Ziņojums - A7-0171/2011Ziņojums
A7-0171/2011

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

25.5.2011 - (15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Saïd El Khadraoui


Procedūra : 2008/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0171/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0171/2011
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

(15145/1/2010 – C7‑0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (15145/1/2010 – C7‑0045/2011),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. decembra atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 12. februāra atzinumu[2],

–   ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2011)0069),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0436)[3],

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0171/2011),

1.  apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Padomes nostāja – grozījumu akts

5.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(5a) Citos transporta veidos, kas nav autotransports, jau sākta ārējo izmaksu internalizācija, un ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem šāda internalizācija vai nu tiek pakāpeniski ieviesta, vai vismaz netiek aizkavēta. Aviācijas radītās CO2 emisijas jau ir iekļautas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvai 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu. ETS ietilpst arī elektroenerģija, ko ražo dzelzceļa transporta vajadzībām. Citas ārējās izmaksas var internalizēt gan ar lidostu maksām, kuras var dažādot atbilstīgi vides aizsardzības apsvērumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Direktīvu 2009/12/EK par lidostas maksām, gan arī ar maksām par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu. Autotransporta nozarē jau pašlaik piemēro dažādus nodokļus un maksas, tostarp nodokļus un maksas, ar kuriem daļēji tiek kompensētas ārējās izmaksas, piemēram, degvielas akcīzes nodoklis, ar ko kompensē CO2 emisijas. Tomēr šo procesu ir jāturpina uzraudzīt un sekmēt, lai izveidotu Savienības mēroga internalizācijas sistēmu.

Grozījums Nr.  2

Padomes nostāja – grozījumu akts

10. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(10) Šajā direktīvā Komisijas izstrādātais satiksmes radīta gaisa piesārņojuma un trokšņu ārējo izmaksu aprēķinu modelis piedāvā drošas metodes un vienības vērtību skalu, ko var izmantot, aprēķinot ārējās izmaksas.

(10) Šajā direktīvā Komisijas izstrādātais ārējo izmaksu aprēķinu modelis piedāvā drošas metodes un vienības vērtību skalu, ko var izmantot, aprēķinot ārējās izmaksas.

Pamatojums

Atbilst EP pirmā lasījuma grozījumam Nr. 9.

Grozījums Nr.  3

Padomes nostāja – grozījumu akts

12. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(12) Ar lietošanas maksām, kuru pamatā ir lietošanas laiks un kuras iekasē reizi dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā, nedrīkstētu diskriminēt neregulārus ceļu lietotājus, jo liela daļa tādu lietotāju varētu būt ārvalstu kravu pārvadātāji. Tātad smagajiem kravas transportlīdzekļiem būtu rūpīgāk jānosaka dienas, nedēļas, mēneša un gada likme.

(12) Lietošanas maksas, kuru pamatā ir lietošanas laiks, veido pārejas sistēmu, ar kuru sāk piemērot principu „lietotājs maksā” gadījumos, kad vēl nav iespējams piemērot faktisko infrastruktūras lietojumu labāk atspoguļojošās maksas, kuru pamatā ir nobrauktais attālums. Ar lietošanas maksām, kuru pamatā ir lietošanas laiks un kuras iekasē reizi dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā, nedrīkstētu diskriminēt neregulārus ceļu lietotājus, jo liela daļa tādu lietotāju varētu būt ārvalstu kravu pārvadātāji. Tātad smagajiem kravas transportlīdzekļiem būtu rūpīgāk jānosaka dienas, nedēļas, mēneša un gada likme.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj EP pirmā lasījuma grozījumu Nr. 11 (EP 11. panta grozījums pirmajā lasījumā).

Sk. arī 7. panta 2. punktu par iespējām kombinēt maksas, kuru pamatā ir laiks, ar maksām, kuru pamatā ir nobrauktie kilometri.

Grozījums Nr.  4

Padomes nostāja – grozījumu akts

12.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(12a) Vajadzētu censties vidējā termiņā saskaņot metodes, kuras izmanto ārējo izmaksu aprēķināšanai visās dalībvalstu maksu iekasēšanas sistēmās, lai nodrošinātu, ka Eiropas autopārvadātājiem ir skaidrs priekšstats par maksu noteikšanas kārtību, ar kuru cenšas panākt viņu darbības optimizāciju.

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 10.

Grozījums Nr.  5

Padomes nostāja – grozījumu akts

18.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(18a) Ja noteiktā ceļa posmā izmanto diferenciāciju, lai mazinātu sastrēgumus, diferenciācija būtu jāizveido un jāpiemēro tā, lai tā būtu ieņēmumu ziņā neitrāla un nodrošinātu ievērojamas finansiālas priekšrocības tiem pārvadātājiem, kuri izmanto šo ceļa posmu nevis sastrēgumstundās, bet tad, kad tas ir mazāk noslogots.

Pamatojums

Diferenciācijai vajadzētu kalpot par skaidru finansiālu pamudinājumu izmantot ceļu laikos, kad tas ir mazāk noslogots. Apsvērumā precizēts, ka, piemērojot diferenciāciju sastrēgumu samazināšanai, jāparedz arī finansiāla kompensācija par konkrētā ceļa izmantošanu. Precīza kompensācijas aprēķināšana un aritmētiska tās pārbaude tiks veikta tāpat kā diferenciācijai, kuru piemēro saskaņā ar pašreiz spēkā esošo direktīvu, proti, tā tiks attiecināta uz „attiecīgo infrastruktūras tīklu” (7.b panta 1. punkts).

