LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

25.5.2011 - (15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Saïd El Khadraoui


Menettely : 2008/0147(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0171/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0171/2011
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

(15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (15145/1/2010 – C7‑0045/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. joulukuuta 2009 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2009 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2011)0069),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0436),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7‑0171/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(5 a) Muissa liikennemuodoissa kuin maantieliikenteessä on jo alettu sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin, ja asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä tällainen hintoihin sisällyttäminen otetaan käyttöön vaiheittain tai sitä ei ainakaan estetä. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt kuuluvat jo päästökauppajärjestelmään direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY nojalla. Päästökauppajärjestelmä kattaa myös sähkön tuottamisen junia varten. Muita ulkoisia kustannuksia voidaan sisällyttää hintoihin lentokenttäveroilla, jotka voidaan mukauttaa ympäristötarkoituksiin lentoasemamaksuista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/12/EY mukaisesti, sekä rautateiden infrastruktuurin käyttömaksuilla rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY mukaisesti. Maantiekuljetuksiin sovelletaan jo nyt monia veroja ja maksuja, myös sellaisia, joilla korvataan osittain hiilidioksidin kaltaisia ulkoisia kustannuksia, mistä on kyse esimerkiksi polttoaineiden valmisteverossa. Tätä kehitystä on kuitenkin syytä valvoa ja tukea edelleen, jotta voidaan luoda unionin laajuinen kehys ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin kaikissa liikennemuodoissa.

Tarkistus  2

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(10) Tämän direktiivin soveltamiseksi komission suunnittelema malli liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen ulkoisten kustannusten laskemiseksi sisältää luotettavat menetelmät ja yksikköarvojen vaihteluvälit, joita voidaan jo nyt käyttää ulkoisista kustannuksista perittävien maksujen laskentaperusteina.

(10) Tämän direktiivin soveltamiseksi komission suunnittelema malli ulkoisten kustannusten laskemiseksi sisältää luotettavia menetelmiä ja yksikköarvojen vaihteluvälit, joita voidaan jo nyt käyttää ulkoisista kustannuksista perittävien maksujen laskentaperusteina.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 9 mukainen.

Tarkistus  3

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(12) Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain perittävillä aikaperusteisilla käyttäjämaksuilla ei kuitenkaan pitäisi syrjiä satunnaisia käyttäjiä, koska suuri osa tällaisista käyttäjistä on todennäköisesti muita kuin kansallisia liikenteenharjoittajia. Tästä syystä olisi vahvistettava entistä yksityiskohtaisemmin raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten maksujen suhteet.

(12) Aikaperusteiset käyttäjämaksut ovat siirtymäjärjestelmä, jotta jo nyt voidaan soveltaa "käyttäjä maksaa" -periaatetta, kun kuljettuun matkaan perustuvaa käyttäjämaksujärjestelmää, joka kuvastaa paremmin infrastruktuurin todellista käyttöä, ei voida vielä soveltaa. Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain perittävillä aikaperusteisilla käyttäjämaksuilla ei kuitenkaan pitäisi syrjiä satunnaisia käyttäjiä, koska suuri osa tällaisista käyttäjistä on todennäköisesti muita kuin kansallisia liikenteenharjoittajia. Tästä syystä olisi vahvistettava entistä yksityiskohtaisemmin raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten maksujen suhteet.

Perustelu

Korvaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 11 (myös EP:n ensimmäisen käsittelyn kannan 11 artiklaan).

Ks. myös 7 artiklan 2 kohta (aikaperusteisen ja kilometriperusteisen veloitusjärjestelmän yhdistämismahdollisuudet).

Tarkistus  4

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(12 a) Keskipitkällä aikavälillä olisi toteutettava toimia, joilla pyritään lähentämään menetelmät, joita kaikissa jäsenvaltioiden maksujärjestelmissä sovelletaan ulkoisia kustannuksia koskeviin laskelmiin, jotta voitaisiin varmistaa, että eurooppalaiset maanteiden tavaraliikenteenharjoittajat saavat selviä hintasignaaleja, jotka kannustavat heitä toiminnan optimointiin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 10.

Tarkistus  5

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(18 a) Kun tieosuudella sovelletaan porrastusta ruuhkien vähentämiseksi, porrastus olisi suunniteltava ja sitä olisi sovellettava siten, ettei vaikuteta tuloihin, mikä tarjoaa huomattavia taloudellisia etuja niille liikenteenharjoittajille, jotka haluavat käyttää kyseistä tieosuutta muina kuin ruuhka-aikoina, verrattuna niihin, jotka haluavat käyttää tieosuutta ruuhka-aikana.

