SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

30.5.2011 - (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Georgios Koumoutsakos
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Maria do Céu Patrão Neves, Výbor pre rybné hospodárstvo
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku


Postup : 2010/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0163/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0494),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 74, článok 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0292/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0163/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, články 74 a 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

Odôvodnenie

V týchto článkoch nie sú stanovené žiadne činnosti a možnosť rozhodnúť sa pre neuplatňovanie (opt-out), ktorú majú niektoré členské štáty, by mohla sťažiť vykonávanie programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie o integrovanej námornej politike Európskej únie, - KOM(2007) 575 z 10. októbra 2007 – sa uvádza, že primárnym cieľom integrovanej námornej politiky je rozvoj a implementácia integrovaného, súdržného a prepojeného procesu prijímania rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a námornými sektormi.

(1) V oznámení Komisie o integrovanej námornej politike Európskej únie, - KOM(2007) 575 z 10. októbra 2007 – sa uvádza, že primárnym cieľom integrovanej námornej politiky je rozvoj a implementácia integrovaného, koordinovaného, súdržného, transparentného a ekologického procesu prijímania rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími oblasťami a námornými sektormi.

Odôvodnenie

Navrhované znenie je v súlade s cieľmi uvedenými v článkoch 2 a 3. Navrhované znenie ani text Komisie nie sú doslovnými citáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Vo svojom uznesení z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike EÚ – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy1 Európsky parlament výslovne „podporuje zámer Komisie vyčleniť v nasledujúcich dvoch rokoch na integrovanú námornú politiku finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR s cieľom nadviazať na predchádzajúce projekty v oblasti politiky, správy, udržateľnosti a dozoru“.

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o financovanie integrovanej námornej politiky, poukázať by sa malo nielen na úsilie Rady, ale aj Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Trvalá finančná podpora Únie je potrebná, aby sa Únii umožnilo implementovať a ďalej rozvíjať vlastnú integrovanú námornú politiku v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike a plniť ústredné ciele stanovené v modrej knihe Komisie z októbra 2007, potvrdené v správe o pokroku z októbra 2009 a schválené v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. novembra 2009.

(5) Trvalé financovanie Únie je potrebné, aby sa Únii umožnilo vykonávať a ďalej rozvíjať vlastnú integrovanú námornú politiku v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike a plniť ústredné ciele stanovené v modrej knihe Komisie z októbra 2007, potvrdené v správe o pokroku z októbra 2009 a schválené v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. novembra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1) (5a) Od roku 2014 bude potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje, ktoré umožnia rozvoj a dosiahnutie cieľov integrovanej námornej politiky bez toho, aby sa znížili zdroje vyčlenené na iné politiky, pričom sa zároveň podporí udržateľný rozvoj prímorských oblastí Únie vrátane ostrovov a najvzdialenejších regiónov. Na tento účel sa považuje za potrebné, aby bola politika zahrnutá aj do nového finančného výhľadu na roky 2014–2021.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Rozvoj námorných otázok prostredníctvom finančnej podpory integrovanej námornej politiky bude mať významný vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Odôvodnenie

Zjednotenie integrovanej námornej politiky prostredníctvom programu podpory prispeje k harmonickému rozvoju Európskej únie a k dosiahnutiu cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako sa uvádzajú v článku 174 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, definície hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá tvorí environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti.

(6) Financovanie zo strany Únie by malo byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, náležite zohľadňujúc ich kumulatívny vplyv na základe ekosystémového prístupu, udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, zavádzanie inovácií a konkurencieschopnosť v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch a podporu medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky.

 

(6a) Strategické ciele zahŕňajú integrované riadenie námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalší rozvoj a implementáciu integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, ďalší rozvoj prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky s cieľom zlepšiť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami a nástrojmi prostredníctvom námorných znalostí a nástrojov na výmenu údajov, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, vymedzenie hraníc udržateľnosti ľudských aktivít a ochrana morského a pobrežného životného prostredia a biodiverzity v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii a rámcovej smernice o vode, ktoré tvoria environmentálny pilier integrovanej námornej politiky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z navrhovaných úprav článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Je dôležité, aby bol program dobre zladený s inými politikami Únie, ktoré môžu mať námorný rozmer, najmä so štrukturálnymi fondmi, transeurópskou dopravnou sieťou, spoločnou rybárskou politikou, politikou v oblasti cestovného ruchu, opatreniami v prospech životného prostredia a klímy, rámcovým programom pre výskum a rozvoj a s energetickou politikou.

Odôvodnenie

Integrovaný prístup prijatý prostredníctvom integrovanej námornej politiky by sa mal uplatňovať aj pri hľadaní súčinnosti s inými európskymi politikami, ktoré môžu zahŕňať námorný rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Implementácia programu v tretích krajinách musí prispievať k podpore rozvojových cieľov prijímajúcej krajiny a byť v súlade s ostatnými kooperačnými nástrojmi EÚ, vrátane cieľov a priorít súvisiacich politík EÚ.

(8) Implementácia programu v tretích krajinách by mala prispievať k podpore rozvojových cieľov prijímajúcej krajiny a byť v súlade s ostatnými kooperačnými nástrojmi EÚ, vrátane cieľov a priorít súvisiacich politík EÚ, príslušným acquis a príslušnými medzinárodnými dohovormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Program musí dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží.

(9) Program by mal dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží a aby sa posilňovala efektívnejšia spolupráca medzi členskými štátmi a pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi a pritom zohľadňovala prioritizácia a pokrok národných a miestnych projektov.

Odôvodnenie

Podpora a zlepšovanie spolupráce a dialógu medzi členskými štátmi a ich prímorskými oblasťami sú kľúčové pre úspech integrovanej námornej politiky, aj pre otázku jej financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Pri plnení programu treba dbať na to, aby sa zbytočne nezdvojovali štruktúry, ale aby sa namiesto toho zahŕňali existujúce odvetvové činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Okrem toho by sa mal vypracovať návrh na jeho predĺženie po roku 2013 spolu s návrhom na primeraný finančný rámec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) (13) Ročné programy prác vypracované na účely implementácie programu sa musia prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[].

(13) S cieľom zohľadniť neočakávaný vývoj a zabezpečiť podrobný, ale flexibilný rámec vykonávania by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Delegované akty môžu byť nevyhnutné obzvlášť v záujme aktualizácie operačných cieľov a prijatia programov prác stanovených podľa tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 3 ods. 4c (nový) a k článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na podporu opatrení určených na ďalšiu podporu rozvoja a implementácie integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na podporu opatrení určených na ďalšiu podporu rozvoja a implementácie integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“), ktorého hlavným cieľom je v čo najvyššej miere posilniť trvalo udržateľný rozvoj, hospodársky rast a sociálnu súdržnosť pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónov EÚ prostredníctvom súdržných a koordinovaných politík súvisiacich s námornými záležitosťami a náležitej medzinárodnej spolupráce. Program podporuje udržateľné využívanie morí a oceánov a šírenie vedeckých poznatkov.

Odôvodnenie

Hlavný cieľ by sa mal jasne stanoviť a mal by byť v súlade so stratégiou 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Zásady implementácie

 

1. Komisia implementuje program v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Finančná pomoc z programu sa poskytuje, len pokiaľ nie sú dostupné iné finančné prostriedky Únie.

 

2. Činnosti podporované v programe zodpovedajú cieľom Únie a politikám do roku 2020 a 2050. Všetky členské štáty, námorné odvetvia a pobrežné, ostrovné a najvzdialenejšie regióny môžu využívať program, čím sa vytvára skutočná európska pridaná hodnota. Pokiaľ ide o financovanie opatrení v jednotlivých morských panvách, treba sa usilovať o primeranú regionálnu rovnováhu. Cieľom programu je vytvorenie synergií medzi rozličnými politikami prostredníctvom ich lepšej koordinácie.

 

3. Komisia sa usiluje o aktívne a efektívne zapojenie partnerov, ako sú regionálne a miestne orgány, hospodárski a sociálni partneri, ako aj MVO a organizácii občianskej spoločnosti, ak je to možné a vhodné.

 

4. Dobré riadenie a transparentnosť vo všetkých rozhodovacích procesoch sa uplatňuje pri implementácii programu a tento program sa usiluje prispieť k transparentnosti a dobrému riadeniu všetkých súvisiacich odvetvových politík na úrovni Únie, národnej a regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Táto veta je premiestnená z článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné ciele

Všeobecné ciele

Všeobecnými cieľmi tohto programu sú:

Všeobecnými cieľmi tohto programu sú:

(a) podporovať rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí a integrovaných stratégií súvisiacich s morskými panvami,

(a) podporovať rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí,

 

(aa) podporovať rozvoj a implementáciu stratégií súvisiacich s morskými panvami,

(b) prispievať k rozvoju nástrojov, ktoré siahajú naprieč sektorovými politikami súvisiacimi s morom a pobrežím,

(b) prispievať k rozvoju medzisektorových nástrojov, konkrétne námorného priestorového plánovania, integrácia námorného monitorovania a námorných znalostí na vypracovanie synergií a podporu politík zameraných na moria a pobrežné zóny, najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti, ochrany životného prostredia, výskumu, námornej bezpečnosti, energetiky a rozvoja ekologických námorných technológií;

(c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí a presadzovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

(c) presadzovať ochranu morského prostredia a a najmä biodiverzitu a  udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a ďalej vymedziť hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie, a to predovšetkým v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii a rámcovej smernice o vode;

(d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie, v rámci základnej smernice o námornej stratégii,

 

 

(da) podporovať udržateľný tzv. modrý hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a nové technológie v námorných odvetviach v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch v EÚ,

(e) zlepšovať a rozširovať externú spoluprácu a koordináciu z hľadiska cieľov integrovanej námornej politiky.

(e) zlepšovať a rozširovať externú spoluprácu a koordináciu z hľadiska cieľov integrovanej námornej politiky na základe pokroku diskusie na medzinárodných fórach. V tomto zmysle je mimoriadne dôležité ratifikovať a implementovať Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) a príslušné medzinárodné dohovory.

 

(eb) zviditeľňovať námornú Európu.

Odôvodnenie

Štruktúra všeobecných cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Doplniť by sa mala podpora politiky Únie v oblasti morského práva, ako aj viditeľnosť integrovanej námornej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele

Operačné ciele

Odôvodnenie

Navrhovaný názov je vhodnejší vzhľadom na obsah týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V rámci cieľov stanovených v článku 2 písm. a) b) c) d) je cieľom programu:

1. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. a) (integrované riadenie námorných záležitostí) je úlohou programu:

(a) podporovať členské štáty alebo regióny v tom, aby zaviedli integrované riadenie námorných záležitostí,

(a) podporovať členské štáty a regióny EÚ v tom, aby rozvíjali, zaviedli alebo implementovali integrované riadenie námorných záležitostí,

(b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu so zúčastnenými stranami a medzi nimi, pokiaľ ide o prierezové otázky súvisiace s integrovanou námornou politikou,

(b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu a koordináciučlenskými štátmi, regiónmi EÚ, zúčastnenými stranami, občanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnymi partnermi a medzi nimi a zároveň zaručovať plnú transparentnosť;

(c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti, alebo

(c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu metód, noriem a najlepších postupov,

(d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, vrátane záujmov priemyslu, účastníkov výskumu, regiónov, úradov a mimovládnych organizácií,

(d) podporovať medzisektorové platformy a siete vrátane zástupcov verejných orgánov, regionálnych a miestnych orgánov, priemyslu, účastníkov výskumu, občanov, organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov.

(e) uľahčiť rozvoj spoločných postupov a prístupov.

 

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. aa) (stratégie pre morské panvy) je úlohou programu:

 

(a) podporovať vypracovanie a implementáciu integrovaných stratégií morských paniev vo všetkých európskych morských panvách a častiach morských paniev a existujúcich makroregionálnych stratégií a najmä tých, v ktorých funguje výmena informácií a skúseností medzi rôznymi krajinami a existujú fungujúce viacnárodné štruktúry;

 

(b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu s členskými štátmi, regiónmi a zúčastnenými stranami, občanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnymi partnermi a medzi nimi navzájom;

 

(c) uľahčiť využívanie synergií, poskytovanie informácií a výmenu uplatňovaných metód, noriem a najlepších postupov.

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. b) je cieľom programu podporovať rozvoj:

2. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. b) (nástroje) program bude:

(a) spoločného prostredia na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilňuje bezpečné a chránené využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu a prispievajúc prípadne k ich potrebnému rozvoju.

(a) prispievať k rozvoju spoločného prostredia na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilňuje bezpečné, chránené a ekologické využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu,

(b) námorného priestorového plánovania a integrovanej správy pobrežných zón, z ktorých obe predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí,

(b) uľahčiť spoluprácu členských štátov v oblasti námorného priestorového plánovania, integrovanej správy pobrežných zón a rozvoja prepojení medzi pevninou a morom, napríklad pokiaľ ide o rozvoj experimentálnych a iných opatrení spájajúcich výrobu veternej energie a chov rýb s použitím námorných plošín,

(c) rozsiahlej a verejnosti prístupnej databázy námorných dát a vedomostí vysokej kvality, ktorá uľahčuje zdieľanie, opätovné používanie a šírenie týchto dát medzi rôznymi skupinami používateľov a umožňuje vizuálne zobraziť námorné informácie pomocou webových nástrojov.