Grozījums Nr.  6

Padomes nostāja – grozījumu akts

21.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(21a) Transporta koridorā, kurā atļauts uzcenojums, var ietilpt paralēli, tuvumā esoši un tiešā veidā konkurējoši kalnu ceļu posmi, uz kuriem var novirzīties satiksme uzcenojuma ieviešanas dēļ. Pārrobežu projektu gadījumā par šā noteikuma piemērošanu ir jāvienojas attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai.

Pamatojums

Jāpievieno ne tikai termini „paralēli un kalnu”, bet arī „tuvumā esoši un tiešā veidā konkurējoši”. Vārds „tuvumā” ir vajadzīgs, lai izvairītos no tā, ka ir atļauts piemērot uzcenojumu ceļu posmiem, kuri atrodas tālu no tiem posmiem, kuros jau atļauts noteikt uzcenojumu. Ja netiek minēts attālums, uzcenojumu patvaļīgi vaētu noteikt jebkurai vietai. Frāze „tiešā veidā konkurējoši” ir nepieciešama, lai saistītu uzcenojumu ar nozīmīgu transporta plūsmas novirzīšanos.

Grozījums Nr.  7

Padomes nostāja – grozījumu akts

27. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(27) Ir vēlams izmantot elektroniskas autoceļu nodevu iekasēšanas sistēmas, novēršot rindas pie autoceļu nodevu iekasēšanas vietu šķēršļiem, lai netraucētu brīvai satiksmes plūsmai un nekaitētu vietējai videi. Tādēļ ir vēlams maksu par ārējām izmaksām piemērot ar šādu sistēmu palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/52/EK (2004. gada 29. aprīlis) par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā.

(27) Ir vēlams izmantot elektroniskas autoceļu nodevu iekasēšanas sistēmas, novēršot rindas pie autoceļu nodevu iekasēšanas vietu šķēršļiem, lai netraucētu brīvai satiksmes plūsmai un nekaitētu vietējai videi. Tādēļ ir vēlams maksu par ārējām izmaksām piemērot ar šādu sistēmu palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/52/EK (2004. gada 29. aprīlis) par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā. Ir svarīgi šīs direktīvas mērķi sasniegt tā, lai nekaitētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Tādēļ Komisijai vajadzētu uzraudzīt Direktīvas 2004/52/EK īstenošanas progresu, lai noteiktajos termiņos tiktu izveidota reāla Eiropas elektroniskā autoceļu nodevu iekasēšanas sistēma, kuras rezultātā transportlīdzeklī būs vajadzīga tikai viena elektroniskā ceļu nodevu maksāšanas ierīce un kura būs pilnībā savietojama ar visu dalībvalstu autoceļu nodevu iekasēšanas tīkliem. Turklāt Komisijai būtu jāatbalsta tās dalībvalstis, kuras vēlas sadarboties, lai šo valstu teritorijā ieviestu vienotu autoceļu nodevu sistēmu.

Pamatojums

Apsvērums aizstāj EP pirmā lasījuma grozījumus Nr. 15, 16, 17, 20, 51 un 53.

Ar jauno grozījumu nodrošina, ka Komisijai atkal ir uzdevums uzraudzīt, lai tiktu pienācīgi īstenota direktīva par savietojamām elektroniskajām ceļu nodevu iekasēšanas sistēmām un lai noteiktajos termiņos tiktu panākta pilnīga savietojamība. Viens no uzdevumiem ir vidusposma pārskata iesniegšana EP, kā noteikts direktīvas 21. pantā. Salīdzināt arī ar kopējās nostājas 1. panta 3. punktu (8.b panta 1. un 2. punkts).

Grozījums Nr.  8

Padomes nostāja – grozījumu akts

28.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(28a) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot gan Eiropas transporta tīkla (TEN-T) budžetu, gan struktūrfondus, lai uzlabotu transporta infrastruktūras ar mērķi samazināt transporta radītās ārējās izmaksas kopumā un ieviest elektronisku sistēmu šajā direktīvā noteikto maksu iekasēšanai.

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 18.

Grozījums Nr.  9

Padomes nostāja – grozījumu akts

34. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(34) Īstenojot alternatīvas zinātniskas metodes, lai aprēķinātu maksu par ārējām izmaksām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ņemt vērā ārējo izmaksu monetāro vērtību, par ko ir runa pētījumā „Handbook on the estimation of external cost in the transport sector”, kurā ir pārskats par jaunākām teorijām ārējo izmaksu noteikšanai, kā arī praktiskiem aprēķinu aspektiem.

(34) Īstenojot alternatīvas zinātniskas metodes, lai aprēķinātu maksu par ārējām izmaksām, dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā metodes, ar kurām aprēķina ārējo izmaksu monetāro vērtību, par ko ir runa pētījumā „Handbook on the estimation of external cost in the transport sector”, kurā ir pārskats par jaunākām teorijām ārējo izmaksu noteikšanai, kā arī praktiskiem aprēķinu aspektiem.

