Pranešimas - A7-0171/2011Pranešimas
A7-0171/2011

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

25.5.2011 - (15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Saïd El Khadraoui


Procedūra : 2008/0147(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0171/2011

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

(15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. gruodžio 16 d. nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2009 m. vasario 12 d. nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0069),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0436) [3],

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7-0171/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(5a) Transporto srityse, išskyrus kelių transportą, jau pradėtas išorinių kaštų internalizavimas, o atitinkamais Sąjungos teisės aktais šis internalizavimas arba yra palaipsniui įvedamas, arba bent jau tam nėra užkertamas kelias. Aviacijos sektoriaus išskiriamas CO2 jau yra įtrauktas į Prekybos taršos leidimais sistemą, vadovaujantis 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, kuri iš dalies keičia direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir praplėsti Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimais, sistemą. Prekybos taršos leidimais sistema apima ir traukiniams gaminamą elektros energiją. Kitos išorinės sąnaudos gali būti internalizuojamos nustatant oro uostų mokesčius, kurie galėtų būti diferencijuojami aplinkos apsaugos tikslais, pagal 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/12/EB dėl oro uosto mokesčių ir nustatant mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra pagal 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo. Kelių transporto sektoriuje jau taikomi keli mokesčiai, įskaitant mokesčius, skirtus išorės kaštams, pvz., CO2, iš dalies kompensuoti, kaip antai akcizo mokesčio už kurą atveju. Tačiau šį procesą reikia stebėti ir toliau skatinti siekiant sukurti visos Sąjungos sistemą, kuri būtų susijusi su visų rūšių transporto išorinių kaštų internalizavimu.

Pakeitimas  2

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje Komisijos sukurtame eismo oro taršos ir eismo akustinės taršos išorinių kaštų skaičiavimo modelyje yra numatyti patikimi metodai ir vieneto verčių skalė, kurių pagrindu jau gali būti skaičiuojami išorinių kaštų mokesčiai.

(10) Šioje direktyvoje Komisijos sukurtame išorinių kaštų skaičiavimo modelyje yra numatyti patikimi metodai ir vieneto verčių skalė, kurios pagrindu jau gali būti skaičiuojami išorinių kaštų mokesčiai.

Pagrindimas

Atitinka EP pirmojo svarstymo 9 pakeitimą.

Pakeitimas  3

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(12) Laiku pagrįsti naudotojų mokesčiai, imami už dieną, savaitę, mėnesį arba metus, neturėtų būti diskriminaciniai atsitiktinių naudotojų atžvilgiu, nes didelė tokių naudotojų dalis greičiausiai bus kitų valstybių vežėjai. Todėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių atveju reikėtų tiksliau nustatyti dienos, savaitės, mėnesio ir metų tarifų santykį.

(12) Pagal laiką skaičiuojami naudotojų mokesčiai yra pereinamojo laikotarpio sistema, kai jau taikomas principas „naudotojas moka“, nors dar negali būti įgyvendinama pagal nuvažiuotą atstumą skaičiuojamų mokesčių sistema, kuri geriau atspindi tikrą infrastruktūros naudojimą. Laiku pagrįsti naudotojų mokesčiai, imami už dieną, savaitę, mėnesį arba metus, neturėtų būti diskriminaciniai atsitiktinių naudotojų atžvilgiu, nes didelė tokių naudotojų dalis greičiausiai bus kitų valstybių vežėjai. Todėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių atveju reikėtų tiksliau nustatyti dienos, savaitės, mėnesio ir metų tarifų santykį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas EP pirmojo svarstymo 11 pakeitimas (t. p. EP pirmojo svarstymo pozicija dėl 11 straipsnio).

T. p. žr. 7 straipsnio 2 dalį dėl galimybių suderinti pagal laiką ir pagal atstumą skaičiuojamų mokesčių sistemas.

Pakeitimas  4

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(12a) Reikėtų stengtis vidutiniu laikotarpiu suvienodinti visų Europos mokesčių sistemų taikomus išorinių sąnaudų apskaičiavimo metodus, siekiant užtikrinti, kad Europos kelių vežėjai gautų aiškius įspėjimus dėl kainų, kurie juos paskatintų optimizuoti savo veiksmus.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 10 pakeitimas.

Pakeitimas  5

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(18a) Kai, siekiant sumažinti transporto grūstis tam tikrose kelio atkarpose, nusprendžiama taikyti diferencijavimą, jis turėtų būti nustatomas ir taikomas taip, kad nedarytų įtakos pajamoms, suteikiant žymų finansinį pranašumą tiems vežėjams, kurie pasirinks tą kelio atkarpa ne piko metu, o ne tiems, kurie ją rinksis piko valandomis.