(c) prispievať k rozvoju rozsiahlej a verejnosti prístupnej databázy námorných dát a vedomostí vysokej kvality, ktorá uľahčuje poskytovanie, opätovné používanie a šírenie týchto dát medzi rôznymi skupinami používateľov a umožňuje vizuálne zobraziť námorné informácie pomocou webových nástrojov, podľa možnosti využívajúc všetky dostupné programy, ktoré už boli vytvorené na tento účel.

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. d) (ochrana prostredia a udržateľné využívanie) je úlohou programu:

 

(a) prispievať k vymedzeniu a vývoju hraníc udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie;

 

(b) uľahčiť vypracúvanie postupov a noriem,

 

(c) uľahčiť koordináciu medzi členskými štátmi a ďalšími subjektmi pri uplatňovaní ekosystémového prístupu a zásady predbežnej opatrnosti;

 

(d) podporovanie činností na zmiernenie následkov zmeny klímy na námorné pobrežné a ostrovné životné prostredie s osobitným dôrazom na oblasti, ktoré sú najviac vystavené jej dôsledkom;

 

(e) zlepšenie podmienok morského a pobrežného prostredia a zabraňovať a znižovať znečistenie vrátane vyhadzovania odpadkov do mora;

 

(f) prispievať k zachovaniu ekosystémov a biodiverzity;

 

(g) podnecovať výskum na posudzovanie stavu ohrozených ekosystémov, a tak poskytovať základ plánovania na regionálnej a celoštátnej úrovni, a na odhaľovanie legislatívnych nedostatkov týkajúcich sa nezákonného, neregulovaného a neohláseného rybolovu.

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. da) (rast, zamestnanosť a inovácie) je úlohou programu:

 

(a) podporovať iniciatívy zamerané na rast a zamestnanosť v námornom odvetví a v pobrežných a ostrovných regiónoch;

 

(b) podporovať odbornú prípravu, vzdelávanie a možnosti profesijného rastu v námorných profesiách, napríklad odborné vzdelávanie osôb zodpovedných za lode a lodnú dopravu;

 

(c) podporovať činnosti zamerané na zatraktívnenie námorných profesií a na podporu mobility mladých ľudí v námorných odvetviach,

 

(d) posilniť podporu zelených technológií a obnoviteľných morských zdrojov energie, zelenej námornej dopravy a príbrežnej dopravy;

 

(e) podporovať opatrenia na rozvoj a podporu stratégií pobrežného, námorného a ostrovného cestovného ruchu;

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odseky 3 a 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. e) a ako doplnok sektorových politík bude cieľom programu zlepšovať a rozširovať spoluprácu na integrovaných medzisektorových opatreniach s:

3. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. e) (medzinárodný rozmer) bude cieľom programu:

 

(a) podporovať medzinárodné riadenie námorných záležitostí a spoluprácu s tretími krajinami na základe zásad právneho štátu prostredníctvom podpory všeobecného pristúpenia k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve,

 

(aa) podporovať podpisovanie, ratifikáciu a vykonávanie medzinárodných dohôd;

 

(b) dopĺňať odvetvové politiky zlepšením spolupráce prostredníctvom výmeny najlepších postupov a posilniť dialóg na medzinárodnej úrovni na príslušných fórach tam, kde je to nevyhnutné a primerané,

 

(c) rozširovať spoluprácu na integrovaných medziodvetvových opatreniach s:

(a) tretími krajinami, vrátane krajín susediacich s európskou morskou panvou,

– tretími krajinami, najmä krajinami susediacimi s niektorou z európskou morskou panvou,

(b) účastníkmi v tretích krajinách,

ak je to potrebné a vhodné, účastníkmi v tretích krajinách ako regionálnymi orgánmi, výskumnými orgánmi, MVO a podnikmi;

(c) medzinárodnými partnermi organizáciami, najmä z hľadiska medzinárodných záväzkov v oblasti obnovenia ekosystému a iných súvisiacich dohôd.

medzinárodnými partnermi, organizáciami a nástrojmi, najmä z hľadiska medzinárodných záväzkov v oblasti obnovenia ekosystému a iných súvisiacich dohôd.

4. Konkrétne ciele stanovené v odseku 3 sa budú napĺňať v súlade s osobitnými cieľmi stanovenými v odsekoch 1 a 2 a kooperačnými nástrojmi EÚ, berúc do úvahy ciele národných a regionálnych rozvojových stratégií.

Tieto operačné ciele sa budú napĺňať v súlade s nástrojmi EÚ v oblasti vonkajších vzťahov a pristúpenia, berúc do úvahy ciele národných a regionálnych rozvojových stratégií. Podnecuje sa uplatňovanie environmentálnych noriem, ktoré sú najmenej rovnocenné s tými, ktoré sú platné v Únii.

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. eb) (zviditeľnenie) program podporuje nástroje šírenia informácií o integrovanom prístupe k námorným záležitostiam a nástroje komunikácie o týchto otázkach s verejnými a súkromnými zúčastnenými stranami.

Odôvodnenie

Štruktúra cieľov by mala umožniť jasné priradenie operačných cieľov k jednotlivým všeobecným cieľom. Operačné ciele by mali byť konkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Aby sa zohľadnil vývoj, ktorý nebol v čase prijímania tohto nariadenia známy, môže Komisia zmeniť a doplniť tento článok prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 13 a za podmienok stanovených v článkoch 13a a 13b.

Odôvodnenie

Operačné ciele by mali byť podrobné a konkrétne, potrebná je však určitá miera flexibility. Z tohto dôvodu by mala existovať možnosť upraviť ich počas obdobia implementácie. Keďže operačné ciele sú nepodstatnými prvkami tohto legislatívneho aktu, ktoré sú všeobecne uplatniteľné, musí sa použiť článok 290 ZFEÚ o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program môže poskytovať finančnú pomoc pre opatrenia v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3, ako napríklad:

Program môže poskytovať finančnú pomoc na tieto druhy opatrení v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3:

(a) štúdie a kooperačné programy,

(a) štúdie, výskumné a operačné kooperačné programy vrátane vzdelávacích programov, programov odbornej prípravy a rekvalifikácie;

(b) zdieľanie verejne prístupných informácií a najlepších postupov, zvyšovanie povedomia a súvisiaca komunikácia a šírenie, vrátane propagačných kampaní a udalostí a vytvorenie a správa internetových stránok,

(b) zdieľanie verejne prístupných informácií a najlepších postupov, zvyšovanie povedomia a súvisiaca komunikácia a šírenie informácií vrátane propagačných kampaní a podujatí a vytvorenie a správa internetových stránok a príslušných sociálnych sietí a databáz;

(c) konferencie, semináre, pracovné semináre a fórum zúčastnených strán,

(c) konferencie, semináre, pracovné semináre, fóra zúčastnených strán a odborná príprava pre príslušné profesijné skupiny;

(d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou, a to aj prostredníctvom sekretariátu vytvoreného podľa okolností na jeden alebo niekoľko účelov,

(d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou, a to aj prostredníctvom sekretariátu vytvoreného podľa okolností na jeden alebo niekoľko účelov, pričom prednosť budú mať projekty týkajúce sa získavania a spracovania údajov v súlade so spoločnými jednotnými normami;

(e) opatrenia súvisiace s prierezovými nástrojmi, vrátane skúšobných projektov.

(e) opatrenia súvisiace s prierezovými nástrojmi, vrátane skúšobných projektov.

Odôvodnenie

Zoznam možných druhov opatrení by mal byť podrobný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančná pomoc udelená v rámci programu sa môže udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, či už spravovanej na základe súkromného alebo verejného práva, vrátane agentúr Únie.

1. Finančná pomoc udelená v rámci programu sa môže udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, či už spravovanej na základe súkromného alebo verejného práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Program by mali využívať členské štáty a zúčastnené strany v týchto štátoch.

Odôvodnenie

V súlade s hlavným cieľom, ako sa navrhuje vložiť v článku 1, by mal byť rast v Únii prioritou, kým tretie krajiny a zúčastnené strany v tretích krajinách by nemali byť vylúčené zo zoznamu možných príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Program môžu využívať tretie krajiny, zúčastnené strany v tretích krajinách medzinárodné organizácie alebo orgány, ktoré plnia jeden alebo niekoľko všeobecných alebo osobitných cieľov stanovených v článkoch 2 a 3.

2. Program môžu využívať tretie krajiny, zúčastnené strany v tretích krajinách a medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie alebo iné orgány, ktoré plnia jeden alebo niekoľko všeobecných a operačných cieľov stanovených v článkoch 2 a 3, a to v súlade článkom 2 písm. e) a článkom 3 ods. 3.

Odôvodnenie

V súlade s hlavným cieľom, ako sa navrhuje vložiť v článku 1, by mal byť rast v Únii prioritou, kým tretie krajiny a zúčastnené strany v tretích krajinách by nemali byť vylúčené zo zoznamu možných príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podmienky oprávnenosti na účasť na postupe sú definované v súvisiacich výzvach na predkladanie ponúk alebo vyhlásení verejnej súťaže.

3. Podmienky oprávnenosti na účasť na postupe sú vymedzené v programe prác a v súvisiacich výzvach na predloženie návrhov alebo výzvach na predloženie ponúk.

Odôvodnenie

Vymedzenie oprávnenosti predstavuje pravidlá všeobecného uplatnenia, ktoré dopĺňajú tento legislatívny akt. Preto sa musia stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Implementačné opatrenia

Programy prác

1. Komisia implementuje program v súlade s finančným nariadením.

 

2. Na implementovanie programu musí Komisia v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 prijať ročné programy prác v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

2. Ako rámec implementácie programu musí Komisia v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 prijať jeden alebo niekoľko programov prác na príslušné obdobia pomocou delegovaných aktov v súlade s článkom 13 a riadi sa pritom podmienkami uvedenými v článku 13a a 13b.

3. Z hľadiska grantov musí ročný program prác podrobne uvádzať:

3. Z hľadiska grantov musia programy prác podrobne uvádzať:

(a) priority roka, ciele, ktoré treba splniť, a predpokladané výsledky spolu s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre daný finančný rok,

(a) priority na príslušné obdobie, ciele, ktoré treba splniť, a predpokladané výsledky spolu s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre každý finančný rok,

(b) názvy a predmet opatrení,

(b) názvy a predmet opatrení,

(c) spôsoby implementácie,

(c) spôsoby implementácie,

(d) základné kritériá výberu a kritériá udeľovania, ktoré sa majú použiť pri výbere návrhov,

(d) základné kritériá výberu a kritériá udeľovania, ktoré sa majú použiť pri výbere návrhov,

(e) v závislosti od okolností, ktoré odôvodňujú udelenie grantu bez zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov na základe jednej z výnimiek stanovených v článku 168 nariadenia Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002,

 

(f) maximálny rozpočet a maximálny možný podiel spolufinancovania každého opatrenia, a ak uvažuje o použití rôznych podielov, potom aj kritériá použité pre každý podiel,

(f) maximálny rozpočet a maximálny možný podiel spolufinancovania každého opatrenia, a ak uvažuje o použití rôznych podielov, potom aj kritériá použité pre každý podiel,

(g) časový harmonogram zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov.

(g) časový harmonogram zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov.

4. Z hľadiska zmlúv o verejnom obstarávaní musí ročný program podrobne uvádzať:

4. Z hľadiska zmlúv o verejnom obstarávaní musia programy prác podrobne uvádzať:

(a) názvy a predmet opatrení,

(a) názvy a predmet opatrení,

(b) maximálny rozpočet pre každé opatrenie,

(b) maximálny rozpočet pre každé opatrenie,

(c) účel opatrenia,

(c) účel opatrenia,

(d) spôsoby implementácie,

(d) spôsoby implementácie,

(e) predbežný časový rámec začiatku obstarávania.

(e) predbežný časový rámec začiatku obstarávania.

5. Opatrenia vyplývajúce z článku 9 nie sú súčasťou ročného programu prác.

5. Opatrenia podľa článku 9 nie sú súčasťou programov prác.

Odôvodnenie

Uvedené prvky sú pravidlami všeobecného uplatnenia, ktoré dopĺňajú tento legislatívny akt. Preto sa musia stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov. Keďže trvanie tohto programu je len dva a pol roka, Komisia by nemala byť obmedzená ročným plánovaním, ak sú vhodnejšie iné obdobia plánovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schváli rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky, ako aj príslušnú nomenklatúru, schváli rozpočtový orgán v rámci limitov súčasného finančného rámca, bez toho, aby bola ohrozená realizácia súčasných programov a činností, čím sa zabráni preskupovaniu v rámci príslušného okruhu súčasného finančného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Rozpočtové zdroje vyčlenené na program sa čerpajú z marže dostupnej v okruhu 2 súčasného finančného rámca 2007 – 2013 bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Oblasti výdavkov na rôzne ciele

 

Finančný rámec ustanovený v článku 8 sa vyčleňuje na tieto oblasti prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 13 a za podmienok stanovených v článkoch 13a a 13b:

 

(a) integrované riadenie námorných záležitostí a činnosti súvisiace s morskými panvami,

 

(b) nástroje na rozvoj integrovanej námornej politiky,

 

(c) podpora medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a zlepšenie viditeľnosti európskych námorných činností,

 

(d) vymedzenie limitov udržateľnosti námorných činností prostredníctvom rámcovej smernice o námornej stratégii, ako aj udržateľný hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a inovácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia podnikne všetky ďalšie kroky potrebné na to, aby overila, či sa financované opatrenia implementujú riadne a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia a finančného nariadenia.

