JELENTÉS az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

30.5.2011 - (COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Georgios Koumoutsakos
A vélemény előadója (*):
Maria do Céu Patrão Neves, Halászati Bizottság
(*) Társbizottság – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2010/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0163/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0163/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0494),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 194. cikkének (2) bekezdésére és 195. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0292/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i véleményére[1],

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0163/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

Indokolás

Az említett cikkek tevékenységekről nem rendelkeznek, továbbá bizonyos tagállamok kimaradási lehetőségei megnehezíthetik a program végrehajtását.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. október 10-i bizottsági közlemény (COM(2007) 575) kimondja, hogy az integrált tengerpolitika elsődleges célja az óceánokkal, tengerekkel, part menti régiókkal és tengeri ágazatokkal kapcsolatos integrált, egységes és összehangolt döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása.

(1) Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. október 10-i bizottsági közlemény (COM(2007)575) kimondja, hogy az integrált tengerpolitika elsődleges célja az óceánokkal, tengerekkel, part menti régiókkal, szigetekkel és legkülső régiókkal kapcsolatos, valamint a tengeri ágazatokban folytatott integrált, összehangolt, következetes, átlátható és környezetbarát döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása.

Indokolás

A javasolt szöveg összhangban áll a 2. és 3. cikkekben említett célkitűzésekkel. Sem a javasolt szöveg, sem a bizottsági szöveg nem szó szerinti idézet.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és új kihívásokról¹ szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában az Európai Parlament kifejezetten támogatja a „Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében”.

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386

Indokolás

Említést kell tenni nemcsak a Tanács, hanem a Parlament integrált tengerpolitika finanszírozása iránti elkötelezettségéről is.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Folyamatos uniós pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az Unió az integrált tengerpolitikáról szóló, 2008. május 20-i európai parlamenti állásfoglalással összhangban képes legyen végrehajtani és továbbfejleszteni az integrált tengerpolitikát, és megvalósíthassa annak a Bizottság 2007. októberi kék könyvében meghatározott, majd a 2009. októberi helyzetjelentésben megerősített és az Általános Ügyek Tanácsának 2009. november 16-i következtetései által jóváhagyott átfogó célkitűzéseit.

(5) Folyamatos uniós finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az Unió az integrált tengerpolitikáról szóló, 2008. május 20-i európai parlamenti állásfoglalással összhangban képes legyen végrehajtani és továbbfejleszteni az integrált tengerpolitikát, és megvalósíthassa annak a Bizottság 2007. októberi kék könyvében meghatározott, majd a 2009. októberi helyzetjelentésben megerősített és az Általános Ügyek Tanácsának 2009. november 16-i következtetései által jóváhagyott átfogó célkitűzéseit.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) 2014-től kezdődően elégséges forrásnak kell rendelkezésre állnia annak biztosítása érdekében, hogy az integrált tengerpolitika célkitűzései kidolgozhatók és elérhetők legyenek az egyéb politikákra elkülönített források veszélyeztetése nélkül, ugyanakkor lökést adva az Unió tengeri régiói – ideértve a szigeteket és a legkülső régiókat is – fenntartható fejlődésének; Ennek céljából a politikát bele kell foglalni a 2014–2021-es időszakra szóló új pénzügyi keretbe.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A tengerrel kapcsolatos kérdések előmozdítása érdekében az integrált tengerpolitikához kapcsolódó fellépések számára nyújtott pénzügyi támogatás jelentős eredményekhez vezet a gazdasági, szociális és területi kohézió tekintetében.

Indokolás

Az integrált tengerpolitikának egy támogatási program bevezetése révén történő elmélyítése hozzájárul az Európai Unió egészének harmonikus fejlődéséhez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkében a gazdasági, szociális és területi kohézióval kapcsolatosan kitűzött célok eléréséhez.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; az érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására – ökoszisztéma-alapú megközelítés alapján –, valamint a fenntartható gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az innovációra és a versenyképességre a part menti régiókban, szigeteken és legkülső régiókban, továbbá az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítására.

 

(6a) Az integrált tengerpolitika stratégiai céljai az alábbiakra terjednek ki: minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítás; a tengeri medencékre vonatkozó, a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztése és végrehajtása; a tengerekkel kapcsolatos adatok és tudás megosztása révén a meglévő szakpolitikák és eszközök közötti szinergiák és koordináció javítását célzó integrált szakpolitikai döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztése; az érdekeltek szorosabb bevonása az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; a tengeri és part menti erőforrások védelme és fenntartható használata; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározása, és a tengeri és tengerparti környezet és biodiverzitás védelme a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, valamint a víz-keretirányelv alapján, melyek az integrált tengerpolitika környezetvédelmi pillérét alkotják.

Indokolás

Ez a módosítás a 2. cikkre vonatkozó módosítási javaslatok következménye.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Fontos, hogy a program összhangban legyen az Unió többi olyan politikájával, amely tengeri dimenzióval is rendelkezhet, elsősorban a strukturális alapokkal, a transzeurópai közlekedési hálózattal, a közös halászati politikával, az idegenforgalommal, a környezetvédelemmel és az éghajlattal kapcsolatos fellépésekkel, a kutatási és fejlesztési keretprogrammal, valamint az energiapolitikával.

Indokolás

Az integrált tengerpolitika integrált megközelítésének ki kell terjednie a többi, potenciálisan tengeri dimenzióval is rendelkező európai politikával való szinergialehetőségek feltárására.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A program harmadik országokban történő végrehajtásának elő kell segítenie a kedvezményezett ország fejlesztési célkitűzéseit, és összhangban kell állnia az EU egyéb együttműködési eszközeivel, valamint a kapcsolódó uniós szakpolitikák célkitűzéseivel és prioritásaival.

(8) A program harmadik országokban történő végrehajtásának elő kell segítenie a kedvezményezett ország fejlesztési célkitűzéseit, és összhangban kell állnia az EU egyéb együttműködési eszközeivel, beleértve a kapcsolódó uniós szakpolitikák célkitűzéseit és prioritásait, valamint a vonatkozó acquis-t és nemzetközi megállapodásokat.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A programnak ki kell egészítenie a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket.

(9) A programnak ki kell egészítenie az Unió és a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket, elősegítve az Európai Unió tagállamai és part menti régiói, szigetei és legkülső régiói közötti együttműködés elmélyítését, a nemzeti és helyi projektek rangsorolásának és előrehaladásának figyelembevételével.

Indokolás

A tagállamok és part menti régióik közötti együttműködés és párbeszéd elmélyítésére irányuló célkitűzés alapvető fontosságú az integrált tengerpolitika sikere szempontjából, független a finanszírozás kérdésétől.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A program végrehajtásakor ügyelni kell arra, hogy a struktúrák ne legyenek szükségtelenül megkettőzve, ehelyett biztosítsák, hogy a program a jelenlegi ágazati kezdeményezéseket is magában foglalja.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Emellett ki kell dolgozni egy javaslatot a program 2013 utáni meghosszabbítására, valamint egy olyan javaslatot, amely meghatározza a megfelelő pénzügyi keretet.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A program végrehajtása céljából elfogadott éves munkaprogramokat a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal[] összhangban kell elfogadni.

(13) Az előre nem látható fejlemények figyelembevétele érdekében és azért, hogy a végrehajtáshoz részletes, ugyanakkor rugalmas keret álljon rendelkezésre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen szükségesek lehetnek ahhoz, hogy frissítsék a működési célokat és elfogadják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakított munkaprogramokat. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, beleértve a szakértői szintet is.

Indokolás

Lásd a 3. cikk (4c) (új) bekezdése, valamint a 7. cikk módosításának indokolását.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésének és végrehajtásának ösztönzését célzó intézkedéseket támogató programot (a továbbiakban: a program).

Ez a rendelet létrehozza az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésének és végrehajtásának ösztönzését célzó intézkedéseket támogató programot (a továbbiakban: a program), amelynek elsődleges célja az Unió part menti régiói, szigetei és legkülső régiói fenntartható fejlődésének, gazdasági növekedésének és társadalmi kohéziójának egységes és összehangolt tengeri vonatkozású szakpolitikák és megfelelő nemzetközi együttműködés révén történő maximalizálása. A program támogatja a tengerek és óceánok fenntartható használatát, valamint a tudományos ismeretek szélesítését.

Indokolás

Az elsődleges célt világosan fel kell tüntetni és össze kell hangolni az Európa 2020 stratégiával.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Végrehajtási elvek

 

1. A Bizottság a költségvetési rendelet előírásaival összhangban hajtja végre a programot. A program csak abban az esetben nyújt pénzügyi támogatást, ha egyéb uniós finanszírozás nem áll rendelkezésre.

 

2. A program által támogatott tevékenységek összhangban állnak az Unió 2020-as és 2050-es célkitűzéseivel és politikáival. Az összes tagállam, tengeri ágazat, part menti régió, sziget és legkülső régió számára lehetővé kell tenni, hogy a programból részesüljenek, és a programnak valódi európai hozzáadott értéket kell létrehoznia. A különböző tengeri medencékben végrehajtott fellépések finanszírozása tekintetében megfelelő regionális egyensúly biztosítására kell törekedni. A program célja a különböző szakpolitikák közötti szinergiák megteremtése a jobb összehangoláson keresztül.

 

3. A Bizottság törekszik a helyi és regionális hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalmi szereplők lehetőség szerinti szoros és eredményes bevonására.

 

4. A program végrehajtását felelősségteljes kormányzás és a döntéshozatali eljárás átláthatósága jellemzi, és a program törekszik az átláthatóság és a felelősségteljes kormányzás előmozdítására az összes kapcsolódó szakpolitika területén, uniós, nemzeti és regionális szinten.

Indokolás

E mondat a 7. cikkből került áthelyezésre.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Általános célkitűzések

Általános célkitűzések

A program általános célkitűzései a következők:

A program általános célkitűzései a következők:

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányítása, és a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása;

a) integrált irányítás kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása a tengerpolitika és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések területén;

 

aa) tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának támogatása;

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos ágazati politikákat összefogó horizontális eszközök kidolgozásának elősegítése;

b) horizontális eszközök – nevezetesen tengeri területfejlesztés, a tengerfelügyelet és a tengerrel kapcsolatos ismeretek integrálása – kidolgozásának elősegítése szinergiák kialakítása, valamint a tengerrel vagy a tengerparti területekkel kapcsolatos ágazati szakpolitikák támogatása érdekében, különösképpen a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem, a kutatás, a tengerbiztonság és az energiapolitika, valamint a környezetbarát tengerhasznosítási technológiák fejlesztése terén;

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban az összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

c) a tengeri környezet és különösen a tengeri környezet biodiverzitása védelmének, továbbá a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható felhasználásának ösztönzése, valamint a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározása, különösen a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv és a víz-keretirányelv keretein belül;

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;

 

 

da) a fenntartható „kék” gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, az innováció és az új technológiák előmozdítása a tengeri ágazatokban, valamint az EU part menti régióiban, szigetein és legkülső régióiban;

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése.

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése, a kérdésről nemzetközi fórumok keretében tartott viták előrevitelén keresztül. E vonatkozásban rendkívül fontos az ENSZ Tengerjogi Egyezményének (UNCLOS) és egyéb vonatkozó nemzetközi eszközöknek a ratifikálása és végrehajtása.

 

eb) a tengeri Európa láthatóságának növelése;

Indokolás

Az általános célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések valamennyi általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az Unió politikájának a tengerjog területén történő támogatását és az IMP láthatóságát egyaránt be kell iktatni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Konkrét célkitűzések

Működési célkitűzések

Indokolás

Az említett célkitűzések tartalmából adódóan a javasolt cím célratörőbb.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 2. cikk a), b), c) és d) pontjában meghatározott célkitűzések keretén belül a program célja:

1. A 2. cikk a) pontjában (integrált tengerpolitikai irányítás) meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

a) ösztönözni a tagállamokat vagy régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

a) ösztönözni a tagállamokat és az EU régióit integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására, bevezetésére vagy végrehajtására;

b) élénkíteni és megerősíteni az érdekeltekkel és az érdekeltek körében az integrált tengerpolitikával kapcsolatos horizontális kérdésekről folyó párbeszédet és együttműködést;

b) élénkíteni és megerősíteni a tagállamok, az EU régiói, az érdekeltek, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek közötti párbeszédet, együttműködést és koordinációt, teljes átláthatóság biztosítása mellett;

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a módszerek, szabványok, valamint legjobb gyakorlatok cseréjét;

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják az ipar, a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem kormányzati szervezetek érdekeit;

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformokat és hálózatokat, amelyek összefogják az állami, regionális vagy helyi hatóságok, az ipar, a kutatás, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek, valamint a szociális partnerek képviselőit.

e) elősegíteni közös módszerek és megközelítések kidolgozását;

 

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 2. cikk aa) pontjában (tengeri medencékre vonatkozó stratégiák) meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

 

a) támogatni a tengeri medencékre vonatkozó integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását az összes európai tengeri medence tekintetében, figyelembe véve a tengeri medencék és almedencék sajátosságait, illetve a meglévő makroregionális stratégiákat, különönös tekintettel azokra, amelyek keretében a különböző országok közötti információ- és tapasztalatcsere már megvalósult és ahol működőképes multinacionális struktúrák léteznek;

 

b) élénkíteni és megerősíteni a tagállamok, a régiók, az érdekeltek, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek közötti párbeszédet és együttműködést;

 

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a módszerek, szabványok, valamint bevált módszerek cseréjét.