Pamatojums

Atbilst EP nostājai pirmajā lasījumā. Pētījumu vajadzētu izmantot kā pamatnostādnes ārējo izmaksu aprēķināšanai; saistīts ar 10. apsvērumu.

Grozījums Nr.  10

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7. pants – 5. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

5. Dalībvalstis var izvēlēties piemērot autoceļu nodevas un/vai lietošanas maksas tikai tādiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa nav mazāka par 12 tonnām, ja tās uzskata, ka to piemērošana transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ir mazāk nekā 12 tonnas, cita starpā:

5. Dalībvalstis var izvēlēties piemērot autoceļu nodevas un/vai lietošanas maksas tikai tādiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa nav mazāka par 12 tonnām, ja tās uzskata, ka to piemērošana transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ir mazāk nekā 12 tonnas:

a) satiksmes novirzīšanas dēļ radītu nozīmīgas negatīvas sekas brīvai satiksmes plūsmai, videi, trokšņu līmenim, satiksmes sastrēgumiem, veselībai vai ceļu satiksmes drošībai;

a) satiksmes novirzīšanas dēļ radītu nozīmīgas negatīvas sekas brīvai satiksmes plūsmai, videi, trokšņu līmenim, satiksmes sastrēgumiem, veselībai vai ceļu satiksmes drošībai; vai

b) radītu administratīvas izmaksas, kas vairāk nekā par 30 % pārsniedz papildu ieņēmumus, kurus būtu radījusi to piemērošana.

b) radītu administratīvas izmaksas, kas vairāk nekā par 30 % pārsniedz papildu ieņēmumus, kurus būtu radījusi to piemērošana.

 

Dalībvalstis, kuras izvēlas piemērot ceļa nodevas un/vai lietošanas maksas tikai tiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa nav mazāka par 12 tonnām, dara Komisijai zināmu savu lēmumu un tā iemeslus.

Pamatojums

Transportlīdzekļiem, kuri ietilpst darbības jomā, ir jāatbilst transportlīdzekļa definīcijai, kuru Padome nesen atkārtoti iekļāvusi 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Kompromisa dēļ mēs varētu atgriezties pie 2006. gadā panāktā kompromisa, ka atbrīvojumu no šiem noteikumiem var piešķirt tikai noteiktos a) vai b) apakšpunktā minētos gadījumos. Ir iespējams 2006. gada kompromisa sarakstam pievienot arī citus iemeslus. Turklāt ar šo grozījumu tiek izveidota pārredzama sistēma un dalībvalstīm ir skaidri jānorāda iemesli, kādēļ tās nepiemēro nodevas transportlīdzekļiem, kuru masa ir 3,5 tonnas.

Grozījums Nr.  11

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.b pants – 1. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

1. Infrastruktūras lietošanas maksu nosaka saskaņā ar infrastruktūras izmaksu atgūšanas principu. Vidējo svērto infrastruktūras lietošanas maksu saista ar attiecīgās infrastruktūras tīkla būves, ekspluatācijas, tehniskās apkopes un attīstības izmaksām.   Vidējā svērtā infrastruktūras lietošanas maksa var ietvert arī kapitāla peļņu vai peļņas normu saskaņā ar tirgus nosacījumiem.

1. Infrastruktūras lietošanas maksu nosaka saskaņā ar infrastruktūras izmaksu atgūšanas principu. Vidējo svērto infrastruktūras lietošanas maksu saista ar attiecīgās infrastruktūras tīkla būves, ekspluatācijas, tehniskās apkopes un attīstības izmaksām. Vidējā svērtā infrastruktūras lietošanas maksa var ietvert arī kapitāla peļņu un/vai peļņas normu saskaņā ar tirgus nosacījumiem.

Pamatojums

Vērts uzsvērt, ka šā priekšlikuma mērķis ir aizsargāt ekonomisko un finansiālo līdzsvaru starp esošajām koncesijām un tām koncesijām, kuru piemērošanas procedūra jau ir sākta. Ir labi zināms, ka autoceļa nodevu lielums ietekmē pieprasījumu pēc transporta pakalpojumiem; tādējādi, pārlieku palielinot nodevas, kas nav paredzētas līgumos, var samazināties pieprasījums pēc pārvadājumiem, attiecīgi atsaucoties uz koncesijām un attiecīgajiem ekonomikas un finanšu plāniem, kas savukārt var radīt virkni strīdu.

Grozījums Nr.  12

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.c pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Maksu par ārējām izmaksām var piesaistīt satiksmes radīta gaisa piesārņojuma izmaksām. Ārējās izmaksās par tādiem ceļu posmiem, kas ved caur blīvi apdzīvotām teritorijām, kuru iedzīvotāji ir pakļauti autosatiksmes radītam troksnim, var iekļaut satiksmes radītu trokšņu izmaksas.

1. Maksu par ārējām izmaksām var piesaistīt satiksmes radīta gaisa piesārņojuma izmaksām. Ārējās izmaksās par tādiem ceļu posmiem, kas ved caur apdzīvotām teritorijām, kuru iedzīvotāji ir pakļauti autosatiksmes radītam troksnim, var iekļaut satiksmes radītu trokšņu izmaksas.

Maksas par ārējām izmaksām diferencē, un tās nosaka saskaņā ar IIIa pielikumā noteiktām obligātām prasībām un metodēm, kā arī ievērojot IIIb pielikumā paredzētās maksimālās pieļaujamās vērtības.

Maksas par ārējām izmaksām diferencē, un tās nosaka saskaņā ar IIIa pielikumā noteiktām obligātām prasībām un metodēm, kā arī ievērojot IIIb pielikumā paredzētās maksimālās pieļaujamās vērtības.

Pamatojums

Nebija iespējams argumentēti precizēt, vai Padomes kopējā nostājā lietotajā terminā „blīvi apdzīvota teritorija” pienācīgi ietilpst arī kalnu ielejas.

Grozījums Nr.  13

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.c pants – 3. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

3. Maksu par ārējām izmaksām saistībā ar satiksmes radītu gaisa piesārņojumu nepiemēro transportlīdzekļiem, kas atbilst pašiem stingrākiem EURO emisiju standartiem, līdz četriem gadiem pēc to piemērošanas dienas, kas paredzēta noteikumos, ar kuriem ir ieviesti minētie standarti.

3. Maksu par ārējām izmaksām saistībā ar satiksmes radītu gaisa piesārņojumu nepiemēro transportlīdzekļiem, kas atbilst pašiem stingrākiem EURO emisiju standartiem, līdz trim gadiem pēc to piemērošanas dienas, kas paredzēta noteikumos, ar kuriem ir ieviesti minētie standarti.

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījumā Nr. 35 teikts, ka līdz 2013. gada janvārim/2014. gadam Euro VI klases transportlīdzekļiem nav atļauts piemērot ārējo izmaksu iekasēšanu (Euro VI kļūst obligāta visu jauno tipu apstiprināšanai 2012. gada 31. decembrī, jauno transportlīdzekļu reģistrēšanai — gadu vēlāk). Tas bija spēcīgs stimuls autoparka atjaunošanai. Padomes nostājā ieviests ilgāks atkāpšanās periods, saskaņā ar kuru ievērojamu daļu starptautiskā autotransporta ir iespējams atbrīvot no maksājumiem par gaisa piesārņošanu (aptuveni 60 % līdz 2017. gada beigām). Tādēļ atbrīvojuma periodam nevajadzētu pārsniegt trīs gadus.

Grozījums Nr.  14

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.f pants – 5. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

5. Uzcenojuma summu atskaita no maksas par ārējām izmaksām, kas aprēķināta saskaņā ar 7.c pantu.

5. Izņemot transportlīdzekļus ar emisiju klasi EURO 0, I, II un III, uzcenojuma summu atskaita no maksas par ārējām izmaksām, kas aprēķināta saskaņā ar 7.c pantu. Visus gūtos ieņēmumus iegulda tādu Eiropas nozīmes būvniecības projektu finansēšanā, kas iekļauti Lēmuma Nr. 1692/96/EK III pielikumā.

Pamatojums

Nepieciešams pilnībā stimulēt autoparku atjaunošanu, nodrošinot arī pozitīvus finansiālus stimulus pārejai uz videi nekaitīgākiem transportlīdzekļiem, kā arī paredzēt finansiālas sankcijas, kuras piemēro transportlīdzekļiem, kas rada vislielāko piesārņojumu. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst, ka saskaņā ar šo direktīvu no uzcenojumiem gūtos ieņēmumus rezervē TEN-T tīkla prioritāro projektu finansēšanai.

Grozījums Nr.  15

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.g pants – 3. punkts – c) apakšpunkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

c) infrastruktūras lietošanas maksa nepārsniedz maksimālo vidēji svērto infrastruktūras lietošanas maksu par vairāk nekā 175 %, kā norādīts 7.b pantā; un

c) infrastruktūras lietošanas maksa nepārsniedz maksimālo vidēji svērto infrastruktūras lietošanas maksu par vairāk nekā 200 %, kā norādīts 7.b pantā; un

Pamatojums

Vieda nodevu iekasēšana ir sistēma, kura ar maksu politiku dod skaidrus signālus lietotājiem un ir viens no dažādu politikas virzienu elementiem, kas nepieciešams, lai izpildītu tādus mērķus kā autoparku atjaunošana, efektīvāka transporta infrastruktūras izmantošana un ietekmes uz vidi samazināšana. Ieņēmumu ziņā neitrālu diferenciāciju jau paredz sistēma Eurovignette II (mazāka procentuālā diferenciācija bez diennakts stundu ierobežojumiem). EP jau pirmajā lasījumā ierosināja palielināt diferenciācijas iespējas (sk. grozījumu Nr. 43), taču diferenciācijai jābūt pietiekami jēgpilnai un jāsniedz skaidri priekšstati par maksu noteikšanu.

Grozījums Nr.  16

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.g pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

d) visintensīvākās satiksmes laiks, kad sastrēgumu mazināšanai iekasē lielāku infrastruktūras lietošanas maksu, nav ilgāks par piecām stundām dienā.

d) visintensīvākās satiksmes laiks, kad sastrēgumu mazināšanai iekasē lielāku infrastruktūras lietošanas maksu, nav ilgāks par astoņām stundām dienā.