6. Komisia overí, či sa financované opatrenia implementujú riadne a či sú v súlade s opatreniami v rámci iných sektorových politík a nástrojov a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hodnotenie

Podávanie správ, hodnotenie a predĺženie

 

Európsky parlament a Rada musia byť pravidelne a včas informovaní o práci Komisie.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dodatočnú hodnotiacu správu najneskôr do 31. decembra 2014.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade

 

(a) správu o pokroku najneskôr do 31. decembra 2012. Správa o pokroku zahŕňa hodnotenie vplyvu programu na iné politiky Únie.

 

(b) dodatočnú hodnotiacu správu najneskôr do 31. decembra 2014.

 

Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh na predĺženie programu po roku 2013 s príslušným finančným rámcom.

Odôvodnenie

Podávanie správ je kľúčovým prvkom zodpovednej implementácie a malo by sa posilniť. Pred prípadným legislatívnym návrhom týkajúcim sa nasledujúceho programu v oblasti integrovanej námornej politiky je nevyhnutná správa o pokroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradný výbor

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Pri vypracovávaní ročných programov prác predpokladaných článkom 7 ods. 2 bude Komisii asistovať poradný výbor.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4c, článku 7 a článku 8a sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článku 8 ods. 1.

2. Keď nejaký text odkazuje na tento odsek, potom sa uplatnia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 13a a 13b.

Odôvodnenie

V legislatívnych aktoch sa musia výslovne stanoviť podmienky, ktorým delegovanie právomocí podlieha.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

Odvolanie delegovania právomoci

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4b a v článku 7 ods. 2 kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

V legislatívnych aktoch sa musia výslovne stanoviť podmienky, ktorým delegovanie právomocí podlieha.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 13b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13b

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený. Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Odôvodnenie

V legislatívnych aktoch sa musia výslovne stanoviť podmienky, ktorým delegovanie právomocí podlieha.

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Integrovaná námorná politika presadzuje integrovaný prístup k správe a riadeniu oceánov, morí a pobreží a podporuje interakciu medzi všetkými politikami EÚ týkajúcimi sa mora. Účelom navrhovaných finančných prostriedkov vo výške 50 mil. EUR je pokračovať v činnostiach, ktoré prebiehajú od roku 2007.

Základy integrovanej námornej politiky sú položené. Európsky parlament prijal uznesenia v rokoch 2007[1], 2008[2] a 2010[3] ako reakciu na zelenú knihu Komisie[4] a jej oznámenie o integrovanej námornej politike Európskej únie (KOM(2007)0575). Prostredníctvom prípravných činností a pilotných projektov, ktorých trvanie bolo z ich povahy obmedzené na dva alebo tri roky, bolo financovaných niekoľko iniciatív.

Nariadenie zavádza program, ktorý zabezpečí stabilný rámec s cieľom pokračovať v ich podpore aj v rokoch 2011 až 2013.

Hlavnými problémovými oblasťami, ktorými sa tento návrh správy zaoberá, sú:

- lepšie vymedzenie cieľov programu,

- jasný postoj k jeho financovaniu,

-  väčšie zapojenie zákonodarcov do ďalšieho procesu prijímania rozhodnutí prostredníctvom delegovaných aktov a podávanie správ.

 • [1]  Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o budúcnosti námornej politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria, Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 531.
 • [2]  Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie, Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 30.
 • [3]  Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy, P7_TA-PROV(2010)0386.
 • [4]  Zelená kniha o budúcnosti námornej politiky Únie: Európska vízia pre oceány a moria, KOM (2006)0275.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

 

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT

2009 - 2014

Výbor pre právne veci

Predseda

27.5.2011

Vážený pán Brian Simpson

predseda

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu ďalšieho rozvoja integrovanej námornej politiky (KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD)(COD)),

Vážený pán predseda,

V liste z 18. apríla 2011 ste v súlade s článkom 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci, aby poskytol stanovisko k zmene právneho základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky („návrh”) z článkov 43 ods. 2, 74 a 77 ods. 2, 91 ods. 1 a100 ods. 2, 173 ods. 3, 175, 188, 192 ods. 1, 194 ods. 2 a 195 ods. 2 ZFEÚ na články 43 ods. 2, 91 ods. 1 a 100 ods. 2, 173 ods. 3, 175, 188, 192 ods. 1, 194 ods. 2 a 195 ods. 2 ZFEÚ. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) pridávajú k navrhovanému právnemu základu články 165 ods. 4 a 166 ods.4 ZFEÚ.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 24. mája 2011.

I. Východiská

Komisia predložila návrh 29. septembra 2010 v nadväznosti na svoje oznámenie s názvom Integrovaná námorná politika z októbra 2007 (tzv. modrá kniha)1 a na správu o pokroku integrovanej námornej politiky EÚ z 15. októbra 20092, a ako reakciu na závery Rady zo 16. novembra 2009, v ktorých vyzvala Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na financovanie činností v oblasti integrovanej námornej politiky v rámci existujúceho finančného výhľadu s perspektívou nadobudnutia účinnosti do roku 2011.

Integrovaná námorná politika (INP) pomáha presadzovať medzisektorový prístup k riadeniu námorných záležitostí. Pomáha lepšie identifikovať synergiu medzi všetkými politikami EÚ, ktoré súvisia s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a námornými sektormi – konkrétne politikami v oblasti ochrany životného prostredia, námornej dopravy, energetiky, výskumu, priemyslu, rybného hospodárstva a regionálnymi politikami.

Akčným plánom sprevádzajúcim modrú knihu sa stanovuje niekoľko opatrení, ktoré Komisia navrhuje ako prvý krok implementácie novej integrovanej námornej politiky Únie. Až do konca roka 2010 boli opatrenia INP financované v súlade s ustanoveniami článkov 49 ods. 6 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 42 súvisiacich implementačných pravidiel, ktorými sa zabezpečuje financovanie pilotných programov a prípravných projektov. Toto riešenie je však provizórne a činnosti na zostávajúce obdobie súčasného finančného výhľadu (2011 – 2013) si budú vyžadovať ďalšiu finančnú podporu.

Cieľom návrhu je teda poskytnúť náležité finančné prostriedky na ďalší rozvoj a plnenie INP a určiť stabilný finančný rámec na obdobie 2011 – 2013 vymedzením finančného rámca.

Vo svojom uznesení z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike EÚ – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) Európsky parlament výslovne „podporuje zámer Komisie vyčleniť v nasledujúcich dvoch rokoch na integrovanú námornú politiku finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR s cieľom nadviazať na predchádzajúce projekty v oblasti politiky, správy, udržateľnosti a dozoru“.

II. Právny základ, ktorý navrhuje Komisia

V dôvodovej správe k návrhu Komisia uvádza, že zmluva neobsahuje výslovný právny základ, na ktorom by mohla spočívať INP. Zahŕňa však mnohé sektorové politiky EÚ s vplyvom na moria a pobrežia. Z tohto dôvodu patria k navrhovanému právnemu základ tieto články: 43 ods. 2, 74 a 77 ods. 2, 91 ods. 1 a 100 ods. 2, 173 ods. 3, 175, 188, 192 ods. 1, 194 ods. 2 a 195 ods.2 ZFEÚ s týmto znením:

„Článok 43 ods. 2

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.“

„Článok 74

Rada prijíma opatrenia na zabezpečenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov v oblastiach uvedených v tejto hlave, ako aj medzi týmito útvarmi a Komisiou. Koná na návrh Komisie s výhradou článku 76 a po porade s Európskym parlamentom.”

„Článok 77 ods. 2

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia týkajúce sa:

(a) spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt,

(b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice,

(c) podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne cestovať v rámci Únie,

(d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc,

(e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní vnútorných hraníc.”

„Článok 91 ods. 1

1. Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:

(a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,

(b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu,

(c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy,

(d) ďalšie potrebné ustanovenia.”

„Článok 100 ods. 2

2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.”

„Článok 173 ods. 3

1. Únia a členské štáty zabezpečia podmienky potrebné na existenciu konkurencieschopnosti priemyslu Únie.

V súlade so systémom otvorených a konkurenčných trhov sa preto ich činnosť zameria na:

– urýchlenie adaptácie priemyslu na štrukturálne zmeny,

– podporu prostredia, ktoré je priaznivé pre vytváranie a rozvoj podnikov v celej Únii, najmä malých a stredných podnikov,

– podporu prostredia priaznivého pre spoluprácu medzi podnikmi,

– pomoc pri lepšom využívaní priemyselného potenciálu, inovačného, výskumného a technického rozvoja.

2. ....

3. Únia prispieva k dosahovaniu cieľov uvedených v odseku 1 prostredníctvom politík a činností, ktoré uskutočňuje podľa ostatných ustanovení zmlúv. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom rozhodnúť o špecifických opatreniach na podporu činností vykonávaných členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

Táto hlava neposkytuje Únii dôvod na zavedenie akéhokoľvek opatrenia, ktoré by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže alebo ktoré by obsahovalo daňové ustanovenia alebo ustanovenia týkajúce sa práv a záujmov zamestnaných osôb.”

„Článok 175

Členské štáty riadia a koordinujú svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli aj ciele uvedené v článku 174[1]. Formulovanie a uskutočňovanie politík a činností Únie a uplatňovanie vnútorného trhu prihliada na ciele uvedené v článku 174 a prispieva k ich dosiahnutiu. Únia podporuje dosiahnutie týchto cieľov aj prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – sekcie usmerňovania, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj), Európskej investičnej banky a ďalších finančných nástrojov.

Komisia predkladá každé tri roky správu Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o pokroku pri dosahovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a o spôsobe, akým k tomu prispeli prostriedky uvedené v tomto článku. Táto správa bude v prípade potreby doložená príslušnými návrhmi.

Ak sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Únie, sú okrem fondov nevyhnutné aj iné osobitné opatrenia, môžu ich Európsky parlament a Rada prijať po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.”

„Článok 188

Rada prijme na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovenia uvedené v článku 187[2].

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom, prijmú ustanovenia uvedené v článkoch 183, 184 a 185[3]. Prijatie doplnkových programov si vyžaduje súhlas dotknutých členských štátov.”

„Článok 192 ods. 1

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191[4].“

„Článok 194 ods. 2

1. V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi tieto ciele:

(a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky,

(b) zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii,,

(c) presadzovať energetickú účinnosť, úspory energie a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie a

(d) podporovať prepojenie energetických sietí.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c).

„Článok 195 ods. 2

1. Únia dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví.

Na tento účel sa činnosť Únie zameriava na:

(a) podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví,

(b) podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe.

2. Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, ustanovia osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.“

III. Prístup Súdneho dvora

Výber právneho základu opatrenia Únie musí vychádzať z objektívnych faktorov podliehajúcich súdnemu preskúmaniu, ku ktorým patrí predovšetkým cieľ a obsah opatrenia.

Opatrenie by v zásade malo vychádzať len z jedného právneho základu. Ak totiž preskúmanie opatrenia Únie preukáže, že obsahuje dve zložky, ak jednu z nich možno označiť ako hlavný cieľ alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý vyžaduje hlavný cieľ alebo hlavná zložka[5].

Len ak sa výnimočne stanoví, že opatrenie súčasne sleduje niekoľko cieľov, alebo má viaceré zložky, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jedna z nich nie je vo vzťahu k inej zložke sekundárna a nepriama, toto opatrenie sa musí zakladať na viacerých príslušných právnych základoch[6].

IV. Analýza navrhovaných právnych základov

V odôvodnení 1 návrhu sa pripomína, že prvoradým cieľom INP je „ ... rozvoj a implementácia integrovaného, súdržného a prepojeného procesu prijímania rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a námornými sektormi”.

Aby sa mohol sledovať tento cieľ, je potrebná trvalá finančná podpora Únie. Cieľom návrhu je zabezpečiť primeraný finančný základ opatrení, ktorý by mal ďalej slúžiť na podporu rozvoja a implementácie INP.

V článkoch 2 a 3 návrhu sú stanovené všeobecné a konkrétne ciele, na ktoré sa musí zameriavať program na podporu opatrení v záujme rozvoja a implementácie INT.

Články 4 a 5 návrhu stanovujú pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré sú oprávnené na finančnú pomoc, a druhy finančnej pomoci. V článku 6 sú uvedení príjemcovia finančnej podpory. Ďalšie ustanovenia návrhu sa týkajú okrem iného vykonávacích postupov, rozpočtových zdrojov a monitorovania a hodnotenia opatrení financovaných v rámci tohto programu.

Navrhujú sa viaceré právne základy. Na to, aby bolo možné rozhodnúť, či je táto kombinácia viacerých právnych základov odôvodnená, je potrebné potvrdiť, že navrhnuté opatrenie výnimočne sleduje viacero cieľov alebo má viaceré zložky, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jedna z nich nie je vo vzťahu k inej zložke sekundárna a nepriama Takisto by legislatívne postupy, ktoré sú potrebné na prijatie opatrení na základe jednotlivých ustanovení zmluvy, ktoré sú súčasťou viacnásobného právneho základu, nemali byť v rozpore.