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 2. cikk b) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következők kidolgozásának támogatása:

2. A 2. cikk b) pontjában (eszközök) meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

a) az uniós tengerügyek vonatkozásában közös információmegosztási környezet kialakítása, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos és védett használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez;

a) hozzájárulni az uniós tengerügyek vonatkozásában közös információmegosztási környezet fejlesztéséhez, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos, védett és környezetbarát használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat;

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti övezetek integrált kezelése, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei;

b) elősegíteni a tagállamok közötti együttműködést a tengeri területfejlesztés, a tengerparti övezetek integrált kezelése, valamint a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatok kialakítása területén, például olyan kísérleti és egyéb intézkedések kidolgozása tekintetében, amelyek egyesítik a szélenergia termelést és a haltenyésztést;

c) egy átfogó és nyilvánosan elérhető, jó minőségű adat- és tudásbázis, amely elősegíti ezen adatok különböző felhasználói csoportok közötti megosztását, újrafelhasználását és terjesztését, valamint internetalapú eszközök révén biztosítja a tengerügyi információk megjelenítését;

c) hozzájárulni egy átfogó és nyilvánosan elérhető, jó minőségű adat- és tudásbázis kifejlesztéséhez, amely elősegíti ezen adatok különböző felhasználói csoportok közötti megosztását, újrafelhasználását és terjesztését, valamint internetalapú eszközök révén biztosítja a tengerügyi információk megjelenítését, ehetőség szerint felhasználva az e célra már kifejlesztett programokat.

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 2. cikk d) pontjában (környezetvédelem és fenntartható felhasználás) meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

 

a) hozzájárulni a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározásához és fejlesztéséhez;

 

b) elősegíteni módszerek és szabványok kidolgozását;

 

c) elősegíteni a tagállamok és egyéb szereplők közötti együttműködést az ökoszisztéma-alapú szemlélet, valamint az elővigyázatosság elvének érvényesítése kapcsán;

 

d) előmozdítani az éghajlatváltozás tengeri, part menti és szigeti környezetre gyakorolt hatásainak enyhítésére irányuló tevékenységeket, különös hangsúlyt fektetve az e tekintetben leginkább veszélyeztetett területekre;

 

e) jobb körülményeket biztosítani a tengeri és a tengerparti környezet számára, megakadályozni és csökkenteni a szennyezést, beleértve a tengeri hulladékot;

 

f) hozzájárulni az ökoszisztémák és a biodiverzitás megőrzéséhez;

 

g) ösztönözni a kutatást a veszélyeztetett ökoszisztémák jelenlegi helyzetének felmérése – és ezáltal a regionális és nemzeti szintű tervezés alapjainak biztosítása –, illetve a jogalkotási hiányosságok meghatározása céljából, tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatra.

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A 2. cikk da) (növekedés, foglalkoztatás és innováció) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

 

a) támogatni a növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló kezdeményezéseket a tengerészeti ágazatban és a part menti területeken és a szigeteken;

 

b) támogatni a tengerészeti szakmákkal kapcsolatos képzést, oktatást és karrierlehetőségeket, így szakmai képzést a hajókért és a hajózásért felelős személyek számára;

 

c) támogatni az olyan tevékenységeket, amelyek tengerészeti szakmák népszerűsítésére irányulnak, illetve amelyek ösztönzik a fiatalok mobilitását a tengeri ágazatokban;

 

d) támogatni a zöld technológiákra, a fenntartható tengeri energiaforrásokra, a környezetkímélő hajózásra és a rövid távú tengeri szállításra vonatkozó kutatást és fejlesztést, illetve előmozdítani e területeket;

 

e) támogatni a part menti területekre, a tengerekre és a szigetekre vonatkozó idegenforgalmi stratégia fejlesztésére és előmozdítására irányuló intézkedéseket;

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2. cikk e) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül és az ágazati politikák kiegészítéseként a program célja az integrált ágazatközi intézkedéseket célzó együttműködés javítása és megerősítése a következőkkel:

3. A 2. cikk e) pontjában (nemzetközi dimenzió) meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következő:

 

a) a jogállamiságra alapozva előmozdítani a tengerek nemzetközi igazgatását, valamint a harmadik országokkal folytatott együttműködés annak elősegítése által, hogy valamennyi ország a tengerjogi egyezmény tagjává váljék;

 

aa) előmozdítani nemzetközi megállapodások aláírását, ratifikálását és végrehajtását;

 

b) az ágazati politikákat kiegészíteni az együttműködés bevált módszerek megosztása általi fokozásával, valamint ahol szükséges és helyénvaló, javítani a nemzetközi szintű párbeszédet az illetékes fórumokon;

 

c) megerősíteni az integrált ágazatközi intézkedéseket célzó együttműködést a következőkkel:

a) harmadik országok, ideértve a valamely európai tengeri medencével szomszédos országokat is,

harmadik országok, különös tekintettel a valamely európai tengeri medencével szomszédos országokra,

b) harmadik országbeli szereplők,

– szükség esetén és ha helyénvaló harmadik országbeli szereplők, úgymint regionális hatóságok, kutatóintézetek, nem kormányzati szervezetek és vállalkozások;

c) nemzetközi partnerek és szervezetek, különösen az ökoszisztémák helyreállításra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és más kapcsolódó megállapodásokkal összefüggésben;

nemzetközi partnerek, szervezetek és eszközök különösen az ökoszisztémák helyreállításra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és más kapcsolódó megállapodásokkal összefüggésben;

4. A (3) bekezdésben meghatározott célkitűzéseket az (1) és (2) bekezdésben ismertetett konkrét célkitűzéseknek megfelelően és az EU együttműködési eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit.

Ezeket az operatív célkitűzéseket az Unió külkapcsolati és csatlakozási eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit. Harmadik országokban ösztönözni kell olyan környezetvédelmi normák alkalmazását, amelyek legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazandó normákkal.

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 2. cikk eb) pontjában (láthatóság) meghatározott célkitűzés keretén belül a program azokat az eszközöket támogatja, amelyek a tengerészeti ügyek integrált megközelítésével kapcsolatos információknak az állami és a magánszféra érdekeltjei közötti terjesztésére és közlésére szolgálnak.

Indokolás

A célkitűzések szerkezetének lehetővé kell tennie az operatív célkitűzések egy-egy általános célkitűzéshez való egyértelmű hozzárendelését. Az operatív célkitűzéseknek egyértelműbbeknek kell lenniük.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. Az e rendelet elfogadásakor előre nem látott fejlemények figyelembevétele érdekében a 13. cikkel összhangban és a 13a. és 13b. cikkekben megállapított feltételek szerint a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosíthatja ezt a cikket.

Indokolás

A működési célkitűzéseknek részleteseknek és konkrétaknak kell lenniük, ugyanakkor bizonyos fokú rugalmasság is szükséges. Ezért a végrehajtási időszak folyamán fenn kell tartani a módosítás lehetőségét. Mivel az operatív célkitűzések ennek a jogalkotási aktusnak általánosan alkalmazandó, nem alapvető fontosságú elemei, az EUSZ felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkező 290. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban pénzügyi támogatást nyújthat az alábbi tevékenységekhez:

A program a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban pénzügyi támogatást nyújthat az alábbi tevékenységtípusokhoz:

a) tanulmányok és együttműködési programok;

a) tanulmányok, kutatás és operatív együttműködési programok, többek között oktatási, szakképzési és átképzési programok;

b) a nyilvánosság tájékoztatása és a legjobb gyakorlatok megosztása, tudatosságnövelés és ehhez kapcsolódó kommunikációs és terjesztési tevékenységek, ideértve a népszerűsítő kampányokat, rendezvényeket, valamint webhelyek létrehozását és fenntartását;

b) a nyilvánosság tájékoztatása és a legjobb gyakorlatok megosztása, tudatosságnövelés és ehhez kapcsolódó kommunikációs és terjesztési tevékenységek, ideértve a népszerűsítő kampányokat, rendezvényeket, valamint webhelyek és idevágó közösségi hálózatok és adatbázisok létrehozását és fenntartását;

c) konferenciák, szemináriumok, műhelytalálkozók és fórumok az érdekeltek számára;

c) konferenciák, szemináriumok, műhelytalálkozók és fórumok az érdekeltek számára, továbbá képzési tevékenységek az érintett szakmai csoportok számára;

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az egy vagy több ilyen céllal létrehozott titkárság révén;

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az egy vagy több ilyen céllal létrehozott titkárság révén, elsőbbséget biztosítva a közös, egységes szabványok alapján történő adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos projekteknek;

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos intézkedések, ideértve a kísérleti projekteket is.

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos intézkedések, ideértve a kísérleti projekteket is.

Indokolás

A lehetséges tevékenységtípusok listájának kimerítőnek kell lennie.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A program keretében pénzügyi támogatás nyújtható bármely természetes vagy akár a köz-, akár a magánjog hatálya alá tartozó jogi személynek, ideértve az Unió ügynökségeit is.

1. A program keretében pénzügyi támogatás nyújtható bármely természetes vagy akár a köz-, akár a magánjog hatálya alá tartozó jogi személynek. .

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A programnak egyaránt kell szolgálnia az uniós tagállamok és érintett feleik érdekeit.

Indokolás

Az elsődleges célkitűzés 1. cikkbe történő beillesztésére irányuló javaslattal összhangban az Unió növekedésének prioritásnak kell lennie, ugyanakkor a harmadik országokat és a harmadik országbeli érdekelteket nem szabad kizárni a lehetséges kedvezményezettek listájáról.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A program kedvezményezettjei lehetnek harmadik országok, harmadik országbeli érdekeltek, valamint a 2. és 3. cikkben meghatározott egy vagy több általános vagy konkrét célkitűzés megvalósítására törekvő nemzetközi szervezetek vagy testületek is.

2. A program kedvezményezettjei lehetnek harmadik országok, harmadik országbeli érdekeltek, valamint a 2. és 3. cikkben meghatározott egy vagy több általános vagy operatív célkitűzés megvalósítására törekvő nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek vagy egyéb testületek is, a 2. cikk e) pontjával és a 3. cikk (3) bekezdésével összhangban.

Indokolás

Az elsődleges célkitűzés 1. cikkbe történő beillesztésére irányuló javaslattal összhangban az Unió növekedésének prioritásnak kell lennie, ugyanakkor a harmadik országokat és a harmadik országbeli érdekelteket nem szabad kizárni a lehetséges kedvezményezettek listájáról.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az eljárásokban való részvételi jogosultság feltételeit a vonatkozó pályázati vagy ajánlattételi felhívásokban kell meghatározni.

3. Az eljárásokban való részvételi jogosultság feltételeit a munkaprogramban kell meghatározni és a vonatkozó pályázati vagy ajánlattételi felhívásokban kell részletezni.

Indokolás

A programban való részvételi jogosultságot az e jogalkotási aktust kiegészítő általánosan alkalmazandó szabályok határozzák meg. Ezért ezeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell megállapítani.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtási rend

Munkaprogramok

1. A Bizottság a költségvetési rendelet előírásaival összhangban hajtja végre a programot.

 

2. A program végrehajtásához a Bizottság a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban éves munkaprogramokat fogad el a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

2. A program végrehajtásának kereteként a Bizottság a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján a 13. cikkel összhangban, illetve a 13a. és 13b. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően elfogad egy vagy több, megfelelő időszakokra alkalmazandó munkaprogramot.

3. A támogatások tekintetében az éves munkaprogram részletesen meghatározza:

3. A támogatások tekintetében a munkaprogramok részletesen meghatározzák:

a) az év prioritásait, a megvalósítandó célkitűzéseket és a pénzügyi évre engedélyezett előirányzatok mellett várható eredményeket;

a) az időszak prioritásait, a megvalósítandó célkitűzéseket és az egyes pénzügyi évekre engedélyezett előirányzatok mellett várható eredményeket;

b) az intézkedések címét és tárgyát;

b) az intézkedések címét és tárgyát;

c) a végrehajtás részletes szabályait;

c) a végrehajtás részletes szabályait;

d) a pályázatok elbírálásakor alkalmazandó alapvető kiválasztási és odaítélési szempontokat;

d) a pályázatok elbírálásakor alkalmazandó alapvető kiválasztási és odaítélési szempontokat;

e) adott esetben azokat a körülményeket, amelyek a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 168. cikkében meghatározott valamely kivétel alapján felhívás hiányában is indokolják támogatás odaítélését.

 

f) az egyes intézkedések teljes költségvetését és maximális társfinanszírozási arányát, valamint különböző előirányzott arányok esetén az egyes arányoknál teljesítendő kritériumokat;

f) az egyes intézkedések teljes költségvetését és maximális társfinanszírozási arányát, valamint különböző előirányzott arányok esetén az egyes arányoknál teljesítendő kritériumokat;

g) a pályázati felhívások ütemezését.

g) a pályázati felhívások ütemezését.

4. A közbeszerzési szerződések tekintetében az éves munkaprogram részletesen meghatározza:

4. A közbeszerzési szerződések tekintetében a munkaprogramok részletesen meghatározzák:

a) az intézkedések címét és tárgyát;

a) az intézkedések címét és tárgyát;

b) az egyes intézkedések maximális költségvetését;

b) az egyes intézkedések maximális költségvetését;

c) az intézkedések célját;

c) az intézkedések célját;

d) a végrehajtás részletes szabályait;

d) a végrehajtás részletes szabályait;

e) a közbeszerzési eljárások kiírására vonatkozó indikatív időkeretet.

e) a közbeszerzési eljárások kiírására vonatkozó indikatív időkeretet.

5. A 9. cikkben szereplő intézkedéseket az éves munkaprogram nem foglalja magában.

5. A 9. cikkben szereplő intézkedéseket a munkaprogramok nem foglalják magukban.

Indokolás

A felsorolt elemek az e jogalkotási aktust kiegészítő, általánosan alkalmazandó szabályok. Ezért ezeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell megállapítani. Mivel a program időtartama mindössze két és fél év, amennyiben más programozási időszak megfelelőbbnek bizonyul, a Bizottságot nem célszerű az éves programozás követésére kényszeríteni.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül.

2. A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat és a helyes nómenklatúrát a költségvetési hatóság hagyja jóvá a jelenlegi pénzügyi kereten belül a jelenlegi programok és tevékenységek végrehajtásának veszélyeztetése nélkül, elkerülve ily módon a jelenlegi pénzügyi keret vonatkozó fejezetén belüli átcsoportosításokat.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat a 2007–2013-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 2. fejezete alatt rendelkezésre álló tartalék felhasználásával biztosítják, a költségvetési hatóság határozatának sérelme nélkül.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

A különböző célkitűzések kiadási területei

 

A 8. cikkben meghatározott pénzügyi keretet a 13. cikkel összhangban és a 13a. és 13b. cikkekben megállapított feltételek szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az alábbi területekre fordítják

 

a) integrált tengerpolitikai irányítás és a tengeri medencékkel kapcsolatos tevékenységek;

 

b) az integrált tengerpolitika kidolgozását szolgáló eszközök;

 

c) az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítása, illetve a tengeri Európa láthatóságának megerősítése;

 

d) fenntartható határok kijelölése a tengerészeti tevékenységek tekintetében a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, valamint a fenntartható gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció révén.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság minden egyéb szükséges lépést megtesz annak ellenőrzésére, hogy a finanszírozott intézkedéseket megfelelő módon, és e rendelet, valamint a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

6. A Bizottság ellenőrzi, hogy a finanszírozott intézkedéseket megfelelő módon, más ágazati politikák és eszközök keretében meghozott intézkedésekkel összhangban, valamint e rendelet, illetve a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően hajtják-e végre.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelés

Jelentés, értékelés és meghosszabítás

 

Az Európai Parlament és a Tanács rendszeres és azonnali tájékoztatást kap a Bizottság munkájáról.

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-ig utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbi dokumentumokat:

 

a) az elért haladásról szóló jelentést legkésőbb 2012. december 31-ig; az elért haladásról szóló jelentés a program által a többi uniós politikára gyakorolt hatás pontos értékelését is tartalmazza.

 

b) az utólagos értékelésről készült jelentést legkésőbb 2014. december 31-ig.

 

A Bizottság adott esetben benyújt egy, a program 2013 utáni időszakra történő meghosszabbítására irányuló jogalkotási javaslatot, a megfelelő pénzügyi kerettel együtt.

Indokolás

A jelentés kulcsfontosságú eleme az elszámoltatható végrehajtásnak, ezért meg kell szilárdítani. A későbbi integrált tengerpolitikával kapcsolatos esetleges jogalkotási javaslat beterjesztése előtt jelentést kell benyújtani az elért haladásról.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tanácsadó bizottság

A felhatalmazás gyakorlása

1. A Bizottság munkáját a 7. cikk (2) bekezdésében előirányzott éves munkaprogramok kialakítása során tanácsadó bizottság segíti.

1. A 3. cikk (4c) bekezdésében és a 7., illetve a 8. cikkekben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a 8. cikk (1) bekezdésében említett időszakra a Bizottságra ruházzák.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, a Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 13a. és 13b. cikkek határozzák meg.

Indokolás

A jogalkotási aktusban kifejezetten meg kell határozni a hatáskör átruházásának feltételeit.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4b) és a 7. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.

 

2. Azon intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, törekedik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

 

3. A visszavonásról szóló határozattal az abban megjelölt felhatalmazás érvényét veszti. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

Indokolás

A jogalkotási aktusban kifejezetten meg kell határozni a hatáskör átruházásának feltételeit.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak további két hónappal meghosszabbodik.

 

2. Ha az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik, és az ott megállapított időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

 

3. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény köteles megindokolnia a kifogását.

Indokolás

A jogalkotási aktusban kifejezetten meg kell határozni a hatáskör átruházásának feltételeit.

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Az integrált tengerpolitika egységes megközelítést szorgalmaz az óceánok, tengerek és partvidékek kezelésével és irányításával kapcsolatban, továbbá elősegíti a kölcsönhatást az Unió valamennyi tengeri vonatkozású politikája között. A javasolt 50 millió eurós finanszírozás célja a 2007 óta végzett munka folytatása.

Az integrált tengerpolitika alapjait már letették. Az Európai Parlament válaszul a Bizottság zöld könyvére[1], valamint az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló közleményére (COM(2007)0575), 2007-ben[2], 2008-ban[3] és 2010-ben[4] állásfoglalásokat fogadott el. Számos kezdeményezést előkészítő intézkedéseken és kísérleti projekteken keresztül finanszíroztak, amelyek jellegüknél fogva két vagy három éves határidővel rendelkeztek.

A rendelet egy programot ír elő annak érdekében, hogy ezek számára 2011-től 2013-ig továbbra is stabil támogatási keretet biztosítson.

A jelentéstervezetben vázolt fő kérdések a következők:

- a program célkitűzéseinek világosabb magyarázata,

- a finanszírozásával kapcsolatos egyértelmű álláspont,

- a jogalkotók további döntéshozatalba való nagyobb mértékű bevonása felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és jelentések útján.

 • [1]  Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé: Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé:
 • [2]  európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről, HJ C, 175 E. , 2008.7.10., 531. o. Az Európai Parlament 2008. május 20-i állásfoglalása az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról, HJ C 279 E., 2009.11.19., 30. o.
 • [3]  Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új kihívásokról, P7_TA-PROV(2010)0386.
 • [4]  „Az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről COM(2006) 0275.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Brian Simpson

elnök

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             Vélemény az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD)(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

2011. április 18-án kelt levelében az eljárási szabályzat 37. cikkének (2) bekezdése alapján arra kérte a Jogi Bizottságot, hogy adjon véleményt az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat („javaslat”) jogalapjának megváltoztatásáról (EUMSZ 43. cikk (2) bek., 74. cikk és 77. cikk (2) bek., 91. cikk (1) bek. és 100. cikk (2) bek., 173. cikk (3) bek., 175. cikk, 188. cikk, 192. cikk (1) bek., 194. cikk (2) bek. és 195. cikk (2) bek. helyett: EUMSZ 43. cikk (2) bek., 91. cikk (1) bek. és 100. cikk (2) bek., 173. cikk (3) bek., 175. cikk, 188. cikk, 192. cikk (1) bek., 194. cikk (2) bek. és 195. cikk (2) bek.). A javasolt jogalapot a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) tovább bővítette az EUMSZ 165. cikke (4) bekezdésének és 166. cikke (4) bekezdésének hozzáadásával.

A bizottság 2011. május 24-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

I. Háttér

A Bizottság a javaslatot 2010. szeptember 29-én nyújtotta be az integrált tengerpolitikáról szóló 2007. októberi bizottsági közlemény (az ún. „kék könyv”)[1], valamint az EU integrált tengerpolitikájáról szóló 2009. október 15-i munkajelentés[2] folytatásaként, egyúttal válaszként a Tanács 2009. november 16-i következtetéseire, amelyekben a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy az integrált tengerpolitikai fellépések finanszírozása céljából nyújtsa be – az érvényes pénzügyi tervbe illeszkedő és a 2011. évben hatályba lépő – szükséges javaslatokat.

Az integrált tengerpolitika (IMP) ágazatközi megközelítésben tárgyalja a tengeri ügyek irányítását. Támogatja az óceánokra, tengerekre, part menti régiókra és tengeri övezetekre vonatkozó uniós politikák – környezetvédelem, tengeri szállítás, energiaügy, kutatás, ipar, halászat és regionális ügyek – közötti szinergiák megtalálását.

A kék könyvet kísérő cselekvési terv felsorolja azokat a fellépéseket, amelyeket a Bizottság első lépésként javasol az uniós integrált tengerpolitika végrehajtása érdekében. 2010 végéig az integrált tengerpolitika fellépéseit kizárólag a költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a végrehajtási szabályok 42. cikke alapján finanszírozták, melyek a kísérleti és előkészítő projektek finanszírozását szabályozzák. Ugyanakkor ez a megoldás csak ideiglenes volt, és a jelenlegi pénzügyi terv fennmaradó időszakában (2011–2013) sorra kerülő fellépések további pénzügyi eszközöket igényelnek.

A javaslat ezért megfelelő pénzügyi forrásokat tervez az integrált tengerpolitika jövőbeni továbbfejlesztésének és végrehajtásának céljaira, valamint pénzügyi előirányzat beállításával szilárd pénzügyi keretet biztosít a 2011–2013 közötti időszakra.

2010. október 21-i, az „Integrált tengerpolitika (IMP) – Az elért eredmények értékelése és az új kihívások” című állásfoglalásában (2010/2040(INI)) az Európai Parlament támogatta a „Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében”.

II. A Bizottság által javasolt jogalapok

A javaslat indokolásában a Bizottság kifejti, hogy a Szerződésben nem található olyan kifejezett jogalap, amelyre az uniós integrált tengerpolitika ráépíthető. Ugyanakkor az integrált tengerpolitika a tengerekkel és a parti területekkel kapcsolatos számos uniós ágazati politikát érint. Ezért a javasolt jogalap a következő: EUMSZ 43. cikk (2) bekezdés, 74. cikk és 77. cikk (2) bekezdés, 91. cikk (1) bekezdés, továbbá 100. cikk (2) bekezdés, 173. cikk (3) bekezdés, 175. cikk, 188. cikk, 192. cikk (1) bekezdés, 194. cikk (2) bekezdés és 195. cikk (2) bekezdés, amelyek kimondják:

43. cikk (2) bekezdés

(2) A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.

74. cikk

A Tanács intézkedéseket fogad el a tagállamok illetékes szervezeti egységei között, illetve az ezen egységek és a Bizottság között az e cím által szabályozott területeken történő igazgatási együttműködés biztosítására. A Tanács, a 76. cikkre is figyelemmel, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

77. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

a) a vízumokra és az egyéb rövid távú tartózkodásra jogosító tartózkodási engedélyekre vonatkozó közös politika,

b) azok az ellenőrzések, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni,

c) azok a feltételek, amely mellett harmadik országok állampolgárai rövid ideig szabadon mozoghatnak az Unión belül,

d) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetéséhez szükséges valamennyi intézkedés,

e) a személyek – állampolgárságuktól független – mentessége mindenfajta ellenőrzés alól a belső határok átlépésekor.

91. cikk (1) bekezdés

(1) A 90. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően meghatározza:

a) a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályokat;

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet;

c) a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;

d) az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

100. cikk (2) bekezdés

(2) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megfelelő rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz.

173. cikk (3) bekezdés

(1) Az Unió és a tagállamok biztosítják az uniós ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét.

E célból — összhangban a nyitott és versengő piacok rendszerével — fellépésük arra irányul, hogy:

— felgyorsítsák az ipar alkalmazkodását a strukturális változásokhoz;

— ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely az Unió egész területén kedvez a kezdeményezéseknek és a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – fejlődésének;

— ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti együttműködésnek;

— elősegítsék az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb kihasználását.

(2) ....

(3) Az Unió a Szerződések egyéb rendelkezései alapján folytatott politikái és tevékenysége útján hozzájárul az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyedi intézkedéseket hozhat a tagállamokban végrehajtott olyan fellépések támogatására, amelyek az (1) bekezdésben kitűzött célok megvalósítására irányulnak, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.

E cím nem szolgáltat alapot ahhoz, hogy az Unió bármilyen olyan intézkedést vezessen be, amely a verseny torzulásához vezethet, vagy amely adórendelkezéseket vagy a munkavállalók jogait és érdekeit érintő rendelkezéseket tartalmaz.

175. cikk

A tagállamok úgy folytatják és hangolják össze gazdaságpolitikájukat, hogy a 174. cikkben meghatározott célokat is elérjék[3]. Az uniós politikák és fellépések kialakításánál és végrehajtásánál, valamint a belső piac megvalósításánál figyelembe kell venni a 174. cikkben meghatározott célokat, és azoknak hozzá kell járulniuk ezek eléréséhez. Az Unió e célok elérését a strukturális alapok (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlege; Európai Szociális Alap; Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök révén megvalósított fellépésével is támogatja.

A Bizottság három évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérése terén megvalósított előrehaladásról, és arról, hogy az e cikkben előírt különböző eszközök ehhez hogyan járultak hozzá. A jelentéshez szükség szerint megfelelő javaslatokat kell csatolni.

Ha az alapokon kívül és az egyéb uniós politikák keretében elhatározott intézkedések sérelme nélkül egyedi fellépések bizonyulnak szükségesnek, akkor az ilyen fellépéseket az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően fogadhatja el.

188. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el a 187. cikkben említett rendelkezéseket[4].

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el a 183., 184. és 185. cikkben említett rendelkezéseket[5]. A kiegészítő programok elfogadásához az érintett tagállamok egyetértése szükséges.”

192. cikk (1) bekezdés

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok[6] elérése érdekében.

„194. cikk (2) bekezdés

(1) A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők:

a) az energiapiac működésének biztosítása,

b) az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül,

c) az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása; valamint

d) az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

(2) A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az (1) bekezdésben említett célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

Ezek az intézkedések – a 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét.

195. cikk (2) bekezdés

(1) Az Unió, különösen az idegenforgalmi ágazatban működő uniós vállalkozások versenyképességének elősegítése révén, kiegészíti a tagállamoknak az idegenforgalmi ágazat terén folytatott tevékenységét.

Ennek elérése érdekében az Unió tevékenységének célja, hogy:

a) ösztönözze az ebben az ágazatban működő vállalkozások fejlődéséhez szükséges kedvező környezet kialakítását,

b) előmozdítsa a tagállamok együttműködését, különös tekintettel a bevált gyakorlatok cseréjére.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében egyedi intézkedéseket állapít meg a tagállamokban végrehajtott olyan intézkedések kiegészítésére, amelyek az e cikkben kitűzött célok megvalósítására irányulnak, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.

A Bíróság felfogása

Az uniós jogalap megválasztását több objektív tényező határozza meg, és ezzel kapcsolatban – különösen az intézkedés célja és tartalma alapján – bírósági felülvizsgálatnak is helye van.

Elvileg egy intézkedésnek egyetlen jogalapon kell alapulnia. Ha egy uniós intézkedés céljának és tartalmának elemzése azt mutatja, hogy egymástól eltérő alapon építkező két részből áll, és amennyiben ezek egyike fő vagy uralkodó szándékként vagy összetevőként azonosítható, a másik pedig csupán járulékos elem, akkor az intézkedést egyetlen alapra kell alapozni, mégpedig arra, amely a fő vagy uralkodó szándékot vagy összetevőt megalapozza[7].

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a jogi aktusnak több párhuzamos célja van vagy több, egymástól elválaszthatatlan összetevőből áll, amelyek egyike sem tekinthető másodlagosnak és közvetettnek a másikhoz való kapcsolódása tekintetében, az ilyen jogi aktus kivételesen épülhet több különböző, megfelelő jogalapra[8].

V. A javasolt jogalapok elemzése

A javaslat (1) preambulumbekezdése emlékeztet rá, hogy az integrált tengerpolitika elsődleges célja „…az óceánokkal, tengerekkel, part menti régiókkal és tengeri ágazatokkal kapcsolatos integrált, egységes és összehangolt döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása”.

E cél eléréséhez folyamatos uniós finanszírozásra van szükség. A javaslat célja megfelelő pénzügyi alap biztosítása azokhoz az intézkedésekhez, amelyek az IMP további kidolgozását és végrehajtását hivatottak elősegíteni.

A javaslat 2. és 3. cikke azokat az általános és egyedi célokat határozza meg, amelyekre az IMP kidolgozását és végrehajtását támogató intézkedéseket alátámasztó program során összpontosítani kell.

A javaslat 4. és 5. cikke meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján az egyes tevékenységek pénzügyileg támogathatók és különböző pénzügyi segítségben részesíthetők. A 6. cikk felsorolja a pénzügyi támogatás címzettjeit. A javaslat további rendelkezései többek között a végrehajtási eljárásokkal, a költségvetési forrásokkal, valamint a program alapján finanszírozott tevékenységek ellenőrzésével és értékelésével foglalkoznak.

A javasolt jogalap sok elemet tartalmaz. Annak eldöntéséhez, hogy a többes jogalapok efféle kombinációja indokolt-e, meg kell állapítani, hogy a javasolt intézkedés – kivételes jelleggel – követ-e egyidejűleg több célt, vagy több, egymástól elválaszthatatlan olyan összetevőből áll-e, amelyek egyike sem tekinthető másodlagosnak és közvetettnek a másikhoz való kapcsolódása tekintetében. Konfliktusnak sem szabad kialakulnia az intézkedés elfogadásához szükséges jogalkotási eljárások között a Szerződésnek a többszörös jogalap részét képező egyes rendelkezései miatt.

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése a III. cím („Mezőgazdaság és halászat”) alatt található. A szöveg rendes jogalkotási eljárásban elfogadandó intézkedésekre ad lehetőséget a közös mezőgazdasági és halászati politikát érintő uniós stratégia kialakítása érdekében (EUMSZ 38–40. cikk). A javaslat 2. cikkének b) és c) pontja és 3. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az általános célkitűzések között szerepel a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának az ösztönzése. Úgy tűnik, hogy az e célkitűzést szolgáló intézkedések megfelelő jogalapja az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése lehet.

Az EUMSZ 74. cikke és 77. cikkének (2) bekezdése a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése térségére vonatkoznak. Az EUMSZ 74. cikke felhatalmazza a Tanácsot, hogy intézkedéseket fogadjon el a tagállamok közötti igazgatási együttműködés biztosítására a Szerződés idevágó címe alá tartozó területeken. Ilyen intézkedések elfogadására konzultációs eljárásban van lehetőség. A 77. cikk (2) bekezdése lehetőséget ad intézkedések jogalkotási eljárásban történő elfogadására a közös vízumpolitika, a határellenőrzések és a menedékügy területén. Ezzel összefüggésben megjegyzendő: (i) az integrált tengerpolitikán belül nincsenek e specifikus cikkek alapján tervezett fellépések; (ii) az, hogy egyes tagállamok kimaradási lehetőséggel rendelkeznek a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése térségét illetően, bonyolíthatja a program végrehajtását, és jogi értelemben (valójában logikusan is) lehetetlen vállalkozásnak tűnik a valamennyi tagállam részvételét igénylő jogalapok vegyítése olyan jogalapokkal, amelyek bizonyos tagállamok számára lehetővé teszik a belépés vagy kimaradás közti választást; (iii) az EUMSZ 74. cikke olyan specifikus jogalkotási eljárásra vonatkozik, amely nem egyeztethető össze a többi jogalapra vonatkozó eljárással[9]. Következésképp jelen esetben sem az EUMSZ 74. cikke, sem 77. cikkének (2) bekezdése nem szolgáltat megfelelő jogalapot.

Az EUMSZ 91. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (2) bekezdése a VI. cím („Közös közlekedéspolitika”) alatt található. A 91. cikk felhatalmazza a jogalkotót a tagállamok területéről kiinduló vagy oda érkező, vagy egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi szállításra alkalmazandó szabályok, valamint a közlekedésbiztonságra vonatkozó rendelkezések megalkotására. Különösen a 100. cikk (2) bekezdése szerint „megfelelő rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan”. Ugyan a javaslat 2. és 3. cikke nem utal a tengeri közlekedésre mint olyanra, és a javaslatban sehol sem található konkrét utalás a tengeri közlekedésre, a kérdés az integrált tengerpolitikai irányítás tárgykörébe tartozik, és esetében szóba jöhetnek a tengerpolitika átfogó eszközei. Mindezekre vonatkoznak a javaslatban szereplő célkitűzések.

Az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdése az uniós ipar versenyképességét érintő intézkedésekre összpontosít. Egyedi intézkedéseket irányoz elő, amelyeknek célja – többek között – a szerkezeti változásokhoz való alkalmazkodás felgyorsítása az ipar területén, a kezdeményezéseknek és a vállalkozó szellemnek kedvező környezet kialakítása az Unióban elsősorban a kkv-k számára, továbbá a vállalkozások közötti együttműködésnek kedvező környezet kialakítása. Megjegyzendő, hogy a javaslat célja összhangban van e rendelkezéssel, különösen az összehangolt politikaalkotás támogatásának célkitűzése és a fenntartható gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és az innováció tengeri ágazatokban történő elősegítése révén. Ezért ez a javaslat egyik fő szándékának tekinthető.

Az EUMSZ 175. cikke a XVIII. cím („Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”) alá tartozik. Rendes jogalkotási eljárásban elfogadandó intézkedéseket tesz lehetővé abban az esetben, ha olyan egyedi fellépések válnak szükségessé, amelyek kívül esnek a már működő strukturális alapok hatókörén. E fellépéseknek a tagállamok különböző régióinak fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek csökkentésére kell törekedniük.

A javaslat hangsúlyozza, hogy a tengeri és tengerparti régiókban szükség van az innováció és a foglalkoztatás támogatására (2. cikk c) pont) a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése és a platformok és hálózatok együttműködésének kialakítása céljából, ami végül a fejlettségbeli különbségek csökkenését eredményezheti a tengeri területeken. A bizottságban benyújtott egyik módosítás (14. módosítás) pedig a javaslat elsődleges célját a következő szavakkal foglalja össze: „az Unió part menti régiói, szigetei és legkülső régiói fenntartható fejlődésének, gazdasági növekedésének és társadalmi kohéziójának egységes és összehangolt tengeri vonatkozású politikák és megfelelő nemzetközi együttműködés révén történő maximalizálása”.

Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése intézkedéseket tesz lehetővé a rendes jogalkotási eljárás keretében a 191. cikk szerinti uniós politika megvalósítására a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, valamint a természeti erőforrások elővigyázatos és ésszerű felhasználása tekintetében. A javaslat számos helyen utal a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának ösztönzésére, valamint a tengeri környezetre ható emberi tevékenységek tekintetében a fenntarthatóság határainak meghatározására (2. cikk c) és d) pont). A továbbiakban említi a tengeri területfejlesztést és a tengerparti övezetek integrált kezelését, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének eszközei.

Az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdése rendes jogalkotási eljárásban elfogadandó intézkedéseket irányoz elő az Unió energiapolitikájának területén. A 194. cikk (1) bekezdése az energiahatékonyságról és az energiatakarékosságról, az új és megújuló energiafajták kifejlesztéséről és az energetikai hálózatok összekapcsolásáról szól. A bizottsági módosítások a javaslat általános célkitűzéseit az „energiaüggyel” bővítették. Ezenkívül a 2. cikk hangsúlyozza, hogy a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatára van szükség.

Végezetül az EUMSZ 195. cikkének (2) bekezdése előirányozza a tagállamok fellépéseinek kiegészítését a turisztikai ágazatban az e területen működő vállalkozások számára kedvező környezet kialakítása és a tagállamok közötti együttműködés – elsősorban a bevált gyakorlatok cseréjének – támogatása révén. Megjegyzendő, hogy a program célkitűzései hozzájárulnak az erre a területre vonatkozó uniós fellépés megvalósulásához.

A Jogi Bizottság 2011. május 24-i ülésén ezért egyhangúlag úgy határozott[10], hogy ajánlása szerint a Bizottságnak az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló javaslatának az EUMSZ 43. cikke (2) bekezdésén, 91. cikke (1) bekezdésén és 100. cikke (2) bekezdésén, 173. cikke (3) bekezdésén, 175. cikkén, 188. cikkén, 192. cikke (1) bekezdésén, 194. cikke (2) bekezdésén és 195. cikke (2) bekezdésén kell alapulnia, míg ebben az esetben 74. cikke és 77. cikkének (2) bekezdése nem megfelelő jogalap.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2007)575.
 • [2]  COM(2009)540.
 • [3]  174. cikk
  Átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze.
  Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik.
  Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.
 • [4]  187. cikk
  Az Unió közös vállalkozásokat vagy egyéb olyan struktúrákat hozhat létre, amelyek az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok szabályszerű végrehajtásához szükségesek.
 • [5]  183. cikk
  A többéves keretprogram végrehajtása érdekében az Unió meghatározza:
  — a vállalkozások, kutatási központok és egyetemek részvételére vonatkozó szabályokat;
  — a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokat.
  184. cikk
  A többéves keretprogram végrehajtása során dönteni lehet olyan kiegészítő programokról, amelyekben csak bizonyos tagállamok vesznek részt, és amelyeket — az esetleges uniós részvételre is figyelemmel — a részt vevő tagállamok finanszíroznak.
  Az Unió elfogadja a kiegészítő programokra, különösen az ismeretek terjesztésére és a más tagállamok általi hozzáférésre vonatkozó szabályokat.
  185. cikk
  A többéves keretprogram végrehajtása során az Unió az érintett tagállamokkal egyetértésben részvételt irányozhat elő a több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programokban, beleértve az e programok végrehajtására kialakított struktúrákban való részvételt is.
 • [6]  191. cikk
  (1) Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:
  — a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;
  — az emberi egészség védelme;
  — a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;
  — a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.
  (2) Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor az Unió különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet” elven alapul.
  Ebben az összefüggésben a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő harmonizációs intézkedések adott esetben egy védzáradékot foglalnak magukban, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy nem gazdasági jellegű környezetvédelmi okokból uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.
  (3) Környezetpolitikája kidolgozása során az Unió figyelembe veszi:
  — a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat;
  — az Unió különböző régióinak környezeti feltételeit;
  — a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és költségeit;
  — az Unió egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak kiegyensúlyozott fejlődését.
  (4) Az Unió és a tagállamok hatáskörük keretén belül együttműködnek harmadik országokkal és a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel. Az Unió által folytatott együttműködésre vonatkozó részletes szabályok az Unió és az érintett harmadik felek közötti megállapodások tárgyát képezhetik.
  Az előző albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi fórumokon tárgyalásokat folytassanak és nemzetközi megállapodásokat kössenek.
 • [7]  C-91/05, Bizottság kontra Tanács ügy [2008] EBHT I- 3651.
 • [8]  C-338/01, Bizottság kontra Tanács ügy [2004] EBHT I-4829.
 • [9]  C-178/03, Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy [2006] EBHT I-107.
 • [10]  A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Luigi Berlinguer (alelnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (előadó), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Mészáros Alajos, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Szájer József, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka és Pablo Arias Echeverría az eljárási szabályzat 187. cikke (2) bekezdése alapján.

VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről (6.4.2011)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

A vélemény előadója:(*) Maria do Céu Patrão Neves

(*)       (*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

1. Az integrált tengerpolitika kialakulása

Az integrált tengerpolitikáról szóló zöld könyv 2006. június 7-i benyújtása az óceánokkal kapcsolatos holisztikus elképzelés intézményi beiktatását jelezte, amely elválaszthatatlan a tengeri tevékenységek integrált megközelítésétől, és alapvető célja az óceánok fenntartható kiaknázásának maximalizálása a tengergazdaság és a part menti régiók növekedésének vagy a tengeri ökoszisztémák megőrzésének veszélyeztetése nélkül.

Azóta az integrált tengerpolitika bebizonyította jelentőségét az európai tengerekkel és part menti területekkel kapcsolatos olyan új és ígéretes megközelítésként, amelynek középpontjában az uniós tengeri tevékenységek valamennyi formájának optimális és fenntartható fejlesztése áll.

2. Az óceánokban rejlő többszörös értékek

Az integrált tengerpolitika jelentősége egyenes következménye az óceánokban rejlő számos érték szükségszerű felismerésének. Ez olyan politikát követel meg, amely arányos, integrált és szervezett választ ad a tengeri környezet különböző jellemzőire.

Az óceánok jellemzőinek sokfélesége döntő tényező olyan területeken, mint az Unió versenyképessége, a fenntartható fejlődés, Európa tengeri és szárazföldi biztonsága, valamint az energia- és élelmiszer-ellátás – ezek mindegyike szerepel az EU 2020 stratégiában. Legutóbb új szempontok kerültek előtérbe, köztük a tengeri szélerőműparkok létrehozatala, a hullámok energiáját felhasználó technológiákba való befektetés, a tengeri akvakultúra és a „kék technológia” számos egyéb formája. Ez utóbbi fejlemény együtt az óceánok hasznosításának hagyományosabb formáival, például a szállítással (évente több mint 350 000 utas és 3,5 millió tonna áru halad keresztül az európai tengeri kikötőkön) és a halászattal (az Unió évi 6,9 millió tonna hal halászatával a világ harmadik legnagyobb halászati szektorával rendelkezik) rávilágít, hogy az integrált tengerpolitikának alapvető és nélkülözhetetlen elsőbbséget kell kapnia az Unió növekedésének dinamikájában.

A fentiek mellett az óceánok a társadalmi-kulturális fejlődés fontos tényezői is, és közvetve vagy közvetlenül kihatnak sok európai polgárra: az európai népesség több mint fele a tengerparttól számított 50 km-es sávban lakik.

3. Az integrált tengerpolitika – cselekvési terv

A Bizottság miután 2006-ban elkészítette az integrált tengerpolitikáról szóló zöld könyvet, következő lépésként 2010. október 10-én közzétette az „Integrált tengerpolitikát az Európai Uniónak” című közleményét (SEC(2007)1278). Ebben egy sor ágazati intézkedést javasol a tengerrel kapcsolatos beavatkozás valamennyi fontos területén, többek között a szállítás, a halászat, a környezet, az energia, az ipar, a foglalkoztatás, a kutatás, a külkapcsolatok stb. terén, és hangsúlyozza, hogy a különböző ágazati politikákkal kapcsolatos integrált megközelítéssel elő kell segíteni a szinergiákat.

A közösségi intézmények, a tagállamok és a régiók ezt követően irányítási struktúrákat kezdtek el kiépíteni annak biztosítása érdekében, hogy a tengerpolitikára a továbbiakban ne elszigetelten tekintsenek, és fejlesztése a politikai beavatkozás más területeivel való dinamikus és kölcsönös viszony alapján, egy alulról felfelé építkező stratégia keretében történjen . Ugyanakkor olyan ágazatokon átnyúló eszközöket támogattak és hajtottak végre, mint a tengeri területfejlesztés, az integrált nyomon követés és a tengeri környezet vizsgálata, amelyek remélhetőleg jelentős mértékben hozzá fognak járulni a tengerek és tengerpartok irányításának javításához.

4. A halászati ágazat mint az integrált tengerpolitika szerves része

A halászat és az akvakultúra külön követelményeket támaszt és egyedi jellemzőkkel rendelkezik a tengeri környezet felhasználásához, valamint a halállomány helyreállásához és növekedéséhez szükséges feltételek megőrzése tekintetében. Ehhez kutatási programok szükségesek és egy sor egyéb intézkedés, amelyeket be kell építeni az integrált tengerpolitika keretébe.

Mivel az EU a halászat terén világhatalom és a halból készült feldolgozott termékek legnagyobb piaca, biztosítania kell a halászat, amely végső soron az emberiség legősibb tengerrel kapcsolatos tevékenysége, fenntarthatóságát és nyereséges voltát.

A hal magas tápértékű termékként ma is, mint mindig, az európai étrend alapvető összetevője.

Annak ellenére, hogy bizonyos állományokat túlhalásznak, amely folyamatot meg kell fordítani, a halászati ágazat a tengeri tevékenységeken belül továbbra is rendkívül fontos, és a KHP reformjával remélhetőleg fenntarthatóbbá és gazdaságilag nyereségesebbé válik.

5. Az előadó véleménye

Az előadó úgy véli, hogy az integrált tengerpolitikának stratégiai prioritást kell kapnia Európában, és egyetért ezzel kapcsolatban a bizottsági stratégiában javasolt kezdeményezésekkel, amelyek az „Integrált tengerpolitikát az Európai Uniónak” című közleményt kísérő cselekvési tervben szerepelnek.

E cselekvési terv az integrált tengerpolitikával kapcsolatos előkészítő intézkedéseket és kísérleti projekteket irányoz elő, amelyek finanszírozása azonban csak 2010-ig biztosított. Ezzel összefüggésben az előadó üdvözli az integrált tengerpolitika végrehajtásával kapcsolatos, 2011 januárjától 2013 decemberéig tartó finanszírozási intézkedések szükséges jogalapját biztosító rendeletre irányuló javaslatot. Így a jövőbeli közösségi keret alkalmazásáig biztosítható lesz a szükséges pénzügyi támogatás a már megkezdett munka folytatásához és más projektekhez, amelyek szükségesnek bizonyulhatnak a 2009. október 15-i helyzetjelentésben foglalt iránymutatások megvalósításához.

Az előadó szerint a javasolt 50 millió eurós összeg, bár nem sok, megfelelő alapot adhat a jaslat 4. cikkében említett intézkedések finanszírozásához, ugyanakkor fel kell tennie a kérdést, hogy honnan jön majd ez az összeg. A 8. cikkhez benyújtott módosítás célja a javasolt finanszírozás forrásainak tisztázása és annak elkerülése, hogy a halászati ágazat számára már elkülönített összegekre történjen kötelezettségvállalás.

Az előadó javasolja továbbá, hogy alkalmazzák a szövegtervezetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, mivel szükségesek az éves munkaprogramok elfogadásához, tekintettel arra, hogy e programok határozzák meg nagy vonalakban magában a rendeletben foglaltaknak megfelelően a prioritások megválasztását, a célokat, az elvárt eredményeket és a célra elkülönített összegeket. E programok olyan másodlagos politikai irányt képviselnek, amely nem határozható meg végrehajtási aktusokkal.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. október 10-i bizottsági közlemény (COM(2007) 575) kimondja, hogy az integrált tengerpolitika elsődleges célja az óceánokkal, tengerekkel, part menti régiókkal és tengeri ágazatokkal kapcsolatos integrált, egységes és összehangolt döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása.

(1) Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. október 10-i bizottsági közlemény (COM(2007) 575) kimondja, hogy az integrált tengerpolitika elsődleges célja az óceánokkal, tengerekkel, szigetekkel, part menti régiókkal és tengeri ágazatokkal kapcsolatos összehangolt és egységes döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és új kihívásokról¹ szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában az Európai Parlament kifejezetten támogatja a „Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében”.

 

_____________________

1 P7_TA(2010)0386.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; az érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását, az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését, a tengeri és part menti erőforrások védelmét és fenntartható felhasználását és a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv és a vízvédelmi keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően, kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására, elsősorban a halászati ágazatban érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe, az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; a tengeri hasznosítási jogok méltányos elosztása érdekében szabványok kidolgozását, az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását, valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet Európa part menti régiói, szigetei és legkülső régióiban.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Fontos, hogy a program összhangban legyen az Unió többi olyan politikájával, amely tengeri dimenzióval is rendelkezhet, elsősorban a strukturális alapokkal, a transzeurópai közlekedési hálózatokkal, a közös halászati politikával, az idegenforgalommal, a környezetvédelemmel és az éghajlattal kapcsolatos fellépésekkel, a kutatási és fejlesztési keretprogrammal, valamint az energiapolitikával.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) A programnak ösztönöznie kell a part menti régiók és szigetek gazdasági dinamizmusát és versenyképességét, különösen a halászat és az akvakultúra területén.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A program harmadik országokban történő végrehajtásának elő kell segítenie a kedvezményezett ország fejlesztési célkitűzéseit, és összhangban kell állnia az EU egyéb együttműködési eszközeivel, valamint a kapcsolódó uniós szakpolitikák célkitűzéseivel és prioritásaival.

(8) A program harmadik országokban történő végrehajtásának elő kell segítenie a kedvezményezett ország fejlesztési célkitűzéseit, és összhangban kell állnia az EU egyéb együttműködési eszközeivel, valamint a kapcsolódó uniós szakpolitikák célkitűzéseivel és prioritásaival, emellett ki kell egészítenie más uniós együttműködési eszközöket, például a halászati partnerségi megállapodásokat és fejlesztési programokat, és azokkal összhangban kell állnia. A programnak támogatnia kell a törvényességen alapuló nemzetközi tengerpolitikai irányítást az Egyesült Nemzetek Szervezete tengerjogról szóló egyezményéhez (UNCLOS) való globális hozzáférés elősegítésével, összhangban az egyezmény melletti uniós elkötelezettséggel.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A programnak ki kell egészítenie a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket.

(9) A programnak ki kell egészítenie a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket, valamint ösztönöznie kell Európa part menti régiói, szigetei és legkülső régiói – és különösen a tengeri tevékenységektől erőteljesen függő területek – fenntartható fejlődését és gazdasági növekedését.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A program végrehajtásakor ügyelni kell arra, hogy a struktúrák ne legyenek szükségtelenül megkettőzve, ehelyett biztosítsák, hogy a program a jelenlegi ágazati kezdeményezéseket is magában foglalja.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az előre nem látható fejlemények figyelembevétele érdekében és azért, hogy a végrehajtáshoz részletes, ugyanakkor rugalmas keret álljon rendelkezésre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen szükségesek lehetnek ahhoz, hogy frissítsék a működési célokat és elfogadják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakított munkaprogramokat. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, beleértve a szakértői szintet is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során haladéktalanul, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésének és végrehajtásának ösztönzését célzó intézkedéseket támogató programot (a továbbiakban: a program).

Ez a rendelet létrehozza az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésének és végrehajtásának ösztönzését célzó intézkedéseket támogató programot (a továbbiakban: a program), amelynek legfőbb célja, hogy elérje a tengerek és óceánok maximális kiaknázását anélkül, hogy veszélybe kerülne a fenntartható tengeri gazdaság és a part menti régiók – többek között a legtávolabbi régiók – növekedése illetve a tengeri ökoszisztéma védelme, valamint az, hogy biztosítsa a társadalmi kohéziót és a tudományos ismeretek bővítését.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányítása, és a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása;

a) az integrált tengerpolitika integrált irányítása fenntartható fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása;

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos ágazati politikákat összefogó horizontális eszközök kidolgozásának elősegítése;

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos ágazati politikákat összefogó horizontális eszközök létrehozatalának/kidolgozásának és végrehajtásának elősegítése, amelyek jelentőséggel bírnak a fenntartható növekedés, az innováció és foglalkoztatás, a környezetvédelmi felügyelet, a tengerbiztonság, valamint az élelmiszer- és energiaellátás szempontjából, tiszteletben tartva a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatokat; különösen a terület sérülékenyebb partnerei tekintetében;

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az érintett tengeri területek jellemzőinek megfelelő regionális irányítási megközelítések kidolgozása;

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban az összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban, és különösen a tengeri tevékenységektől erősen függő területeken az összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások megőrzésének és fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;

d) a tengeri környezetre és a tengerek szennyezettségére hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a vízvédelmi keretirányelv és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése.

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése, a bevált gyakorlatokról begyűjtött információ megosztása alapján és nemzetközi fórumok keretében a kérdésről szóló viták előrevitele érdekében. E vonatkozásban rendkívül fontos az ENSZ Tengerjogi Egyezményének (UNCLOS) és egyéb vonatkozó nemzetközi egyezmények aláírása és ratifikálása.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az átláthatóság és a felelősségteljes kormányzás támogatása az integrált tengerpolitika és a kapcsolódó ágazati politikák minden szintjén, valamint az átfogó tájékoztatás és a döntéshozatali folyamatok átláthatóságának szavatolása.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) hozzájárulni az ökoszisztéma- és elővigyázatosság-alapú megközelítések alkalmazásához valamennyi tengeri és tengerészeti ágazati politikában.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2. cikk a), b), c) és d) pontjában meghatározott célkitűzések keretén belül a program célja:

A 2. cikk a), b), c) és d) pontjában meghatározott célkitűzések keretén belül a program célja:

 

(1) a tengerpolitika integrált irányítása tekintetében:

a) ösztönözni a tagállamokat vagy régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

a) ösztönözni a tagállamokat és régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására, bevezetésére és végrehajtására, tisztességes keretfeltéteket teremtve az érintettek számára és az érdekeik közötti lehető legjobb egyensúlyt biztosítva;

b) élénkíteni és megerősíteni az érdekeltekkel és az érdekeltek körében az integrált tengerpolitikával kapcsolatos horizontális kérdésekről folyó párbeszédet és együttműködést;

b) élénkíteni és megerősíteni az irányítás minden szintjén az érdekeltekkel és az érdekeltek körében, valamint a civil társadalommal és a tengerhez kötődő szakmák képviselőivel az integrált tengerpolitikával kapcsolatos horizontális kérdésekről folyó párbeszédet és együttműködést, ugyanakkor szavatolva a teljes átláthatóságot;

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, és különösen a tengeri tevékenységektől erősen függő területeket, illetve;

 

d) ösztönözni a koordinációt és a szinergiák kiépítését a tengerpolitika és az Unió egyéb politikái között;

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják az ipar, a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem kormányzati szervezetek érdekeit;

e) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják a tengeri tevékenységekkel kapcsolatos iparágak képviselőit, a kutatásban érdekelt régiókat, a hatóságokat és a nem kormányzati szervezeteket, ugyanakkor előmozdítva az integrált tengerpolitikához kapcsolódó valamennyi tevékenység felelősségteljes gyakorlatait is, annak érdekében, hogy biztosítsák az emberi tevékenység okozta káros hatásoktól való védelmet és azok visszaszorítását, az ökoszisztémák megőrzését, valamint a tengeri és part menti területek fenntartható fejlesztését;

e) elősegíteni közös módszerek és megközelítések kidolgozását;

f) elősegíteni közös módszerek és megközelítések kidolgozását a természeti erőforrások és a tengeri területek megfelelő kiaknázásának biztosítása érdekében;

 

g) támogatni az olyan intézkedéseket, amelyek felhívják a figyelmet az óceánok sokrétű fontosságára;

 

h) olyan szabványokat kidolgozni, amelyek biztosítják, hogy valamennyi felhasználói érdek tisztességes bánásmódban részesüljön a társadalom egésze vonatkozásában.

 

i) ösztönözni a kutatást a veszélyeztetett ökoszisztémák jelenlegi helyzetének felmérésére, amely alapul szolgál a regionális és nemzeti szintű tervezéshez;

 

j) előmozdítani a fenntartható tengeri energiaforrásokat.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2. cikk b) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következők kidolgozásának támogatása:

(2) a több tudományágat érintő fellépést szolgáló szinergiák kialakítása és a több ágazatot érintő politikák kidolgozása tekintetében:

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az uniós tengerügyek vonatkozásában közös információmegosztási környezet kialakítása, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos és védett használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez;

a) az uniós tengerügyek vonatkozásában szavatolja a közös információmegosztási környezet kialakítását, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos és védett használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez, többek között egy európai parti őrség létrehozásával;

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti övezetek integrált kezelése, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei;

b) végrehajtja a tengeri területfejlesztést és a tengerparti övezetek integrált kezelését, amelyek a tengeri, part menti régiók és szigetek ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei, külön hangsúlyt helyezve az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett területekre;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) egy átfogó és nyilvánosan elérhető, jó minőségű adat- és tudásbázis, amely elősegíti ezen adatok különböző felhasználói csoportok közötti megosztását, újrafelhasználását és terjesztését, valamint internetalapú eszközök révén biztosítja a tengerügyi információk megjelenítését;

c) létrehoz/kifejleszt a tengergazdasággal kapcsolatos átfogó és nyilvánosan elérhető, jó minőségű adat- és tudásbázist, amely elősegíti ezen adatok különböző felhasználói csoportok közötti megosztását, újrafelhasználását és terjesztését, elkerülve az információk megkettőzését, és lehetőség szerint felhasználva a célra már kifejlesztett olyan programokat, mint például (1) az INSPIRE európai térinformációs infrastruktúra és (2) a GMES globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésre irányuló kezdeményezés;

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) kicseréli a tengeri kutatással kapcsolatos adatokat.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2. cikk e) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül és az ágazati politikák kiegészítéseként a program célja az integrált ágazatközi intézkedéseket célzó együttműködés javítása és megerősítése a következőkkel:

(3) a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtására vonatkozóan:

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) harmadik országok, ideértve a valamely európai tengeri medencével szomszédos országokat is,

a) meghatározza a tengeri környezetre hatást gyakorló, fenntartható emberi tevékenység korlátait;

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) harmadik országbeli szereplők,

b) integrálja és összehangolja a kevésbé szennyező technológiák használatának elősegítését célzó intézkedéseket.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az integrált tengerpolitika külső dimenziója vonatkozásában a program előmozdítja nemzetközi megállapodások aláírását, ratifikálását és végrehajtását.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott célkitűzéseket az (1) és (2) bekezdésben ismertetett konkrét célkitűzéseknek megfelelően és az EU együttműködési eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit.

(4) Az európai tengeri térség feltérképezésére és a tengeri medencék kezelésére vonatkozóan:

 

a) támogatja az európai tengeri térséget ábrázoló atlasz elkészítését, amely meghatározza az egyes európai tengeri régiókban folytatott tengeri tevékenységeket, és jelzi e területek használata terén a potenciális érdekütközéseket;

 

b) támogatja az óceánok regionális megközelítésén nyugvó – azaz az egyes tengeri medencék sajátosságaival és jellemzőivel összhangban lévő – tengeri igazgatási stratégiák kialakítását;

 

c) szinergiákat alakít ki a helyi hatóságok, a nemzeti hatóságok és az EU között az Unió különböző tengeri és part menti területei optimális kezelésének biztosítása érdekében, az érdekütközések elhárítása mellett.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A növekedés, a foglalkoztatás és az innováció tekintetében a program:

 

a) elősegíti a technológiai fejlődést és a tengeri környezetre hatást gyakorló tevékenységek tekintetében a környezeti szempontból fenntarthatóbb gyakorlatokat szolgáló ismeretek alkalmazását;

 

b) több és jobb munkahely létrehozását biztosítja a tengeri tevékenységek területén, valamint magasabb jövedelmeket és jobb szociális körülményeket (egészség, biztonság stb.) garantál azok számára, akik tengeri tevékenységben – például a halászat területén – dolgoznak;

 

c) támogatja a tengerhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek új formáinak kialakítását és fejlesztését;

 

d) a tengerészeti tanulmányok körének bővítése, valamint a készségek és képesítések javítása révén ösztönzi a tengeri tevékenységekkel, többek között halászattal kapcsolatos szakképesítéseket.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az integrált tengerpolitika külső dimenziójának előmozdítására vonatkozóan:

 

a) az Unió által kötött két- vagy többoldalú megállapodásokba bevonja az integrált tengerpolitika horizontális célkitűzéseit;

 

b) stratégiákat és fellépéseket alakít ki a harmadik országokkal, nem kormányzati szervekkel vagy egyéb nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre vonatkozóan, a tengeri ökoszisztémák védelme/helyreállítása céljából;

 

c) a nemzetközi partnerek és szervezetek – különösen az ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és más kapcsolódó megállapodásokkal, köztük a rendkívül érzékeny tengeri területek védelmét célzó nemzetközi megállapodásokkal, valamint a tengeri szállítás irányításával kapcsolatos egyéb védintézkedések összefüggésben – biztosítják, hogy a megállapodásokat aláíró, part menti harmadik országok kölcsönösen megfelelnek az Európai Unión belül elfogadott védelmi kötelezettségeknek és normáknak.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Az integrált tengerpolitika külső dimenziójának előmozdítása tekintetében program:

 

a) az Unió által kötött két- vagy többoldalú megállapodásokba bevonja az integrált tengerpolitika horizontális célkitűzéseit;

 

b) stratégiákat és fellépéseket alakít ki a harmadik országokkal vagy egyéb nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre vonatkozóan, tengeri ökoszisztémák védelme és helyreállítása, azon belül az adatok gyűjtésével és megosztásával kapcsolatos programok támogatása céljából.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) tanulmányok és együttműködési programok;

a) projektek, köztük kísérleti projektek, tanulmányok – többek között az olcsó lobogók használatával és a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászattal kapcsolatos jogi gyengeségek azonosításáról – és együttműködési programok, makroregionális stratégiák, valamint az átfogó eszközökre vonatkozó fellépések;

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a nyilvánosság tájékoztatása és a legjobb gyakorlatok megosztása, tudatosságnövelés és ehhez kapcsolódó kommunikációs és terjesztési tevékenységek, ideértve a népszerűsítő kampányokat, rendezvényeket, valamint webhelyek létrehozását és fenntartását;

b) a nyilvánosság tájékoztatása és a legjobb gyakorlatok megosztása, tudatosságnövelés és ehhez kapcsolódó kommunikációs és terjesztési tevékenységek, ideértve a népszerűsítő kampányokat, rendezvényeket, valamint webhelyek és jelentőséggel bíró közösségi hálózatok és adatbázisok létrehozását és fenntartását;

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a tengerfelügyelettel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje, ideértve egy európai parti őrség létrehozását is;

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az egy vagy több ilyen céllal létrehozott titkárság révén;

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az egy vagy több ilyen céllal létrehozott titkárság révén, elsőbbséget biztosítva a közös, egységes szabványok alapján történő adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos projekteknek;

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program kedvezményezettjei lehetnek harmadik országok, harmadik országbeli érdekeltek, valamint a 2. és 3. cikkben meghatározott egy vagy több általános vagy konkrét célkitűzés megvalósítására törekvő nemzetközi szervezetek vagy testületek is.

(2) A program kedvezményezettjei lehetnek harmadik országok, harmadik országbeli érdekeltek, valamint a 2. és 3. cikkben meghatározott egy vagy több általános vagy konkrét célkitűzés megvalósítására törekvő nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek vagy más testületek is.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A program a helyi part- és szigetvidéki közösségek számára nyújt előnyöket.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a költségvetési rendelet előírásaival összhangban hajtja végre a programot.

(1) A programot a költségvetési rendelet előírásaival összhangban hajtják végre.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program végrehajtásához a Bizottság a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban éves munkaprogramokat fogad el a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(2) A program végrehajtásának kereteként a Bizottság a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján a 13. cikkel összhangban, illetve a 13a. és 13b. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően elfogad egy vagy több, megfelelő időszakokra alkalmazandó munkaprogramot.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az év prioritásait, a megvalósítandó célkitűzéseket és a pénzügyi évre engedélyezett előirányzatok mellett várható eredményeket;

a) az időszak prioritásait, a megvalósítandó célkitűzéseket és az egyes pénzügyi évekre engedélyezett előirányzatok mellett várható eredményeket;

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) az Unió más finanszírozási eszközeivel kiépíthető lehetséges szinergiákat.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közbeszerzési szerződések tekintetében az éves munkaprogram részletesen meghatározza:

(4) A közbeszerzési szerződések tekintetében a munkaprogramok részletesen meghatározzák:

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az Unió más finanszírozási eszközeivel kiépíthető lehetséges szinergiákat.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül.

(2) A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül, különösen a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) említett kijelölt tartaléksáv alapján.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelés

Jelentés és értékelés

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-ig utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az Európai Parlament és a Tanács rendszeres és azonnali tájékoztatást kap a Bizottság munkájáról.

 

A Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbi dokumentumokat:

 

a) az elért haladásról szóló jelentést legkésőbb 2012. december 31-ig;

 

b) az utólagos értékelésről készült jelentést legkésőbb 2014. december 31-ig;

 

c) a Bizottság adott esetben benyújt egy rendeletre irányuló javaslatot a program 2013 utáni időszakra történő meghosszabbítása érdekében.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tanácsadó bizottság

A felhatalmazás gyakorlása

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 7. cikk (2) bekezdésében előirányzott éves munkaprogramok kialakítása során tanácsadó bizottság segíti.

(1) A Bizottságnak a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a 8. cikk (1) bekezdésében említett időtartamra szól.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, a Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 13a. és 13b. cikkek határozzák meg.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

A felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 7. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja.

 

2. Azon intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, törekedik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

 

3. A visszavonásról szóló határozattal az abban megjelölt felhatalmazás érvényét veszti. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

 

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak további két hónappal meghosszabbodik.

 

2. Ha az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik, és az ott megállapított időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

 

3. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 296. cikkének megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben kifogást emelő intézmény indokolja kifogását.

ELJÁRÁS

Cím

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program

Hivatkozások

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

7.10.2010

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

10.3.2011

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Az elfogadás dátuma

4.4.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Philippe Boulland, Nuno Teixeira

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (18.3.2011)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

A vélemény előadója: Dominique Riquet

RÖVID INDOKOLÁS

Az integrált tengerpolitika ösztönzi az óceánokra, a tengerekre, a part menti régiókra és a tengerészeti ágazatokra vonatkozó uniós fellépések közötti szinergiát.

2010 végén lezárultak a tengerpolitika terén indított kísérleti projektek és előkészítő intézkedések (2011-re nem terveztek kötelezettségvállalási előirányzatokat). A 2007–2013 közötti időszakot lefedő, az integrált tengerpolitikára vonatkozó többéves pénzügyi keretet kell létrehozni két új költségvetési tétel bevezetése révén (11 09 05. és 11 01 04 04 07.). E programnak lehetővé kellene tennie a Bizottság számára, hogy a tagállamokkal és az érdekeltekkel közösen folytassa a megkezdett feltáró munkát, valamint hogy továbbfejlessze és pontosítsa az integrált tengerpolitika végrehajtásának lehetőségeit. Jelenleg hosszú távon nem biztosított e szakpolitika fejlesztésének és végrehajtásának a finanszírozása.

A javaslat célja, hogy egy 50 millió eurós nagyságrendű pénzügyi keretösszeg révén szilárd pénzügyi keretet biztosítson az integrált tengerpolitika céljaira a 2011 és 2013 közötti időszakban. Az Európai Parlament az integrált tengerpolitikáról – az elért eredmények értékeléséről és új kihívásokról szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában (2010/2040(INI)) támogatta a „Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében”; A Bizottság ésszerű összeget javasolt, amelyet minimumösszegnek kell tekinteni.

Az együttműködési programok e területeken való továbbfejlesztésének biztosítása érdekében a jelentés jogalapjait ki kell egészíteni az oktatásra, a szakképzésre és a fiatalokra vonatkozó 165. és 166. cikkekkel.

E vélemény egyértelművé teszi, kiegészíti és megerősíti a program célkitűzéseit. A vélemény különösen a fenntartható fejlődés ösztönzésének, a tengeri és tengerparti erőforrások védelmének és fenntartható használatának, valamint az egyes tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kialakításának az általános célkitűzések közé való felvételét javasolja, továbbá azt ajánlja, hogy a kiadásokra vonatkozó egyértelműbb szabályokkal támasszák alá a célkitűzéseket és a Parlamentet vonják be megfelelően a végrehajtásba. Minél kevésbé körülhatároltak a célkitűzések és a kiadásokra vonatkozó kritériumok, annál nagyobb szükség van a végrehajtás során a Parlament bevonására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Emellett a program értékelésekor ki kell dolgozni egy javaslatot a program 2013 utáni, megfelelő pénzügyi kerettel ellátott meghosszabbítására.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) az egymással versengő tengerészeti tevékenységek összehangolt tervezésének, a tengeri területek stratégiai irányításának, a biztonság általános szintjének, a felügyeleti tevékenységek minőségének és a jogszabályok végrehajtásának erősítése.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) adott esetben azokat a körülményeket, amelyek a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 168. cikkében meghatározott valamely kivétel alapján felhívás hiányában is indokolják támogatás odaítélését.

törölve

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Költségvetési források

Költségvetési források és a különféle célkitűzésekre fordítható maximális összegek

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. a) integrált tengerpolitikai irányítás: 2 500 000  euró;

 

b) a tengeri medencékkel kapcsolatos intézkedések: 4 600 000 euró;

 

c) az integrált politika kidolgozásának eszközei: 33 000 000 euró;

 

d) az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítása: 600 000 euró;

 

e) a tengeri tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén: 5 100 000 euró;

 

f) fenntartható gazdasági növekedés, foglalkoztatás és innováció: 1 500 000 euró;

 

g) a tengeri Európa láthatóságának növelése: 2 300 000 euró.

 

Ezek az összegek tájékoztató jellegűek és az igények függvényében az egyes célkitűzések között átcsoportosíthatók.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül.

2. A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat és a helyes nómenklatúrát a költségvetési hatóság hagyja jóvá a jelenlegi pénzügyi kereten belül a jelenlegi programok és tevékenységek végrehajtásának veszélyeztetése nélkül, elkerülve ily módon a jelenlegi pénzügyi keret vonatkozó fejezetén belüli átcsoportosításokat.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. világosan meg kell határozni a társfinanszírozási kritériumokat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A programhoz rendelt költségvetési forrásokat – a költségvetési hatóság által hozott határozat sérelme nélkül – a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 2. fejezete alatt rendelkezésre álló tartaléksáv felhasználásával biztosítják.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-ig utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

1. A Bizottság 2012. június 30-ig félidős jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az integrált tengerpolitika végrehajtásáról. Ezzel egyidejűleg a Bizottság a program meghosszabbítására irányuló javaslatot nyújt be, amely megfelelő pénzügyi keretet biztosít a 2013 utáni időszakra.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az integrált tengerpolitika végrehajtásáról szóló félidős jelentés a program által a többi uniós politikára gyakorolt hatás pontos értékelését is tartalmazza.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság munkáját a 7. cikk (2) bekezdésében előirányzott éves munkaprogramok kialakítása során tanácsadó bizottság segíti.

1. A Bizottság munkáját a 7. cikk (2) bekezdésében előirányzott éves munkaprogramok kialakítása során a Parlament bevonása mellett egy tanácsadó bizottság segíti.

ELJÁRÁS

Cím

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program

Hivatkozások

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.10.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Marit Paulsen

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (17.3.2011)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

A vélemény előadója: Corinne Lepage

RÖVID INDOKOLÁS

Az integrált tengerpolitika ösztönzi az óceánokra, a tengerekre, a part menti régiókra és a tengerészeti ágazatokra vonatkozó uniós fellépések közötti szinergiát.

Jelenleg hosszú távon nem biztosított e szakpolitika fejlesztésének és végrehajtásának a finanszírozása. Kizárólag a költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontjain, valamint a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai 32. cikkén alapul, amelyek a kísérleti projektek és előkészítő fellépések finanszírozásáról rendelkeznek. Ez a helyzet nem tarható fenn és az integrált tengerpolitika túlélése is veszélybe kerülhet, mivel a jelenlegi pénzügyi terv (2011–2013) fennmaradó időszakában e szakpolitika semmilyen pénzügyi eszközzel nem rendelkezne.

E javaslat 50 millió eurós pénzügyi keretösszeget javasolva szilárd pénzügyi keretet kíván biztosítani az integrált tengerpolitika számára a 2011 és 2013 közötti időszakra. Az Európai Parlament az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új kihívásokról szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában (2010/2040(INI)) támogatta „a Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében”. A Bizottság ésszerű összeget javasolt, amelyet minimumösszegnek kell tekinteni.

Az együttműködési programok e területeken való továbbfejlesztésének biztosítása érdekében a jelentés jogalapjait ki kell egészíteni az oktatásra, a szakképzésre, és a fiatalokra vonatkozó 165. és 166. cikkekkel.

E vélemény egyértelművé teszi, kiegészíti és megerősíti a program célkitűzéseit. A vélemény különösen a fenntartható fejlődés ösztönzésének, a tengeri és tengerparti erőforrások védelmének és fenntartható használatának, valamint az egyes tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kialakításának az általános célkitűzések közé való felvételét javasolja. Továbbá az általános ismertetés egyértelművé tételét és az „operatív” célkitűzésekre átkeresztelt konkrét célkitűzések kiegészítését javasoljuk.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) és 100. cikke (2) bekezdésére, 165. cikke (4) bekezdésére, 166. cikke (4) bekezdésére,173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) és 195. cikke (2) bekezdésére,

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; az érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározását és az integrált tengerpolitika környezetvédelmi pillérét alkotó tengervédelmi stratégia végrehajtását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; az érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányítása, és a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása;

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányításának végrehajtása;

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengerrel vagy a tengerparti területekkel kapcsolatos ágazati politikákat összefogó horizontális eszközök kidolgozásának elősegítése;

b) a tengerrel vagy a tengerparti területekkel kapcsolatos ágazati politikákat támogató horizontális eszközök kidolgozásának elősegítése, különösképpen a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem, a kutatás, a tengerbiztonság és az energiapolitika, valamint a környezetbarát tengerhasznosítási technológiák fejlesztése terén;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban az összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban a tengeri biodiverzitás védelmének, a fenntartható fejlődésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a jogellenes tengerészeti tevékenységeknek, nevezetesen az olcsó lobogók használatának és a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászatnak a gazdaságra, fenntarthatóságra és foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak vizsgálata a tengerészeti ágazatokban és a tengerparti régiókban;

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;

d) a tengeri biodiverzitás védelmének, valamint a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának ösztönzése és a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározása;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

Módosítás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az egyes tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozása;

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése;

e) az integrált tengerpolitika külső dimenziójának és a legkülső régiók kapcsán való figyelembevételének javítása.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

Article 2 – point e a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) jobb körülmények lehetővé tétele a tengeri és a tengerparti környezet számára, valamint a – különösen a mindennapi emberi tevékenységből eredő, foszfátok és nitrátok okozta – szennyezés csökkentése;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Konkrét célkitűzések

Működési célkitűzések

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2. cikk a), b), c) és d) pontjában meghatározott célkitűzések keretén belül a program célja:

(1) A 2. cikk a) pontjában meghatározott tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányításának végrehajtása érdekében a program célja a következő:

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) ösztönözni a tagállamokat vagy régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

a) ösztönözni a tagállamokat és a régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják az ipar, a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem kormányzati szervezetek érdekeit;

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják a helyi és regionális hatóságok, az ipar és a kutatási szféra képviselőit, valamint a társadalmi partnereket, a civil társadalmat és a nem kormányzati szervezeteket, és elősegíteni az aktuális kutatási projektekre vonatkozó információk terjesztését;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) elősegíteni közös módszerek és megközelítések kidolgozását;

e) elősegíteni a határokon átnyúló együttműködést és a közös módszerek kidolgozását, és támogatni a regionális stratégiákat, figyelembe véve a tengeri medencék sajátosságait.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) biztosítani az egységes és elégséges környezetvédelmi normák alkalmazását;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2. cikk b) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül a program célja a következők kidolgozásának támogatása:

(2) A 2. cikk b) pontjában meghatározott ágazatközi eszköz kialakítása érdekében a program célja különösen a következők kidolgozásának támogatása:

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az uniós tengerügyek vonatkozásában közös információmegosztási környezet kialakítása, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos és védett használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez;

a) az uniós tengerügyek vonatkozásában közös információmegosztási környezet kialakítása, amely ösztönzi az ágazatközi és határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeket, és megerősíti a tengeri területek biztonságos, védett és környezetbarát használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti övezetek integrált kezelése, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei;

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti övezetek integrált kezelése, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei, külön hangsúlyt helyezve az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett területekre;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 2. cikk c) pontjában meghatározott fenntartható fejlődés, innováció és foglalkoztatás ösztönzése érdekében a program különösen az alábbiak előmozdítását célozza:

 

a) a fenntartható gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás új forrásainak támogatása a tengerészeti ágazatokon belül és a part menti régiók biodiverzitásának védelme terén;

 

b) a fenntartható tengeri energiaforrások ösztönzése;

 

c) a tengerészeti szakmák vonzóbbá tételét és különösen a tengeri biodiverzitás védelme terén és általában a tengerészeti ágazatban dolgozó fiatalok transznacionális mobilitásának ösztönzését szolgáló fellépések.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A 2. cikk d) pontjában meghatározottak szerint a tengeri biodiverzitás védelmének és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználásának ösztönzése érdekében a program különösen az alábbiak fejlesztésének előmozdítását célozza:

 

a) a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása és a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak meghatározása (ideértve a tengeri környezethez közvetlenül nem kapcsolódó, de arra közvetlen hatást gyakorló tevékenységeket is);

 

b) a tengerbiztonsággal, például a part menti olaj- és gázkitermeléssel, -kutatással és a tartályhajókkal való szállítással vagy a csővezetékekkel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos információk és figyelmeztetések cseréjét szolgáló platformok; törekedni kell a harmadik országok részvételére is e platformokban;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) A 2. cikk da) pontjában említett, az egyes tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kialakítása érdekében a program célja az egyes tengeri medencékre vonatkozó stratégiák meghatározásában való segítségnyújtás és a stratégiák kialakításának támogatása.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2. cikk e) pontjában meghatározott célkitűzés keretén belül és az ágazati politikák kiegészítéseként a program célja az integrált ágazatközi intézkedéseket célzó együttműködés javítása és megerősítése a következőkkel:

(3) A 2. cikk e) pontjában említett integrált tengerpolitika külső dimenziójának javítása és az ágazati politikák kiegészítéseként a program célja az integrált ágazatközi intézkedéseket célzó együttműködés javítása és megerősítése a következőkkel:

a) harmadik országok, ideértve a valamely európai tengeri medencével szomszédos országokat is,

a) harmadik országok, ideértve a valamely európai tengeri medencével szomszédos országokat is, különös tekintettel az Unióban alkalmazandónál nem enyhébb környezetvédelmi normák ezen országokban történő alkalmazásának biztosítására;

b) harmadik országbeli szereplők,

b) harmadik országbeli szereplők,

c) nemzetközi partnerek és szervezetek, különösen az ökoszisztémák helyreállításra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és más kapcsolódó megállapodásokkal összefüggésben;

c) nemzetközi partnerek és szervezetek, különösen az ökoszisztémák helyreállításra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és más kapcsolódó megállapodásokkal összefüggésben;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott célkitűzéseket az (1) és (2) bekezdésben ismertetett konkrét célkitűzéseknek megfelelően és az EU együttműködési eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott működési célkitűzéseket az (1) és (2), (2a), (2b) és (2c) bekezdésben ismertetett működési célkitűzéseknek megfelelően és az EU együttműködési eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) tanulmányok és együttműködési programok;

a) tanulmányok, többek között az olcsó lobogók használatával és a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászattal kapcsolatos jogi gyengeségek azonosításáról és együttműködési, főként oktatási és szakképzési programok;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a Bizottság illetékes szolgálataival szoros együttműködésben végrehajtandó fellépések a környezetkímélő hajózási technológiák fejlesztésével és elterjesztésével kapcsolatban;

ELJÁRÁS

Cím

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program

Hivatkozások

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

7.10.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Corinne Lepage

17.11.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (24.3.2011)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

A vélemény előadója: Rosa Estaràs Ferragut

RÖVID INDOKOLÁS

A part menti régiók alapvető fontosságúak az Európai Unió és a tagállamok gazdasági növekedése szempontjából. Sok ilyen régió kulcsfontosságú halászati központ és az import/export lebonyolításában részt vevő csomópont, valamint vonzó idegenforgalmi célpont.

A Bizottság, a Tanács és a Parlament számos véleményt készített az integrált tengerpolitika új koncepciójáról és annak jövőbeli célkitűzéseiről. Ez egy összetett és szükséges megközelítés. Az átfogó cél a tengeri erőforrások teljes potenciáljának fenntartható módon történő hasznosítása annak érdekében, hogy az az Európai Unió egészének javát szolgálja.

Az integrált tengerpolitika kidolgozását és végrehajtását a jelen szakaszban egységes formába kell önteni a kellő pénzügyi források rendelkezésre bocsátása és az előkészítő intézkedések és kísérleti projektek biztosítása révén. A vélemény előadója ezért fenntartások nélkül támogatja a Bizottság által benyújtott rendeletre irányuló javaslatot. Emellett az érdeklődésére különböző területekről érkezett válaszok alapján az a véleménye, hogy az előirányzott főösszeg elegendő a jelenlegi többéves keretből hátralévő három évre kitűzött célok elérésére. Minden jel szerint a 2011–2013 közötti időszakra egy 50 millió eurós összeg rendelkezésre bocsátása valószínűleg megkapja a szükséges konszenzust.

A vélemény előadója hangsúlyozni kívánja az elégséges és folyamatos finanszírozás garantálásának szükségességét is a 2014-től kezdődő következő többéves pénzügyi keretben. A következő pénzügyi terv meghatározása már megkezdődött, és miután az integrált tengerpolitika az EU prioritásai között szerepel, a következetesség megköveteli, hogy előre is megfelelő finanszírozást biztosítsanak e szakpolitika számára. A finanszírozás több évre előre történő biztosítása nem történhet a már kidolgozott többi uniós politika kárára.

A programhoz tartozó különböző fellépések finanszírozása szempontjából tiszteletben kell tartani bizonyos fokú regionális egyensúlyt a rendelkezésre álló források elosztása során. A vélemény előadója ezt a problémát a rendelet 2. cikkéhez benyújtott módosításban emeli ki.

A további – a 2., a 3., a 4., a 10. és a 11. cikkhez benyújtott – módosítások célja a rendelet egyes célkitűzéseinek finomhangolása annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek az integrált tengerpolitika céljaival, pontosítsák egyes finanszírozásra jogosult fellépések tartalmát, és megerősítse a Bizottság hatáskörét a program végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése tekintetében.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Folyamatos uniós pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az Unió az integrált tengerpolitikáról szóló, 2008. május 20-i európai parlamenti állásfoglalással összhangban képes legyen végrehajtani és továbbfejleszteni az integrált tengerpolitikát, és megvalósíthassa annak a Bizottság 2007. októberi kék könyvében meghatározott, majd a 2009. októberi helyzetjelentésben megerősített és az Általános Ügyek Tanácsának 2009. november 16-i következtetései által jóváhagyott átfogó célkitűzéseit.

(5) Folyamatos uniós finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az Unió az integrált tengerpolitikáról szóló, 2008. május 20-i európai parlamenti állásfoglalással összhangban képes legyen végrehajtani és továbbfejleszteni az integrált tengerpolitikát, és megvalósíthassa annak a Bizottság 2007. októberi kék könyvében meghatározott, majd a 2009. októberi helyzetjelentésben megerősített és az Általános Ügyek Tanácsának 2009. november 16-i következtetései által jóváhagyott átfogó célkitűzéseit.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) 2014-től kezdődően elégséges forrásnak kell rendelkezésre állnia annak biztosítása érdekében, hogy az integrált tengerpolitika célkitűzései kidolgozhatók és elérhetők legyenek az egyéb politikákra elkülönített források veszélyeztetése nélkül, ugyanakkor lökést adva az Unió tengeri régiói – ideértve a szigeteket és a legkülső régiókat is – fenntartható fejlődésének;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A tengerrel kapcsolatos kérdések előmozdítása érdekében az integrált tengerpolitikához kapcsolódó fellépések számára nyújtott pénzügyi támogatás jelentős eredményekhez vezet a gazdasági, szociális és területi kohézió tekintetében.

Indokolás

Az integrált tengerpolitikának egy támogatási program bevezetése révén történő elmélyítése hozzájárul az Európai Unió egészének harmonikus fejlődéséhez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkében a gazdasági, szociális és területi kohézióval kapcsolatosan kitűzött célok eléréséhez.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, ideértve a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; az érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; az integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait és a területi kohéziót e sajátos összefüggésben elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket. Ezek a célok magukban foglalják a minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítást; a tengeri medencékhez kapcsolódó és a különböző európai tengeri medencék, valamint part menti és szigeti régiók egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztését és végrehajtását; a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak az integrált tengerpolitika környezetvédelmi pillérét alkotó tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv és uniós vízvédelmi politikáról szóló keretirányelv alapján történő meghatározását az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően, kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására; a regionális és helyi érdekeltek fokozottabb bevonását az integrált, többszintű tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; a tengerek kérdéskörével kapcsolatos adatok és tudás megosztása révén a meglévő politikák és eszközök közötti szinergiák és koordináció javítását célzó integrált döntéshozatal horizontális eszközeinek továbbfejlesztését és az ágazatokon átnyúló megközelítés kialakítását; az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának előmozdítását; valamint a fenntartható gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt és a versenyképességet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az olyan egyéb uniós eszközök, mint a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram, az előcsatlakozási támogatási eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz, nem fedik le az integrált tengerpolitika valamennyi prioritását és célját, ezért létre kell hozni az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programot (a továbbiakban: a program).

(7) Az olyan egyéb uniós eszközök, mint a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram, az előcsatlakozási támogatási eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz, nem fedik le az integrált tengerpolitika valamennyi prioritását és célját, ezért létre kell hozni az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programot (a továbbiakban: a program), olyan eszközöket, amelyeket a tengerpolitika keretében mindenképpen jobban össze kell hangolni a fokozottabb hatékonyság és eredményesség ezen összefüggésben történő elérése céljából.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Fontos, hogy a program összhangban legyen az Unió többi olyan politikájával, amely tengeri dimenzióval is rendelkezhet, elsősorban a strukturális alapokkal, a transzeurópai közlekedési hálózattal, a közös halászati politikával, az idegenforgalommal, a környezetvédelemmel és az éghajlattal kapcsolatos fellépésekkel, a kutatási és fejlesztési keretprogrammal, valamint az energiapolitikával.

Indokolás

Az integrált tengerpolitika integrált megközelítésének ki kell terjednie a többi, potenciálisan tengeri dimenzióval is rendelkező európai politikával való szinergialehetőségek feltárására

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A Bizottság 2004. május 26-i, „Megerősített partnerség a legkülső régiókért” című (COM(2004)0343) közleménye szerint a legkülső régióknak közvetítő szerepet kell játszaniuk a világ felé, és olyan, a saját tengeri medencéjükre vonatkozó regionális stratégiákat kell kialakítaniuk, amelyek a velük szomszédos országok bevonásával megkönnyítik regionális integrációjukat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A Balti-tengerre vonatkozó makroregionális stratégia és az atlanti régióra vonatkozó tengeri stratégia megfelelő keretet kínál a tengeri régiók fokozott fejlődéséhez; e stratégiákat újabbak követhetik, például az Északi-tenger medencéjére vonatkozóan.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A programnak ki kell egészítenie a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket.

(9) A programnak ki kell egészítenie az Unió és a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése és az Európai Unió tagállamai és part menti régiói közötti együttműködés elmélyítésének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeni pénzügyi eszközöket.

Indokolás

A tagállamok és part menti régióik közötti együttműködés és párbeszéd elmélyítésére irányuló célkitűzés alapvető fontosságú az integrált tengerpolitika sikere szempontjából, független a finanszírozás kérdésétől.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az uniós finanszírozás hatékonyságának biztosítása érdekében az e rendelet alapján támogatott intézkedéseket rendszeresen értékelni kell.

(15) Az uniós finanszírozás hatékonyságának biztosítása érdekében az e rendelet alapján támogatott intézkedéseket rendszeresen értékelni kell, elsősorban azok területi hatására összpontosítva.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések integrált irányítása, és a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása;

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal kapcsolatos kérdések többszintű, integrált irányítása és integrált, az Unió összes tengeri medencéjére vonatkozó stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása, gondoskodva a partnerek, többek között a helyi és regionális hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalmi szereplők szoros és eredményes bevonásáról;

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos ágazati politikákat összefogó horizontális eszközök kidolgozásának elősegítése;

b) a tengerre, a tengerpartokra, valamint a szárazföld és a tenger közötti kapcsolatokra vonatkozó eszközök kidolgozásának elősegítése és szinergiák kiépítése e politikák és a hozzájuk kapcsolódó eszközök jobb koordinációjának biztosítása révén;

Indokolás

Hivatkozni kell a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatra annak érdekében, hogy az integrált tengerpolitika kapcsolódhasson a területfejlesztési politikákhoz is. A tengerparti területeket ugyanis nem szabad elválasztani a hozzájuk kötődő szárazföldi területektől.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti régiókban az összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az ágazatpolitikai prioritásokkal és intézkedésekkel összhangban;

c) a tengerészeti ágazatokban és a part menti és szigeti régiókban, valamint különösen a legkülső régiókban a regionális és helyi hatóságok bevonásával történő, összehangolt döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható gazdasági növekedésnek, az innovációnak és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az uniós jogszabályokkal és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;

d) a tengeri környezetre és a tengerek szennyezettségére, valamint a part menti, a szigeti és a legkülső régiókra hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, illetve a közösségi vízvédelmi politikáról szóló keretirányelv alapján;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a legkülső régiók regionális integrációjának előmozdítása a tengerpolitika integrált megközelítése révén, valamint a külső tengeri régiók aktív bevonásának elősegítése, továbbá e régiók, a legkülső régiók és a szigeti régiók, valamint a kontinentális gazdasági központok közötti kapcsolatok támogatása;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A program általános céljainak megvalósítása során a különböző tengeri medencékben végrehajtott fellépések finanszírozása tekintetében megfelelő regionális egyensúlyt kell fenntartani.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) ösztönözni a tagállamokat vagy régiókat integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

a) segíteni a tagállamokat vagy régiókat integrált, többszintű tengerpolitikai irányítás kidolgozására vagy bevezetésére;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) élénkíteni és megerősíteni az érdekeltekkel és az érdekeltek körében az integrált tengerpolitikával kapcsolatos horizontális kérdésekről folyó párbeszédet és együttműködést;

b) élénkíteni és megerősíteni az irányítás minden szintjén az érdekeltekkel és a partnerekkel, illetve az érdekeltek és a partnerek körében, valamint a civil társadalommal és a tengerhez kötődő szakmák képviselőivel az integrált tengerpolitikával kapcsolatos kérdésekről folyó párbeszédet és együttműködést;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az információ-megosztást és a tengerpolitikával kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között annak irányításával, valamint a regionális tengerekre és a part menti, szigeti és legkülső régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) ösztönözni a koordinációt és a szinergiák feltárását a tengerpolitika és az Unió egyéb politikái, elsősorban a strukturális alapok, a transzeurópai közlekedési hálózatok, a közös halászati politika, az idegenforgalom, a környezetvédelemmel és az éghajlattal kapcsolatos fellépések, a kutatási és fejlesztési keretprogram, valamint az energiapolitika között;

Indokolás

Az integrált tengerpolitika integrált megközelítésének ki kell terjednie a többi, potenciálisan tengeri dimenzióval is rendelkező európai politikával való szinergialehetőségek feltárására.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják az ipar, a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem kormányzati szervezetek érdekeit;

d) előmozdítani olyan ágazatközi együttműködési platformok és hálózatok létrehozását, amelyek összefogják az ipar, a kutatás, a regionális, helyi és egyéb hatóságok, valamint a nem kormányzati szervezetek érdekeit;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti övezetek integrált kezelése, amelyek a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei;

b) a tengeri területfejlesztés, a tengerparti övezetek integrált kezelése, valamint a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatok kialakítása, amelyek előmozdítják a területi együttműködést vagy a területi együttműködés meglévő struktúráira épülnek, és a tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és fenntartható fejlődésének alapvető eszközei;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) regionális és helyi szintű konzultáció az érintett érdekelt felekkel a sajátos szükségletekkel kapcsolatos kérdésekről, valamint minden tervezett intézkedés területi hatásáról;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az egy vagy több ilyen céllal létrehozott titkárság révén;

d) jelentős mennyiségű adat, a legjobb gyakorlatok és az Unió által finanszírozott regionális projektek adatbázisainak megosztása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos intézkedések, ideértve a kísérleti projekteket is.

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos intézkedések, ideértve a kísérleti projekteket és a makroregionális stratégiákat is.

Indokolás

Meg kell említeni a makroregionális stratégiákat is, például a Baltikumra, a Dunára és az atlanti régióra vonatkozó stratégiákat, amelyek jelentős tengeri dimenzióval bírnak.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság minden egyéb szükséges lépést megtesz annak ellenőrzésére, hogy a finanszírozott intézkedéseket megfelelő módon, és e rendelet, valamint a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

(6) A Bizottság megvizsgálja a program területi hatását, és ellenőrzi, hogy a finanszírozott intézkedések összhangban vannak-e más ágazati politikák és eszközök keretében meghozott intézkedésekkel, és hogy azokat megfelelő módon, és e rendelet, valamint a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban hajtják-e végre.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az e program keretében finanszírozott intézkedések végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei védelmet élvezzenek az alábbiak révén:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

ELJÁRÁS

Cím

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program

Hivatkozások

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

7.10.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček

ELJÁRÁS

Cím

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program

Hivatkozások

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.9.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.10.2010

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

PECH

7.10.2010

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

25.10.2010

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

10.3.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

 

 

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

24.5.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.3.2011

11.4.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Benyújtás dátuma

30.5.2011