Postopek : 2010/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0163/2011

Predložena besedila :

A7-0163/2011

Razprave :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Glasovanja :

PV 17/11/2011 - 6.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0508

POROČILO     ***I
PDF 1157kWORD 987k
30. 5. 2011
PE 458.768v03-00 A7-0163/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Pripravljavka mnenja (*):

Maria do Céu Patrão Neves, Odbor za ribištvo

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 50 poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 MNENJE Odbora za ribištvo(*)
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0494),

–   ob upoštevanju členov 294(2), 43(2), 74, 77(2), 91(1), 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2) in 195(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0292/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. februarja 2011(1),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za ribištvo, Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A7–0163/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 74, člena 77(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

Obrazložitev

V teh členih niso predvidene nobene dejavnosti, možnost izvzetja, ki jo imajo nekatere države članice, pa bi lahko zapletla izvajanje programa.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komisija je v sporočilu o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (COM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, da je glavni cilj celostne pomorske politike oblikovati in izvajati celostno, koherentno in skupno sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, morji, obalnimi območji in pomorskimi sektorji.

(1) Komisija je v sporočilu o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (KOM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, da je glavni cilj celostne pomorske politike oblikovati in izvajati celostno, usklajeno koherentno, pregledno in okolju prijazno sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, morji ter obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami in pomorskimi sektorji.

Obrazložitev

Predlagano besedilo je skladno s cilji iz členov 2 in 3. Ne v predlaganem besedilu ne v besedilu Komisije ne gre za dobesedni navedek.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi1 izrecno podprl „namero, ki jo je izrazila Komisija, da v naslednjih dveh letih financira celostno pomorsko politiko s 50 milijoni EUR, da bi nadaljevala predhodne projekte na področju politike, upravljanja, trajnosti in nadzora“.

 

____________

 

1 P7_TA(2010)0386.

Obrazložitev

Treba je navesti tudi zaveze Parlamenta, ne zgolj Sveta, za financiranje celostne pomorske politike.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Potrebna je nadaljnja finančna podpora EU, da bi Unija lahko izvajala in nadalje oblikovala celostno pomorsko politiko v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki ter sledila krovnim ciljem, ki jih je Komisija določila v modri knjigi oktobra 2007 in potrdila v poročilu o napredku oktobra 2009, Sveta za splošne zadeve pa jih je potrdil v sklepih z dne 16. novembra 2009.

(5) Potrebno je nadaljnje financiranje EU, da bi Unija lahko izvajala in nadalje oblikovala celostno pomorsko politiko v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki ter sledila krovnim ciljem, ki jih je Komisija določila v modri knjigi oktobra 2007 in potrdila v poročilu o napredku oktobra 2009, Svet za splošne zadeve pa jih je potrdil v sklepih z dne 16. novembra 2009.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Za obdobje po letu 2014 bo moralo biti na razpolago dovolj sredstev, da bo mogoče oblikovati in uresničiti cilje celostne pomorske politike, ne da bi pri tem zmanjšali sredstva za druge politike, hkrati pa je treba spodbuditi trajnostni razvoj pomorskih regij v Uniji, vključno z otoki in najbolj oddaljenimi regijami. Zato velja, da je treba to politiko vključiti v novo finančno perspektivo za obdobje 2014–2021.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Finančna podpora ukrepom celostne pomorske politike za pospešitev reševanja pomorskih vprašanj bo ugodno vplivala na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Obrazložitev

Poglabljanje celostne pomorske politike z oblikovanjem podpornega programa bi prispevalo k usklajenemu razvoju celotne Evropske unije ter k doseganju ciljev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije iz člena 174 PDEU.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, ob ustreznem upoštevanju njihovih skupnih učinkov, na podlagi ekosistemskega pristopa k trajnostni gospodarski rasti, zaposlovanju, inovativnosti in konkurenčnosti v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah ter k spodbujanju mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike.

 

(6a) Strateški cilji celostne pomorske politike vključujejo celostno pomorsko upravljanje na vseh ravneh, nadaljnji razvoj in izvajanje integriranih strategij morskega bazena, ki bosta prilagojena posebnim potrebam različnih morskih bazenov v Evropi, nadaljnji razvoj medsektorskih orodij za integrirano politiko odločanja z namenom izboljšanja sinergij ter usklajevanja s pomorstvom povezanih politik in instrumentov ter izmenjavo znanja, tesnejše sodelovanje zainteresiranih strani v celostnem programu gospodarjenja z morji, zaščito in trajnostno uporabo morskih in obalnih virov, opredelitev meja trajnosti človekovih dejavnosti ter zaščite morskega in obalnega okolja ter biotske raznovrstnosti s pomočjo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne direktive na področju vodne politike, ki sta okoljski steber celostne pomorske politike.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlaganih sprememb člena 2.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Program mora biti dobro usklajen z drugimi politikami Unije, ki imajo lahko pomorsko razsežnost, zlasti s strukturnimi skladi, z vseevropskim prometnim omrežjem, skupno ribiško politiko, turizmom, ukrepi v podporo okolju in podnebju, okvirnim programom za raziskave in razvoj ter energetsko politiko.

Obrazložitev

Vključujoč pristop celostne pomorske politike bi se moral uporabljati tudi pri iskanju sinergij z drugimi evropskimi politikami, ki imajo potencialno pomorsko razsežnost.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Izvajanje programa v tretjih državah mora prispevati k oblikovanju ciljev države upravičenke in biti skladno z drugimi instrumenti EU na področju sodelovanja, vključno s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih politik EU.

(8) Izvajanje programa v tretjih državah mora prispevati k oblikovanju ciljev države upravičenke in biti skladno z drugimi instrumenti EU na področju sodelovanja, vključno s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih politik EU, ustreznih delov evropskega pravnega reda ter ustreznih mednarodnih konvencij.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal.

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile Unija in države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal ter za pomoč pri krepitvi učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami ter obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami, in ob upoštevanju prednostnih nalog ter napredka nacionalnih in lokalnih projektov.

Obrazložitev

Za uspešno celostno pomorsko politiko je ne glede na vprašanje financiranja treba spodbujati in krepiti sodelovanje ter dialog med državami članicami in njihovimi obalnimi regijami.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Pri izvajanju programov je treba paziti, da se namesto nepotrebnega podvajanja struktur vključijo obstoječe sektorske pobude;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Poleg tega je treba med pregledom programa pripraviti predlog za njegovo podaljšanje po letu 2013, skupaj s predlogom, v katerem bodo opredeljena ustrezna finančna sredstva.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Letne programe dela za izvajanje programa je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(13) Da bi bili pripravljeni na nepredviden razvoj dogodkov ter predpisali natančen, a prožen okvir za izvajanje, je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU. Zlasti bi delegirani akti lahko bili potrebni za posodobitev operativnih ciljev ter za sprejetje delovnih programov na podlagi te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov.

Obrazložitev

Glej obrazložitvi predlogov sprememb člena 3(4c) (novo) in člena 7.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba ustanavlja program za podporo ukrepom, namenjenih nadaljnjemu spodbujanju oblikovanja in izvajanja celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program).

Ta uredba ustanavlja program za podporo ukrepom, namenjenih nadaljnjemu spodbujanju oblikovanja in izvajanja celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program), glavni cilj tega programa pa je kar najbolj okrepiti trajnostni razvoj in gospodarsko rast ter ekonomsko kohezijo obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regij EU s povezanimi in skladnimi pomorskimi politikami ter ustreznim mednarodnim sodelovanjem. Program podpira trajnostno rabo morij in oceanov ter širitev znanstvenih spoznanj.

Obrazložitev

Glavni cilj je treba jasno določiti in mora biti skladen s strategijo 2020.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pot naprej:

 

1. Komisija izvaja program v skladu s finančno uredbo. Finančna pomoč iz programa bo na voljo zgolj, kadar ne bo drugih virov financiranja Unije.

 

2. Ukrepi, ki jih podpira program, ustrezajo ciljem in politikam Unije za obdobji do leta 2020 in leta 2050. Vse države članice, pomorski sektorji ter obalne, otoške in najbolj oddaljene regije bodo imeli koristi od programa, ustvarila pa se bo tudi resnična evropska dodana vrednost. Pri financiranju ukrepov v različnih morskih bazenih bo cilj zagotoviti ustrezno regionalno ravnovesje. Cilja programa bo z boljšim usklajevanjem ustvariti sinergije med različnimi politikami.

 

3. Kadar je to mogoče in ustrezno, si Komisija prizadeva za dejavno in učinkovito sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti, ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe.

 

4. Pri izvajanju programa se spoštujeta dobro upravljanje in preglednost postopkov, program pa si prizadeva prispevati k preglednosti in dobremu upravljanju v vseh sorodnih sektorskih politikah na ravni Unije ter na nacionalni in regionalni ravni.

Obrazložitev

Stavek je prestavljen iz člena 7.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilji

Splošni cilji

Splošni cilji programa so:

Splošni cilji programa so:

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev ter celostnih strategij za morske bazene;

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev;

 

(aa) spodbujati oblikovanje in izvajanje strategij za morske bazene;

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov politike za vsa področja, povezana z morjem ali obalo;

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov, zlasti za pomorsko prostorsko načrtovanje, povezovanje pomorskega nadzora in znanja o morju za razvijanje sinergij ter za spodbujanje pomorske in obalne politike, zlasti na področju gospodarskega razvoja, zaposlovanja, varstva okolja, raziskav, pomorske varnosti, energije ter razvoja okolju prijaznih pomorskih tehnologij;

(c) podpirati skupno oblikovanje politike ter spodbujati trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

(c) spodbujati varstvo morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti, ter trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, zlasti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji in okvirne direktive Unije na področju vodne politike;

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, v okviru Okvirne direktive o morski strategiji;

 

 

(da) podpirati trajnostno „modro“ gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in nove tehnologije v pomorskih sektorjih ter obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah EU;

(e) izboljšati in okrepiti zunanje sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji celostne pomorske strategije.

(e) izboljšati in okrepiti zunanje sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji celostne pomorske politike na podlagi spodbujanja razprave na mednarodnih forumih. Ratifikacija in izvajanje Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) ter drugih ustreznih mednarodnih aktov je pri tem poglavitnega pomena.

 

 

 

(eb) okrepiti prepoznavnost pomorske Evrope.

Obrazložitev

Struktura splošnih ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev vsakemu splošnemu cilju. K tem ciljem je treba dodati tudi podporo politiki Unije na področju pomorskega prava in prepoznavnost celostne pomorske politike.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebni cilji

Operativni cilji

Obrazložitev

Glede na vsebino teh ciljev je ustreznejši predlagani naslov.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V skladu s cilji iz člena 2(a), (b), (c) in (d) je cilj program:

1. V skladu s ciljem iz člena 2(a) (celostno gospodarjenje z morji) mora program:

(a) spodbujati države članice ali regije k oblikovanju ali uvedbi celostnega gospodarjenja z morji;

(a) spodbujati države članice in regije EU k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju celostnega gospodarjenja z morji;

(b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in med njimi o medsektorskih zadevah, povezanih s celostno pomorsko politiko;

(b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje ter usklajevanje z državami članicami, regijami EU, zainteresiranimi stranmi, državljani, organizacijami civilne družbe in socialnimi partnerji ter med njimi, ob hkratnem zagotavljanju popolne preglednosti;

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja;

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije, metode, standarde in najboljše prakse;

(d) spodbujati ustanovitev forumov in za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni interesi industrije, raziskovalnih skupnosti, regij, nacionalnih organov in nevladnih organizacij;

(d) spodbujati forume in omrežja za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni predstavniki javnih, lokalnih in regionalnih nacionalnih organov, industrije, raziskovalnih skupnosti, socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij;

(e) pospeševati oblikovanje skupnih metod in pristopov.

 

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V skladu s ciljem iz člena 2(aa) (strategije za morske bazene) mora program:

 

(a) podpirati oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za vse evropske morske bazene ob upoštevanju posebnosti morskih in podmorskih bazenov ter veljavne makroregionalne strategije, in zlasti tistih strategij, v katerih je izmenjava informacij med državami že preverjena ter v katerih obstajajo operativne mednacionalne strukture;

 

(b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z državami članicami, regijami, zainteresiranimi stranmi, državljani, organizacijami civilne družbe in socialnimi partnerji ter med njimi;

 

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije, metode, standarde in najboljše prakse.