Pamatojums

Noteiktas stundas, kurās var piemērot maksimālo maksu, ir problemātisks jautājums, kurš neatbilst EP nostājai pirmajā lasījumā, jo ierobežo dalībvalstu iespējas cīnīties pret sastrēgumiem vietās, kur tie rodas. Faktiskais sastrēgumstundu skaits uz ES ceļiem drīzāk ir 8, nevis priekšlikumā minētās 5 stundas. Ja zināmu elastību dalībvalstīm apvienotu ar ierosinātajām specifikācijām (tikai ceļa posmos, kuros rodas sastrēgumi, diferenciācija vienā un tajā pašā ceļa posmā (sk. grozījumus Nr. 5 un 15) un jauniem pienākumiem (sk. grozījumus Nr. 16 un 17)), pārvadātājiem rastos lielāka pārliecība, ka šis pasākums tiek izmantots pareizi.

Grozījums Nr.  17

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.g pants – 3. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

da) diferenciāciju izveido ceļa posmam, kurā rodas sastrēgumi, un piemēro tā, lai pārvadātājiem, kuri izvēlas braukt periodos, kad ceļš ir mazāk noslogots, jāmaksā mazāka ceļa nodeva, bet tiem, kuri šo pašu ceļa posmu izmanto sastrēgumstundās, jāmaksā lielāka ceļa nodeva.

Grozījums Nr.  18

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.g pants – 3. punkts – db) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

db) dalībvalsts, kura vēlas ieviest šādu diferenciāciju, informē par to Komisiju un sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, ka nosacījumi ir izpildīti.

Grozījums Nr.  19

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.g pants – 4.a punkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

4.a Komisija organizē šīs direktīvas īstenošanas lietotāju pamācības sagatavošanu to dalībvalstu valodās, kuras to piemēro, īpašu uzmanību pievēršot sastrēgumu regulēšanai, lai valsts iestādes un privāti uzņēmumi varētu savos darba plānos ņemt vērā iespējamo šādas sastrēgumu kontroles ietekmi. Šī lietotāju pamācība jāpublicē līdz …*.

 

* OV: Lūgums ievietot datumu – trīs mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Sastrēgumu kontroles princips būs svarīgs, gatavojot līgumus par transporta pakalpojumu sniegšanu, jo pārvadājumu uzņēmumiem nebūs skaidrības par katra brauciena izmaksām. Būtu labi, ja tiktu precizēts, kā šis pasākums tiks piemērots no tehnoloģiju un ekonomikas viedokļa.

Grozījums Nr.  20

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.h pants – 3. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

da) konkrētu plānu par to, kā izmantot papildu ieņēmumus no maksas par ārējām izmaksām.

Grozījums Nr.  21

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.h pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Padomes nostāja

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts pielāgo ierosināto maksu par ārējām izmaksām, lai izpildītu minētā lēmuma prasības. Komisijas lēmumu dara pieejamu 9.d pantā minētajai komitejai.

Attiecīgā dalībvalsts pielāgo ierosināto maksu par ārējām izmaksām, lai izpildītu minētā lēmuma prasības. Komisijas lēmumu dara pieejamu 9.d pantā minētajai komitejai un Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.  22

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/62/EK

7.j pants – 4. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

4. Ja tas ir ekonomiski iespējams, dalībvalstis maksu par ārējām izmaksām piemēro un iekasē, izmantojot elektronisku sistēmu, kas atbilst Direktīvas 2004/52/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

4. Ja tas ir ekonomiski iespējams, dalībvalstis maksu par ārējām izmaksām piemēro un iekasē, izmantojot elektronisku sistēmu, kas atbilst Direktīvas 2004/52/EK 2. panta 1. punkta prasībām. Komisija veicina jebkādu tādu dalībvalstu sadarbību, kas var izrādīties vajadzīga, lai nodrošinātu, ka maksu iekasēšanas sistēmas ir savietojamas un izmantojamas vairāku dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr.  23

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 1999/62/EK

9. pants – 2. punkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka šīs direktīvas radīto ieņēmumu izmantojumu. Ieņēmumi, ko gūst no maksas par ārējām izmaksām, vai finanšu izteiksmē tiem līdzīgu ieņēmumu summas būtu jāizmanto transporta nozarē, lai transportu padarītu ilgtspējīgāku un optimizētu visu transporta sistēmu, tostarp:

2. Dalībvalstis nosaka šīs direktīvas radīto ieņēmumu izmantojumu. Ieņēmumus, ko gūst no maksas par ārējām izmaksām, vai finanšu izteiksmē tiem līdzīgu ieņēmumu summas izmanto transporta nozarē, lai transportu padarītu ilgtspējīgāku un optimizētu visu transporta sistēmu, tostarp:

a) veicinātu cenu efektīvu noteikšanu;

a) veicinātu cenu efektīvu noteikšanu;

b) rašanās vietā mazinātu autotransporta radīto piesārņojumu;

b) rašanās vietā mazinātu autotransporta radīto piesārņojumu;

c) rašanās vietā mazinātu autotransporta radītā piesārņojuma sekas;

c) rašanās vietā mazinātu autotransporta radītā piesārņojuma sekas;

d) uzlabotu transportlīdzekļu parametrus no CO2 emisiju apjoma un enerģijas izmantojuma viedokļa;

d) uzlabotu transportlīdzekļu parametrus no CO2 emisiju apjoma un enerģijas izmantojuma viedokļa;

e) transporta lietotājiem attīstītu alternatīvu infrastruktūru un/vai palielinātu esošo jaudu;

e) transporta lietotājiem attīstītu alternatīvu infrastruktūru un/vai palielinātu esošo jaudu;

f) optimizētu loģistiku; vai

f) optimizētu loģistiku;

g) uzlabotu ceļu satiksmes drošību.