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ patrí do hlavy III Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Umožňuje riadnym legislatívnym postupom prijímať opatrenia zamerané na uzákonenie politiky Únie v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva (články 38 – 40 ZFEÚ). Článok 2 písm. b) a c) a článok 3 ods. 2 návrhu uvádzajú, že k všeobecným cieľom patrí podpora udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov. Preto sa zdá, že článok 43 ods. 2 ZFEÚ by mohol byť vhodným právnym základom opatrení sledujúcich tento cieľ.

Článok 74 a článok 77 ods. 2 ZFEÚ sa týkajú oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Článok 74 ZFEÚ Rade umožňuje prijímať opatrenia na zabezpečenie administratívnej spolupráce členských štátov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príslušná hlava zmluvy. Opatrenia sa prijímajú na základe konzultačného postupu. Článok 77 ods. 2 umožňuje prijímanie opatrení týkajúcich sa spoločnej politiky v oblasti víz, hraničných kontrol a azylu riadnym legislatívnym postupom. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že i) INP nepredpokladá žiadne opatrenia podľa uvedených článkov; ii) možnosť rozhodnúť sa pre neuplatňovanie predpisov (opt-out), ktorú majú niektoré členské štáty v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, by mohla sťažiť vykonávanie programu a z právneho hľadiska (a nakoniec aj logicky) sa zdá nemožným kombinovať právne základy, ktoré vyžadujú účasť všetkých členských štátov, s inými, ktoré umožňujú určitým členským štátom opt in/out; iii) článok 74 ZFEÚ predpokladá osobitný legislatívny postup, ktorý je nezlučiteľný s postupom stanoveným v inom právnom základe[7]. Teda ani článok 74, ani článok 77 ods. 2 ZFEÚ nepredstavujú v tomto prípade vhodný právny základ.

Článok 91 ods. 1 a článok 100 ods. 2 ZFEÚ patria do hlavy VI týkajúcej sa spoločnej dopravnej politiky. Článok 91 umožňuje, aby zákonodarca stanovil pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj vhodné ustanovenia týkajúce sa dopravnej bezpečnosti. Článok 100 ods. 2 odkazuje najmä na „vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu“. Hoci sa články 2 a 3 návrhu nezmieňujú o námornej doprave ako takej a nikde v návrhu sa námorná doprava konkrétne neuvádza, táto oblasť patrí do integrovaného riadenia námorných záležitostí a mohli by sa jej týkať prierezové nástroje v námornej oblasti. Na obe sa vzťahujú ciele návrhu.

Článok 173 ods. 3 ZFEÚ sa zameriava na opatrenia týkajúce sa konkurencieschopnosti priemyslu Únie. Stanovuje konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je okrem iného urýchlenie adaptácie priemyslu na štrukturálne zmeny, podpora prostredia, ktoré je priaznivé pre vytváranie a rozvoj podnikov v celej Únii, najmä malých a stredných podnikov, a podpora prostredia priaznivého pre spoluprácu medzi podnikmi. Je potrebné uviesť, že cieľ návrhu zodpovedá cieľu ustanovenia, najmä prostredníctvom cieľa podporovať spoločné prijímanie rozhodnutí a udržateľný hospodársky rast, inovácie a zamestnanosť v námornej oblasti. Malo by sa to preto považovať za jeden z hlavných cieľov návrhu.

Článok 175 ZFEÚ patrí do hlavy XVIII týkajúcej sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Umožňuje prijímanie opatrení na základe riadneho legislatívneho postupu, ak sa preukáže potreba iných osobitných opatrení nad rámec už etablovaných štrukturálnych fondov. Tieto opatrenia by sa mali zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňou rozvoja rôznych regiónov členských štátov.

Návrh zdôrazňuje, že je potrebné podporovať inovácie a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach (článok 2 písm. c)), uľahčovať výmenu najlepších postupov a vytvoriť medzisektorové kooperačné platformy a siete (článok 3 ods. 1 písm. d)), ktoré povedú k znižovaniu rozdielov medzi rôznymi úrovňami rozvoja v námornom priestore. Aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh (č. 14), ktorý predložil výbor, stanovuje ako hlavný cieľ návrhu „v čo najvyššej miere posilniť trvalo udržateľný rozvoj, hospodársky rast a sociálnu súdržnosť pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónov EÚ prostredníctvom súdržných a koordinovaných politík súvisiacich s námornými záležitosťami a náležitej medzinárodnej spolupráce“.

Článok 192 ods. 1 ZFEÚ umožňuje riadnym legislatívnym postupom prijímať opatrenia zamerané na uzákonenie politiky Únie podľa článku 191, ktoré sa týkajú zachovávania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a šetrného a rozumného využívania prírodných zdrojov. Návrh sa viackrát zmieňuje o podpore udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov a stanovení hraníc udržateľnosti ľudských činností, ktoré vplývajú na morské prostredie (článok 2 písm. c) a d)). Poukazuje aj na námorné priestorové plánovanie a integrovanú správu pobrežných zón, ktoré predstavujú nástroj ekosystémového riadenia a udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí.

Článok 194 ods. 2 ZFEÚ stanovuje prijatie opatrení riadnym legislatívnym postupom v oblasti energetickej politiky Únie. Článok 194 ods. 1 sa zmieňuje o energetickej účinnosti a úspore energie, vývoji nových a obnoviteľných zdrojov energie a prepojení energetických sietí. Pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil výbor, bola do zoznamu všeobecných cieľov návrhu doplnená oblasť energií. Článok 2 zdôrazňuje aj potrebu udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov.

Napokon článok 195 ods. 2 ZFEÚ sa týka opatrení Únie, ktorých cieľom je doplniť opatrenia členských štátov v odvetví cestovného ruchu vytváraním priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví a podporou spolupráce členských štátov, najmä výmenou osvedčených postupov. Je potrebné poznamenať, že ciele programu prispejú k realizácii opatrení Únie v tejto oblasti.

Na schôdzi, ktorá sa konala 24. mája 2011, sa Výbor pre právne veci jednomyseľne[8] rozhodol odporučiť, aby sa návrh Komisie s cieľom ustanoviť program na podporu ďalšieho rozvoja integrovanej námornej politiky zakladal na článku 43 ods. 2, článku 91 ods. 1, článku 100 ods. 2, článku 173 ods. 3, článku 175, článku 188, článku 192 ods. 1, článku 194 ods. 2 a článku 195 ods. 2 ZFEÚ, a informovať, že článok 74 a článok 77 ods. 2 nie sú v tomto prípade správnymi právnymi základmi.

S pozdravom

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Článok 174
  Na podporu celkového harmonického rozvoja Únie rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
  Únia sa predovšetkým zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch.
  V rámci dotknutých regiónov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny.
 • [2]  Článok 187
  Únia môže zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie programov Únie v oblasti výskumných a pilotných programov a programov technologického rozvoja.
 • [3]  Článok 183
  Na uskutočnenie viacročného rámcového programu Únia stanoví:
  – pravidlá účasti podnikov, výskumných stredísk a univerzít,
  – pravidlá pre šírenie výsledkov výskumu.
  Článok 184
  Pri uskutočňovaní viacročného rámcového programu možno rozhodnúť o doplnkových programoch, na ktorých sa zúčastnia len niektoré členské štáty, ktoré ich financujú aj s prípadnou účasťou Únie.
  Únia prijme pravidlá týkajúce sa týchto doplnkových programov, najmä so zreteľom na šírenie poznatkov a na prístup iných členských štátov k týmto poznatkom.
  Článok 185
  Pri uskutočňovaní viacročného rámcového programu môže Únia so súhlasom príslušných členských štátov vydať ustanovenie pre účasť na výskumných a rozvojových programoch, ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty, vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na vykonanie týchto programov.
 • [4]  Článok 191
  1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:
  – zachovávanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
  – ochrana ľudského zdravia,
  – šetrné a rozumné využívanie prírodných zdrojov,
  – podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.
  2. Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.
  V tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného prostredia zahŕňajú, ak je to vhodné, ochrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať predbežné opatrenia z ekologických a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú inšpekčnému postupu Únie.
  3. Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Únia prihliadne na:
  – dostupné vedecké a technické údaje,
  – dostupné vedecké a technické údaje,
  – podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Únie,
  – potenciálne výhody a náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou,
  – hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako celku a vyrovnaný rozvoj jeho regiónov.
  4. Únia a členské štáty v rámci svojej pôsobnosti spolupracujú s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Dojednania o spolupráci s Úniou môžu byť predmetom dohôd medzi Úniou a príslušnými tretími stranami.
  Predchádzajúci pododsek nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.
 • [5]  Prípad C-91/05 Komisia v. Rada [2008] ESD I- 3651.
 • [6]  Prípad C-338/01 Komisia v. Rada [2004] ESD I- 4829.
 • [7]  Vec C-178/03, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107.
 • [8]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), Raffaele Baldassarre (podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka a Pablo Arias Echeverría v súlade s článkom 187 ods. 2.

STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo (*) (6.4.2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Maria do Céu Patrão Neves

(*)       Pridružený výbor – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. História vzniku integrovanej námornej politiky

Predložením zelenej knihy o integrovanej námornej politike 7. júna 2006 bola inštitucionálne vytvorená holistická vízia mora, ktorej základným cieľom je okrem formulovaného prístupu k námorným činnostiam aj maximalizácia udržateľného využívania mora bez toho, aby v dôsledku toho došlo k ohrozeniu rastu námorného hospodárstva a pobrežných regiónov a k ohrozeniu zachovania morského ekosystému.

Integrovaná námorná politika bola odvtedy prijatá ako nový a sľubný prístup k morskému priestoru a európskemu pobrežiu, zameraný na optimálny a udržateľný rozvoj všetkých námorných činností v Európskej únii.

2. Rozmanité hodnoty mora

Vhodnosť integrovanej námornej politiky vyplýva z nevyhnutného rozpoznania rozmanitých hodnôt mora, pre ktoré je nutná politika proporcionálne prihliadajúca všetko zahrnujúcim a artikulovaným spôsobom na rôzne hodnoty, ktoré predstavuje morský priestor.

Táto rozmanitosť hodnôt mora predstavuje rozhodujúci faktor najmä pre konkurencieschopnosť EÚ, udržateľný rozvoj, bezpečnosť námorného a pozemného európskeho priestoru a zásobovanie energiami a potravinami, čo sú niektoré z cieľov stratégie Európa 2020. Môžeme uviesť niektoré z hodnôt, ktoré sa začali uprednostňovať len nedávno, či už je to výstavba parkov veterných elektrární mimo pevniny, investície do technológie využívajúcej energiu prílivu, akvakultúra mimo pevniny alebo mnohé ďalšie aspekty takzvanej blue technology, ktoré spoločne s tradičnejšími odvetviami v oblasti využívania mora, ako je napríklad doprava (európskymi námornými prístavmi prechádza každoročne viac než 350 miliónov cestujúcich a 3,5 milióna ton tovaru) a rybolov (odvetvie rybného hospodárstva v Európskej únii je tretie najväčšie na svete a dodáva každoročne približne 6,9 milióna ton rýb), znamenajú, že integrovaná námorná politika je v procese rastu Európskej únie základnou a nevyhnutnou prioritou.

K tomu je možné ešte dodať skutočnosť, že more predstavuje významný faktor spoločenského a kultúrneho rozvoja s priamym aj nepriamym vplyvom na mnohých Európanov. V skutočnosti viac než polovica Európanov žije v územnom páse do 50 km od pobrežnej línie.

3. Integrovaná námorná politika: plán činnosti

Po predložení zelenej knihy o integrovanej námornej politike v roku 2006 prikročila Európska komisia 10. októbra 2007 k uverejneniu oznámenia s názvom Integrovaná námorná politika Európskej únie (SEK(2007)1278). V tomto oznámení sa pre všetky dôležité oblasti súvisiace s morom, predovšetkým pre dopravu, rybolov, ochranu životného prostredia, energetiku, priemysel, zamestnanosť, výskum, vonkajšie vzťahy a iné, navrhuje súbor činností v jednotlivých odvetviach a zdôrazňuje sa, že je nevyhnutné podporiť súčinnosť pomocou integrovaného prístupu k rôznym odvetvovým politikám.

Inštitúcie Spoločenstva, členské štáty a regióny teda začali proces tvorby riadiacich štruktúr, ktoré majú zaistiť, aby sa na perspektívy príslušných námorných politik už nepozeralo izolovaným spôsobom, ale aby sa začali rozvíjať vo vzájomných dynamických vzťahoch s ostatnými oblasťami politických intervencií a aby sa prijal komplexný prístup. Súčasne sa začínajú podporovať a zavádzať meziodvetvové nástroje, ako napríklad usporiadanie námorného priestoru, integrovaný dohľad nad morským priestorom alebo jeho poznávanie, a možno dúfať, že začnú prispievať k významnému zlepšeniu spôsobu spravovania námorného priestoru a pobrežných oblastí.

4. Odvetvie rybného hospodárstva ako neoddeliteľná súčasť integrovanej námornej politiky

Rybolov a akvakultúra majú vlastné osobitné nároky a vlastnosti, pokiaľ ide o využívanie morského prostredia a zachovanie podmienok obnovy a rozvoja rybných zdrojov, z ktorých vyplýva potreba uskutočniť výskumné programy a súbor ďalších opatrení, ktoré musia byť náležite začlenené do súvislosti s integrovanou námornou politikou.

Európska únia ako jedna z hlavných svetových rybárskych mocností a ako najväčší trh so spracovanými produktmi využívajúcimi ryby ako surovinu sa musí usilovať o udržateľnosť a výnosnosť tejto činnosti, ktorá je vlastne jednou z najstarších námorných činností ľudstva.

Ryby sú produktom s vysokou výživovou hodnotou a predstavujú, a vždy aj predstavovali, základnú zložku stravy Európanov.

Napriek tendencii nadmerného využívania niektorých rybolovných zdrojov, ktorú treba zvrátiť, si odvetvie rybného hospodárstva zachováva v súvislosti s námornými činnosťami štatút odvetvia s vysokým významom a očakáva sa, že vďaka reforme spoločnej rybárskej politiky bude toto odvetvie z ekonomického hľadiska udržateľnejšie a výnosnejšie.

5. Úvahy spravodajkyne

Spravodajkyňa sa domnieva, že integrovaná námorná politika musí byť pre Európu strategickou prioritou. V tomto zmysle pokladá za dôležité všetky iniciatívy a podporuje v tejto súvislosti sériu iniciatív navrhovaných v stratégii Európskej komisie a prenesených do plánu činnosti priloženého k oznámeniu s názvom Integrovaná námorná politika Európskej únie.

V tomto pláne činnosti sú uvedené pilotné projekty a prípravné akcie súvisiace s integrovanou námornou politikou, no ich financovanie je zabezpečené iba do roku 2010. V tejto súvislosti spravodajkyňa oceňuje tento návrh nariadenia, ktorý má zaistiť právny základ nevyhnutný na financovanie činností spojených s vykonávaním integrovanej námornej politiky od januára 2011 do 31. decembra 2013. Týmto spôsobom bude zaistená finančná podpora nevyhnutná na vykonávanie už začatých prác a ďalších prác, ktoré by sa medzitým ukázali ako zásadné z hľadiska realizácie pokynov správy o pokroku z 15. októbra 2009, a to až do nadobudnutia účinnosti ďalšieho programu Spoločenstva.

Spravodajkyňa sa domnieva, že navrhnutá suma 50 miliónov EUR, hoci je to suma skromná, predstavuje rozumný základ financovania činností opísaných v článku 4 návrhu, ale upozorňuje na potrebu určiť zdroje týchto finančných prostriedkov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh článku 8 návrhu by mal objasniť zdroj navrhnutého financovania a zabrániť, aby ním boli ohrozené prostriedky, ktoré už boli pridelené odvetviu rybného hospodárstva.

Spravodajkyňa vo svojom návrhu správy navrhuje využitie delegovaných aktov vzhľadom na to, že tieto predpisy sa vyžadujú na prijatie ročných pracovných programov z toho dôvodu, že je v nich potrebná – na rozdiel od toho, čo je uvedené v samotnom nariadení – voľba priorít, cieľov, predpokladaných výsledkov a finančnej alokácie všeobecne. Tieto programy by vyjadrovali vedľajšiu politickú orientáciu, ktorú nemožno stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu správy, ktorý prijme, tieto návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, články 74 a 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie o integrovanej námornej politike Európskej únie, - KOM(2007) 575 z 10. októbra 2007 – sa uvádza, že primárnym cieľom integrovanej námornej politiky je rozvoj a implementácia integrovaného, súdržného a prepojeného procesu prijímania rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a námornými sektormi.

(1) V oznámení Komisie o integrovanej námornej politike Európskej únie – KOM(2007) 575 z 10. októbra 2007 – sa uvádza, že primárnym cieľom integrovanej námornej politiky je rozvoj a implementácia koordinovaného a súdržného procesu prijímania rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, ostrovnými a pobrežnými oblasťami a námornými sektormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Vo svojom uznesení z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike EÚ – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy1 Európsky parlament výslovne „podporuje zámer Komisie vyčleniť v nasledujúcich dvoch rokoch na integrovanú námornú politiku finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR s cieľom nadviazať na predchádzajúce projekty v oblasti politiky, správy, udržateľnosti a dozoru“.

 

_____________________

1P7_TA(2010)0386.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, definície hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá tvorí environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti.

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov na vytváranie integrovaných politík, ochranu a udržateľné využívanie námorných a pobrežných zdrojov a vymedzenia hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii a rámcovej smernice o vode, ktoré tvoria environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, tvorby noriem pre spravodlivé rozdelenie práv využívania morí, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti v pobrežných, ostrovných a najodľahlejších regiónoch Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Je dôležité, aby program nadväzoval na ostatné politiky EÚ, ktoré môžu zahŕňať námorný rozmer, najmä na štrukturálne fondy, transeurópske dopravné siete, spoločnú politiku rybného hospodárstva, cestovný ruch, opatrenia súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy, rámcový program pre výskum a rozvoj a energetickú politiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) Programom by sa mala povzbudzovať hospodárska dynamika a konkurencieschopnosť pobrežných regiónov a ostrovov, predovšetkým v oblasti rybolovu a akvakultúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Implementácia programu v tretích krajinách musí prispievať k podpore rozvojových cieľov prijímajúcej krajiny a byť v súlade s ostatnými kooperačnými nástrojmi EÚ, vrátane cieľov a priorít súvisiacich politík EÚ.

(8) Implementácia programu v tretích krajinách musí prispievať k podpore rozvojových cieľov prijímajúcej krajiny a byť v súlade s ostatnými kooperačnými nástrojmi EÚ, vrátane cieľov a priorít súvisiacich politík EÚ a mala by taktiež dopĺňať a byť v súlade s ostatnými nástrojmi spolupráce EÚ, ako sú existujúce dohody o partnerstve v oblasti rybolovu a rozvojové programy. Program by mal podporovať medzinárodnú správu morí založenú na právnych normách prostredníctvom presadzovania pristúpenia k medzinárodnému Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) na celom svete v súlade so záväzkom Únie vyplývajúcim z tohto dohovoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Program musí dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží.

(9) Program musí dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží, a tiež povzbudzovať trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast pobrežných, ostrovných a najodľahlejších regiónov Európy, najmä v oblastiach silne závislých od námorných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Pri plnení programu treba dbať o to, aby sa zbytočne nezdvojovali štruktúry, ale aby sa namiesto toho zahŕňali existujúce odvetvové činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) S cieľom zohľadniť neočakávaný vývoj a zabezpečiť podrobný, ale flexibilný rámec vykonávania by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Delegované akty môžu byť nevyhnutné obzvlášť v záujme aktualizácie operačných cieľov a prijatia programov prác stanovených podľa tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na podporu opatrení určených na ďalšiu podporu rozvoja a implementácie integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na podporu opatrení určených na ďalšiu podporu rozvoja a implementácie integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“), ktorej hlavný cieľ spočíva v maximálnom udržateľnom využívaní morí a oceánov bez toho, aby sa tým ohrozil rast udržateľného námorného hospodárstva, pobrežných regiónov a ochrana morských ekosystémov vrátane najodľahlejších regiónov, pričom sa zabezpečí sociálna súdržnosť a šírenie vedeckých poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podporovať rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí a integrovaných stratégií súvisiacich s morskými panvami,

a) podporovať trvalo udržateľný rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia integrovanej námornej politiky,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prispievať k rozvoju nástrojov, ktoré siahajú naprieč sektorovými politikami súvisiacimi s morom a pobrežím,

b) prispievať k vytváraniu/rozvoju a implementácii nástrojov, ktoré siahajú naprieč sektorovými politikami súvisiacimi s morom a pobrežím a ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný hospodársky rast, inováciu a zamestnanosť, monitorovanie životného prostredia, námornú bezpečnosť a zásobovanie potravinami a energiou a ktoré rešpektujú prepojenie medzi pevninou a morom; a to predovšetkým v prípade zraniteľnejších partnerov v tejto oblasti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) vypracovať postupy riadenia podľa regiónov v súlade so špecifikami príslušných námorných oblastí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí a presadzovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

(c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí a presadzovať zachovanie a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach, predovšetkým v oblastiach silne závislých od námorných činností, v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie, v rámci základnej smernice o námornej stratégii,

(d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie a znečistenie morí, v rámci rámcovej smernice o vode a rámcovej smernice o námornej stratégii,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) zlepšovať a rozširovať externú spoluprácu a koordináciu z hľadiska cieľov integrovanej námornej politiky.

(e) zlepšovať a rozširovať externú spoluprácu a koordináciu z hľadiska cieľov integrovanej námornej politiky na základe získavania údajov, spoločného využívania informácií o najlepších postupoch a pokroku diskusie na medzinárodných fórach. V tomto zmysle je mimoriadne dôležité ratifikovať a plniť Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) a príslušné medzinárodné dohovory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) na všetkých úrovniach podporovať transparentnosť a dobré riadenie vo všetkých aspektoch integrovanej námornej politiky a súvisiacich odvetvových politík a zaručiť podrobné informácie a transparentnosť v rámci rozhodovacích procesov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(eb) prispieť k uplatňovaniu ekosystémových a preventívnych prístupov vo všetkých námorných a morských sektorových opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V rámci cieľov stanovených v článku 2 písm. a) b) c) d) je cieľom programu:

V rámci cieľov stanovených v článku 2 program by mal:

 

1) Pokiaľ ide o integrované riadenie námornej politiky:

a) podporovať členské štáty alebo regióny v tom, aby zaviedli integrované riadenie námorných záležitostí,

a) podporovať členské štáty a regióny v tom, aby vyvinuli, zaviedli a uplatňovali integrované riadenie námorných záležitostí vytvorením spravodlivých rámcových podmienok pre zúčastnené strany a zaistením čo najväčšej rovnováhy ich záujmov,

b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu so zúčastnenými stranami a medzi nimi, pokiaľ ide o prierezové otázky súvisiace s integrovanou námornou politikou,

b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu so zúčastnenými stranami a medzi nimi na všetkých úrovniach riadenia, ako aj s občianskou spoločnosťou a so zástupcami profesií spojených s morom, pokiaľ ide o prierezové otázky súvisiace s integrovanou námornou politikou, a pritom zabezpečiť plnú transparentnosť,

c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti, alebo

c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti, a predovšetkým na oblasti, ktoré sú silne závislé od morských činností, alebo;

 

d) povzbudiť spoluprácu a snahu identifikovať súčinnosť medzi námornou politikou a ostatnými politikami EÚ;

d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, vrátane záujmov priemyslu, účastníkov výskumu, regiónov, úradov a mimovládnych organizácií,

e) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, zahrnujúcich zástupcov priemyselných odvetví súvisiacich s námornou činnosťou, účastníkov výskumu, regiónov, úradov, zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií a zároveň zabezpečiť zodpovedné postupy pre všetky činnosti súvisiace s integrovanou námornou politikou v záujme ochrany pred negatívnym vplyvom ľudskej činnosti na morské prostredie, alebo obmedzenia takéhoto vplyvu, záchrany ekosystémov a udržateľného rozvoja morských a pobrežných oblastí,

e) uľahčiť rozvoj spoločných postupov a prístupov.

f) uľahčiť rozvoj spoločných postupov a prístupov, a zabezpečiť tým primerané využívanie prírodných zdrojov a prímorských oblastí,

 

g) podporovať opatrenia na zvýšenie informovanosti a chápania významu mora a jeho rozličných hodnôt.

 

h) vytvárať normy, z ktorých vyplynie, že ku všetkým záujmom užívateľov sa bude pristupovať spravodlivo, čo sa týka spoločnosti ako takej,

 

i) podnecovať výskum na posudzovanie súčasného stavu ohrozených ekosystémov, a tak poskytovať základ pre plánovanie na regionálnej a celoštátnej úrovni;

 

j) podporovať obnoviteľné zdroje morskej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. b) je cieľom programu podporovať rozvoj:

2) Pokiaľ ide o dosiahnutie súčinnosti viacodborových činností a vytvorenie viacodvetvových politík:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) spoločného prostredia na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilňuje bezpečné a chránené využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu a prispievajúc prípadne k ich potrebnému rozvoju.

a) zaistiť spoločné prostredie na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilniť bezpečné a chránené využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu a prispievajúc prípadne k ich potrebnému rozvoju okrem iného vytvorením európskej pobrežnej služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) námorného priestorového plánovania a integrovanej správy pobrežných zón, z ktorých obe predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí,

b) uplatňovať námorné priestorové plánovanieintegrovanú správu pobrežných zón, ako aj rozvoj prepojení medzi pevninou a morom, ktoré predstavujú základné nástroje na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí a ostrovov s osobitným dôrazom na oblasti, ktoré sú najviac vystavené dôsledkom zmeny klímy, uplatňovať opatrenia na zachovanie biodiverzity,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozsiahlej a verejnosti prístupnej databázy námorných dát a vedomostí vysokej kvality, ktorá uľahčuje zdieľanie, opätovné používanie a šírenie týchto dát medzi rôznymi skupinami používateľov a umožňuje vizuálne zobraziť námorné informácie pomocou webových nástrojov.

c) vytvoriť/rozvíjať rozsiahle a verejnosti prístupné databázy námorných dát a vedomosti vysokej kvality o námornom hospodárstve, ktoré uľahčujú zdieľanie, opätovné používanie a šírenie týchto dát medzi rôznymi skupinami používateľov, a vždy, keď je to možné, využívať programy už vyvinuté na daný účel, ako je napríklad (1) INSPIRE – Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve – a (2) iniciatíva GMES – Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) vymieňať si údaje o morskom výskume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. e) a ako doplnok sektorových politík bude cieľom programu zlepšovať a rozširovať spoluprácu na integrovaných medzisektorových opatreniach s:

3) Pokiaľ ide o vykonávanie rámcovej smernice o stratégii pre morské prostredie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) tretími krajinami, vrátane krajín susediacich s európskou morskou panvou,

a) stanoviť medze udržateľnosti spojené s ľudskou činnosťou, ktorá má vplyv na morské prostredie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) účastníkmi v tretích krajinách,

b) integrovať a koordinovať činnosti podporujúce využívanie ekologickejších technológií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. So zreteľom na vonkajší rozmer integrovanej námornej politiky program podporuje podpisovanie, ratifikáciu a vykonávanie medzinárodných dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Konkrétne ciele stanovené v odseku 3 sa budú napĺňať v súlade s osobitnými cieľmi stanovenými v odsekoch 1 a 2 a kooperačnými nástrojmi EÚ, berúc do úvahy ciele národných a regionálnych rozvojových stratégií.

4. Pokiaľ ide o zmapovanie európskeho námorného priestoru a správu morských oblastí:

 

a) podporiť vytvorenie atlasu európskeho námorného priestoru, ktorý by stanovil námorné činnosti vykonávané v rôznych európskych námorných oblastiach a ktorý by ukázal na možné konflikty záujmov vo využívaní týchto priestorov,

 

b) podporiť rozvoj stratégií námornej správy spočívajúcich v regionálnom prístupe k oceánom, teda v súlade so špecifikami a charakteristikami rôznych morských oblastí,

 

c) vytvoriť súčinnosť medzi miestnymi, vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi Európskej únie, ktorá by zaručila optimalizovanú správu v rôznych námorných a pobrežných oblastiach a zabránila vzniku konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. S ohľadom na rozvoj, zamestnanosť a inovácie program bude:

 

(a) podporovať technologický rozvoj a uplatňovanie poznatkov v záujme ekologicky udržateľnejších postupov v kontexte činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie,

 

(b) zaručovať tvorbu vyššieho počtu kvalitnejších pracovných miest v oblasti námornej činnosti, ako aj vyššie príjmy a lepšie sociálne podmienky (zdravotné, bezpečnostné atď.) pre pracujúcich v námornom sektore, ako je rybolov,

 

(c) podporovať tvorbu a rozvoj nových foriem hospodárskej činnosti súvisiacej s morom,

 

(d) podporovať odborné kvalifikácie v námorných činnostiach vrátane rybolovu rozšírením rozsahu námorných štúdií a zvyšovaním schopností a kvalifikácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b) Pokiaľ ide o podporu vonkajšieho rozmeru integrovanej námornej politiky:

 

a) zahŕňať horizontálne ciele integrovanej námornej politiky do dvojstranných a viacstranných dohôd, ktoré uzatvorí Únia,

 

b) vyvinúť stratégie a činnosti na spoluprácu s tretími krajinami, mimovládnymi organizáciami alebo iným typom medzinárodných organizácií pri ochrane/obnove ekosystémov morského prostredia,

 

c) medzinárodní partneri a organizácie, predovšetkým súvisiace s medzinárodnými záväzkami v oblasti obnovy ekosystémov, a ďalšie medzinárodné dohody zamerané na ochranu osobitne citlivých morských oblastí, ako aj ostatné ochranné opatrenia týkajúce sa riadenia námorných činností zabezpečujú vzájomný súlad signatárskych pobrežných tretích štátov s povinnosťami a normami ochrany, ktoré boli prijaté v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. S ohľadom na podporu vonkajšieho rozmeru integrovanej námornej politiky program bude:

 

(a) zahŕňať horizontálne ciele integrovanej námornej politiky do dvojstranných a viacstranných dohôd, ktoré uzatvorí Únia,

 

(b) rozvíjať stratégie a činnosti zamerané na spoluprácu s tretími krajinami alebo inými medzinárodnými organizáciami s cieľom chrániť a obnovovať morské ekosystémy vrátane podpory programov na získavanie údajov a zdieľanie informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) štúdie a kooperačné programy,

a) projekty vrátane pilotných projektov, štúdie vrátane štúdií na odhaľovanie legislatívnych nedostatkov týkajúcich sa výhodných vlajok a nezákonného, neregulovaného a neohláseného rybolovu a kooperačné programy, makroregionálne stratégie a takisto činnosti vzťahujúce sa na prierezové nástroje;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zdieľanie verejne prístupných informácií a najlepších postupov, zvyšovanie povedomia a súvisiaca komunikácia a šírenie, vrátane propagačných kampaní a udalostí a vytvorenie a správa internetových stránok,

(b) poskytovanie verejne prístupných informácií a najlepších postupov, zvyšovanie povedomia a súvisiaca komunikácia a šírenie informácií vrátane propagačných kampaní a podujatí a vytvorenie a správa internetových stránok a príslušných sociálnych sietí a databáz,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) výmeny najlepších postupov týkajúcich sa námorného dohľadu vrátane vytvorenia európskej pobrežnej služby,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou, a to aj prostredníctvom sekretariátu vytvoreného podľa okolností na jeden alebo niekoľko účelov,

(d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou, a to aj prostredníctvom sekretariátu vytvoreného podľa okolností na jeden alebo niekoľko účelov, pričom prednosť budú mať projekty týkajúce sa získavania a spracovania údajov v súlade so spoločnými jednotnými normami,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Program môžu využívať tretie krajiny, zúčastnené strany v tretích krajinách a medzinárodné organizácie alebo orgány, ktoré plnia jeden alebo niekoľko všeobecných alebo osobitných cieľov stanovených v článkoch 2 a 3.

2. Program môžu využívať tretie krajiny, zúčastnené strany v tretích krajinách, medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie alebo iné orgány, ktoré plnia jeden alebo niekoľko všeobecných alebo osobitných cieľov stanovených v článkoch 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Program prinesie výhody miestnym pobrežným a ostrovným spoločenstvám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia implementuje program v súlade s finančným nariadením.

1. Program bude implementovaný v súlade s finančným nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na implementovanie programu musí Komisia v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 prijať ročné programy prác v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

2. Ako rámec implementácie programu musí Komisia v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 prijať jeden alebo niekoľko programov prác na príslušné obdobia pomocou delegovaných aktov v súlade s článkom 13 a riadi sa pritom podmienkami uvedenými v článku 13a a 13b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) priority roka, ciele, ktoré treba splniť, a predpokladané výsledky spolu s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre daný finančný rok,

(a) priority na príslušné obdobie, ciele, ktoré treba splniť, a predpokladané výsledky spolu s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre každý finančný rok,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ga) možné synergie s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Z hľadiska zmlúv o verejnom obstarávaní musí ročný program podrobne uvádzať:

4. Z hľadiska zmlúv o verejnom obstarávaní musia pracovné programy podrobne uvádzať:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) možná súčinnosť s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schváli rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schváli rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca, konkrétne zo stanovenej „rezervy“ uvedenej v odseku 2 (zachovanie a správa prírodných zdrojov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hodnotenie

Podávanie správ a hodnotenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dodatočnú hodnotiacu správu najneskôr do 31. decembra 2014.

Európsky parlament a Rada musia byť pravidelne a včas informovaní o práci Komisie.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade:

 

a) správu o pokroku najneskôr do 31. decembra 2012,

 

b) dodatočnú hodnotiacu správu najneskôr do 31. decembra 2014.

 

c) Komisia v prípade potreby predloží návrh nariadenia na predĺženie programu po roku 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradný výbor

Vykonávanie delegovania právomoci

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vypracovávaní ročných programov prác predpokladaných článkom 7 ods. 2 bude Komisii asistovať poradný výbor.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie uvedené v článku 8 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Keď nejaký text odkazuje na tento odsek, potom sa uplatnia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 13a a 13b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Odvolanie delegovania právomoci

 

1. Delegovanie právomoci uvedenej v článku 7 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada hocikedy odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný proces na rozhodnutie o odvolaní delegovania právomoci, je povinná o tom informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase skôr, než bude prijaté konečné rozhodnutie, označiť delegovanie právomoci, ktoré bude podliehať zrušeniu, a možné dôvody odvolania.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Rozhodnutie je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 13b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament a Rada voči delegovanému aktu nevzniesli námietku, uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je ňom uvedený. Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú voči delegovanému aktu námietku v lehote uvedenej v odseku 1, delegovaný akt nenadobudne účinnosť. Podľa článku 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uviesť dôvody vznesenia námietky voči tomuto delegovanému aktu.

POSTUP

Názov

Program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

Referenčné čísla

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

7.10.2010

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

10.3.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Dátum prijatia

4.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Boulland, Nuno Teixeira

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (18.3.2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
(KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dominique Riquet

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Integrovaná námorná politika (INP) podporuje súčinnosť medzi všetkými činnosťami EÚ týkajúcimi sa oceánov, morí, pobrežných regiónov a námorných odvetví.

Pilotné projekty a prípravné akcie v oblasti námornej politiky sa skončili v roku 2010 (pre rok 2011 nie sú plánované žiadne viazané rozpočtové prostriedky). Na obdobie 2011 – 2013 je pre INP potrebné stanoviť viacročný finančný rámec, a to prostredníctvom zavedenia dvoch nových rozpočtových riadkov (11 09 05 a 11 01 04 04 07). Vytvorenie takéhoto programu by Komisii spolu s členskými štátmi a zúčastnenými stranami malo umožniť, aby pokračovali v už začatých výskumných prácach a ďalej rozvíjali a konkretizovali možnosti vykonávania INP. Dlhodobé financovanie ďalšieho rozvoja a vykonávanie tejto politiky nie je v súčasnosti zabezpečené.

Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť stabilný finančný rámec pre INP na obdobie 2011 – 2013 tým, že sa vymedzí finančné krytie vo výške 50 miliónov EUR. Európsky parlament vo svojom uznesení z 21 .októbra 2010 o integrovanej námornej politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) podporil „zámer Komisie vyčleniť v nasledujúcich dvoch rokoch na integrovanú námornú politiku finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR s cieľom nadviazať na predchádzajúce projekty v oblasti politiky, správy, udržateľnosti a dozoru“. Suma navrhovaná Komisiou je primeraná a mala by sa považovať za minimum.

Pokiaľ ide o právne základy, na ktorých návrh spočíva, mali by sa doplniť články 165 a 166 týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, aby sa tým umožnil rozvoj programov spolupráce v týchto oblastiach.

Predkladané stanovisko sa usiluje objasniť, doplniť a upevniť ciele programu. Navrhuje sa v ňom predovšetkým, aby sa do všeobecných cieľov programu začlenila podpora trvalo udržateľného rozvoja, ochrana a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov, ako aj rozvoj stratégií pre jednotlivé morské panvy, aby sa ciele podporili konkrétnejšími pravidlami týkajúcimi sa výdavkov a aby bol Európsky parlament do vykonávania programu náležite zapojený. Potreba zapojenia Parlamentu do vykonávania tohto programu je tým väčšia, čím sú ciele a kritériá týkajúce sa výdavkov všeobecnejšie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a Okrem toho je potrebné v etape posúdenia programu vypracovať návrh na jeho predĺženie po roku 2013 s primeraným rozpočtom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) zlepšiť koordinované plánovanie konkurujúcich si námorných aktivít, strategické riadenie námorných oblastí, celkovú úroveň bezpečnosti, kvalitu dohľadu a presadzovanie právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) v závislosti od okolností, ktoré odôvodňujú udelenie grantu bez zverejnenia výzvy na

predkladanie návrhov na základe jednej z výnimiek stanovených v článku 168

nariadenia Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozpočtové zdroje

Rozpočtové zdroje a maximálna výška výdavkov na jednotlivé ciele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. a) integrované riadenie námorných záležitostí: 2 500 000 EUR;

 

b) činnosti vo vzťahu k morským panvám: 4 600 000 EUR;

 

c) nástroje na tvorbu integrovanej politiky: 33 000 000 EUR;

 

d) podpora medzinárodného rozmeru INP: 600 000 EUR;

 

e) definovanie hraníc udržateľnosti námorných činností implementáciou rámcovej smernice „o námornej stratégii”: 5 100 000 EUR;

 

f) udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť a inovácie: 1 500 000 EUR;

 

g) zlepšenie viditeľnosti námornej Európy: 2 300 000 EUR.

 

Výšky týchto súm sú len orientačné a podľa potreby ich možno v rámci jednotlivých cieľov presúvať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schváli rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

2. Rozpočtové zdroje pridelené na program budú začlenené do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky, ako aj príslušnú nomenklatúru, schváli rozpočtový orgán v rámci limitov súčasného finančného rámca, bez toho, aby bola ohrozená realizácia súčasných programov a činností, čím sa zabráni preskupovaniu v rámci príslušného okruhu súčasného finančného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Kritéria spolufinancovania sa jasne vymedzia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Rozpočtové zdroje vyčlenené na program sa čerpajú z marže dostupnej v okruhu 2 súčasného finančného rámca 2007 – 2013 bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dodatočnú hodnotiacu správu najneskôr do 31. decembra 2014.

1. 1a. Komisia do 30. júna 2012 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o vykonávaní integrovanej námornej politiky. Komisia zároveň predloží návrh na predĺženie programu s primeraným vlastným rozpočtom po roku 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Priebežná správa o vykonávaní integrovanej námornej politiky zahŕňa podrobné posúdenie vplyvu programu na iné politiky Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vypracovávaní ročných programov prác predpokladaných článkom 7 ods. 2 bude Komisii asistovať poradný výbor.

1. Komisii pri vypracúvaní ročných pracovných programov stanovených v článku 7 ods. 2 pomáha poradný výbor za účasti Európskeho parlamentu.

POSTUP

Názov

Program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

Referenčné čísla

(KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Dátum prijatia

16.3.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marit Paulsen

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (17.3.2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Corinne Lepage

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Integrovaná námorná politika (INP) podporuje súčinnosť medzi všetkými činnosťami EÚ týkajúcimi sa oceánov, morí, pobrežných regiónov a námorných odvetví.

V súčasnosti nie je zabezpečené dlhodobé financovanie rozvoja a uplatňovania tejto politiky. V skutočnosti vychádza iba z článku 49 ods. 6 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a z článku 32 vykonávacích predpisov, ktoré stanovujú financovanie pilotných projektov a prípravných akcií. Táto situácia je neudržateľná a existuje riziko, že ohrozí samotné trvanie INP, ktorá nebude mať žiadne finančné prostriedky na zostávajúce obdobie súčasného finančného výhľadu (2011 – 2013).

Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť stabilný finančný rámec pre INP na obdobie 2011 – 2013 tým, že sa vymedzí finančné krytie vo výške 50 miliónov EUR. Európsky parlament vo svojom uznesení z 21 .októbra 2010 o integrovanej námornej politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) podporil „zámer Komisie vyčleniť v nasledujúcich dvoch rokoch na integrovanú námornú politiku finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR s cieľom nadviazať na predchádzajúce projekty v oblasti politiky, správy, udržateľnosti a dozoru“. Suma navrhovaná Komisiou je primeraná a musí byť považovaná za minimum.

Pokiaľ ide o právne základy, na ktorých návrh spočíva, mali by sa doplniť články 165 a 166 týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, aby sa tým umožnil rozvoj programov spolupráce v týchto oblastiach.

Predkladané stanovisko sa usiluje objasniť, doplniť a upevniť ciele programu. Stanovisko predovšetkým navrhuje začleniť do všeobecných cieľov podporu udržateľného rozvoja, ochrany a udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov, ako aj rozvoj stratégií pre jednotlivé morské panvy. Stanovisko navrhuje tiež objasnenie všeobecnej prezentácie a doplnenie osobitných cieľov, ktoré sa teraz nazývajú „operačné“.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, články 74 a 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 43 ods. 2, články 74 a 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, definície hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá tvorí environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti.

6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, definície hraníc udržateľnosti ľudských aktivít a vykonávania rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá tvorí environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí a integrovaných stratégií súvisiacich s morskými panvami,

a) uplatňovať integrované riadenie námorných a pobrežných záležitostí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prispievať k rozvoju nástrojov, ktoré siahajú naprieč sektorovými politikami súvisiacimi s morom a pobrežím,

b) prispievať k rozvoju medzisektorových nástrojov na podporu politík zameraných na moria a pobrežné zóny, najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti, ochrany životného prostredia, výskumu, námornej bezpečnosti, energetiky a rozvoja ekologických námorných technológií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí a presadzovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

c) podporovať ochranu morskej biodiverzity a presadzovať udržateľný rozvoj, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) preskúmať dôsledky nezákonných námorných činností, najmä využívania vlajok iných krajín a nezákonného, neregulovaného a neohláseného rybolovu, na hospodárstvo, udržateľnosť a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie, v rámci základnej smernice o námornej stratégii,

d) podporovať ochranu morskej biodiverzity a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) vypracovať individuálne stratégie pre jednotlivé morské panvy,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) zlepšovať a rozširovať externú spoluprácu a koordináciu z hľadiska cieľov integrovanej námornej politiky.

e) zlepšovať vonkajší rozmer integrovanej námornej politiky a v nej obsiahnuté zohľadňovanie najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) podporiť zlepšenie podmienok morského a pobrežného prostredia a znížiť znečistenie, najmä znečistenie spôsobené fosfátmi a dusičnanmi pochádzajúcimi z každodennej ľudskej činnosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele

Operačné ciele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V rámci cieľov stanovených v článku 2 písm. a) b) c) d) je cieľom programu:

1. V záujme vykonávania integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí stanovených v článku 2 písm. a) je cieľom programu najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať členské štáty alebo regióny v tom, aby zaviedli integrované riadenie námorných záležitostí,

a) podporovať členské štáty a regióny v tom, aby rozvinuli alebo zaviedli integrované riadenie námorných záležitostí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti, alebo

c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, vrátane záujmov priemyslu, účastníkov výskumu, regiónov, úradov a mimovládnych organizácií,

d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, vrátane zástupcov miestnych a regionálnych verejných orgánov, priemyslu, účastníkov výskumu, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií a podporovať šírenie informácií o prebiehajúcich výskumných projektoch,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) uľahčiť rozvoj spoločných postupov a prístupov.

e) uľahčiť cezhraničnú spoluprácu a rozvoj spoločných postupov a prístupov a podporovať regionálne stratégie s ohľadom na špecifické črty morských paniev.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) zaistiť uplatňovanie rovnocenných a dostatočných environmentálnych noriem,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. b) je cieľom programu podporovať rozvoj:

2. S cieľom rozvíjať medzisektorové nástroje uvedené v článku 2 písm. b) je cieľom programu najmä podporovať rozvoj:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) spoločného prostredia na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilňuje bezpečné a chránené využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu a prispievajúc prípadne k ich potrebnému rozvoju.

a) spoločného prostredia na zdieľanie informácií v oblasti námorníctva EÚ, čím sa podporuje medzisektorový a cezhraničný dohľad a posilňuje bezpečné, chránené a ekologické využívanie námorného priestoru, berúc do úvahy súvisiaci rozvoj sektorových politík z hľadiska dohľadu a prispievajúc prípadne k ich potrebnému rozvoju.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) námorného priestorového plánovania a integrovanej správy pobrežných zón, z ktorých obe predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí,

b) námorného priestorového plánovania a integrovanej správy pobrežných zón, z ktorých obe predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí a venujú osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sú najviac zraniteľné voči zmene klímy,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V záujme podpory udržateľného rozvoja, inovácií a zamestnanosti podľa článku 2 písm. c) má byť tento program zameraný najmä na presadzovanie:

 

a) nových zdrojov udržateľného hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti v námornom sektore a v rámci ochrany morskej biodiverzity v pobrežných zónach;

 

b) obnoviteľných morských zdrojov energií;

 

c) opatrení na zvýšenie atraktívnosti profesií v námornom sektore a predovšetkým podporu nadnárodnej mobility mladých ľudí pôsobiacich v oblasti ochrany morskej biodiverzity a v námornom sektore vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V záujme podpory ochrany morskej biodiverzity a udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov podľa článku 2 písm. d) má byť tento program zameraný najmä na presadzovanie:

 

a) vykonávania rámcovej smernice o námornej stratégii a predovšetkým stanovenia hraníc udržateľnosti ľudských činností, ktoré vplývajú na morské prostredie (vrátane činností, ktoré nesúvisia priamo s morským prostredím, ale majú naň priamy vplyv);

 

b) vytvárania platforiem na výmenu informácií a varovaní týkajúcich sa námornej bezpečnosti, napríklad v súvislosti s ťažbou ropy a zemného plynu na mori, prieskumom a prepravou v tankeroch alebo ropovodoch a plynovodoch; do týchto platforiem je vhodné zapojiť i tretie krajiny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. V záujme rozvoja stratégií pre jednotlivé morské panvy uvedeného v čl. 2 písm. da) je cieľom programu pomoc pri vymedzení rozvoja stratégií pre jednotlivé morské panvy a jeho podpora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V rámci cieľa stanoveného v článku 2 písm. e) a ako doplnok sektorových politík bude cieľom programu zlepšovať a rozširovať spoluprácu na integrovaných medzisektorových opatreniach s:

3. V záujme zlepšenia vonkajšieho rozmeru integrovanej námornej politiky stanoveného v článku 2 písm. e) a ako doplnok sektorových politík bude cieľom programu zlepšovať a rozširovať spoluprácu na integrovaných medzisektorových opatreniach s:

(a) tretími krajinami, vrátane krajín susediacich s európskou morskou panvou,

a) tretími krajinami, vrátane krajín susediacich s európskou morskou panvou, najmä s cieľom zabezpečiť uplatňovanie environmentálnych noriem v týchto krajinách, ktoré nesmú byť menej prísne než normy uplatňované v Únii,

(b) účastníkmi v tretích krajinách,

b) účastníkmi v tretích krajinách,

(c) medzinárodnými partnermi a organizáciami, najmä z hľadiska medzinárodných záväzkov v oblasti obnovenia ekosystému a iných súvisiacich dohôd.

c) medzinárodnými partnermi a organizáciami, najmä z hľadiska medzinárodných záväzkov v oblasti obnovenia ekosystému a iných súvisiacich dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Konkrétne ciele stanovené v odseku 3 sa budú napĺňať v súlade s osobitnými cieľmi stanovenými v odsekoch 1 a 2 a kooperačnými nástrojmi EÚ, berúc do úvahy ciele národných a regionálnych rozvojových stratégií.

4. Operačné ciele stanovené v odseku 3 sa budú napĺňať v súlade s operačnými cieľmi stanovenými v odsekoch 1, 2, 2a, 2b a 2c a kooperačnými nástrojmi EÚ, berúc do úvahy ciele národných a regionálnych rozvojových stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) štúdie a kooperačné programy,

a) štúdie, vrátane štúdií o odhaľovaní legislatívnych nedostatkov, pokiaľ ide o využívanie vlajok iných krajín a nezákonný, neregulovaný a neohlásený rybolov, a kooperačné programy vrátane vzdelávacích programov a programov odbornej prípravy,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) opatrenia súvisiace s rozvojom a podporou technológií ekologickej námornej dopravy, vykonávané v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie,

POSTUP

Názov

Program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

Referenčné čísla

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

7.10.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Corinne Lepage

17.11.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2011

 

 

 

Dátum prijatia

16.3.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (24.3.2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rosa Estaràs Ferragut

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pobrežné regióny majú zásadný význam pre hospodársky rast v Európskej únii a členských štátoch. Mnohé z nich sú kľúčovými rybolovnými centrami a vývoznými/dovoznými uzlami, ako aj atraktívnymi turistickými destináciami.

Komisia, Rada a Parlament vydali viacero stanovísk k novému konceptu integrovanej námornej politiky a k tomu, aké by mali byť jej ciele. Tento prístup je komplexný a zároveň nevyhnutný. Hlavným cieľom je udržateľným spôsobom využívať plný potenciál morských zdrojov v prospech celej Európskej únie.

Rozvoj a vykonávanie integrovanej námornej politiky treba v tejto fáze konsolidovať vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov a zabezpečením prípravných opatrení a pilotných projektov. Spravodajkyňa preto bezvýhradne podporuje návrh nariadenia predložený Komisiou. Vzhľadom na mnohé svoje kontakty sa takisto domnieva, že vyčlenená suma peňazí je dostatočná na uskutočnenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v posledných troch rokoch súčasného viacročného finančného rámca. Všetko nasvedčuje tomu, že vyčlenením 50 miliónov EUR na obdobie 2011 – 2013 možno dospieť k potrebnému konsenzu.

Spravodajkyňa by takisto rada zdôraznila potrebu zaručiť dostatočné a trvalé financovanie na budúci viacročný finančný rámec od roku 2014. Proces definovania budúceho finančného výhľadu sa už začal a keďže integrovaná námorná politika predstavuje jednu z priorít EÚ, z hľadiska konzistentnosti je nevyhnutné, aby sa na túto politiku vyčlenili primerané finančné prostriedky dostatočne vopred. Toto viacročné prideľovanie finančných prostriedkov by nemalo poškodzovať iné politiky EÚ, ktoré už boli konsolidované.

Z hľadiska financovania rôznych opatrení v rámci tohto programu by sa pri prideľovaní dostupných finančných prostriedkov mala rešpektovať istá miera regionálnej rovnováhy. Spravodajkyňa vyzdvihuje túto otázku v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 2 nariadenia.

Cieľom zostávajúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článkom 2, 3, 4, 10 a 11 je doladiť niektoré ciele nariadenia, aby sa zosúladili s cieľmi integrovanej námornej politiky, objasniť obsah niektorých opatrení, ktoré spĺňajú príslušné podmienky, a teda možno ich financovať, a posilniť zodpovednosť Komisie, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu vykonávania programu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Trvalá finančná podpora Únie je potrebná, aby sa Únii umožnilo implementovať a ďalej rozvíjať vlastnú integrovanú námornú politiku v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike a plniť ústredné ciele stanovené v modrej knihe Komisie z októbra 2007, potvrdené v správe o pokroku z októbra 2009 a schválené v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. novembra 2009.

(5) Treba zabezpečiť trvalé financovanie Únie, aby sa Únii umožnilo vykonávať a ďalej rozvíjať vlastnú integrovanú námornú politiku v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike a plniť ústredné ciele stanovené v modrej knihe Komisie z októbra 2007, potvrdené v správe o pokroku z októbra 2009 a schválené v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. novembra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Od roku 2014 bude potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje, ktoré umožnia rozvoj a dosiahnutie cieľov integrovanej námornej politiky bez toho, aby sa znížili zdroje vyčlenené na iné politiky, pričom sa zároveň podporí udržateľný rozvoj prímorských regiónov Únie vrátane ostrovov a najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Rozvoj námorných otázok prostredníctvom finančnej podpory integrovanej námornej politiky bude mať významný vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Odôvodnenie

Prehĺbenie integrovanej námornej politiky prostredníctvom programu podpory prispeje k harmonickému rozvoju Európskej únie a k dosiahnutiu cieľa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako sa uvádza v článku 174 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky, vrátane integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalšieho rozvoja a implementácie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev, definície hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámci rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorá tvorí environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovania náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšieho angažovania zúčastnených strán na programoch integrovaného riadenia námorných záležitostí, ďalšieho rozvoja prierezových nástrojov integrovanej tvorby politiky, podpory medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľného ekonomického rastu, zamestnanosti, zavádzania inovácií a konkurencieschopnosti.

(6) Financovanie zo strany Únie musí byť také, aby podporovalo výskumné práce na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele integrovanej námornej politiky a územnej súdržnosti v tejto konkrétnej súvislosti. Tieto opatrenia zahŕňajú integrované riadenie námorných záležitostí na všetkých úrovniach, ďalší rozvoj a vykonávanie integrovaných stratégií pre morské panvy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých európskych morských paniev a pobrežných, ostrovných a najmä najvzdialenejších regiónov, definíciu hraníc udržateľnosti ľudských aktivít v rámcovej smernici o námornej stratégii a rámcovej smernici EÚ o vodnej politike, ktoré tvoria environmentálny pilier integrovanej námornej politiky, venovanie náležitej pozornosti ich kumulatívnemu vplyvu na základe ekosystémového prístupu, ďalšie angažovanie regionálnych a miestnych zúčastnených strán na programoch integrovaného viacúrovňového riadenia námorných záležitostí, ďalší rozvoj prierezových nástrojov a medzisektorového prístupu integrovanej tvorby politiky s cieľom zlepšiť súčinnosť a koordináciu medzi existujúcimi politikami a nástrojmi prostredníctvom výmeny údajov a poznatkov súvisiacich s námornými záležitosťami, podporu medzinárodného rozmeru integrovanej námornej politiky a udržateľný ekonomický rast, zamestnanosť, zavádzanie inovácií a konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Niektoré priority a ciele integrovanej námornej politiky nie sú pokryté inými nástrojmi Únie, napríklad Kohéznym fondom, Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym fondom pre rybné hospodárstvo, Siedmym rámcovým programom pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti, nástrojom pre predvstupovú pomoc (IPA) a európskym nástrojom pre susedstvo a partnerstvo, a preto je potrebné zriadiť program na podporu ďalšieho rozvoja integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“).

(7) Niektoré priority a ciele integrovanej námornej politiky nie sú pokryté inými nástrojmi Únie, napríklad Kohéznym fondom, Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym fondom pre rybné hospodárstvo, Siedmym rámcovým programom pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti, nástrojom pre predvstupovú pomoc (IPA) a európskym nástrojom pre susedstvo a partnerstvo, a preto je potrebné zriadiť program na podporu ďalšieho rozvoja integrovanej námornej politiky (ďalej len „program“), pričom tieto nástroje by mali byť v každom prípade lepšie koordinované v rámci námornej politiky, aby sa v tomto kontexte dosiahla vyššia efektivita a účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Je dôležité, aby bol program dobre zladený s inými politikami Únie, ktoré môžu mať námorný rozmer, najmä so štrukturálnymi fondmi, transeurópskou dopravnou sieťou, spoločnou rybárskou politikou, politikou v oblasti cestovného ruchu, krokmi v prospech životného prostredia a klímy, rámcovým programom pre výskum a vývoj a s energetickou politikou.

Odôvodnenie

Integrovaný prístup integrovanej námornej politiky by sa mal uplatňovať aj na hľadanie súčinnosti s inými európskymi politikami, ktoré môžu mať námorný rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Podľa oznámenia Komisie z 26. mája 2004 s názvom Silnejšie partnerstvo pre najvzdialenejšie regióny (KOM(2004)0343) musia mať najvzdialenejšie regióny sprostredkujúcu úlohu Únie vo svete a prijať také regionálne námorné stratégie, ktoré uľahčia ich regionálnu integráciu tým, že priamo zapoja ich susedné krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Makroregionálna stratégia pre Baltské more a námorná stratégia pre oblasť Atlantického oceánu sú dobrým rámcom na ďalší rozvoj námorných oblastí; po týchto stratégiách môžu nasledovať aj iné, napríklad stratégia pre severomorskú panvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Program musí dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží.

(9) Program musí dopĺňať existujúce a budúce finančné nástroje poskytnuté Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa podporovala ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a pobreží a aby sa posilňovala efektívnejšia spolupráca medzi členskými štátmi a prímorskými oblasťami.

Odôvodnenie

Podpora a zlepšovanie spolupráce a dialógu medzi členskými štátmi a ich prímorskými oblasťami sú kľúčové pre úspech integrovanej námornej politiky, aj pre otázku jej financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na zabezpečenie efektívnosti financovania Únie sa musia pravidelne hodnotiť opatrenia financované v rámci tohto nariadenia.

(15) Na zabezpečenie efektívnosti financovania Únie sa musia pravidelne hodnotiť opatrenia financované v rámci tohto nariadenia s osobitným zameraním na ich územný dosah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať rozvoj a implementáciu integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí a integrovaných stratégií súvisiacich s morskými panvami,

a) podporovať rozvoj a realizáciu viacúrovňového integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí a integrovaných stratégií pre všetky morské panvy Únie, čím sa zabezpečí aktívne a efektívne zapojenie partnerov, ako sú regionálne a miestne orgány, hospodárski a sociálni partneri a subjekty občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prispievať k rozvoju nástrojov, ktoré siahajú naprieč sektorovými politikami súvisiacimi s morom a pobrežím,

b) prispievať k rozvoju nástrojov súvisiacich s morom, pobrežím a väzbou medzi pevninou a morom a vytvoriť súčinnosť prostredníctvom lepšej koordinácie týchto politík a ich nástrojov;

Odôvodnenie

Je vhodné doplniť odkaz na väzbu medzi pevninou a morom, aby bolo možné prepojiť integrovanú námornú politiku s politikami územného rozvoja. Je teda vhodné neoddeľovať pobrežie od pevniny ležiacej za ním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí a presadzovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných oblastiach v súlade s prioritami a opatreniami sektorovej politiky,

c) podporovať prepojené prijímanie rozhodnutí vrátane regionálnych a miestnych úradov a uplatňovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a súčasne udržateľný ekonomický rast, zavádzanie inovácií a zamestnanosť v námorných sektoroch a pobrežných a ostrovných oblastiach, predovšetkým v najvzdialenejších regiónoch, v súlade s právnymi predpismi Únie a medzinárodnými záväzkami,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie, v rámci základnej smernice o námornej stratégii,

d) ďalej definovať hranice udržateľnosti ľudských aktivít, ktoré majú vplyv na námorné prostredie a znečistenie morí, ako aj pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónov v rámcovej smernici o námornej stratégii a rámcovej smernici EÚ o vodnej politike,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) presadzovať regionálnu integráciu najvzdialenejších regiónov prostredníctvom integrovaného prístupu k námornej politike v okolitých zemepisných oblastiach a aktívne zapojenie okrajových prímorských regiónov a posilňovať prepojenia medzi týmito regiónmi, najvzdialenejšími regiónmi a ostrovnými oblasťami s hospodárskymi strediskami na pevnine;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Všeobecné ciele programu sa plnia takým spôsobom, aby sa udržala primeraná regionálna rovnováha, pokiaľ ide o financovanie opatrení v jednotlivých morských panvách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať členské štáty alebo regióny v tom, aby zaviedli integrované riadenie námorných záležitostí,

a) pomáhať členským štátom alebo regiónom rozvinúť alebo zaviesť integrované viacúrovňové riadenie námorných záležitostí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu so zúčastnenými stranami a medzi nimi, pokiaľ ide o prierezové otázky súvisiace s integrovanou námornou politikou,

b) stimulovať a posilňovať dialóg a spoluprácu so zúčastnenými stranami a partnermi a medzi nimi na všetkých úrovniach riadenia, ako aj s občianskou spoločnosťou a so zástupcami profesií spojených s morom, pokiaľ ide o otázky súvisiace s integrovanou námornou politikou,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) uľahčiť využívanie synergie, zdieľanie informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky, vrátane jej riadenia a sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné oblasti, alebo

c) uľahčiť využívanie súčinnosti, výmenu informácií a výmenu najlepších postupov v oblasti námornej politiky vrátane jej riadenia a v oblasti sektorových politík, ktoré majú vplyv na regionálne moria a pobrežné, ostrovné a najvzdialenejšie regióny, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) podporovať koordináciu a hľadanie súčinnosti medzi námornou politikou a inými politikami Únie, najmä so štrukturálnymi fondmi, transeurópskymi dopravnými sieťami, spoločnou rybárskou politikou, krokmi v prospech životného prostredia a klímy, rámcovým programom pre výskum a vývoj a energetickou politikou;

Odôvodnenie

Integrovaný prístup prijatý prostredníctvom integrovanej námornej politiky by sa mal uplatňovať aj na hľadanie súčinnosti s inými európskymi politikami, ktoré môžu mať námorný rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí, vrátane záujmov priemyslu, účastníkov výskumu, regiónov, úradov a mimovládnych organizácií,

d) podporovať vytváranie medzisektorových kooperačných platforiem a sietí vrátane záujmov priemyslu, účastníkov výskumu, regionálnych a miestnych orgánov a ďalších verejných orgánov, ako aj mimovládnych organizácií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) námorného priestorového plánovaniaintegrovanej správy pobrežných zón, z ktorých obe predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí,

b) námorného priestorového plánovaniaintegrovanej správy pobrežných zón a rozvoja väzieb medzi pevninou a morom, ktoré podporujú územnú spoluprácu alebo vychádzajú z existujúcich štruktúr územnej spolupráce a ktoré predstavujú základný nástroj na správu ekosystému a zachovanie udržateľného rozvoja námorných a pobrežných oblastí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) konzultáciu s príslušnými zúčastnenými stranami na regionálnej a miestnej úrovni o otázkach súvisiacich s osobitnými potrebami, ako aj o územnom dosahu plánovaných opatrení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou, a to aj prostredníctvom sekretariátu vytvoreného podľa okolností na jeden alebo niekoľko účelov,

d) zhromažďovanie, monitorovanie, vizuálne znázornenie a zabezpečenie verejného prístupu k významnému objemu dát, najlepších postupov a databáz s informáciami o regionálnych projektoch financovaných Úniou,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) opatrenia súvisiace s prierezovými nástrojmi, vrátane skúšobných projektov.

e) opatrenia súvisiace s prierezovými nástrojmi vrátane skúšobných projektov a makroregionálnych stratégií.

Odôvodnenie

Je vhodné uviesť makroregionálne stratégie, najmä stratégie pre Pobaltie, podunajskú oblasť a oblasť Atlantického oceánu, ktoré majú významný námorný rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia podnikne všetky ďalšie kroky potrebné na to, aby overila, či sa financované opatrenia implementujú riadne a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia a finančného nariadenia.

6. Komisia vyhodnotí územný dosah programu a overí, či sa financované opatrenia vykonávajú riadne a či sú v súlade s opatreniami v rámci iných sektorových politík a nástrojov a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zabezpečí, aby pri implementácii opatrení financovaných v rámci tohto programu boli finančné záujmy Únie chránené:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

POSTUP

Názov

Program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

Referenčné čísla

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

7.10.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2011

 

 

 

Dátum prijatia

22.3.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vladko Todorov Panayotov, Britta Reimers, Ivo Strejček

POSTUP

Názov

Program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

Referenčné čísla

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Dátum predloženia v EP

29.9.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.10.2010

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

PECH

7.10.2010

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

25.10.2010

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

10.3.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Georgios Koumoutsakos

10.11.2010

 

 

 

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

24.5.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.3.2011

11.4.2011

 

 

Dátum prijatia

12.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Dátum predloženia

30.5.2011