Perustelu

Porrastusta pitäisi soveltaa, jotta voidaan antaa selkeitä taloudellisia kannustimia tietyn tieosuuden käyttämiseksi muuhun kuin ruuhka-ajankohtaan. Johdanto-osan kappaleessa tehdään selväksi, että kun sovelletaan ruuhkaporrastusta, samalle reitille on myös sovellettava korvausta. Korvauksen tarkka laskenta ja laskennallinen varmistus tehdään samalla tavalla kuin nykyisen direktiivin porrastus, vrt. "kyseinen infrastruktuuriverkko" (7 b artiklan 1 kohta).

Tarkistus  6

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(21 a) Liikennekäytävä, jossa korottaminen on mahdollista, voi sisältää samansuuntaisia, lähekkäisiä ja suoraan kilpailevia vuoristoalueiden tieosuuksia, joille liikenne voi siirtyä korotuksen käyttöönoton myötä. Rajatylittävissä hankkeissa asianosaisten jäsenvaltioiden ja komission on sovittava tämän ehdon soveltamisesta.

Perustelu

Sanojen "samansuuntainen ja vuoristoalueiden" hyödyllistä lisäystä pitäisi tukea lisäämällä sanat "lähekkäinen ja suoraan kilpaileva". Sana "lähekkäinen" on välttämätön, jotta vältetään korotuksen salliminen tiealueilla, jotka ovat kaukana alueista, joilla korottaminen on jo sallittu. Jos etäisyyttä ei mainita lainkaan, korotuksia voisi olla mahdollista tehdä sattumanvaraisesti missä tahansa. Sanojen "suoraan kilpaileva" lisääminen on välttämätöntä, jotta korotukset ovat yhteydessä huomattavaan liikenteen siirtymään.

Tarkistus  7

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(27) Sähköisten tietullijärjestelmien käyttö on suotavaa, jotta turvattaisiin liikenteen sujuvuus ja vältyttäisiin tietullipuomeille muodostuvien jonojen haitallisilta vaikutuksilta paikalliseen ympäristöön. Sen vuoksi on suotavaa periä ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu tällaisten järjestelmien avulla sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY mukaisesti.

(27) Sähköisten tietullijärjestelmien käyttö on suotavaa, jotta turvattaisiin liikenteen sujuvuus ja vältyttäisiin tietullipuomeille muodostuvien jonojen haitallisilta vaikutuksilta paikalliseen ympäristöön. Sen vuoksi on suotavaa periä ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu tällaisten järjestelmien avulla sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY mukaisesti. Olisi tärkeää, että tämän direktiivin tavoite saavutettaisiin tavalla, joka ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission olisikin valvottava, että direktiivin 2004/52/EY osalta edistytään sovitun määräajan kuluessa sellaisen todellisen eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän käyttöönottamisessa, jolla rajoitetaan ajoneuvon sähköisten tietullilaitteiden määrä yhteen ja joka on täysin yhteensopiva kaikkien jäsenvaltioiden tietulliverkostojen kanssa. Komission olisi myös tuettava jäsenvaltioita, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ja ottaa käyttöön koko niiden alueella sovellettavan yhteisen tietullijärjestelmän.

Perustelu

Johdanto-osan kappale korvaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 15, 16, 17, 20, 51 ja 53.

Uudella tarkistuksella varmistetaan, että komissio pitää mielessä, että sen tehtävänä on valvoa sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa, jotta yhteentoimivuus toteutuu täysimääräisesti sovittuun määräaikaan mennessä. Tähän sisältyy puolivälin tarkastelua koskevan raportin toimittaminen parlamentille direktiivin 21 artiklan mukaisesti. Vertaa myös yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohta (8 b artiklan 1 ja 2 kohta).

Tarkistus  8

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(28 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN–T) koskevia määrärahoja sekä rakennerahastoja liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, jotta voidaan vähentää liikenteen ulkoisia kustannuksia yleensä ja panna täytäntöön sähköiset järjestelmät tämän direktiivin mukaisten maksujen keräämiseksi.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 18.

Tarkistus  9

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 34 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(34) Käyttäessään vaihtoehtoisia tieteellisiä menetelmiä ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen laskemiseen jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon ulkoisvaikutusten rahallisten kustannusten arvot, jotka esitetään julkaisussa "Handbook on estimation of external cost in the transport sector", joka sisältää katsauksen ulkoisten kustannusten arvioinnin viimeisimpiin teorioihin ja käytäntöön.

(34) Käyttäessään vaihtoehtoisia tieteellisiä menetelmiä ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen laskemiseen jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon menetelmät, joilla lasketaan ulkoisvaikutusten rahallisten kustannusten arvot, jotka esitetään julkaisussa "Handbook on estimation of external cost in the transport sector", joka sisältää katsauksen ulkoisten kustannusten arvioinnin viimeisimpiin teorioihin ja käytäntöön.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn mukainen. Mainitun julkaisun pitäisi olla ulkoisten kustannusten arvon laskennassa käytettävä ohjenuora (yhteys johdanto-osan kappaleeseen 10).

Tarkistus  10

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi päättää soveltaa tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia, jos se katsoo, että soveltamisen ulottaminen alle 12 tonnin painoisiin ajoneuvoihin muun muassa

5. Jäsenvaltio voi päättää soveltaa tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia, jos se katsoo, että soveltamisen ulottaminen alle 12 tonnin painoisiin ajoneuvoihin

a) aiheuttaisi liikenteen siirtymästä johtuvia huomattavia haittavaikutuksia liikenteen sujuvuuden, ympäristön, melutason, ruuhkautumisen, terveyden tai liikenneturvallisuuden kannalta;

a) aiheuttaisi liikenteen siirtymästä johtuvia huomattavia haittavaikutuksia liikenteen sujuvuuden, ympäristön, melutason, ruuhkautumisen, terveyden tai liikenneturvallisuuden kannalta; tai

b) aiheuttaisi hallinnollisia kuluja, jotka ovat enemmän kuin 30 prosenttia soveltamisalaa laajentamalla saatavista lisätuloista.

b) aiheuttaisi hallinnollisia kuluja, jotka ovat enemmän kuin 30 prosenttia soveltamisalaa laajentamalla saatavista lisätuloista.

 

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät soveltaa tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia, on ilmoitettava päätöksestään ja sen perusteluista komissiolle.

Perustelu

Soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen pitäisi olla sen ajoneuvomääritelmän mukaisia, jonka neuvosto on toistanut 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa. Kompromissina voisimme hyväksyä sen, että palataan takaisin vuonna 2006 saavutettiin kompromissiin, jossa vapautus säännöstä voitaisiin myöntää tietyin edellytyksin (a tai b alakohta). Vuonna 2006 tehdyssä sopimuksessa luetelluista syistä poikkeavia syitä voitaisiin lisätä. Lisäksi tarkistuksessa otetaan käyttöön avoin kehys, jossa jäsenvaltiot esittävät selvät perustelunsa päätökselle olla veloittamatta maksua 3,5 tonnin ajoneuvoilta.

Tarkistus  11

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 b artikla – 1 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Infrastruktuurimaksun on perustuttava infrastruktuurikustannusten kattamisen periaatteeseen. Painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun on perustuttava kyseisen infrastruktuuriverkon rakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja kehittämiskustannuksiin. Painotettuun keskimääräiseen infrastruktuurimaksuun voidaan sisällyttää myös pääoman tuotto tai markkinaehtoinen voittomarginaali.

1. Infrastruktuurimaksun on perustuttava infrastruktuurikustannusten kattamisen periaatteeseen. Painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun on perustuttava kyseisen infrastruktuuriverkon rakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja kehittämiskustannuksiin. Painotettuun keskimääräiseen infrastruktuurimaksuun voidaan sisällyttää myös pääoman tuotto ja/tai markkinaehtoinen voittomarginaali.

Perustelu

On korostettava, että tämän ehdotuksen tarkoituksena on suojata nykyisten käyttöoikeussopimusten sekä jo käynnistettyjen käyttöoikeussopimusmenettelyjen taloudellista ja rahoituksellista tasapainoa. Kuten hyvin tiedetään, tietullien tasot vaikuttavat liikenteen kysyntään ja siksi sopimuksessa käsittelemättömät suuret tullien korotukset voivat vähentää liikenteen kysyntää, mikä aiheuttaa seuraamuksia käyttöoikeussopimuksille ja niiden talous- ja rahoitussuunnitelmille (mikä vuorostaan voi aiheuttaa monia kiistoja).

Tarkistus  12

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 1 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi perustua liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin. Tieosuuksilla, jotka sijaitsevat alueilla, joilla väestökeskittymä altistuu tieliikenneperäisille meluhaitoille, ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää liikenneperäisten meluhaittojen kustannukset.

1. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi perustua liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin. Tieosuuksilla, jotka sijaitsevat alueilla, joilla väestö altistuu tieliikenneperäisille meluhaitoille, ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää liikenneperäisten meluhaittojen kustannukset.

Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä enimmäisarvoja noudattaen.

Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä enimmäisarvoja noudattaen.

Perustelu

Oli mahdotonta selventää vakuuttavasti, sisältyivätkö vuoristoiset laaksot riittävällä tavalla neuvoston yhteisessä kannassa käytettyyn termiin "väestökeskittymä".

Tarkistus  13

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 3 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta aiheutuviin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat Euro-päästönormit, ennen kuin neljän vuoden kuluttua näiden normien käyttöönottoa koskevissa säännöissä vahvistetuista soveltamisajankohdista.

3. Liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta aiheutuviin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat Euro-päästönormit, ennen kuin kolmen vuoden kuluttua näiden normien käyttöönottoa koskevissa säännöissä vahvistetuista soveltamisajankohdista.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksessa 35 todetaan, että Euro VI -luokan ajoneuvoilta ei sallita ulkoisten kustannusten perimistä tammikuuhun 2013/2014 saakka (Euro VI -luokasta tulee pakollinen kaikille uusille tyyppihyväksynnöille 31. joulukuuta 2012 – uusien ajoneuvojen rekisteröinnistä vuotta myöhemmin). Tämä oli tehokas kannustin ajoneuvokannan uusimiseen. Neuvoston kannassa esitettiin pidempi vapautus, jonka vuoksi melko huomattava osuus kansainvälisestä liikenteestä vapautuisi ilman pilaantumisesta perittävistä maksuista (noin 60 prosenttia vuoden 2017 lopulla). Kolmen vuoden vapautuksen pitäisi siis olla enimmäismäärä.

Tarkistus  14

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Korotuksen määrä on vähennettävä 7 c artiklan mukaisesti lasketusta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrästä.

5. Korotuksen määrä on vähennettävä 7 c artiklan mukaisesti lasketusta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrästä, lukuun ottamatta ajoneuvoja Euro-päästöluokissa 0, I, II ja III. Kaikki saadut tulot investoidaan päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III lueteltujen Euroopan edun kannalta ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen.

Perustelu

On välttämätöntä tarjota täysipainoisia kannustimia ajoneuvokannan uusimiseen sekä niiden rinnalla taloudellisia kannustimia puhtaampien ajoneuvojen käyttämiseen ja lisäksi on asetettava taloudellisia seuraamuksia kaikkein saastuttavimmille rekoille. Samalla on otettava huomioon, että direktiivin mukaan korotuksesta saatavat tulot on osoitettava Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvien ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen.

Tarkistus  15

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

c) infrastruktuurimaksu on enintään 175 prosenttia 7 b artiklassa tarkoitetun painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun enimmäistasosta; ja

c) infrastruktuurimaksu on enintään 200 prosenttia 7 b artiklassa tarkoitetun painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun enimmäistasosta; ja

Perustelu

Älykäs veloittaminen merkitsee sellaista järjestelmää, jossa käyttäjälle annetaan selkeät hintasignaalit osana erilaisia toimia, jotka ovat tarpeen ajoneuvokannan uusimista, tieinfrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä ja ympäristövaikutuksen rajoittamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloihin vaikuttamaton porrastus on jo ennakoitu eurovinjetti II:ssa (vähemmän prosenttimääräistä porrastusta, mutta päivittäisillä tunneilla ei ole rajoitusta). EP:n ensimmäisessä käsittelyssä (ks. tarkistus 43) ehdottaman porrastusmahdollisuuden lisäämisen pitäisi olla tarpeeksi merkitsevä, jotta annetaan selkeitä hintasignaaleja.

Tarkistus  16

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

d) ruuhka-ajat, joiden aikana peritään korkeampia infrastruktuurimaksuja ruuhkien vähentämiseksi, eivät ylitä kestoltaan viittä tuntia päivässä.

d) ruuhka-ajat, joiden aikana peritään korkeampia infrastruktuurimaksuja ruuhkien vähentämiseksi, eivät ylitä kestoltaan kahdeksaa tuntia päivässä.

Perustelu

Niiden tuntien rajoittaminen, jolloin voitaisiin periä korkeimpia maksuja, on ongelmallista (eikä sovi yhteen EP:n ensimmäisen käsittelyn tekstin kanssa), koska tämä kaventaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia torjua ruuhkia niiden esiintymiskohteissa. Todellisuudessa Euroopan unionin teillä on todennäköisesti ruuhka-aikaa noin kahdeksan eikä ehdotettu viisi tuntia päivässä. Jos yhdistetään jäsenvaltioille annettava kohtuullinen jousto ehdotettujen eritelmien osalta [ainoastaan ruuhkaisilla tieosuuksilla, porrastus samalla tieosuudella (ks. tarkistus 5 ja 15) ja uudet velvoitteet (ks. tarkistus 16 ja 17)], liikenteenharjoittajat voisivat vakuuttua tämän toimen moitteettomasta hoitamisesta.

Tarkistus  17

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

d a) porrastus on suunniteltu ja sitä sovelletaan asianomaisella ruuhkaisella tieosuudella siten, että tarjotaan alempi tiemaksu niille liikenteenharjoittajille, jotka haluavat käyttää tietä muina kuin ruuhka-aikoina, ja sovelletaan korotettua tiemaksua niihin, jotka haluavat käyttää samaa tieosuutta ruuhka-aikoina;

Tarkistus  18

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

d b) jäsenvaltio, joka haluaa ottaa käyttöön tällaisen porrastuksen, ilmoittaa siitä komissiolle ja antaa sille tarvittavat tiedot, jotta varmistetaan, että edellytykset täytetään.

Tarkistus  19

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

4 a. Komissio huolehtii, että direktiivin täytäntöönpanoa koskeva ohjekirja laaditaan niiden jäsenvaltioiden kielillä, jotka soveltavat sitä. Ohjekirjassa keskitytään erityisesti ruuhkan mukauttamiseen, jotta julkiset elimet ja yksityisyritykset voivat laatia liiketoimintasuunnitelmia, joissa huomioidaan mukauttamisen mahdolliset vaikutukset. Ohjekirja julkaistaan * mennessä.

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, kolme kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Mukauttamisperiaatteella on huomattavia vaikutuksia liikennepalvelujen tarjoamista koskevien sopimusten laatimiseen, koska kunkin tavaraliikenneyrityksen tekemän kuljetuksen kustannukset ovat epävarmoja. Olisi hyvä selventää, miten tämä toimenpide pannaan täytäntöön teknisesti ja taloudellisesti.

Tarkistus  20

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 h artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

d a) konkreettinen suunnitelma siitä, miten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat lisätulot käytetään.

Tarkistus  21

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 h artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on mukautettava ehdotettua ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua päätöksen noudattamiseksi. Komission päätös toimitetaan 9 d artiklassa tarkoitetulle komitealle.

Asianomaisen jäsenvaltion on mukautettava ehdotettua ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua päätöksen noudattamiseksi. Komission päätös toimitetaan 9 d artiklassa tarkoitetulle komitealle ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus  22

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 j artikla – 4 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on perittävä ja kerättävä ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut direktiivin 2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisen sähköisen järjestelmän avulla, jos se on taloudellisesti toteutettavissa.

4. Jäsenvaltioiden on perittävä ja kerättävä ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut direktiivin 2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisen sähköisen järjestelmän avulla, jos se on taloudellisesti toteutettavissa. Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, joka saattaa osoittautua tarpeelliseksi muidenkin jäsenvaltioiden alueella käytettävien yhteentoimivien tietullijärjestelmien varmistamiseksi.

Tarkistus  23

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten tämän direktiivin tuottamia tuloja käytetään. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikennealan hyväksi tekemällä liikenteestä kestävämpää ja optimoimalla koko liikennejärjestelmä muun muassa seuraavilla tavoilla:

2. Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten tämän direktiivin tuottamia tuloja käytetään. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä liikennealan hyväksi tekemällä liikenteestä kestävämpää ja optimoimalla koko liikennejärjestelmä muun muassa seuraavilla tavoilla:

a) helpotetaan tehokasta hinnoittelua;

a) helpotetaan tehokasta hinnoittelua;

b) vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä;

b) vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä;

c) lievennetään tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaikutuksia sen lähteellä;

c) lievennetään tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaikutuksia sen lähteellä;

d) parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta;

d) parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta;

e) kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

e) kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

f) optimoidaan logistiikkaa; tai

f) optimoidaan logistiikkaa;

g) parannetaan liikenneturvallisuutta.

g) parannetaan liikenneturvallisuutta;

 

g a) tarjotaan valvottuja pysäköintialueita.

 

Jäsenvaltion, jossa peritään infrastruktuurimaksua, on päätettävä maksun tuottamien tulojen käytöstä. Jotta varmistettaisiin koko liikenneverkon kehittäminen, maksujen tuottamat tulot on käytettävä pääasiassa tieliikennealan hyödyksi ja tieliikennejärjestelmän optimoimiseen.

 

Vähintään 15 prosenttia ulkoisten kustannusten ja infrastruktuurin perusteella perittävistä maksuista kussakin jäsenvaltiossa saatavista tuloista on kohdennettava liikenteen kestävyyttä parantavien Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvien hankkeiden taloudelliseen tukemiseen. Tätä prosenttiosuutta on nostettava asteittain ajan myötä.

Perustelu

Perustuu parlamentin tarkistuksiin 55, 56 ja 57.

Tarkistus  24

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 c artikla

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Komissio antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti seuraavista:

Komissio antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti seuraavista:

– liitteen 0 mukauttaminen unionin säännöstöön;

– liitteen 0 mukauttaminen unionin säännöstöön;

– liitteessä III a olevan 4.1 ja 4.2 jakson kaavojen mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.

– liitteessä III a olevan 4.1 ja 4.2 jakson kaavojen sekä liitteessä III olevan 2 ja 3 jakson laskentatavan mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Jäljempänä 9 e, 9 f ja 9 g artiklassa säädettyjä menettelyjä sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin.

Jäljempänä 9 e, 9 f ja 9 g artiklassa säädettyjä menettelyjä sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 58 mukainen. Tietyt tekniset mukautukset olisi sovittava teknisellä tasolla.

Tarkistus  25

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, jotka perivät ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ja/tai infrastruktuurimaksua, on laadittava viimeistään ...* ja sen jälkeen neljän vuoden välein kertomus alueellaan perityistä tietulleista, käyttöoikeusmaksut mukaan lukien, ja toimitettava se komissiolle, joka antaa sen muiden jäsenvaltioiden saataville. Kyseisestä kertomuksesta voidaan jättää pois tietullijärjestelyt, jotka olivat jo voimassa 10 päivänä kesäkuuta 2008 ja joihin ei kuulu ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, niin kauan kuin kyseiset järjestelyt pysyvät voimassa ja edellyttäen, ettei niitä merkittävästi muuteta. Kertomuksessa on oltava tietoja

1. Jäsenvaltioiden, jotka perivät ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ja/tai infrastruktuurimaksua, on laadittava viimeistään ...* ja sen jälkeen neljän vuoden välein kertomus alueellaan perityistä tietulleista, käyttöoikeusmaksut mukaan lukien, ja toimitettava se komissiolle, joka antaa sen muiden jäsenvaltioiden saataville. Kyseisestä kertomuksesta voidaan jättää pois tietullijärjestelyt, jotka olivat jo voimassa 10 päivänä kesäkuuta 2008 ja joihin ei kuulu ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, niin kauan kuin kyseiset järjestelyt pysyvät voimassa ja edellyttäen, ettei niitä merkittävästi muuteta. Kertomuksessa on oltava tietoja

a) painotetusta keskimääräisestä ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta ja kultakin ajoneuvoluokan, tietyypin ja ajankohdan yhdistelmältä perityistä erityisistä määristä;

a) painotetusta keskimääräisestä ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta ja kultakin ajoneuvoluokan, tietyypin ja ajankohdan yhdistelmältä perityistä erityisistä määristä;

b) infrastruktuurimaksujen porrastuksesta ajoneuvotyypin ja ajankohdan mukaan; ja

b) infrastruktuurimaksujen porrastuksesta ajoneuvotyypin ja ajankohdan mukaan; ja

c) painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta ja infrastruktuurimaksun tuottamista kokonaistuloista.

c) painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta ja infrastruktuurimaksun tuottamista kokonaistuloista.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Lyhennetään määräaikaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan mukaisesti.

Tarkistus  26

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) tulojen käytöstä ja 9 artiklan 2 kohdan mukaan toteutetuista toimista.

Perustelu

Lisätään avoimuutta ja vastuullisuutta Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan mukaisesti.

Tarkistus  27

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Komissio, jota avustaa 9 d artiklassa tarkoitettu komitea, antaa viimeistään ...* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti liikenneperäisen ympäristön pilaantumisen kustannusten kattamista ja yli 3,5 tonnin ja alle 12 tonnin painoisten ajoneuvojen sisällyttämistä koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuudesta. Kertomuksessa myös analysoidaan jatkuvan seurannan perusteella ja arvioidaan muun muassa

2. Komissio, jota avustaa 9 d artiklassa tarkoitettu komitea, antaa viimeistään ...* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti liikenneperäisen ympäristön pilaantumisen kustannusten kattamista ja yli 3,5 tonnin ja alle 12 tonnin painoisten ajoneuvojen sisällyttämistä koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuudesta. Kertomuksessa myös analysoidaan jatkuvan seurannan perusteella ja arvioidaan muun muassa

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 60 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Lyhennetään määräaikaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan mukaisesti.

Tarkistus  28

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) onko teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ottaa tärkeimmillä kaupunkien välisillä teillä käyttöön matkaperusteiset vähimmäismaksut. Kertomuksessa yksilöidään tieosuuksien tyypit, joilta maksua voitaisiin periä, sekä mahdolliset tavat periä tällaisia maksuja ja valvoa niiden maksamista kustannustehokkaalla tavalla, ja määritellään yhteinen ja yksinkertainen menetelmä vähimmäismäärien vahvistamiseksi;

Perustelu

Komissio ehdotti tätä kohtaa, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä.

Tarkistus  29

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) eri tullijärjestelmien välisen yhteentoimivuuden taso jäsenvaltioissa direktiivin 2004/52/EY vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  30

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c b) aikaperusteisten maksujärjestelmien asteittaisen poistamisen ja etäisyyteen perustuvien järjestelmien käyttöönoton tekninen ja taloudellinen toteutettavuus.

Perustelu

Pohjautuu Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 61.

Tarkistus  31

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Kertomukseen liitetään ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin tarkistamiseksi.

Perustelu

Pohjautuu Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 63.

Tarkistus  32

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Liikennemuotojen välisen rehellisen kilpailun varmistamiseksi samalla, kun ulkoisista kustannuksista veloitetaan asteittain kaikissa liikennemuodoissa, kertomukseen sisällytetään aikataulu toimenpiteille, jotka on vielä toteutettava sellaisten liikennemuotojen ja/tai ulkoisten kustannustekijöiden käsittelemiseksi, joita ei ole vielä otettu huomioon."

Liikennemuotojen välisen rehellisen kilpailun varmistamiseksi samalla, kun ulkoisista kustannuksista veloitetaan asteittain muissa ajoneuvoluokissa tai liikennemuodoissa, kertomukseen sisällytetään aikataulu toimenpiteille, jotka on vielä toteutettava sellaisten liikennemuotojen ja/tai ulkoisten kustannustekijöiden käsittelemiseksi, joita ei ole vielä otettu huomioon, erityisesti hiilidioksidipäästöjen kustannukset siinä tapauksessa, että ilmastonmuutokseen liittyvän yhteisen polttoainevero-osuuden määrittelyssä ei ole päästy tyydyttäviin tuloksiin, sekä ruuhkista ja onnettomuuksista ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä aiheutuvat kustannukset."

Perustelu

Pohjautuu Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 62 ja komission tekstin 2 kohdan a ja b alakohtaan.

Tarkistus  33

Neuvoston kanta – muutossäädös

2 artikla

Direktiivi 1999/62/EY

1 kohta – 1 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …*. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn mukainen.

Tarkistus  34

Neuvoston kanta – muutossäädös

Liite

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 2 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltion on tapauksen mukaan ilmoitettava komissiolle myös tarkat ajankohdat, joilla määritellään yöaika, jonka aikana voidaan periä korkeampaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua suurempien meluhaittojen ottamiseksi huomioon.

Jäsenvaltion on tapauksen mukaan ilmoitettava komissiolle myös tarkat ajankohdat, joilla määritellään yöaika, jonka aikana voidaan periä korkeampaa ulkoisiin melukustannuksiin perustuvaa maksua suurempien meluhaittojen ottamiseksi huomioon.

Perustelu

Täsmennetään neuvoston yhteisen kannan tavoitteita.

Tarkistus  35

Neuvoston kanta – muutossäädös

Liite

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – 1 kohta – 1 taulukko

Neuvoston kanta

Taulukko 1: Veloitettavan ilman pilaantumisen kustannuksen enimmäismäärä

Eurosenttiä/ajoneuvo-kilometri

Taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)

Kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

31. joulukuuta 2013 jälkeen

0

3

0

2

EURO VI

31. joulukuuta 2017 jälkeen

0

2

0

1

Vähemmän saastuttavat kuin EURO VI -luokan ajoneuvot

0

0

Tarkistus

Taulukko 1: Veloitettavan ilman pilaantumisen kustannuksen enimmäismäärä

Eurosenttiä/ajoneuvo-kilometri

Taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)

Kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

1. tammikuuta 2013 alkaen

0

3

0

2

EURO VI

1. tammikuuta 2017 alkaen

0

2

0

1

Vähemmän saastuttavat kuin EURO VI -luokan ajoneuvot

0

0

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 13.

  • [1]  EUVL C 255, 22.9.2010, s. 92.
  • [2]  EUVL C 120, 28.5.2009, s. 47.
  • [3]  EUVL C 87 E, 14.4.2010, s. 345.

PERUSTELUT

Siitä kun Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa eurovinjettisäädöksestä (III) on kulunut jo tovi.

Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti neuvoston kannasta helmikuun toisella istuntojaksolla. Parlamentilla on aikaa kesäkuuhun asti toisen käsittelyn saattamiseksi päätökseen.

Esittelijä haluaa muistuttaa direktiivin keskeisistä tavoitteista:

Direktiivi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat halutessaan velottaa tienkäyttäjiltä tietyt rajalliset ulkoiset kustannukset, jotta ns. saastuttaja maksaa -periaate otetaan vihdoin käyttöön tieliikenteessä.

Se antaa jäsenvaltioille lisämahdollisuuksia tehostaa kansallisia tiemaksujärjestelmiään, mikä merkitsee liikennealan kysynnän parempaa hallinnointimenetelmää.

Nämä tavoitteet vahvistettiin neuvoston kannassa.

Ehkä tunnettekin omat toiveeni ja poliittisen kantani tästä asiasta, jotka selitettiin myös ensimmäisen käsittelyn mietinnön perusteluissa.

Nyt vaikuttaisi olevan aika omaksua pragmaattinen lähestymistapa, jottei tuhlata enempää aikaa ja jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen kompromissiin parlamentin ja neuvoston välillä.

Ehdotetut tarkistukset ovat poliittisten ryhmien kuulemisten tulosta.

Esittelijä on esittänyt uudestaan ja mahdollisimman pragmaattisella tavalla EP:n ensimmäisen käsittelyn kannan keskeiset elementit (ottaen huomioon uuden poliittisen kehyksen edellisten vaalien jälkeen) ja kelpuuttanut neuvoston ehdottamat uudet kohtuulliset elementit suurelta osin.

Esittelijän tarkistukset koskevat erityisesti seuraavia keskeisiä elementtejä:

1) Ulkoisten kustannusten valinta ja tuloihin vaikuttamattoman infrastruktuurimaksun porrastuksen mekanismit sen sijaan, että perittäisiin ruuhkakustannuksia. Tämä koskee eritoten päivittäisten ruuhkatuntien enimmäismäärää, porrastuksen enimmäismahdollisuuksia sekä tarkempaa sanamuotoa, jotta voidaan taata, että tämä porrastus ei vaikuta tuloihin.

2) Infrastruktuurikustannuksiin ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien tulojen korvamerkintä erityisesti kestävään liikenteeseen ja Euroopan laajuisiin verkkoihin. Tulojen tehokas korvamerkintä (joka lisää vastuullisuutta ja avoimuutta) lisää yleistä hyväksyntää ja nopeuttaa lisäksi tieliikenteen ulkoisten kustannusten vähenemistä.

3) Tehokkaat kannustimet ajoneuvokannan uusimiseksi (Euro V/VI -luokan ajoneuvojen vapauttaminen ilman pilaantumisesta perittävistä maksuista sekä korotuskysymys).

4) Soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot. Vapautuksia säännöistä voitaisiin myöntää ainoastaan erityisedellytyksin.

5) Raportointimekanismi ja seuraavat vaiheet. Kansallisia veloitusjärjestelmiä ja komission uusia aloitteita on tärkeää valvoa säännöllisesti, jotta voidaan asteittain saavuttaa kaikkein tehokkaimmat tiemaksujärjestelmät.

Olen vakuuttunut siitä, että voimme mietintöluonnokseni pohjalta toimia seuraavien viikkojen kuluessa tiiviissä yhteistyössä parhaan mahdollisen yksimielisyyden aikaansaamiseksi neuvoston kanssa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta

Viiteasiakirjat

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.3.2009                     T6-0113/2009

Komission ehdotus

COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

17.2.2011

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

17.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Saïd El Khadraoui

24.1.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2011

14.3.2011

11.4.2011

24.5.2011

Hyväksytty (pvä)

12.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

1

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Gianluca Susta, Patrizia Toia

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.5.2011