Pagrindimas

Diferencijavimas turėtų būti taikomas siekiant suteikti akivaizdžias finansines paskatas rinktis tam tikrą kelią ne piko valandomis. Šioje konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodoma, kad, kai siekiant sumažinti grūstis taikomas diferencijavimas, atitinkamais atvejais tam tikro kelio naudotojams turi būti teikiamos finansinės kompensacijos. Kompensacija tiksliai apskaičiuojama ir aritmetiškai patikrinama, kaip nurodyta dabartinės direktyvos nuostatose dėl diferencijavimo, t. y. atsižvelgiant į konkretų infrastruktūros tinklą (7b straipsnio 1 dalis).

Pakeitimas  6

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(21a) Koridorius, kuriame leidžiama padidinti mokesčius, gali apimti paralelias, artimas ir tiesiogiai konkuruojančias kalnuotų vietovių kelio atkarpas, į kurias eismas gali būti nukreiptas dėl to, kad buvo pradėta taikyti didesnius mokesčius. Tarpvalstybinių projektų atveju dėl šios nuostatos taikymo turėtų susitarti susijusios valstybės narės ir Komisija.

Pagrindimas

Naudinga įterpti žodžius „paralelias“ ir „kalnuotų vietovių“ kartu su papildomais žodžiais „artimas ir tiesiogiai konkuruojančias“. Žodis „artimas“ reikalingas siekiant išvengti, kad mokesčius padidinti būtų leidžiama kelio atkarpose, esančiose toli nuo kelio atkarpų, kuriose mokesčius padidinti jau leidžiama. Jeigu nebūtų nuorodos į atstumą, būtų suteikiama galimybė didesnius mokesčius taikyti bet kokiame alternatyviame kelyje. Siekiant mokesčio padidinimą susieti su žymiu eismo nukreipimu, būtina įterpti žodžius „tiesiogiai konkuruojančias“.

Pakeitimas  7

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(27) Kad nebūtų trikdomas laisvas eismo srautas ir nebūtų neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį sukelia eilės prie rinkliavų surinkimo užkardų, pageidautina naudoti elektronines rinkliavų sistemas. Todėl, laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje išorinių kaštų mokesčius pageidautina būtų taikyti pasitelkiant tokias sistemas.

(27) Kad nebūtų trikdomas laisvas eismo srautas ir nebūtų neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį sukelia eilės prie rinkliavų surinkimo užkardų, pageidautina naudoti elektronines rinkliavų sistemas. Todėl, laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje išorinių kaštų mokesčius pageidautina būtų taikyti pasitelkiant tokias sistemas. Svarbu, kad direktyvoje numatyto tikslo būtų siekiama taip, kad nebūtų trikdoma tinkama vidaus rinkos veikla. Todėl Komisija turėtų stebėti atsižvelgiant į Direktyvą 2004/52/EB daromą pažangą siekiant iki susitartų datų pradėti taikyti tikrą Europos elektroninių rinkliavų sistemą, kuri apribotų elektroninių rinkliavų prietaisų transporto priemonėje skaičių iki vieno vieneto ir visiškai atitiktų visų valstybių narių rinkliavų tinklus. Be to, Komisija turėtų remti valstybes nares, pageidaujančias bendradarbiauti, siekiant, kad visų jų bendroje teritorijoje būtų pradėta taikyti bendra rinkliavų sistema.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis vietoj EP pirmojo svarstymo 15, 16, 17, 20, 51 ir 53 pakeitimų.

Šiuo nauju pakeitimu užtikrinama, kad Komisija nepamirštų savo pareigos stebėti, kad būtų tinkamai įgyvendinama Direktyva dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kad iki susitartų datų būtų pasiektas visiškas sąveikumas. Į ją įtraukta nuostata dėl laikotarpio vidurio persvarstymo ataskaitos pateikimo EP pagal direktyvos 21 straipsnį. T. p. plg. su bendrąja pozicija dėl 1 straipsnio 3 dalies (8b straipsnio 1 ir 2 dalys).

Pakeitimas  8

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(28a) Valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti Transeuropinio transporto tinklui (TEN-T) skirtomis biudžeto lėšomis ir struktūriniais fondais, kad pagerintų transporto infrastruktūras, sumažintų išorines transporto sąnaudas apskritai ir įgyvendintų elektronines mokesčių rinkimo priemones, kaip numatyta šioje direktyvoje.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 18 pakeitimas.

Pakeitimas  9

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(34) Taikant alternatyvius mokslinius metodus, skirtus išorinių kaštų mokesčiams apskaičiuoti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė atsižvelgti į išorinių kaštų piniginės išraiškos vertes, nustatytas tyrime „Išorinių kaštų skaičiavimo transporto sektoriuje vadovas“, kuriame apžvelgiama naujausia išorinių kaštų skaičiavimo teorija ir praktika.

(34) Taikydamos alternatyvius mokslinius metodus, skirtus išorinių kaštų mokesčiams apskaičiuoti, valstybės narės turėtų atsižvelgti į būdus apskaičiuoti išorinių kaštų piniginės išraiškos vertes, nustatytas tyrime „Išorinių kaštų skaičiavimo transporto sektoriuje vadovas“, kuriame apžvelgiama naujausia išorinių kaštų skaičiavimo teorija ir praktika.

Pagrindimas

Atitinka EP pirmojo svarstymo poziciją. Vadovu turėtų būti remiamasi apskaičiuojant išorinių sąnaudų vertę (plg. su 10 konstatuojamąja dalimi).

Pakeitimas  10

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Valstybė narė gali nuspręsti taikyti rinkliavas ir (arba) naudotojo mokesčius tik transporto priemonėms, kurių maksimalus leistinas pakrautos transporto priemonės svoris yra ne mažesnis kaip 12 tonų, jei ji mano, kad jų taikymas transporto priemonėms, kurių svoris yra mažesnis kaip 12 tonų, be kita ko:

5. „Valstybė narė gali nuspręsti taikyti rinkliavas ir (arba) naudotojo mokesčius tik transporto priemonėms, kurių maksimalus leistinas pakrautos transporto priemonės svoris yra ne mažesnis kaip 12 tonų, jei ji mano, kad jų taikymas ir transporto priemonėms, kurių svoris yra mažesnis kaip 12 tonų:

a) darytų didelį neigiamą poveikį laisvam eismo srautui, aplinkai, triukšmo lygiui, grūstims ar sveikatai, arba kelių eismo saugai, atsirandančiam dėl eismo nukreipimo;

a) darytų didelį neigiamą poveikį laisvam eismo srautui, aplinkai, triukšmo lygiui, grūstims ar sveikatai, arba kelių eismo saugai, atsirandančiam dėl eismo nukreipimo; arba

b) sudarytų administracinių išlaidų, viršijančių 30 % papildomų pajamų, kurios būtų gautos rinkliavas ir (arba) naudotojo mokesčius taikant transporto priemonėms, kurių svoris yra mažesnis kaip 12 tonų.

b) sudarytų administracinių išlaidų, viršijančių 30 % papildomų pajamų, kurios būtų gautos rinkliavas ir (arba) naudotojo mokesčius taikant transporto priemonėms, kurių svoris yra mažesnis kaip 12 tonų.

 

Valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti rinkliavas ir (arba) naudotojo mokesčius tik toms transporto priemonėms, kurių maksimalus leistinas pakrautos transporto priemonės svoris yra ne mažesnis kaip 12 tonų, apie savo sprendimą ir jo motyvus praneša Komisijai.

Pagrindimas

Transporto priemonės, patenkančios į direktyvos taikymo sritį, turi atitikti transporto priemonės apibrėžtį, kurią Taryba tiesiog pakartojo 1 straipsnio 1 dalies d punkte. Siekdami kompromiso galėtume sutikti sugrįžti prie 2006 m. pasiekto kompromiso, pagal kurį taisyklės išimtis gali būti taikoma tomis pačiomis sąlygomis (a arba b). Būtų galima paminėti ir kitas priežastis, kurios skiriasi nuo išvardytųjų 2006 m. susitarime. Be to, nustatoma skaidri sistema, pagal kurią valstybės narės pateikia aiškius savo sprendimų motyvus netaikyti mokesčių 3,5 t sveriančioms transporto priemonėms.

Pakeitimas  11

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 b straipsnio 1 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Infrastruktūros mokestis grindžiamas infrastruktūros kaštų susigrąžinimo principu. Infrastruktūros mokesčio svertinis vidurkis siejamas su atitinkamo infrastruktūros tinklo statybos, eksploatavimo, priežiūros ir plėtros kaštais. Į infrastruktūros mokesčio svertinį vidurkį taip pat gali būti įskaičiuota kapitalo grąža arba rinkos sąlygomis grindžiama pelno marža.

1. Infrastruktūros mokestis grindžiamas infrastruktūros kaštų susigrąžinimo principu. Infrastruktūros mokesčio svertinis vidurkis siejamas su atitinkamo infrastruktūros tinklo statybos, eksploatavimo, priežiūros ir plėtros kaštais. Į infrastruktūros mokesčio svertinį vidurkį taip pat gali būti įskaičiuota kapitalo grąža ir (arba) rinkos sąlygomis grindžiama pelno marža.

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad šio pasiūlymo tikslas – apsaugoti esamų koncesijų ir tų, koncesijų, kurių priskyrimo procedūra jau prasidėjo, ekonominę ir finansinę pusiausvyrą Iš tikrųjų, kaip gerai žinoma, rinkliavos dydis veikia transporto paklausos dydį; taigi dėl pernelyg didelio rinkliavų padidėjimo, nenumatyto sutartyje, gali sumažėti transporto paklausa ir dėl to gali atsirasti pasekmių koncesijoms ir jų susijusiems ekonominiams ir finansiniams planams (dėl kurių gali kilti daug ginčų).

Pakeitimas  12

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Išorinių kaštų mokestis gali būti susietas su eismo oro taršos kaštais. Kelio atkarpose, esančiose teritorijose, kuriose gyvena daug gyventojų ir yra kelių eismo akustinė tarša, į taikomą išorinių kaštų mokestį gali būti įtraukti eismo akustinės taršos kaštai.

1. Išorinių kaštų mokestis gali būti susietas su eismo oro taršos kaštais. Kelio atkarpose, esančiose teritorijose, kuriose gyventojai patiria kelių eismo akustinę taršą, į taikomą išorinių kaštų mokestį gali būti įtraukti eismo akustinės taršos kaštai.

Išorinių kaštų mokestis skiriasi ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti IIIb priede nustatytus maksimalius dydžius.

Išorinių kaštų mokestis skiriasi ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti IIIb priede nustatytus maksimalius dydžius.

Pagrindimas

Buvo neįmanoma įtikinamai paaiškinti, ar Tarybos bendrojoje pozicijoje žodžių junginys „gyvena daug gyventojų“ pakankamai apimtų kalnuotų vietovių slėnius.

Pakeitimas  13

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 3 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Išorinių kaštų mokestis, siejamas su eismo oro taršos kaštais, netaikomas griežčiausius EURO emisijos standartus atitinkančioms transporto priemonėms ne ilgiau kaip ketverius metus nuo taisyklėse, kuriomis tie standartai buvo įdiegti, nustatytų taikymo pradžios datų.

3. Išorinių kaštų mokestis, siejamas su eismo oro taršos kaštais, netaikomas griežčiausius EURO emisijos standartus atitinkančioms transporto priemonėms ne ilgiau kaip trejus metus nuo taisyklėse, kuriomis tie standartai buvo įdiegti, nustatytų taikymo pradžios datų.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 35 pakeitime teigiama: iki 2013 2014 m. sausio mėn. neleidžiama taikyti išorinių sąnaudų mokesčių Euro VI klasės transporto priemonėms (atliekant visus naujų tipų patvirtinimus, nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taikomas reikalavimas atitikti Euro VI reikalavimus, o registruojant naujas transporto priemones, šis reikalavimas bus taikomas vienais metais vėliau). Tai buvo veiksminga paskata atnaujinti transporto parką. Tarybos pozicijoje buvo nustatyta ilgiau nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią gana didelė tarptautinio transporto priemonių dalis gali neturėti mokėti oro taršos mokesčių (2017 m. apie 60 proc.) Todėl nukrypti nuo taisyklių ilgiausiai turėtų būti leidžiama 3 metus.

Pakeitimas  14

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 5 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Mokesčio padidinimo suma išskaičiuojama iš išorinių kaštų mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal 7c straipsnį.

5. Mokesčio padidinimo suma išskaičiuojama iš išorinių kaštų mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal 7c straipsnį, išskyrus EURO emisijos 0, I, II ir III klasių transporto priemones. Visos gautos pajamos investuojamos į Sprendimo Nr. 1692/96/EB III priede nurodytus Europai svarbius prioritetinius statybų projektus.

Pagrindimas

Būtina suteikti tvirtas paskatas atnaujinti transporto priemonių parką kartu su tikromis finansinėmis paskatomis ekologiškesnėms transporto priemonėms, kurios turi būti papildytos finansinėmis baudomis taršiausiems sunkvežimiams. Tuo pat metu neturėtų būti užmirštama, kad pagal direktyvą pajamos, gautos iš padidinimo skiriamos TEN-T tinklui priklausantiems prioritetiniams projektams finansuoti.

Pakeitimas  15

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 3 dalies c punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

c) joks infrastruktūros mokestis daugiau kaip 175 % neviršija maksimalaus infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, nurodyto 7b straipsnyje; ir

c) joks infrastruktūros mokestis daugiau kaip 200  % neviršija maksimalaus infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, nurodyto 7b straipsnyje; ir

Pagrindimas

Protingas apmokestinimas – tai sistema, pagal kurią naudotojams duodami aiškūs su kainomis susiję signalai – tai vienas iš aspektų, susijusių su kitokia politika, būtina norint pasiekti transporto priemonių parko atnaujinimo, veiksmingesnio transporto infrastruktūros naudojimo ir poveikio aplinkai sumažinimo tikslus. Diferencijavimas nedarant įtakos pajamoms jau numatytas Eurovinjetės II direktyvoje (mažesnis diferencijavimas pagal procentus, bet neribojamos dienos valandos). Jau EP pirmojo svarstymo pozicijoje (žr. 43 pakeitimą) siūlomas diferencijavimo galimybių padidinimas turėtų būti pakankamai žymus, kad būtų duodami aiškūs su kainomis susiję signalai.

Pakeitimas  16

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 3 dalies d punktas

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

d) piko metas, per kurį, siekiant sumažinti transporto grūstis, taikomi aukštesni infrastruktūros mokesčiai, neviršija penkių valandų per dieną.

d) piko metas, per kurį, siekiant sumažinti transporto grūstis, taikomi aukštesni infrastruktūros mokesčiai, neviršija aštuonių valandų per dieną.

Pagrindimas

Su valandomis, kai galima imti didžiausius mokesčius, susiję apribojimai yra problemiški (ir neatitinka EP pirmojo svarstymo pozicijos), nes taip apribojamos valstybių narių galimybės kovoti su susidarančiomis grūstimis. Dabar piko laikas ES keliuose greičiau trunka apie 8 valandas, o ne, kaip teigiama, 5 valandas per dieną. Valstybėms narėms suteikus pakankamai lankstumo ir kartu taikant pasiūlytas nuostatas (veikti tik tose kelio atkarpose, kuriose esama grūsčių, taikyti diferencijavimą toje pačioje kelio atkarpoje (žr. 5 ir 15 pakeitimus) ir naujas prievoles (žr. 16 ir 17 pakeitimus)), vežėjai turėtų būti įtikinami, kad ši priemonė bus taikoma tinkamai.

Pakeitimas  17

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

da) diferencijavimas nustatomas ir taikomas kelio atkarpoje, kurioje esama grūsčių, imant mažesnes rinkliavas iš vežėjų, kurie nusprendžia keliauti ne piko metu, ir didesnes rinkliavas iš vežėjų, kurie nusprendžia keliauti ta pačia kelio atkarpa piko valandomis.

Pakeitimas  18

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

db) valstybė narė, pageidaujanti pradėti taikyti tokį diferencijavimą, praneša apie tai Komisijai ir pateikia jai informaciją, užtikrinančią, kad laikomasi nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  19

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

4a. Komisija parengia direktyvos įgyvendinimo gaires tų valstybių narių, kurios ją taiko, kalbomis ypatingą dėmesį atkreipiant į grūsčių moduliavimą, kad valstybinėms institucijoms ir privačioms bendrovėms būtų leidžiama parengti verslo planus ir atsižvelgti į galimą tokio moduliavimo poveikį. Šios gairės paskelbiamos*. .

 

*OL: prašome įrašyti datą: trys mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Dėl to, kad transporto bendrovė nebus tikra dėl kiekvienos kelionės kainos, moduliavimo principas turės didelių pasekmių sudarant transporto paslaugų teikimo sutartis. Būtų naudinga išaiškinti, kaip ši priemonė bus įgyvendinama techniniu ir ekonominiu aspektu.

Pakeitimas  20

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 h straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

da) konkretų planą, kuriame būtų numatyta kaip turėtų būti naudojamos papildomos pajamos iš išorinių sąnaudų mokesčio.

Pakeitimas  21

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 h straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė patikslina siūlomą išorinių kaštų mokestį, kad jis atitiktų sprendimą. Su Komisijos sprendimu supažindinamas 9d straipsnyje nurodytas komitetas.

Atitinkama valstybė narė patikslina siūlomą išorinių kaštų mokestį, kad jis atitiktų sprendimą. Komisijos sprendimas pranešamas 9d straipsnyje nurodytam komitetui ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas  22

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 j straipsnio 4 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Kai tai ekonomiškai įmanoma, valstybės narės išorinių kaštų mokestį taiko ir renka naudodamos Direktyvos 2004/52/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkančią elektroninę sistemą.

4. Kai tai ekonomiškai įmanoma, valstybės narės išorinių kaštų mokestį taiko ir renka naudodamos Direktyvos 2004/52/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkančią elektroninę sistemą. Komisija skatins bet kokį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. kuris pasirodys esąs reikalingas norint užtikrinti tarpusavyje sąveikaujančių rinkliavų surinkimo sistemų veiklą, kurios galėtų būti naudojamos viena kitos teritorijoje.

Pakeitimas  23

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kaip naudojamos pajamos, gautos įgyvendinant šią direktyvą. Iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami transporto sektoriaus reikmėms, siekiant didinti transporto tvarumą ir optimizuoti visą transporto sistemą, įskaitant:

2. Valstybės narės nustato, kaip naudojamos pajamos, gautos įgyvendinant šią direktyvą. Iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo naudojami transporto sektoriaus reikmėms, siekiant didinti transporto tvarumą ir optimizuoti visą transporto sistemą, įskaitant:

a) palankesnių sąlygų veiksmingai kainodarai sudarymą;

a) palankesnių sąlygų veiksmingai kainodarai sudarymą;

b) kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

b) kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

c) kelių transporto taršos poveikio mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

c) kelių transporto taršos poveikio mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

d) transporto priemonių CO2 rodiklių ir energinio naudingumo gerinimą;

d) transporto priemonių CO2 rodiklių ir energinio naudingumo gerinimą;

e) alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruktūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

e) alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruktūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

f) logistikos optimizavimą; arba

f) logistikos optimizavimą; arba

g) kelių saugumo didinimą.

g) kelių saugumo didinimą.

 

ga) saugių stovėjimo vietų suteikimą.

 

Valstybė narė, kurioje taikomas infrastruktūros mokestis, nustato iš to mokesčio gautų pajamų panaudojimo būdą. Siekiant išplėtoti visą transporto tinklą, iš mokesčių gautos pajamos daugiausia naudojamos kelių transporto sektoriuje ir kelių transporto sistemai optimizuoti.

 

Bent 15 proc. pajamų, gautų iš išorinių sąnaudų mokesčių ir infrastruktūros mokesčių, kiekvienoje valstybėje narėje bus skiriama projektams TEN-T finansiškai remti siekiant didinti transporto tvarumą. Ši procentinė dalis laikui bėgant palaipsniui didinama.

Pagrindimas

Remiamasi EP pirmojo svarstymo 55, 56 ir 57 pakeitimais.

Pakeitimas  24

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

9 c straipsnis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisija priima deleguotus teisės aktus dėl:

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisija priima deleguotus teisės aktus dėl:

- 0 priedo patikslinimo, suderinant jį su Sąjungos acquis;

- 0 priedo patikslinimo, suderinant jį su Sąjungos acquis;

- IIIa priedo 4.1 ir 4.2 skirsniuose pateiktų formulių patikslinimo, suderinant su mokslo ir technikos pažanga.

- IIIa priedo 4.1 ir 4.2 skirsniuose pateiktų formulių ir III priedo 2 ir 3 skirsniuose pateiktų apskaičiavimo metodų patikslinimo, suderinant su mokslo ir technikos pažanga.

Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 9e, 9f ir 9g straipsniuose išdėstytos procedūros.

Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 9e, 9f ir 9g straipsniuose išdėstytos procedūros.

Pagrindimas

Atitinka EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl techninių patikslinimų turi būti susitarta techniniu lygmeniu.

Pakeitimas  25

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip …*, o vėliau – kas ketverius metus išorinių kaštų mokestį ir (arba) infrastruktūros mokestį taikančios valstybės narės parengia jų teritorijoje taikomų rinkliavų, įskaitant koncesijos rinkliavas, ataskaitą ir perduoda ją Komisijai, kuri su ja supažindina kitas valstybes nares. Toje ataskaitoje galima nepateikti informacijos apie kelių rinkliavų tvarką, kuri jau buvo nustatyta iki 2008 m. birželio 10 d. ir pagal kurią netaikomi išorinių kaštų mokesčiai, jeigu ta tvarka tebegalioja ir nėra iš esmės pakeista. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

1. Ne vėliau kaip …*, o vėliau – kas ketverius metus išorinių kaštų mokestį ir (arba) infrastruktūros mokestį taikančios valstybės narės parengia jų teritorijoje taikomų rinkliavų, įskaitant koncesijos rinkliavas, ataskaitą ir perduoda ją Komisijai, kuri su ja supažindina kitas valstybes nares. Toje ataskaitoje galima nepateikti informacijos apie kelių rinkliavų tvarką, kuri jau buvo nustatyta iki 2008 m. birželio 10 d. ir pagal kurią netaikomi išorinių kaštų mokesčiai, jeigu ta tvarka tebegalioja ir nėra iš esmės pakeista. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

a) išorinių kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir konkrečias sumas, renkamas už kiekvieną transporto priemonės klasės, kelio tipo ir laikotarpio derinį;

a) išorinių kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir konkrečias sumas, renkamas už kiekvieną transporto priemonės klasės, kelio tipo ir laikotarpio derinį;

b) skirtingus infrastruktūros mokesčius pagal transporto priemonės tipą ir laiką; ir

b) skirtingus infrastruktūros mokesčius pagal transporto priemonės tipą ir laiką; ir

c) infrastruktūros kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir visas iš infrastruktūros mokesčio gautas pajamas.

c) infrastruktūros kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir visas iš infrastruktūros mokesčio gautas pajamas.

* OL: Prašome įrašyti datą: 48 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

* OL: Prašome įrašyti datą: 36 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EP pirmojo svarstymo poziciją sutrumpinamas terminas.

Pakeitimas  26

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) pajamų panaudojimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EP pirmojo svarstymo poziciją, padidinamas skaidrumas ir atskaitingumas.

Pakeitimas  27

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip …* Komisija, padedama 9d straipsnyje nurodyto komiteto, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos įgyvendinimo ir jos poveikio ataskaitą, visų pirma dėl nuostatų, reglamentuojančių kaštų, susijusių su eismo tarša, susigrąžinimą ir transporto priemonių, sveriančių daugiau kaip 3,5 tonos, bet mažiau kaip 12 tonų, įtraukimą, efektyvumo. Remiantis nuolatine stebėsena, ataskaitoje taip pat be kita ko analizuojama ir vertinama:

2. Ne vėliau kaip …* Komisija, padedama 9d straipsnyje nurodyto komiteto, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos įgyvendinimo ir jos poveikio ataskaitą, visų pirma dėl nuostatų, reglamentuojančių kaštų, susijusių su eismo tarša, susigrąžinimą ir transporto priemonių, sveriančių daugiau kaip 3,5 tonos, bet mažiau kaip 12 tonų, įtraukimą, efektyvumo. Remiantis nuolatine stebėsena, ataskaitoje taip pat be kita ko analizuojama ir vertinama:

* OL: Prašome įrašyti datą: 60 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

* OL: Prašome įrašyti datą: 48 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EP pirmojo svarstymo poziciją sutrumpinamas terminas.

Pakeitimas  28

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) technines ir ekonomines galimybes pagrindiniuose tarpmiestiniuose keliuose taikyti atstumu grindžiamus minimalius mokesčius. Ataskaitoje nurodomi galimi apmokestinamų kelio atkarpų tipai, galimi ekonomiškai veiksmingo tokių mokesčių taikymo ir jo kontrolės būdai ir bendras paprastas minimalių tarifų nustatymo metodas.

Pagrindimas

Šį punktą pasiūlė Komisija ir jį per savo pirmąjį svarstymą patvirtino EP.

Pakeitimas  29

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) skirtingų rinkliavos sistemų valstybėse narėse sąveikos laipsnį, kaip to reikalaujama direktyva 2004/52/EB.

Pakeitimas  30

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cb) technines ir ekonomines galimybes palaipsniui panaikinti pagal laiką skaičiuojamų rinkliavų sistemą ir pradėti taikyti pagal atstumą skaičiuojamų rinkliavų sistemą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas EP pirmojo svarstymo 61 pakeitimu.

Pakeitimas  31

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Prie ataskaitos pridedamas Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl tolesnio direktyvos persvarstymo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas EP pirmojo svarstymo 63 pakeitimu.

Pakeitimas  32

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą įvairių rūšių transporto konkurenciją, tuo pačiu metu visų rūšių transportui palaipsniui pradedant taikyti išorinių kaštų mokestį, Komisija pateikia priemonių, kurių vis dar reikia imtis siekiant įtraukti transporto rūšis ir (arba) išorinių kaštų elementus, į kuriuos dar neatsižvelgta, taikymo tvarkaraštį.“.

Siekiant užtikrinti sąžiningą įvairių rūšių transporto konkurenciją, tuo pačiu metu visų rūšių transportui palaipsniui pradedant taikyti išorinių kaštų mokestį, Komisija pateikia priemonių, kurių vis dar reikia imtis siekiant įtraukti kitų kategorijų transporto priemones arba kitų rūšių transportą ir (arba) išorinių kaštų elementus, į kuriuos dar neatsižvelgta, ypač į anglies dioksido išmetimo kainą, jei nustačius su klimato kaita susijusį bendrą kuro mokestį nepavyko gauti patenkinamų rezultatų, į grūsčių ir nelamingų atsitikimų kainą ir biologinės įvairovės nykimo kainą, taikymo tvarkaraštį.“.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas EP pirmojo svarstymo 62 pakeitimu ir Komisijos pozicija dėl 2 dalies a ir b punktų.

Pakeitimas  33

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnis

Direktyva 1999/62/EB

1 dalies 1 pastraipa

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo …*. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo …*. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

* OL: Prašome įrašyti datą: 36 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

* OL: Prašome įrašyti datą: 24 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Atitinka EP pirmojo svarstymo poziciją.

Pakeitimas  34

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 1999/62/EB

III a priedo 2 punkto 2 papunktis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Atitinkamais atvejais ji taip pat informuoja Komisiją apie tikslius laikotarpius, atitinkančius nakties metą, kuriais gali būti taikomas didesnis išorinių kaštų mokestis, siekiant atsižvelgti į didesnį triukšmą.

Atitinkamais atvejais ji taip pat informuoja Komisiją apie tikslius laikotarpius, atitinkančius nakties metą, kuriais gali būti taikomas didesnis išorinių triukšmo kaštų mokestis, siekiant atsižvelgti į didesnį triukšmą.

Pagrindimas

Tarybos bendrosios pozicijos ketinimo paaiškinimas.

Pakeitimas  35

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 1999/62/EB

III b priedo 1 punkto 1 lentelė

Tarybos pozicija

1 lentelė. Maksimalūs padengiami oro taršos kaštai

EUR centų už transporto priemonės nuvažiuotus km

Priemiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)

Tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

po 2013 m. gruodžio 31 d.

0

3

0

2

EURO VI

po 2017 m. gruodžio 31 d.

0

2

0

1

Mažiau taršios nei EURO VI

0

0

Pakeitimas

1 lentelė. Maksimalūs padengiami oro taršos kaštai

EUR centų už transporto priemonės nuvažiuotus km

Priemiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)

Tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

nuo 2013 m. sausio 1 d.

0

3

0

2

EURO VI

nuo 2017 m. sausio 1 d.

0

2

0

1

Mažiau taršios nei EURO VI

0

0

Pagrindimas

Susijęs su 13 pakeitimu.

  • [1]  OL C 255, 2010 22 9, p. 92.
  • [2]  OL C 120, 2009 5 28, p. 47.
  • [3]  OL C 87 E, 2010 4 1, p. 345.

AIŠKINAMOJI DALIS

Praėjo šiek tiek laiko, kai Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė savo poziciją dėl Eurovinjetės III direktyvos.

Parlamento pirmininkas paskelbė Tarybos poziciją antrojoje vasario mėn. plenerinėje sesijoje ir iki birželio mėn. turime laiko pabaigti savo antrąjį svarstymą.

Pranešėjas norėtų priminti pagrindinius direktyvos tikslus.

Tai sudarys sąlygas valstybėms narėms, jei jos to pageidauja, taikyti kelių naudotojams mokesčius už tam tikras – ribotas – išorines sąnaudas, kad kelių transporto srityje pagaliau būtų pradėtas taikyti principas „teršėjas moka“.

Tai suteiks valstybėms narėms papildomų galimybių padaryti savo nacionalines kelių rinkliavų sistemas veiksmingesnes+, t. y. bus galima sukurti veiksmingesnę transporto poreikių valdymo priemonę.

Šie tikslai patvirtinti Tarybos pozicijoje.

Mano tikslai ir politinė pozicija šiuo klausimu yra žinomi, jie taip pat paaiškinti mano parengto pirmojo svarstymo pranešimo aiškinamojoje dalyje.

Dabar, atrodo, atėjo laikas įtvirtinti pragmatinį požiūrį, kad nebūtų švaistomas laikas ir kad būtų pasiektas kuo geresnis kompromisas ir Parlamente, ir su Taryba.

Siūlomi pakeitimai yra konsultacijų su frakcijomis rezultatas.

Pranešėjas ir vėl pačiu pragmatiškiausiu būdu perteikia svarbiausius EP pozicijos per pirmąjį svarstymą aspektus (atsižvelgdamas į naujas politines aplinkybes po rinkimų), atsižvelgęs į daugelį naujų Tarybos įtrauktų prasmingų aspektų.

Mano pakeitimuose dėmesys sutelktas į šiuos toliau pateikiamus svarbiausius aspektus.

1) Siūloma pasirinkti išorines sąnaudas ir diferencijavimo nedarant įtakos pajamoms priemones, o ne taikyti mokesčius už grūsčių lemiamas sąnaudas. Tai ypač susiję su didžiausiu piko valandų skaičiumi per dieną, didžiausiomis diferencijavimo galimybėmis ir tikslesniu formulavimu, kad būtų galima užtikrinti, jog šis diferencijavimas nedarytų įtakos pajamoms.

2) Infrastruktūros pajamų ir pajamų iš išorinių sąnaudų mokesčių tikslinis panaudojimas, ypač tvariam transportui ir transeuropiniams tikslams finansuoti. Veiksmingas pajamų skyrimas (jis padidina atskaitingumą ir skaidrumą) ne tik padidins visuomenės pritarimą, bet taip pat padės greičiau sumažinti kelių transporto išorines sąnaudas.

3) Veiksmingos transporto priemonių parko atnaujinimo paskatos (Euro V ir Euro VI klasių transporto priemonių neapmokestinimas oro taršos mokesčiais ir rinkliavų padidinimo klausimas).

4) Transporto priemonės, kurioms taikoma direktyva. Taisyklės išimtys galėtų būti taikomos tik ypatingomis sąlygomis.

5) Ataskaitų teikimo mechanizmas ir kiti etapai. Siekiant palaipsniui pereiti prie efektyviausių kelių rinkliavų sistemų, svarbu nuolat stebėti nacionalines rinkliavų sistemas ir naujas Komisijos iniciatyvas.

Esu įsitikinęs, kad remdamiesi mano pranešimo projektu per ateinančias savaites galėsime artimai dirbti kartu, kad pasiektume kuo geresnį susitarimą su Taryba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas

Nuorodos

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.3.2009                     T6-0113/2009

Komisijos pasiulymas

COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

17.2.2011

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

17.2.2011

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Saïd El Khadraoui

24.1.2011

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2011

14.3.2011

11.4.2011

24.5.2011

Priėmimo data

12.4.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

1

11

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Gianluca Susta, Patrizia Toia

Pateikimo data

25.5.2011