Процедура : 2008/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0171/2011

Внесени текстове :

A7-0171/2011

Разисквания :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0252

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 933kWORD 402k
25.5.2011
PE 458.661v03-00 A7-0171/2011

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

(15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Saïd El Khadraoui

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

(15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15145/1/2010 – C7‑0045/2011),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 декември 2009 г.(1),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2009 г.(2),

–   като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0069),

–   като взе предвид позицията си на първо четене относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0436)(3),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 66 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0171/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 5 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(5a) Видовете транспорт, различни от пътния, вече са започнали да интернализират външните разходи и съответното законодателство на Съюза или постепенно въвежда подобно интернализиране, или поне не пречи на неговото осъществяване. Емисиите на CO2 от въздухоплаването са вече включени в схемата за търговия с емисии (СТЕ) съгласно Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността. СТЕ обхваща също така електроенергията, произвеждана за влаковете. Други външни разходи могат да бъдат интернализирани чрез летищните такси, които могат да бъдат модулирани за цели, свързани с околната среда, съгласно Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси, както и чрез такси за ползване на железопътна инфраструктура съгласно Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура. В сектора на автомобилния транспорт вече се прилагат различни данъци и такси, включително данъци и такси за частично компенсиране на външните разходи, като разходите във връзка с емисиите на CO2, какъвто например е случаят с акцизите върху горивата. Въпреки това обаче този процес трябва да бъде наблюдаван и допълнително насърчаван с оглед установяването на обща за целия Съюз рамка за интернализирането на външните разходи за всички видове транспорт.

Изменение  2

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 10

Позиция на Съвета

Изменение

(10) За целите на настоящата директива моделът, разработен от Комисията за изчисляване на външните разходи във връзка със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, причинени от трафика, предоставя надеждни методи и набор от единични стойности, които могат да служат като база за изчисляването на таксите за външни разходи.

(10) За целите на настоящата директива моделът, разработен от Комисията за изчисляване на външните разходи, предоставя надеждни методи и набор от единични стойности, които могат да служат като база за изчисляването на таксите за външни разходи.

Обосновка

Съответства на изменение 9 от първото четене на ЕП.

Изменение  3

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 12

Позиция на Съвета

Изменение

(12) Обвързаните с времето такси за ползване, плащани за ден, седмица, месец или година, следва да не дискриминират нередовните ползватели, тъй като има вероятност голяма част от тях да са чужди превозвачи. Затова за тежкотоварните превозни средства следва да бъде определено по-подробно съотношение между дневните, седмичните, месечните и годишните ставки.

(12) Обвързаните с времето такси за ползване съставляват преходна система за ранно прилагане на принципа „ползвателят плаща” в случаите, когато все още не може да бъде приложена система на таксуване, основаваща се на пропътуваното разстояние, която отразява по-добре реалното използване на инфраструктурата. Обвързаните с времето такси за ползване, плащани за ден, седмица, месец или година, следва да не дискриминират нередовните ползватели, тъй като има вероятност голяма част от тях да са чужди превозвачи. Затова за тежкотоварните превозни средства следва да бъде определено по-подробно съотношение между дневните, седмичните, месечните и годишните ставки.

Обосновка

Замества изменение 11 на ЕП от първо четене (също така и първо четене на ЕП относно член 11).

Вж. също така член 7, параграф 2 относно възможностите за комбиниране на системите на обвързани с времето такси за ползване и такси, основаващи се на пропътуваните километри.

Изменение  4

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 12 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(12a) За да се гарантира, че европейските пътни превозвачи получават ясни ценови сигнали, които играят ролята на стимул за оптимизиране на поведението, в средносрочен план следва да се положат усилия за сближаване на методите, които всички системи на държавите-членки за таксуване използват за изчисляване на външните разходи.

Обосновка

Изменение 10 от първото четене на ЕП.

Изменение  5

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 18 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(18a) Когато се прилага вариране на ставката с цел намаляване на задръстванията по даден участък от пътя, то следва да се определя и прилага по неутрален спрямо приходите начин, при който се предлагат значителни финансови предимства за пътните превозвачи, които решат да използват въпросния участък от пътя извън върховите периоди, в сравнение с условията за онези, които решат да използват участъка през върховите периоди.

Обосновка

Вариране на ставката следва да се прилага, за да се дадат ясни финансови стимули за преминаване към използване на същия път извън върховите периоди. Съображението изяснява, че когато се прилага вариране за избягване на задръствания, следва да се даде финансова компенсация за същия път. Точното пресмятане и аритметичната проверка на компенсирането ще се извършат както при варирането на ставката съгласно настоящата директива, т.е. относно „съответната инфраструктурна мрежа” (член 7б, параграф 1)).

Изменение  6

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 21 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(21a) Коридорът, по който се позволява надбавка, може да включва успоредни, близки и пряко конкуриращи се планински пътни участъци, към които може да бъде отклонен трафикът в резултат от въвеждането на надбавката. В случай на трансгранични проекти прилагането на тази разпоредба се съгласува от съответните държави-членки и Комисията.

Обосновка

Полезното добавяне на текста „успоредни и планински“ следва да се обедини с допълнителния текст „близки и пряко конкуриращи се“. Думата „близки“ е необходима, за да се избегне позволяването на надбавка в пътни участъци, намиращи се далече от участъци, където такава вече е позволена. Липсата на всякакво указване на разстоянието би могло да даде възможност за произволно въвеждане на надбавка навсякъде. Добавянето на фразата „пряко конкуриращи се“ е необходимо, за да се свърже надбавката със значително отклонение на трафика.

Изменение  7

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 27

Позиция на Съвета

Изменение

(27) Желателно е да се използват електронни системи за събиране на ТОЛ такси, за да се избегне нарушаването на свободния поток на движението и да се предотвратят неблагоприятните последствия за местната околна среда в резултат от опашките пред бариерите за плащане на ТОЛ таксите. Ето защо е желателно да се прилага такса за външни разходи чрез използването на такива системи, в съответствие с Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.

(27) Желателно е да се използват електронни системи за събиране на ТОЛ такси, за да се избегне нарушаването на свободния поток на движението и да се предотвратят неблагоприятните последствия за местната околна среда в резултат от опашките пред бариерите за плащане на ТОЛ таксите. Ето защо е желателно да се прилага такса за външни разходи чрез използването на такива системи, в съответствие с Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността. Важно е целта на настоящата директива да бъде постигната по начин, който не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар. Следователно Комисията следва да наблюдава напредъка, постигнат в рамките на Директива 2004/52/EО за прилагането в договорените срокове на същинска Европейска електронна услуга за събиране на такси, която ограничава броя на електронните устройства за ТОЛ такси в превозното средство до едно и която е изцяло съвместима с мрежите за събиране на ТОЛ такси във всички държави-членки. Комисията следва освен това да подпомага държави-членки, желаещи да си сътрудничат с цел въвеждане на обща система за ТОЛ такси, приложима за техните комбинирани територии като цяло.

Обосновка

Съображението замества изменения 15, 16, 17, 20, 51 и 53 на ЕП от първо четене.

Новото изменение гарантира, че Комисията ще си припомни своята роля да наблюдава подходящото прилагане на Директивата относно оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване, така че оперативната съвместимост да стане напълно ефективна съобразно договорените дати. То включва предаването на ЕП на доклад за междинен преглед, както се предвижда в член 21 от директивата. Сравнете изменението също така с общата позиция по отношение на член 1, точка 3 (член 8б, параграфи 1 и 2).

Изменение  8

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 28 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(28a) Държавите-членки следва да могат да използват бюджета на трансевропейската транспортна мрежа (TEN –T) и структурните фондове за подобряване на транспортната инфраструктура с цел намаляване на външните разходи на транспорта като цяло, както и за прилагането на електронни системи за събиране на такси съгласно настоящата директива.

Обосновка

Изменение 18 от първо четене на ЕП.

Изменение  9

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 34

Позиция на Съвета

Изменение

(34) Когато при изчисляването на таксите за външни разходи се използват алтернативни научни методи, държавите-членки следва да могат да вземат предвид паричните стойности на външните разходи, посочени в изследването „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор“, в което се прави общ преглед на най-новите постижения в областта на теорията и практиката на оценяването на външните разходи.

(34) Когато при изчисляването на таксите за външни разходи се използват алтернативни научни методи, държавите-членки следва да вземат предвид методите за изчисляване на паричните стойности на външните разходи, посочени в изследването „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор“, в което се прави общ преглед на най-новите постижения в областта на теорията и практиката на оценяването на външните разходи.

Обосновка

Съответства на позицията на ЕП на първо четене. Наръчникът следва да се използва за изчисляване на стойността на външните разходи във връзка със съображение 10.

Изменение  10

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

5. Държава-членка може да избере да прилага ТОЛ такси и/или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, ако счита, че включването на превозните средства с тегло, по-малко от 12 тона, наред с другото:

5. Държава-членка може да избере да прилага ТОЛ такси и/или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, ако счита, че включването на превозните средства с тегло, по-малко от 12 тона:

a) би създало в резултат на отклоняването на движението на превозни средства значителни неблагоприятни последствия, за свободния поток на трафика, околната среда, нивата на шума, задръстванията, човешкото здраве или безопасността по пътищата;

a) би създало в резултат на отклоняването на движението на превозни средства значителни неблагоприятни последствия за свободния поток на трафика, околната среда, нивата на шума, задръстванията, човешкото здраве или безопасността по пътищата; или

б) би довело до административни разходи, надвишаващи 30 % от допълнителните приходи, които биха били генерирани от разширяването на прилагането.

б) би довело до административни разходи, надвишаващи 30 % от допълнителните приходи, които биха били генерирани от разширяването на прилагането.

 

Държавите-членки, които избират да прилагат ТОЛ такси и/или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, информират Комисията за своето решение и причините за него.

Обосновка

Обхватът на превозните средства следва да бъде съобразен с определението за превозно средство, което Съветът наскоро потвърди в член 1, параграф 1, буква г). В духа на компромиса можем да приемем да се върнем към постигнатия през 2006 г. компромис, при който при някои условия (а) или б))може да се предостави изключение от правилото. Могат да се добавят и други причини, различни от изброените в споразумението от 2006 г. Освен това то въвежда прозрачна рамка, в която държавите-членки ясно обясняват причините, довели до тяхното решение да не таксуват превозните средства с тегло 3,5 т.

Изменение  11

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 б– параграф 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

1. Таксата за инфраструктура се основава на принципа на възстановяване на инфраструктурните разходи. Среднопретеглената такса за инфраструктура е свързана със строителните разходи и разходите за експлоатация, поддръжка и развитие на съответната инфраструктурна мрежа. Среднопретеглената такса за инфраструктура може да включва също така възвръщаемост на капитала или марж на печалбата, основан на пазарните условия.

1. Таксата за инфраструктура се основава на принципа на възстановяване на инфраструктурните разходи. Среднопретеглената такса за инфраструктура е свързана със строителните разходи и разходите за експлоатация, поддръжка и развитие на съответната инфраструктурна мрежа. Среднопретеглената такса за инфраструктура може да включва също така възвръщаемост на капитала и/или на марж на печалбата, основан на пазарните условия.

Обосновка

Добре е да се подчертае, че целта на настоящото предложение е да се защити икономическото и финансовото равновесие на съществуващите концесии, както и това на концесиите, за чието възлагане вече е започнала процедурата. Всъщност, както е добре известно, равнището на ТОЛ таксите се отразява на равнището на търсене по отношение на движението по пътищата; оттук следва, че едно прекомерно повишаване на ТОЛ таксите, което не е посочено в договора, би могло да доведе до намаляване на търсенето по отношение на движението с последващо отражение върху концесиите и техните сравнителни икономически и финансови планове (което от своя страна би довело до редица спорове).

Изменение  12

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 в – параграф 1 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

1. Таксата за външни разходи може да се отнася до разходите във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика. По пътни участъци, които прекосяват райони с концентрация на население, изложено на шумово замърсяване от движението на превозни средства по пътищата, таксата за външни разходи може да включва разходите във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика.

1. Таксата за външни разходи може да се отнася до разходите във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика. По пътни участъци, които прекосяват райони с население, изложено на шумово замърсяване от движението на превозни средства по пътищата, таксата за външни разходи може да включва разходите във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика.

Таксата за външни разходи е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение ІІІа, и при зачитане на максималните стойности, предвидени в приложение ІІІб.

Таксата за външни разходи е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение ІІІа, и при зачитане на максималните стойности, предвидени в приложение ІІІб.

Обосновка

Беше невъзможно да се изясни убедително дали терминът „концентрация на население“ в общата позиция на Съвета ще включва в достатъчна степен планинските долини.

Изменение  13

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 в – параграф 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

3. Таксата за външни разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, не се отнася за превозни средства, които отговарят на най-строгите EURO стандарти за емисии , за период от 4 години след датите на прилагане, предвидени в правилата, с които са въведени тези стандарти.

3. Таксата за външни разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, не се отнася за превозни средства, които отговарят на най-строгите EURO стандарти за емисии, за период от три години след датите на прилагане, предвидени в правилата, с които са въведени тези стандарти.

Обосновка

Изменение 35 от първо четене на ЕП гласи следното: Не се позволява таксуването на външните разходи за Euro VI до януари 2013/2014 г. (Euro VI става задължителен за всички нови типови одобрения от 31 декември 2012 г., при регистрацията на новите превозни средства — една година по-късно). Това беше ефективен стимул за обновяването на автопарка. Позицията на Съвета въведе по-продължителна дерогация, която може да освободи значителен дял от международния транспорт от таксите във връзка със замърсяването на въздуха (приблизително 60 % към края на 2017 г.). Поради тази причина максималната дерогация следва да бъде три години.

Изменение  14

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 е – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

5. Размерът на надбавката се изважда от размера на таксата за външни разходи, изчислен в съответствие с член 7в.

5. Размерът на надбавката се изважда от размера на таксата за външни разходи, изчислен в съответствие с член 7в, като се изключват превозните средства с клас на емисии EURO 0, I, II и III. Всички генерирани приходи се инвестират за финансиране на изграждането на приоритетните проекти с европейско значение, посочени в приложение III към Решение № 1692/96/ЕО.

Обосновка

Необходимо е да се дадат цялостни стимули за подновяване на автопарка, заедно с положителни финансови стимули за по-незамърсяващите превозни средства, които трябва да бъдат придружени от финансови наказания за най-замърсяващите камиони. Същевременно не трябва да се пренебрегва фактът, че съгласно директивата генерираните от надбавката приходи се заделят за финансиране на приоритетни проекти, принадлежащи към трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Изменение  15

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 ж – параграф 3 – буква в)

 

Позиция на Съвета

Изменение

в) никоя такса за инфраструктура не надхвърля с повече от 175 % максималния размер на среднопретеглената такса за инфраструктура, посочена в член 7б; и

в) никоя такса за инфраструктура не надхвърля с повече от 200 % максималния размер на среднопретеглената такса за инфраструктура, посочена в член 7б; и

Обосновка

Интелигентното начисляване на такси означава система, която дава ясни ценови сигнали на потребителите — един елемент от различните политики, необходими за постигането на целите на подновяването на автопарка, по-ефикасното използване на транспортната инфраструктура и ограничаването на въздействието върху околната среда. Неутрално спрямо приходите вариране на ставката вече се предвижда в „Евровинетка“ II (по-слабо вариране в %, но без ограничение на часовете на ден). По-голямата възможност за вариране, която вече беше предложена на първо четене от ЕП (вж. изменение 43), следва да бъде достатъчно значима, така че да се дадат ясни ценови сигнали в тази връзка.

Изменение  16

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 ж – параграф 3 – буква г)

 

Позиция на Съвета

Изменение

г) върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят пет часа на ден.

г) върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят осем часа на ден.

Обосновка

Ограниченията за часовете, когато могат да се налагат максималните такси, са проблемни (и не съответстват на текста на ЕП на първо четене), тъй като ограничават възможностите на държавите-членки за борба със задръстванията, когато възникват такива. Реалните върхови периоди по пътищата в ЕС е по-вероятно да се окажат около осем часа на ден, а не пет, както е предложено. Комбинирането на разумна гъвкавост за държавите-членки и предложените уточнения (само на участъци от пътища със задръствания, вариране за един и същ участък от пътя (виж изменения 5 и 15) и нови задължения (виж изменения 16 и 17)) следва да дадат на операторите допълнителни гаранции за коректното използване на тази мярка.

Изменение  17

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 ж – параграф 3 – буква г а) (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

га) варирането на ставката се определя и прилага за участък от пътя, засегнат от задръствания, по начин, при който се предлагат намалени ТОЛ такси на превозвачи, които решават да пътуват извън върховите периоди, и се прилагат увеличени ТОЛ такси за онези, които решават да пътуват през върховите периоди, по един и същ пътен участък;

Изменение  18

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 ж – параграф 3 – буква г б) (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

гб) държава-членка, която желае да въведе подобно вариране, уведомява Комисията за това и й предоставя информацията, необходима за гарантиране, че условията са изпълнени.

Изменение  19

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 ж – параграф 4 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

4a. Комисията следва да организира изготвянето на ръководство за изпълнението на директивата на езиците на държавите-членки, които я прилагат, с поставяне на специален акцент върху модулирането във връзка със задръстванията, така че публичните органи и частните дружества да могат да изготвят бизнес планове, които отчитат възможните последици от подобно модулиране. Това ръководство се публикува до *. .

 

* ОВ: моля въведете дата: три месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Принципът на модулиране ще има значителни последици за изготвянето на договорите за предоставяне на транспортни услуги поради липсата на сигурност относно стойността на всяко пътуване, извършвано от даден превозвач. Би било полезно да се уточни как тази мярка ще бъде приложена от технологична и икономическа гледна точка.

Изменение  20

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 з – параграф 3 – буква г a) (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

га) специфичен план, в който да се посочва как следва да се използват допълнителните приходи от таксата за външни разходи.

Изменение  21

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 з – параграф 4 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

Съответната държава-членка адаптира предложената такса за външни разходи, за да спази решението. Решението на Комисията се предоставя на комитета, посочен в член 9г.

Съответната държава-членка адаптира предложената такса за външни разходи, за да спази решението. Решението на Комисията се предоставя на комитета, посочен в член 9г, и на Европейския парламент.

Изменение  22

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 й – параграф 4

 

Позиция на Съвета

Изменение

4. Където е икономически осъществимо, държавите-членки налагат и събират такси за външни разходи чрез електронна система, която отговаря на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО.

4. Където е икономически осъществимо, държавите-членки налагат и събират такси за външни разходи чрез електронна система, която отговаря на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО. Комисията насърчава всяко сътрудничество между държавите-членки, което би могло да е необходимо, за да се гарантират оперативно съвместими системи за събиране на ТОЛ такси, които могат да бъдат използвани и на територията на другите държави-членки.

Изменение  23

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

2. Държавите-членки определят предназначението на приходите, получени по силата на настоящата директива. Приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност следва да се изразходват в полза на транспортния сектор, за превръщането на транспорта в по-устойчив и за оптимизирането на цялата транспортна система, включително следното:

2. Държавите-членки определят предназначението на приходите, получени по силата на настоящата директива. Приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност се изразходват в полза на транспортния сектор, за превръщането на транспорта в по-устойчив и за оптимизирането на цялата транспортна система, включително следното:

а) улесняване на ефективното ценообразуване;

а) улесняване на ефективното ценообразуване;

б) намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

б) намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

в) смекчаване на последиците от замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

в) смекчаване на последиците от замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

г) подобряване на показателите за CO2 и на енергийната ефективност на превозните средства;

г) подобряване на показателите за CO2 и на енергийната ефективност на превозните средства;

д) разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

д) разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

е) оптимизиране на логистиката; или

е) оптимизиране на логистиката;

ж) подобряване на пътната безопасност.

ж) подобряване на пътната безопасност;

 

жа) осигуряване на сигурни места за паркиране.

 

Държава-членка, в която е наложена такса за инфраструктура, определя как да бъде използван приходът, генериран от тази такса. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходът от такси се използва преди всичко в полза на пътнотранспортния сектор и за оптимизиране на пътната транспортна система.

 

Най-малко 15 % от приходите, генерирани от такси за външни разходи и такси за инфраструктура във всяка държава-членка, се отделят за финансова подкрепа на проекти по TEN-T с цел увеличаване на устойчивостта в транспорта. Този процент постепенно нараства с течение на времето.

Обосновка

На основание на изменения 55, 56 и 57 от текста от четенето на Парламента.

Изменение  24

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 в

 

Позиция на Съвета

Изменение

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз относно:

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз относно:

- адаптирането на приложение 0 към достиженията на правото на Съюза;

- адаптирането на приложение 0 към достиженията на правото на Съюза;

- адаптирането на формулите в раздели 4.1 и 4.2 в приложение ІІІа към научно-техническия напредък.

- адаптирането на формулите в раздели 4.1 и 4.2 в приложение ІІІа и методите за изчисляване в раздели 2 и 3 в приложение ІІІ към научно-техническия напредък.

За делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилагат процедурите, предвидени в членове 9д, 9е и 9ж.

За делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилагат процедурите, предвидени в членове 9д, 9е и 9ж.

Обосновка

Съответства на изменение 58 от първото четене на ЕП. Някои случаи, изискващи техническо адаптиране, следва да се съгласуват на техническо равнище.

Изменение  25

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 1 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

1. До …* и на всеки четири години след това държавите-членки, които налагат такси за външни разходи и/или такси за инфраструктура, изготвят доклад за ТОЛ таксите, включително концесионните ТОЛ такси, наложени на тяхната територия, и го изпращат до Комисията, която го предоставя на разположение на другите държави-членки. Този доклад може да изключва системите на ТОЛ такси, които са били вече въведени към 10 юни 2008 г. и не включват такси за външни разходи, ако тези системи продължават да са в сила, и при условие че не са съществено изменени. Докладът съдържа информация за:

1. До …* и на всеки четири години след това държавите-членки, които налагат такси за външни разходи и/или такси за инфраструктура, изготвят доклад за ТОЛ таксите, включително концесионните ТОЛ такси, наложени на тяхната територия, и го изпращат до Комисията, която го предоставя на разположение на другите държави-членки. Този доклад може да изключва системите на ТОЛ такси, които са били вече въведени към 10 юни 2008 г. и не включват такси за външни разходи, ако тези системи продължават да са в сила, и при условие че не са съществено изменени. Докладът съдържа информация за:

а) среднопретеглената такса за външни разходи и специфичните размери, наложени за всяка комбинация от класа на превозното средство, вида на пътя и периода от време;

а) среднопретеглената такса за външни разходи и специфичните размери, наложени за всяка комбинация от класа на превозното средство, вида на пътя и периода от време;

б) промяната на таксите за инфраструктура в зависимост от типа превозно средство и периода от време; както и

б) промяната на таксите за инфраструктура в зависимост от типа превозно средство и периода от време; както и

в) среднопретеглената такса за инфраструктура и общия приход от таксата за инфраструктура.

в) среднопретеглената такса за инфраструктура и общия приход от таксата за инфраструктура.

* ОВ: моля въведете дата: 48 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

* ОВ: моля въведете дата: 36 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Съкращава се срокът в съответствие с позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  26

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

ва) използването на приходите и предприетите действия съгласно член 9, параграф 2.

Обосновка

Увеличава се прозрачността и отчетността в съответствие с позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  27

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

2. До …* Комисията, подпомагана от комитета, посочен в член 9г, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на разпоредбите относно възстановяването на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, и относно включването на превозни средства, които са по-тежки от 3,5 тона и по-леки от 12 тона. Докладът съдържа също основан на непрекъснато наблюдение анализ, както и оценка, наред с другото на:

2. До …* Комисията, подпомагана от комитета, посочен в член 9г, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на разпоредбите относно възстановяването на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, и относно включването на превозни средства, които са по-тежки от 3,5 тона и по-леки от 12 тона. Докладът съдържа също основан на непрекъснато наблюдение анализ, както и оценка, наред с другото на:

* ОВ: моля въведете дата: 60 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

* ОВ: моля въведете дата: 48 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Съкращава се срокът в съответствие с позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  28

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – буква в а (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

ва) техническата и икономическата осъществимост на въвеждането на минимални такси, обвързани с изминатото разстояние, по основните междуградски пътища. Докладът идентифицира възможните видове пътни участъци, които подлежат на таксуване, възможните начини за събиране и прилагане по рентабилен начин на подобни такси и общ прост метод за определяне на техните минимални ставки.

Обосновка

Това беше предложено от Комисията и потвърдено от ЕП на първо четене.

Изменение  29

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква в а) (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

ва) степента на оперативната съвместимост между различните системи за ТОЛ такси в държавите-членки съгласно изискванията на Директива 2004/52/ЕО.

Изменение  30

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – буква в б) (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

вб) техническата и икономическата осъществимост на постепенното премахване на таксите, обвързани с времето на ползване, и въвеждане на такси, обвързани с изминатото разстояние.

Обосновка

Изменението доразвива изменение 61 от първото четене на ЕП.

Изменение  31

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

Докладът се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета за по-нататъшно преразглеждане на настоящата директива.

Обосновка

Изменението доразвива изменение 63 от първото четене на ЕП.

Изменение  32

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

За да се осигури честна интермодална конкуренция, като същевременно постепенно се налагат такси за външни разходи на всички видове транспорт, докладът включва график на мерките, които остава да се предприемат по отношение на видовете транспорт и/или елементите на външните разходи, които все още не са взети предвид.

За да се осигури честна интермодална конкуренция, като същевременно постепенно се налагат такси за външни разходи на всички видове транспорт, докладът включва график на мерките, които остава да се предприемат по отношение на други категории превозни средства или други видове транспорт и/или елементите на външните разходи, които все още не са взети предвид, особено разходите във връзка с емисии на CO2, ако определянето на общ елемент на данък върху горивото, свързан с изменението на климата, не е дало задоволителни резултати, разходите във връзка със задръстванията и произшествията и разходите във връзка със загубата на биоразнообразие.

Обосновка

Изменението доразвива изменение 62 от първото четене на ЕП и текста на Комисията по параграф 2, букви а) и б).

Изменение  33

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2

Директива 1999/62/ЕО

Параграф 1 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива …*. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до*. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и изпращат на Комисията таблица, която показва съответствието между тях и настоящата директива.

* ОВ: моля въведете дата: 36 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

* ОВ: моля въведете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Съответства на позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  34

Позиция на Съвета – акт за изменение

Приложение

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIІ а – точка 2 – подточка 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

Когато е приложимо, тя също уведомява Комисията за точните периоди, съответстващи на нощния период, през които може да бъде приложена по-висока такса за външни разходи, за да се отчете по-голямото въздействие на шума като дразнител.

Когато е приложимо, тя също уведомява Комисията за точните периоди, съответстващи на нощния период, през които може да бъде приложена по-висока такса за външни разходи във връзка с шума, за да се отчете по-голямото въздействие на шума като дразнител.

Обосновка

Поясняване на намерението на общата позиция на Съвета.

Изменение  35

Позиция на Съвета – акт за изменение

Приложение

Директива 1999/62/ЕО

Приложение III б – точка 1 – таблица 1

Позиция на Съвета

Таблица 1: Максимални стойности на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, които подлежат на облагане с такса

Евроцент/превозно средство.километър

Крайградски пътища (включително автомагистрали)

Междуградски пътища (включително автомагистрали)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

След 31 декември 2013 г.

0

3

0

2

EURO VI

След 31 декември 2017 г.

0

2

0

1

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

0

0

Изменение

Таблица 1: Максимални стойности на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, които подлежат на облагане с такса

Евроцент/превозно средство.километър

Крайградски пътища (включително автомагистрали)

Междуградски пътища (включително автомагистрали)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

От 1 януари 2013 г.

0

3

0

2

EURO VI

От 1 януари 2017 г.

0

2

0

1

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

0

0

Обосновка

Свързано с изменение 13.

(1)

ОВ С 255, 22.9.2010 г., стр. 92.

(2)

ОВ С 120, 28.5.2009 г., стр. 47.

(3)

ОВ С 87 E, 1.4.2010 г., стр. 345.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Откакто Европейският парламент прие на първо четене своята позиция относно „Евровинетка“ III, измина известно време.

Позицията на Съвета беше обявена от председателя на Парламента през втората февруарска сесия на Парламента, като разполагаме с време до м. юни за приключване на нашето второ четене.

Докладчикът би искал да ви припомни основните цели на директивата:

Тя ще позволи на държавите-членки, ако те го желаят, да налагат също такси на ползвателите на пътищата за някои, ограничени по своя характер, външни разходи, така че най-сетне в пътния транспорт да бъде въведен принципът „замърсителят плаща”.

Тя ще даде на държавите-членки допълнителни възможности да направят своите национални системи за таксуване по пътищата по-ефикасни, което означава да бъдат по-добър инструмент за управление на търсенето на транспортни услуги.

Тези цели бяха потвърдени от позицията на Съвета.

Моите стремежи и политическа позиция по това досие са ви известни и са разяснени също така в разяснителната бележка в моя доклад на първо четене.

Сега изглежда е дошло време за прагматичен подход, за да не се губи повече време и за да се постигне възможно най-добър компромис в рамките на Парламента и със Съвета.

Предлаганите изменения са резултат от консултации с политическите групи.

Вашият докладчик възстановява по най-прагматичен начин съществените елементи от позицията на ЕП на първо четене (като взема също така предвид новото политическо положение след последните избори) и до голяма степен признава разумните нови елементи, въведени от Съвета.

По-конкретно моите изменения са съсредоточени върху следните основни елементи:

1) Избор на външни разходи и механизмите за неутрално спрямо приходите вариране на таксите за инфраструктура, предлагано вместо възможността за налагане на такси за разходите във връзка със задръствания. Това засяга по-специално максималния брой върхови часове дневно, максималното възможно вариране и по-прецизни формулировки, за да се гарантира неутралността спрямо приходите на това вариране.

2) Целево ориентиране на приходите от инфраструктура и външни разходи, които трябва да се използват по-специално за устойчив транспорт и за трансевропейската мрежа: едно ефикасно целево ориентиране на приходите (което увеличава отчетността и прозрачността) не само ще подпомогне приемането от обществеността, но и ще ускори намаляването на външните разходи на пътния транспорт.

3) Ефикасни стимули за обновяване на автопарка (дерогация от таксите за замърсяване на въздуха за класове Euro V/VI и въпросът за надбавката).

4) Обхват на превозните средства. Изключения от правилото могат да се позволяват само при определени условия.

5) Механизъм за докладване и следващи стъпки. Значение на редовния надзор на националните системи за таксуване и нови инициативи от Комисията, за да се премине стъпка по стъпка към най-ефикасните системи за пътни такси.

Уверен съм, че на основата на моя проектодоклад можем да работим в тясно сътрудничество през идните седмици, за да постигнем най-доброто възможно споразумение със Съвета.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Такси, налагани върху тежкотоварните превозни средства

Позовавания

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.3.2009                     T6-0113/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

17.2.2011

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

17.2.2011

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Saïd El Khadraoui

24.1.2011

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2011

14.3.2011

11.4.2011

24.5.2011

Дата на приемане

12.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gianluca Susta, Patrizia Toia

Дата на внасяне

25.5.2011

Правна информация - Политика за поверителност