g) uzlabotu ceļu satiksmes drošību;

 

ga) nodrošinātu drošas stāvvietas.

 

Dalībvalsts, kurā iekasē infrastruktūras lietošanas maksu, nosaka, kā izmantojami no šīs maksas iegūtie ieņēmumi. Lai varētu attīstīt visu transporta tīklu, no maksām iegūtos ieņēmumus galvenokārt izmanto autotransporta nozares labā un autotransporta sistēmas optimizācijai.

 

Vismaz 15 % no ieņēmumiem, kas katrā dalībvalstī gūti no maksām par ārējām izmaksām un maksām par infrastruktūras lietošanu, izmanto TEN-T projektu finansiālam atbalstam, lai uzlabotu transporta ilgtspējību. Šo procentuālo daļu pakāpeniski palielina.

Pamatojums

Balstīts uz EP pirmā lasījuma grozījumiem Nr. 55, 56 un 57.

Grozījums Nr.  24

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 1999/62/EK

9.c pants

 

Padomes nostāja

Grozījums

Komisija pieņem deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jautājumā par:

Komisija pieņem deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jautājumā par:

– 0 pielikuma pielāgojumiem Savienības acquis;

– 0 pielikuma pielāgojumiem Savienības acquis;

– III a pielikuma 4.1. un 4.2. sadaļas formulu pielāgojumiem zinātnes un tehnikas progresam.

– III a pielikuma 4.1. un 4.2. sadaļas formulu un III pielikuma 2. un 3. sadaļas aprēķinu metodes pielāgojumiem zinātnes un tehnikas progresam.

Šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 9.e, 9.f un 9.g pantā izklāstītās procedūras.

Šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 9.e, 9.f un 9.g pantā izklāstītās procedūras.

Pamatojums

Atbilst EP pirmā lasījumā grozījumam Nr. 58. Par noteiktiem tehniskiem pielāgojumiem ir jāvienojas tehniskā līmenī.

Grozījums Nr.  25

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Padomes nostāja

Grozījums

1. Līdz ... * un pēc tam reizi četros gados dalībvalstis, kas iekasē maksu par ārējām izmaksām un/vai infrastruktūras lietošanas maksu, sagatavo ziņojumu par to teritorijā iekasētām autoceļu nodevām, tostarp par koncesijas autoceļu nodevām, un nosūta to Komisijai, kas ziņojumu dara pieejamu pārējām dalībvalstīm. Minētajā ziņojumā var neiekļaut autoceļu nodevas iekasēšanas mehānismus, kas jau darbojās 2008. gada 10. jūnijā un kas neietver maksu par ārējām izmaksām, kamēr šiem mehānismi paliek spēkā un ar nosacījumu, ka tajos neizdara būtiskus grozījumus. Ziņojumā iekļauj informāciju par:

1. Līdz ...* un pēc tam reizi četros gados dalībvalstis, kas iekasē maksu par ārējām izmaksām un/vai infrastruktūras lietošanas maksu, sagatavo ziņojumu par to teritorijā iekasētām autoceļu nodevām, tostarp par koncesijas autoceļu nodevām, un nosūta to Komisijai, kas ziņojumu dara pieejamu pārējām dalībvalstīm. Minētajā ziņojumā var neiekļaut autoceļu nodevas iekasēšanas mehānismus, kas jau darbojās 2008. gada 10. jūnijā un kas neietver maksu par ārējām izmaksām, kamēr šiem mehānismi paliek spēkā un ar nosacījumu, ka tajos neizdara būtiskus grozījumus. Ziņojumā iekļauj informāciju par:

a) vidējo svērto maksu par ārējām izmaksām un konkrētām summām, kas iekasētas par katru transportlīdzekļa klases, ceļu kategorijas un laika kombināciju;

a) vidējo svērto maksu par ārējām izmaksām un konkrētām summām, kas iekasētas par katru transportlīdzekļa klases, ceļu kategorijas un laika kombināciju;

b) diferencētās infrastruktūras lietojuma maksas saskaņā ar transportlīdzekļu veidu un laiku; un

b) diferencētās infrastruktūras lietojuma maksas saskaņā ar transportlīdzekļu veidu un laiku; un

c) vidējo svērto infrastruktūras lietošanas maksu un kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no infrastruktūras lietošanas maksas.

c) vidējo svērto infrastruktūras lietošanas maksu un kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no infrastruktūras lietošanas maksas.

* OV: Lūgums ievietot datumu - 48 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

* OV: Lūgums ievietot datumu - 36 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Īsāks termiņš atbilstīgi EP nostājai pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  26

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

ca) ieņēmumu izmantošanu un saskaņā ar 9. panta 2. punktu veiktajām darbībām.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt pārredzamību un pārskatabildību atbilstīgi EP nostājai pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  27

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

 

Padomes nostāja

Grozījums

2. Komisija, kam palīdz 9.d pantā minētā komiteja, līdz ...* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un tās ietekmi, jo īpaši par to, cik efektīvi ir noteikumi par transporta radītā piesārņojuma izmaksu atgūšanu, un par to transportlīdzekļu iekļaušanu šīs direktīvas darbības jomā, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un mazāka par 12 tonnām. Pamatojoties uz pastāvīgu pārraudzību, ziņojumā analizē un izvērtē, cita starpā, to:

2. Komisija, kam palīdz 9.d pantā minētā komiteja, līdz ...* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un tās ietekmi, jo īpaši par to, cik efektīvi ir noteikumi par transporta radītā piesārņojuma izmaksu atgūšanu, un par to transportlīdzekļu iekļaušanu šīs direktīvas darbības jomā, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un mazāka par 12 tonnām. Pamatojoties uz pastāvīgu pārraudzību, ziņojumā analizē un izvērtē, cita starpā, to:

* OV: Lūgums ievietot datumu - 60 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

* OV: Lūgums ievietot datumu - 48 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Īsāks termiņš atbilstīgi EP nostājai pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  28

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

ca) kāda ir tehniskā un ekonomiskā lietderība, ieviešot ar nobraukto attālumu saistītas minimālās nodevas uz galvenajiem starppilsētu ceļiem. Ziņojumā paredz iespējamos maksas ceļu posmu veidus, iespējamos rentablākos nodevu noteikšanas un iekasēšanas veidus un kopēju vienkāršu metodi minimālo likmju noteikšanai.

Pamatojums

Šo punktu bija ierosinājusi Komisija, un EP to atbalstīja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  29

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

ca) dalībvalstu dažādo maksu sistēmu savietojamības līmeni, kā to paredz Direktīva 2004/52/EK.

Grozījums Nr.  30

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 2. punkts – cb) apakšpunkts (jauns)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

cb) kāda ir tehniskā un ekonomiskā lietderība, pakāpeniski pārtraucot izmantot ar laiku saistītas lietošanas maksas sistēmas un ieviešot ar nobraukto attālumu saistītas maksas sistēmas.

Pamatojums

Pamatā ir EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 61.

Grozījums Nr.  31

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Padomes nostāja

Grozījums

 

Ziņojumam pievieno priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas turpmāku pārskatīšanu.

Pamatojums

Pamatā ir EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 63.

Grozījums Nr.  32

Padomes nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 1999/62/EK

11. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Padomes nostāja

Grozījums

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem, vienlaikus pakāpeniski ieturot maksu par ārējām izmaksām visos transporta veidos, būtu jāietver to pasākumu grafiks, kas vēl ir jāveic, lai pievērstos jautājumam par transporta veidiem un/vai ārējo izmaksu elementiem, kas vēl nav ņemti vērā.

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem, vienlaikus pakāpeniski ieturot maksu par ārējām izmaksām visos transporta veidos, būtu jāietver to pasākumu grafiks, kas vēl ir jāveic, lai pievērstos jautājumam par citām transportlīdzekļu kategorijām vai citiem transporta veidiem un/vai ārējo izmaksu elementiem, kas vēl nav ņemti vērā, īpaši CO2 emisiju radītajām izmaksām, ja kopēja degvielas nodokļa klimata pārmaiņu elementa noteikšana nav devusi pietiekamus rezultātus, kā arī sastrēgumu, satiksmes negadījumu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās radītajām izmaksām.

Pamatojums

Pamatā ir EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 62 un Komisijas teksts (2. punkta a) un b) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  33

Padomes nostāja – grozījumu akts

2. pants

Direktīva 1999/62/EK

1. punkts – 1. daļa

 

Padomes nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz...* izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz...* izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

* OV: Lūgums ievietot datumu - 36 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

* OV: Lūgums ievietot datumu - 24 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Atbilst EP nostājai pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  34

Padomes nostāja – grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 1999/62/EK

III a pielikums – 2. punkts – 2. daļa

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Attiecīgos gadījumos tās paziņo Komisija arī precīzus laikposmus, kas atbilst nakts laikam un kad var piemērot lielāku maksu par ārējām izmaksām, lai atspoguļotu lielākus trokšņa radītos traucējumus.

Attiecīgos gadījumos tās paziņo Komisijai arī precīzus laikposmus, kas atbilst nakts laikam un kad var piemērot lielāku maksu par ārējām, ar troksni saistītām izmaksām, lai atspoguļotu lielākus trokšņa radītos traucējumus.

Pamatojums

Precizēta Padomes kopējā nostājā paustā iecere.

Grozījums Nr.  35

Padomes nostāja – grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 1999/62/EK

III b pielikums – 1. punkts – 1. tabula

Padomes nostājas teksts

1. tabula – Maksimālā pieļaujamā maksa par gaisa piesārņojumu

Eurocents / transportlīdzeklis.kilometrs

Piepilsētas ceļi (tostarp autoceļi)

Starppilsētu ceļi (tostarp autoceļi)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

pēc 2013. gada 31. decembra

0

3

0

2

EURO VI

pēc 2017. gada 31. decembra

0

2

0

1

Transportlīdzekļi, kas rada mazāku piesārņojumu nekā EURO VI klases transportlīdzekļi

0

0

Grozījums

1. tabula – Maksimālā pieļaujamā maksa par gaisa piesārņojumu

Eurocents / transportlīdzeklis.kilometrs

Piepilsētas ceļi (tostarp autoceļi)

Starppilsētu ceļi (tostarp autoceļi)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

 

3

EURO V

sākot ar 2013. gada 1. janvāri

0

3

0

2

EURO VI

sākot ar 2017. gada 1. janvāri

0

2

0

1

Transportlīdzekļi, kas rada mazāku piesārņojumu nekā EURO VI klases transportlīdzekļi

0

0

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu Nr. 13.

  • [1]  OV C 255, 22.9.2010., 92. lpp.
  • [2]  OV C 120, 28.5.2009., 47. lpp.
  • [3]  OV C 87 E, 1.4.2010., 345. lpp.

PASKAIDROJUMS

Pagājis kāds laiks, kopš Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma nostāju par Eurovignette III.

Padomes nostāju Parlamenta priekšsēdētājs paziņoja februāra otrajā plenārsesijā, un mums līdz jūnijam ir jāpabeidz otrais lasījums.

Referents vēlas atgādināt par galvenajiem direktīvas mērķiem.

Tā ļaus dalībvalstīm, ja tās to vēlēsies, ierobežotā apmērā iekasēt no ceļu lietotājiem ārējās izmaksas, lai beidzot autotransporta nozarē tiktu ieviests princips „piesārņotājs maksā”.

Direktīva dos dalībvalstīm papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti, kļūstot par labākas transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu.

Šie mērķi ir apstiprināti arī Padomes nostājā.

Jūs zināt par maniem centieniem un politisko nostāju attiecībā uz šo dokumentu, kas ir izskaidrota mana pirmajā lasījumā pieņemtā ziņojuma paskaidrojumā.

Liekas, ir pienācis laiks pragmatiskai pieejai, lai nešķiestu laiku un panāktu pēc iespējas labāku kompromisu starp Parlamentu un Padomi.

Ierosinātie grozījumi ir tapuši, apspriežoties ar politiskajām grupām.

Referents ir pragmatiski atjaunojis svarīgākos elementus no EP nostājas pirmajā lasījumā (ņemot vērā jauno politisko struktūru pēc vēlēšanām) un atzīst lielāko daļu no saprātīgajiem Padomes pievienotajiem jaunajiem elementiem.

Grozījumi manā ziņojumā galvenokārt ir saistīti ar turpmāk izklāstītajiem galvenajiem aspektiem.

1) Sastrēgumu izmaksu nodevu iekasēšanas vietā ierosināts ieviest ārējo izmaksu izvēli un ieņēmumu ziņā neitrālus nodevu diferenciācijas mehānismus. Tas jo īpaši attiecas uz sastrēgumstundu maksimālo skaitu dienā, maksimālo diferenciācijas iespēju un precīzāku formulējumu, lai nodrošinātu diferenciācijas ieņēmumu neitralitāti.

2) No infrastruktūras lietošanas nodevām un ārējo izmaksu iekasēšanas gūto ieņēmumu iezīmēšana, kuri īpaši jānovirza ilgtspējīgam transportam un Eiropas tīklam. Efektīva ieņēmumu piešķiršana (un lielāka pārskatabildība un pārredzamība) ne tikai nodrošinās, ka sabiedrība labāk pieņem šos pasākumus, bet arī paātrinās autotransporta ārējo izmaksu samazināšanu.

3) Efektīvi stimuli autoparka atjaunošanai (atkāpšanās no gaisa piesārņošanas nodevu iekasēšanas Euro V un VI klases transportlīdzekļiem un uzcenojumi).

4) Transportlīdzekļu veids. Atbrīvojumus varētu piešķirt tikai īpašos gadījumos.

5) Ziņojumu sniegšanas mehānisms un turpmākie pasākumi. Ir svarīgi, lai Komisija regulāri uzraudzītu dalībvalstu nodevu iekasēšanas sistēmas un nāktu klajā ar jaunām iniciatīvām pakāpeniskai pārejai uz efektīvākām ceļa nodevu iekasēšanas sistēmām.

Esmu pārliecināts, ka, balstoties uz manu ziņojumu, turpmākajās nedēļās mēs varēsim cieši sadarboties, lai panāktu pēc iespējas labāku vienošanos ar Padomi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem

Atsauces

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.3.2009                     T6-0113/2009

Komisijas priekšlikums

COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

17.2.2011

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

17.2.2011

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Saïd El Khadraoui

24.1.2011

 

 

Izskatīšana komitejā

28.2.2011

14.3.2011

11.4.2011

 

Pieņemšanas datums

12.4.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

1

11

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Dominique Riquet, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gianluca Susta, Patrizia Toia

Iesniegšanas datums

20.4.2011