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) je cilj programa oblikovati:

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) (instrumenti) mora program:

(a) skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi varno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora, pri čemer se ustrezno prispeva k potrebnemu oblikovanju teh politik;

(a) prispevati k razvoju skupnega okolja za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi varno in okolju prijazno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora;

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij;

(b) lajšati sodelovanje držav članic na področju pomorskega prostorskega načrtovanja obalnega pasu ter razvoj povezav med kopnim in morjem, na primer v zvezi z razvojem poskusnih in drugih ukrepov, ki združujejo proizvodnjo vetrne energije ter ribogojstvo;

(c) obsežno in javno dostopno visokokakovostno zbirko pomorskih podatkov in znanja, ki olajšuje izmenjavo, ponovno uporabo in razširjanje teh podatkov med različne skupine uporabnikov ter z uporabo spletnih orodij zagotavlja vizualizacijo pomorskih informacij.

(c) prispevati k razvoju obsežne in javno dostopne visokokakovostne baze pomorskih podatkov in znanja, ki olajšuje izmenjavo, ponovno uporabo in razširjanje teh podatkov med različne skupine uporabnikov ter z uporabo spletnih orodij zagotavlja vizualizacijo pomorskih informacij kadarkoli je to mogoče, z uporabo programov, ki so že razviti v ta namen.

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V skladu s ciljem iz člena 2(d) (varstvo okolja in trajnostno izkoriščanje) mora program:

 

(a) prispevati k opredelitvi in razvijanju meja trajnostnih človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje;

 

(b) lajšati oblikovanje metod in standardov;

 

(c) lajšati usklajevanje med državami članicami in drugimi akterji pri uporabi ekosistemskega pristopa in previdnostnega načela;

 

(d) spodbujati ukrepe za blažitev posledic podnebnih sprememb na morsko, obalno in otoško okolje, s posebnim poudarkom na tistih območij, ki so v tem oziru najbolj občutljiva;

 

(e) izboljševati pogoje za morsko in obalno okolje ter preprečiti in zmanjšati onesnaženost, vključno z morskimi odpadki;

 

(f) prispevati k ohranitvi ekosistemov in biotske raznovrstnosti;

 

(g) spodbujati raziskave, ki naj ocenijo sedanje stanje v ogroženih ekosistemih, za oblikovanje podlage za načrtovanje na regionalni in nacionalni ravni ter za prepoznavanje zakonodajnih pomanjkljivosti v zvezi z nezakonitim, nereguliranim in neprijavljenim ribolovom;

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. V skladu s ciljem iz člena 2(da) (rast, zaposlovanje in inovacije) program:

 

(a) spodbuja pobude za rast in zaposlovanje v pomorskem sektorju ter v obalnih in otoških regijah;

 

(b) podpira usposabljanje, izobraževanje in poklicne možnosti v pomorskih poklicih, kot je poklicno usposabljanje za vse, ki so odgovorni za morsko plovbo in ladje;

 

(c) podpira ukrepe za promocijo pomorskih poklicev in spodbujanje mobilnosti mladih v pomorskih sektorjih;

 

(d) spodbuja raziskave in razvoj ter okolju prijazne tehnologije, morske obnovljive vire energije,okolju prijazni ladijski promet ter pomorski prevoz na kratkih razdaljah;

 

(e) podpira ukrepe za razvoj in spodbujanje strategije za obalni, morski in otoški turizem;

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) in z namenom, da se dopolnijo sektorske politike, je cilj programa izboljšati in krepiti sodelovanje na področju medsektorskih ukrepov s:

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) (mednarodna razsežnost) mora program:

 

(a) zagovarjati mednarodno gospodarjenje z morji in sodelovanje s tretjimi državami na podlagi vladavine prava s spodbujanjem svetovnega članstva v Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu;

 

(aa) spodbujati sklenitev, ratifikacijo in izvajanje mednarodnih sporazumov.

 

(b) dopolnjevati sektorske politike z izboljšanim sodelovanjem, in sicer z izmenjavo najboljših praks ter po potrebi z izboljšanjem dialoga na mednarodni ravni na ustreznih forumih;

 

(c) okrepiti sodelovanje na področju medsektorskih ukrepov s:

(a) tretjimi državami, tudi tistimi državami, ki mejijo na evropski morski bazen,

tretjimi državami, zlasti tistimi državami, ki mejijo na evropski morski bazen,

(b) akterji v tretjih državah,

kjer je to potrebno in primerno, drugimi akterji v tretjih državah, kot so regionalne agencije, raziskovalne ustanove, nevladne organizacije in podjetja,

(c) mednarodnimi partnerji in organizacijami, zlasti v zvezi z mednarodnimi zavezami za obnovo ekosistemov in drugimi primernimi sporazumi.

mednarodnimi partnerji, organizacijami in akti, zlasti v zvezi z mednarodnimi zavezami za obnovo ekosistemov in drugimi primernimi sporazumi.

4. Posebni cilji iz odstavka 3 se izvajajo v skladu s posebnimi cilji iz odstavkov 1 in 2 ter instrumenti EU na področju sodelovanja, pri čemer se upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij.

Ti operativni cilji se izvajajo v skladu z instrumenti EU na področju zunanjih odnosov in pristopa, pri čemer se upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij. Spodbuja se izvajanje tistih okoljskih standardov v tretjih državah, ki so vsaj enaki standardom, veljavnim v Uniji.

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V skladu s ciljem iz člena 2(eb) (prepoznavnost) mora program podpirati orodja za komunikacijo in razširjanje informacij, namenjenih javnosti in zasebnim interesnim skupinam, o celostnem pristopu k pomorskim zadevam.

Obrazložitev

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c. Da bi se upoštevali dogodki, ki niso bili predvideni ob sprejemanju te uredbe, lahko Komisija ta člen spremeni z delegiranimi akti v skladu s členom 13 in ob upoštevanju pogojev iz členov 13a in 13b.

Obrazložitev

Operativni cilji bi morali biti natančno opredeljeni, kljub temu pa je potrebno nekaj prožnosti. Zato je potrebna možnost, da se cilji spremenijo med obdobjem izvajanja. Ker so operativni cilji nebistvene določbe tega zakonodajnega akta, ki se splošno uporabljajo, je treba uporabiti člen 290 PDEU o delegiranih aktih.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V okviru programa se lahko odobri finančna pomoč za ukrepe, ki so v skladu s cilji iz členov 2 in 3, na primer:

V okviru programa se lahko odobri finančna pomoč za naslednje vrste ukrepov, ki so v skladu s cilji iz členov 2 in 3:

(a) študije in programi sodelovanja;

(a) študije in programi sodelovanja na področju raziskav ter operativni programi sodelovanja, vključno s programi izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

(b) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, spodbujanje ozaveščenosti in s tem povezane komunikacijske dejavnosti in dejavnosti razširjanja informacij, vključno z oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč;

(b) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, spodbujanje ozaveščenosti in s tem povezane komunikacijske dejavnosti in dejavnosti razširjanja informacij, vključno z oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč ter ustreznih družabnih omrežij in podatkovnih baz;

(c) konference, seminarji, delavnice in forumi, namenjeni zainteresiranim stranem;

(c) konference, seminarji, delavnice, forumi, namenjeni zainteresiranim stranem in dejavnosti usposabljanja za zadevne poklicne skupine;

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter podatkovna zbirka o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer je to primerno, tudi z ustanovitvijo sekretariata za opravljanje ene ali več teh nalog;

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter baz podatkov o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer je to primerno, tudi z ustanovitvijo sekretariata za opravljanje ene ali več teh nalog, ter prednostno obravnavanje tistih projektov, ki predvidevajo zbiranje in obdelavo podatkov v skladu z usklajenimi in enotnimi merili;

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi instrumenti, vključno s testnimi projekti.

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi instrumenti, vključno s testnimi projekti.

Obrazložitev

Treba je pripraviti izčrpen seznam vrst ukrepov.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančna pomoč v okviru programa se lahko odobri fizičnim ali pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, vključno z agencijami Evropske unije.

1. Finančna pomoč iz Instrumenta je lahko dodeljena fizičnim ali pravnim osebam zasebnega ali javnega prava. .

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Program naj koristi državam članicam in njihovim zainteresiranim stranem.

Obrazložitev

V skladu s predlaganim glavnim ciljem (ki naj bi se vstavil v člen 1) je rast v Uniji prednostna naloga, vendar tretjih držav in zainteresiranih strani v tretjih državah ne bi smeli izključiti iz seznama možnih upravičencev.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje države, zainteresirane strani iz tretjih držav ter mednarodne organizacije ali organi, ki si prizadevajo za dosego enega ali več splošnih in posebnih ciljev iz členov 2 in 3.

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje države, zainteresirane strani iz tretjih držav, mednarodne organizacije, nevladne organizacije ali drugi organi, ki si prizadevajo za dosego enega ali več splošnih in operativnih ciljev iz členov 2 in 3 v skladu s členom 2(e) in členom 3(3).

Obrazložitev

V skladu s predlaganim glavnim ciljem (ki naj bi se vstavil v člen 1) je rast v Uniji prednostna naloga, vendar tretjih držav in zainteresiranih strani v tretjih državah ne bi smeli izključiti iz seznama možnih upravičencev.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Upravičenost za sodelovanje v postopku se določi v ustreznih razpisih za zbiranje predlogov ali pozivih k oddaji ponudb.

3. Upravičenost za sodelovanje v postopku se opredeli v delovnem programu in določi v ustreznih razpisih za zbiranje predlogov ali pozivih k oddaji ponudb.

Obrazložitev

Opredelitve upravičenosti so splošna pravila, ki dopolnjujejo ta zakonodajni akt, zato jih je treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni postopki

Delovni programi

1. Komisija izvaja program v skladu s finančno uredbo.

 

2. Komisija za izvajanje programa v skladu s cilji iz členov 2 in 3 sprejme letne programe dela v skladu s postopkom iz člena 13(2).

2. Komisija kot okvir za izvajanje programa v skladu s cilji iz členov 2 in 3 z delegiranimi akti v skladu s členom 13 in pod pogoji iz členov 13a in 13b sprejme za ustrezno obdobje enega ali več delovnih programov.

3. V letnem programu dela so glede nepovratnih sredstev podrobno navedeni:

3. V programih dela so glede nepovratnih sredstev podrobno navedeni:

(a) prednostne naloge leta, cilji, ki naj bi se izpolnili, in predvideni rezultati s proračunskimi sredstvi, odobrenimi za proračunsko leto;

(a) prednostne naloge obdobja, cilji, ki naj bi se izpolnili, in predvideni rezultati s proračunskimi sredstvi, odobrenimi za vsako proračunsko leto;

(b) naslovi in vsebina ukrepov;

(b) naslovi in vsebina ukrepov;

(c) izvedbene podrobnosti;

(c) izvedbene podrobnosti;

(d) bistvena merila za izbor in odobritev, ki se uporabljajo za izbiro predlogov;

(d) bistvena merila za izbor in odobritev, ki se uporabljajo za izbiro predlogov;

(e) po potrebi okoliščine, ki na podlagi ene od izjem, določenih v členu 168 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 upravičujejo, da se nepovratna sredstva odobrijo brez razpisa za zbiranje predlogov;

 

(f) najvišji proračun in največja možna stopnja sofinanciranja ukrepa; kadar je predvidenih več stopenj, merila za uporabo vsake stopnje;

(f) najvišji proračun in največja možna stopnja sofinanciranja ukrepa; kadar je predvidenih več stopenj, merila za uporabo vsake stopnje;

(g) časovni razpored razpisov za zbiranje predlogov.

(g) časovni razpored razpisov za zbiranje predlogov.

4. V letnem programu dela so glede pogodb za izvedbo javnih naročil podrobno navedeni:

4. V delovnih programih so glede pogodb za izvedbo javnih naročil podrobno navedeni:

(a) naslovi in vsebina ukrepov;

(a) naslovi in vsebina ukrepov;

(b) najvišji znesek za ukrep;

(b) najvišji znesek za ukrep;

(c) namen ukrepov;

(c) namen ukrepov;

(d) izvedbene podrobnosti;

(d) izvedbene podrobnosti;

(e) okvirno časovno obdobje za začetek postopkov za dodelitev javnih naročil.

(e) okvirno časovno obdobje za začetek postopkov za dodelitev javnih naročil.

5. Dejavnosti iz člena 9 niso zajete v letnem programu dela.

5. Dejavnosti iz člena 9 niso zajete v programih dela.

Obrazložitev

Našteti elementi so splošna pravila, ki dopolnjujejo ta zakonodajni akt, zato jih je treba določiti z delegiranimi akti. Ker ta program traja zgolj 2,5 let, se Komisija ne bi smela omejiti na letno načrtovanje, če so ustreznejša drugačna programska obdobja.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva in ustrezno nomenklaturo odobri proračunski organ v mejah veljavnega finančnega okvira, ne da bi s tem ogrozil izvajanje sedanjih programov in dejavnosti, in se tako izogne prerazporeditvi znotraj ustreznega razdelka v veljavnem finančnem okviru.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Proračunska sredstva, dodeljena programu, se financirajo iz razpoložljive razlike do zgornje meje iz razdelka 2 večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 brez poseganja v odločitev proračunskega organa.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Področja za financiranje posameznih ciljev

 

Finančna sredstva iz člena 8 se z delegiranimi akti v skladu s členom 13 ter ob upoštevanju pogojev iz členov 13a in 13b namenijo za naslednja področja:

 

(a) celostno gospodarjenje z morji ter z morskimi bazeni povezane dejavnosti;

 

(b) orodja za oblikovanje celostne pomorske politike;

 

(c) spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike in prepoznavnosti pomorske Evrope;

 

(d) opredelitev trajnostnih meja pomorskih dejavnosti z okvirno direktivo o morski strategiji ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje in inovacije;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija stori tudi vse potrebno, da preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo ustrezno ter v skladu z določbami te uredbe in finančne uredbe.

6. Komisija preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo ustrezno ter ali so skladni z ukrepi drugih sektorskih politik in instrumenti ter v skladu z določbami te uredbe in finančne uredbe

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocenjevanje

Poročanje, ocenjevanje in podaljšanje

 

Evropski parlament in Svet je treba redno in sproti obveščati o delu Komisije.

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadnem ocenjevanju najpozneje do 31. decembra 2014.

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu:

 

(a) poročilo o napredku najpozneje do 31. decembra 2012. Poročilo o napredku vključuje oceno učinka programa na druge politike Unije.

 

(b) poročilo o naknadnem ocenjevanju najpozneje do 31. decembra 2014.

 

Komisija po potrebi poda zakonodajni predlog za podaljšanje programa z ustreznim finančnim okvirjem po letu 2013.

Obrazložitev

Poročanje je najpomembnejši del odgovornega izvajanja in ga je treba okrepiti. Pred morebitnim zakonodajnim predlogom za naslednji program celostne pomorske politike je potrebno poročilo o napredku.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Svetovalni odbor

Izvajanje pooblastila

1. Komisiji pri pripravi letnih programov dela iz člena 7(2) pomaga svetovalni odbor.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4c) ter člena 7 in člena 8a se prenese na Komisijo za obdobje iz člena 8(1).

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, pri čemer se upoštevajo določbe člena 8 Sklepa.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se dodeli Komisiji pod pogoji, določenimi v členih 13a in 13b.

Obrazložitev

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos pooblastila.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

Preklic prenosa

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta prenos pooblastil iz členov 3(4b) in 7(2).

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

 

3. S sklepom o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos pooblastila.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13b

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

 

2. Če do izteka obdobja iz odstavka 1 delegiranemu aktu ne nasprotuje niti Evropski parlament niti Svet, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati z dnem, navedenim v delegiranem aktu. Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarjata sprejetemu delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, ta akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Obrazložitev

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos pooblastila.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Celostna pomorska politika zagovarja celosten pristop k upravljanju oceanov, morij in obal ter gospodarjenju z njimi, poleg tega pa spodbuja sodelovanje med vsemi politikami EU, povezanimi z morjem. Namen predlaganega financiranja 50 milijonov EUR je nadaljevati delo, ki se je začelo leta 2007.

Postavljeni so temelji za celostno pomorsko politiko. Evropski parlament je leta 2007(1), leta 2008(2) in leta 2010(3) sprejel resolucije, ki so bile odziv na zeleno knjigo Komisije(4) in na sporočilo Komisije o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (KOM(2007)0575). Številne pobude so se financirale iz pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov, ki so bili zaradi svoje narave omejeni na dve ali tri leta.

Uredba določa program za stabilen okvir, ki bo te pobude podpiral tudi med letoma 2011 in 2013.

Glavne teme, obravnavane v tem osnutku poročila, so:

- razjasnitev ciljev programa,

- jasno stališče o njegovem financiranju,

- boljša vključenost zakonodajalcev v prihodnje odločanje z delegiranimi akti in poročanjem.

(1)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 o prihodnji pomorski politiki Evropske unije: evropska vizija za oceane in morja; UL C 175, 10.7.2008, str. 531.

(2)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo; UL C 279 E, 19.11.2009, str. 30.

(3)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi; P7_TA-PROV(2010)0386.

(4)

Zelena knjiga: Prihodnji pomorski politiki Unije naproti: evropska vizija za oceane in morja (KOM(2006)0275).


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Brian Simpson

predsednik

Odbor za promet in turizem

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (KOM(2010)0494 – C7–0292/2010 – 2010/0257(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 18. aprila 2011 ste v skladu s členom 37(2) poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje o spremembi pravne podlage predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (predlog), in sicer od členov 43(2), 74, in 77(2), 91(1) in 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2) in 195(2) PDEU do členov 43(2), 91(1) in 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2) in 195(2) PDEU. S predlogi sprememb Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) se k predlagani pravni podlagi dodajata člena 165(4) in 166(4) PDEU.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji 24. maja 2011.

I. Ozadje

Po sporočilu Komisije o celostni pomorski politiki iz oktobra 2007 (tako imenovana modra knjiga)(1) in poročilu o napredku celostne pomorske politike z dne 15. oktobra 2009(2) ter kot odgovor na sklepe Sveta z dne 16. novembra 2009, s katerimi je Komisijo pozval, naj predloži potrebne predloge za financiranje ukrepov celostne pomorske politike v okviru veljavne finančne perspektive, ki naj bi začeli veljati do 2011, je Komisija 29. septembra 2010 predstavila predlog.

Celostna pomorska politika spodbuja medsektorski pristop h gospodarjenju z morji ter lajša ugotavljanje in izkoriščanje sinergij med vsemi politikami EU, ki so povezane z oceani, morji, obalnimi območji in pomorskimi sektorji, tj. politikami, ki jih EU izvaja na področju okolja, pomorskega prometa, energije, raziskav, industrije in ribištva, ter regionalnimi politikami.

Komisija je v akcijskem načrtu, ki je priložen modri knjigi, določila številne ukrepe, ki jih predlaga kot prvo fazo pri izvajanju celostne pomorske politike za Unijo. Ukrepi celostne pomorske politike so se doslej financirali samo na podlagi člena 49(6)(a) in (b) finančne uredbe in člena 42 njenih izvedbenih pravil, ki določajo financiranje pilotskih projektov in pripravljalnih ukrepov. Vendar je bila to le začasna rešitev in je za ukrepe v preostalem obdobju (2011–2013) veljavne finančne perspektive potrebna nadaljnja finančna podpora.

Zato je cilj predloga zagotoviti zadostna finančna sredstva za nadaljnji razvoj in izvajanje celostne pomorske politike ter tako postaviti trden finančni okvir za obdobje 2011–2013.

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi (2010/2040(INI)) podprl „namero, ki jo je izrazila Komisija, da v naslednjih dveh letih financira celostno pomorsko politiko s 50 milijoni EUR, da bi nadaljevala predhodne projekte na področju politike, upravljanja, trajnosti in nadzora“.

II. Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija

Komisija v obrazložitvenem memorandumu k predlogu navaja, da v Pogodbi ni jasne pravne podlage, na kateri je mogoče utemeljiti celostno pomorsko politiko Unije. Vendar v celostno pomorko politiko spada veliko področij politik EU, ki zadevajo morja in obale. Zato so v pravno podlago zajeti členi 43(2), 74 in 77(2), 91(1) in 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2) in 195(2) PDEU, v katerih je navedeno:

„Člen 43(2)

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike.“

"Člen 74

Svet sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi upravno sodelovanje med pristojnimi službami držav članic na področjih, ki so zajeta v tem naslovu, kakor tudi med temi službami in Komisijo. Odloča na predlog Komisije ob upoštevanju člena 76 in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.“

„Člen 77(2)

2. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:

(a) skupne politike vizumov in drugih dovoljenj za kratkotrajno prebivanje;

(b) kontrolo oseb pri prehodu zunanjih meja;

(c) pogojev, pod katerimi se lahko državljani tretjih držav za krajše obdobje prosto gibajo znotraj Unije;

(d) vseh ukrepov, potrebnih za postopno uvedbo integriranega sistema upravljanja zunanjih meja,

(e) odprave preverjanj oseb pri prehajanju notranjih meja ne glede na njihovo državljanstvo.“

„Člen 91(1)

1. Za izvajanje člena 90 in ob upoštevanju posebnosti prometa Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij določita:

(a) skupna pravila, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali z ozemlja države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic;

(b) pogoje, pod katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, v kateri nimajo sedeža;

(c) ukrepe za izboljšanje varnosti prometa;

(d) vse druge ustrezne predpise.“

„Člen 100(2)

2. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ustrezne predpise za pomorski in zračni promet. Odločata po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.“

„Člen 173(3)

1. Unija in države članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za konkurenčnost industrije Unije.

Zato je njihovo ukrepanje v skladu s sistemom odprtih in konkurenčnih trgov namenjeno:

— pospeševanju prilagajanja industrije strukturnim spremembam;

— spodbujanju okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij v celotni Uniji, zlasti malih in srednjih podjetij;

— spodbujanju okolja, ki je naklonjeno sodelovanju med podjetji;

— podpiranju boljšega izkoriščanja industrijskega potenciala politike inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja.

2. ....

3. Unija prispeva k doseganju ciljev iz odstavka 1 s politikami in dejavnostmi, ki jih uresničuje v skladu z drugimi določbami Pogodb. Evropski parlament in Svet se lahko po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom odločita o posebnih ukrepih v podporo ukrepanju držav članic za doseganje ciljev iz odstavka 1, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.

Ta naslov ne daje podlage za uvedbo kakršnih koli ukrepov Unije, ki bi lahko povzročili izkrivljanje konkurence ali vsebovali davčne določbe ali določbe, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.“

"Člen 175

Države članice vodijo in usklajujejo svojo gospodarsko politiko tako, da dosegajo tudi cilje, navedene v členu 174(3). Pri oblikovanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije ter vzpostavljanju notranjega trga upoštevajo cilje iz člena 174, s čimer prispevajo k njihovemu uresničevanju. Unija podpira uresničevanje teh ciljev tudi z delovanjem v okviru strukturnih skladov (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Usmerjevalni oddelek; Evropski socialni sklad; Evropski sklad za regionalni razvoj), Evropske investicijske banke in drugih obstoječih finančnih instrumentov.

Komisija vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij poročilo o napredku, doseženem pri uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, in o tem, kako so k temu pripomogla v tem členu predvidena sredstva. Po potrebi se temu poročilu priložijo ustrezni predlogi.

Če se izkaže, da so potrebne posebne dejavnosti zunaj skladov, in ne da bi posegali v ukrepe, sprejete v okviru drugih politik Unije, lahko Evropski parlament in Svet o teh dejavnostih odločata po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.“

"Člen 188

Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom sprejme določbe iz člena 187(4).

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta določbe iz členov 183, 184 in 185(5). Za sprejetje dopolnilnih programov je potrebno soglasje zadevnih držav članic.“

„Člen 192(1)

1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme za doseganje ciljev iz člena 191(6).“

„Člen 194(2)

1. Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja so cilji energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami članicami:

(a) zagotoviti delovanje energetskega trga;

(b) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

(c) spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije; in

(d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.

2. Brez poseganja v uporabo drugih določb Pogodb Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za doseganje ciljev iz odstavka 1. Takšni ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in z Odborom regij.

Ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih energetskih virov, na izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z energijo, ne glede na člen 192(2)(c).

„Člen 195(2)

1. Unija dopolnjuje dejavnost držav članic na področju turizma, zlasti s spodbujanjem konkurenčnosti podjetij Unije na tem področju.

V ta namen so cilji dejavnosti Unije:

(a) spodbujanje ustvarjanja okolja, ki je naklonjeno razvoju podjetij na tem področju;

(b) spodbujanje sodelovanja med državami članicami, zlasti z izmenjavo dobre prakse.

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita posebne ukrepe v dopolnitev ukrepov držav članic za doseganje ciljev iz tega člena, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.“

III. Pristop Sodišča Evropske unije

Izbira pravne podlage za ukrep Unije mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so lahko podvrženi sodnemu nadzoru, med katerimi sta zlasti cilj in vsebina akta.

Načeloma ima ukrep samo eno pravno podlago. Če se pri pregledu namena in vsebine ukrepa Unije izkaže, da ima dvojni cilj, ali če ima dve sestavini, tako da sodi v področje uporabe različnih pravnih podlag, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti na samo eni pravni podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino(7).

Izjemoma mora ukrep temeljiti na ustreznih različnih pravnih podlagah(8), če se zanj ugotovi, da ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.

IV. Analiza predlaganih pravnih podlag

V uvodni izjavi 1 je poudarjeno, da je glavni cilj celostne pomorske politike „(...) oblikovati in izvajati celostno, koherentno in skupno sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, morji, obalnimi območji in pomorskimi sektorji“.

Za uresničevanje tega cilja je potrebna nadaljnja finančna podpora Unije. Cilj predloga je zagotoviti ustrezno finančno podlago za ukrepe za nadaljnje spodbujanje razvoja in izvajanje celostne pomorske politike.

Člena 2 in 3 predloga določata splošne in posebne cilje, na katere se mora osredotočati program za podpiranje ukrepov za nadaljnje spodbujanje razvoja in izvajanje celostne pomorske politike.

Člena 4 in 5 določata pravila za ukrepe, ki so upravičeni do finančne pomoči, in vrste finančne intervencije. V členu 6 so našteti upravičenci do finančne podpore. Nadaljnje določbe predloga med drugim obravnavajo izvajanje postopkov, proračunska sredstva ter spremljanje in ocenjevanje ukrepov, ki se financirajo v okviru tega programa.

Pravnih podlag je več. Da bi ugotovili, ali je taka kombinacija več pravnih podlag upravičena, je treba dokazati, da ima predlagani ukrep izjemoma več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi ni nobena drugotnega ali neposrednega pomena v primerjavi z drugimi. Prav tako ne bi smelo biti navzkrižja med zakonodajnimi postopki za sprejemanje ukrepov na podlagi vsake posamezne določbe iz Pogodbe, ki je sestavni del različnih pravnih podlag.

Člen 43(2) PDEU je zajet v poglavju III o kmetijstvu in ribištvu. Na podlagi tega člena je mogoče po rednem zakonodajnem postopku sprejemati ukrepe za uresničitev politike Unije na področju skupne kmetijske in ribiške politike (členi 38–40 PDEU). V členih 2(b), 2(c) in 3(2) predloga je navedeno, da je spodbujanje trajnostnega izkoriščanja morskih in obalnih virov eden od splošnih ciljev. Zaradi tega bi lahko bil člen 43(2) ustrezna pravna podlaga za ukrepe za uresničevanje teh ciljev.

Člena 74 in 77(2) PDEU obravnavata območje svobode, varnosti in pravice. Svet lahko na podlagi člena 74 PDEU sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi upravno sodelovanje med državami članicami na področjih, ki so zajeta v zadevnem naslovu Pogodbe. Ti ukrepi se sprejmejo po postopku posvetovanja. Na podlagi člena 77(2) je mogoče po rednem zakonodajnem postopku sprejeti ukrepe v zvezi s skupno politiko vizumov, mejno kontrolo in azilom. V zvezi s tem bi bilo treba opozoriti, da: (i) v okviru celostne pomorske politike niso predvidene dejavnosti, za katere veljajo ti členi; (ii) možnost izvzetja, ki jo imajo nekatere države članice na območju svobode, varnosti in pravice, lahko povzroči težave pri izvajanju programa, poleg tega bi bilo pravno nemogoče (pa tudi nerazumno) kombinirati pravne podlage, ki zahtevajo sodelovanje vseh držav članic, s takimi, ki nekaterim državam članicam omogočajo izvzetje oziroma privolitev v sodelovanje; (iii) člen 74 PDEU vključuje posebni zakonodajni postopek, ki je nezdružljiv s postopkom, predvidenim za druge pravne podlage(9). Skratka, v tem primeru člen 74 ali 77(2) PDEU ne zagotavlja ustrezne pravne podlage.

Člena 91(1) in 100(2) PDEU sta zajeta v naslovu VI o skupni prometni politiki. Zakonodajalec lahko na podlagi člena 91 sprejme predpise, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali z ozemlja države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic, pa tudi katere koli ustrezne določbe o varnosti prometa. Člen 100(2) se zlasti nanaša na „ustrezne predpise za pomorski in zračni promet“. Čeprav v členih 2 in 3 predloga pa tudi v predlogu na splošno ni naveden pomorski promet, ta zadeva spada v celostno gospodarjenje z morji in bi lahko z medsektorskimi instrumenti zadevala morsko območje. Oboje je zajeto v ciljih predloga.

V členu 173(3) TFEU je poudarek na ukrepih v zvezi s konkurenčnostjo industrije Unije. Na podlagi tega člena je mogoče posebno ukrepanje, namenjeno med drugim pospeševanju prilagajanja industrije strukturnim spremembam, spodbujanju okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij v celotni Uniji, zlasti malih in srednjih podjetij, ter spodbujanju okolja, ki je naklonjeno sodelovanju med podjetji. Dodati je treba, da cilj predloga tem določbam ustreza, zlasti cilj za podporo skupnemu oblikovanju politike in spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, inovacij in zaposlovanja v pomorskem sektorju. Zato bi ga morali obravnavati kot enega glavnih ciljev predloga.

Člen 175 PDEU je zajet v naslovu XVIII o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. Na podlagi tega člena je mogoče po rednem zakonodajnem postopku sprejeti ukrepe, če se izkaže, da so potrebne posebne dejavnosti zunaj že uveljavljenih strukturnih skladov. Namen teh dejavnosti bi moralo biti zmanjševanje neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij držav članic.

V predlogu je navedeno, da je treba spodbujati inovacije in zaposlovanje v pomorskem sektorju in obalnih regijah (člen 2(c)), olajšati izmenjavo najboljše prakse in ustanoviti forume in omrežja za sodelovanje (člen 3(1)(d)), s čimer se bodo s časoma zmanjšale razlike med razvojnimi stopnjami v pomorskem območju. Tudi s predlogom spremembe 14, vloženim v odboru, se podpira glavni cilj predloga, in sicer z naslednjo navedbo „kar najbolj okrepiti trajnostni razvoj in gospodarsko rast ter ekonomsko kohezijo obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regij EU s povezanimi in skladnimi pomorskimi politikami ter ustreznim mednarodnim sodelovanjem“.

Člen 192(1) PDEU omogoča, da se z rednim zakonodajnim postopkom sprejmejo ukrepi za uresničitev politike Unije v skladu s členom 191 v zvezi z ohranjanjem, varstvom in izboljšanju kakovosti okolja ter s skrbno in preudarno rabo naravnih virov. V predlogu je večkrat navedeno spodbujanje trajnostnega izkoriščanja morskih in obalnih virov, opredeljene pa so tudi trajnostne meje človeške dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje (člen 2(c) in (d)). Poleg tega je omenjeno pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, ki sta temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij.

Člen 194(2) PDEU omogoča, da se z rednim zakonodajnim postopkom sprejmejo ukrepi na področju politike Unije o energetiki. Člen 194(1) se nanaša na energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo, razvijanje novih in obnovljivih virov energije ter medsebojno povezovanje energetskih omrežij. S predlogi sprememb v odboru je bila na seznam splošnih ciljev dodana „energija“. Poleg tega je v členu 2 navedeno, da je treba trajnostno izkoriščati morske in obalne vire.

Člen 195(2) PDEU zadeva dejavnost Unije, katere cilj je dopolnjevati dejavnost držav članic na področju turizma z ustvarjanjem okolja, ki je naklonjeno razvoju podjetij na tem področju, in s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami, zlasti z izmenjavo dobre prakse. Treba je dodati, da bodo cilji programa prispevali k uresničevanju dejavnosti Unije na tem področju.

Na seji dne 24. maja 2011 se je Odbor za pravne zadeve soglasno(10) odločil, da vam priporoči, da bi moral predlog Komisije o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike temeljiti na členih 43(2), 91(1) in 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2) in 195(2) PDEU ter da v tej zadevi člena 74 in 77(2) nista ustrezna pravna podlaga.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

(1)

KOM(2007) 575.

(2)

KOM(2009) 540.

(3)

Člen 174

Da bi Unija pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.

Unija si še posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi.

Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.

(4)

Člen 187

Unija lahko ustanovi skupna podjetja ali kakršno koli drugo strukturo, potrebno za učinkovito izvajanje raziskovalnih, tehnološkorazvojnih in demonstracijskih programov Unije.

(5)

Člen 183

Za izvajanje večletnega okvirnega programa Unija določi:

— pravila glede sodelovanja podjetij, raziskovalnih centrov in univerz;

— pravila glede razširjanja rezultatov raziskav.

Člen 184

Pri izvajanju večletnega okvirnega programa se lahko sprejmejo dopolnilni programi, pri katerih sodelujejo samo nekatere države članice, ki te programe ob morebitni udeležbi Unije tudi financirajo.

Unija sprejme pravila, ki veljajo za dopolnilne programe, zlasti glede razširjanja znanja in dostopa drugih držav članic.

Člen 185

Pri izvajanju večletnega okvirnega programa lahko Unija v dogovoru z zadevnimi državami članicami predvidi sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih programih več držav članic, tudi sodelovanje v strukturah, vzpostavljenih za izvajanje teh programov.

(6)

Člen 191

1. Okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:

— ohranjanju, varstva in izboljšanju kakovosti okolja;

— varovanju človekovega zdravja;

— skrbni in preudarni rabi naravnih virov;

— spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

2. Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.

V tej zvezi usklajevalni ukrepi, ki ustrezajo zahtevam varstva okolja, vključujejo, kadar je to primerno, zaščitno klavzulo, ki državam članicam dovoljuje, da iz negospodarskih okoljskih razlogov sprejmejo začasne ukrepe, za katere velja nadzorni postopek Unije.

3. Pri oblikovanju svoje okoljske politike Unija upošteva:

— razpoložljive znanstvene in tehnične podatke;

— okoljske razmere v različnih regijah Unije;

— možne koristi in stroške ukrepanja ali neukrepanja;

— gospodarski in socialni razvoj Unije kot celote in uravnotežen razvoj njenih regij.

4. V okviru svojih pristojnosti Unija in države članice sodelujejo s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami. Podrobnosti sodelovanja Unije so lahko predmet sporazumov med Unijo in zadevnimi tretjimi osebami.

Prejšnji pododstavek ne posega v pristojnost držav članic glede pogajanj v mednarodnih organih in glede sklepanja mednarodnih sporazumov.

(7)

Zadeva C-91/05 Komisija proti Svetu, Zbirka odločb 2008 I-3651.

(8)

Zadeva C-338/01 Komisija proti Svetu, Zbirka odločb 2004 I-4829.

(9)

Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, Zbirka odločb 2006 I-107.

(10)

Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Luigi Berlinguer (podpredsednik), Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pripravljavka mnenja), Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka in Pablo Arias Echeverría v skladu s členom 187(2).


MNENJE Odbora za ribištvo(*) (6. 4. 2011)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Pripravljavka mnenja(*): Maria do Céu Patrão Neves

(*)       Pridruženi odbor - Člen 50

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Začetki celostne pomorske politike

Predstavitev zelene knjige o celostni pomorski politiki 7. junija 2006 pomeni institucionalni začetek celostnega pogleda na oceane ter celostni pristop k pomorskim dejavnostim, katerega temeljni cilj je največje možno trajnostno izkoriščanje oceanov brez ogrožanja rasti pomorskega gospodarstva in obalnih regij ter ohranitev morskih ekosistemov.

Celostna pomorska politika se je od takrat izkazala kot nov obetaven pristop k evropskim morjem in obalnim območjem, ki je usmerjen na optimalni in trajnostni razvoj vseh oblik pomorskih dejavnosti v Uniji.

2. Večstranskost oceanov

Pomen celostne pomorske politike je povezan z neizbežnim zavedanjem večstranskosti oceanov. To zahteva politiko, ki na ustrezen način omogoča celosten in usklajen odziv na različne značilnosti pomorskega okolja.

Raznolike značilnosti oceanov so odločilne na področjih, kot so konkurenčnost Unije, trajnostni razvoj, varnost Evrope na morju in kopnem, oskrbe z energijo in hrano, ki spadajo med cilje strategije Evropa 2020. Nedavno so se pojavili drugi vidiki, kot so postavitev vetrnih parkov na morju, vlaganja v tehnologijo, povezano z energijo valov, ribogojstvo na odprtem morju in številne druge oblike morske tehnologije. Slednje skupaj z drugimi tradicionalnimi vidiki rabe oceanov, kot sta prevoz (promet evropskih pristanišč vsako leto obsega 350 potnikov in 3,5 milijonov ton blaga) in ribištvo (ribiški sektor Unije, ki letno pridela 6,9 milijonov ton rib, je v svetu na tretjem mestu), kaže na to, da mora biti celostna pomorska politika temelj in nenadomestljiva prednostna naloga v dinamiki rasti Unije.

Poleg tega so oceani tudi pomemben dejavnik družbenega in kulturnega razvoja, saj neposredno ali posredno vplivajo na mnoge evropske državljane: več kot polovica evropskega prebivalstva namreč živi v 50-kilometrskem radiju od obale.

3. Celostna pomorska politika – akcijski načrt

Komisija je po predložitvi zelene knjige o celostni pomorski politiki leta 2006 10. oktobra 2007 objavila sporočilo o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (SEC(2007)1278). V njem je predlagala vrsto sektorskih ukrepov na vseh glavnih področjih posredovanja v zvezi z morjem, vključno s prevozom, ribištvom, okoljem, energijo, industrijo, zaposlovanjem, raziskavami, zunanjimi odnosi itd, ter poudarila, da je treba s celostnim pristopom k različnim sektorskim politikam spodbujati sinergije.

Evropske institucije, države članice in regije so nato začele s postopkom oblikovanja upravnih struktur, da bi v okviru strategije „od spodaj navzgor“ zagotovile ločeno obravnavanje pomorske politike in njen razvoj na podlagi dinamičnega medsebojnega razmerja z drugimi področji političnega posredovanja. Hkrati pa so spodbujale nadsektorske instrumente, kot so pomorsko prostorsko načrtovanje, celostno spremljanje in študije morskega okolja, ter jih izvajale v upanju, da bodo ti instrumenti prispevali k bistvenemu izboljšanju morskega in obalnega upravljanja.

4. Ribištvo kot sestavni del celostne pomorske politike

Ribištvo in ribogojstvo imata svoje posebne zahteve in značilnosti pri rabi morskega okolja in ohranjanju pogojev za obnovo in rast ribjih staležev. To zahteva raziskovalne programe in vrsto drugih ukrepov, ki jih je treba vključiti v okvir celostne pomorske politike.

Glede na to, da je EU svetovni akter v ribištvu in največji trg za predelane proizvode iz rib, mora zagotoviti trajnost in donosnost ribolova, ki je navsezadnje najstarejša človekova pomorska dejavnost.

Ribe so zaradi svoje visoke hranilne vrednosti še vedno bistvene v evropski prehrani.

Ribištvo ima kljub pretiranemu ribolovu nekaterih ribjih staležev, kar je treba spremeniti, še vedno velik pomen v okviru pomorske dejavnosti, pričakuje pa se, da bo z reformo skupne ribiške politike postalo bolj trajnostno in donosno v gospodarskem smislu.

5. Opombe pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja meni, da bi celostna pomorska politika morala biti strateška prednostna naloga za Evropo, in v zvezi s tem pozdravlja vrsto pobud, predlaganih v strategiji Komisije v okviru akcijskega načrta, ki je priložen sporočilu o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo.

Ta akcijski načrt predvideva pilotne projekte in pripravljalne ukrepe v zvezi s celostno pomorsko politiko, vendar je zanje na razpolago financiranje samo do leta 2010. V zvezi s tem pripravljavka mnenja pozdravlja predlog uredbe, ki bo zagotovil potrebno pravno podlago za financiranje ukrepov, povezanih z izvajanjem celostne pomorske politike, za obdobje od januarja 2011 do 31. decembra 2013. Tako bo do začetka izvajanja prihodnjega okvira Unije mogoče zagotoviti potrebno finančno podporo za nadaljevanje že začetega dela in za druge projekte, za katere se bo mogoče izkazalo, da so nujni za uresničevanji smernic, določenih v poročilu o napredku z dne 15. oktobra 2009.

Pripravljavka mnenja meni, da predlagani znesek 50 milijonov EUR, čeprav je med nižjimi, pomeni sprejemljivo podlago za financiranje ukrepov iz člena 4 predloga, vseeno pa jo zanima, od kod se bodo črpala ta denarna sredstva. Namen predloga sprememb k členu 8 je pojasniti vire za predlagano financiranje in preprečiti, da bi se uporabili zneski, ki so že bili dodeljeni ribištvu.

Pripravljavka mnenja v osnutku besedila predlaga uporabo delegiranih aktov glede na to, da je treba z njimi sprejeti letne delovne programe, saj bodo mogoče poleg navedb v sami uredbi širše opisali izbiro prednostnih nalog, ciljev, pričakovanih rezultatov in dodeljevanja finančnih sredstev. Ti programi bi odražali sekundarno politično usmeritev, ki je ni mogoče oblikovati z izvedbenimi akti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 74, člena 77(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komisija je v sporočilu o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (COM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, da je glavni cilj celostne pomorske politike oblikovati in izvajati celostno, koherentno in skupno sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, morji, obalnimi območji in pomorskimi sektorji.

(1) Komisija je v sporočilu o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo (KOM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, da je glavni cilj celostne pomorske politike oblikovati in izvajati usklajeno in koherentno sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, morji, otoškimi in obalnimi območji ter pomorskimi sektorji.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi1 izrecno podprl „namero, ki jo je izrazila Komisija, da v naslednjih dveh letih financira celostno pomorsko politiko s 50 milijoni EUR, da bi nadaljevala predhodne projekte na področju politike, upravljanja, trajnosti in nadzora“.

 

_____________________

1 P7_TA(2010)0386.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, v nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike, v varstvo in trajnostno uporabo morskih in obalnih virov ter v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne direktive na področju vodne politike, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti ribiške industrije v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike, razvoj standardov za pravično razdelitev pravic do izkoriščanja morij, kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost na obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah Evrope.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Program mora biti dobro usklajen z drugimi politikami Unije, ki utegnejo imeti pomorsko razsežnost, zlasti s strukturnimi skladi, vseevropskimi prometnimi omrežji, skupno ribiško politiko, turizmom, ukrepi v podporo okolju in podnebju, okvirnim programom za raziskave in razvoj ter energetsko politiko.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Program mora spodbujati gospodarsko dinamiko ter konkurenčnost obalnih območij in otokov, zlasti na področju ribištva in ribogojstva.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Izvajanje programa v tretjih državah mora prispevati k oblikovanju ciljev države upravičenke in biti skladno z drugimi instrumenti EU na področju sodelovanja, vključno s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih politik EU.

(8) Izvajanje programa v tretjih državah mora prispevati k oblikovanju ciljev države upravičenke in biti skladno z drugimi instrumenti EU na področju sodelovanja, vključno s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih politik EU, mora pa tudi dopolnjevati druge instrumente sodelovanja EU, kot so obstoječi partnerski sporazumi o ribištvu in razvojni programi, ter biti skladno z njimi. Program mora podpirati mednarodno gospodarjenje z morji, ki bo temeljilo na načelih pravne države, s spodbujanjem celostnega pristopa h konvenciji Združenih narodov o mednarodnem pomorskem pravu (UNCLOS) v skladu z zavezanostjo Unije k tej konvenciji.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal.

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal, ter spodbujati trajnostni razvoj in gospodarsko rast obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regij Evrope, zlasti tistih območij, ki so močno odvisna od pomorskih dejavnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Pri izvajanju programov je treba paziti, da se namesto nepotrebnega podvajanja struktur vključijo obstoječe sektorske pobude;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Da bi bili pripravljeni na nepredviden razvoj dogodkov ter predpisali natančen, a fleksibilen okvir za izvajanje, je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti bi delegirani akti lahko bili potrebni za posodobitev operativnih ciljev ter za sprejetje delovnih programov na podlagi te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba ustanavlja program za podporo ukrepom, namenjenih nadaljnjemu spodbujanju oblikovanja in izvajanja celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program).

Ta uredba ustanavlja program za podporo ukrepom, namenjenim nadaljnjemu spodbujanju oblikovanja in izvajanja celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program), katerega glavni cilj je doseči največje možno trajnostno izkoriščanje morij in oceanov, ne da bi pri tem posegli v rast pomorskega gospodarstva in obalnih regij in v ohranjanje morskih ekosistemov.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev ter celostnih strategij za morske bazene;

a) spodbujati trajnostno oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja celostne pomorske politike;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov politike za vsa področja, povezana z morjem ali obalo;

b) prispevati k ustvarjanju/oblikovanju in izvajanju medsektorskih instrumentov politike za vsa področja, povezana z morjem ali obalo, ti instrumenti pa so pomembni za trajnostno rast, inovacije, zaposlovanje, okoljsko spremljanje, pomorsko varnost ter oskrbo s hrano in energijo, ob upoštevanju povezav med morjem in kopnim; zlasti za ranljivejše partnerje na tem področju;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) razviti regionalne pristope upravljanja v skladu z značilnostmi zadevnih morskih območij;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podpirati skupno oblikovanje politike ter spodbujati trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

(c) podpirati skupno oblikovanje politike ter spodbujati ohranjanje ter trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah, zlasti na območjih, ki so močno odvisna od pomorskih dejavnosti, v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, v okviru Okvirne direktive o morski strategiji;

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje in onesnaževanje morja v okviru Okvirne direktive o morski strategiji ter okvirne direktive Unije na področju vodne politike;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) izboljšati in okrepiti zunanje sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji celostne pomorske strategije.

(e) izboljšati in okrepiti zunanje sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji celostne pomorske politike na podlagi zbiranja podatkov, izmenjave informacij o najboljših praksah in koristne razprave s tega področja na mednarodnih forumih. Ratifikacija in izvajanje Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) ter ustreznih mednarodnih konvencij je pri tem ključnega pomena.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) na vseh ravneh podpreti preglednost in načela dobrega upravljanja v vseh vidikih celostne pomorske politike in z njo povezanih sektorskih politik ter zagotoviti izčrpne informacije o postopkih odločanja in njihovo preglednost.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) prispevati k izvajanju ekosistemskega in previdnostnega pristopa v vseh morskih in pomorskih sektorskih politikah.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V skladu s cilji iz člena 2(a), (b), (c) in (d) je cilj program:

V skladu s cilji iz člena 2(a), (b), (c) in (d) bi moral biti cilj programa:

 

1) v zvezi s celostnim upravljanjem pomorske politike:

a) spodbujati države članice ali regije k oblikovanju ali uvedbi celostnega gospodarjenja z morji;

a) spodbujati države članice in regije k oblikovanju in izvajanju celostnega gospodarjenja z morji, hkrati pa ustvariti poštene okvirne pogoje za udeležence ter poskrbeti za najboljšo možno izravnavo njihovih interesov;

b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in med njimi o medsektorskih zadevah, povezanih s celostno pomorsko politiko;

b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh upravljanja in med njimi ter s civilno družbo in predstavniki poklicev, povezanih z morjem, o medsektorskih zadevah, povezanih s celostno pomorsko politiko, ob hkratnem zagotavljanju popolne preglednosti;

c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja;

c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja ter zlasti na območja, ki so močno odvisna od ribištva in sorodnih pomorskih dejavnosti;

 

(d) spodbujati usklajenost in iskanje sinergij med pomorsko politiko in drugimi politikami EU,

d) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni interesi industrije, raziskovalnih skupnosti, regij, nacionalnih organov in nevladnih organizacij;

e) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni predstavniki s pomorstvom povezanih panog, raziskovalnih skupnosti, regij, nacionalnih organov, predstavnikov civilne družbe in nevladnih organizacij, ter spodbujati odgovorno izvajanje vseh dejavnosti v zvezi s celostno pomorsko politiko, da bi zagotovili zaščito pred škodljivimi učinki človeških dejavnosti na morsko okolje, ohranjanje ekosistemov in trajnostni razvoj morskih in obalnih območij, oziroma zajezitev takšnih učinkov;

e) pospeševati oblikovanje skupnih metod in pristopov.

f) pospeševati oblikovanje skupnih metod in pristopov, da bi dosegli pravično izkoriščanje naravnih virov in prostora na morju.

 

g) spodbujati ukrepe za povečanje ozaveščenosti in razumevanja večstranskega pomena oceanov;

 

h) oblikovati merila, ki bodo privedla do pravičnega upoštevanja interesov za izkoriščanje z vidika celotne družbe;

 

i) spodbujati raziskave, ki naj ocenijo sedanje stanje v ogroženih ekosistemih, za oblikovanje podlage za načrtovanje na regionalni in nacionalni ravni;

 

j) spodbujati morske obnovljive vire energije.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) je cilj programa oblikovati:

2) v zvezi z vzpostavljanjem sinergij za multidiciplinarno dejavnost in oblikovanjem večsektorskih politik:

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi varno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora, pri čemer se ustrezno prispeva k potrebnemu oblikovanju teh politik;

a) zagotoviti skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva Unije, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter okrepiti varno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora, pri čemer se ustrezno prispeva k potrebnemu oblikovanju teh politik, vključno z ustanovitvijo evropske obalne straže;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij;

b) izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja in celostnega upravljanja obalnega pasu, kot tudi razvoj vezi med kopnim in morjem, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij ter otokov, s posebnim poudarkom na območjih, ki so najbolj ranljiva na podnebne spremembe, za izvajanje ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) obsežno in javno dostopno visokokakovostno zbirko pomorskih podatkov in znanja, ki olajšuje izmenjavo, ponovno uporabo in razširjanje teh podatkov med različne skupine uporabnikov ter z uporabo spletnih orodij zagotavlja vizualizacijo pomorskih informacij.

c) ustvariti/oblikovati obsežno in javno dostopno visokokakovostno zbirko pomorskih podatkov in znanja o pomorski ekonomiji, ki olajšuje izmenjavo, ponovno uporabo in razširjanje teh podatkov med različne skupine uporabnikov, s čimer se bo preprečilo podvajanje informacij in se bodo po možnosti uporabili programi, ki so že bili oblikovani za ta namen, kot sta INSPIRE – infrastruktura za prostorske informacije v Evropski skupnosti, in GMES – globalno spremljanje okolja in varnosti;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) izmenjava podatkov o raziskavah morja.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) in z namenom, da se dopolnijo sektorske politike, je cilj programa izboljšati in krepiti sodelovanje na področju medsektorskih ukrepov s:

3) v zvezi z izvajanjem okvirne direktive o pomorski strategiji:

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) tretjimi državami, tudi tistimi državami, ki mejijo na evropski morski bazen,

a) opredeliti trajnostne meje človekove dejavnosti, ki vpliva na morsko okolje,

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) akterji v tretjih državah,

b) vključiti in uskladiti ukrepe za spodbujanje uporabe tehnologij, ki manj onesnažujejo okolje.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kar zadeva zunanjo razsežnost celostne pomorske politike, program spodbuja sklenitev, ratifikacijo in izvajanje mednarodnih sporazumov.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Posebni cilji iz odstavka 3 se izvajajo v skladu s posebnimi cilji iz odstavkov 1 in 2 ter instrumenti EU na področju sodelovanja, pri čemer se upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij.

4. v zvezi z izdelovanjem zemljevidov evropskega pomorskega prostora in upravljanjem morskih bazenov:

 

a) spodbujati pripravo atlasa evropskega pomorskega prostora, ki bo določil pomorske dejavnosti, ki se izvajajo v različnih evropskih pomorskih regijah, in pokazal morebitno navzkrižje interesov pri izkoriščanju teh območij;

 

b) podpirati razvoj strategij pomorskega upravljanja, ki pri upravljanju oceanov temeljijo na regijskem pristopu, ki bo skladen s posebnostmi in značilnostmi različnih morskih bazenov;

 

c) vzpostaviti sinergije med lokalnimi in nacionalnimi organi ter organi EU, da se zagotovi optimalno upravljanje različnih pomorskih in obalnih območij Unije, hkrati pa prepreči navzkrižje interesov.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Kar zadeva rast, zaposlovanje in inovacije, program:

 

(a) spodbuja tehnološki razvoj in uporabo znanja v korist bolj okoljsko trajnostnih praks v zvezi z dejavnostmi, ki vplivajo na morsko okolje;

 

(b) zagotavlja ustvarjanje več in boljših delovnih mest v pomorskem sektorju ter višje dohodke in boljše socialne pogoje (zdravje, varnost itd.) za zaposlene v pomorskih dejavnostih, kot je ribištvo;

 

(c) podpira oblikovanje in razvoj novih oblik gospodarskih dejavnosti, povezanih z morjem;

 

(d) spodbuja poklicne kvalifikacije v pomorskih dejavnostih, vključno z ribištvom, z razširitvijo nabora pomorskih študijskih programov ter nadgradnjo znanj in kvalifikacij.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 - odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b) v zvezi s spodbujanjem zunanje razsežnosti celostne pomorske politike program:

 

a) vključuje horizontalne cilje celostne pomorske politike v dvostranske ali večstranske sporazume, ki jih sklene Unija;

 

b) razvija strategije in ukrepe za sodelovanje s tretjimi državami, nevladnimi organizacijami in drugimi mednarodnimi organizacijami, da se zaščitijo/obnovijo morski ekosistemi;

 

c) mednarodni partnerji in organizacije, zlasti tisti, ki so povezani z mednarodnimi zavezami za obnovo ekosistemov in drugih ustreznih sporazumov, vključno z mednarodnimi sporazumi za varovanje posebej občutljivih morskih območij, ter drugi zaščitni ukrepi v zvezi z upravljanjem pomorskih dejavnosti zagotavljajo, da tretje države podpisnice, ki ležijo ob zadevni obali, vzajemno spoštujejo obveznosti in standarde varovanja, sprejete v Evropski uniji.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c. Kar zadeva spodbujanje zunanje razsežnosti celostne pomorske politike, program:

 

(a) vključiti horizontalne cilje celostne pomorske politike v dvostranske ali večstranske sporazume, ki jih sklene Unija;

 

(b) razvija strategije in ukrepe za sodelovanje s tretjimi državami in drugimi mednarodnimi organizacijami, da bi zaščitili in obnovili morske ekosisteme, vključno s spodbujanjem programov za zbiranje in izmenjavo podatkov.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) študije in programi sodelovanja;

a) projekte, vključno s pilotnimi projekti, študije, vključno s študijami o ugotavljanju zakonodajnih pomanjkljivosti v zvezi z zastavo ugodnosti ter nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom, ter programi sodelovanja, makroregionalne strategije ter dejavnosti, povezane s horizontalnimi instrumenti;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, spodbujanje ozaveščenosti in s tem povezane komunikacijske dejavnosti in dejavnosti razširjanja informacij, vključno z oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč;

(b) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, spodbujanje ozaveščenosti in s tem povezane komunikacijske dejavnosti in dejavnosti razširjanja informacij, vključno z oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč ter ustreznih družabnih omrežij in podatkovnih baz;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) izmenjava dobrih praks na področju morskega nadzora, vključno z ustanovitvijo evropske obalne straže;

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter podatkovna zbirka o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer je to primerno, tudi z ustanovitvijo sekretariata za opravljanje ene ali več teh nalog;

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter podatkovna zbirka o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer je to primerno, tudi z ustanovitvijo sekretariata za opravljanje ene ali več teh nalog, ter dajanje prednosti tistim projektom, ki predvidevajo zbiranje in obdelavo podatkov v skladu z usklajenimi in enotnimi merili;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje države, zainteresirane strani iz tretjih držav ter mednarodne organizacije ali organi, ki si prizadevajo za dosego enega ali več splošnih in posebnih ciljev iz členov 2 in 3.

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje države, zainteresirane strani iz tretjih držav, mednarodne organizacije, nevladne organizacije ali drugi organi, ki si prizadevajo za dosego enega ali več splošnih in posebnih ciljev iz členov 2 in 3.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Program prinaša koristi za lokalne obalne in otoške skupnosti.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija izvaja program v skladu s finančno uredbo.

1. Program se izvaja v skladu s finančno uredbo.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija za izvajanje programa v skladu s cilji iz členov 2 in 3 sprejme letne programe dela v skladu s postopkom iz člena 13(2).

2. Komisija kot okvir za izvajanje programa v skladu s cilji iz členov 2 in 3 z delegiranimi akti v skladu s členom 13 in pod pogoji iz členov 13a in 13b sprejme za ustrezno obdobje enega ali več delovnih programov.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prednostne naloge leta, cilji, ki naj bi se izpolnili, in predvideni rezultati s proračunskimi sredstvi, odobrenimi za proračunsko leto;

(a) prednostne naloge obdobja, cilji, ki naj bi se izpolnili, in predvideni rezultati s proračunskimi sredstvi, odobrenimi za vsako proračunsko leto;

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) možne sinergije z drugimi finančnimi instrumenti Unije.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V letnem programu dela so glede pogodb za izvedbo javnih naročil podrobno navedeni:

4. V delovnih programih so glede pogodb za izvedbo javnih naročil podrobno navedeni:

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) možne sinergije z drugimi finančnimi instrumenti Unije.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira, in sicer na podlagi predvidenih „rezerv“ iz postavke 2 (Ohranjanje in upravljanje naravnih virov).

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocenjevanje

Poročanje in ocenjevanje

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadnem ocenjevanju najpozneje do 31. decembra 2014.

Evropski parlament in Svet je treba redno in sproti obveščati o delu Komisije.

 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu:

 

(a) poročilo o napredku najpozneje do 31. decembra 2012,

 

(b) poročilo o naknadnem vrednotenju najpozneje do 31. decembra 2014.

 

(c) Komisija po potrebi predloži predlog uredbe za razširitev programa po letu 2013.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Svetovalni odbor

Izvajanje pooblastila

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pri pripravi letnih programov dela iz člena 7(2) pomaga svetovalni odbor.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se dodeli Komisiji za obdobje iz člena 8(1).

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, pri čemer se upoštevajo določbe člena 8 Sklepa.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se dodeli Komisiji pod pogoji, določenimi v členih 13a in 13b.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Preklic prenosa

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 7(2).

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

 

3. S sklepom o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13 b

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

 

2. Če do izteka obdobja iz odstavka 1 delegiranemu aktu ne nasprotuje niti Evropski parlament niti Svet, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati z dnem, navedenim v delegiranem aktu. Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarjata sprejetemu delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, ta akt ne začne veljati. V skladu s členom 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije institucija, ki nasprotuje delegiranemu aktu, navede razloge za nasprotovanje.

POSTOPEK

Naslov

Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

7.10.2010

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

10.3.2011

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Maria do Céu Patrão Neves

25.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

1.12.2010

1.2.2011

15.3.2011

 

Datum sprejetja

4.4.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philippe Boulland, Nuno Teixeira


MNENJE Odbora za proračun (18. 3. 2011)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Pripravljavec mnenja: Dominique Riquet

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Celostna pomorska politika (CPP) spodbuja sinergijo med vsemi ukrepi EU za oceane, morja, obalne regije in pomorske sektorje.

Leta 2010 so se zaključili pilotski projekti in pripravljalni ukrepi na področju pomorske politike (za leto 2011 niso predvidene odobritve za prevzem obveznosti). Večletni finančni okvir za celostno pomorsko politiko za obdobje 2011–2013 je potreben zaradi uvedbe dveh novih proračunskih vrstic (11 09 05 in 11 01 04 04 07). Tak program bi moral Komisiji skupaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi omogočiti, da bodo nadaljevale z že začetim raziskovalnim delom ter nadalje razvijale in stvarno določale možnosti za izvajanje CPP. Trenutno ni zagotovljeno dolgoročno financiranje nadaljnjega razvoja in izvajanja te politike.

Namen tega predloga je celostni pomorski politiki zagotoviti trden finančni okvir za obdobje 2011–2013, tako da se določi finančna sredstva v višini 50 milijonov EUR. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi (2010/2040(INI) ) podprl „namero, ki jo je izrazila Komisija, da v naslednjih dveh letih financira celostno pomorsko politiko s 50 milijoni EUR, da bi nadaljevala predhodne projekte na področju politike, upravljanja, trajnosti in nadzora“. Znesek, ki ga je predlagala Komisija, je razumen in bi ga bilo treba obravnavati kot minimalno sprejemljivo vsoto.

K pravni podlagi predloga je treba dodati člena 165 in 166, ki se nanašata na izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladino, da bi omogočili razvoj programov sodelovanja na teh področjih.

To mnenje pojasnjuje, dopolnjuje in krepi cilje programa. Zlasti predlaga, da se med splošne cilje programa vključijo spodbujanje trajnostnega razvoja, varstvo in trajnostna raba morskih in obalnih virov ter prilagojene razvojne strategije za posamezne morske bazene, da se cilji podkrepijo s podrobnejšimi predpisi o porabi ter da mora biti Evropski parlament ustrezno vključen v izvajanje. Manj ko so cilji in merila za porabo natančni, več parlamentarnega sodelovanja pri izvajanju je potrebno.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Poleg tega je treba med pregledom programa pripraviti predlog za njegovo podaljšanje po letu 2013, skupaj s predlogom, v katerem bodo predvidena ustrezna finančna sredstva.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) okrepiti usklajeno načrtovanje konkurenčnih pomorskih dejavnosti, strateško upravljanje pomorskih območij, splošno raven varnosti, kakovost dejavnosti nadzora ter uveljavljanje zakonodaje.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) po potrebi okoliščine, ki na podlagi ene od izjem, določenih v členu 168 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 upravičujejo, da se nepovratna sredstva odobrijo brez razpisa za zbiranje predlogov;

črtano

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proračunska sredstva

Proračunska sredstva in zgornje meje porabe pri posameznih ciljih

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. (a) Celostno gospodarjenje z morji: 2 500 000 EUR.

 

(b) Dejavnosti v zvezi z morskimi bazeni: 4 600 000 EUR.

 

(c) Instrumenti za oblikovanje celostne politike: 33 000 000 EUR.

 

(d) Spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike: 600 000 EUR.

 

(e) Opredelitev trajnostnih meja pomorskih dejavnosti z izvajanjem Okvirne direktive o morski strategiji: 5 100 000 EUR.

 

(f) Trajnostna gospodarska rast, zaposlovanje in inovacije: 1 500 000 EUR.

 

(g) Večja prepoznavnost pomorske Evrope: 2 300 000 EUR.

 

Ti zneski so okvirni in se lahko prerazporejajo med cilji glede na potrebe.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

2. Proračunska sredstva za izvajanje programa se vključijo v letna odobrena sredstva splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva in ustrezno nomenklaturo odobri proračunski organ v mejah veljavnega finančnega okvira, ne da bi s tem ogrozil izvajanje sedanjih programov in dejavnosti, in se tako izogne prerazporeditvi znotraj ustreznega razdelka v veljavnem finančnem okviru.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Jasno se določijo merila za sofinanciranje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Proračunska sredstva, dodeljena programu, se financirajo iz razpoložljive razlike do zgornje meje iz razdelka 2 večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 brez poseganja v odločitev proračunskega organa.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadnem ocenjevanju najpozneje do 31. decembra 2014.

1. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži vmesno poročilo o izvajanju celostne pomorske politike do 30. junija 2012. Komisija hkrati poda predlog za podaljšanje programa z ustreznimi finančnimi sredstvi za obdobje po letu 2013.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vmesno poročilo o izvajanju celostne pomorske politike vključuje tudi natančno oceno učinka programa na druge politike Unije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pri pripravi letnih programov dela iz člena 7(2) pomaga svetovalni odbor.

1. Komisiji pri pripravi letnih programov dela iz člena 7(2) pomaga svetovalni odbor ob sodelovanju Evropskega parlamenta.

POSTOPEK

Naslov

Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Dominique Riquet

20.10.2010

 

 

Datum sprejetja

16.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marit Paulsen


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (17.3.2011)

za Odbor promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Pripravljavka mnenja: Corinne Lepage

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Celostna pomorska politika (CPP) spodbuja sinergijo med vsemi ukrepi EU za oceane, morja, obalna in morska območja.

V tem trenutku ni zagotovljeno dolgoročno financiranje razvoja in izvajanja te politike, saj temelji zgolj na členu 49(6)(a) in (b) finančne uredbe in členu 32 njenih izvedbenih pravil, ki določata financiranje pilotskih projektov in pripravljalnih ukrepov. Takšno stanje ni vzdržno in lahko ogrozi preživetje CPP, ki bi ostala brez sredstev za preostalo obdobje sedanje finančne perspektive (2011–2013).

Namen tega predloga je celostni pomorski politiki določiti trden finančni okvir za obdobje 2011-2013, tako da se ji nameni 50 milijonov EUR. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) – ocena dosedanjega napredka in novi izzivi (2010/2040(INI)) podprl "namero, ki jo je izrazila Komisija, da v naslednjih dveh letih financira celostno pomorsko politiko s 50 milijoni EUR, da bi nadaljevala predhodne projekte na področju politike, upravljanja, trajnosti in nadzora". Znesek, ki ga je predlagala Komisija, je razumen in bi ga bilo treba obravnavati kot minimalno sprejemljivo vsoto.

K pravni podlagi predloga je treba dodati člena 165 in 166, ki se nanašata na izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladino, da bi omogočili razvoj programov sodelovanja na teh področjih.

To mnenje pojasnjuje, dopolnjuje in krepi cilje programa. Zlasti predlaga, da se med splošne cilje vključi spodbujanje trajnostnega razvoja, varstvo in trajnostna raba morskih in obalnih virov ter razvojna strategija za posamezne morske bazene. Mnenje vsebuje predlog, naj se pojasni splošna predstavitev ter naj se dopolnijo posebni cilji, ki bi se po novem imenovali „operativni cilji“.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 74, člena 77(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

Predlagani zakonodajni akt tako temelji na členu 43(2), členu 74, členu 77(2), členu 91(1), členu 100(2), členu 165(4), členu 166(4), členu 173(3), členu 175, členu 188, členu 192(1), členu 194(2) in členu 195(2).

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti in izvajanje Okvirne direktive o morski strategiji, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev ter celostnih strategij za morske bazene;

(a) zagotoviti izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov politike za vsa področja, povezana z morjem ali obalo;

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov za spodbujanje pomorske in obalne politike, zlasti na področju gospodarskega razvoja, zaposlovanja, varstva okolja, raziskav, pomorske varnosti, energije ter razvoja okolju prijaznih pomorskih tehnologij;

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podpirati skupno oblikovanje politike ter spodbujati trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

(c) spodbujati varstvo biotske raznovrstnosti morja, trajnostni razvoj, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) preučiti učinke nezakonitih pomorskih dejavnosti, kot sta uporaba zastave ugodnosti ter nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, na gospodarstvo, trajnost in zaposlovanje v pomorskem sektorju ter obalnih regijah;

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, v okviru Okvirne direktive o morski strategiji;

(d) spodbujati varstvo in trajnostno rabo morskih in obalnih virov ter nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) razviti strategije za posamezne morske bazene;

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) izboljšati in okrepiti zunanje sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji celostne pomorske strategije.

(e) izboljšati zunanjo razsežnost celostne pomorske politike in njeno upoštevanje najbolj oddaljenih regij.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) pospešiti boljše pogoje za morsko in obalno okolje in zmanjšati onesnaženost, zlasti onesnaženost s fosfati in nitrati, ki je posledica človekovih vsakdanjih dejavnosti;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebni cilji

Operativni cilji

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V skladu s cilji iz člena 2(a), (b), (c) in (d) je cilj program:

1. Za izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev iz člena 2 a), je cilj programa zlasti:

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujati države članice ali regije k oblikovanju ali uvedbi celostnega gospodarjenja z morji;

(a) spodbujati države članice in regije k oblikovanju ali uvedbi celostnega gospodarjenja z morji;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja;

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni interesi industrije, raziskovalnih skupnosti, regij, nacionalnih organov in nevladnih organizacij;

(d) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni predstavniki lokalnih in regionalnih organov, industrija, raziskovalne skupnosti, socialni partnerji, civilna družba, nevladne organizacije, ter olajšati širjenje informacij o tekočih raziskovalnih projektih;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) pospeševati oblikovanje skupnih metod in pristopov.

(e) pospeševati čezmejno sodelovanje in oblikovanje skupnih metod ter podpirati regionalne strategije, ob upoštevanju posebnosti morskih bazenov.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) zagotoviti uporabo enakovrednih in zadostnih okoljskih standardov;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) je cilj programa oblikovati:

2. Glede na oblikovanje medsektorskih instrumentov iz člena 2(b) je cilj programa zlasti oblikovati:

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi varno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora, pri čemer se ustrezno prispeva k potrebnemu oblikovanju teh politik;

(a) skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi varno in okolju prijazno uporabo morskega prostora, ob upoštevanju oblikovanja sektorskih politik nadzora, pri čemer se ustrezno prispeva k potrebnemu oblikovanju teh politik;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij;

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij, s posebnim poudarkom na območjih, ki so najbolj občutljiva na podnebne spremembe;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Za spodbujanje trajnostnega razvoja, inovacij in zaposlovanja iz člena 2(c) je cilj programa zlasti spodbujati:

 

(a) nove vire za trajnostno gospodarsko rast in zaposlovanje v pomorskem sektorju in na področju varstva biotske raznovrstnosti morja v obalnih območjih;

 

(b) morske vire obnovljive energije;

 

(c) dejavnosti za promocijo pomorskih poklicev, zlasti pa za spodbujanje transnacionalne mobilnosti mladih, ki imajo zaposlitev na področju varstva biotske raznovrstnosti morja in na splošno v pomorskem sektorju.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Za spodbujanje varstva morske raznovrstnosti in trajnostne uporabe morskih in obalnih virov iz člena 2(d) je cilj programa zlasti spodbujati:

 

(a) izvajanje strategije okvirne direktive za morsko okolje, zlasti pa opredelitev meja trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje (vključno z dejavnostmi, ki niso neposredno povezane z morskim okoljem, vendar nanj neposredno vplivajo);

 

(b) platforme za izmenjavo informacij in opozarjanje na področju pomorske varnosti, na primer na področju izkoriščanja in raziskovanja zalog nafte in plina na odprtem morju ter prevoz teh zalog s tankerji ali po naftovodu oziroma plinovodu; prizadevati si je treba, da bodo pri teh platformah sodelovale tudi tretje države;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Za razvoj strategij posameznih morskih bazenov iz člena 2(da) je namen programa pomagati opredeliti in usmerjati ta razvoj.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) in z namenom, da se dopolnijo sektorske politike, je cilj programa izboljšati in krepiti sodelovanje na področju medsektorskih ukrepov s:

3. Za izboljšanje zunanje razsežnosti celostne pomorske politike iz člena 2(e) in z namenom, da se dopolnijo sektorske politike, je cilj programa izboljšati in krepiti sodelovanje na področju medsektorskih ukrepov s:

(a) tretjimi državami, tudi tistimi državami, ki mejijo na evropski morski bazen,

(a) tretjimi državami, tudi tistimi državami, ki mejijo na evropski morski bazen, zlasti v zvezi z zagotavljanjem uporabe okoljskih standardov v teh državah, ki ne smejo biti nižji od tistih, ki veljajo v Uniji;

(b) akterji v tretjih državah,

(b) akterji v tretjih državah,

(c) mednarodnimi partnerji in organizacijami, zlasti v zvezi z mednarodnimi zavezami za obnovo ekosistemov in drugimi primernimi sporazumi.

(c) mednarodnimi partnerji in organizacijami, zlasti v zvezi z mednarodnimi zavezami za obnovo ekosistemov in drugimi primernimi sporazumi.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Posebni cilji iz odstavka 3 se izvajajo v skladu s posebnimi cilji iz odstavkov 1 in 2 ter instrumenti EU na področju sodelovanja, pri čemer se upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij.

4. Operativni cilji iz odstavka 3 se izvajajo v skladu s operativnimi cilji iz odstavkov 1, 2, 2(a), 2(b) in 2(c) ter instrumenti EU na področju sodelovanja, pri čemer se upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) študije in programi sodelovanja;

(a) študije, vključno z ugotavljanjem zakonodajnih pomanjkljivosti v zvezi z zastavo ugodnosti ter nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovom, in programi sodelovanja, vključno z izobraževalnimi programi in programi poklicnega usposabljanja;

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) ukrepi, povezani z razvojem in spodbujanjem okolju prijaznih tehnologij za ladje, ki se sprejmejo v tesnem sodelovanju z ustreznimi službami Komisije;

POSTOPEK

Naslov

Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

7.10.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Corinne Lepage

17.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2011

 

 

 

Datum sprejetja

16.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (24.3.2011)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

(KOM(2010)0494 – C7‑0292/2010 – 2010/0257(COD))

Pripravljavka mnenja: Rosa Estaràs Ferragut

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Obalne regije so bistvene za gospodarsko rast v Evropski uniji in njenih državah članicah. Mnoge izmed teh regij so pomembna ribolovna središča in uvozno/izvozna vozlišča, poleg tega pa so tudi privlačne turistične destinacije.

Komisija, Svet in Parlament so sprejeli številna mnenja o novem konceptu za celostno pomorsko politiko in o tem, kateri bi morali biti njeni cilji. Ta pristop je kompleksen in nujen. Poglavitni cilj je trajnostno izkoriščati celotni potencial morskih virov tako, da bodo v korist celotni Evropski uniji.

V tej fazi je treba z dodeljevanjem zadostnih finančnih sredstev ter zagotavljanjem kontinuitete pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov uskladiti oblikovanje in izvajanje celostne pomorske politike. Zato pripravljavka mnenja brez zadržkov podpira predlog uredbe, ki ga je predložila Komisija. Na podlagi različnih stikov, ki jih je vzpostavila, se je tudi prepričala, da je za uresničevanje ciljev v zadnjih treh letih veljavnega večletnega finančnega okvira predviden zadosten znesek sredstev. Vse kaže, da bo doseženo potrebno soglasje za dodelitev 50 milijonov EUR v obdobju 2011–2013.

Pripravljavka mnenja tudi želi poudariti, da je treba nenehno zagotavljati zadostna finančna sredstva v naslednjem večletnem finančnem okviru od leta 2014. Postopek opredelitve naslednje finančne perspektive se je že začel in glede na to, da spada celostna pomorska politika med prednostne naloge EU, ji je treba zaradi doslednosti zadostna sredstva nameniti dovolj zgodaj. To večletno dodeljevanje sredstev ne bi smelo škoditi drugim že konsolidiranim politikam EU.

Glede financiranja različnih ukrepov v okviru tega programa bi bilo treba pri dodeljevanju razpoložljivih sredstev upoštevati stopnjo regionalnega ravnotežja. Pripravljavka mnenja to vprašanje poudarja v predlogu spremembe člena 2 te uredbe.

Namen preostalih predlogov sprememb členov 2, 3, 4, 10 in 11 je izboljšati nekatere cilje uredbe, da bodo bolj skladni s cilji celostne pomorske politike, pojasniti vsebino nekaterih ukrepov, ki so upravičeni do financiranja, in utrditi pristojnost Komisije v zvezi nadzorovanjem in spremljanjem izvajanja programa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Potrebna je nadaljnja finančna podpora EU, da bi Unija lahko izvajala in nadalje oblikovala celostno pomorsko politiko v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki ter sledila krovnim ciljem, ki jih je Komisija določila v modri knjigi oktobra 2007 in potrdila v poročilu o napredku oktobra 2009, Sveta za splošne zadeve pa jih je potrdil v sklepih z dne 16. novembra 2009.

(5) Potrebno je nadaljnje financiranje EU, da bi Unija lahko izvajala in nadalje oblikovala celostno pomorsko politiko v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki ter sledila krovnim ciljem, ki jih je Komisija določila v modri knjigi oktobra 2007 in potrdila v poročilu o napredku oktobra 2009, Svet za splošne zadeve pa jih je potrdil v sklepih z dne 16. novembra 2009.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Za obdobje po letu 2014 bo moralo biti na razpolago dovolj sredstev, da bo mogoče oblikovati in uresničiti cilje celostne pomorske politike, ne da bi pri tem zmanjšali sredstva za druge politike, hkrati pa spodbuditi trajnostni razvoj pomorskih regij v Uniji, vključno z otoki in najbolj oddaljenimi regijami.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Finančna podpora ukrepom celostne pomorske politike za pospešitev reševanja pomorskih vprašanj bi ugodno vplivala na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Obrazložitev

Poglabljanje CPP z oblikovanjem podpornega programa bi prispevalo k usklajenemu razvoju celotne Evropske unije ter k doseganju ciljev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije iz člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike, med drugim v celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov, v opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji, ki predstavlja okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v proučevanje ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev celostne pomorske politike in teritorialne kohezije v tej posebni zvezi. Ti cilji vključujejo celostno gospodarjenje z morji na vseh ravneh, nadaljnje oblikovanje in izvajanje celostnih strategij za morske bazene, prilagojenih posebnim potrebam različnih evropskih morskih bazenov ter obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regij, opredelitev trajnostnih meja človekovih dejavnosti v okviru Okvirne direktive o morski strategiji ter okvirne direktive EU o vodah, ki predstavljata okoljski steber celostne pomorske politike, pri čemer je treba ustrezno upoštevati skupni učinek človekovih dejavnosti na podlagi ekosistemskega pristopa, nadaljnje sodelovanje regionalnih in lokalnih zainteresiranih strani v celostnih programih gospodarjenja z morji na več ravneh, nadaljnje oblikovanje medsektorskih instrumentov za oblikovanje celostne politike in medsektorskega pristopa k temu oblikovanju, kar je namenjeno izboljšanju sinergije in usklajenosti med obstoječimi politikami in instrumenti z medsebojnim deljenjem podatkov in znanja s pomorskega področja, kot tudi spodbujanje mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike ter trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Vse prednostne naloge in cilji celostne pomorske politike niso zajeti v drugih instrumentih EU, npr. Kohezijskem skladu, Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem skladu za ribištvo, sedmem okvirnem programu za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, instrumentu za predpristopno pomoč ter Evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva, zato je treba sprejeti program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program).

(7) Vse prednostne naloge in cilji celostne pomorske politike niso zajeti v drugih instrumentih EU, npr. Kohezijskem skladu, Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem skladu za ribištvo, sedmem okvirnem programu za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, instrumentu za predpristopno pomoč ter Evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva, zato je treba sprejeti program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (v nadaljnjem besedilu: program), te instrumente bi v vsakem primeru bilo treba v okviru pomorske politike bolje uskladiti, da bi se v zvezi s tem dosegla večja učinkovitost in uspešnost.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Program mora biti dobro usklajen z drugimi politikami Unije, ki imajo lahko pomorsko razsežnost, zlasti s strukturnimi skladi, z vseevropskim prometnim omrežjem, skupno ribiško politiko, turizmom, ukrepi v podporo okolju in podnebju, okvirnim programom za raziskave in razvoj ter energetsko politiko.

Obrazložitev

Celosten pristop CPP bi se moral uporabljati tudi pri iskanju sinergij z drugimi evropskimi politikami, ki imajo potencialno pomorsko razsežnost.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Glede na sporočilo Komisije z dne 26. maja 2004 o okrepljenem partnerstvu za najbolj oddaljene regije (KOM(2004)343) morajo najbolj oddaljene regije povezovati Unijo v svetu ter sprejemati strategije bazenov, ki bodo omogočile njihovo regionalno vključevanje v tesni povezavi s sosednjimi državami.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Makroregionalna strategija za Baltsko morje in pomorska strategija za atlantsko regijo dajejo dober okvir za nadaljnji razvoj pomorskih regij; tem strategijam lahko sledijo druge, na primer za severnomorski bazen.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal.

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali jih bodo zagotovile Unija in države članice na nacionalni ali podnacionalni ravni za spodbujanje varovanja in trajnostnega izkoriščanja oceanov, morij in obal ter za pomoč pri krepitvi učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami in obalnimi regijami.

Obrazložitev

Za uspešno CPP je ne glede na vprašanje financiranja treba spodbujati in krepiti sodelovanje in dialog med državami članicami in njihovimi obalnimi regijami.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da bi zagotovili učinkovitost financiranja Unije, je treba dejavnosti, ki se financirajo na podlagi te uredbe, redno ocenjevati.

(15) Da bi zagotovili učinkovitost financiranja Unije, bi bilo treba dejavnosti, ki se financirajo na podlagi te uredbe, redno ocenjevati, pri čemer bi se bilo treba zlasti osredotočiti na teritorialni učinek.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev ter celostnih strategij za morske bazene;

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje celostnega upravljanja pomorskih in obalnih zadev na več ravneh ter celostnih strategij za vse morske bazene, da se zagotovi dejavno in učinkovito vključevanje partnerjev, kot so regionalni in lokalni organi, ekonomski in socialni partnerji ter akterji civilne družbe;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih instrumentov politike za vsa področja, povezana z morjem ali obalo;

(b) prispevati k oblikovanju instrumentov, povezanih z morjem, obalami in povezavami kopno–morje, ter z boljšo usklajenostjo teh politik in njihovih instrumentov oblikovati sinergije;

Obrazložitev

Dodati je treba sklicevanje na povezave kopno–morje, da se omogoči povezavo med CPP ter politikami za razvoj ozemlja. Obala ne sme biti ločena od zaledja.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podpirati skupno oblikovanje politike ter spodbujati trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov ter trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in obalnih regijah v skladu s prednostnimi nalogami in ukrepi sektorskih politik;

(c) podpirati skupno oblikovanje politike, vključno z regionalnimi in lokalnimi organi, ter izvajati trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih virov, skupaj s trajnostno gospodarsko rastjo, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih ter obalnih in otoških regijah, zlasti pa v najbolj oddaljenih regijah, v skladu z zakonodajo Unije in mednarodnimi zavezami;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, v okviru Okvirne direktive o morski strategiji;

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje in onesnaževanje ter na obalne, otoške in najbolj oddaljene regije v okviru Okvirne direktive o morski strategiji ter okvirne direktive EU o vodah;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spodbujati regionalno vključevanje najbolj oddaljenih regij s celostnim pristopom k pomorski politiki na okoliških geografskih območjih ter dejavno udeležbo perifernih pomorskih regij in podpirati povezovanje med temi regijami, najbolj oddaljenimi regijami in otoškimi regijami s celinskimi gospodarskimi središči;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Splošni cilji programa se uresničujejo tako, da se ohrani ustrezno regionalno ravnotežje v zvezi s financiranjem dejavnosti v različnih morskih bazenih.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujati države članice ali regije k oblikovanju ali uvedbi celostnega gospodarjenja z morji;

(a) pomagati državam članicam ali regijam pri oblikovanju in uvedbi celostnega gospodarjenja z morji na več ravneh;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in med njimi o medsektorskih zadevah, povezanih s celostno pomorsko politiko;

(b) spodbujati in krepiti dialog in sodelovanje z in med zainteresiranimi stranmi in partnerji na vseh ravneh upravljanja ter s civilno družbo in predstavniki poklicev, povezanih z morjem, o zadevah, povezanih s celostno pomorsko politiko;

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja in obalna območja;

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati informacije in najboljše prakse na področju pomorske politike, vključno z njenim oblikovanjem in procesi sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi politikami, ki vplivajo na regionalna morja ter obalna, otoška in najbolj oddaljene regije;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) spodbujati usklajenost in iskanje sinergij med pomorsko politiko in drugimi politikami Unije, zlasti s strukturnimi skladi, z vseevropskim prometnim omrežjem, skupno ribiško politiko, ukrepi v podporo okolju in podnebju, okvirnim programom za raziskave in razvoj ter energetsko politiko;

Obrazložitev

Celosten pristop CPP bi se moral uporabljati tudi pri iskanju sinergij z drugimi evropskimi politikami, ki imajo potencialno pomorsko razsežnost.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni interesi industrije, raziskovalnih skupnosti, regij, nacionalnih organov in nevladnih organizacij;

(d) spodbujati ustanovitev forumov in omrežij za medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili vključeni interesi industrije, raziskovalnih skupnosti, regionalnih in lokalnih organov ter drugih nacionalnih organov, kot tudi nevladnih organizacij;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu, pri čemer sta oba temeljni sredstvi za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij;

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje, celostno upravljanje obalnega pasu in razvoj povezav kopno–morje, ki spodbujajo teritorialno sodelovanje ali nadgrajujejo obstoječe strukture teritorialnega sodelovanja in so temeljna sredstva za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ter trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) posvetovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi na regionalni in lokalni ravni o vprašanjih, povezanih s posebnimi potrebami, pa tudi o teritorialnem učinku vseh predvidenih ukrepov;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter podatkovna zbirka o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer je to primerno, tudi z ustanovitvijo sekretariata za opravljanje ene ali več teh nalog;

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija znatne količine podatkov in najboljših praks ter podatkovna zbirka o regionalnih projektih, ki jih financira Unija, ter zagotavljanje dostopa le-teh javnosti;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 4 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi instrumenti, vključno s testnimi projekti.

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi instrumenti, vključno s testnimi projekti in makroregionalnimi strategijami.

Obrazložitev

Omeniti je treba makroregionalne strategije, zlasti strategije za Baltik, Podonavje in Atlantik, ki imajo močno pomorsko razsežnost.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija stori tudi vse potrebno, da preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo ustrezno ter v skladu z določbami te uredbe in finančne uredbe.

6. Komisija oceni teritorialni učinek programa in preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo ustrezno ter so skladni z ukrepi drugih sektorskih politik in instrumenti ter v skladu z določbami te uredbe in finančne uredbe.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, financiranih v okviru programa, finančni interesi Unije zaščiteni s:

(Ne zadeva slovenske različice.)

POSTOPEK

Naslov

Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

7.10.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Rosa Estaràs Ferragut

28.10.2010

 

 

Obravnava v odboru

28.2.2011

 

 

 

Datum sprejetja

22.3.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Sophie Auconie, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, László Surján

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Britta Reimers, Ivo Strejček


POSTOPEK

Naslov

Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)

Datum predložitve EP

29.9.2010

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

7.10.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

7.10.2010

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

PECH

7.10.2010

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

25.10.2010

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

10.3.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

10.11.2010

 

 

Obravnava v odboru

15.3.2011

11.4.2011

 

 

Datum sprejetja

12.4.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet

Datum predložitve

18.4.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov