Eljárás : 2008/0147(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0171/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0171/2011

Viták :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Szavazatok :

PV 07/06/2011 - 8.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0252

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 569kWORD 390k
25.5.2011
PE 458.661v03-00 A7-0171/2011

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(15145/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Saïd El Khadraoui

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(15145/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (15145/2010 – C7‑0045/2011),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. december 16-i véleményére(1),

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2009. február 12-i véleményére(2),

–   tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2011)0069),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2008)0436) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7‑0171/2011),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

5 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(5a) A közúti közlekedéstől eltérő közlekedési módok esetében már elkezdték a külső költségek internalizálását, az uniós jogszabályok pedig vagy fokozatosan bevezetik az ilyen internalizálást, vagy legalábbis nem tiltják meg. A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) már kiterjed a légi közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátásra is. A vasúti közlekedéshez használt villamos energiára szintén kiterjed az ETS. Egyéb külső költségeket a repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a környezetvédelmi szempontok alapján differenciálható repülőtéri díjak révén, illetve a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vasúti infrastruktúra használatáért felszámított díjak révén lehet internalizálni. A közúti közlekedési ágazatban már számos adót és díjat kivetettek, beleértve néhány olyan adót és díjat is, amelyek részben az olyan külső költségeket egyenlítik ki, mint a szén-dioxid, amint ez például az üzemanyagot terhelő jövedéki adó esetében is fennáll. Ezt a folyamatot azonban továbbra is ellenőrizni és ösztönözni kell annak érdekében, hogy létrejöjjön egy uniós szintű keret a külső költségek internalizálására valamennyi szállítási mód vonatkozásában.

Módosítás  2

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés és zajártalom külső költségeinek kiszámítása céljából a Bizottság által tervezett modell olyan megbízható módszereket és fajlagos értékeket tartalmaz, amelyek már most felhasználhatók a külső költségeken alapuló díjak mértékének meghatározására.

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a külső költségek kiszámítása céljából a Bizottság által tervezett modell olyan megbízható módszereket és fajlagos értékeket tartalmaz, amelyek már most felhasználhatók a külső költségeken alapuló díjak mértékének meghatározására.

Indokolás

Összhangban az EP első olvasatában szereplő 9. módosítással.

Módosítás  3

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(12) A napi, heti, havi vagy éves alapon megállapított időalapú használati díj nem eredményezheti az alkalmi úthasználók hátrányos megkülönböztetését, mivel ezen úthasználók között valószínűleg jelentős arányban vannak külföldi fuvarozók. Ezért indokolt részletesebben rögzíteni a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó napi, heti, havi és éves díjtételek összegének egymáshoz viszonyított arányát.

(12) Az időalapú használati díj átmeneti rendszert képez, mivel az a „használó fizet” elvet már akkor alkalmazza, amikor az infrastruktúra valós használatát jobban tükröző, a megtett távolságon alapuló díjrendszert még nem lehet megvalósítani. A napi, heti, havi vagy éves alapon megállapított időalapú használati díj nem valósíthat meg hátrányos megkülönböztetést az alkalmi úthasználókkal szemben, hiszen ezen úthasználók között valószínűleg jelentős arányban vannak külföldi fuvarozók. Ezért indokolt részletesebben rögzíteni a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó napi, heti, havi és éves díjtételek összegének egymáshoz viszonyított arányát.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 11. módosítás helyébe lép (lásd az EP 11. cikkről szóló első olvasatát).

Valamint lásd az időalapú és a kilométeralapú díjrendszerek kombinációs lehetőségeiről szóló 7., 2. cikket.

Módosítás  4

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

12 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(12a) Középtávon valamennyi tagállami díjrendszerben törekedni kell a külső költségek internalizálásának közelítésére, annak érdekében, hogy az európai szállítási vállalkozások világos árjelzést kapjanak, ami ösztönzi magatartásuk optimalizálását.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 10. módosítás.

Módosítás  5

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

18 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(18a) Amikor a forgalmi torlódások csökkentése érdekében bizonyos útszakaszokon differenciálást alkalmaznak, ezt bevételsemleges módon úgy kell megtervezni és alkalmazni, hogy jelentős pénzügyi előnyöket biztosítson az adott útszakaszt csúcsforgalmi időben használó fuvarozókkal szemben azon fuvarozók számára, akik vállalják, hogy ugyanazon útszakaszt csúcsforgalmi időn kívül használják.

Indokolás

A differenciálásra az egyértelmű pénzügyi ösztönzők kialakítása miatt van szükség, hogy a forgalom ugyanazon az útszakaszon csúcsforgalmi időn kívülre helyeződjön át. Ez a preambulumbekezdés egyértelművé teszi, hogy ha a forgalmi torlódás csökkentésére differenciálást alkalmaznak, akkor ugyanazon az útszakaszon ellentételezésként pénzügyi hozzájárulást is kell adni. A hozzájárulás pontos kiszámítása és számtani ellenőrzése a jelenleg hatályos irányelvben szereplő differenciálás szerint, azaz az „érintett infrastruktúra-hálózat” (7b. cikk (1) bekezdés) alapján történik.

Módosítás  6

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(21a) Az a folyosó, amelynek esetében megengedett a felár alkalmazása, olyan párhuzamos, egymáshoz közeli és egymással közvetlen versenyben álló hegyi útszakaszokat is magában foglalhat, amelyekre a forgalom a felár bevezetése következtében átterelődhet. A határon átnyúló projektek esetében e rendelkezés alkalmazásáról az érintett tagállamoknak és a Bizottságnak kellene megegyezniük.

Indokolás

A módosítást a „párhuzamos és hegyi” szavak beillesztésén túl az „egymáshoz közeli és egymással közvetlen versenyben álló” szavakkal kell kiegészíteni. Az „egymáshoz közeli” kifejezés annak kiküszöbölésére szükséges, hogy olyan útszakaszokon alkalmazzanak felárat, amelyek messzire esnek azon útszakaszoktól, amelyekre felár alkalmazása engedélyezett. Amennyiben nincs távolságra történő utalás, úgy az lehetőséget biztosíthat felár bárhol történő, önkényes alkalmazására. Az „egymással közvetlen versenyben álló” kifejezés beszúrása azért szükséges, hogy a felár a lényeges forgalmi eltereléshez kapcsolódjon.

Módosítás  7

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

27 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(27) Kívánatos az elektronikus úthasználatidíj-rendszer alkalmazása annak érdekében, hogy a díjbeszedés ne akadályozza a forgalom szabad áramlását, és a fizetőkapuknál álló sorok folytán az ne legyen negatív hatással a helyi környezetre. Ezért kívánatos, hogy a külsőköltség-díj beszedésére ilyen rendszerek alkalmazásával kerüljön sor a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően.

(27) Kívánatos az elektronikus úthasználatidíj-rendszer alkalmazása annak érdekében, hogy a díjbeszedés ne akadályozza a forgalom szabad áramlását, és a fizetőkapuknál álló sorok folytán az ne legyen negatív hatással a helyi környezetre. Ezért kívánatos, hogy a külsőköltség-díj beszedésére ilyen rendszerek alkalmazásával kerüljön sor a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően. Fontos, hogy ezen irányelv célkitűzése oly módon valósuljon meg, hogy az ne akadályozza a belső piac zökkenőmentes működését. A Bizottságnak tehát ellenőriznie kellene a 2004/52/EK irányelv keretében elért haladást annak érdekében, hogy a megegyezés szerinti időn belül be lehessen vezetni egy olyan működő, európai elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a járművekben egyre korlátozza az elektronikus díjszedést célzó eszközök számát, és amely teljes mértékben kompatibilis a tagállamokban alkalmazott valamennyi útdíjszedési rendszerrel. A Bizottság továbbá támogatja azokat az tagállamokat, amelyek annak érdekében kívánnak együttműködni, hogy összevont területeik egészére érvényes közös díjrendszert vezessenek be.

Indokolás

A preambulumbekezdés az EP első olvasatában szereplő 15., 16., 17., 20., 51. és 53. módosítás helyébe lép.

Az új módosítás az átjárhatóság meghatározott időre történő teljeskörű megvalósulása érdekében emlékezteti a Bizottságot azon feladatára, hogy ellenőrizze az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló irányelv megfelelő végrehajtását. Ez az irányelv 21. cikke szerint felöleli az EP-nek benyújtandó félidős felülvizsgálati jelentés megküldését. Lásd még a közös álláspont 1. cikkének 3. pontját (8b. cikk – (1) és (2) bekezdés).

Módosítás  8

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

28 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(28a) A tagállamoknak a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) költségvetési keretét és a strukturális alapokat fel kell tudniuk használni a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére, általában véve a közlekedés külső költségeinek mérséklése és az ezen irányelvben rögzített díjak beszedésére szolgáló elektronikus eszközök alkalmazása céljából.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 18. módosítás.

Módosítás  9

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

34 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(34) A tagállamok a külsőköltség-díjak kiszámítására szolgáló alternatív tudományos módszerek alkalmazásakor figyelembe vehetik a külső költségek becslésével kapcsolatos elmélet és gyakorlat jelenlegi helyzetét áttekintő, „Handbook on estimation of external cost in the transport sector” (Kézikönyv a közlekedési ágazat külső költségeinek becsléséhez) című kiadványban foglalt külső költségek pénzben kifejezett összegét.

(34) A tagállamoknak a külsőköltség-díjak kiszámítására szolgáló alternatív tudományos módszerek alkalmazásakor figyelembe kell venniük a külső költségek becslésével kapcsolatos elmélet és gyakorlat jelenlegi helyzetét áttekintő, „Handbook on estimation of external cost in the transport sector” (Kézikönyv a közlekedési ágazat külső költségeinek becsléséhez) című kiadványban foglalt külső költségek pénzben kifejezett összegének számítási módját.

Indokolás

Összhangban az EP első olvasatával. A kézikönyvet a (10) preambulumbekezdésben szereplő külső költségek értékének kiszámításához kellene útmutatóul használni.

Módosítás  10

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak olyan járművekre vonatkozóan alkalmaznak úthasználati díjat és/vagy használati díjat, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legalább 12 tonna, amennyiben megítélésük szerint a díjfizetési kötelezettségnek a 12 tonnánál kisebb tömegű járművekre való kiterjesztése többek között:

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak olyan járművekre vonatkozóan alkalmaznak úthasználati díjat és/vagy használati díjat, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legalább 12 tonna, amennyiben megítélésük szerint a díjfizetési kötelezettségnek a 12 tonnánál kisebb tömegű járművekre való kiterjesztése:

a) a forgalom más utakra történő átterelődése következtében jelentős negatív hatást gyakorolna a forgalom szabad áramlására, a környezetre, a zajszintekre, a forgalom sűrűségére, az egészségre vagy a közúti közlekedés biztonságára;

a) a forgalom más utakra történő átterelődése következtében jelentős negatív hatást gyakorolna a forgalom szabad áramlására, a környezetre, a zajszintekre, a forgalom sűrűségére, az egészségre vagy a közúti közlekedés biztonságára; vagy

b) a kiterjesztéstől remélhető többletbevétel 30 %-ánál nagyobb mértékű adminisztrációs költséget eredményezne.

b) a kiterjesztéstől remélhető többletbevétel 30 %-ánál nagyobb mértékű adminisztrációs költséget eredményezne.

 

Azon tagállamok, amelyek úgy határoznak, hogy csak azokra a járművekre vonatkozóan alkalmaznak úthasználati díjat és/vagy használati díjat, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legalább 12 tonna, döntésükről és annak indokairól tájékoztatják a Bizottságot.

Indokolás

Az érinett gépjárművek körének összhangban kell lennie a gépjárművek azon meghatározásával, amelyet a Tanács az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megismételt. A kompromisszum jegyében el lehetne fogadni, hogy a 2006-ban elfogadott kompromisszumhoz térjünk vissza, amelynek értelmében a szabály alóli mentesítésre bizonyos körülmények (a vagy b) fennállása esetén sor kerülhet. Ezt a 2006-os megállapodásban felsoroltaktól eltérő indokokkal is ki lehet egészíteni. Továbbá egy olyan átlátszó keretet vezet be, amelyben a tagállamok egyértelműen elmagyarázzák döntésük indokait arra vonatkozóan, hogy a 3,5 tonnás gépjárművekre miért nem vetnek ki díjat.

Módosítás  11

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 b cikk – 1 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az infrastruktúradíj összegét az infrastruktúraköltségek megtérülésének elve alapján kell megállapítani. A súlyozott átlagos infrastruktúradíjat az építési költségekhez, valamint az adott infrastruktúra-hálózat üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési költségeihez kapcsolódóan kell megállapítani. A súlyozott átlagos infrastruktúradíj a piaci feltételeknek megfelelő tőkehozamot vagy haszonkulcsot is tartalmazhat.

(1) Az infrastruktúradíj összegét az infrastruktúraköltségek megtérülésének elve alapján kell megállapítani. A súlyozott átlagos infrastruktúradíjat az építési költségekhez, valamint az adott infrastruktúra-hálózat üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési költségeihez kapcsolódóan kell megállapítani. A súlyozott átlagos infrastruktúradíj a piaci feltételeknek megfelelő tőkehozamot és/vagy haszonkulcsot is tartalmazhat.

Indokolás

Érdemes hangsúlyozni, hogy e javaslat célja a meglévő koncessziók gazdasági és pénzügyi egyensúlyának védelme, valamint azon koncesszióké, amelyek odaítélési eljárása már megkezdődött. Ismeretes, hogy az útdíj mértéke kihatással van a közlekedés iránti igény nagyságára; ebből következően az útdíjak túlzott mértékű, a szerződés által nem szabályozott emelése a közlekedés iránti igény csökkenéséhez vezethet, amely következményekkel járhat a koncessziókra és azok viszonylagos gazdasági és pénzügyi terveire nézve (amelyek szintén számos vitát eredményezhetnek).

Módosítás  12

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A külsőköltség-díj kapcsolódhat a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költségéhez. Azokon az útszakaszokon, amelyek olyan területeken haladnak keresztül, ahol a lakosság jelentős része a közúti közlekedésnek tulajdonítható zajártalomnak van kitéve, a külsőköltség-díj magában foglalhatja a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költségét.

(1) A külsőköltség-díj kapcsolódhat a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költségéhez. Azokon az útszakaszokon, amelyek olyan területeken haladnak keresztül, ahol a lakosság a közúti közlekedésnek tulajdonítható zajártalomnak van kitéve, a külsőköltség-díj magában foglalhatja a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költségét.

A külsőköltség-díj összegét differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kell megállapítani, az említett díj összege továbbá nem haladhatja meg a IIIb. mellékletben meghatározott maximális értékeket.

A külsőköltség-díj összegét differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kell megállapítani, az említett díj összege továbbá nem haladhatja meg a IIIb. mellékletben meghatározott maximális értékeket.

Indokolás

Nem lehetett meggyőzően egyértelművé tenni, hogy a tanácsi közös álláspontjában szereplő, „a lakosság jelentős része” kifejezésbe beleértendőek-e a hegyvidéki völgyek.

Módosítás  13

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 3 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezéssel kapcsolatos külsőköltség-díjat nem kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek megfelelnek a legszigorúbb EURO kibocsátási előírásoknak az ezen előírásokat bevezető szabályokban meghatározott határidőt követő négy évig.

(3) A közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezéssel kapcsolatos külsőköltség-díjat nem kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek megfelelnek a legszigorúbb EURO kibocsátási előírásoknak az ezen előírásokat bevezető szabályokban meghatározott határidőt követő három évig.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 35. módosítás kimondja: 2013/2014 januárjáig nem megengedett a külső költségdíjak alkalmazása az EURO VI kibocsátási osztály számára (az EURO VI valamennyi új tipusú jóváhagyás esetében 2012. december 31-től kötelező – az új gépjárművek regisztrációja egy évvel később). Ez a járműpark megújulására irányuló hatékony ösztönzőnek bizonyult. A Tanács álláspontja hosszabb időtartamra vezetett be eltérést, amelynek értelmében a nemzetközi közlekedés igen jelentős százalékát (2017 végéig mintegy 60%-át) mentesíti a levegőszennyezési díj megfizetése alól. Az eltérés időtartama ezért legfeljebb 3 év lehet.

Módosítás  14

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 5 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A felár összegét a külsőköltség-díj 7c. cikknek megfelelően kiszámított összegéből le kell vonni.

(5) A felár összegét a külsőköltség-díj 7c. cikknek megfelelően kiszámított összegéből le kell vonni, kivéve a 0, I, II és III EURO kibocsátási osztályba tartozó járművek esetében. Valamennyi bevételt az 1692/96/EK határozat III. mellékletében megjelölt európai érdekeket szolgáló, kiemelt fontosságú építési projektek finanszírozására kell fordítani.

Indokolás

A gépjárműpark megújulására irányuló hatékony ösztönzők, a tisztább gépjárművekhez nyújtott pozitív pénzügyi ösztönzők mellett a leginkább szennyező teherautókra kirótt pénzbírságot is be kell vezetni. Ugyanakkor nem szabad elsiklani a felett, hogy az irányelv értelmében a felárból származó bevételeket a TEN-T hálózathoz tartozó, elsődleges fontosságú projektek finanszírozására kell elkülöníteni.

Módosítás  15

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) az infrastruktúradíj egyetlen díjtétele sem haladja meg 175 %-nál nagyobb mértékben a 7b. cikkben említett súlyozott átlagos infrastruktúradíj legmagasabb összegét; és

c) az infrastruktúradíj egyetlen díjtétele sem haladja meg 200 %-nál nagyobb mértékben a 7b. cikkben említett súlyozott átlagos infrastruktúradíj legmagasabb összegét; és

Indokolás

Az intelligens díjrendszer olyan rendszer, amely világos árjelzéseket ad a felhasználók számára. Ez a gépjárműpark megújítására, a közlekedési infrastruktúra hatékonyabb felhasználására és a környezeti hatás korlátozására vonatkozó célkitűzések eléréséhez szükséges különböző politikák egyik alkotóelemét képezi. A bevételsemleges differenciálást már az euromatrica II is előirányozta (kisebb differenciálást a százalékok tekintetében, de nem korlátozta az egy napon belüli óraszámot). Az EP által már az első olvasatban is javasolt fokozott differenciálás (lásd a 43. módosítást) elég jelentős ahhoz, hogy az az ár tekintetében világos jelzésnek minősüljön.

Módosítás  16

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

d) azon csúcsidőszakok időtartama, amelyek alatt a forgalmi torlódások csökkentése érdekében magasabb infrastruktúradíjakat vetnek ki, naponta nem haladja meg az öt órát.

d) azon csúcsidőszakok időtartama, amelyek alatt a forgalmi torlódások csökkentése érdekében magasabb infrastruktúradíjakat vetnek ki, naponta nem haladja meg a nyolc órát.

Indokolás

Az órákra vonatkozó megkötés a maximális díjak kivethetősége esetében problematikus (és nincs összhangban az EP első olvasatával), mivel a tagállamok számára behatárolják a forgalmi torlódás keletkezési helye szerinti küzdelem hatályát. Az uniós utakon a csúcsforgalmi időszak naponta inkább 8 mint a javasolt 5 óráig tart. A tagállamok, ha az ésszerű rugalmasságot a javasolt feltételekkel (csak a forgalmi torlódások által sújtott útszakaszokon, az ugyanazon útszakaszon való differenciálás – lásd az 5. és a 15. módosítást) és az új kötelezettségekkel (lásd a 16. és a 17. módosítást) vegyítik, úgy az üzemeltetőknek további biztosítékaik lesznek az intézkedés helyes kezeléséhez.

Módosítás  17

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

da) egy forgalmi torlódások által sújtott útszakaszon a differenciálást úgy kell megtervezni és alkalmazni, hogy alacsonyabb úthasználati díj vonatkozzon az útszakaszt csúcsforgalmi időn kívül használó fuvarozókra, és magasabb díj az ugyanezen útszakaszt csúcsforgalmi időszakban használókra.

Módosítás  18

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

db) az a tagállam, amely ilyen differenciálás bevezetését tervezi, erről tájékoztatja a Bizottságot és számára megküldi a feltételek teljesítésének biztosításához szükséges információkat.

Módosítás  19

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(4a) A Bizottságnak gondoskodnia kell az irányelv végrehajtásával kapcsolatos használati útmutatóról, amelyet az azt alkalmazó tagállamok nyelvein kell elkészíteni, és amely előtérbe helyezi a forgalmi torlódások módosítását, lehetővé téve az állami szervek és a magáncégek számára olyan üzleti tervek létrehozását, amelyek figyelembe veszik egy ilyen módosítás lehetséges hatásait. Az útmutatót …*-ig kell megjelentetni. .

 

*HL: kérjük illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő három hónap.

Indokolás

A módosításra vonatkozó elvnek jelentős következményei lesznek a szállítási szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződések kidolgozására, tekintettel arra, hogy bizonytalanság tapasztalható a szállítmányozó cégek egyes útjainak költségeit illetően. Hasznos lenne annak tisztázása, hogy ezt az intézkedést technológiai és gazdasági szempontból hogyan fogják végrehajtani.

Módosítás  20

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 h cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

da) egy külön terv, amely arról szól, hogy hogyan lehet a külsőköltség-díjakból befolyó többletbevételt felhasználni.

Módosítás  21

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 h cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az érintett tagállam a határozatnak való megfelelés céljából kiigazítja a javasolt külsőköltség-díjat. A Bizottság e határozatát hozzáférhetővé kell tenni a 9d. cikkben említett bizottság számára.

Az érintett tagállam a határozatnak való megfelelés céljából kiigazítja a javasolt külsőköltség-díjat. A Bizottság e határozatát hozzáférhetővé kell tenni a 9d. cikkben említett bizottság és az Európai Parlament számára.

Módosítás  22

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1999/62/EK irányelv

7 j cikk – 4 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Amennyiben ez gazdaságilag megvalósítható, a külsőköltség-díjakat a tagállamoknak a 2004/52/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő elektronikus rendszer használatával kell kivetniük és beszedniük.

(4) Amennyiben ez gazdaságilag megvalósítható, a külsőköltség-díjakat a tagállamoknak a 2004/52/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő elektronikus rendszer használatával kell kivetniük és beszedniük. A Bizottságnak támogatnia kell minden olyan tagállamok között megvalósuló együttműködést, amely szükségesnek bizonyulhat az egymás területén használható, együtt üzemeltethető úthasználatidíj-rendszerek biztosítása szempontjából.

Módosítás  23

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok döntenek az ezen irányelvből származó bevételek felhasználásáról. A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedési ágazatra – a közlekedés fenntarthatóbbá tételére és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására – kell fordítani, többek között az alábbiak révén:

(2) A tagállamok döntenek az ezen irányelvből származó bevételek felhasználásáról. A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedési ágazatra – a közlekedés fenntarthatóbbá tételére és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására – kell fordítani, többek között az alábbiak révén:

a) a hatékony árképzés elősegítése;

a) a hatékony árképzés elősegítése;

b) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése;

b) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése;

c) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés hatásainak a szennyezés forrásánál történő enyhítése;

c) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés hatásainak a szennyezés forrásánál történő enyhítése;

d) a járművek CO2-kibocsátásának mérséklésére és energiahatékonyságának javítására;

d) a járművek CO2-kibocsátásának mérséklésére és energiahatékonyságának javítására;

e) a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

e) a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

f) a logisztikai tevékenység optimalizálása; vagy

f) a logisztikai tevékenység optimalizálása;

g) a közúti közlekedés biztonságának javítása.

g) a közúti közlekedés biztonságának javítása

 

ga) biztonságos parkolóhelyek biztosítása.

 

Az a tagállam, amelynek területén kivetik az infrastruktúradíjat, dönt a díjból befolyó bevétel felhasználásáról. A közlekedési hálózat egésze fejlődésének elősegítése érdekében a díjból befolyó bevételt főként a közúti közlekedési ágazat javára és a közúti közlekedési rendszer optimalizálására fordítják.

 

A külső költségdíjból és az infrasktruktúradíjakból származó bevételek legalább 15%-át minden tagállamban a TEN-T projektek pénzügyi támogatására kell fordítani a közlekedés fenntarthatóságának növelése érdekében. Ez a százalékos arány idővel emelkedik.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 55., 56. és 57. módosítás alapján.

Módosítás  24

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

1999/62/EK irányelv

9 c cikk

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a következőkkel kapcsolatban:

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a következőkkel kapcsolatban:

- a 0. melléklet hozzáigazítása az uniós vívmányokhoz,

– a 0. melléklet hozzáigazítása az uniós vívmányokhoz,

- a IIIa. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában foglalt képleteknek a tudományos és műszaki fejlődés alapján történő kiigazítása.

– a IIIa. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában foglalt képleteknek és a III. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt számítási módszereknek a tudományos és műszaki fejlődés alapján történő kiigazítása.

Az e cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 9e., 9f. és 9g. cikkben megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

Az e cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 9e., 9f. és 9g. cikkben megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

Indokolás

Összhangban az EP első olvasatában szereplő 58. módosítással. Bizonyos technikai kiigazításokról műszaki szinten meg kellene egyezni.

Módosítás  25

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A külsőköltség-díjat és/vagy infrastruktúradíjat kivető tagállamok …-ig*, majd azt követően négyévente jelentést készítenek a területükön kivetett úthasználati díjakról – beleértve a koncessziós úthasználati díjakat is –, és azt megküldik a Bizottságnak, amely azt a többi tagállam rendelkezésére bocsátja. A jelentésben nem kötelező kitérni azokra az úthasználatidíj-rendszerekre, amelyek már 2008. június 10-én hatályban voltak, valamint amelyek nem tartalmaznak külsőköltség-díjakat, mindaddig, amíg e rendszerek alapvető módosítás nélkül hatályban maradnak. A jelentésnek az alábbiakról kell információt tartalmaznia:

(1) A külsőköltség-díjat és/vagy infrastruktúradíjat kivető tagállamok …-ig*, majd azt követően négyévente jelentést készítenek a területükön kivetett úthasználati díjakról – beleértve a koncessziós úthasználati díjakat is –, és azt megküldik a Bizottságnak, amely azt a többi tagállam rendelkezésére bocsátja. A jelentésben nem kötelező kitérni azokra az úthasználatidíj-rendszerekre, amelyek már 2008. június 10-én hatályban voltak, valamint amelyek nem tartalmaznak külsőköltség-díjakat, mindaddig, amíg e rendszerek alapvető módosítás nélkül hatályban maradnak. A jelentésnek az alábbiakról kell információt tartalmaznia:

a) a súlyozott átlagos külsőköltség-díj, valamint a járműosztályok, az úttípusok és az időszakok minden egyes kombinációjára meghatározott díjtételek;

a) a súlyozott átlagos külsőköltség-díj, valamint a járműosztályok, az úttípusok és az időszakok minden egyes kombinációjára meghatározott díjtételek;

b) az infrastruktúradíjak járműtípustól és időszaktól függő differenciálása; és

b) az infrastruktúradíjak járműtípustól és időszaktól függő differenciálása; és

c) a súlyozott átlagos infrastruktúradíj és az infrastruktúradíjból származó összbevétel.

c) a súlyozott átlagos infrastruktúradíj és az infrastruktúradíjból származó összbevétel.

* HL: Kérjük illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 48 hónap.

*HL: Kérjük, illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 36 hónap.

Indokolás

A határidő csökkentése, összhangban az EP első olvasatbeli álláspontjával.

Módosítás  26

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) a 9. cikk (2) bekezdése alapján felhasznált bevételek és hozott intézkedések.

Indokolás

Növeli az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, az EP első olvasatbeli álláspontjával.

Módosítás  27

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A Bizottság a 9d. cikkben említett bizottság segítségével …-ig* jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különösen a közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés költségeinek megtérülésére vonatkozó rendelkezések hatékonyságáról, valamint az irányelv hatályának a 3,5 tonnánál nagyobb, de 12 tonnánál kisebb tömegű járművekre való kiterjesztéséről. A jelentésnek tartalmaznia kell többek között az alábbiak folyamatos nyomon követésen alapuló vizsgálatát és értékelését:

(2) A Bizottság a 9d. cikkben említett bizottság segítségével …-ig* jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különösen a közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés költségeinek megtérülésére vonatkozó rendelkezések hatékonyságáról, valamint az irányelv hatályának a 3,5 tonnánál nagyobb, de 12 tonnánál kisebb tömegű járművekre való kiterjesztéséről. A jelentésnek tartalmaznia kell többek között az alábbiak folyamatos nyomon követésen alapuló vizsgálatát és értékelését:

* HL: Kérjük illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 60 hónap.

* HL: Kérjük, illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 48 hónap.

Indokolás

A határidő csökkentése, összhangban az EP első olvasatbeli álláspontjával.

Módosítás  28

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) a településeket összekötő főutakon minimális távolság alapú díjak bevezetésének műszaki és gazdasági megvalósíthatósága. A jelentésben ki kell térni a díjkötelessé tehető útszakasztípusokra, e díjak kivetésének és beszedésének lehetséges költséghatékony módozataira, valamint a minimális díjtételek megállapításának közös egyszerű módszerére.

Indokolás

Ezt a pontot a Bizottság javasolta és azt az EP olvasatban megerősítette.

Módosítás  29

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) a tagállamok különböző útdíjszedési rendszerei közötti átjárhatóság mértéke a 2004/52/EK irányelvben előírtaknak megfelelően.

Módosítás  30

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cb) az időalapú díjmegállapítási rendszerek fokozatos megszüntetésének műszaki és gazdasági megvalósíthatósága, valamint távolság alapú rendszerek bevezetése.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 61. módosításon alapszik.

Módosítás  31

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

A Bizottság a jelentéshez az Európai Parlament és a Tanács részére előterjesztett, az irányelv további felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is fűz.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 63. módosításon alapszik.

Módosítás  32

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a közlekedési módok közötti tisztességes verseny és egyszersmind az összes közlekedési mód külső költségeinek fokozatos kivetése, a fenti jelentésnek menetrendet kell tartalmaznia azokra a végrehajtandó intézkedésekre vonatkozóan, amelyek a még figyelembe nem vett közlekedési módokkal és/vagy külsőköltség-elemekkel kapcsolatosak.

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a közlekedési módok közötti tisztességes verseny és egyszersmind az összes közlekedési mód külső költségeinek fokozatos kivetése, a fenti jelentésnek menetrendet kell tartalmaznia azokra a végrehajtandó intézkedésekre vonatkozóan, amelyek a még figyelembe nem vett egyéb járműkategóriákkal, vagy egyéb közlekedési módokkal és/vagy külsőköltség-elemekkel kapcsolatosak, így különösen – abban az esetben, ha a tüzelőanyagra vonatkozó, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó közös adónem nem járt kielégítő eredménnyel – a CO2-kibocsátás költségét, a balesetek költségét és a biológiai sokféleségben bekövetkezett veszteség költségét is figyelembe venni.

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 62. módosításon és a bizottsági szöveg (2a) és (2b) bekezdésén alapszik.

Módosítás  33

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

2 cikk

1999/62/EK irányelv

1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ... -ig* megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb … -ig* megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

* HL: Kérjük illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 36 hónap.

*HL: Kérjük, illessze be az időpontot, amely ezen irányelv hatálybalépését követő 24 hónap.

Indokolás

Összhangban az EP első olvasatbeli álláspontjával.

Módosítás  34

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

Melléklet

1999/62/EK irányelv

III a melléklet – 2 pont – 2 alpont

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

A tagállamok a fentieken túl szükség szerint tájékoztatják a Bizottságot azon éjszakai időszakról, amelyben a nagyobb zajterhelésre való tekintettel nagyobb összegű külsőköltség-díj vethető ki.

A tagállamok a fentieken túl szükség szerint tájékoztatják a Bizottságot azon éjszakai időszakról, amelyben a nagyobb zajterhelésre való tekintettel nagyobb összegű külsőköltség-díj vethető ki.

Indokolás

A Tanács közös álláspontja szándékának tisztázása.

Módosítás  35

A Tanács álláspontja – módosító jogi aktus

Melléklet

1999/62/EK irányelv

III b melléklet – 1 pont – 1 táblázat

A Tanács álláspontja

táblázat: A díj számításánál maximálisan figyelembe vehető levegőszennyezési költség

Eurocent/járműkilométer

Külvárosi utak (beleértve az autópályákat is)

Településeket összekötő utak (beleértve az autópályákat is)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

2013. december 31. után

0

3

0

2

EURO VI

2017. december 31. után

0

2

0

1

Az EURO VI-nál kevésbé szennyező

0

0

Módosítás

táblázat: A díj számításánál maximálisan figyelembe vehető levegőszennyezési költség

Eurocent/járműkilométer

Külvárosi utak (beleértve az autópályákat is)

Településeket összekötő utak (beleértve az autópályákat is)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

2013. január 1-jétől kezdődően

0

3

0

2

EURO VI

2017. január 1-jétől kezdődően

0

2

0

1

Az EURO VI-nál kevésbé szennyező

0

0

Indokolás

A 13. módosításhoz kapcsolódik.

(1)

HL C 255., 2010.9.22., 92. o.

(2)

HL C 120., 2009. 5.28., 47. o.

(3)

HL C 87 E, 2010.4.1., 345. o.


INDOKOLÁS

Az Európai Parlament euromatrica III-mal kapcsolatos első olvasatbeli álláspontjának elfogadása óta eltelt egy kis idő.

A Tanács álláspontját a februári második plenáris ülésen ismertette a Parlament elnöke, és most júniusig van időnk a második olvasat lezárására.

Az előadó szeretne emlékeztetni az irányelv főbb célkitűzéseire:

Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – amennyiben óhajtják – úthasználati díjat szedjenek valamennyi – korlátozott mennyiségű – külső költségért, és így a közúti közlekedésben végre megjelenhessen a szennyező fizet elve.

Az irányelv a tagállamoknak további lehetőségeket is biztosítani fog, hogy nemzeti közúti díjrendszereiket hatékonyabbá tegyék, azaz javuljon a közlekedés iránti kereslet irányítási eszköze.

E célkitűzéseket a Tanács álláspontja is megerősítette.

Mindenki számára ismeretesek e témával kapcsolatos törekvéseim és az erről alkotott politikai álláspontom, amelyeket az első olvasatbeli jelentés indoklásában szintén kifejtettem.

Úgy tűnik, hogy eljött a pragmatikus megközelítés ideje, nem szabad több időt elvesztegetnünk, és a Parlamenten belül, illetve a Tanáccsal a lehető legjobb kompromisszumot kell elérni.

A javasolt módosítások a képviselőcsoportokkal történt konzultációk eredményeképpen jöttek létre.

Az előadó (figyelembe véve a legutóbbi választásokat követő új politikai felállást) a lehető legpragmatikusabb módon visszaállította az EP első olvasatbeli álláspontjának legfontosabb elemeit és nagyrészt elismerte a Tanács által beemelt ésszerű, új elemeket.

Módosításaim különösen az alábbi fő elemek köré összpontosulnak:

1) Javaslattétel a forgalmi torlódások költségei helyett a külső költségekkel kapcsolatos döntésre és a bevételsemleges differenciált infrastruktúradíjjal kapcsolatos mechanizmusokra. Ez a differenciálás bevételsemlegességének szavatolása érdekében elsősorban a csúcsforgalmi órák egy napon belül elfogadható maximális számára, a differenciálás maximumára és a pontosabb megfogalmazásra vonatkozik.

2) Az infrastruktúradíjból és a külső költségdíjból befolyó bevétel elkülönítése, amelyet elsősorban a fenntartható közlekedésre és a transzeurópai hálózatra fognak felhasználni: A bevételek hatékony elkülönítése (amely fokozza az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot) nemcsak a nyilvánosság általi elfogadottságot növeli, hanem felgyorsítja a közúti közlekedés külső költségeinek csökkenését is.

3) A járműpark megújulására irányuló hatékony ösztönzők (az EURO V/VI osztályba tartozó járművek mentesítése a levegőszennyezési díj és a felár megfizetése alól).

4) A hatályba tartozó járművek köre. A szabály alól csak meghatározott körülmények között adható mentesítés.

5) Jelentéstételi mechanizmus és következő lépések. Fontos a nemzeti díjrendszerek rendszeres felülvizsgálata, valamint a Bizottság új kezdeményezései a leghatékonyabb közúti díjrendszerek felé történő fokozatos elmozduláshoz.

Meg vagyok győződve arról, hogy jelentéstervezetem alapján az elkövetkező hetekben szorosan együtt tudunk majd működni annak érdekében, hogy a Tanáccsal a lehető legjobb megállapodás születhessen meg.


ELJÁRÁS

Cím

A nehéz gépjárművekre kivetett díjak

Hivatkozások

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

11.3.2009                     T6-0113/2009

A Bizottság javaslata

COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

17.2.2011

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

17.2.2011

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Saïd El Khadraoui

24.1.2011

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2011

14.3.2011

11.4.2011

24.5.2011

Az elfogadás dátuma

12.4.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Gianluca Susta, Patrizia Toia

Benyújtás dátuma

25.5.2011

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat