присъединяване, като се вземат предвид целите на стратегиите за национално и регионално развитие. Насърчава се прилагането в трети държави на стандарти в областта на околната среда, които са най-малко равностойни на прилаганите в Съюза.

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. В рамките на целта, определена в член 2, буква дб) (видимост), програмата подкрепя инструменти за разпространението и предоставянето на публичните и частните заинтересовани страни на информация относно интегрирания подход в областта на морското дело.

Обосновка

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. За да бъдат отчетени непредвидените в момента на приемането на настоящия регламент развития, Комисията може да измени настоящия член посредством делегирани актове, в съответствие с член 13, и при условията, изложени в членове 13а и 13б.

Обосновка

Оперативните цели следва да бъдат подробни и конкретни, но е необходима и мярка за гъвкавост. Ето защо следва да има възможност да бъдат модифицирани в периода за прилагане. Тъй като оперативните цели представляват несъществени елементи от настоящия законодателен акт и са с общо приложение, трябва да бъде приложен член 290 от ДФЕС относно делегираните актове.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата може да предвиди финансово подпомагане за действия в съответствие с целите, определени в член 2 и член 3, като например:

Програмата може да предвиди финансово подпомагане за следните видове действия в съответствие с целите, определени в член 2 и член 3:

a) проучвания и програми за сътрудничество;

a) проучвания, изследователски и оперативни програми за сътрудничество, включително образователни програми, програми за професионално обучение и преквалификация;

б) обмен на обществена информация и най-добри практики, повишаване на информираността и свързани дейности по информиране и разпространение на информацията, включително кампании и събития за популяризиране, както и развитие и поддръжка на интернет сайтове;

б) обмен на обществена информация и най-добри практики, повишаване на информираността и свързани дейности по информиране и разпространение на информацията, включително кампании и събития за популяризиране, както и развитие и поддръжка на интернет сайтове и съответните социални мрежи и бази данни;

в) конференции, семинари, работни групи и форуми на заинтересованите страни;

в) конференции, семинари, работни групи, форуми на заинтересованите страни и дейности по обучение за съответните професионални групи;

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и база данни на финансирани от Съюза регионални проекти, включително, когато е приемливо, чрез секретариат, назначен за една или няколко от тези цели;

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и бази данни на финансирани от Съюза регионални проекти, включително, когато е приемливо, чрез секретариат, назначен за една или няколко от тези цели, като се отдава приоритет на проектите, отнасящи се до събирането и обработката на данни съгласно общи уеднаквени стандарти;

д) действия, свързани с междусекторни инструменти, включително пробни проекти.

д) действия, свързани с междусекторни инструменти, включително пробни проекти.

Обосновка

Списъкът на възможните видове действия следва да бъде изчерпателен.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По линия на програмата може да се отпуска финансова помощ на физически или юридически лица, обхванати от частното или публичното право, включително агенции на Съюза.

1. По линия на програмата може да се отпуска финансова помощ на физически или юридически лица, обхванати от частното или публичното право. .

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Програмата следва да бъде от полза за държавите-членки и техните заинтересовани страни.

Обосновка

В съответствие с първоначалната цел, както бе предложена за включване в член 1, растежът в Съюза следва да бъде приоритет, като трети страни и заинтересовани страни в трети страни не бива да бъдат изключвани от списъка на възможните бенефициери.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От програмата могат да се възползват трети държави, заинтересовани страни в трети държави и международни организации или органи, преследващи една или повече от общите и конкретните цели, определени в член 2 и член 3.

2. От програмата могат да се възползват трети държави, заинтересовани страни в трети държави и международни организации, неправителствени организации или други органи, преследващи една или повече от общите и оперативните цели, определени в член 2 и член 3, в съответствие с буква д) на член 2 и с член 3, параграф 3.

Обосновка

В съответствие с първоначалната цел, както бе предложена за включване в член 1, растежът в Съюза следва да бъде приоритет, като трети страни и заинтересовани страни в трети страни не бива да бъдат изключвани от списъка на възможните бенефициери.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Критериите за допускане до участие в процедурата се определят в съответната покана за подаване на предложения или покана за участие в търг.

3. Критериите за допускане до участие в процедурата се определят в работната програма и биват подробно изложени в съответната покана за подаване на предложения или покана за участие в търг.

Обосновка

Определенията за допускане до участие в процедурата представляват правила за общо прилагане, допълващи настоящия законодателен акт. Следователно те трябва да бъдат постановени посредством делегирани актове.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедури за изпълнение

Работни програми

1. Комисията прилага програмата в съответствие с Финансовия регламент.

 

2. С цел да приложи програмата, Комисията приема в съответствие с целите, определени в член 2 и член 31, годишни работни програми в съответствие с процедурата, предвидена в член 13, параграф 2.

2. Като рамка за прилагане на програмата, Комисията приема в съответствие с целите, определени в член 2 и член 3, една или няколко годишни работни програми за подходящи периоди посредством делегирани актове в съответствие с член 13 и при спазване на условията на член 13а и 13б.

3. Относно субсидиите в годишната работна програма се определят подробно:

3. Относно субсидиите в работните програми се определят подробно:

a) приоритетите за годината, целите за изпълнение и предвидените резултати с разрешените бюджетни кредити за финансовата година;

a) приоритетите за периода, целите за изпълнение и предвидените резултати с разрешените бюджетни кредити за всяка финансова година;

б) наименованията и предметът на действията;

б) наименованията и предметът на действията;

в) условията на прилагане;

в) условията на прилагане;

г) основните критерии за подбор и предоставяне, които ще се използват за селекция на предложенията;

г) основните критерии за подбор и предоставяне, които ще се използват за селекция на предложенията;

д) ако е от значение, обстоятелствата, които оправдават отпускането на субсидии без покана за подаване на предложения въз основа на едно от изключенията, определени в член 168 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

 

е) максималният бюджет и максималният възможен процент на съфинансиране за действие и, ако се предвиждат различни проценти, критериите, които следва да се спазват за всеки един от тях;

е) максималният бюджет и максималният възможен процент на съфинансиране за действие и, ако се предвиждат различни проценти, критериите, които следва да се спазват за всеки един от тях;

ж) графикът на поканите за подаване на предложения.

ж) графикът на поканите за подаване на предложения.

4. Относно договорите за обществени поръчки в годишната работна програма се определят подробно:

4. Относно договорите за обществени поръчки в работните програми се определят подробно:

a) наименованията и предметът на действията;

a) наименованията и предметът на действията;

б) максималният бюджет за действие;

б) максималният бюджет за действие;

в) целта на действията;

в) целта на действията;

г) условията на прилагане;

г) условията на прилагане;

д) указателно разписание за откриването на процедури за възлагане на обществени поръчки.

д) указателно разписание за откриването на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Дейностите по член 9 не се включват в годишната работна програма.

5. Дейностите по член 9 не се включват в работните програми.

Обосновка

Изброените елементи представляват правила за общо прилагане, допълващи настоящия законодателен акт. Следователно те трябва да бъдат постановени посредством делегирани актове. Предвид на това, че продължителността на тази програма е едва 2,5 години, Комисията не бива да бъде ограничавана до годишно планиране, ако други програмни периода са по-уместни.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата, както и подходящата номенклатура се одобряват от бюджетния орган в границите на настоящата финансова рамка, без да се излага на риск изпълнението на текущите програми и дейности, като по този начин се избягва преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от настоящата финансова рамка.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Бюджетните средства, предвидени за програмата, се вземат от наличния резерв по функция 2 от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., без да се засяга решението на бюджетния орган.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Области на разходите за различните цели

 

Финансовата рамка, определена съгласно член 8, е предназначена за покриване на следните области посредством делегирани актове, в съответствие с член 13, и при условията, изложени в членове 13а и 13б:

 

a) интегрирано морско управление и дейности, свързани с морските басейни;

 

б) инструменти за изготвяне на интегрирана морска политика;

 

в) насърчаване на международното измерение на интегрираната морска политика и на осведомеността за морска Европа;

 

г) определяне на границите на устойчивостта на морските дейности чрез рамковата директива относно морската стратегия, както и устойчив икономически растеж, заетост и иновации.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията предприема всички други стъпки, необходими за да се провери дали финансираните действия са били осъществени както подобава и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на Финансовия регламент.

6. Комисията проверява дали финансираните действия са били осъществени както подобава, дали са съгласувани с мерките по други секторни политики и инструменти и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на Финансовия регламент.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценяване

Докладване, оценка и удължаване

 

Европейският парламент и Съветът биват редовно и своевременно информирани относно работата на Комисията.

Комисията внася в Европейския парламент и в Съвета доклад за последваща оценка най-късно до 31 декември 2014 г.

Комисията внася в Европейския парламент и Съвета:

 

a) доклад за напредъка, не по-късно от 31 декември 2012 г. Докладът за напредъка включва оценка на въздействието на програмата върху другите политики на Съюза.

 

б) доклад за последваща оценка, не по-късно от 31 декември 2014 г.

 

Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за удължаване на програмата за периода след 2013 г., заедно с подходящ финансов пакет.

Обосновка

Докладването представлява ключов елемент от отчетното прилагане и следва да бъде засилено. Необходим е доклад за напредъка преди евентуално законодателно предложение за последваща програма в рамките на ИМП.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консултативен комитет

Упражняване на делегираните правомощия

1. Комисията се подпомага от Консултативен комитет за установяване на годишните работни програми, предвидени в член 7, параграф 2.

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4в, в член 7 и член 8а, се предоставят на Комисията за срока, посочен в член 8, параграф 1.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията като се спазват условията, посочени в членове 13а и 13б.

Обосновка

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се осъществява делегиране на правомощия.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13 а

Оттегляне на делегирането

 

1. Посоченото в член 3, параграф 4б, и член 7, параграф 2, делегиране на правомощия може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегиране на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираното правомощие, което може да бъде оттеглено, и евентуалните основания за оттеглянето.

 

3. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в това решение правомощия. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на вече влезлите в сила делегирани актове. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се осъществява делегиране на правомощия.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на уведомяването. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако към момента на изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата. Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, то той не влиза в сила. Институцията, която отправя възражения срещу делегиран акт, посочва основанията си за това.

Обосновка

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се осъществява делегиране на правомощия.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Интегрираната морска политика пледира за един интегриран подход при управлението на океаните, моретата и бреговете и благоприятства взаимодействието между всички свързани с морето политики в ЕС. Целта на предложеното финансиране, 50 милиона евро, е да бъде продължена работата, извършена от 2007 г. насам.

Положени са основите за интегрираната морска политика. Европейският парламент прие резолюции през 2007(1) г., 2008(2) г. и 2010(3) г. в отговор на Зелената книга на Комисията(4) и на съобщението на Комисията относно „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (COM(2007)0575). Няколко инициативи бяха финансирани посредством подготвителни действия и пилотни проекти, които по своето естество бяха предвидени за срок от две или три години.

Регламентът предвижда програма за стабилна рамка, която да продължи да им предоставя подкрепа от 2011 до 2013 г.

Основните въпроси, които се разглеждат в настоящия проектодоклад са:

- по-висока степен на яснота на целите на програмата,

- ясно предложение относно финансирането й,

- по-голяма ангажираност на законодателите в последващия процес на вземане на решения посредством делегирани актове и докладване.

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. за бъдещата морска политика на Европейския съюз: европейска визия за океаните и моретата“, ОВ С 175 Е от 10.7.2008 г., стр. 531.

(2)

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно интегрирана морска политика за Европейския съюз, ОВ С 279 Е от 19.11.2009 г., стр. 30. 2009 г., стр.30

(3)

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика (ИМП) - Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства, P7_TA-PROV(2010)0386.

(4)

„Зелена книга за бъдеща морска политика на Съюза: европейско виждане по отношение на океаните и моретата“ (COM(2006) 0275).


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Brian Simpson

Председател

Комисия по транспорт и туризъм

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Уважаеми господин Председател,

с писмо от 18 април 2011 г. помолихте комисията по правни въпроси, в съответствие с член 37, параграф 2 от Правилника да представи становището си относно изменението на правното основание за предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (наричано по-нататък „предложението“) от членове 43, параграф 2, 74 и 77, параграф 2, 91, параграф 1 и 100, параграф 2, 173, параграф 3, 175, 188, 192, параграф 1, 194, параграф 2 и 195, параграф 2 ДФЕС на членове 43, параграф 2, 91, параграф 1 и 100, параграф 2, 173, параграф 3, 175, 188, 192, параграф 1, 194, параграф 2 и 195, параграф 2 ДФЕС. Внесените от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните изменения допълниха предложеното правно основание с членове 165, параграф 4 и 166, параграф 4 от ДФЕС.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 24.05.2011 г.

I. Предварителна информация

Предложението беше представено от Комисията на 29 септември 2010 г. като продължение на съобщението на Комисията от октомври 2007 г. относно интегрираната морска политика (така наречената „Синя книга“)(1) и доклада за напредъка на интегрираната морска политика за ЕС от 15 октомври 2009 г.(2), и в отговор на заключенията на Съвета от 16 ноември 2009 г., които призоваха Комисията да представи необходимите предложения за финансирането на действията в областта на интегрираната морска политика в рамките на настоящите финансови перспективи и с оглед на влизането й в сила от 2011 г.

По този начин Интегрираната морска политика (ИМП) насърчава междусекторен подход към управлението на морското дело. Тя насърчава идентификацията на взаимодействия между всички политики на ЕС, свързани с океаните, моретата, крайбрежните райони и морските сектори — а именно политиките в областта на околната среда, морския транспорт, енергията, изследователската дейност, промишлеността, рибарството и регионалната политика.

Планът за действие, придружаващ Синята книга определя редица действия, които Комисията предложи да се предприемат като първа стъпка за прилагането на ИМП за Съюза. До края на 2010 г. действията в рамките на ИМП бяха финансирани единствено въз основа на член 49, параграф 6, букви а) и б) от Финансовия регламент и член 42 от неговите правила за прилагане, които уреждат финансирането за пилотни схеми и подготвителни проекти. Посоченото решение обаче беше с преходен характер и за действията, предвидени за оставащия период (2011-2013 г.) от настоящите финансови перспективи е необходима допълнителна финансова подкрепа.

Предложението следователно има за цел да осигури подходящо финансиране за по-нататъшното разработване и прилагане на ИМП и да установи стабилна финансова рамка за периода 2011- 2013 г., като предвиди финансов пакет.

В резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика – оценка на напредъка и нови предизвикателства (2010/2040(INI)), Европейският парламент подкрепи „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението“.

ІІ. Правно основание, предложено от Комисията

В обяснителния меморандум на предложението на Комисията се посочва, че в Договора липсва изрично правно основание, на което може да се базира ИМП на Съюза. ИМП все пак обхваща много секторни политики на ЕС, засягащи моретата и океаните. По тази причина предложеното правно основание обхваща: Членове 43, параграф 2, 74 и 77, параграф 2, 91, параграф 1 и 100, параграф 2, 173, параграф 3, 175, 188, 192, параграф 1, 194, параграф 2 и 195, параграф 2 ДФЕС, които гласят следното:

„Член 43, параграф 2

2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, създават общата организация на селскостопанските пазари, предвидена в член 40, параграф 1, и приемат останалите разпоредби, необходими за постигането на целите на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството.”

„Член 74

Съветът приема мерки за осигуряване на административно сътрудничество между компетентните служби на държавите-членки в областите, посочени в настоящия дял, както и между тези служби и Комисията. Той действа по предложение на Комисията при спазване на член 76 и след консултация с Европейския парламент.“

„Член 77, параграф 2

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в областта на:

а) общата политика по отношение на визите и другите разрешения за краткосрочно пребиваване;

б) контрола, на който подлежат лицата, преминаващи външните граници;

в) условията, при които гражданите на трети страни могат да се движат свободно на територията на Съюза за кратък период от време;

г) всички необходими мерки за постепенното въвеждане на интегрирана система за управление на външните граници;

д) отсъствие на всякакъв контрол на лицата, без оглед на тяхното гражданство, при преминаване на вътрешните граници.“

„Член 91, параграф 1

1. За целите на прилагането на член 90, като се вземат предвид специалните аспекти на превозите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, установяват:

а) общи правила, приложими към международния транспорт от и към територията на държава-членка или преминаване през територията на дадена държава-членка;

б) условията, при които превозвачи, които не са установени в дадена държава-членка, могат да извършват транспортни услуги в нея;

в) мерки за подобряване на безопасността на транспорта;

г) други необходими разпоредби.“

„Член 100, параграф 2

2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат съответните разпоредби относно морския и въздушния транспорт. Те действат след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.“

„Член 173, параграф 3

1. Съюзът и държавите-членки гарантират съществуването на условията, необходими за конкурентоспособността на промишлеността в Съюза.

За тази цел, в съответствие със системата на отворените и конкурентоспособни пазари, тяхното действие е насочено към:

– ускоряване на приспособяването на промишлеността към структурните промени,

– поощряване на благоприятна среда за инициативността и за развитието на предприятията в целия Съюз, и в частност на малките и средни предприятия,

– поощряване на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията,

– подпомагане на по-доброто използване на промишления потенциал на политиката на иновации, научни изследвания и технологично развитие.

2. ....

3. Съюзът допринася за осъществяването на целите, посочени в параграф 1, чрез своята политика и дейности в съответствие с останалите разпоредби на Договорите. Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след като се консултират с Икономическия и социален комитет, могат да вземат решения за специфични мерки в подкрепа на действията на държавите-членки за постигане на целите, посочени в параграф 1, като се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки.

Настоящият дял не предоставя основания за въвеждането от страна на Съюза на каквито и да е мерки, които биха могли да доведат до нарушаване на конкуренцията или да съдържат данъчни разпоредби или разпоредби, отнасящи се до правата и интересите на заетите лица.“

„Член 175

Държавите-членки осъществяват своята икономическа политика и я координират по такъв начин, че да постигнат целите, предвидени в член 174(3). Формулирането и прилагането на политиките и дейностите на Съюза, както и осъществяването на вътрешния пазар, се съобразяват с целите, предвидени в член 174, като допринасят за тяхното осъществяване. Съюзът също така подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством структурните фондове (Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, секция „Ориентиране“, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие), Европейската инвестиционна банка и други съществуващи финансови инструменти.

Комисията внася доклад в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите на всеки три години относно осъществения напредък в реализирането на икономическото, социално и териториално сближаване, и относно начина, по който различните средства, предвидени в настоящия член, са допринесли за него. Този доклад, ако е необходимо, се придружава от подходящи предложения.

Ако се окажат необходими специфични действия извън рамките на тези фондове, и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Съюза, тези действия могат да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.“

„Член 188

Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет, приема разпоредбите, посочени в член 187(4).

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат решенията, посочени в членове 183, 184 и 185(5). За приемането на допълнителните програми се изисква съгласието на заинтересованите държави-членки.“

„Член 192, параграф 1

1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в член 191(6).“

„Член 194, параграф 2

1. В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, политиката на Съюза в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки:

а) да осигури функционирането на енергийния пазар;

б) да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

в) да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; както и

г) да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.

2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграф 1. Тези мерки се приемат след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

Те не засягат правото на дадена държава-членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си снабдяване, без да се засягат разпоредбите на член 192, параграф 2, буква в).

„Член 195, параграф 2

1. Съюзът допълва действията на държавите-членки в сектора на туризма, по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза в този сектор.

За тази цел дейността на Съюза е насочена към:

а) насърчаване на създаването на благоприятна среда за развитието на предприятията в този сектор;

б) насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки, по-специално чрез обмен на добри практики.

2. Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват специфични мерки за допълване на действията, предприети в държавите-членки за постигане на целите, посочени в настоящия член, като се изключва всякаква хармонизация на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки.“

III. Подходът на Съда на Европейския съюз

Изборът на правно основание за дадена мярка на Съюза трябва да се основава на обективни фактори, които подлежат на съдебен контрол, които включват по-специално целите и съдържанието на мярката.

По принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако при проверката на целта и съдържанието на дадена мярка на Съюза се установи, че тя има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което се изисква от основната или преобладаваща цел или съставна част.(7)

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(8).

ІV. Анализ на предложените правни основания

Съображение 1 от предложението припомня, че основната цел на ИМП е „(...) да развива и прилага интегрирано, съгласувано и съвместно взимане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори“.

С цел постигането на посочената цел е необходимо постоянна финансова подкрепа от Съюза. Предложените цели за гарантиране на подходяща финансова основа за мерките, целящи по-нататъшното насърчаване на разработването и прилагането на ИМП.

Членове 2 и 3 от предложението установяват общи и специални цели, върху които да се фокусира програмата за подкрепа на мерките, целящи по-нататъшното насърчаване на разработването и прилагането на ИМП.

Членове 4 и 5 определят правилата относно действията, допустими за получаване на финансова подкрепа и видове финансова интервенция. Член 6 изброява бенефициерите на финансовата подкрепа. Предложението засяга също така, наред с другото, процедурите по прилагане, бюджетните ресурси и мониторинга и оценката на действия, финансирани по линия на посочената програма.

Предложените правни основания са многобройни. За да се реши дали подобна комбинация от множество правни основания е обоснована, трябва да се приеме, че по изключение предложената мярка преследва едновременно редица цели или съдържа няколко съставни елементи, които са неразривно свързани, без един от тях да бъде второстепенен или непряко свързано с друг. Необходимо е също така да не се допуска противоречие между законодателните процедури, необходими за приемането на мярката въз основа на всяка отделна разпоредба на Договора, която е част от множеството правни основания.

Член 43, параграф 2 спада към Дял ІІІ „Селско стопанство и рибарство“. Той предвижда приемането на мерки в съответствие с обикновената законодателна процедура за прилагането на политиката на Съюза в областта на общата селскостопанска политика и политиката на рибарството (членове от 38 до 40 от ДФЕС). Член 2, буква б) и член 3, параграф 2 от предложението посочват, че общите цели включват насърчаването на устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси. Следователно изглежда, че подходящо правно основание за мерките за постигане на посочената цел би могъл да бъде член 43, параграф 2 от ДФЕС.

Член 74 и член 77, параграф 2 от ДФЕС се отнасят до пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Член 74 от СФЕС позволява на Съвета да приема мерки за осигуряване на административно сътрудничество между държавите-членки в областите, обхванати от съответния дял на Договора. Тези мерки се приемат в съответствие с процедурата на консултация. Член 77, параграф 2 предоставя правомощия за приемането на мерки в областта на общата политика в областта на визите, контрола по границите и убежището в съответствие с обикновената законодателна процедура. В този контекст следва да се отбележи следното: i) в рамките на Интегрираната морска политика не се предвиждат дейности конкретно по цитираните членове; ii) опциите за неприлагане, с които разполагат някои държави-членки за пространството на свобода, сигурност и правосъдие усложняват прилагането на програмата и би изглеждало юридически (както и логически) невъзможно да се съчетаят правните основания, изискващи участието на всички държави-членки с други, които предоставят на определени държави-членки опции за прилагане/неприлагане; iii) Член 74 от ДФЕС предполага специална законодателна процедура, която е несъвместима с предвидената за другите правни основания процедура(9). В заключение нито член 74, нито член 77, параграф 2 от ДФЕС предлагат подходящо правно основание за настоящия случай.

Членове 91, параграф 1 и 100, параграф 2 от ДФЕС спадат към Дял VІ относно общата транспортна политика. Член 91 дава възможност на законодателя да определя правила, приложими към международния транспорт от и към територията на държава-членка или преминаване през територията на една или повече държави-членки, както и вяска целесъобразна мярка в областта на безопасността на транспорта. Член 100, параграф 2 се отнася по-специално до „съответните разпоредби относно морския и въздушния транспорт“. Въпреки че членове 2 и 3 от предложението не се отнасят до морския транспорт и никъде в предложението не се съдържа конкретно посочване на морския транспорт, въпросът попада в рамките на интегрираното морско управление и може да бъде засегнат от междусекторните инструменти в морската област. И двете са обхванати от целите на предложението.

Член 173, параграф 3 от ДФЕС се фокусира върху мерките относно конкурентоспособността на промишлената политика на Съюза. Той предвижда специални мерки, целящи, наред с другото, да ускорят приспособяването на промишлеността спрямо структурните промени, като насърчат среда, благоприятна за инициативи и развитие на предприятията в Съюза, най-вече МСП и като насърчат среда, благоприятна за сътрудничеството между предприятията. Следва да се отбележи, че целта на предложението съответства на посочената разпоредба, по-конкретно чрез целта за подкрепа за съвместно определяне на политиката и насърчаване на устойчив икономически растеж, иновации и заетост в морския сектор. Следователно това следва да се възприема като една от главните цели на предложението.

Член 175 от ДФЕС спада към Дял XVIII Икономическо, социално и териториално сближаване. Той позволява приемането на мерки в съответствие с обикновената законодателна процедура, при условие че се окаже необходимо приемането на специфични действия извън вече установените структурни фондове. Посочените действия следва да имат за цел намаляване на различията между равнищата на развитие на различните региони на държавите-членки.

Предложението подчертава необходимостта от насърчаване на иновацията и заетостта в морския сектор и в крайбрежните региони (член 2, буква в), от улесняване на обмена на най-добри практики и създаването на платформи и мрежи за сътрудничество (член 3, параграф 1, буква г), чиято крайна цел е да доведе до намаляване на различията между равнищата на развитие в морската област. Внесено в комисията изменение (изменение 14) установява също така основната цел на предложението по следния начин „максималното увеличаване на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на ЕС чрез съгласувани и координирани морски политики и съответното международно сътрудничество“.

Член 192, параграф 1 от ДФЕС предвижда приемането на мерки в съответствие с обикновената законодателна процедура с цел постигане на целите на Съюза, посочени в член 191, които предвиждат, наред с другото, опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и разумно и рационално използване на природните ресурси. Предложението съдържа редица позовавания на насърчаването на устойчивата употреба на морските и крайбрежни ресурси и определяне на границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват влияние върху морската среда (Член 2, букви в и г)). По-нататък се отнася до морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони.

Член 194, параграф 2 от ДФЕС предвижда мерките в областта на енергийната политика на Съюза да се приемат в съответствие с обикновената законодателна процедура. Член 194, параграф 1 се отнася до енергийната ефективност и пестенето на енергия, разработването на нови и възобновяеми форми на енергия и взаимното свързване на енергийните мрежи. Внесените в комисията изменения добавиха “енергетиката” към списъка на общите цели на предложението. В допълнение член 2 подчертава необходимостта от устойчиво използване на морските и крайбрежни ресурси.

В заключение член 195, параграф 2 от ДФЕС се отнася до действията на Съюза, имащи за цел да допълнят дейността на държавите-членки в туристическия сектор чрез създаването на благоприятна среда за развитие на предприятията в сектора и насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки, най-вече посредством обмена на добри практики. Следва да се отбележи, че целите на програмата ще допринесат за осъществяването на дейността на Съюза в тази област.

Като взе предвид гореизложеното, на заседанието си от 24 май 2011 г. комисията по правни въпроси единодушно реши(10) да препоръча предложението на Комисията за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика да се основава на членове 43, параграф 2, 91, параграф 1 и 100, параграф 2, 173, параграф 3, 175, 188, 192, параграф 1, 194, параграф 2 и 195, параграф 2 от ДФЕС, както и че членове 74 и 77, параграф 2 не са правилното правно основание в този случай.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

(1)

COM(2007) 575.

(2)

COM(2009) 540.

(3)

Член 174

За да насърчи цялостното си хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване.

По-специално Съюзът има за цел намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони.

Измежду тези региони, специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

(4)

Член 187

Съюзът може да създаде смесени предприятия или всякакви други структури, необходима за ефективното осъществяване на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

(5)

Член 183

За прилагането на многогодишната рамкова програма Съюзът:

– определя правилата за участие на предприятията, научноизследователските центрове и университетите,

– определя правила относно разпространяването на резултатите от научните изследвания.

Член 184

При осъществяване на многогодишната рамкова програма могат да бъдат приети и допълнителни програми, свързани с участието само на някои държави-членки, които ги финансират, при възможно участие на Съюза.

Съюзът приема разпоредби относно допълнителните програми, в частност що се отнася до разпространяването на знания и на достъпа на други държави-членки.

Член 185

При осъществяването на многогодишната рамкова програма Съюзът може да предвиди по споразумение със заинтересованите държави-членки своето участие в научноизследователските програми и програмите за развитие, осъществявани от няколко държави-членки, включително и участие в структури, създадени за изпълнението на тези програми.

(6)

Член 191

1. Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за осъществяването на следните цели:

– опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда,

– опазване на човешкото здраве,

– разумно и рационално използване на природните ресурси,

– насърчаване на мерки на международно равнище за решаване на регионални или световни екологични проблеми, и по-специално борба с изменението на климата.

2. Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.

В този контекст мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита на околната среда включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на държавите-членки да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически причини, и които са подчинени на процедура на контрол от страна на Съюза.

3. При разработването на своята политика в областта на околната среда, Съюзът отчита:

– наличните научни и технически данни;

– природните условия в различните области на Съюза;

– потенциалните ползи и разходите при действие или бездействие;

– икономическото и социалното развитие на Съюза като цяло и балансираното развитие на нейните региони;

4. В рамките на съответните области на тяхната компетентност Съюзът и държавите-членки си сътрудничат с трети страни и с компетентни международни организации. Условията за сътрудничеството със Съюза могат да бъдат предмет на споразумения между Съюза и съответните трети страни.

Предходната алинея не засяга компетентността на държавите-членки да водят преговори в рамките не международни организации и да сключват международни споразумения.

(7)

Дело C-91/05 Комисията с/у Съвета [2008] Recueil I- 3651.

(8)

Дело C-338/05 Комисията с/у Съвета [2004] Recueil I- 4829.

(9)

Дело C-178/03 Комисията с/у Парламента и Съвета [2006] Recueil I-107.

(10)

Следните членове на ЕП присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Luigi Berlinguer (заместник-председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka и Pablo Arias Echeverría в съответствие с член 187, параграф 2 от Правилника.


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (6.4.2011)

на вниманието на комисия по транспорт и туризъм

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Докладчик по становище(*): Maria do Céu Patrão Neves

(*)       Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Създаване на интегрираната морска политика (ИМП)

Представянето на Зелената книга за интегрирана морска политика (ИМП) на 7 юни 2006 г. отбеляза въвеждането на институционално равнище на цялостна визия за океаните, която върви ръка за ръка с цялостен подход спрямо морските дейности, като основната цел е максимизиране на устойчивото използване на океаните, без да се излага на риск нито ръстът на морската икономика и на крайбрежните региони, нито опазването на морските екосистеми.

Оттогава ИМП доказа своята стойност като нов и многообещаващ подход спрямо европейските морета и крайбрежни региони, съсредоточен върху оптималното и устойчиво развитие на всички форми на морски дейности в Съюза.

2. Поливалентност на океаните

Значението на ИМП е резултат от необходимото признаване на поливалентността на океаните. Това налага политика, отговаряща по пропорционален, цялостен и организиран начин на различните особености на морската среда.

Това многообразие от особености на океаните е решаващ фактор в области като конкурентоспособността на Съюза, устойчивото развитие, безопасността по море и суша за Европа, както и енергийната и продоволствената сигурност, които са сред целите на стратегията „Европа 2020“. В последно време на преден план изпъкнаха други аспекти, например създаването на офшорни ветрогенераторни паркове, инвестиции в технологии, свързани с енергията от морските вълни, офшорни аквакултури и многобройни други аспекти на т. нар.„сини технологии“. Последният феномен, заедно с други, по-традиционни аспекти на използването на океаните, например транспорта (всяка година през пристанищата на Европа преминават над 350 млн. пътници и 3.5 млрд. тона стоки) и рибното стопанство (секторът на рибното стопанство в Европа е на трето място сред най-големите в света, като годишният улов възлиза на около 6.9 млн. тона риба), показва ясно, че ИМП трябва да бъде основен и неизменен приоритет в динамиката на растежа на Съюза.

В допълнение към горепосоченото, океаните са и важен фактор за социо-културното развитие, като въздействат пряко или непряко върху живота на много европейски граждани: над половината от населението на Европа живее в радиус от 50 км. от крайбрежието.

3. ИМП – план за действие

След представянето на Зелената книга за интегрирана морска политика през 2006 г., Комисията публикува съобщението „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (SEC(2007)1278) на 10 октомври 2007 г. В него се предлага пакет от мерки по отрасли във всички основни области на намеса, свързани с морето, включително транспорт, рибно стопанство, околна среда, енергетика, промишленост, заетост, научноизследователска дейност, външни отношения и др., и подчертава необходимостта да се насърчават синергии чрез интегриран подход към различните секторни политики.

Впоследствие общностните институции, държавите-членки и регионите започнаха процес на създаване на структури за управление с цел да се гарантира, че морската политика ще престане да бъде разглеждана изолирано и ще се развива въз основа на динамични взаимоотношения с други области на политическа намеса в контекста на една възходяща стратегия. Същевременно междусекторните инструменти като морското пространствено планиране, интегрираният мониторинг и изследването на морската среда се насърчават и прилагат с надеждата, че те ще допринесат за значително подобрение в управлението на моретата и бреговата ивица.

4. Секторът на рибарството като неотделима част от ИМП

Рибарството и аквакултурите имат свои специфични изисквания и характеристики по отношение използването на морската среда и опазването на условията за възстановяване и нарастване на запасите от риба. Това поражда необходимост от научноизследователски програми и редица други мерки, които следва да бъдат включени в рамките на ИМП.

Тъй като ЕС представлява световна сила в областта на рибарството и е най-големият пазар за преработени продукти, получени от използването на риба като суровина, той следва да гарантира устойчивостта и рентабилността на риболовната дейност, която в крайна сметка е най-старата от морските дейности на човечеството.

Като продукт с висока хранителна стойност, днес, както винаги, рибата е основна съставна част от европейския режим на хранене.

Въпреки свръхулова на определени видове риба - тенденция, която трябва да бъде обърната в обратна посока, секторът на рибарството остава от жизнено значение в контекста на морската дейност, и се очаква, че с реформата на общата политика в областта на рибарството той ще стане по-устойчив и доходоносен от икономическа гледна точка.

5. Съображения на докладчика

Докладчикът счита, че ИМП следва да има стратегически приоритет за Европа; във връзка с това подкрепя поредицата от инициативи, предложени в стратегията на Комисията, залегнала в плана за действие, който придружава съобщението „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“.

Този план за действие предвижда пилотни проекти и подготвителни действия, свързани с ИМП, финансиране за които обаче е налично само до 2010 г. Във връзка с това докладчикът приветства предложението за регламент, който ще осигури необходимата правна основа за финансирането на дейности, свързани с прилагането на ИМП от януари 2011 г. до 31 декември 2013 г. По този начин, до прилагането на бъдещата общностна рамка, ще бъде възможно да се гарантира необходимата финансова подкрепа за продължаване на започнатата вече работа и за други проекти, които може да се окажат от първостепенно значение за изпълнение на насоките, залегнали в доклада за напредъка от 15 октомври 2009 г.

Докладчикът счита, че предложената сума от 50 милиона евро, макар и по-скоро ниска, представлява разумна основа за финансиране на дейностите, посочени в член 4 от предложението, но въпреки това желае да повдигне въпроса откъде ще дойдат тези средства. Внесеното предложение за изменение на член 8 има за цел да се създаде яснота относно източниците на предложеното финансиране и да се предотврати заделянето на средства, вече разпределени за сектора на рибарството.

Докладчикът предлага също така в проекта на текст използването на делегирани актове, тъй като те са необходими за приемането на годишните работни програми, защото могат да уточняват, по отношение на посоченото в самия регламент, избора на приоритети, целите, очакваните резултати и разпределянето на финансови средства в широк смисъл. Тези програми биха дали израз на вторична политическа насока, която не може да бъде създадени чрез актове за прилагане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съобщение на Комисията за Интегрирана морска политика за Европейския съюз — COM(2007) 575 от 10 октомври 2007 г. се декларира, че главната цел на Интегрираната морска политика е да развива и прилага интегрирано, съгласувано и съвместно взимане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори.

(1) В съобщение на Комисията за Интегрирана морска политика за Европейския съюз — COM(2007) 575 от 10 октомври 2007 г. се декларира, че главната цел на Интегрираната морска политика е да развива и прилага координирано и съгласувано взимане на решения във връзка с океаните, моретата, островните и крайбрежните региони и морските сектори.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика (ИМП) - Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства1 (2010/2040 (INI)) Европейският парламент изрично подкрепя „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението”.

 

_____________________

1 P7_TA(2010)0386.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия, изграждаща екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, допълнителното развиване на междусекторни инструменти за интегрирано разработване на политики, опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия и Рамковата директива за водите, изграждащи екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни, по-специално от сектора на рибарството, в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, разработването на стандарти за справедливо разпределяне на правата за експлоатиране на морските ресурси, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в крайбрежните, островните и най-отдалечените европейски региони.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Важно е програмата да бъде добре съгласувана с останалите политики на ЕС, които могат да имат морско измерение, по-специално със структурните фондове, трансевропейските транспортни мрежи, общата политика в областта на рибарството, туризма, действията в областта на околната среда и изменението на климата, Рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност и енергийната политика.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Програмата следва да насърчава икономическия динамизъм и конкурентоспособността на крайбрежните региони и островите, по-специално в областта на рибарството и аквакултурите.

Изменение 7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Прилагането на програмата в трети държави следва да допринесе за целите за развитие на държавата бенефициер и да е съвместимо с други инструменти за сътрудничество на ЕС, включително цели и приоритети на съответните политики на ЕС.

(8) Прилагането на програмата в трети държави следва да допринесе за целите за развитие на държавата бенефициер и да е съвместимо с други инструменти за сътрудничество на ЕС, включително цели и приоритети на съответните политики на ЕС, и следва също така да допълва другите инструменти на ЕС за сътрудничество, като например съществуващите споразумения за партньорство в областта на рибарството и програмите за развитие, както и да бъде в съответствие с тях. Програмата следва да подпомага международното морско управление, основано на принципите на правовата държава, чрез насърчаване на глобално присъединяване към Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) в съответствие с ангажимента на Съюза по отношение на тази конвенция.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете.

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете и да насърчава устойчивото развитие и икономическия растеж на крайбрежните, островните и най-отдалечените европейски региони, особено областите, които са силно зависими от морските дейности.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) При прилагането на програмата следва да се следи за включването съществуващите секторни инициативи, за да не се дублират ненужно структурите;

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) С цел да отчита непредвидени събития и да осигури подробна, но гъвкава рамка за прилагане, Комисията следва да разполага с правомощията за приемане на делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. По-специално, делегирани актове може да бъдат необходими за актуализиране на оперативните цели и за приспособяване на работните програми, установени съгласно настоящия регламент. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на необходимите документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява програма за подпомагане на мерките, целящи по-нататъшно насърчаване на развитието и прилагането на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“).

Настоящият регламент установява програма за подпомагане на мерките, целящи по-нататъшно насърчаване на развитието и прилагането на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“), чиято основна цел е да се постигне максимализиране на устойчивото използване на моретата и океаните, като същевременно не се излага на риск ръстът на устойчивата морска икономика, крайбрежните региони и опазването на морската екосистема, включително в най-отдалечените региони, и се гарантира социално сближаване и разширяването на научните знания.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, и интегрирани стратегии за морските басейни;

a) да насърчава устойчивото развитие и прилагането на интегрирано управление на ИМП;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да допринася за развиването на инструменти, които имат трансморски характер, или секторни политики, свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за създаването/развиването и прилагането на междусекторни инструменти за секторните политики, свързани с морето или крайбрежните региони, които са от значение за устойчивия растеж, новаторството и заетостта, наблюдението на околната среда, морската безопасност и снабдяването с храни и енергия, като се зачитат връзките между сушата и морето, по-специално по отношение на най-уязвимите партньори в тази област;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2- буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да разработва управленски подходи на регионален принцип в съответствие с особеностите на съответните морски региони;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да подпомага съвместното разработване на политики и да насърчава устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните региони в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

в) да подпомага съвместното разработване на политики и да насърчава опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в крайбрежните региони, по-специално в области, които са силно зависими от морските дейности, в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда, в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия;

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда и замърсяването на моретата, в рамките на Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да подобри и да насърчи външното сътрудничество и координация във връзка с целите на Интегрираната морска политика.

д) да подобри и да насърчи външното сътрудничество и координация във връзка с целите на Интегрираната морска политика, въз основа на събиране на данни, позволяващи обмен на информация относно най-добри практики и развитие на дебата в тази област на международните форуми. В тази връзка ратифицирането и прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) и на съответните международни конвенции е от основно значение.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) да подпомага на всички равнища прозрачността и доброто управление във всички аспекти на Интегрираната морска политика и свързаните секторни политики и да гарантира изчерпателна информация и прозрачност на процесите на вземане на решения.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) да допринася за прилагането на екосистемния и предохранителния подход във всички морски и мореплавателни секторни политики.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на целите, определени в член 2, букви а), б), в), г), програмата цели:

В рамките на целите, определени в член 2, букви а), б), в), г), програмата следва:

 

1) по отношение на интегрираното управление на морската политика:

а) да насърчи държавите-членки или регионите да развиват или да въведат интегрирано морско управление;

a) да насърчи държавните-членки и регионите да развиват, въведат и прилагат интегрирано морско управление, като създадат справедливи рамкови условия за участниците и осигурят най-добрия възможен баланс между техните интереси;

б) да стимулира и засили диалога и сътрудничеството със и между заинтересованите страни по широкообхватни въпроси, свързани с Интегрираната морска политика;

б) да стимулира и засили диалога и сътрудничеството със и между заинтересованите страни на всички равнища на управление, както и с гражданското общество и представителите на свързаните с морето професии по широкообхватни въпроси, свързани с Интегрираната морска политика, като гарантира пълна прозрачност;

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението й и секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни райони, или

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението й и относно секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни региони, и по-специално области, силно зависими от морски дейности, или

 

г) да насърчава координирането и стремежа към откриване на положителни взаимодействия на морската политика с други политики на ЕС;

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително интерес от страна на промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, региони, публични органи и неправителствени организации;

д) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително представители на промишлените сектори, свързани с морските дейности, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, региони, публични органи, представители на гражданското общество и неправителствени организации, като насърчава същевременно отговорните практики при всички дейности, свързани с ИМП, с цел да се гарантира защитата от вредното въздействие на дейностите на човека върху морската среда и ограничаването му, запазването на екосистемите и устойчивото развитие на морските и крайбрежните области;

д) да улеснява развитието на общи методи и подходи;

е) да улеснява развитието на общи методи и подходи, така че да се гарантира, че природните ресурси и морските области се използват справедливо;

 

ж) да насърчава мерки за повишаване на осведомеността и разбирането по отношение на многостранното значение на океаните;

 

з) да разработва стандарти, чрез които се гарантира, че интересите на всички ползватели се третират справедливо от гледна точка на обществото като цяло.

 

и) да насърчава научноизследователската дейност за целите на оценката на сегашното положение на застрашените екосистеми, като по този начин се осигури основа за планиране на регионално и национално равнище;

 

й) да насърчава морските източници на възобновяема енергия;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на целите, определени в член 2, буква б) програмата цели да насърчи развитието на:

2) по отношение на създаването на синергии за мултидисциплинарни действия и създаването на многосекторни политики:

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и засилва безопасния и сигурен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките и допринася по подобаващ начин за необходимото им развитие;

a) да гарантира обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и да засилва безопасния и сигурен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките и допринася по подобаващ начин за необходимото им развитие, включително чрез създаването на Европейска служба за брегова охрана;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2)- буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони;

б) да прилага морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, както и разработването на връзки „земя - вода“, които предоставят основни средства за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи, крайбрежните региони и островите, като се отделя специално внимание на районите, които са най-уязвими към изменението на климата, за прилагане на мерки за опазване на биоразнообразието;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3- параграф 2- буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) пълна и обществено достъпна база данни за информация и знания с високо качество, която улеснява обмена, повторното използване и разпространение на тези данни сред различни групи ползватели и гарантира визуализирането на морска информация чрез Интернет-базирани средства за информация;

в) да създава/разработва пълна и обществено достъпна база от данни и знания за моретата с високо качество относно морската икономика, която улеснява обмена, повторното използване и разпространение на тези данни сред различни групи ползватели, като се избягва дублирането на информация и по възможност се използват вече разработени за тази цел програми, като например (1) Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и (2) инициативата Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES);

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ва) да се осъществява обмен на данни относно морската изследователска дейност.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на целите, определени в член 2, буква д) и допълвайки секторните политики, програмата цели да подобри и насърчи сътрудничеството с цел интегрирани трансгранични действия с:

3) по отношение на прилагането на рамковата директива за морска стратегия:

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3- буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) трети държави, включително граничещи с европейски морски басейн,

a) да определи границите за устойчиви действия по отношение на дейностите на човека, оказващи влияние върху морската среда;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3- параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) участници от трети държави,

б) да интегрира и координира действията за насърчаване на използването на по-малко замърсяващи технологии.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По отношение на външното измерение на ИМП, Програмата насърчава подписването, ратифицирането и прилагането на международните споразумения.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Конкретните цели, определени в параграф 3, се преследват в съответствие с конкретните цели, определени в параграфи 1 и 2, и съгласувано с инструментите за сътрудничество на ЕС, като се вземат предвид целите на стратегиите за национално и регионално развитие.

4. по отношение на картографирането на европейската морска зона и управлението на морските басейни:

 

a) да насърчава създаването на атлас на европейската морска зона, като определя морските дейности, извършвани в отделните европейски морски региони, и посочва потенциални конфликти на интереси при използването на тези региони;

 

б) да подпомага разработването на стратегии за морско управление, основани на регионален подход към океаните, т.е. подход, който съответства на особеностите и характеристиките на различните морски басейни;

 

в) да създава синергии между местните органи, националните органи и ЕС, за да се гарантира оптималното управление на различните морски и крайбрежни региони в Съюза, като същевременно избягва конфликт на интереси;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. По отношение на растежа, заетостта и иновациите програмата:

 

a) насърчава технологическото развитие и прилагането на знание в интерес на по- устойчиви от гледна точка на околната среда практики в контекста на дейностите, които оказват въздействие върху морската среда;

 

б) гарантира създаването на повече и по-качествени работни места в областта на морските дейности, както и на по-високи доходи и подобряване на социалните условия (здравеопазване, безопасност и т.н.) за работещите в областта на морските дейности, като например риболова;

 

в) подкрепя създаването и разработването на нови форми на икономическа дейност, свързана с морето.

 

г) насърчава професионалните квалификации в областта на морските дейности, включително риболова, чрез разширяване на обхвата на морските изследвания и чрез повишаване на уменията и квалификациите.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б) по отношение на насърчаването на външното измерение на ИМП:

 

a) да включва хоризонталните цели на ИМП в двустранни или многостранни споразумения, сключвани от Съюза;

 

б) да разработи стратегии и действия за сътрудничество с трети държави, НПО или други международни организации с оглед защитата/възстановяването на морските екосистеми;

 

в) да следи международните партньори и организации, особено по отношение на международни ангажименти за възстановяване на екосистеми и други сходни споразумения, включително международни споразумения, създадени за защита на особено чувствителни морски зони, както и други мерки за защита, свързани с управлението на морските дейности, да осигуряват реципрочното спазване от трети държави, разположени по крайбрежието и страни по тези споразумения, на задълженията и стандартите за защита, приети в рамките на Европейския съюз.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. По отношение на насърчаването на външното измерение на ИМП програмата:

 

a) включва хоризонталните цели на ИМП в двустранните или многостранните споразумения, сключвани от Съюза;

 

б) разработва стратегии и действия за сътрудничество с трети държави или други международни организации с оглед защитата и възстановяването на морските екосистеми, в това число насърчаването на програми за събиране и обмен на данни;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 4 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проучвания и програми за сътрудничество;

a) проекти, включително пилотни проекти, проучвания, включително проучвания за идентифициране на законодателните слабости по отношение на „удобните флагове“, незаконния, нерегламентиран и недеклариран риболов, и програми за сътрудничество, макрорегионални стратегии, както и действия, свързани с междусекторните инструменти;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) обмен на обществена информация и най-добри практики, повишаване на информираността и свързани дейности по информиране и разпространение на информацията, включително кампании и събития за популяризиране, както и развитие и поддръжка на интернет сайтове;

б) обмен на обществена информация и най-добри практики, повишаване на информираността и свързани дейности по информиране и разпространение на информацията, включително кампании и събития за популяризиране, както и развитие и поддръжка на интернет сайтове и съответните социални мрежи и бази данни;

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) обмен на добри практики относно морското наблюдение, включително създаването на Европейска служба за брегова охрана;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и база данни на финансирани от Съюза регионални проекти, включително, когато е приемливо, чрез секретариат, назначен за една или няколко от тези цели;

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и база данни на финансирани от Съюза регионални проекти, включително, когато е приемливо, чрез секретариат, назначен за една или няколко от тези цели, като се отдава приоритет на проектите, отнасящи се до събирането и обработката на данни съгласно общи уеднаквени стандарти;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От програмата могат да се възползват трети държави, заинтересовани страни в трети държави и международни организации или органи, преследващи една или повече от общите и конкретните цели, определени в член 2 и член 3.

2. От програмата могат да се възползват трети държави, заинтересовани страни в трети държави, международни организации, НПО или други органи, преследващи една или повече от общите и конкретните цели, определени в член 2 и член 3.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Програмата носи предимства за местните крайбрежни и островни общности.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията прилага програмата в съответствие с Финансовия регламент.

1. Програмата се прилага в съответствие с Финансовия регламент.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел да приложи програмата, Комисията приема в съответствие с целите, определени в член 2 и член 31, годишни работни програми в съответствие с процедурата, предвидена в член 13, параграф 2.

2. Като рамка за прилагане на програмата, Комисията приема в съответствие с целите, определени в член 2 и член 3, една или няколко годишни работни програми за подходящи периоди посредством делегирани актове в съответствие с член 13 и при спазване на условията на член 13а и 13б.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 7 параграф 3- буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) приоритетите за годината, целите за изпълнение и предвидените резултати с разрешените бюджетни кредити за финансовата година;

a) приоритетите за периода, целите за изпълнение и предвидените резултати с разрешените бюджетни кредити за всяка финансова година;

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) възможните синергии с други финансови инструменти на ЕС.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 7 параграф 4) - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Относно договорите за обществени поръчки в годишната работна програма се определят подробно:

4. Относно договорите за обществени поръчки в работните програми се определят подробно:

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) възможните синергии с други финансови инструменти на ЕС.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 8 параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка, конкретно на основата на предвидения „марж“, посочен във функция 2 („Опазване и управление на природните ресурси“).

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка

Докладване и оценка

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията внася в Европейския парламент и в Съвета доклад за последваща оценка най-късно до 31 декември 2014 г.

Европейският парламент и Съветът биват редовно и своевременно информирани относно работата на Комисията.

 

Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета:

 

a) доклад за напредъка, не по-късно от 31 декември 2012 г.;

 

б) доклад за последваща оценка, не по-късно от 31 декември 2014 г.

 

в) Комисията, по целесъобразност, представя предложение за регламент за удължаване на програмата за периода след 2013 г.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консултативен комитет

Упражняване на делегираните правомощия

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от Консултативен комитет за установяване на годишните работни програми, предвидени в член 7, параграф 2.

1. Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 7, се предоставят на Комисията за срока, посочен в член 8, параграф 1.

Изменение 51

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

Изменение 52

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията като се спазват условията, посочени в членове 13а и 13б.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Оттегляне на делегирането

 

1. Делегирането на правомощие, посочено в член 7, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегиране на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираното правомощие, което може да бъде оттеглено, и евентуалните основания за оттеглянето.

 

3. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в това решение правомощия. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на вече влезлите в сила делегирани актове. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на уведомяването. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако към момента на изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата. Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, то той не влиза в сила. В съответствие с член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражение срещу делегирания акт.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

Позовавания

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PECH

7.10.2010

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

10.3.2011

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Дата на приемане

4.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Илияна Малинова Йотова, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philippe Boulland, Nuno Teixeira


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (18.3.2011)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Докладчик по становище: Dominique Riquet

КРАТКА ОБОСНОВКА

Интегрираната морска политика (ИМП) насърчава взаимодействието между всички политики на ЕС по отношение на океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори.

Пилотните проекти и подготвителните дейности в областта на морската политика приключиха през 2010 г. (не бяха предвидени бюджетни кредити за 2011 г.). Необходима е многогодишна финансова рамка за ИМП за периода 2011–2013 г. чрез въвеждането на два нови бюджетни реда (11 09 05 и 11 01 04 04 07). Създаването на такава програма ще даде възможност на Комисията, заедно с държавите-членки и заинтересованите страни, да продължат вече започнатата изследователска работа и да доразвият и конкретизират възможностите за прилагане на ИМП. Понастоящем не е гарантирано дългосрочно финансиране за по-нататъшното развитие и прилагане на тази политика.

Целта на настоящото предложение е да предостави на ИМП стабилна финансова рамка за периода 2011–2013 г. чрез създаване на финансов пакет от 50 милиона евро. В резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика – оценка на напредъка и нови предизвикателства (2010/2040(INI)), Европейският парламент подкрепи „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението“. Предложената от Комисията сума е разумна и следва да бъде разглеждана като необходимият минимум.

Към правните основания, върху които се основава предложението, следва да бъдат прибавени членове 165 и 166 относно образованието, професионалното обучение и младежта, за да се осигури възможност за разработване на програми за сътрудничество в тези области.

Настоящото становище цели да поясни, допълни и укрепи целите на програмата. По-специално то предлага сред общите цели на програмата да бъдат включени насърчаването на устойчивото развитие, опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и разработването на индивидуални стратегии за морските басейн, както и целите да бъдат подкрепени от по-специфични правила за разходите и Европейският парламент да бъде включен по подходящ начин в изпълнението. Колкото по-малко конкретни са целите и критериите за разходите, толкова по-необходимо е участието на Парламента в изпълнението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Освен това при преразглеждането на програмата следва да се изготви предложение за нейното удължаване след 2013 г., заедно с предложение за подходящ финансов пакет.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) подобряване на съгласуваното планиране на конкурентните морски дейности, стратегическото управление на морските зони, общото равнище на безопасност, качеството на дейностите по надзора и прилагането на законодателството.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) ако е от значение, обстоятелствата, които оправдават отпускането на субсидии без покана за подаване на предложения въз основа на едно от изключенията, определени в член 168 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

 

заличава се

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетни ресурси

Бюджетни ресурси и максимални граници на разходите за различните цели

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. а) интегрирано морско управление: 2 500 000 EUR;

 

б) дейности, свързани с морските басейни: 4 600 000 EUR;

 

в) инструменти за разработване на интегрираната политика: 33 000 000 EUR;

 

г) насърчаване на международното измерение на ИМП: 600 000 EUR;

 

д) определяне на границите на устойчивост на морските дейности чрез прилагане на Рамковата директива за морска стратегия: 5 100 000 EUR;

 

е) устойчив икономически растеж, заетост и иновации: 1 500 000 EUR;

 

ж) повишаване на информираността за морска Европа: 2 300 000 EUR.

 

Тези суми са примерни и могат да бъдат преразпределени между целите в зависимост от нуждите.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка.

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за програмата, се вписват в годишните бюджетни кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити за програмата, както и подходящата номенклатура се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата рамка, без да се излага на риск изпълнението на текущите програми и дейности, като по този начин се избягва преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от настоящата финансова рамка.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Критериите за съфинансиране се определят ясно.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Бюджетните средства, предвидени за програмата, се вземат от наличния резерв по функция 2 от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., без да се засяга решението на бюджетния орган.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията внася в Европейския парламент и в Съвета доклад за последваща оценка най-късно до 31 декември 2014 г.

1. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета междинен доклад за прилагането на интегрираната морска политика до 30 юни 2012 г. Същевременно Комисията представя предложение за удължаване на програмата, заедно с подходящ финансов пакет за периода след 2013 г.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Междинният доклад за прилагането на интегрираната морска политика включва точна оценка на въздействието на програмата върху другите политики на Съюза.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от Консултативен комитет за установяване на годишните работни програми, предвидени в член 7, параграф 2.

1. Комисията се подпомага от Консултативен комитет, с участието на Европейския парламент, за установяване на годишните работни програми, предвидени в член 7, параграф 2.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

Позовавания

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Дата на приемане

16.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marit Paulsen


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (17.3.2011)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Докладчик по становище: Corinne Lepage

КРАТКА ОБОСНОВКА

Интегрираната морска политика (ИМП) насърчава взаимодействието между различните дейности на ЕС по отношение на океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори.

Засега финансирането на разработването и прилагането на тази политика не е гарантирано в дългосрочен план. Всъщност то се основава единствено на член 49, параграф 6, букви а) и б) от Финансовия регламент и на член 32 от неговите правила за прилагане, които предвиждат финансирането за пилотни схеми и подготвителни проекти. Това положение на нещата няма бъдеще и може да подложи на опасност самото съществуване на ИМП, която може да остане без каквито и да било финансови средства за оставащия период (2011 — 2013 г.) на настоящата финансова перспектива.

Целта на настоящото предложение е да предостави на ИМП стабилна финансова рамка за периода 2011-2013 г. чрез създаване на финансов пакет от 50 млн. евро. В резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика - оценка на напредъка и нови предизвикателства (2010/2040(INI)) Европейският парламент подкрепи „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението”. Предложената от Комисията сума е разумна и следва да бъде минималната допустима.

Що се отнася до правното основание, върху което се основава предложението, следва да бъдат прибавени членове 165 и 166 относно образованието, професионалното обучение и младежта, за да бъде разрешено разработването на програми за сътрудничество в тези области.

Настоящето становище пояснява, допълва и укрепва целите на програмата. По-специално, становището предлага включването в общите цели на насърчаването на устойчивото развитие, защитата и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, както и разработването на стратегии за всеки отделен морски басейн. Становището предлага също така да бъде внесена повече яснота в общото представяне и да бъдат допълни специфичните цели, отново наречени "оперативни".

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 165, параграф 4, член 166, параграф 4, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия, изграждаща екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности и прилагането на Директива за морска рамкова стратегия, изграждаща екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, и интегрирани стратегии за морските басейни;

а) да приложи интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони;

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да допринася за развиването на инструменти, които имат трансморски характер, или секторни политики, свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за развиването на междусекторни инструменти с цел подкрепа на политиките, отнасящи се до моретата или крайбрежните региони, по-специално в областта на икономическото развитие, заетостта, защитата на околната среда, научните изследвания, морската сигурност и енергийните политики, както и разработването на екологични технологии в областта на морското дело;

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да подпомага съвместното разработване на политики и да насърчава устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните региони в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

в) да насърчава защитата на морското биологично разнообразие, устойчивото развитие, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните региони в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да проучи последиците от незаконни морски дейности, в частност използването на „удобен флаг“ и незаконните, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности, върху икономиката, устойчивостта и заетостта в морските сектори и крайбрежните региони;

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда, в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия;

г) да насърчава защитата на морското биологично разнообразие и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) да разработва стратегии за отделните морски басейни;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да подобри и да насърчи външното сътрудничество и координация във връзка с целите на Интегрираната морска политика;

д) да подобри външното измерение на Интегрираната морска политика, както и включването в нея на най-отдалечените региони.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – точка д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) да улесни създаването на по-добри условия за морската и крайбрежната околна среда и да намали замърсяването, особено замърсяването, предизвикано от фосфати и нитрати в резултат на ежедневни дейности на човека;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специфични цели

Оперативни цели

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на целите, определени в член 2, букви а), б), в), г), програмата цели:

1. С цел прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, предвидено в член 2, програмата цели по-специално:

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да насърчи държавите-членки или регионите да развиват или да въведат интегрирано морско управление;

а) да насърчи държавите-членки и регионите да развиват или да въведат интегрирано морско управление;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението Й и секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни райони, или

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението Й и секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни райони,

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително интерес от страна на промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, региони, публични органи и неправителствени организации;

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително представители на местните и регионалните публични органи, промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, социалните партньори, гражданското общество и неправителствени организации, и да улеснява разпространяването на информация относно текущи изследователски проекти;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да улеснява развитието на общи методи и подходи;

д) да улеснява трансграничното сътрудничество и развитието на общи методи и да подкрепя регионалните стратегии, като отчита специфичните характеристики на морските басейни;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) да гарантира прилагането на еквивалентни и задоволителни стандарти в областта на околната среда;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на целите, определени в член 2, буква б) програмата цели да насърчи развитието на:

2. С оглед разработването на междусекторните инструменти, посочени в член 2, буква б), програмата цели да насърчи по-специално развитието на:

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и засилва безопасния и сигурен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките и допринася по подобаващ начин за необходимото им развитие;

а) обща среда за обмен на информация за морския домейн на ЕС, който насърчава междусекторни и трансгранични дейности за проверка и засилва безопасния, сигурен и екологосъобразен начин на използване на морското пространство, като взима предвид съответното развитие на секторните политики по отношение на проверките и допринася по подобаващ начин за необходимото им развитие;

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони;

б) морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони, като се отделя специално внимание на районите, които са най-уязвими към изменението на климата;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. С цел насърчаване на устойчивото развитие, иновациите и заетостта, посочено в член 2, буква в), програмата има за цел да подпомага по-специално:

 

а) насърчаването на нови източници на устойчиво икономическо развитие и на работни места в морския сектор, както и защитата на морското биологично разнообразие в крайбрежните зони;

 

б) насърчаването на възобновяемите морски енергийни източници;

 

в) действия за повишаване на атрактивността на морските професии, и по-специално да насърчава транснационалната мобилност на младите хора, заети в областта на морското биологично разнообразие и в морския сектор като цяло.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. С цел насърчаване на защитата на морското биологично разнообразие и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, както се посочва в член 2, буква г), програмата има за цел да подпомага по-специално развитието на:

 

а) прилагането на Рамковата директива за морска стратегия и по-специално определянето на границите на устойчивостта на дейностите на човека, които имат отражение върху морската околна среда (включително дейности, които не са пряко свързани с морската околна среда, но оказват пряко въздействие върху нея);

 

б) платформи за обмен на информация и предупреждения, свързани с морската безопасност, например във връзка с офшорно производство на петрол и природен газ, сондажи и транспорт с танкери или по тръбопроводи; работи се също за включването на трети страни в подобни платформи;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. с оглед разработването на стратегии за всеки морски басейн поотделно, както е предвидено в член 2, буква г а), програмата се стреми да подпомогне процеса на определяне и да съпътства разработването на стратегии за всеки морски басейн поотделно.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на целите, определени в член 2, буква д) и допълвайки секторните политики, програмата цели да подобри и насърчи сътрудничеството с цел интегрирани трансгранични действия с:

3. С оглед подобряване на външното измерение на Интегрираната морска политика, предвидено в член 2, буква д), и допълвайки секторните политики, програмата цели да подобри и насърчи сътрудничеството с цел интегрирани трансгранични действия с:

а) трети държави, включително граничещи с европейски морски басейн,

а) трети държави, включително граничещи с европейски морски басейн, по-специално с цел да се гарантира, че в тези държави се прилагат стандарти в областта на околната среда, които не са по-ниски от прилаганите в Съюза;

б) участници от трети държави,

б) участници от трети държави,

в) международни партньори и организации, по-специално във връзка с международни ангажименти за възстановяване на околната среда и с други съответни споразумения,

в) международни партньори и организации, по-специално във връзка с международни ангажименти за възстановяване на околната среда и с други съответни споразумения,

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Конкретните цели, определени в параграф 3, се преследват в съответствие с конкретните цели, определени в параграфи 1 и 2, и съгласувано с инструментите за сътрудничество на ЕС, като се вземат предвид целите на стратегиите за национално и регионално развитие.

4. Оперативните цели, определени в параграф 3, се преследват в съответствие с оперативните цели, определени в параграфи 1, 2, 2а, 2б и и съгласувано с инструментите за сътрудничество на ЕС, като се вземат предвид целите на стратегиите за национално и регионално развитие.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) проучвания и програми за сътрудничество;

а) проучвания, включително с цел идентифициране на нормативни слабости по отношение на използването на „удобен флаг“ и незаконните, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности и програми за сътрудничество, включително образователни програми и програми за професионално обучение;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 – точка д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) дейности, свързани с развитието и популяризирането на екологични технологии в областта на корабоплаването, които да бъдат предприети в тясно сътрудничество със съответните служби на Комисията;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

Позовавания

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

7.10.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Corinne Lepage

17.11.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

16.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (24.3.2011)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Докладчик по становище: Rosa Estaràs Ferragut

КРАТКА ОБОСНОВКА

Крайбрежните региони са от основополагащо значение за икономическия растеж в Европейския съюз и неговите държави-членки. Много от тях са ключови центрове за рибарството и пунктове за внос/износ, както и привлекателни туристически дестинации.

Комисията, Съветът и Парламентът изказаха няколко становища относно новото понятие за Интегрирана морска политика и относно това какви следва да бъдат нейните цели. Това е един както сложен, така и необходим подход. Всеобхватната цел е целият потенциал на морските ресурси да се използва устойчиво, така че да донесе полза на целия Европейски съюз.

Разработването и прилагането на Интегрираната морска политика на този етап трябва да бъдат укрепени посредством разпределяне на достатъчно количество финансови ресурси и гарантиране на приемственост на подготвителните действия и пилотните проекти. Във връзка с това докладчикът подкрепя внесеното от Комисията предложение за регламент. В светлината на различните контакти, които докладчикът имаше по този въпрос, тя също така счита, че отпуснатата парична сума е достатъчна за набелязаните цели за последните три години от действащата многогодишна финансова рамка. Съществуват всички основания да се смята, че е вероятно да се постигне необходимият консенсус за отпускане на 50 милиона евро за периода 2011–2013 г.

Докладчикът също така би искала да подчертае необходимостта от гарантиране на достатъчно и непрекъснато финансиране през следващата многогодишна финансова рамка от 2014 г нататък. Процесът на определяне на следващата финансова перспектива вече започна и като се има предвид, че Интегрираната морска политика е сред приоритетите на ЕС, за да бъдем последователни, тази политика би следвало да получи съответно финансирано достатъчно рано. Многогодишното отпускане на средства не следва да действа в ущърб на други политики на ЕС, които са вече консолидирани.

От гледна точка на финансирането на различните дейности по тази програма при разпределянето на наличните средства следва да се спазва определена степен на регионално равновесие. Докладчикът подчертава този въпрос в изменение към член 2 от регламента.

Останалите изменения – към членове 2,3,4, 10 и 11, са предназначени за фина настройка на някои от целите на регламента с оглед на тяхното съгласуване с целите на Интегрираната морска политика, за изясняване на съдържанието на някои от допустимите за финансиране дейности и за подкрепа на отговорността на Комисията по отношение на надзора и контрола на изпълнението на програмата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходима е постоянна скромна финансова помощ от страна на Съюза, за да се даде възможност на ЕС да прилага и впоследствие да развива Интегрираната морска политика съгласно Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 година за Интегрираната морска политика и да преследва общите цели, както е предвидено в Синята книга на Комисията от октомври 2007 г., потвърдено в Доклада за напредъка от октомври 2009 година и одобрено в заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 ноември 2009 година.

(5) Необходимо е постоянно финансиране от страна на Съюза, за да се даде възможност на ЕС да прилага и впоследствие да развива Интегрираната морска политика съгласно Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 година за Интегрираната морска политика и да преследва общите цели, както е предвидено в Синята книга на Комисията от октомври 2007 г., потвърдено в Доклада за напредъка от октомври 2009 година и одобрено в заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 ноември 2009 година.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) От 2014 г. нататък ще са необходими на разположение достатъчни ресурси, които да гарантират развитието и постигането на целите на Интегрираната морска политика без да се засягат определените за други политики средства, като в същото време се стимулира устойчивото развитие на крайморските региони на Европейския съюз, включително на островите и най-отдалечените региони.

Изменение 3

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Напредъкът по морските въпроси, посредством финансова подкрепа за действия, свързани с Интегрираната морска политика , би имал значително въздействие по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Обосновка

Задълбочаването на ИМП посредством създаване на програма за подкрепа би допринесло за хармоничното развитие на целия Европейски съюз, както и за постигане на целите на икономическото, социалното и териториалното сближаване, посочени в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика, включително интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия, изграждаща екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни в схемите за интегрирано морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти за интегрирано разработване на политики, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза следва да е разработено така, че да подпомага проучвателна работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на Интегрираната морска политика и териториалното сближаване в този конкретен контекст. Тези цели включват интегрираното морско управление на всички нива, по-нататъшното развитие и прилагане на интегрираните стратегии за морските басейни, пригодени към специфичните нужди на различните морски региони на Европа, както и на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони, определянето на границите на устойчивостта на човешките дейности в рамките на Директива за морска рамкова стратегия и рамковата директива на ЕС за водите, изграждащи екологичния стълб на Интегрираната морска политика, като се обръща дължимото внимание на техните кумулативни въздействия въз основа на екосистемния подход, по-нататъшното ангажиране на регионалните и местните заинтересовани страни в схемите за интегрирано многостепенно морско управление, по-нататъшното развитие на междусекторните инструменти и многосекторен подход за интегрирано разработване на политики, с цел подобряване на положителните взаимодействия и съгласуване между съществуващите политики и инструменти, посредством споделяне на данни и познания в морската област, насърчаването на международните измерения на Интегрираната морска политика, както и устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Не всички приоритети и цели на Интегрираната морска политика се покриват от инструментите на Съюза, като например Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за рибарство, Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Инструментът за предприсъединителна помощ (IPA) и Европейския инструмент за съседство и партньорство, и следователно е необходимо да се установи програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“).

(7) Не всички приоритети и цели на Интегрираната морска политика се покриват от инструментите на Съюза, като например Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за рибарство, Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Инструментът за предприсъединителна помощ (IPA) и Европейския инструмент за съседство и партньорство, и следователно е необходимо да се установи програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на Интегрираната морска политика (наричана по-надолу „програмата“) – инструменти, които при всички случаи следва да се съгласуват по-добре в рамките на морската политика с оглед постигане на по-голяма ефикасност и по-висока ефективност.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Важно е програмата да бъде добре съгласувана с останалите политики на ЕС, които биха могли да имат морско измерение, по-специално със структурните фондове, трансевропейските транспортни мрежи, общата политика в областта на рибарството, туризма, действията, свързани с околната среда и изменението на климата, рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност и енергийната политика.

Обосновка

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа към синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско измерение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Съгласно съобщението на Комисията от 26 май 2004 г. относно укрепено партньорство за най-отдалечените региони (COM(2004)0343), най-отдалечените региони следва да служат за връзка между ЕС и света и да приемат регионални морски стратегии, които да улесняват тяхната регионална интеграция като тясно приобщават съседните страни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Макрорегионалните стратегии относно Балтийско море и морската стратегия за атлантическия регион предлагат подходяща рамка за подобрено развитие на морските региони; тези стратегии могат да бъдат последвани от други, например, във връзка с басейна на Северно море.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете.

(9) Програмата следва да допълва съществуващи и бъдещи финансови инструменти, предоставени от Съюза и държавите-членки на национално и поднационално равнище за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и бреговете и да допринася за укрепването на по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и крайбрежните региони.

Обосновка

Целта за насърчаване и подобряване на сътрудничеството и диалога между държавите-членки и техните крайбрежни региони е от решаващо значение за ИМП, независимо от въпроса за нейното финансиране.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да се гарантира ефективността на финансирането от Съюза, дейностите, финансирани по настоящия регламент, следва да се оценяват редовно.

(15) С цел да се гарантира ефективността на финансирането от Съюза, дейностите, финансирани по настоящия регламент, следва да се оценяват редовно, като оценката се съсредоточи по-конкретно върху тяхното териториално въздействие.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, и интегрирани стратегии за морските басейни;

а) да насърчава развитието и прилагането на интегрирано многостепенно управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, и интегрирани стратегии за всички морски басейни на Съюза, като се грижи да включва активно и тясно партньори като регионални и местни органи, икономически и социални партньори и представители на гражданското общество;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да допринася за развиването на инструменти, които имат трансморски характер, или секторни политики, свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за развиването на инструменти, свързани с морето, бреговете и връзките между сушата и морето, и да създава положителни взаимодействия като гарантира по-добро съгласуване на тези политики и свързаните с тях инструменти;

Обосновка

Следва да се добави посочване на връзките между сушата и морето, с цел да се даде възможност за свързване на ИМП с политиките за териториално развитие. Всъщност е важно крайбрежията да не се отделят от сухоземните територии на техните страни.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да подпомага съвместното разработване на политики и да насърчава устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси и устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните региони в съответствие с приоритетите и действията на секторната политика;

в) да подпомага съвместното разработване на политики с участието на регионални и местни органи и да прилага устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси наред с устойчивия икономически растеж, иновациите и заетостта в морския сектор и в сектора на крайбрежните и островните региони, и особено на най-отдалечените региони, в съответствие с правото на Съюза и международните ангажименти;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда, в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия;

г) да определи за в бъдеще границите на устойчивостта на човешките дейности, които имат отражение върху морската околна среда и замърсяването, както и върху крайбрежните, островните и най-отдалечените региони, в рамките на Директивата за морска рамкова стратегия и на рамкова директива на ЕС за водите;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) да насърчава както регионалното приобщаване на най-отдалечените региони посредством интегриран подход към морската политика в техните околни географски зони, така и активното участие на периферните морски региони и да подкрепя връзките между тези региони, най-отдалечените и островните региони с икономическите центрове на континенталната територия;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Общите цели на програмата се преследват по начин, който поддържа съответно регионално равновесие по отношение на финансирането на действия в различните морски басейни.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да насърчи държавите-членки или регионите да развиват или да въведат интегрирано морско управление;

а) да подпомага държавите-членки или регионите да развиват или да въведат интегрирано многостепенно морско управление;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да стимулира и засили диалога и сътрудничеството със и между заинтересованите страни по широкообхватни въпроси, свързани с Интегрираната морска политика;

б) да стимулира и засили диалога и сътрудничеството със и между заинтересованите страни и партньори на всички равнища на управление както и гражданското общество и представителите на свързаните с морето професии по въпроси, свързани с Интегрираната морска политика;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението ѝ и секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни райони, или

в) да улеснява използването на полезни взаимодействия, споделянето на информация и обмена на най-добри практики относно морската политика, включително управлението ѝ, и относно секторните политики, които имат отражение върху и регионални морета и крайбрежни, островни и най-отдалечени райони, или

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да насърчава съгласуването и стремежа към положителни взаимодействия на морската политика с останалите политики на Съюза, по-специално със структурните фондове, трансевропейските транспортни мрежи, общата политика в областта на рибарството, туризма, действията, свързани с околната среда и изменението на климата, рамковата програма за научноизследователска и развойна дейност и енергийната политика;

Обосновка

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа към синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско измерение.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително интерес от страна на промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, региони, публични органи и неправителствени организации;

г) да насърчава установяването на платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включително интерес от страна на промишления сектор, заинтересовани страни в сферата на изследователската дейност, регионални и местни органи и други публични органи, а също така и неправителствени организации;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, които предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони;

б) морско пространствено планиране, интегрирано управление на крайбрежните зони и развитие на връзките между сушата и морето, които насърчават териториалното сътрудничество или доразвиват съществуващи структури за териториално сътрудничество и предоставят основно средство за управление, базирано на екосистемата, и устойчиво развитие на морските площи и крайбрежните региони;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) консултации със съответни заинтересовани страни на регионално и местно равнище по въпроси, свързани с конкретни нужди, както и във връзка с териториалното въздействие на всяка обмисляна мярка;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и база данни на финансирани от Съюза регионални проекти, включително, когато е приемливо, чрез секретариат, назначен за една или няколко от тези цели;

г) събиране, мониторинг, визуализиране и предоставяне на публичен достъп до значително количество данни, най-добри практики и база данни на финансирани от Съюза регионални проекти;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) действия, свързани с междусекторни инструменти, включително пробни проекти.

д) действия, свързани с междусекторни инструменти, включително пробни проекти и макрорегионални стратегии.

Обосновка

Макрорегионалните стратегии следва да се споменат, по-конкретно стратегиите за Балтийско море, река Дунав и атлантическия регион, които са белязани от силно изразено морско измерение.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията предприема всички други стъпки, необходими за да се провери дали финансираните действия са били осъществени както подобава и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на Финансовия регламент.

6. Комисията оценява териториалното въздействие на програмата и проверява дали финансираните действия са били осъществени както подобава и дали са съгласувани с мерките по други секторни политики и инструменти и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на Финансовия регламент.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията гарантира, че при прилагането на действия, финансирани по линия на посочената програма, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез:

(Не се отнася до българския текст)

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

Позовавания

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

7.10.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

22.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Евгени Кирилов, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Владко Тодоров Панайотов, Britta Reimers, Ivo Strejček


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

Позовавания

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.10.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.10.2010 г.

ENVI

7.10.2010 г.

ITRE

7.10.2010 г.

REGI

7.10.2010 г.

 

PECH

7.10.2010 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

25.10.2010 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

PECH

10.3.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010 г.

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010 г.

 

 

Член 51 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

24.5.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.3.2011 г.

11.4.2011 г.

 

 

Дата на приемане

12.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Дата на внасяне

30.5.2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност