Procedură : 2010/0257(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0163/2011

Texte depuse :

A7-0163/2011

Dezbateri :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0508

RAPORT     ***I
PDF 1409kWORD 1104k
30.5.2011
PE 458.768v02-00 A7-0163/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Georgios Koumoutsakos

Raportoare pentru aviz (*):

Maria do Céu Patrão Neves, Comisia pentru pescuit

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică ȘI siguranȚă alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0494),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0292/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2011(1),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism, precum și avizul Comisiei pentru pescuit, cel al Comisiei pentru bugete, cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0163/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

Justificare

În articolele eliminate nu sunt prevăzute activități, iar posibilitățile de neparticipare pe care le au anumite state membre ar putea complica punerea în aplicare a programului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” - COM(2007) 575 din 10 octombrie 2007 stabilește ca principal obiectiv al politicii maritime integrate elaborarea și implementarea unui proces integrat, coerent și comun de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime.

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” - COM(2007) 575 din 10 octombrie 2007 stabilește ca principal obiectiv al politicii maritime integrate elaborarea și punerea în aplicare a unui proces integrat, coordonat, coerent, transparent și ecologic de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile de coastă, regiunile ultraperiferice și insulare, precum și sectoarele maritime.

Justificare

Textul propus este în conformitate cu obiectivele menționate la articolele 2 și 3. Nici textul propus, nici textul Comisiei nu reprezintă citate exacte.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări1, Parlamentul European și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”.

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386.

Justificare

Ar trebui să se menționeze nu numai angajamentul Consiliului de a finanța PMI, ci și cel al Parlamentului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este necesar un sprijin financiar continuu din partea Uniunii, care să îi permită acesteia să implementeze și să dezvolte în continuare politica sa maritimă integrată în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2008 privind politica maritimă integrată, precum și să urmărească obiectivele sale principale stabilite în Cartea albastră a Comisiei din octombrie 2007, confirmate în Raportul intermediar din octombrie 2009 și aprobate de Consiliul Afaceri Generale în concluziile sale din 16 noiembrie 2009.

(5) Este necesară o finanțare continuă din partea Uniunii, care să îi permită acesteia să implementeze și să dezvolte în continuare politica sa maritimă integrată în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2008 privind politica maritimă integrată, precum și să urmărească obiectivele sale principale stabilite în Cartea albastră a Comisiei din octombrie 2007, confirmate în Raportul intermediar din octombrie 2009 și aprobate de Consiliul Afaceri Generale în concluziile sale din 16 noiembrie 2009.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Începând cu 2014 va fi nevoie să se asigure resurse suficiente pentru a garanta dezvoltarea și realizarea obiectivelor politicii maritime integrate, fără a submina resursele alocate altor politici și pentru a stimula, în același timp, dezvoltarea durabilă a regiunilor maritime ale Uniunii, inclusiv a insulelor și regiunilor ultraperiferice. În acest sens, se consideră necesară includerea politicii în noile perspective financiare pentru perioada 2014-2021.

Amendamentul 6

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Dezvoltarea sectorului maritim prin acordarea de sprijin financiar pentru măsurile politicii maritime integrate ar avea un impact semnificativ în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

Justificare

Consolidarea PMI printr-un program de sprijin va contribui atât la promovarea dezvoltării armonioase globale a Uniuni Europene, cât și la atingerea obiectivelor coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute la articolul 174 din TFUE.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, acordând atenția cuvenită impactului cumulativ al acestora, pe baza abordării ecosistemice, creșterii economice durabile, ocupării forței de muncă, inovării și competitivității în regiunile de coastă, insulare și ultraperiferice, precum și promovării dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate.

 

(6a) Obiectivele strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea și punerea în aplicare în continuare a strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, dezvoltarea în continuare a unor instrumente transsectoriale pentru elaborarea politicilor integrate, în scopul de a îmbunătăți sinergiile și coordonarea între politicile și instrumentele existente prin schimbul de cunoștințe și date referitoare la domeniul maritim, îmbunătățirea implicării părților interesate în sistemele integrate de guvernanță maritimă, protejarea și folosirea durabilă a resurselor marine și de coastă, precum și definirea limitelor sustenabilității activităților umane și a protecției mediului maritim și de coastă și a biodiversității, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate.

Justificare

Acest amendament este o consecință a modificărilor propuse la articolul 2.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este important ca programul să fie coerent cu celelalte politici ale Uniunii care ar putea avea o dimensiune maritimă, în special cu fondurile structurale, rețeaua transeuropeană de transport, politica comună în domeniul pescuitului, turismul, acțiunile în materie de mediu și schimbări climatice, programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare și politica energetică.

Justificare

Abordarea integrată adoptată de PMI ar trebui să fie aplicată și pentru identificarea de sinergii cu alte politici ale UE care ar putea avea o dimensiune maritimă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Implementarea programului în țările terțe trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale țării beneficiare și să concorde cu alte instrumente de cooperare ale UE, inclusiv cu obiectivele și prioritățile politicilor UE în domeniu.

(8) Implementarea programului în țările terțe trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale țării beneficiare și să concorde cu alte instrumente de cooperare ale UE, inclusiv cu obiectivele și prioritățile politicilor UE în domeniu, acquis-ul și convențiile internaționale relevante.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Programul trebuie să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor.

(9) Programul trebuie să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de Uniune și de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor și pentru a contribui la consolidarea cooperării între statele membre și regiunile de coastă, regiunile insulare și ultraperiferice, luând în considerare prioritățile stabilite și progresele realizate în cadrul proiectelor naționale și locale.

Justificare

Dincolo de problema legată de finanțare, obiectivul promovării și consolidării cooperării și dialogului dintre statele membre și regiunile lor de coastă este esențial pentru succesul PMI.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) La punerea în aplicare a programului ar trebui să se acorde atenție integrării inițiativelor sectoriale existente pentru a se evita suprapunerea inutilă a structurilor.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În plus, ar trebui elaborată o propunere de prelungire a acestuia pentru perioada de după 2013, însoțită de o propunere pentru un pachet financiar corespunzător.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Programele de lucru anuale stabilite pentru implementarea programului trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

(13) Pentru a ține seama de evoluțiile neprevăzute și pentru a furniza un cadru de punere în aplicare detaliat, dar flexibil, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei. În special, actele delegate se pot dovedi necesare pentru a actualiza obiectivele operaționale și pentru a adopta programul de lucru stabilit în temeiul prezentului regulament. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

Justificare

A se vedea justificările amendamentelor la articolul 3 alineatul (4c) (nou) și la articolul 7.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un program de susținere a măsurilor destinate să continue promovarea dezvoltării și implementării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie un program de susținere a măsurilor destinate să continue promovarea dezvoltării și implementării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul”), care are ca obiectiv primar maximizarea dezvoltării durabile, a creșterii economice și a coeziunii sociale a regiunilor costiere, insulare și ultraperiferice ale UE prin politici coerente și coordonate în domeniul maritim și printr-o cooperare internațională în acest domeniu. Programul sprijină utilizarea durabilă a mărilor și oceanelor și lărgirea cunoștințelor științifice.

Justificare

Obiectivul primar ar trebui specificat într-o manieră clară și ar trebui să corespundă strategiei 2020.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Principii de punere în aplicare

 

(1) Comisia pune în aplicare programul în conformitate cu regulamentul financiar. Asistența financiară din cadrul programului se furnizează numai în măsura în care nu sunt disponibile alte fonduri ale Uniunii.

 

(2) Acțiunile sprijinite de program corespund obiectivelor și politicilor Uniunii pentru 2020 și 2050. Toate statele membre, sectoarele maritime și regiunile de coastă, insulare și ultraperiferice pot beneficia de program, creându-se o veritabilă valoare adăugată europeană. b Se asigură menținerea unui echilibru regional adecvat în ceea ce privește finanțarea măsurilor în diferite bazine maritime. Programul are ca scop crearea de sinergii între diferitele politici printr-o mai bună coordonare a acestora.

 

(3) Comisia urmărește implicarea activă și efectivă a autorităților locale și regionale, a partenerilor economici și sociali, precum și a ONG-urilor și a organizațiilor societății civile, atunci când este cazul și când este posibil.

 

(4) În punerea în aplicare a programului se aplică principiile bunei guvernanței și transparenței, iar programul urmărește să contribuie la transparența și buna guvernare în toate politicile sectoriale conexe, la nivel european, național și regional.

Justificare

Acest text este deplasat de la articolul 7.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiective generale

Obiective generale

Programul are următoarele obiective generale:

Programul are următoarele obiective generale:

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere și a strategiilor integrate pentru bazinele maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și punerea în aplicare a guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere;

 

(aa) să stimuleze dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor pentru bazinele maritime;

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale pentru politicile sectoriale care privesc mările sau coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale, și anume amenajarea teritoriului maritim, integrarea supravegherii maritime și a cunoștințelor marine, pentru dezvoltarea de sinergii și pentru sprijinirea politicilor care privesc mările sau zonele de coastă, în special în domeniul dezvoltării economice, ocupării forței de muncă, protecției mediului, cercetării, al siguranței maritime, al energiei și al dezvoltării politicilor maritime ecologice;

(c) să sprijine elaborarea în comun a politicii și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

(c) promoveze protecția mediului marin, și în special a biodiversității acestuia, și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și să continue definirea, în special în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

(d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

 

 

(da) să sprijine creșterea economică „albastră” durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în sectoarele maritime și în regiunile de coastă, insulare și ultraperiferice ale UE;

(e) să îmbunătățească și să intensifice cooperarea și coordonarea externe cu privire la obiectivele politicii maritime integrate.

(e) să îmbunătățească și să intensifice cooperarea și coordonarea externe cu privire la obiectivele politicii maritime integrate pe baza dezbaterii aprofundate în cadrul forumurilor internaționale. În această privință, este esențial să se ratifice și să se pună în aplicare Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) și alte instrumente internaționale relevante.

 

 

 

(eb) să îmbunătățească vizibilitatea profilului maritim al Europei.

Justificare

Structura obiectivelor generale ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Ar trebui adăugat și sprijinul pentru politica Uniunii în domeniul dreptului mării, precum și vizibilitatea PMI.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiective specifice

Obiective operaționale

Justificare

Titlul propus este mai potrivit, dar fiind conținutul obiectivelor în cauză.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul obiectivelor stabilite la articolul 2 literele (a), (b), (c) și (d), programul urmărește:

(1) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (a) (guvernanța maritimă integrată), programul urmărește:

(a) să încurajeze statele membre sau regiunile să elaboreze sau introducă guvernanța maritimă integrată;

(a) să încurajeze statele membre și regiunile UE să elaboreze, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între părțile interesate pe tema aspectelor transsectoriale legate de politica maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul, cooperarea și coordonarea cu și între statele membre, regiunile UE, părțile interesate, cetățeni, organizațiile societății civile și partenerii sociali, garantând o transparență deplină;

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații, metode, standarde și bune practici;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă părțile interesate din industrie și cercetare, regiunile, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice, autoritățile regionale și locale, părțile interesate din industrie și cercetare, cetățeni, organizațiile societății civile și partenerii sociali.

(e) să faciliteze elaborarea metodelor și a abordărilor comune;

 

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (aa) (strategiile pentru bazinele maritime), programul urmărește:

 

(a) să sprijine dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor integrate pentru bazinele maritime în toate bazinele maritime europene, ținând seama de caracteristicile bazinelor maritime și submaritime și de strategiile macroregionale existente, și în special de cele în care schimbul de informații și experiențe între diferite țări este deja stabilit și în care există structuri multinaționale operaționale;

 

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între state membre, regiuni și părți interesate, cetățeni, organizații al societății civile și parteneri sociali;

 

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și schimbul de metode, standarde și bune practici.

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (b), programul urmărește să stimuleze dezvoltarea:

(2) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (b) (instrumente), programul urmărește:

(a) unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și să consolideze utilizarea spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora;

(a) să contribuie la dezvoltarea unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și să consolideze utilizarea spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate și cu respectarea mediului, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea;

(b) planificării spațiale maritime și gestionării integrate a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă;

(b) să faciliteze cooperarea statelor membre în domeniul amenajării teritoriului maritim și al gestionării integrate a zonelor de coastă și dezvoltarea legăturilor între uscat și mare, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea unor măsuri experimentale și de alt tip care combină generarea energiei eoliene și piscicultura;

(c) unei baze de date și cunoștințe privind mediul marin, de înaltă calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului, care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date între diferitele grupuri de utilizatori și să asigure vizualizarea informațiilor din domeniul maritim cu ajutorul unor instrumente bazate pe internet;

(c) să contribuie la dezvoltarea unei baze de date și cunoștințe privind mediul marin, de înaltă calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului, care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date între diferitele grupuri de utilizatori și să asigure vizualizarea informațiilor din domeniul maritim cu ajutorul unor instrumente bazate pe internet, ori de câte ori este posibil, folosind programele disponibile care au fost deja dezvoltate în acest scop.

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (d) (protecția mediului și utilizarea sustenabilă), programul urmărește:

 

(a) să contribuie la definirea și dezvoltarea limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

 

(b) să faciliteze elaborarea metodelor și a standardelor;

 

(c) să faciliteze coordonarea între statele membre și alți actori în punerea în aplicare a abordării ecosistemice și a principiului precauției;

 

(d) să promoveze acțiuni pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului marin, de coastă și insular, acordându-se o atenție deosebită zonelor celor mai vulnerabile în această privință;

 

(e) să faciliteze îmbunătățirea condițiilor mediului marin și de coastă și să prevină și să reducă poluarea, inclusiv deșeurile marine;

 

(f) să contribuie la conservarea ecosistemelor și a biodiversității;

 

(g) să încurajeze cercetarea în scopul evaluării stării actuale a ecosistemelor amenințate, oferind astfel o bază pentru planificarea la nivel regional și național, precum și pentru identificarea deficiențelor la nivel legislativ în ceea ce privește pescuitul ilicit, nereglementat și neraportat.

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (da) (creștere, ocuparea forței de muncă și inovare), programul urmărește:

 

(a) să promoveze inițiative pentru creștere și ocuparea forței de muncă în sectorul maritim și în regiunile de coastă și insulare;

 

(b) să sprijine formarea, educația și oportunitățile profesionale în profesiile din domeniul maritim, precum formarea profesională a persoanelor responsabile pentru nave și transportul maritim;

 

(c) să sprijine acțiunile menite să confere profesiilor din domeniul maritim un caracter mai atractiv și să încurajeze mobilitatea tinerilor în sectoarele maritime;

 

(d) să încurajeze cercetarea, dezvoltarea și promovarea tehnologiilor ecologice, a surselor marine regenerabile de energie, precum și a navigației și cabotajului ecologice;

 

(e) să sprijine măsurile de dezvoltare și promovare a unei strategii privind turismul de coastă, maritim și insular;

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (e) și în completarea politicilor sectoriale, programul vizează să îmbunătățească și să intensifice cooperarea privind acțiunile transsectoriale integrate cu:

(3) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (e) (dimensiunea internațională), programul urmărește:

 

(a) să stimuleze guvernanța maritimă internațională și cooperarea cu țările terțe, pe baza statului de drept, prin promovarea aderării tuturor țărilor la UNCLOS;

 

(aa) să promoveze semnarea, ratificarea și punerea în aplicare a acordurilor internaționale;

 

(b) să completeze politicile sectoriale, ameliorând cooperarea prin schimbul de bune practici și să îmbunătățească dialogul la nivel internațional în cadrul forurilor competente în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat;

 

(c) să intensifice cooperarea privind acțiunile transsectoriale integrate cu:

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o frontieră la un bazin maritim european,

- țările terțe, în special cu cele care au o frontieră la un bazin maritim european,

(b) actori din țările terțe,

- dacă este necesar și după caz, actori din țările terțe, cum ar fi agențiile regionale, organismele de cercetare, ONG-urile și întreprinderile;

(c) parteneri și organizații internaționale, în special în ceea ce privește angajamentele internaționale de refacere a ecosistemelor și alte acorduri relevante,

- parteneri, organizații și instrumente internaționale, în special în ceea ce privește angajamentele internaționale de refacere a ecosistemelor și alte acorduri relevante,

(4) Obiectivele specifice stabilite la alineatul (3) se realizează conform obiectivelor specifice stabilite la alineatele (1) și (2), asigurând coerența cu instrumentele de cooperare ale UE și ținând seama de obiectivele strategiilor de dezvoltare națională și regională.

Aceste obiective operaționale se realizează în conformitate cu instrumentele de relații externe și de aderare ale UE și ținând seama de obiectivele strategiilor de dezvoltare națională și regională. Se încurajează aplicarea standardelor de mediu în țările terțe care sunt cel puțin echivalente cu cele aplicate în Uniune.

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (eb) (vizibilitate), programul sprijină instrumentele pentru difuzarea și comunicarea către public și părțile interesate a informațiilor privind abordarea integrată a afacerilor maritime.

Justificare

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Pentru a ține seama de evoluțiile neprevăzute la momentul adoptării prezentului regulament, Comisia poate modifica prezentul articol prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 13 și în condițiile prevăzute la articolele 13a și 13b.

Justificare

Obiectivele operaționale ar trebui să fie detaliate și concrete, însă este necesară o anumită flexibilitate. Prin urmare, ar trebui să existe posibilitatea modificării lor în decursul perioadei de punere în aplicare. Întrucât obiectivele operaționale constituie elemente neesențiale ale prezentului act legislativ și care au o aplicabilitate generală, trebuie aplicat articolul 290 din TFUE privind actele delegate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul poate asigura asistență financiară pentru acțiunile care se conformează obiectivelor stabilite la articolele 2 și 3, și anume:

Programul poate asigura asistență financiară pentru următoarele tipuri de acțiuni, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3:

(a) studii și programe de cooperare;

(a) studii, programe de cercetare și programe operaționale de cooperare, inclusiv programe de educare, de formare și de reciclare profesională;

(b) informarea publicului și schimbul de bune practici, sensibilizarea și activitățile de comunicare și difuzare asociate, inclusiv campaniile publicitare, evenimentele și dezvoltarea și întreținerea site-urilor web;

(b) informarea publicului și schimbul de bune practici, sensibilizarea și activitățile de comunicare și difuzare asociate, inclusiv campaniile publicitare, evenimentele și dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și a bazelor de date și a rețelelor sociale relevante;

(c) conferințe, seminare, workshop-uri și forumuri ale părților interesate;

(c) conferințe, seminare, workshop-uri, forumuri ale părților interesate și activități de formare pentru grupurile profesionale relevante;

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui secretariat înființat pentru unul sau mai multe dintre aceste scopuri;

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui secretariat înființat pentru unul sau mai multe dintre aceste scopuri, acordând prioritate proiectelor care privesc colectarea și procesarea datelor în conformitate cu standarde uniforme comune;

(e) acțiuni referitoare la instrumentele transsectoriale, inclusiv proiecte pilot.

(e) acțiuni referitoare la instrumentele transsectoriale, inclusiv proiecte pilot.

Justificare

Lista tipurilor de acțiuni posibile ar trebui să fie exhaustivă.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asistența financiară în cadrul programului se poate acorda persoanelor fizice sau juridice, de drept privat sau public, inclusiv agențiilor Uniunii.

(1) Asistența financiară în cadrul programului se poate acorda persoanelor fizice sau juridice, de drept privat sau public.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre și părțile interesate ale acestora ar trebui să beneficieze de program.

Justificare

În conformitate cu obiectivul primar propus spre includere la articolul 1, creșterea în Uniune ar trebui să constituie o prioritate, însă țările terțe și părțile interesate din țările terțe nu ar trebui să fie excluse de pe lista posibililor beneficiari.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pot beneficia de program țările terțe, părțile interesate din țări terțe și organizațiile sau organismele internaționale care urmăresc îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre obiectivele generale sau specifice stabilite la articolele 2 și 3.

(2) Pot beneficia de program țările terțe, părțile interesate din țări terțe și organizațiile internaționale, ONG-uri sau alte organisme care urmăresc îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre obiectivele generale și operaționale stabilite la articolele 2 și 3, în conformitate cu articolul 2 litera (e) și articolul 3 alineatul (3).

Justificare

În conformitate cu obiectivul primar propus spre includere la articolul 1, creșterea în Uniune ar trebui să constituie o prioritate, însă țările terțe și părțile interesate din țările terțe nu ar trebui să fie excluse de pe lista posibililor beneficiari.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Eligibilitatea pentru participare la o procedură se specifică în cererea de propuneri sau în cererea de oferte respectivă.

(3) Eligibilitatea pentru participare la o procedură se definește în programul de lucru și se specifică în cererea de oferte sau în licitația publică respectivă.

Justificare

Definițiile de eligibilitate sunt norme de aplicabilitate generală care vin în completarea acestui act legislativ. Prin urmare, acestea trebuie stabilite prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proceduri de implementare

Programele de lucru

(1) Comisia implementează programul în conformitate cu regulamentul financiar.

 

(2) În vederea implementării programului, Comisia adoptă, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3, programe de lucru anuale urmând procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).

(2) Drept cadru de punere în aplicare a programului, Comisia adoptă, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3, unul sau mai multe programe de lucru pentru perioade corespunzătoare, prin acte delegate în conformitate cu articolul 13 și în condițiile stabilite la articolele 13a și 13b.

(3) În ceea ce privește subvențiile, programul de lucru anual stabilește în detaliu:

(3) În ceea ce privește subvențiile, programele de lucru anuale stabilesc în detaliu:

(a) prioritățile pentru anul respectiv, obiectivele care trebuie îndeplinite și rezultatele estimate având în vedere creditele autorizate pentru exercițiul financiar în cauză;

(a) prioritățile pentru perioada respectivă, obiectivele care trebuie îndeplinite și rezultatele estimate având în vedere creditele autorizate pentru fiecare exercițiu financiar;

(b) titlul și obiectul acțiunilor;

(b) titlul și obiectul acțiunilor;

(c) modalitățile de implementare;

(c) modalitățile de implementare;

(d) criteriile principale de selecție și de atribuire care trebuie utilizate la selectarea propunerilor;

(d) criteriile principale de selecție și de atribuire care trebuie utilizate la selectarea propunerilor;

(e) dacă este cazul, circumstanțele care justifică acordarea unei subvenții fără organizarea unei cereri de propuneri, pe baza uneia dintre excepțiile stabilite la articolul 168 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei;

 

(f) bugetul maxim și rata de cofinanțare maximă posibilă per acțiune și, dacă se au în vedere rate diferite, criteriile care trebuie respectate în cazul fiecărei rate;

(f) bugetul maxim și rata de cofinanțare maximă posibilă per acțiune și, dacă se au în vedere rate diferite, criteriile care trebuie respectate în cazul fiecărei rate;

(g) calendarul cererilor de propuneri.

(g) calendarul cererilor de propuneri.

(4) În ceea ce privește contractele de achiziții publice, programul anual stabilește în detaliu:

(4) În ceea ce privește contractele de achiziții publice, programele de lucru stabilesc în detaliu:

(a) titlul și obiectul acțiunilor;

(a) titlul și obiectul acțiunilor;

(b) bugetul maxim per acțiune;

(b) bugetul maxim per acțiune;

(c) scopul acțiunilor;

(c) scopul acțiunilor;

(d) modalitățile de implementare;

(d) modalitățile de implementare;

(e) calendarul indicativ pentru lansarea procedurilor de achiziții.

(e) calendarul indicativ pentru lansarea procedurilor de achiziții publice.

(5) Acțiunile desfășurate în temeiul articolului 9 nu sunt incluse în programul de lucru anual.

(5) Acțiunile desfășurate în temeiul articolului 9 nu sunt incluse în programele de lucru.

Justificare

Elementele enumerate sunt norme de aplicabilitate generală care vin în completarea acestui act legislativ. Prin urmare, acestea trebuie stabilite prin intermediul actelor delegate. Dat fiind faptul că durata acestui program este de numai doi ani și jumătate, Comisia nu ar trebui să se limiteze la programarea anuală dacă sunt mai adecvate alte perioade de programare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile, precum și nomenclatura adecvată, se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele actualului cadru financiar, fără a pune în pericol desfășurarea programelor și a activităților curente, evitându-se astfel o redistribuire în cadrul rubricii relevante din actualul cadru financiar.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Resursele bugetare alocate programului provin din marja disponibilă la rubrica 2 din actualul cadru financiar multianual 2007-2013, fără a se aduce atingere deciziei autorității bugetare.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Domenii de finanțare pentru diferite obiective

 

Pachetul financiar stabilit la articolul 8 este alocat următoarelor domenii, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 13 și în condițiile stabilite la articolele 13a și 13b:

 

(a) guvernanța maritimă integrată și activitățile legate de bazinele maritime;

 

(b) instrumentele pentru dezvoltarea unei politici maritime integrate;

 

(c) promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și vizibilitatea profilului maritim al Europei;

 

(d) definirea limitelor sustenabilității cu privire la activitățile maritime prin adoptarea directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, precum și creșterea economică durabilă, crearea de locuri de muncă și inovarea.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia ia toate celelalte măsuri necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt efectuate corect și respectă dispozițiile prezentului regulament și ale regulamentului financiar.

(6) Comisia verifică dacă acțiunile finanțate sunt efectuate corect, sunt în concordanță cu măsurile luate în temeiul altor politici și instrumente sectoriale și respectă dispozițiile prezentului regulament și ale regulamentului financiar.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Rapoarte, evaluare și prelungire

 

Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu regularitate și cu promptitudine cu privire la activitatea Comisiei.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex-post până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

 

(a) un raport privind progresele înregistrate, cel târziu până la 31 decembrie 2012. Raportul include evaluarea impactului programului asupra altor politici ale Uniunii.

 

(b) un raport de evaluare ex-post până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

 

Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă privind prelungirea programului după 2013, însoțită de un pachet financiar adecvat.

Justificare

Prezentarea de rapoarte constituie un element esențial al unei puneri în aplicare responsabile și ar trebui consolidată. Este necesară prezentarea unui raport privind progresele înregistrate înainte de prezentarea unei propuneri legislative privind un program PMI ulterior.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul consultativ

Exercitarea delegării

(1) La stabilirea programelor de lucru anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), Comisia este asistată de un Comitet consultativ.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 3 alineatul (4c), articolul 7 și la articolul 8 este conferită Comisiei pentru perioada stabilită la articolul 8 alineatul (1).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din decizia menționată.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 13a și 13b.

Justificare

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de competențe.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4b) și articolul 7 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru informarea celeilalte instituții și a Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive ale acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de competențe.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

Obiecțiuni cu privire la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale. Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecțiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

Justificare

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de competențe.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Politica maritimă integrată prevede o abordare integrată față de gestionarea și guvernanța oceanelor, mărilor și coastelor și favorizează interacțiunea dintre toate politicile EU care privesc sectorul maritim. Scopul finanțării propuse, de 50 milioane de euro, este de a continua activitățile întreprinse din 2007.

S-au pus bazele politicii maritime integrate. Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții în 2007(1), 2008(2) și 2010(3) ca răspuns la Cartea verde a Comisiei(4) și la Comunicarea Comisiei privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (COM(2007)0575). Mai multe inițiative au fost finanțate prin acțiuni pregătitoare și proiecte pilot, care au avut termene de punere în aplicare de doi sau trei ani, prin însăși natura lor.

Regulamentul prevede un program pentru un cadru stabil care să permită susținerea acestora în continuare între 2011 și 2013.

Principalele aspecte abordate în prezentul proiect de raport sunt:

- mai buna clarificare a obiectivelor programului;

- o poziție clară cu privire la finanțarea programului;

- o mai mare implicare a legislativului în procesul decizional prin acte delegate și prin prezentarea de rapoarte.

(1)

Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind o viitoare politică maritimă a Uniunii Europene: o viziune europeană privind oceanele și mările” JO C 175 E, 10.7.2008, p. 531.

(2)

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2008 privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană, JO C 279 E, 19.11.2009, p. 30.

(3)

Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări, P7_TA-PROV(2010)0386.

(4)

Cartea verde ,,Către o viitoare politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor și oceanelor” (COM(2006)0275).


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

Președintele

27.5.2011

Domnului Brian Simpson

Președinte

Comisia pentru transport și turism

BRUXELLES

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (COM(2010)0494 – C7 0292/2010 – 2010/0257(COD)(COD))

Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 18 aprilie 2011, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, solicitându-i avizul cu privire la o modificare a temeiului juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (în continuare „propunerea”), de la articolul 43 alineatul (2), articolul 74, articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE la articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE. Amendamentele depuse de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) au adăugat articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din TFUE la temeiul juridic propus.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 24 mai 2011.

I. Context

Propunerea a fost prezentată de către Comisie la 29 septembrie 2010 ca urmare a Comunicării Comisiei privind politica maritimă integrată din octombrie 2007 (așa-numita „Carte albastră”)(1) și a Raportului intermediar privind politica maritimă integrată a UE din 15 octombrie 2009(2) și ca răspuns la concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009, prin care s-a solicitat Comisiei să prezinte propunerile necesare referitoare la finanțarea acțiunilor care țin de politica maritimă integrată în cadrul perspectivei financiare actuale, în vederea intrării sale în vigoare în 2011.

Politica maritimă integrată promovează o abordare transsectorială a guvernanței maritime, încurajând identificarea sinergiilor dintre toate politicile UE care privesc oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime, și anume politicile din domenii precum mediul, transportul maritim, energia, cercetarea, industria, pescuitul și politicile regionale.

Planul de acțiune care însoțește Cartea albastră stabilește o serie de acțiuni pe care Comisia și-a propus să le întreprindă ca prim pas în aplicarea unei politici maritime integrate pentru Uniune. Până la sfârșitul anului 2010, acțiunile din cadrul politicii maritime integrate au fost finanțate numai în baza articolului 49 alineatul (6) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar și a articolului 42 din Normele sale de aplicare, care prevăd finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare. Soluția a fost însă una provizorie, iar susținerea financiară pentru acțiuni este necesară în continuare pentru perioada rămasă (2011-2013) din perspectiva financiară actuală.

Prin urmare, propunerea este menită să asigure finanțarea adecvată pentru dezvoltarea și aplicarea în continuare a politicii maritime integrate și să instituie un cadru financiar stabil pentru perioada 2011-2013, prin crearea unui pachet financiar.

În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări (2010/2040(INI)), Parlamentul și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”.

II. Temeiul juridic propus de Comisie

În expunerea de motive a propunerii, Comisia afirmă că nu există un temei juridic explicit în tratat pe care să se poată fundamenta politica maritimă integrată a Uniunii. Această politică acoperă însă mai multe politici sectoriale ale UE care privesc mările și zonele de coastă. Din acest motiv, temeiul juridic propus acoperă: articolul 43 alineatul (2), articolul 74, articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE, respectiv, după cum urmează:

„Articolul 43 – alineatul 2

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.”

„Articolul 74

Consiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile competente ale statelor membre în domeniile menționate în prezentul titlu, precum și între serviciile respective și Comisie. Acesta hotărăște la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 76 și după consultarea Parlamentului European.”

„Articolul 77 – alineatul 2

2. În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:

(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată;

(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;

(c) condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul Uniunii;

(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor externe;

(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontierelor interne.”

„Articolul 91 – alineatul 1

1. În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, stabilesc:

(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi naționale într-un stat membru;

(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;

(d) orice altă dispoziție utilă.”

„Articolul 100 – alineatul 2

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.”

„Articolul 173 – alineatul 3

1. Uniunea și statele membre asigură condițiile necesare competitivității industriei Uniunii.

În acest scop, în conformitate cu un sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea acestora urmărește:

— să accelereze adaptarea industriei la schimbările structurale;

— să încurajeze un mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga Uniune și, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii;

— să încurajeze un mediu propice cooperării dintre întreprinderi;

— să favorizeze o exploatare mai bună a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică.

2. ....

3. Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin politicile și acțiunile pe care le desfășoară în temeiul altor dispoziții din tratate. Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, pot decide cu privire la unele măsuri specifice menite să sprijine acțiunile întreprinse în statele membre pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea, de către Uniune, a vreunei măsuri susceptibile să provoace denaturări ale concurenței sau să conțină dispoziții fiscale sau dispoziții referitoare la drepturile și interesele lucrătorilor salariați.”

„Articolul 175

Statele membre își conduc politicile economice și le coordonează în vederea realizării, în egală măsură, a obiectivelor menționate la articolul 174(3). Formularea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, precum și realizarea pieței interne țin seama de obiectivele menționate la articolul 174 și participă la realizarea acestora. De asemenea, Uniunea susține realizarea acestor obiective prin acțiunea pe care o întreprinde prin intermediul fondurilor structurale (Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea „Orientare”; Fondul Social European; Fondul European de Dezvoltare Regională), al Băncii Europene de Investiții și al celorlalte instrumente financiare existente.

La fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și modul în care au contribuit la acest progres diferitele mijloace prevăzute de prezentul articol. Acest raport este însoțit, dacă este cazul, de propuneri corespunzătoare.

În cazul în care se dovedesc necesare acțiuni specifice, în afara Fondurilor, și fără a aduce atingere măsurilor hotărâte în cadrul altor politici ale Uniunii, Consiliul poate adopta astfel de acțiuni, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.”

„Articolul 188

Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la articolul 187(4).

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la articolele 183, 184 și 185(5). Adoptarea programelor complementare necesită acordul statelor membre în cauză.”

„Articolul 192 – alineatul 1

1. „Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191(6).”

„Articolul 194 – alineatul 2

1. În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre:

(a) să asigure funcționarea pieței energiei;

(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,

(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile; și

(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice.

2. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).

„Articolul 195 – alineatul 2

1. Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector.

În acest scop, acțiunea Uniunii urmărește:

(a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector;

(b) să promoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici.

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, se stabilesc măsurile speciale de completare a acțiunilor întreprinse de statele membre, în vederea realizării obiectivelor prevăzute de prezentul articol, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.”

III. Abordarea Curții de Justiție

Alegerea temeiului juridic pentru un act al Uniunii trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul actului.

În principiu, o măsură se fundamentează pe un singur temei juridic. Dacă examinarea scopului și a conținutului unui act al Uniunii indică faptul că acesta are o componentă dublă, care intră în domeniul de aplicare al unor temeiuri juridice diferite, și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente este identificată ca principală sau predominantă, în timp ce cealaltă este doar accesorie, actul trebuie să fie fundamentat pe un temei juridic unic, și anume cel necesar în vederea realizării scopului sau a componentei principale sau predominante(7).

Actul se va fundamenta pe temeiurile juridice diferite corespunzătoare numai dacă, în mod excepțional, se stabilește că acesta urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente, legate în mod inseparabil, fără ca unul (una) dintre acestea să fie secundar(ă) și indirect(ă) în raport cu celălalt (cealaltă)(8).

IV. Analiza temeiurilor juridice propuse

Considerentul 1 al propunerii reamintește că obiectivul principal al PMI este „(...) elaborarea și punerea în aplicare a unui proces integrat, coerent și comun de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime”.

În urmărirea acestui obiectiv, este necesar în continuare un sprijin financiar din partea Uniunii. Propunerea vizează asigurarea unei baze financiare adecvate pentru măsurile menite să promoveze în continuare dezvoltarea și aplicarea PMI.

Articolele 2 și 3 din propunere definesc obiectivele generale și specifice asupra cărora trebuie să se concentreze programul de sprijinire a măsurilor menite să promoveze în continuare dezvoltarea și aplicarea PMI.

Articolele 4 și 5 din propunere stabilesc regulile pentru ca o acțiune să fie eligibilă pentru asistență financiară și tipurile de intervenții financiare. Articolul 6 prezintă beneficiarii sprijinului financiar. Celelalte prevederi ale propunerii se referă, printre altele, la normele de aplicare, la resursele bugetare și la monitorizarea și evaluarea acțiunilor finanțate în cadrul programului.

Temeiurile juridice propuse sunt numeroase. Pentru a decide dacă o astfel de combinație de temeiuri juridice este sau nu justificată, trebuie stabilit dacă, în mod excepțional, măsura propusă urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente indisolubile, fără ca unul (una) dintre ele să fie secundar(ă) sau indirect(ă) în raport cu celălalt (cealaltă). De asemenea, trebuie să nu existe conflicte între procedurile legislative cerute pentru adoptarea măsurii pe baza fiecăreia dintre prevederile individuale din tratat care fac parte din temeiurile juridice multiple.

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE face parte din Titlul III, „Agricultura și pescuitul”. Acesta permite adoptarea de măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune a Uniunii în domeniul agriculturii și pescuitului (articolele 38-40 din TFUE). Articolul 2 literele (b) și (c) și articolul 3 alineatul (2) din propunere prevăd că, printre obiectivele generale, se numără și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere. Se pare, așadar, că măsurile care urmăresc acest obiectiv ar putea avea un temei juridic adecvat în articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

Articolul 74 și articolul 77 alineatul (2) din TFUE se referă la spațiul de libertate, securitate și justiție. Articolul 74 din TFUE îi permite Consiliului să adopte măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între statele membre în domeniile menționate în titlul relevant din tratat. Măsurile se adoptă prin procedura de consultare. Articolul 77 alineatul (2) permite adoptarea, prin procedura legislativă ordinară, a măsurilor privind politica comună în ceea ce privește vizele, controalele la frontieră și azilul. În acest context, trebuie remarcat că: (i) nu există activități prevăzute de politica maritimă integrată care să intre sub incidența acestor articole; (ii) posibilitățile de excludere voluntară pe care le au anumite state membre în spațiul de libertate, securitate și justiție ar putea complica punerea în aplicare a programului; în plus, pare imposibilă (și ilogică) din punct de vedere juridic combinarea unor temeiuri juridice care impun participarea tuturor statelor membre cu unele care permite anumitor state membre participarea/excluderea voluntară; (iii) articolul 74 din TFUE implică o procedură legislativă specifică, incompatibilă cu procedura stabilită pentru celelalte temeiuri juridice(9). În concluzie, nici articolul 74, nici articolul 77 alineatul (2) din TFUE nu asigură un temei juridic adecvat în cazul de față.

Articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2) din TFUE fac parte din Titlul VI, referitor la politica comună din domeniul transporturilor. Articolul 91 îi permite legiuitorului să stabilească norme aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre, precum și măsuri adecvate privind siguranța transporturilor. Articolul 100 alineatul (2) se referă în special la „dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene”. Deși articolele 2 și 3 din propunere nu se referă la transportul maritim ca atare și nu se face nicio referire specifică la transportul maritim nicăieri în cadrul propunerii, sectorul intră sub incidența guvernării maritime integrate și este interesat de instrumentele transsectoriale din domeniul maritim. Ambele sunt acoperite de obiectivele propunerii.

Articolul 173 alineatul (3) din tratat se concentrează asupra măsurilor privind competitivitatea industriei Uniunii. Acesta prevede măsuri specifice menite, printre altele, să urgenteze adaptarea industriei la schimbările structurale, să încurajeze un climat favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga Uniune, mai ales a IMM-urilor, și să încurajeze un mediu favorabil concurenței dintre întreprinderi. Trebuie remarcat că scopul propunerii corespunde cu aceste prevederi, în special cu obiectivul de sprijinire a elaborării și promovării comune a politicilor pentru creștere economică durabilă, inovare și creare de locuri de muncă în sectoarele maritime. Prin urmare, acesta ar trebui privit drept unul dintre obiectivele principale ale propunerii.

Articolul 175 din TFUE face parte din Titlul XVIII, intitulat „Coeziunea economică, socială și teritorială”. Acesta permite adoptarea de măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară, cu condiția să se dovedească necesitatea acțiunilor specifice în afara Fondurilor structurale deja existente. Aceste acțiuni ar trebui să vizeze reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni ale statelor membre.

Propunerea subliniază necesitatea promovării inovării și creării de locuri de muncă în sectoarele maritime și în regiunile costiere [articolul 2 litera (c)], facilitării schimburilor de bune practici și stabilirii de platforme și rețele de cooperare [articolul 3 alineatul (1) litera (d)], ceea ce va duce în final la reducere disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale zonelor maritime. De asemenea, un amendament depus de comisie (amendamentul 14) stabilește obiectivul principal al propunerii în următorii termeni: „maximizarea dezvoltării durabile, creșterii economice și coeziunii sociale a regiunilor costiere, insulare și ultraperiferice ale UE prin politici consecvente și coordonate în domeniul maritim și printr-o cooperare internațională în acest domeniu”.

Conform articolului 192 alineatul (1) din TFUE, în cadrul procedurii legislative ordinare pot fi adoptate măsuri în vederea aplicării politicii Uniunii menționate la articolul 191 cu privire la menținerea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale. Propunerea se referă în mai multe rânduri la promovarea utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere și la definirea limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin [articolul 2 litere (c) și (d)]. Propunerea se referă apoi la planificarea spațială maritimă și la gestionarea integrată a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă.

Articolul 194 alineatul (2) din TFUE prevede adoptarea de măsuri, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, cu privire la politica Uniunii în domeniul energiei. Articolul 194 alineatul (1) se referă la eficiență și la economisirea energiei, la dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile și la interconectarea rețelelor energetice. Amendamentele propuse de comisie au adăugat „energia” la lista de obiective generale ale propunerii. În plus, articolul 2 subliniază necesitatea utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere.

În sfârșit, articolul 195 alineatul (2) din TFUE se referă la acțiunea Uniunii menită să completeze acțiunile întreprinse în statele membre în sectorul turistic prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor din acest sector și prin promovarea cooperării dintre statele membre, în special prin schimburi de bune practici. Trebuie remarcat că obiectivele programului vor contribui la realizarea acțiunilor Uniunii în acest domeniu.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 24 mai 2011, Comisia pentru afaceri juridice a decis în unanimitate(10) să recomande ca propunerea Comisiei de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate să aibă ca temei juridic articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE și ca articolul 74 și articolul 77 litera (2) să nu fie considerate temeiuri juridice corecte în acest caz.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

(1)

COM (2007) 575.

(2)

COM (2009) 540.

(3)

Articolul 174

În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, aceasta își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale.

Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate.

Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(4)

Articolul 187

Uniunea poate constitui întreprinderi comune sau orice altă structură necesară bunei desfășurări a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.

(5)

Articolul 183

Pentru punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea:

— stabilește normele de participare a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților;

— stabilește normele aplicabile difuzării rezultatelor cercetării.

Articolul 184

La punerea în aplicare a programului-cadru multianual pot fi decise programe complementare, la care participă numai anumite state membre care le asigură finanțarea, sub rezerva unei participări eventuale a Uniunii.

Uniunea adoptă normele aplicabile programelor suplimentare, în special în domeniul diseminării cunoștințelor și al accesului altor state membre.

Articolul 185

La punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea poate să prevadă, în acord cu statele membre în cauză, participarea la programe de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe.

(6)

Articolul 191

1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

— conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

— ocrotirea sănătății persoanelor;

— utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

— promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

2. Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”.

În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului presupun, în cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din motive de protecție a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de control din partea Uniunii.

3. În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ține seama de:

— datele științifice și tehnice disponibile;

— condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii;

— avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;

— dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

4. În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente. Modalitățile de cooperare ale Uniunii pot face obiectul unor acorduri între aceasta și părțile terțe interesate.

Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale.

(7)

Cauza C-91/05, Comisia/Consiliul, Rec. 2008, p. I-3651.

(8)

Cauza C-338/01, Comisia/Consiliul, Rec. 2004, p. I-4829.

(9)

Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Culegere 2006, p. I-107.

(10)

La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Luigi Berlinguer (vicepreședinte), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Evelyn Regner (vicepreședinte), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (raportoare), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka și Pablo Arias Echeverría, în conformitate cu articolul 187 alineatul (2).


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (06.04.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Maria do Céu Patrão Neves

(*)       Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Originea PMI

Prezentarea Cărții verzi pentru o politică maritimă integrată (PMI) la 7 iunie 2006 a marcat inaugurarea la nivel instituțional a unei viziuni holistice a oceanelor, care este strâns asociată cu o abordare integrată a activităților maritime, obiectivul fundamental fiind cel de a maximiza exploatarea durabilă a oceanelor fără a pune în pericol nici dezvoltarea economiei maritime sau a zonelor de coastă, nici conservarea ecosistemelor marine.

Din acel moment, PMI și-a dovedit valoarea în calitate de abordare nouă și promițătoare a mărilor și zonelor de coastă europene, centrată pe dezvoltarea optimă și durabilă a tuturor formelor de activitate maritimă din Uniune.

2. Plurivalența oceanelor

Relevanța PMI este un corolar al necesității de a recunoaște plurivalența oceanelor. Aceasta impune o politică care, de o manieră proporțională, oferă un răspuns integrat și organizat la diversele caracteristici ale mediului marin.

Această pluralitate a caracteristicilor oceanelor este un factor decisiv în domenii cum ar fi competitivitatea Uniunii, dezvoltarea durabilă, siguranța pe mare și pe uscat în Europa, precum și aprovizionarea cu energie și alimente – acestea aflându-se printre obiectivele strategiei UE 2020. Recent, s-au evidențiat alte aspecte, cum ar fi crearea parcurilor eoliene offshore, investițiile în tehnologia legată de energia valurilor, acvacultura offshore și numeroase alte manifestări ale „tehnologiei albastre”. Fenomenul din urmă, împreună cu alte aspecte mai tradiționale ale utilizării oceanelor, cum ar fi transportul (porturile europene sunt tranzitate anual de peste 350 de milioane de pasageri și de 3,5 milioane de tone de bunuri) și pescuitul (sectorul piscicol al Uniunii este al treilea ca mărime din lume, cu o recoltă anuală de aproximativ 6,9 tone de pește), demonstrează în mod clar că PMI trebuie să fie o prioritate de bază și indispensabilă a dinamicii creșterii economice a UE.

În plus față de cele de mai sus, oceanele sunt la rândul lor un factor important de dezvoltare socio-culturală, cu impact direct sau indirect asupra multor cetățeni europeni: mai mult de jumătate din populația europeană trăiește la mai puțin de 50 km de litoral.

3. PMI – plan de acțiune

După prezentarea în 2006 a Cărții verzi pentru o politică maritimă integrată, Comisia a publicat comunicarea „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” (SEC(2007)1278), din 10 octombrie 2007. Aceasta propune un set de acțiuni sectoriale în toate domeniile principale de intervenție legate de mare, inclusiv transportul, pescuitul, mediul, energia, industria, ocuparea forței de muncă, cercetarea, relațiile externe etc. și subliniază nevoia de a promova sinergii printr-o abordare integrată a diverselor politici sectoriale.

Instituțiile comunitare, statele membre și regiunile s-au angajat mai apoi într-un proces de creare a structurilor de guvernanță, pentru a garanta că politica maritimă nu va mai fi tratată de o manieră izolată, ci va fi dezvoltată pe baza legăturilor reciproce dinamice cu alte domenii de intervenție politică, în contextul unei strategii ascendente. În același timp, au fost promovate și puse în aplicare instrumente transsectoriale cum ar fi organizarea teritoriului maritim, monitorizarea integrată și studierea mediului marin și se speră că acestea vor contribui la îmbunătățirea substanțială a gestionării mărilor și zonelor de coastă.

4. Sectorul pescuitului, parte integrantă a PMI

Pescuitul și acvacultura prezintă cerințe și caracteristici specifice în ceea ce privește utilizarea mediului maritim și conservarea condițiilor pentru refacerea și sporirea resurselor halieutice. Acestea necesită programe de cercetare și o serie de alte măsuri care ar trebui integrate în PMI.

Dat fiind că UE este o putere mondială în domeniul pescuitului și este cea mai mare piață pentru produsele prelucrate care folosesc peștele ca materie primă, UE trebuie să asigure durabilitatea și profitabilitatea activităților de pescuit care, în fond, sunt cele mai vechi activități maritime ale umanității.

Peștele, în calitate de produs cu înaltă valoare nutritivă, este, astăzi ca și întotdeauna, o componentă fundamentală a alimentației europene.

În pofida pescuitului excesiv înregistrat în cazul anumitor stocuri de pește, fenomen care trebuie inversat, sectorul rămâne unul de importanță vitală în contextul activităților maritime și se speră că, odată cu reforma PCP, va deveni mai durabil și profitabil din punct de vedere economic.

5. Observațiile raportoarei pentru aviz

Raportoarea consideră că PMI ar trebui să reprezinte o prioritate strategică pentru Europa și aprobă, în acest context, gama de inițiative propusă prin strategia Comisiei prezentată în planul de acțiune care însoțește comunicarea „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană”.

Acest plan de acțiune prevede proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare legate de PMI, pentru care însă finanțarea este disponibilă doar până în 2010. În acest context, raportoarea salută propunerea de regulament, care va asigura temeiul juridic necesar pentru activitățile de finanțare legate de punerea în aplicare a PMI, între ianuarie 2011 și 31 decembrie 2013. Astfel, până la aplicarea viitorului cadru comunitar, se va putea garanta sprijinul financiar necesar pentru continuarea activităților începute deja și pentru alte proiecte care s-ar putea dovedi esențiale pentru respectarea orientărilor stabilite în raportul intermediar din 15 octombrie 2009.

Raportoarea consideră că suma propusă de 50 de milioane de euro, deși relativ redusă, reprezintă o bază rezonabilă pentru finanțarea acțiunilor menționate la articolul 4 din propunere; totuși, dorește să ridice problema provenienței banilor respectivi. Amendamentul propus la articolul 8 intenționează să clarifice sursele finanțării propuse și să evite angajarea sumelor deja alocate sectorului piscicol.

Raportoarea propune în proiectul de document să se folosească actele delegate, dat fiind că acestea sunt necesare pentru adoptarea programelor anuale de lucru, deoarece pot specifica, în conformitate cu textul regulamentului, prioritățile și obiectivele alese, rezultatele preconizate și alocarea financiară în termeni generali. Aceste programe ar exprima o orientare politică secundară, care nu poate fi stabilită prin acte de punere în aplicare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” - COM(2007) 575 din 10 octombrie 2007 stabilește ca principal obiectiv al politicii maritime integrate elaborarea și implementarea unui proces integrat, coerent și comun de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime.

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” - COM(2007) 575 din 10 octombrie 2007 stabilește ca principal obiectiv al politicii maritime integrate elaborarea și implementarea unui proces coordonat și coerent de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile insulare și de coastă și sectoarele maritime.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări1, Parlamentul European și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”.

 

_____________________

1 P7_TA(2010)0386.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, dezvoltarea în continuare a unor instrumente transsectoriale pentru elaborarea politicilor integrate, protejarea și folosirea durabilă a resurselor marine și de coastă, precum și definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate, în special din sectorul pescuitului, în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, dezvoltarea de standarde pentru distribuirea echitabilă a drepturilor de exploatare a mediului marin, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în regiunile de costă, insulare și ultraperiferice ale Europei.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este important ca programul să fie coerent cu celelalte politici ale Uniunii care ar putea avea o dimensiune maritimă, în special fondurile structurale, rețeaua transeuropeană de transport, politica comună în domeniul pescuitului, turismul, acțiunile în materie de mediu și schimbări climatice, Programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare și politica energetică.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Programul ar trebui să încurajeze dinamismul și competitivitatea economică a regiunilor de coastă și a insulelor, în special în domeniul pescuitului și al acvaculturii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Implementarea programului în țările terțe trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale țării beneficiare și să concorde cu alte instrumente de cooperare ale UE, inclusiv cu obiectivele și prioritățile politicilor UE în domeniu.

(8) Implementarea programului în țările terțe ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale țării beneficiare și să concorde cu alte instrumente de cooperare ale UE, inclusiv cu obiectivele și prioritățile politicilor UE în domeniu și ar trebui, de asemenea, să completeze alte instrumente de cooperare ale UE, cum ar fi acordurile de parteneriat existente în domeniul pescuitului și programele de dezvoltare, și să fie compatibilă cu acestea. Programul ar trebui să sprijine guvernanța maritimă internațională bazată pe valorile statului de drept, promovând ratificarea globală a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), în conformitate cu angajamentul Uniunii față de convenția respectivă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Programul trebuie să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor.

(9) Programul ar trebui să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor și ar trebui să încurajeze dezvoltarea durabilă și creșterea economică a regiunilor de coastă, insulare și ultraperiferice din Europa, în special a zonelor care depind în foarte mare măsură de activitățile maritime.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) La punerea în aplicare a programului ar trebui să se acorde atenție integrării inițiativelor sectoriale existente pentru a nu se crea de două ori aceleași structuri;

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Pentru a ține seama de evoluțiile neprevăzute și pentru a furniza un cadru de implementare detaliat, dar flexibil, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE. În special, actele delegate se pot dovedi necesare pentru a actualiza obiectivele operaționale și pentru a adopta programul de lucru stabilit în temeiul prezentului regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un program de susținere a măsurilor destinate să continue promovarea dezvoltării și implementării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie un program de susținere a măsurilor destinate să continue promovarea dezvoltării și implementării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul”), al cărui obiectiv principal este de a maximiza exploatarea durabilă a mărilor și oceanelor fără a pune în pericol creșterea economiei maritime sustenabile și a zonelor de coastă sau protecția ecosistemului marin, inclusiv în regiunile ultraperiferice, asigurând coeziunea socială și dezvoltarea cunoștințelor științifice.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere și a strategiilor integrate pentru bazinele maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea durabilă a guvernanței integrate a PMI;

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale pentru politicile sectoriale care privesc mările sau coastele;

(b) să contribuie la crearea/dezvoltarea și punerea în aplicare a instrumentelor transsectoriale pentru politicile sectoriale care privesc mările sau coastele și care prezintă importanță pentru dezvoltarea durabilă, inovare și ocuparea forței de muncă, monitorizarea mediului, siguranța maritimă și aprovizionarea cu alimente și energie, respectând legăturile dintre uscat și mare; în special în ceea ce privește partenerii cei mai vulnerabili din acest sector;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să dezvolte abordări regionale de gestionare în conformitate cu caracteristicile zonelor maritime în cauză;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a politicii și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să sprijine elaborarea în comun a politicii și să promoveze conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, în special în zonele care depind în foarte mare măsură de activitățile maritime, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

(d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei și în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin și asupra poluării marine;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) să îmbunătățească și să intensifice cooperarea și coordonarea externe cu privire la obiectivele politicii maritime integrate.

(e) să îmbunătățească și să intensifice cooperarea și coordonarea externe cu privire la obiectivele politicii maritime integrate pe baza colectării datelor și a împărtășirii informațiilor privind cele mai bune practici, precum și înregistrând progrese în dezbaterile din cadrul forumurilor internaționale. În această privință, este esențial să se ratifice și să se pună în aplicare Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) și convențiile internaționale din domeniu;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) să sprijine, la toate nivelurile, transparența și buna guvernanță în toate aspectele politicii maritime integrate și ale politicilor sectoriale conexe și să garanteze transparența procesului decizional și o informare completă cu privire la acesta.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) să contribuie la aplicarea abordării ecosistemice și a principiului precauției în toate politicile sectoriale marine și maritime.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul obiectivelor stabilite la articolul 2 literele (a), (b), (c) și (d), programul urmărește:

În cadrul obiectivelor stabilite la articolul 2 literele (a), (b), (c) și (d), programul ar trebui:

 

(1) În ceea ce privește guvernanța integrată a politicii maritime:

(a) să încurajeze statele membre sau regiunile să elaboreze sau să introducă guvernanța maritimă integrată;

(a) să încurajeze statele membre și regiunile să elaboreze, să introducă și să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată, creând condiții-cadru echitabile pentru părțile implicate și asigurând un echilibru cât mai bun între intereselor acestora.

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între părțile interesate pe tema aspectelor transsectoriale legate de politica maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între părțile interesate la toate nivelurile de guvernanță, precum și cu societatea civilă și cu reprezentanții profesiilor din domeniul mării, pe tema aspectelor transsectoriale legate de politica maritimă integrată, asigurând în același timp o completă transparență;

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă, precum și asupra anumitor regiuni care depind în foarte mare măsură de activitățile maritime, sau;

 

(d) să încurajeze coordonarea și căutarea sinergiilor dintre politica maritimă și celelalte politici ale Uniunii;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă părțile interesate din industrie și cercetare, regiunile, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;

(e) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai sectoarelor legate de activitățile maritime, părțile interesate din cercetare, regiunile, autoritățile publice, reprezentanții societății civile și organizațiile neguvernamentale, promovând practicile responsabile în toate activitățile legate de PMI pentru a garanta limitarea impactului negativ al activităților umane asupra mediului marin și protejarea de acest impact, conservarea ecosistemelor și dezvoltarea durabilă a zonelor marine și de coastă;

(e) să faciliteze elaborarea metodelor și a abordărilor comune;

(f) să faciliteze elaborarea metodelor și a abordărilor comune pentru a asigura exploatarea echitabilă a resurselor naturale și a zonelor din larg;

 

(g) să promoveze măsuri de sensibilizare și conștientizare cu privire la importanța și plurivalența oceanelor;

 

(h) să dezvolte standarde pentru a garanta tratamentul echitabil al tuturor intereselor utilizatorilor la nivelul întregii societăți;

 

(i) să încurajeze cercetarea în vederea evaluării stadiului actual al ecosistemelor amenințate, oferind, astfel, o bază pentru planificarea la nivel regional și național;

 

(j) să promoveze sursele regenerabile de energie din mediul marin;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (b), programul urmărește să stimuleze dezvoltarea:

(2) În ceea ce privește crearea de sinergii în vederea unor acțiuni multidisciplinare și elaborarea de politici multisectoriale:

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și să consolideze utilizarea spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora;

(a) garantarea unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și consolidarea utilizării spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora, inclusiv prin crearea unei paze de coastă europene;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 - alineatul 2 - litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) planificării spațiale maritime și gestionării integrate a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă;

(b) punerea în aplicare a unei planificări spațiale maritime și a unei gestionări integrate a zonelor de coastă, precum și dezvoltarea unor legături uscat-mare, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine, a regiunilor de coastă și a insulelor, acordându-se o atenție specială punerii în aplicare de către zonele cele mai vulnerabile la schimbările climatice a unor măsuri de conservare a biodiversității;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c) unei baze de date și cunoștințe privind mediul marin, de înaltă calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului, care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date între diferitele grupuri de utilizatori și să asigure vizualizarea informațiilor din domeniul maritim cu ajutorul unor instrumente bazate pe internet;

c) crearea/dezvoltarea unei baze de date privind mediul marin cuprinzătoare și accesibilă publicului, precum și a unor cunoștințe de înaltă calitate în domeniul economiei maritime, care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date între diferitele grupuri de utilizatori, evitând duplicarea informațiilor și, dacă este posibil, utilizarea unor programe elaborate deja în acest scop, cum ar fi (1) INSPIRE- Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană și (2) GMES – Inițiativa pentru monitorizare globală pentru mediu și securitate;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) schimbul de date referitoare la cercetarea în domeniul marin.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (e) și în completarea politicilor sectoriale, programul vizează să îmbunătățească și să intensifice cooperarea privind acțiunile transsectoriale integrate cu:

(3) În ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia maritimă:

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o frontieră la un bazin maritim european,

(a) definirea limitelor sustenabilității activităților umane cu impact asupra mediului marin;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Article 3- paragraph 3- point b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) actori din țările terțe,

(b) integrarea și coordonarea acțiunilor de promovare a utilizării unor tehnologii mai puțin poluante.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În ceea ce privește dimensiunea externă a PMI, programul promovează semnarea, ratificarea și punerea în aplicare a acordurilor internaționale.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Obiectivele specifice stabilite la alineatul (3) se realizează conform obiectivelor specifice stabilite la alineatele (1) și (2), asigurând coerența cu instrumentele de cooperare ale UE și ținând seama de obiectivele strategiilor de dezvoltare națională și regională.

(4) În ceea ce privește cartografierea spațiului maritim european și gestionarea bazinelor maritime:

 

a) promovarea creării unui atlas al spațiului maritim european, care să definească activitățile maritime realizate în diferite regiuni maritime europene, indicând eventualele conflicte de interese în ceea ce privește utilizarea zonelor respective;

 

b) sprijinirea dezvoltării unor strategii de gestionare a spațiului maritim pe baza unei abordări regionale în materie de oceane, de exemplu, în conformitate cu particularitățile și caracteristicile diferitelor bazine maritime;

 

c) crearea de sinergii între autoritățile locale, naționale și UE cu scopul de a asigura gestionarea optimă a diferitelor regiuni maritime și de coastă ale Uniunii, evitând, în același timp, conflictele de interese.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În ceea ce privește creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea, programul:

 

(a) promovează progresele tehnologice și aplicarea cunoștințelor în interesul unor practici mai durabile din punct de vedere al mediului în contextul activităților care afectează mediul marin;

 

(b) garantează crearea unor locuri de muncă mai multe și mai bune în cadrul activităților maritime, precum și venituri mai ridicate și condiții sociale mai bune (în materie de sănătate, siguranță etc.) pentru persoanele care sunt implicate în activități maritime, cum ar fi pescuitul;

 

(c) sprijină crearea și dezvoltarea unor noi forme de activități economice legate de mare;

 

(d) promovează calificările profesionale în domeniul activităților maritime, inclusiv în materie de pescuit, prin îmbogățirea gamei de studii maritime și prin îmbunătățirea competențelor și a calificărilor.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În ceea ce privește promovarea dimensiunii externe a PMI:

 

(a) includerea obiectivelor orizontale ale PMI în acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate de Uniune;

 

(b) dezvoltarea de strategii și acțiuni de cooperare cu țările terțe, cu ONG-uri sau cu alte organizații internaționale în vederea protejării/recuperării ecosistemelor marine;

 

(c) partenerii și organizațiile internaționale, în special legate de angajamente internaționale de restaurare a ecosistemelor și de alte acorduri relevante, inclusiv acorduri internaționale concepute pentru a proteja zonele maritime deosebit de sensibile, precum și de alte măsuri de protecție privind gestionarea activităților maritime, asigură respectarea reciprocă de către țările terțe semnatare situate de-a lungul coastei a obligațiilor și standardelor de protecție adoptate de Uniunea Europeană.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) În ceea ce privește promovarea dimensiunii externe a PMI, programul urmărește:

 

(a) includerea obiectivelor orizontale ale PMI în acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate de Uniune;

 

(b) dezvoltarea de strategii și acțiuni de cooperare cu țările terțe sau cu alte organizații internaționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor marine, inclusiv prin promovarea programelor de colectare și utilizare în comun a datelor;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) studii și programe de cooperare;

a) proiecte, inclusiv proiecte-pilot, studii, inclusiv studii privind identificarea punctelor slabe la nivel legislativ în ceea ce privește pavilioanele de complezență și pescuitul ilicit, nereglementat și nedeclarat și programe de cooperare, strategii macroregionale, precum și acțiuni legate de instrumentele transsectoriale;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informarea publicului și schimbul de bune practici, sensibilizarea și activitățile de comunicare și difuzare asociate, inclusiv campaniile publicitare, evenimentele și dezvoltarea și întreținerea site-urilor web;

(b) informarea publicului și schimbul de bune practici, sensibilizarea și activitățile de comunicare și difuzare asociate, inclusiv campaniile publicitare, evenimentele și dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și a bazelor de date și a rețelelor sociale relevante;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) schimburi de bune practici referitoare la supravegherea maritimă, inclusiv crearea unei paze de coastă europene;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui secretariat înființat pentru unul sau mai multe dintre aceste scopuri;

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui secretariat înființat pentru unul sau mai multe dintre aceste scopuri, acordând prioritate proiectelor care privesc colectarea și procesarea datelor în conformitate cu standarde uniforme comune;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pot beneficia de program țările terțe, părțile interesate din țări terțe și organizațiile sau organismele internaționale care urmăresc îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre obiectivele generale sau specifice stabilite la articolele 2 și 3.

(2) Pot beneficia de program țările terțe, părțile interesate din țări terțe și organizațiile sau organismele internaționale, ONG-urile sau alte organisme care urmăresc îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre obiectivele generale sau specifice stabilite la articolele 2 și 3.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Programul aduce beneficii comunităților insulare și de coastă locale.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia implementează programul în conformitate cu regulamentul financiar.

(1) Programul este pus în aplicare în conformitate cu regulamentul financiar.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea implementării programului, Comisia adoptă, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3, programe de lucru anuale urmând procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).

(2) Drept cadru de implementare a programului, Comisia adoptă, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3, unul sau mai multe programe de lucru pentru perioade corespunzătoare, prin acte delegate în conformitate cu articolul 13 și în condițiile stabilite la articolele 13a și 13b.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) prioritățile pentru anul respectiv, obiectivele care trebuie îndeplinite și rezultatele estimate având în vedere creditele autorizate pentru exercițiul financiar în cauză;

(a) prioritățile pentru perioada respectivă, obiectivele care trebuie îndeplinite și rezultatele estimate având în vedere creditele autorizate pentru fiecare exercițiu financiar;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) eventualele sinergii cu alte instrumente de finanțare ale UE.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În ceea ce privește contractele de achiziții publice, programul anual stabilește în detaliu:

(4) În ceea ce privește contractele de achiziții publice, programul de lucru stabilește în detaliu:

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) eventualele sinergii cu alte instrumente de finanțare ale UE.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar, mai exact, pe baza „plafonului” stabilit la rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale).

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Rapoarte și evaluare

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex-post până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu regularitate și cu promptitudine cu privire la activitatea Comisiei.

 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

 

(a) un raport privind progresele înregistrate, până la 31 decembrie 2012 cel târziu;

 

(b) un raport de evaluare ex-post până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

 

(c) Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere de regulament pentru prelungirea programului după 2013.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul consultativ

Exercitarea delegării

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La stabilirea programelor de lucru anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), Comisia este asistată de un Comitet consultativ.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru perioada menționată la articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 51

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din decizia menționată.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

Amendamentul 52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 13a și 13b.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Revocarea delegării

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2).

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru informarea celeilalte instituții și a Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive ale acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

 

Obiecțiuni cu privire la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale. Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecțiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

Referințe

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Comisie competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PECH

7.10.2010

 

 

 

Comisii asociate - data anunțului în plen

10.3.2011

 

 

 

Raportoare

Data numirii

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Examinare în comisie

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Data adoptării

4.4.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Boulland, Nuno Teixeira


AVIZ al Comisiei pentru bugete (18.3.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Raportor pentru aviz: Dominique Riquet

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica maritimă integrată (PMI) încurajează sinergia între toate politicile UE referitoare la oceane, mări, regiunile de coastă și sectoarele maritime.

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare în domeniul politicii maritime s-au încheiat în 2010 (pentru 2011 nu au fost prevăzute credite de angajament). Pentru perioada 2011-2013 este necesar un cadru financiar multianual destinat PMI, care poate fi realizat prin introducerea a două noi linii bugetare (11 09 05 și 11 01 04 04 07). Crearea unor astfel de programe ar trebui să-i permită Comisiei să continue, împreună cu statele membre și părțile interesate, activitatea de explorare care a fost deja începută, precum și să elaboreze în continuare și să materializeze posibilități de punere în practică a PMI. În prezent nu este garantată finanțarea pe termen lung a punerii în aplicare și dezvoltării în continuare a acestei politici.

Obiectivul prezentei propuneri este asigurarea pentru perioada 2011-2013 a unui cadru financiar stabil destinat PMI prin crearea unui pachet financiar în valoare de 50 de milioane de euro. În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări (2010/2040(INI)), Parlamentul European și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”. Suma propusă de Comisie este rezonabilă și ar trebui să fie considerată suma minimă necesară.

În ceea ce privește temeiul juridic pe care se bazează propunerea, ar trebui să se adauge articolele 165 și 166, care se referă la educație, formare profesională și tineret, pentru a permite dezvoltarea unor programe de cooperare în aceste domenii.

Prezentul aviz urmărește să clarifice, să completeze și să consolideze obiectivele programului. În special, prezentul aviz propune ca promovarea dezvoltării durabile, protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor maritime și de coastă, precum și dezvoltarea unor strategii individualizate pentru bazinele maritime să fie incluse în rândul obiectivelor generale ale programului, ca obiectivele să fie materializate pe baza unor norme mai concrete privind cheltuielile și ca Parlamentul European să fie implicat în mod corespunzător în procesul de punere în aplicare. Cu cât sunt mai vagi obiectivele și criteriile pentru efectuarea cheltuielilor, cu atât este mai necesară participarea Parlamentului în procesul de punere în aplicare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pe plus, în etapa de evaluare a programului ar trebui elaborată o propunere de prelungire a acestuia pentru perioada de după 2013, însoțită de o propunere pentru un pachet financiar corespunzător.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) să consolideze planificarea coordonată a activităților maritime concurente, gestionarea strategică a zonelor maritime, nivelul general de siguranță, calitatea activităților de supraveghere și aplicarea legislației.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) dacă este cazul, circumstanțele care justifică acordarea unei subvenții fără organizarea unei cereri de propuneri, pe baza uneia dintre excepțiile stabilite la articolul 168 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei;

eliminat

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resurse bugetare

Resurse bugetare și plafoanele de cheltuieli pentru diferitele obiective

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) (a) guvernanța maritimă integrată: 2.500.000 EUR;

 

(b) activitățile legate de bazinele maritime: 4.600.000 EUR;

 

(c) instrumentele pentru elaborarea politicii integrate: 33.000.000 EUR;

 

(d) promovarea dimensiunii internaționale a PMI: 600.000 EUR;

 

(e) definirea limitelor sustenabilității activităților maritime prin implementarea Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin: 5.100.000 EUR;

 

(f) creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă și inovarea: 1.500.000 EUR;

 

(g) îmbunătățirea vizibilității Europei maritime:EUR 2 300 000.

 

Aceste sume sunt indicative și pot fi realocate la nivelul obiectivelor în funcție de necesități.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

(2) Resursele bugetare alocate programului se înscriu în creditele anuale de la bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile, precum și nomenclatura adecvată, se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele actualului cadru financiar, fără a pune în pericol desfășurarea programelor și activităților curente, evitându-se astfel o redistribuire în cadrul rubricii relevante din actualul cadru financiar.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Criteriile pentru cofinanțare se definesc în mod clar.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Resursele bugetare alocate programului provin din marja disponibilă la rubrica 2 din actualul cadru financiar multianual 2007-2013, fără a se aduce atingere deciziei autorității bugetare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex-post până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

(1) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, înainte de 30 iunie 2012, un raport la mijlocul perioadei privind punerea în aplicare a politicii maritime integrate. Simultan, Comisia prezintă o propunere de prelungire a programului, dotat cu un pachet financiar corespunzător, pentru perioada de după 2013.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Raportul la mijlocul perioadei privind punerea în aplicare a politicii maritime integrate include o evaluare precisă a impactului programului asupra altor politici ale Uniunii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La stabilirea programelor de lucru anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), Comisia este asistată de un Comitet consultativ.

(1) La stabilirea programelor de lucru anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), Comisia este asistată de un Comitet consultativ la care participă Parlamentul European.

PROCEDURĂ

Titlu

Program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

Referințe

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Comisie(i) competentă(e) în fond

TRAN

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:

  Data numirii

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Data adoptării

16.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marit Paulsen


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică ȘI siguranȚă alimentară (17.3.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Raportoare pentru aviz: Corinne Lepage

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica maritimă integrată (PMI) încurajează sinergia între toate acțiunile UE privind oceanele, mările, regiunile de coastă și sectoarele maritime.

În momentul de față, finanțarea dezvoltării și punerea în aplicare a acestei politici nu este garantată pe termen lung. Ea se bazează exclusiv pe articolul 49 alineatul (6) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar și pe articolul 32 din normele de aplicare ale acestuia, în care se prevede finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare. Această situație nu este viabilă și riscă să pună în pericol existența PMI care nu dispune de resurse financiare pentru perioada care a mai rămas din perspectiva financiară actuală (2011-2013).

Obiectivul prezentei propuneri este asigurarea pentru perioada 2011-2013 a unui cadru financiar stabil destinat PMI prin crearea unui pachet financiar în valoare de 50 de milioane EUR. În Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări (2010/2040(INI)), Parlamentul European și-a exprimat sprijinul „pentru intenția exprimată de Comisie de a finanța PMI cu 50 de milioane de euro în următorii doi ani cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanței, sustenabilității și supravegherii”. Suma propusă de Comisie este rezonabilă și ar trebui considerată drept minimul necesar.

În ceea ce privește temeiul juridic pe care se bazează propunerea, ar trebui să se adauge articolele 165 și 166 privind educația, formarea profesională și tineretul pentru a permite dezvoltarea unor programe de cooperare în aceste domenii.

Prezentul aviz urmărește să clarifice, să completeze și să consolideze obiectivele programului. În special, avizul propune să fie introduse printre obiectivele generale promovarea dezvoltării durabile, protejarea și utilizarea durabile a resurselor marine și costiere, precum și dezvoltarea de strategii pentru bazinele maritime. Avizul sugerează, de asemenea, necesitatea de a clarifica prezentarea generală a propunerii și de a extinde obiectivele specifice, redenumindu-le „obiective operaționale”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și articolul 77 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4), articolul 166 alineatul (4), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

(6) Finanțarea din partea Uniunii ar trebui să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, definirea și punerea în aplicare în temeiul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere și a strategiilor integrate pentru bazinele maritime;

(a) să implementeze o guvernanță integrată a afacerilor maritime și costiere;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale pentru politicile sectoriale care privesc mările sau coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale pentru sprijinirea politicilor care privesc mările sau zonele de coastă, în special în domeniul dezvoltării economice, al ocupării forței de muncă, al protecției mediului, al cercetării, al siguranței maritime, al politicilor energetice și al dezvoltării politicilor maritime ecologice;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijine elaborarea în comun a politicii și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să promoveze protecția biodiversității marine, dezvoltarea durabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să examineze impactul activităților maritime ilegale, în special utilizarea pavilioanelor de complezență și pescuitul ilicit, nereglementat și neraportat, asupra economiei, durabilității și ocupării forței de muncă în sectoarele maritime și în regiunile de coastă;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

(d) să promoveze protejarea biodiversității marine și utilizarea durabilă a resurselor marine și costiere și să continue definirea limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să dezvolte strategii individuale pentru bazinele maritime;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) să îmbunătățească și să intensifice cooperarea și coordonarea externe cu privire la obiectivele politicii maritime integrate;

(e) să îmbunătățească dimensiunea externă a politicii maritime integrate și aplicarea acesteia în zonele ultraperiferice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) să faciliteze îmbunătățirea condițiilor de mediu marin și de coastă și să reducă poluarea, în special cea cauzată de fosfații și nitrații generați de activitățile umane zilnice;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiective specifice

Obiective operaționale

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul obiectivelor stabilite la articolul 2 literele (a), (b), (c) și (d), programul urmărește:

(1) În vederea implementării unei guvernanțe integrate a afacerilor maritime și costiere vizate la articolul 2 litera (a), programul urmărește în special:

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să încurajeze statele membre sau regiunile să elaboreze sau să introducă guvernanța maritimă integrată;

(a) să încurajeze statele membre și regiunile să elaboreze sau să introducă guvernanța maritimă integrată;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă părțile interesate din industrie și cercetare, regiunile, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice regionale și locale, părțile interesate din industrie și cercetare, partenerii sociali și societatea civilă și organizațiile neguvernamentale și să faciliteze diseminarea informațiilor privind proiectele de cercetare aflate în curs;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) să faciliteze elaborarea metodelor și a abordărilor comune;

(e) să faciliteze cooperarea transfrontalieră și elaborarea metodelor comune și să acorde sprijin strategiilor regionale, ținând seama de caracteristicile specifice bazinelor maritime;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) să asigure aplicarea standardelor de mediu echivalente și suficiente;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (b), programul urmărește să stimuleze dezvoltarea:

(2) în vederea dezvoltării instrumentelor transsectoriale menționate la articolul 2 litera (b), programul urmărește, în special, să stimuleze dezvoltarea:

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și să consolideze utilizarea spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora;

(a) unui mediu comun pentru schimbul de informații, destinat domeniului maritim al UE, care să promoveze activitățile de supraveghere transsectoriale și transfrontaliere și să consolideze utilizarea spațiului marin în condiții de siguranță și de securitate și în mod ecologic, ținând seama de evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale în ceea ce privește supravegherea și contribuind, după caz, la evoluția necesară a acestora;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) planificării spațiale maritime și gestionării integrate a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă;

(b) planificării spațiale maritime și gestionării integrate a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă, acordându-se o atenție specială zonelor celor mai vulnerabile la schimbările climatice;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) pentru a încuraja dezvoltarea durabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă, prevăzute la articolul 2 litera (c), programul viza în special:

 

(a) promovarea unor noi surse de dezvoltare economică durabilă și a locurilor de muncă în sectorul maritim și al protecției biodiversității marine în zonele de coastă;

 

(b) promovarea energiilor maritime regenerabile;

 

(c) măsuri pentru a spori interesul pentru profesiile în domeniul maritim și, în special, pentru a încuraja mobilitatea transnațională a tinerilor ce lucrează în domeniul protecției biodiversității marine și în sectorul maritim în general;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) pentru a încuraja protecția biodiversității marine și utilizarea durabilă a resurselor marine și a celor din zonele de coastă, astfel cum se prevede la articolul 2 litera (d), programul vizează, în special, promovarea dezvoltării:

 

(a) punerii în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, în special definirea limitelor durabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin (inclusiv a activităților care nu au legătură în mod direct cu mediul marin, dar care au un impact direct asupra acestuia);

 

(b) platformelor dedicate schimbului de informații și avertizării cu privire la siguranța maritimă, de exemplu în legătură cu producția de petrol și gaze în larg, explorarea și transportul de către navele petroliere sau prin conducte; va fi vizată, de asemenea, participarea țărilor terțe la astfel de platforme;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) În vederea dezvoltării strategiilor individuale pentru bazinele maritime menționate la articolul 2 litera (da), programul urmărește să contribuie la procesul de definire și să sprijine dezvoltarea strategiilor individuale pentru bazinele maritime.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cadrul obiectivului stabilit la articolul 2 litera (e) și în completarea politicilor sectoriale, programul vizează să îmbunătățească și să intensifice cooperarea privind acțiunile transsectoriale integrate cu:

(3) În vederea îmbunătățirii dimensiunii externe a politicii maritime integrate menționate la articolul 2 litera (e) și în completarea politicilor sectoriale, programul vizează să îmbunătățească și să intensifice cooperarea privind acțiunile transsectoriale integrate cu:

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o frontieră la un bazin maritim european,

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o frontieră la un bazin maritim european, în special în ceea ce privește aplicarea standardelor de mediu în țările respective, standarde care nu vor fi mai scăzute decât cele aplicate în Uniune,

(b) actori din țările terțe,

(b) actori din țările terțe,

(c) parteneri și organizații internaționale, în special în ceea ce privește angajamentele internaționale de refacere a ecosistemelor și alte acorduri relevante,

(c) parteneri și organizații internaționale, în special în ceea ce privește angajamentele internaționale de refacere a ecosistemelor și alte acorduri relevante,

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Obiectivele specifice stabilite la alineatul (3) se realizează conform obiectivelor specifice stabilite la alineatele (1) și (2), asigurând coerența cu instrumentele de cooperare ale UE și ținând seama de obiectivele strategiilor de dezvoltare națională și regională.

(4) Obiectivele operaționale stabilite la alineatul (3) se realizează conform obiectivelor operaționale stabilite la alineatele (1), (2), (2a), (2b) și (2c), asigurând coerența cu instrumentele de cooperare ale UE și ținând seama de obiectivele strategiilor de dezvoltare națională și regională.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) studii și programe de cooperare;

(a) studii, inclusiv privind identificarea punctelor slabe la nivel legislativ în ceea ce privește pavilioanele de complezență și pescuitul ilicit, nereglementat și neraportat și programe de cooperare, inclusiv programe de educare și formare profesională;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) măsuri legate de dezvoltarea și promovarea tehnologiilor de transport ecologice, ce urmează a fi luate în strânsă cooperare cu serviciile pertinente ale Comisiei;

PROCEDURĂ

Titlu

Programul de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

Referințe

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Comisie(i) competentă(e) în fond

TRAN

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

ENVI

7.10.2010

 

 

 

Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

Corinne Lepage

17.11.2010

 

 

Examinare în comisie

24.1.2011

 

 

 

Data adoptării

16.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (24.3.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

(COM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Raportoare pentru aviz: Rosa Estaràs Ferragut

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regiunile de coastă sunt esențiale pentru creșterea economică în Uniunea Europeană și statele sale membre. Multe dintre ele nu sunt numai centre importante de pescuit și centre de import/export, ci și destinații turistice atrăgătoare.

Comisia, Consiliul și Parlamentul au emis o serie de avize referitoare la un nou concept pentru o politică maritimă integrată și care ar trebui să fie obiectivele acesteia. Este o abordare complexă și, în același timp, necesară. Obiectivul principal este înglobarea întregului potențial al resurselor maritime într-un mod sustenabil, în beneficiul întregii Uniuni Europene.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii maritime integrate trebuie consolidate, în această etapă, prin alocarea unor resurse financiare suficiente și garantarea continuității acțiunilor de pregătire și a proiectelor-pilot. Prin urmare, raportoarea pentru aviz își exprimă sprijinul necondiționat pentru propunerea de regulament prezentată de Comisie. Având în vedere numeroasele persoane cu care a intrat în contact și discutat, raportoarea consideră că suma alocată este suficientă pentru obiectivele vizate în ultimii trei ani ai cadrului financiar multianual actual. Toate indiciile arată că alocarea a 50 de milioane EUR pentru perioada 2011-2013 are mari șanse să se bucure de consensul necesar.

Raportoarea pentru aviz ar dori să sublinieze necesitatea de a garanta finanțarea suficientă și permanentă a următorului cadru financiar multianual, începând cu 2014. Procesul definirii viitoarei perspective financiare a început deja; întrucât politica maritimă integrată se numără printre prioritățile UE, este necesar, în scopul consecvenței, ca această politică să beneficieze cu suficient timp înainte de o finanțare corespunzătoare. Alocarea anuală de fonduri nu ar trebui să se facă în detrimentul altor politici ale UE, care au fost deja consolidate.

Din punctul de vedere al finanțării diferitelor acțiuni în cadrul acestui program, ar trebui să se aibă în vedere un echilibru regional la alocarea fondurilor disponibile. Raportoarea pentru aviz subliniază acest aspect în amendamentul la articolul 2 al regulamentului.

Celelalte amendamente, la articolele 2, 3 ,4 , 10 și 11, sunt menite să ajusteze unele dintre obiectivele regulamentului pentru a le armoniza cu cele ale politicii maritime integrate, să aducă lămuriri privind conținutul unora dintre acțiunile eligibile pentru finanțare și să consolideze responsabilitatea Comisiei în materie de supraveghere și control al punerii în aplicare a programului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este necesar un sprijin financiar continuu din partea Uniunii, care să îi permită acesteia să implementeze și să dezvolte în continuare politica sa maritimă integrată în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2008 privind politica maritimă integrată, precum și să urmărească obiectivele sale principale stabilite în Cartea albastră a Comisiei din octombrie 2007, confirmate în Raportul intermediar din octombrie 2009 și aprobate de Consiliul Afaceri Generale în concluziile sale din 16 noiembrie 2009.

(5) Este necesară o finanțare continuă din partea Uniunii, care să îi permită acesteia să implementeze și să dezvolte în continuare politica sa maritimă integrată în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2008 privind politica maritimă integrată, precum și să urmărească obiectivele sale principale stabilite în Cartea albastră a Comisiei din octombrie 2007, confirmate în Raportul intermediar din octombrie 2009 și aprobate de Consiliul Afaceri Generale în concluziile sale din 16 noiembrie 2009.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Începând cu 2014 va fi nevoie să se asigure resurse suficiente pentru a garanta dezvoltarea și realizarea obiectivelor politicii maritime integrate, fără a submina resursele alocate altor politici, și pentru a stimula în același timp dezvoltarea durabilă a regiunilor maritime ale Uniunii, inclusiv a insulelor și regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Dezvoltarea sectorului maritim acordând sprijin financiar pentru acțiunile legate de politica maritimă integrată ar avea un impact semnificativ în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

Justificare

Consolidarea PMI printr-un program de sprijin ar contribui atât la promovarea dezvoltării armonioase a Uniuni Europene, cât și la atingerea obiectivelor coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute la articolul 174 din TFUE.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate, printre care se numără guvernanța maritimă integrată la toate nivelele, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei, definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate în sistemele de guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

(6) Finanțarea din partea Uniunii ar trebui să fie destinată susținerii activităților exploratorii legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale politicii maritime integrate și a coeziunii teritoriale în acest context specific. Aceste obiective includ guvernanța maritimă integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în continuare și implementarea strategiilor integrate pentru bazinele maritime, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor bazine maritime ale Europei și ale regiunilor de coastă și insulare și, îndeosebi, ale regiunilor ultraperiferice, definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei, care constituie pilonul de mediu al politicii maritime integrate, a limitelor sustenabilității activităților umane, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită pe baza abordării ecosistemice, implicarea mai accentuată a părților interesate de la nivel regional și local în sistemele de guvernanță maritimă integrată pe mai multe niveluri, dezvoltarea în continuare a instrumentelor transsectoriale și a unei abordări transsectoriale pentru elaborarea politicii integrate în vederea îmbunătățirii sinergiilor și coordonării dintre politicile și instrumentele existente prin schimbul de cunoștințe și prin datele legate de domeniul maritim, promovarea dimensiunii internaționale a politicii maritime integrate și creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea.

 

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Nu toate prioritățile și scopurile politicii maritime integrate sunt acoperite de alte instrumente ale Uniunii, precum Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European pentru Pescuit, Al Șaptelea Program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, astfel încât este necesară instituirea unui program de susținere a continuării dezvoltării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul”).

(7) Nu toate prioritățile și scopurile politicii maritime integrate sunt acoperite de alte instrumente ale Uniunii, precum Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European pentru Pescuit, al șaptelea Program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, astfel încât este necesară instituirea unui program de susținere a continuării dezvoltării politicii maritime integrate (denumit în continuare „programul), instrumente care ar trebui, în orice caz, să fie mai bine coordonate în cadrul politicii maritime pentru mai multă eficiență și eficacitate în acest context.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este important ca programul să fie coerent cu celelalte politici ale Uniunii care ar putea avea o dimensiune maritimă, în special cu fondurile structurale, rețeaua transeuropeană de transport, politica comună în domeniul pescuitului, turismul, acțiunile în materie de mediu și schimbări climatice, programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare și politica energetică.

Justificare

Abordarea integrată adoptată de PMI ar trebui să fie aplicată și pentru identificarea de sinergii cu alte politici ale UE care ar putea avea o dimensiune maritimă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Potrivit Comunicării Comisiei din 26 mai 2004 privind un parteneriat consolidat pentru regiunile ultraperiferice (COM(2004)0343), regiunile ultraperiferice ar trebui să joace un rol de punte între Uniune și restul lumii și să adopte strategii maritime regionale care să poată facilita integrarea acestora în regiunea înconjurătoare printr-o cooperare strânsă cu țările învecinate.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Strategia macroregională pentru Marea Baltică și strategia maritimă pentru regiunea Oceanului Atlantic oferă un cadru bun pentru continuarea dezvoltării regiunilor maritime; aceste strategii pot fi urmate de altele, cum ar fi în cazul bazinului Mării Nordului.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Programul trebuie să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor.

(9) Programul trebuie să completeze instrumentele financiare existente și viitoare, puse la dispoziție de Uniune și de statele membre la nivel național și subnațional, pentru promovarea protecției și a utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor și pentru a contribui la consolidarea cooperării între statele membre și regiunile de coastă.

Justificare

Dincolo de problema legată de finanțare, obiectivul promovării și consolidării cooperării și dialogului dintre statele membre și regiunile lor de coastă este esențial pentru succesul PMI.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura eficacitatea finanțării din partea Uniunii, acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament trebuie evaluate cu regularitate.

(15) Pentru a asigura eficacitatea finanțării din partea Uniunii, acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament trebuie evaluate cu regularitate, avându-se în vedere, îndeosebi, impactul teritorial al acestora.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea guvernanței integrate a afacerilor maritime și costiere și a strategiilor integrate pentru bazinele maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și implementarea guvernanței integrate pe mai multe niveluri a afacerilor maritime și costiere și a strategiilor integrate pentru toate bazinele maritime ale Uniunii, asigurând implicarea activă și efectivă a partenerilor, cum ar fi autoritățile locale și regionale, partenerii economici și sociali și reprezentanții societății civile;

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor transsectoriale pentru politicile sectoriale care privesc mările sau coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor legate de mare, de coaste și de legăturile dintre uscat și mare și să creeze sinergii printr-o mai bună coordonare a acestor politici și a instrumentelor lor;

Justificare

Ar trebui adăugată o referire la legăturile dintre uscat și mare pentru a permite o conexiune între PMI și politicile de dezvoltare teritorială. Este important ca zonele litorale să nu fie separate de zonele de interior.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a politicii și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă, asigurând coerența cu prioritățile și acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să sprijine elaborarea în comun a politicii, implicând autoritățile regionale și locale, și să pună în aplicare utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere și creșterea economică sustenabilă, inovarea și ocuparea forței de muncă în sectoarele maritime și regiunile de coastă și insulare, precum și, în special, în regiunile ultraperiferice, asigurând coerența cu legislația Uniunii și cu angajamentele luate la nivel internațional;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin;

(d) să continue definirea, în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și în Directiva-cadru privind politica comunitară în domeniul apei, a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin și a poluării marine, precum și asupra regiunilor de coastă, insulare și ultraperiferice;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să promoveze atât integrarea regională a regiunilor ultraperiferice printr-o abordare integrată a politicii maritime în zonele geografice înconjurătoare, cât și implicarea activă a regiunilor maritime periferice și să încurajeze legăturile dintre aceste regiuni, regiunile ultraperiferice și regiunile insulare cu centrele economice de pe continent;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivele generale ale programului sunt realizate de o manieră care să asigure menținerea unui echilibru regional adecvat în regiune în ceea ce privește finanțarea măsurilor în diferite bazine maritime.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să încurajeze statele membre sau regiunile să elaboreze sau să introducă guvernanța maritimă integrată;

(a) să sprijine statele membre sau regiunile să elaboreze sau să introducă guvernanța maritimă integrată pe mai multe niveluri;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între părțile interesate pe tema aspectelor transsectoriale legate de politica maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul și cooperarea cu și între părțile interesate și partenerii la toate nivelurile de guvernanță, precum și cu societatea civilă și cu reprezentanții profesiilor din domeniul mării, pe tema aspectelor transsectoriale legate de politica maritimă integrată;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, schimbul de informații și de bune practici cu privire la politica maritimă, inclusiv la guvernanță și la politicile sectoriale care au un impact asupra mărilor regionale și regiunilor de coastă, insulare sau ultraperiferice, sau

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să încurajeze coordonarea și căutarea sinergiilor dintre politica maritimă și alte politici ale Uniunii, în special fondurile structurale, rețeaua transeuropeană de transport, politica comună în domeniul pescuitului, acțiunile în materie de mediu și schimbări climatice, Programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare și politica energetică;

Justificare

Abordarea integrată adoptată de PMI ar trebui să fie aplicată și pentru identificarea de sinergii cu alte politici ale UE care ar putea avea o dimensiune maritimă.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă părțile interesate din industrie și cercetare, regiunile, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă părțile interesate din industrie și cercetare, autoritățile locale și regionale și alte autorități publice, precum și organizații neguvernamentale;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) planificării spațiale maritime și gestionării integrate a zonelor de coastă, care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă;

(b) planificării spațiale maritime, gestionării integrate a zonelor de coastă și dezvoltării de legături între uscat și mare, care promovează cooperarea teritorială sau consolidează structurile de cooperare teritorială existente și care asigură un instrument fundamental pentru gestionarea bazată pe ecosistem și pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor de coastă;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) consultarea părților interesate relevante de la nivel regional și local cu privire la aspecte legate de nevoi specifice, precum și cu privire la impactul teritorial al tuturor măsurilor prevăzute;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui secretariat înființat pentru unul sau mai multe dintre aceste scopuri;

(d) punerea în comun, monitorizarea, vizualizarea și asigurarea accesului publicului la un volum semnificativ de date, de bune practici și de baze de date privind proiectele regionale finanțate de Uniune;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) acțiuni referitoare la instrumentele transsectoriale, inclusiv proiecte pilot.

(e) acțiuni referitoare la instrumentele transsectoriale, inclusiv proiectele pilot și strategiile macroregionale.

Justificare

Ar trebui menționate strategiile macroregionale, în special strategiile pentru Marea Baltică, Dunăre și Oceanul Atlantic, care au o importantă dimensiune maritimă.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia ia toate celelalte măsuri necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt efectuate corect și respectă dispozițiile prezentului regulament și ale regulamentului financiar.

(6) Comisia evaluează impactul teritorial al programului și verifică dacă acțiunile finanțate sunt efectuate corect și sunt în concordanță cu măsurile luate în temeiul altor politici și instrumente sectoriale și dacă respectă dispozițiile prezentului regulament și ale regulamentului financiar

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia se asigură că, la implementarea acțiunilor finanțate în cadrul programului, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

PROCEDURĂ

Titlu

Program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

Referințe

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Comisie competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

REGI

7.10.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010

 

 

Examinare în comisie

28.2.2011

 

 

 

Data adoptării

22.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boștinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček


PROCEDURĂ

Titlu

Program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

Referințe

COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Data prezentării la PE

29.9.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2010

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

PECH

7.10.2010

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

25.10.2010

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunțului în plen

PECH

10.3.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

 

 

Articolul 51 - Reuniuni comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

 

Contestarea temeiului juridic

       Data avizului JURI

JURI

24.5.2011

 

 

 

Examinare în comisie

15.3.2011

11.4.2011

 

 

Data adoptării

12.4.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Data depunerii

30.5.2011

Aviz juridic - Politica de confidențialitate